đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT quỳnh lưu 1 nghệ an lần 1 có lời giải

8 658 21
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:41

SỞ GD & ĐT NGHỆ AN TRƯỜNG THPT QUỲNH LƯU ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC LẦN - NĂM 2019 MƠN VẬT LÍ Thời gian làm 50 phút (40 câu trắc nghiệm) Mã Đề: 201 Họ Tên: Số báo danh: Câu 1: Một sợi dây đàn hồi căng ngang sóng dừng Sóng truyền dây bước sóng λ Khoảng cách gần hai nút sóng liên tiếp A λ/2 B λ/8 C λ D λ /4 Câu 2: Mắc vôn kế nhiệt vào đoạn mạch điện xoay chiều Số vôn kế cho biết giá trị hiệu điện A trung bình B cực đại C tức thời D hiệu dụng Câu 3: Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu A tăng điện áp trước truyền tải B tăng chiều dài đường dây C giảm tiết diện dây D giảm cơng suất truyền tải Câu 4: Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng k, khối lượng vật nhỏ m Tần số góc dao động điều hòa vật nặng k k m k B C D 2 m 2 m m k Câu 5: Sóng ngang sóng phương dao động A nằm ngang B trùng với phương truyền sóng C thẳng đứng D vng góc với phương truyền sóng Câu 6: Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn với A độ đàn hồi nguồn âm B tần số nguồn âm C đồ thị dao động nguồn âm D biên độ dao động nguồn âm Câu 7: Một lắc đơn chiều dài dao động điều hòa nơi gia tốc rơi tự g Một mạch dao động gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C hoạt động Biểu thức LC đơn vị với biểu thức A A .g B g C g D g Câu 8: Sóng học khơng lan truyền A chất khí B chất rắn C chất lỏng D chân khơng Câu 9: Dao động tắt dần A li độ biến thiên điều hòa theo thời gian B không đổi theo thời gian C tần số tần số lực ma sát D biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10: Một mạch dao động điện từ gồm cuộn tự cảm hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C Tần số dao động điện từ riêng mạch tính theo công thức 2 A f  2 LC B f  C f  D f  2 LC  LC LC Câu 11: Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi A tần số dao động B tần số góc dao động C pha ban đầu dao động D chu kì dao động Câu 12: Máy phát điện xoay chiều pha, phần cảm p cặp cực, rơ to quay với tốc độ n vòng/phút Tần số suất điện động máy phát np p n A f  B f = np C f  D f  60 n p Câu 13: Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai người nghe được sóng A Chu kì 2μs B tần số 30 kHz C Chu kì 2ms D tần số 10 Hz Câu 14: Trên sợi dây đàn hồi dài 1,5m sóng dừng với hai đầu cố định, ngồi đầu dây người ta thấy dây điểm khơng dao động Biết tốc độ truyền sóng sợi dây 45m/s Tần số sóng A 45Hz B 90Hz C 75Hz D 60Hz Câu 15: Khi đặt điện áp u  220 Cos (100t) (V) (t tính s) vào hai đầu điện trở tần số góc dòng điện chạy qua điện trở A 50 rad/s B 100rad/s C 100 rad/s D 50 rad/s Câu 16: Một vật dao động điều hòa trục Ox phương trình dao động x = 6cos (2πt + 0,5π) (cm) t tính s Tại thời điểm t = 1s, pha dao động vật A 2,5π B 1,5π C 0,5π D 2π Câu 17: Đặt điện áp u = U0cosωt vào hai đầu cuộn cảm độ tự cảm L Tại thời điểm điện áp hai đầu cuộn cảm độ lớn cực đại cường độ dòng điện qua cuộn cảm U0 U0 U A B C D 2 L L 2 L Câu 18: Điện áp hai đầu đoạn mạch biểu thức u 110 cos (100t) (V), t tính giây (s) Điện áp hiệu dụng hai đầu đoạn mạch A 110 V B 110 V C 220 V D 220 V Câu 19: Con lắc lò xo gồm bi khối lượng m, lò xo độ cứng k Tác dụng ngoại lực biến thiên tuần hoàn Khi ngoại lực biên độ F0 tần số f1  A1 Khi ngoại lực biên độ F0 tần số f    k biên độ dao động ổn định hệ m k biên độ dao động ổn định hệ A2 So sánh m A1 A2 ta A A1 < A2 B A1 > A2 C A1 = A2 D A1 > A2 A1 = A2 Câu 20: Một ống dây hệ số tự cảm L = 0,005 H, dòng điện ống dây i = 2(A) Suất điện động tự cảm ống A 2,5 mV B mV C mV D 1,5 mV Câu 21: Một nguồn âm điểm phát âm truyền sóng đẳng hướng vào khơng khí với tốc độ truyền âm không đổi v Khoảng cách điểm gần hướng truyền sóng âm dao động ngược pha d Tần số âm 2v v v v A B C D 4d 2d d d Câu 22: Một chất điểm dao động điều hòa dọc theo trục Ox với biên độ cm, chu kì s Chọn gốc tọa độ trùng với vị trí cân bằng, thời điểm t = vận tốc vật giá trị cực tiểu Phương trình dao động vật A x  5cos  2 t    cm    B x  5cos   t    cm  2    C x  5cos   t    cm  D x  5cos  2 t  cm  2  Câu 23: Một lắc đơn chiều dài l treo vị trí cố định, vật nhỏ khối lượng m dao động điều hòa với chu kỳ 0,2s Nếu thay vật vật nhỏ khác khối lượng 2m chu kỳ dao động điều hòa lắc đơn A 0,2s B 0,1 s C 0,8 s D 0,283 s Câu 24: Đặt điện áp u = U cosωt vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn dây khơng cảm độ tự cảm L, điện trở R tụ điện điện dung C mắc nối tiếp Biết  LC   Cường độ dòng điện cực đại mạch U U 2U U B C D 2R R R 2R Câu 25: Cho mạch dao động LC tưởng với cuộn cảm độ tự cảm L = 9mH Trong trình dao động, hiệu điện cực đại hai tụ 12V Tại thời điểm điện tích tụ độ lớn q = A 24nC dòng điện mạch cường độ i = (mA) Chu kỳ dao động riêng mạch A 12π(µs) B 6π(ms) C 12π(ms) D 6π(µs) Câu 26: Đặt điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng U không đổi, tần số f thay đổi vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R , cuộn cảm L tụ điện C mắc nối tiếp Khi f = f1 điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện giá trị 0,4U, f = f2 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm giá trị 0,4U, f = f3 điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm điện áp hiệu dụng hai đầu tụ điện giá trị 0,6U Sắp xếp theo thứ tự giảm dần tần số A f1, f2, f3 B f3, f2, f1 C f1, f3, f2 D f2, f3, f1 Câu 27: Ba lò xo chiều dài tự nhiên độ cứng k1, k2, k3 đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật khối lượng Lúc đầu nâng ba vật đến vị trí mà lò xo khơng biến dạng thả nhẹ để chúng dao động điều hòa với W1  0,1, W2  0, J W3 Mốc chọn vị trí cân bằng, độ cứng lò xo mối liên hệ k3  2,5k1  3k2 Giá trị W3 A 14,7 mJ B 24,6 mJ C 25 mJ D 19,8 mJ Câu 28: Một lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo độ cứng k 100(N /m) vật khối lượng m Kích thích cho vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng, quan sát dao động vật người ta thấy sau khoảng thời gian liên tiếp 0,05s động lại Mốc vị trí cân bằng, lấy π2=10 Khối lượng vật A 100g B 50g C 150g D 200g Câu 29: Trong máy phát điện xoay chiều 3pha, cuộn dây stato suất điện động cực đại E0 Khi suất điện động tức thời cuộn dây thứ triệt tiêu suất điện động tức thời cuộn dây thứ cuộn dây thứ tương ứng e2 e3 thỏa mãn hệ thức sau E E E E A e2  e3  B e2  , e3  C e2  e3  D e2  , e3   2 2 Câu 30: Mạch nối thứ tự gồm cuộn cảm L, điện trở R tụ điện C, biết R, C không đổi, độ tự cảm L cuộn cảm biến thiên Đặt điện áp xoay chiều biểu thức u  U cos t  V vào hai đầu mạch điện Điều chỉnh L để điện áp hiệu dụng cuộn cảm đạt giá trị cực đại 100 V Khi thời điểm điện áp tức thời hai đầu mạch giá trị u  50 3V tổng điện áp tức thời R uR + uC = 50 V Tính tỉ số ZC 1 C D Câu 31: Hai điện tích điểm độ lớn q, trái dấu, đặt đỉnh tam giác cạnh a khơng khí Cường độ điện trường đỉnh lại tam giác hai điện tích gây độ lớn A B q q q q B E  k C E  2k D E  k 2 a a a a Câu 32: Vật AB đoạn sáng thẳng đặt vng góc với trục thấu kính hội tụ tiêu cự f = 15 cm cho ảnh A’B’ ngược chiều cao gấp lần vật Khoảng cách từ vật tới ảnh A 18 cm B 108 cm C 90 cm D 72 cm Câu 33: Một sóng truyền sợi dây dài từ đầu dây với biên độ không đổi mm, tốc độ truyền sóng dây 2,4 m/s, tần số sóng 20 Hz Hai điểm M N dây cách 36 cm, sóng truyền từ M đến N Tại thời điểm t, sóng M vận tốc dao động cực đại Tốc độ dao động  9 điểm N thời điểm t '   t   s  8 A E  k A 160(cm/s) B 16π (cm/s) C 3 (cm/s) D 80π (cm/s) Câu 34: Cho hai vật nhỏ A B khối lượng 50 g Hai vật nối với sợi dây dài 12 cm, nhẹ không dẫn điện, vật B tích điện q = 2.10-6 C vật A khơng tích điện.Vật A gắn vào lò xo nhẹ độ cứng k = 10 N/m Hệ treo thẳng đứng điện trường cường độ điệntrường E5 = 10 V/m hướng thẳng đứng từ lên Ban đầu giữ vật A để hệ nằm yên,lò xo không biến dạng Thả nhẹ vật A, vật B dừng lại lần đầu dây đứt Khi vật A qua vị trí cân lần thứ khoảng cách hai vật gần với giá trị sau A 26,75 cm B 24,12 cm C 29,25 cm D 25,42 cm Câu 35: Điện truyền từ nơi phát đến khu dân cư đường dây pha với hiệu điện hiệu dụng hai đầu nơi phát không đổi Ban đầu công suất tiêu thụ điện khu dân cư P, sau thay đổi dạng mạch điện tiêu thụ không làm thay đổi hệ số cơng suất tồn hệ thống Người ta thấy cơng suất sử dụng điện khu dân cư P, hiệu suất truyền tải lớn 15% Hiệu suất truyền tải lúc đầu A 57,5% B 60% C 45% D 42,5% Câu 36: Tần số âm họa âm dây đàn phát tương ứng với tần số sóng để dây đàn sóng dừng Trong họa âm dây đàn phát ra, hai họa âm ứng với tần số 2750Hz 3850Hz Biết âm dây đàn tần số nằm khoảng từ 300Hz đến 800Hz Hỏi dây đàn phát họa âm miền âm tần số từ 16Hz đến 20000Hz A 38 B 34 C 35 D 36 Câu 37: Mắc vào hai đầu biến trở R nguồn điện suất điện động E điện trở r tạo thành mạch điện kín Biết đồ thị cơng suất tiêu thụ mạch ngồi phụ thuộc vào điện trở R dạng hình vẽ Điện trở nguồn điện giá trị A 2Ω B 5Ω C 2,5Ω D Ω Câu 38: Một mạch dao động LC lí tưởng gồm tụ điện C cuộn cảm độ tự cảm L   Cường độ dòng điện qua cuộn cảm phương trình i  2cos  2.107 t    mA (t tính s) Điện tích 2  tụ điện thời điểm  độ lớn 20   s  A 0,1 C B 0,05 C C 0,05 nC D 0,1 nC Câu 39: Đặt vào hai đầu cuộn sơ cấp máy biến áp lí tưởng điện áp xoay chiều giá trị hiệu dụng khơng đổi Nếu tăng số vòng dây cuộn thứ cấp thêm 20% giữ nguyên số vòng dây cuộn sơ cấp điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn thứ cấp để hở tăng thêm 6V so với lúc đầu Điện áp hiệu dụng ban đầu cuộn thứ cấp để hở A 30 V B 24 V C 42 V D 36 V   Câu 40: Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC nối tiếp hiệu điện xoay chiều u  220 cos     2    (V) cường độ dòng điện qua đoạn mạch biểu thức i  2 cos     (A) Công suất tức thời 4  cực đại dòng điện A 311,13W B 440W C 220W D 751,13 W - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm ĐÁP ÁN 1-A 2-D 3-A 4-A 5-D 6-B 7-D 8-D 9-D 10-C 11-D 12-A 13-C 14-C 15-B 16-A 17-C 18-A 19-B 20-B 21-D 22-C 23-A 24-C 25-A 26-C 27-C 28-A 29-C 30-A 31-D 32-B 33-B 34-A 35-D 36-D 37-A 38-D 39-A 40-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 1: A + Khoảng cách hai nút sóng liên tiếp nửa bó sóng Câu 2: D Mắc vơn kế nhiệt vào đoạn mạch điện xoay chiều Số vôn kế cho biết giá trị hiệu điện hiệu dụng Câu 3: A Trong trình truyền tải điện năng, biện pháp giảm hao phí đường dây tải điện sử dụng chủ yếu tăng điện áp trước truyền tải Câu 4: A Một lắc lò xo gồm lò xo nhẹ độ cứng k, khối lượng vật nhỏ m Tần số góc dao động điều hòa vật nặng k m Câu 5: D Sóng ngang sóng phương dao động vng góc với phương truyền sóng Câu 6: B Độ cao âm đặc trưng sinh lí âm gắn với tần số nguồn âm Câu 7: D Một lắc đơn chiều dài dao động điều hòa nơi gia tốc rơi tự g Một mạch dao động gồm cuộn cảm độ tự cảm L tụ điện điện dung C hoạt động Biểu thức LC đơn vị với biểu thức g Câu 8: D Sóng học khơng lan truyền chân khơng Câu 9: D Dao động tắt dần biên độ giảm dần theo thời gian Câu 10: C Một mạch dao động điện từ gồm cuộn tự cảm hệ số tự cảm L tụ điện điện dung C Tần số dao động điện từ riêng mạch tính theo cơng thức f  2 LC Câu 11: D Trong dao động điều hòa, khoảng thời gian ngắn để trạng thái dao động vật lặp lại cũ gọi chu kì dao động Câu 12: A Máy phát điện xoay chiều pha, phần cảm p cặp cực, rơ to quay với tốc độ n vòng/phút Tần số np suất điện động máy phát f  60 Câu 13: C Sóng học lan truyền khơng khí với cường độ đủ lớn, tai người nghe được sóng Chu kì 2ms Câu 14: C Câu 15: B + Tần số góc dòng điện chạy qua điện trở   100  rad / s Câu 16: A + Pha dao động vật   2t  0,5  t  1,   2,5 Câu 17: C Khi đoạn mạch cuộn cảm L u L  i Suy thời điểm điện áp đầu cuộn cảm độ lớn cực đại dòng điện qua cuộn cảm Câu 18: A Câu 19: B Câu 20: B Câu 21: D Khoảng cách gần hướng truyền sóng dao động ngược pha    2d Câu 22: C Câu 23: A Câu 24: C Câu 25: A Trong mạch dao động LC điện tích hai tụ điện áp tụ biển đổi vuông pha với nhau, với hai đại lượng vuông pha ta có:  q   i      1 Q    I0  Kết hợp với Q0  CU  q  i 1    4.1018  3.109    C  4.109 F 1   C C C CU  LI0  CU0   U 02 2 L Chu kì dao động riêng mạch T  2 LC  1, 2105 s Câu 26: C Câu 27: C mg E  12 kA2  E + Biên độ dao động vật A  k k 2,5 =>Với k  2,5k1  3k     E3  25mJ E3 E1 E Câu 28: A Câu 29: C Câu 30: A + Khi xảy cực đại điện áp hiệu dụng cuộn cảm u vng pha với u RC , ta có:  50   50   u 2  u  100  RC    U 0RC        U   U 0RC  2V      U   U 0RC     2 2  U  50  U  U 0RC  U 0L max  U  U 0RC  100 2  + Mặt khác, ta có: U0Lmax   R   ZC tan RC  U0 U0  cos RC   cos RC U0Lmax Câu 31: D Câu 32: B Câu 33: B Câu 34: A Khi dây chư bị đứt Tại vị trí cân bằng, vật B chịu tác dụng lực: Trọng lực, lực căng dây lực điện  Fd  T  mBg  T  mBg  q E  50.103.10  2.106.105  0,3N + Tại vị trí cần bằng, vật A chịu tác dụng lực trọng lực, lực đàn hồi lực căng dây => Độ biến dạng lò xo vị trí cân O vật A mA g  T 50.103.10  0,3   0, 08m  8cm k 10 + Ban đầu vật A đứng yên cho lò xo không biến dạng, thả nhẹ vật A =>vật A dao động điều hòa quanh O với biên độ A= 8cm Khi vật A đến biên A = 8cm, dây bị đứt, vật A dao động điều hòa quang vị trí cân O’, với O’ l0  cách vị trí lò xo khơng biến dạng đoạn l  mA g 50.103.10   0, 05  5cm k 10 =>A’=A+OO’=8+3=11cm + Vật B chuyển động thằng biến đổi xuống với vận tốc đầu gia tốc qE a g  6m / s m Khoảng cách hai vật A đến vị trí cân lần (ứng với 0,25T): T   50.103  x  A ' a    11     26, 75cm 4  10  Câu 35: D Câu 36: D Câu 37: A Câu 38: D Câu 39: A Câu 40: D ... khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 1- A 2-D 3-A 4-A 5-D 6-B 7-D 8-D 9-D 10 -C 11 -D 12 -A 13 -C 14 -C 15 -B 16 -A 17 -C 18 -A 19 -B 20-B 21- D 22-C 23-A 24-C 25-A 26-C 27-C 28-A 29-C 30-A 31- D 32-B 33-B 34-A 35-D 36-D... đoạn mạch A 11 0 V B 11 0 V C 220 V D 220 V Câu 19 : Con lắc lò xo gồm bi có khối lượng m, lò xo có độ cứng k Tác dụng ngoại lực biến thi n tuần hồn Khi ngoại lực có biên độ F0 tần số f1  A1 Khi ngoại... A f1, f2, f3 B f3, f2, f1 C f1, f3, f2 D f2, f3, f1 Câu 27: Ba lò xo có chiều dài tự nhiên có độ cứng k1, k2, k3 đầu treo vào điểm cố định, đầu treo vào vật có khối lượng Lúc đầu nâng ba vật
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT quỳnh lưu 1 nghệ an lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 vật lý THPT quỳnh lưu 1 nghệ an lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn