Nghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vít (Luận án tiến sĩ)

153 41 3
  • Loading ...
1/153 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:55

Nghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vítNghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vít BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỘ QUỐC PHÒNG HỌC VIỆN QUÂN Y HOÀNG THANH TÙNG NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM THƢƠNG TỔN GIẢI PHẪU KẾT QUẢ PHẪU THUẬT ĐIỀU TRỊ GÃY CỘT SỐNG NGỰC THẤP THẮT LƢNG KHÔNG VỮNG DO CHẤN THƢƠNG BẰNG NẸP VÍT Chuyên ngành : Ngoại khoa Mã số : 9720104 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS VÕ VĂN NHO PGS.TS NGUYỄN HÙNG MINH HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu tơi với hướng dẫn khoa học tập thể cán hướng dẫn Các kết nêu luận án trung thực công bố phần báo khoa học Luận án chưa cơng bố Nếu có điều sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm Tác giả Hồng Thanh Tùng MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Chữ viết tắt Danh mục c c ảng Danh mục c c i u đ Danh mục c c h nh ĐẶT VẤN ĐỀ CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1 Giải phẫu 1.2 Cơ sinh học chấn thƣơng tổn thƣơng thần kinh chấn thƣơng cột sống 1.2.1 Cơ sinh học chấn thƣơng 1.2.2 Tổn thƣơng thần kinh 10 1.3 Phân loại tổn thƣơng 13 1.3.1 Những quan m trƣớc Denis 13 1.3.2 Phân loại Denis 13 1.3.3 Phân loại sau Denis 18 1.4 C c phƣơng ph p chẩn đo n h nh ảnh 21 1.4.1 Chụp X - quang quy ƣớc 21 1.4.2 Chụp cắt lớp vi tính cột sống 24 1.4.3 Chụp cộng hƣởng từ cột sống 26 1.5 Sơ lƣợc lịch sử trình nghiên cứu điều trị chấn thƣơng cột sống ngực thắt lƣng 27 1.5.1 Trên giới 27 1.5.2 Việt Nam 29 1.6 Chỉ định phẫu thuật phƣơng ph p làm cứng lối sau điều trị chấn thƣơng cột sống lƣng thắt lƣng 30 1.6.1 Chỉ định phẫu thuật 30 1.6.2 Một số vấn đề ản làm cứng lối sau 33 CHƢƠNG 2: ĐỐI TƢỢNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đối tƣợng nghiên cứu 37 2.1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn 37 2.1.2 Tiêu chuẩn loại trừ 38 2.2 Phƣơng ph p nghiên cứu 38 2.2.1 Thiết kế nghiên cứu 38 2.2.2 Cỡ mẫu 41 2.2.3 Phƣơng pháp thu thập số liệu 41 2.2.4 Nội dung nghiên cứu 41 2.2.5 Phƣơng ph p xử lý số liệu 61 2.2.6 Đạo đức nghiên cứu 62 CHƢƠNG 3: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 63 3.1 Đặc m chung 63 3.1.1 Tuổi 63 3.1.2 Giới 63 3.1.3 Nguyên nhân chấn thƣơng 64 3.1.4 Cơ chế chấn thƣơng 64 3.2 Đặc m tổn thƣơng đốt sống 65 3.2.1 Vị trí gãy 65 3.2.2 Đoạn cột sống tổn thƣơng chế 66 3.2.3 Tần suất nhóm gãy theo phân loại Denis 66 3.2.4 Loại gãy chế chấn thƣơng 67 3.2.5 Cơ chế, loại gãy đoạn cột sống chấn thƣơng 68 3.2.6 Đ nh gi độ vỡ vụn thân đốt theo McCormack 69 3.2.7 Đ nh gi độ gắn kết mảnh vỡ theo McCormack 70 3.2.8 Đ nh gi độ gù theo McCormack 70 3.2.9 Đ nh gi loại gãy theo thang m McCormack 71 3.2.10 Đ nh gi giảm chiều cao cột trƣớc thân đốt 71 3.2.11 Đ nh gi gập góc vùng chấn thƣơng 72 3.2.12 Loại gãy mức độ hẹp ống sống 72 3.2.13 Nguyên nhân hẹp ống sống 73 3.2.14 Vị trí chèn ép ống sống 74 3.2.15 Loại gãy phƣơng ph p giải ép 75 3.2.16 Thời m giải ép 76 3.2.17 Nhóm giải ép biến dạng 76 3.3 Tổn thƣơng hệ thống dây chằng phía sau 77 3.3.1 Loại gãy tổn thƣơng hệ thống dây chằng phía sau 77 3.3.2 Đ nh gi loại gãy theo thang m TLICS 79 3.3.3 Tổn thƣơng hệ dây chằng phía sau góc gù vùng chấn thƣơng 79 3.4 Tổn thƣơng thần kinh 82 3.4.1 Mức độ tổn thƣơng thần kinh 82 3.4.2 Tổn thƣơng thần kinh loại gãy 82 3.4.3 Tổn thƣơng thần kinh mức độ hẹp ống sống loại gãy 83 3.5 Đ nh gi kết phẫu thuật 84 3.5.1 Kết gần 84 3.5.2 Kết xa 88 CHƢƠNG 4: BÀN LUẬN 92 4.1 Đặc m chung 92 4.2 Đặc m tổn thƣơng đốt sống 93 4.2.1 Vị trí tổn thƣơng thân đốt 93 4.2.2 Loại gãy 94 4.2.3 Độ vỡ vụn thân đốt, gắn kết mảnh vỡ, giảm chiều cao cột trƣớc góc gù vùng chấn thƣơng xét loại gãy 96 4.2.4 Mức độ hẹp ống sống, nguyên nhân vị trí chèn ép 101 4.3 Tổn thƣơng thần kinh 105 4.4 Tổn thƣơng hệ thống dây chằng phía sau 107 4.5 Phẫu thuật 109 4.5.1 Khảo sát bảng m TLICS LSC 109 4.5.2 Thời m giải ép 111 4.5.3 Lựa chọn số tầng cố định 112 4.5.4 Kết phẫu thuật 114 4.5.5 Phục h i thần kinh 121 4.5.6 Đau lƣng 123 4.5.7 Khả lao động 124 4.5.8 Tai biến, biến chứng 125 KẾT LUẬN 126 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Phần viết tắt A Phần viết đầy đủ Anterior body vertebral height (Chiều cao cột trƣớc thân đốt) a Đƣờng kính ống sống chỗ hẹp ALL Anterior Longitudinal Ligament (Dây chằng dọc trƣớc) AO Arbeitsgemeinschaft fur Osteosynthesefragen (Hiệp hội kết hợp xƣơng) ASIA American Spinal Injury Association Scale (Thang m Hiệp hội chấn thƣơng cột sống Hoa Kỳ) b Đƣờng kính ống sống nh thƣờng BL Bản lề BL - GT Bản lề - gián tiếp BL - TT Bản lề - trực tiếp 10 C- arm X - quang cánh tay C 11 CL Capsular Ligament (Dây chằng bao khớp) 12 CLVT Cắt lớp vi tính 13 D Distance (Khoảng cách) 14 D IAR-TBF The perpendicular distance from the IAR to the tensionband fixation applied-force vector (Khoảng cách từ trục quay tức thời đến véc tơ lực t c động lên hệ thống cố định) 15 F Force (Lực) 16 FTBF The compression force (Lực nén ép) 17 GT Gián tiếp 18 IAR Instantaneous Axis of Rotation (Trục quay tức thời) 19 ISL InterSpinous Ligament (Dây chằng gai) 20 KTTDC Không tổn thƣơng dây chằng 21 KTTTK Không tổn thƣơng thần kinh TT Phần viết tắt Phần viết đầy đủ 22 L Lumbar (Thắt lƣng) 23 LCGE Lựa chọn giải ép 24 LF Ligament Flavum (Dây chằng vàng) 25 LSC Loading sharing classification (Bảng phân loại d n trục) 26 M Moment (Mô men lực) 27 M3PB Moment three Point Bending (Lực uốn m) 28 MDHOS Mức độ hẹp ống sống 29 MTBF The bending moment (Lực uốn) 30 Nhóm Giải ép trực tiếp tổn thƣơng dây chằng 31 Nhóm Giải ép gián tiếp 32 NNHOS Nguyên nhân hẹp ống sống 33 PLL Posterior Longitudinal Ligament (Dây chằng dọc sau) 34 PL Phẫu thuật 35 T Thoracic (Ngực) 36 TL Thắt lƣng 37 TL - GT Thắt lƣng - gián tiếp 38 TL - TT Thắt lƣng - trực tiếp 39 TLICS ThoracoLumbar Injury Classification and Severity Score (Bảng phân loại chấn thƣơng cột sống lƣng-thắt lƣng m mức độ nặng) 40 TT Trực tiếp 41 TTDC Tổn thƣơng dây chằng 42 TTTD Tổn thƣơng thân đốt 43 TTTK Tổn thƣơng thần kinh 44 VTCE Vị trí chèn ép 45 α Góc gù vùng 46 β Giảm chiều cao cột trƣớc thân đốt DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 3.13 3.14 3.15 3.16 3.17 3.18 Tên bảng Trang Phân loại chấn thƣơng m mức độ nặng 20 Chỉ định phẫu thuật theo Mikles M.R 31 Đ nh gi sức 41 Đ nh gi rối loạn cảm giác 42 Đ nh gi tổn thƣơng thần kinh theo Frankel cải tiến 42 Bảng mức độ tổn thƣơng McCormack 49 Phục h i lao động theo Denis 60 Đ nh gi mức độ đau lƣng theo Denis 61 Tỷ lệ phân bố vị trí gãy 65 Tỷ lệ phân bố nhóm gãy 66 Giảm chiều cao cột trƣớc thân đốt 71 Bảng góc gù vùng chấn thƣơng 72 Bảng mức độ hep ống sống 72 Phƣơng ph p giải ép 75 Nhóm giải ép biến dạng 76 Hình ảnh tổn thƣơng hệ dây chằng phía sau X - quang quy ƣớc cắt lớp vi tính 77 X c định tổn thƣơng hệ dây chằng phía sau cộng hƣởng từ phẫu thuật 78 Góc gù theo vị trí - tổn thƣơng dây chằng phía sau 79 Góc gù vùng theo vị trí - tổn thƣơng dây chằng phía sau 80 Góc gù vùng theo vị trí tổn thƣơng dây chằng phía sau 81 Góc gù vùng theo tổn thƣơng phức hệ dây chằng phía sau 81 Mức độ tổn thƣơng thần kinh 82 Tổn thƣơng thần kinh 82 Mức độ hẹp ống sống tổn thƣơng thần kinh 83 Thời gian phẫu thuật trung bình 84 Đ nh gi lƣợng máu 84 3.19 3.20 3.21 3.22 3.23 3.24 Tỷ lệ số tầng số lƣợng vít cố định 85 Kết nắn chỉnh biến dạng 85 Kết h i phục thần kinh 87 Thời gian theo dõi 88 Kết nắn chỉnh biến dạng 88 Kết h i phục thần kinh 89 ... cột sống Medtronic 50 Bộ dụng cụ phẫu thuật cột sống Stryker 51 Bộ nẹp vít cột sống 51 Tƣ bệnh nhân phẫu thuật 53 Sơ đ m vào cuống sống cột sống lƣng 54 Đi m vào... phải phẫu thuật thấp đặc m cấu trúc có khung sƣờn kết hợp tạo nên khung đỡ vững Vì chúng tơi thực nghiên cứu tổn thƣơng đoạn lề cột sống ngực - thắt lƣng đoạn thắt lƣng thấp Trong phân loại tổn. .. n phẫu thuật chấn thƣơng cột sống Việt Nam Đặc biệt vấn đề nghiên cứu đặc m tổn thƣơng đốt sống, biến dạng khơi phục, bảo t n phức hệ dây chằng phía sau khơi phục trì cấu trúc vững cột sống Điều
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vít (Luận án tiến sĩ), Nghiên cứu đặc điểm thương tổn giải phẫu và kết quat phẫu thuật điều trị gãy cột sống ngực thấp và thắt lưng không vững do chấn thương bằng nẹp vít (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn