KHẢO SÁT MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM BÀN KATE DINING TẠI CÔNG TY MINH DƢƠNG

126 14 0
  • Loading ...
1/126 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 09:12

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐỖ THỊ HÀ KHẢO SÁT MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM BÀN KATE DINING TẠI CÔNG TY MINH DƢƠNG LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN LÂM SẢN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** ĐỖ THỊ HÀ KHẢO SÁT MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM BÀN KATE DINING TẠI CÔNG TY MINH DƢƠNG Ngành: Công Nghệ Chế Biến Lâm Sản LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hƣớng dẫn: ThS NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 7/2013 ii LỜI CẢM ƠN Xin chân chân thành cảm ơn: Ban giám hiệu tồn thể q thầy trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ tơi trong suốt khóa học Cô Ths Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, giảng viên trường Đại học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh, người trực tiếp hướng dẫn thực đề tài Ban giám đốc, quản đốc, tồn thể anh chị Cơng ty cổ phần gỗ Minh Dương tạo điều kiện, giúp đỡ thời gian thực tập Công ty Tập thể lớp DH09CB quan tâm giúp đỡ tơi suốt khóa học Đặc biệt tơi bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ, người sinh thành tôi, nuôi dưỡng mong tơi nên người Tp Hồ Chí Minh –Tháng - 2013 Đỗ Thị Hà iii NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… iv TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu: “Khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu sản phẩm bàn Kate Dining công ty cổ phần gỗ Minh Dƣơng” đƣợc tiến hành cơng ty cổ phần gỗ Minh Dƣơng (Bình Dƣơng), thời gian từ 1/3/2013 đến 30/5/2013 với mục đích phân tích đánh giá mức tiêu hao nguyên liệu công ty, từ đƣa định mức tiêu hao để cơng ty áp dụng sản xuất tƣơng lai đồng thời đƣa nguyên nhân biện pháp nhằm hạn chế tiêu hao sản xuất số sản phẩm  Kết thu đƣợc: - Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu trình sản xuất lý thuyết là: 25,85% - Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu trình sản xuất công ty thực tế là: 34,71% - Đề tài trình bày nguyên nhân làm cho tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu cao Từ đó, đƣa số phƣơng hƣớng nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ Việc sử dụng tiết kiệm nguyên liệu, nâng cao tỷ lệ lợi dụng gỗ vấn đề mà ngành chế biến gỗ quan tâm lớn Với kết tơi hi vọng đem lại hữu ích cho công ty áp dụng sản xuất mong muốn nhận đƣợc đóng góp quý độc giả để đề tài đƣợc hoàn thiện v SUMMARY The project "Survey of consumption of raw materials for the product the table Dining Kate at Minh Duong Furniture Corporation" was conducted at the Minh Duong Furniture Corporation (Binh Duong), from March 1st, 2013 to May 30th, 2013 for the purpose of analysis and evaluation of materials consumption in the company, which proposed the company consumption to production can be applied in the future and also to the causes and measures to limit consumption to produce a number of products The results: - The rate of consumption of raw materials in the production process in theoretical: 25.85% - The rate of consumption of raw materials in the production process of the company's actual: 34.71% The project has presented the causes higher materials consumption Then, give some direction to improve the rate of utilization of timber The economical use of raw materials, increase the rate of utilization of timber is the problem that the wood processing industry of great interest With this result I hope will bring useful for companies in the manufacturing and application wishes to receive contributions from the reader to the project is more complete vi MỤC LỤC Chƣơng ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục đích, mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Ý nghĩa khoa học thực tiễn Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Công ty cổ phần gỗ Minh Dƣơng 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cấu máy tổ chức công ty 2.1.3 Tình hình nhân 2.1.4 Tình hình máy móc thiết bị 2.1.5 Một số sản phẩm công ty đƣợc sản xuất công ty 12 2.2 Khái quát chung khảo sát mức tiêu hao nguyên liệu 13 Chƣơng 16 NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP 16 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 Chƣơng 19 KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 19 4.1 Nguyên liệu .19 vii 4.2 Sản phẩm khảo sát .23 4.3 Quy trình sản xuất .27 4.4 Biểu đồ gia công 29 4.5 Tính tốn tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu 31 4.5.1 Tính tốn tiêu hao ngun liệu lý thuyết 31 4.5.1.1 Xác định lƣợng dƣ gia công chi tiết sản phẩm 31 4.5.1.2 Thể tích sơ chế phế phẩm .32 4.5.1.3 Hiệu suất pha cắt 33 4.5.1.4 Thể tích nguyên liệu cần thiết để sản xuất sản phẩm 33 4.5.1.5 Tỷ lệ lợi dụng gỗ 34 4.5.1.6 Các hao hụt phát sinh trình gia cơng .34 4.5.2 Tỷ lệ hao hụt gỗ qua công đoạn gia công thực tế sản xuất công ty 36 4.6 4.5.2.1 Tiêu hao nguyên liệu khâu gia công sơ chế 36 4.5.2.2 Tiêu hao ngun liệu khâu pha phơi định hình cho chi tiết .37 4.5.2.3 Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu khâu tinh chế 50 4.5.2.4 Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu thực tế 50 Nguyên nhân .50 4.6.1 Nguyên liệu 50 4.6.2 Gia công .52 4.6.3 Máy móc,thiết bị 52 4.6.4 Con ngƣời 53 4.6.5 Mức độ phức tạp chi tiết yêu cầu khách hàng 53 4.7 Biện pháp 54 viii 4.7.1 Nguyên liệu 54 4.7.2 Gia công .56 4.7.3 Máy móc, thiết bị 57 4.7.4 Con ngƣời 57 Chƣơng 58 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58 5.1 Kết luận .60 5.2 Kiến nghị 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 65 ix DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT SL Số lƣợng SC Sơ chế TC Tinh chế TL Tỷ lệ N% Hiệu suất pha cắt BSKT Bội số kích thƣớc STT Số thứ tự TNHH Trách nhiệm hữu hạn CT Chi tiết MDF Ván sợi NVL Nguyên vật liệu CB-CNV Cán bộ-cơng nhân viên x Bảng 31: Kích thƣớc sau bào Dày 26 Kích thƣớc thơ Rộng 27 Dài 376 VSCCT (m3) 0,00026 26 27 382 0,00027 26 27 384 0,00027 26 27 379 0,00027 26 27 380 0,00027 26 27 380 0,00027 26 27 381 0,00027 26 27 382 0,00027 26 27 379 0,00027 10 26 27 384 0,00027 STT VSCCT trung bình 0,00027 Bảng 32: Kích thƣớc sau cắt ngắn Dày 26 Kích thƣớc thơ Rộng 27 Dài 108 VSCCT (m3) 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 26 27 108 0,00008 10 26 27 108 0,00008 STT VSCCT trung bình 0,00008  BẠ KIỂU ỐNG CHÂN Bảng 33: Kích thƣớc phơi nhập Dày 21 Kích thƣớc thơ Rộng 576 Dài 581 VSCCT (m3) 0,00703 21 580 579 0,00705 21 577 577 0,00699 21 582 578 0,00706 21 581 581 0,00709 21 579 577 0,00702 21 576 579 0,00700 21 577 582 0,00705 21 579 583 0,00709 10 21 578 581 0,00705 STT VSCCT trung bình 0,00704 Bảng 34: Kích thƣớc sau rong Dày 21 Kích thƣớc thơ Rộng 38 Dài 581 VSCCT (m3) 0,00046 21 38 579 0,00046 21 38 577 0,00046 21 38 578 0,00046 21 38 581 0,00046 21 38 577 0,00046 21 38 579 0,00046 21 38 582 0,00046 21 38 583 0,00047 10 21 38 581 0,00046 STT VSCCT trung bình 0,00046 Bảng 35: Kích thƣớc sau bào Dày 19 Kích thƣớc thơ Rộng 38 Dài 581 VSCCT (m3) 0,00042 19 38 579 0,00042 19 38 577 0,00042 19 38 578 0,00042 19 38 581 0,00042 19 38 577 0,00042 19 38 579 0,00042 19 38 582 0,00042 19 38 583 0,00042 10 19 38 581 0,00042 STT VSCCT trung bình 0,00042 Bảng 36: Kích thƣớc sau cắt ngắn Dày 19 Kích thƣớc thơ Rộng 38 Dài 185 VSCCT (m3) 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 19 38 185 0,00013 10 19 38 185 0,00013 STT VSCCT trung bình 0,00013  ĐẾ CHÂN Bảng 37: Kích thƣớc phơi nhập Dày 61 Kích thƣớc thơ Rộng 500 Dài 610 61 502 605 0,01853 61 502 606 0,01856 61 500 610 0,01861 61 500 612 0,01867 61 501 608 0,01858 61 500 610 0,01861 61 502 615 0,01883 61 503 609 0,01869 10 61 498 607 0,01844 STT VSCCT trung bình VSCCT(m3) 0,01861 0,01861 Bảng 38: Kích thƣớc phơi sau lọng STT Kích thƣớc thơ Dày Rộng 88 61 Dài 440 VSCCT (m3) 0,00199 Dày 60 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 60 88 61 440 0,00199 10 60 88 61 440 0,00199 VSCCT trung bình 0,00199 Bảng 39: Kích thƣớc sau bào STT Kích thƣớc thơ Dày Rộng 88 58 Dài 440 VSCCT (m3) 0,00189 Dày 60 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 60 88 58 440 0,00189 10 60 88 58 440 0,00189 VSCCT trung bình 0,00189 Bảng 40: Kích thƣớc sau tupi phay hai cạnh STT Kích thƣớc thơ Dày Rộng 84 58 Dài 440 VSCCT (m3) 0,001812 Dày 58 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 58 84 58 440 0,001812 10 58 84 58 440 0,001812 VSCCT trung bình 0,001812 Bảng 41: Kích thƣớc sau cắt tinh STT Kích thƣớc thơ Dày Rộng 84 58 Dài 400 VSCCT (m3) 0,001647 Dày 58 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 58 84 58 400 0,001647 10 58 84 58 400 0,001647 VSCCT trung bình 0,001647 Phụ lục 04: Một số hình ảnh sản xuất công ty Phụ lục 05: Bảng vẽ số chi tiết sản phẩm ... Tiêu hao nguyên liệu khâu gia công sơ chế 36 4.5.2.2 Tiêu hao nguyên liệu khâu pha phôi định hình cho chi tiết .37 4.5.2.3 Tỷ lệ tiêu hao nguyên liệu khâu tinh chế 50 4.5.2.4 Tỷ lệ tiêu hao... nhƣ độ xác gia cơng cao Máy móc thi t bị cơng ty bao gồm loại thi t bị chủ yếu thi t bị trực tiếp gia công sản phẩm nhƣ cƣa đĩa, máy bào, máy phay ,máy khoan…và thi t bị phụ trợ giúp trì tiến... trọng sản xuất, ảnh hƣởng đến kết kinh doanh doanh nghiệp Do doanh nghiệp cần làm tốt cơng tác kế tốn ngun vật liệu, quản lý sử dụng nguyên vật liệu cách thi t thực tiết kiệm Lựa chọn nguyên liệu
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM BÀN KATE DINING TẠI CÔNG TY MINH DƢƠNG , KHẢO SÁT MỨC TIÊU HAO NGUYÊN LIỆU SẢN PHẨM BÀN KATE DINING TẠI CÔNG TY MINH DƢƠNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn