tổng hợp đề thi phần III.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

17 84 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:38

Kỷ năng lãnh đạo quản lý nhà nước đề thi phần III.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính Câu 1: Trình bày nhiệm vụ quản hành nhà nước Liên hệ thực tiễn quan đơn vị địa phương nơi công tác Khái niệm QLHCNN: Quản hành nhà nước tác động có tổ chức điều chỉnh quyền lực nhà nước trình xã hội hành vi hoạt động công dân, quan hệ thống hành pháp từ trung ương đến sở tiến hành để thực chức nhiệm vụ nhà nước, phát triển mối quan hệ xã hội, trì trật tự, an ninh, thỏa mãn nhu cầu hợp pháp công dân công xây dựng bảo vệ tổ quốc Nội dung QLHCNN: Trong trình thực thi quyền hành pháp, quan QLHCNN tiến hành hoạt động: a Hoạt động lập quy hành chính: Các quan QLHCNN có thẩm quyền ban hành văn quy phạm pháp luật: - Chính phủ có thẩm quyền ban hành nghị định nghị liên tịch - Thủ tướng phủ có thẩm quyền ban hành định - Bộ trưởng thủ trưởng quan ngang Bộ có thẩm quyền ban hành thông tư thông tư liên tịch - Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền ban hành định; thị b Hoạt động ban hành tổ chức thực định hành c Hoạt động kiểm tra đánh giá: hiệu hoạt động đối tượng quản d Hoạt động cưỡng chế hành chính: CQQLHCNN phải thực cưỡng chế HC (KV nguy hiểm, sạc lỡ, cất nhà trái phép… Ví dụ: + Việc định bổ nhiệm, thuyên chuyển công tác, bãi miễn viên chức nhà nước hoạt động ban hành văn áp dụng pháp luật trực tiếp làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ pháp luật nhà nước người lao động + Cấp văn bằng, chứng chỉ, lập biên vi phạm, thu tiền phạt, … Câu 2: Vai trò quản hành nhà nước phát triển xã hội - Góp phần quan trọng việc thực hóa chủ trương đường lối trị: VBPL, sách NN, sở triển khai quan điểm, đường lối Đảng thực tiễn sống… - Định hướng, dẫn dắt phát triển kinh tế xã hội thông qua hệ thống pháp luật sách nhà nước: hđộng kt-xh ptrien theo mục tiêu, p/hướng, CQHCNN QL vĩ mô đơn vị tổ chức.đạt đến mục tiêu p triển mà NN đặt - Điều hành xã hội, điều chỉnh mối quan hệ xã hội:về quyền hành pháp CQQLHCNN thực hiện;điều chỉnh, điều hòa q/huệ xh nhằm hướng tới p/triển ổn định, hài hòa xh… - Hỗ trợ ,duy trì thúc đẩy phát triển xã hội:được CQHCNN hỗ trợ kt-xh p/triển hài hòa; tạo mơi trường(CT;Ply;KT;VH) p/triển cho hđộng kt-xh đạt mục tiêu - Giải tranh chấp hành chính, kinh tế, dân thuộc thẩm quyền:giải khiếu nại, mâu thuẫn không điều hòa QLHCNN, QLHCNN có thẩm quyền sử dụng PL để giải tranh chấp, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chủ thể Ví dụ: Tại địa phương, năm 2018, HĐND tổ chức kỳ họp HĐND, kỳ họp, HĐND ban hành Nghị nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018 địa phương, theo đó, UBND phường ban hành kế hoạch để thực chương trình nêu Nghị quyết, nguyện vọng nhân dân trước ban hành nghị HĐND tiếp xúc với cử tri địa phương để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng nhân dân, xúc nhân dân, từ ban hành Nghị để phục vụ cho nhân dân, nâng cao đời sống nhân dân Câu hỏi 3: Anh/ chị nhận thức nguyên tắc chung về lựa chọn, bố trí, sử dụng cán bộ, công chức thế nào? Liên hệ thực tiễn đảm bảo nguyên tắc lựa chọn bố trí, sử dụng cán bộ, cơng chức, viên chức ở quan, đơn vị? Kn cán bộ: công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan ĐCSVN, Nhà nước, tổ chức CT-XH cấp tỉnh, huyện biên chế hưởng lương từ NSNN Kn Công chức: Là công dân VN tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh biên chế hưởng lương từ NSNN từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định PL làm việc quan, tổ chức, đơn vị Nguyên tắc chung tư duy, quan điểm đạo xuyên suốt Đảng trình lãnh đạo, quản việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng CBCC Nguyên tắc bảo đảm tiêu chuẩn CB, CC bố trí sử dụng - Tiêu chuẩn chung: + Có tinh thần yêu nước sâu sắc, tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc CNXH, thực đường lối Đảng, sách pháp luật nhà nước + Cần kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư Khơng tham nhũng Có ý thức tổ chức kỷ luật; gắn bó mật thiết với nhân dân, nhân dân tín nhiệm + Có trình độ hiểu biết luận trị, có trình độ văn hóa, chun mơn, đủ lực sức khỏe để làm việc + Coi trọng đức tài, đức gốc Gương mẫu đạo đức, lối sống + Có lĩnh trị vững vàng sở lập trường giai cấp công nhân, trung thành với CN Mác-Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Ngun tắc khách quan, cơng Ngun tắc đòi hỏi vào nhu cầu thực tế công việc, hệ thống văn Nhà nước, quan có thẩm quyền ban hành Tiêu chuẩn chức danh, lực thực tế kết đánh giá để xếp, bố trí CBCC Gúp loại trừ yếu tố chủ quan, cảm tính hay thiên vị Nguyên tắc tập trung dân chủ Tính tập trung thể cấp có quyền hạn, trách nhiệm tham gia vào việc lựa chọn, phê chuẩn, bổ nhiệm, quản lý, điều động CBCC phạm vi thẩm quyền theo quy định pháp luật Tính dân chủ thể tính cơng khai, tính tập thể như: tổ chức lấy ý kiến nhận xét, đánh giá nhiều người, nhiều phận CBCC hay việc tiến hành bầu cử người lãnh đạo, quản lý.Thực nguyên tắc góp phần đẩy lùi bệnh quan liêu, hình thức đẩy lùi nguy chuyên quyền độc đoán Nguyên tắc tương xứng với yêu cầu công việc Đòi hỏi phải xem xét phẩm chất, trình độ, lực kinh nghiệm có người CBCC có đáp ứng yêu cầu công việc giao không Nguyên tắc đảm bảo cấu hợp nhóm CBCC Phải kết hợp tốt để có cấu hợp người già với người trẻ, người địa phương người từ nơi khác đến, CBCC nam với CBCC nữ… Ngun tắc có vai trò phát huy sức mạnh tập thể nhờ bổ sung kiến thức, kinh nghiệm chuyên môn, nghiệp vụ cho Nguyên tắc đảm bảo lựa chọn, bố trí sử dụng CBCC phải dựa quy hoạch CBCC Xây dựng sách biện pháp để tạo nguồn CBCC đặc biệt CB lãnh đạo Đảm bảo tính chủ động ổn định hoạt động quan tổ chức Liên hệ: - Với lãnh đạo Đảng ủy UBND phường tình hình phát triển KT-XH địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tinh thần nhân dân nâng lên Lòng tin nd Đảng, quyền ngày nâng lên - Đối với địa phương khâu tuyển chọn bố trí sử dụng CB, CC phải đủ theo nguyên tắc nêu như: chấp hành nội quy, qui chế quan luật CB,CC, trị phải vững vàng, có trình độ văn hóa, chuyên môn, đủ lực sức khỏe để làm việc, coi trọng đức tài, đức gốc tận tình phục vụ nhân dân; loại trừ tính chủ quan hay thiên vị, công dân chủ lĩnh vực cb, cc, bên cạnh phải xem xét phẩm chất, trình độ, lực kinh nghiệm nhu cầu cơng việc cb, cc có đáp ứng đảm nhiệm không; cấu hợp người già với người trẻ để phát huy sức mạnh đoàn kết Đặc biệt cơng việc phải có tính chủ động, sáng tạo linh hoạt lãnh đạo đứng đầu Bên cạnh việc làm tồn số hạn chế: - Còn số CB, CC nóng tính ứng xử, giao tiếp với người dân - Chất lượng đội ngũ CB, CC chưa đáp ứng đc yêu cầu nhiệm vụ tình hình - Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự lực tháo gỡ khó khăn, trình độ chun mơn, nghiệp vụ số CB, CC chưa cao làm ảnh hưởng đến cơng tác bố trí điều động CB phục vụ cho nhiệm vụ trị - Chế độ sách chưa đảm bảo cho CB, CC ảnh hương đến chất lượng công việc Phương hướng khắc phục: - Phát huy tối đa dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, giáo dục cho CB, CC tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với công việc - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để nâng cao kỹ năng, kiến thức để đảm nhận chức trách, nhiệm vụ - Phát huy việc tư phê bình phê bình - Tăng cường kiểm tra giám sát CB, CC hoạt động công việc - Cải cách tiền lương chế độ, sách đãi ngộ để đảm bảo CB, CC đủ sống lương Câu hỏi 4: Nêu yêu cầu việc lựa chọn, tuyển dụng, bố trí sử dụng cán bộ, cơng chức sở? Kn cán bộ: công dân Việt Nam, bầu cử, phê chuẩn, bổ nhiệm giữ chức vụ, chức danh theo nhiệm kỳ quan ĐCSVN, Nhà nước, tổ chức CT-XH cấp tỉnh, huyện biên chế hưởng lương từ NSNN Kn Công chức: Là công dân VN tuyển dụng, bổ nhiệm vào ngạch, chức vụ, chức danh biên chế hưởng lương từ NSNN từ quỹ lương đơn vị nghiệp công lập theo quy định PL làm việc quan, tổ chức, đơn vị 1/ Xác định vị trí cơng tác cần lựa chọn, bố trí: - Nhiệm vụ p/triển KT-XH năm KH tiêu cụ thể phản ánh quy mô, nhiệm vụ, đặc điểm địa tự nhiên, dân số điều kiện thực - Chức năng, nhiệm vụ đơn vị tổ chức, KH bố trí nguồn nhân lực, xếp máy CQNN - Khả ngân sách địa phương CQNN có thẩm quyền duyệt hàng năm - Định mức biên chế CQQLNN có thẩm quyền ban hành - Chất lượng đội ngũ CB, CC có dự kiến nguồn CB, CC thay 2/ Các tiêu chuẩn tuyển dụng người cho vị trí cơng tác: - Trình độ học vấn trình độ chun mơn, nghiệp vụ, trị, phẩm chất(tư cách, phẩm hạnh q/hệ gđ, đnghiệp), thời gian, tuổi đời(tuổi phản ánh lực làm việc, tgian lại để p/huy lực), tiêu chuẩn cần thiết quan trọng tuyển dụng người - Kinh nghiệm; sức khỏe; Các đặc trưng thuộc nhân cách; thể chất(tâm sinh lý,hình thức, giọng nói, sức khỏe);khả thích ứng với cơng việc Câu hỏi 5: Trình bày nội dung chu trình ngân sách, theo anh/ chị chu trình ngân sách khâu quan trọng (vì sao)? KN: Ngân sách địa phương khoản thu NSNN phân cấp cho địa phương hưởng, thu bổ sung từ ngân sách TW cho ngân sách địa phương khoản chi NSNN thuộc nhiệm vụ chi cấp địa phương * Lập dự toán ngân sách: thực chất lập kế hoạch (dự toán) khoản thu, chi năm ngân sách - Căn cứ lập dự toán: + Các nhiệm vụ phát triển KT – XH đảm bảo ANQP, TTATXH + Chính sách, chế độ thu ngân ngân sách nhà nước, chế phân cấp nguồn thu, chi ngân sách xã tỷ lệ phân chia HĐND tỉnh quy định, + Chế độ, tiêu chuẩn, định mức chi ngân sách nhà nước, CP, TT, Bộ tài HĐND tỉnh quy định + Số kiểm tra dự toán thu, chi ngân sách nhà nước quan có thẩm quyền thơng báo cho cấp ngân sách, quan, tổ chức, đơn vị làm để xây dựng dự toán NSNN hàng năm - Yêu cầu lập dự toán ngân sách: + Lập theo nội dung, mẫu biểu, hệ thống mục lục ngân sách nhà nước, thời hạn qui định + Tuân theo sách, chế độ tiêu chuẩn, định mức + Đảm bảo nguyên tắc cân đối ngân sách; phản ánh đầy đủ, xác khoản thu, chi - Trình tự lập dự toán: theo 10 bước + Bước 1: UBND huyện hướng dẫn giao số kiểm tra dự toán ngân sách cho xã + Bước 2: UBND xã tổ chức hội nghị triển khai xây dựng dự toán ngân sách xã giao số kiểm tra cho ban, ngành, đoàn thể + Bước 3: Các ban ngành, đồn thể dự tốn ngân sách; kế tốn tổng hợp hồn chỉnh dự tốn ngân sách xã + Bước 4: UBND xã làm việc với Ban ngành, đồn thể dự tốn ngân sách; kế tốn tổng hợp hồn chỉnh dự tốn ngân sách xã + Bước 5: UBND xã trình TT HĐND xã xem xét cho ý kiến dự toán ngân sách xã + Bước 6: Căn vào ý kiến TT HĐND xã, UBND xã hồn chỉnh lại dự tốn ngân sách gửi Phòng TC-KH + Bước 7: Phòng TC-KH tổ chức làm việc dự toán ngân sách với xã năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách UBND xã có yêu cầu năm tiếp theo; tổng hợp hoàn chỉnh BC UBND huyện + Bước 8: UBND huyện giao dự toán ngân sách, sách cho xã + Bước 9: UBND xã hồn chỉnh lại dự tốn ngân sách xã gửi đại biểu HĐND xã trước kỳ họp HĐND; kỳ họp HĐND xã thảo luận định dự toán ngân sách + Bước 10: UBND xã giao dự tốn cho ban ngành, đồn thể, đồng gửi phòng TC-KH, Kho bạc nhà nước huyện; cơng khai dự tốn ngân sách xã trước ngày 31/12 * Chấp hành ngân sách(quan trọng nhất): Theo luật ngân sách 2015 nếu thu không đủ quy định, bị truy thu chi sai bị xuất toán(thu hồi nộp về kho bạc) trình tổ chức thực dự tốn ngân sách gồm: - Tổ chức thu ngân sách: Ban tài xã có nhiệm vụ thu, lập giấy nộp tiền vào quan thuế, kho bạc nhà nước nộp vào quỹ ngân sách xã đảm bảo thu đúng, thu đủ kịp thời, - Tổ chức chi ngân sách: tổ chức, đơn vị thuộc xã, chi dự toán giao, chế độ, tiêu chuẩn, định mức, mục đích, đối tượng tiết kiệm, có hiệu * Quyết toán ngân sách: phải đảm bảo yêu cầu sau: - BC toán ngân sách xã phải lập theo mẫu biểu; số liệu phải xác, trung thực, rõ ràng, dễ hiểu;nội dung BC toán phải theo nội dung ghi dự toán mục lục - Số liệu giải trình thuyết minh BC toán năm, phải thống so với số liệu BC toán; BC toán chi khơng lớn tốn thu ngân sách xã./ Câu hỏi 6: Phân tích nguyên tắc quản nhà nước về đất đai Liên hệ đơn vị, địa phương? KN: QLNN đất đai hoạt động quan QLNN có thẩm quyền việc sử dụng phương pháp, cơng cụ quản thích hợp tác động đến hành vi, hành động người sử dụng đất nhằm đạt mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu bảo vệ môi trường phạm vi nước địa phương * QLNN về đất đai theo nguyên tắc: 1/ Bảo đảm quản thẩm quyền pháp lý: - Thẩm quyền QLNN đất đai quy định điều 23, 24 Luật đất đai năm 2013 - Quốc hội ban hành pháp luật đất đai, định quy hoạch, kế hoạch SDĐ nước - Chính phủ định quy hoạch, kế hoạch SDĐ QPAN, tỉnh, TP trực thuộc TW - Bộ TN MT chịu trách nhiệm trước phủ việc QLNN đất đai - HĐND cấp thực quyền giám sát UBND thực quyền chủ sở hữu QLNN đất đai địa phương 2/ Bảo đảm quản tập trung thống Nhà nước về đất đai: - Ở Vn, đất đai tài sản toàn dân, đồng thời tài sản Quốc gia, lãnh thổ bất khả xâm phạm dân tộc, tổ chức, cá nhân tự ý chiếm giữ, SDĐ Quốc gia Nhà nước thống QL đất đai theo quy định pháp luật 3/ Bảo đảm QLNN về đất đai quy hoạch kế hoạch phê duyệt: Theo điều luật đát đai năm 2013: nhà nước có quyền: - Lập quy hoạch SDĐ từ tổng thể đến chi tiết; định mục đích sử dụng loại đất thơng qua việc định, xét duyệt quy hoạch SDĐ - Quyết định giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền SDĐ, thu hồi đất, cho phép chuyển quyền mục đích SDĐ phải theo quy hoạch phê duyệt 4/ Bảo đảm kết hợp hài hòa lợi ích: - QLNN đất đai cần trọng kết hợp hài hòa lợi ích NN, lợi ích cộng đồng với lợi ích người sử dụng đất, đất đai không quốc gia mà tư liệu sản xuất người sử dụng đất, nông dân 5/ SDĐ tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường không làm tổn hại đến lợi ích đáng người sử dụng: - Vừa nguyên tắc vừa mục tiêu QLNN đất đai, đất đai nguồn tài nguyên quý giá, có giới hạn mặt số lượng (diện tích), sức ép mặt dân số nhu cầu SDĐ ngày tăng Câu 7: Phân tích thẩm quyền Ủy ban nhân dân cấp xã quản đất đai theo Luật đất đai năm 2013? Liên hệ thực tế địa phương: KN: QLNN đất đai hoạt động quan QLNN có thẩm quyền việc sử dụng phương pháp, cơng cụ quản thích hợp tác động đến hành vi, hành động người sử dụng đất nhằm đạt mục tiêu sử dụng đất tiết kiệm, hiệu bảo vệ môi trường phạm vi nước địa phương Thẩm quyền lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tổ chức thực UBND cấp xã có trách nhiệm thực quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất địa bàn xã Thẩm quyền thu hồi, bồi thường, tái định cư - Niêm yết, công khai chủ trương thu hồi đất trụ sở UBND (thủ tục) - Thông báo cho người sử dụng đất biết thu hồi đất dự kiến mức bồi thường, hỗ trợ, tái định cư biện pháp chuyển quyền, đổi nghề nghiệp, giải việc làm, thời gian di chuyển bàn giao đất Thẩm quyền xác nhận nguồn gốc, thời điểm sử dụng đất để phục vụ công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Xác nhận thời điểm nguồn gốc sử dụng đất.Tình trạng tranh chấp.Sự phù hợp với quy hoạch 15/10/1993 trước không nộp tiền Thẩm qùn quản đất cơng ích - Mỗi xã trích quỹ đất nơng nghiệp khơng q 5%, Xây dựng cơng trình VH-TDTT, vui chơi, giải trí, y tế, giáo dục, chợ, nghĩa trang, nhà tình nghĩa Bồi thường cho người có đất bị giải tỏa Thẩm quyền quản đất chưa sử dụng - Đất bãi bồi ven sơng, ven biển, đất hoang hóa mà chưa giao cho sử dụng thuộc địa bàn xã xã có trách nhiệm quản lý, chưa có người đảo, UBND cấp tỉnh quản Thẩm quyền kiểm kê, thống kê, rà soát quỹ đất địa bàn - Thống kê đất đai tiến hành 02 năm / lần Không kê đất đai tiến hành 05 năm / lần Thẩm quyền lập quản hồ sơ địa gốc - UBND cấp xã lập hồ sơ địa chuyển cho Văn phòng quản đất đai cấp huyện quản Xử phạt vi phạm hành lĩnh vực đất đai - Sử dụng đất không mục đích, lấn đất, chiếm đất, chuyển đi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, kế thừa, tặng cho quyền sử dụng đất chấp, góp vốn quyền sử dụng đất mà không đủ điều kiện Phối hợp với MTTQ Việt Nam tổ chức thành viên Mặt trận, tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai UBND cấp xã có trách nhiệm phối hợp với MTTQ, tổ chức thành viên MT, tổ chức xã hội khác để hòa giải tranh chấp đất đai, khơng thành chuyển đến CQNN cấp có thẩm quyền để giải theo quy định pháp luật đất đai Liên hệ: Tổ chức hợp dân lấy ý kiến việc quy hoạch đất đạt hiệu Đề nghị cấp có thẩm quyền bổ sung điều chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo phát huy tốt tài nguyên đất Quản chặt chẽ đất đai địa bàn, đất lang bồi, đất công cộng Thực hiện kiểm kê đất đai định kì mỗi năm một lần, nhằm đảm bảo việc sử dụng đất đai đúng mục đích Thường xuyên kiểm tra các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân địa bàn sử dụng đất đúng mục đích Kịp thời báo cáo với UBND huyện, Phòng Tài Ngun Mơi trường hành vi quỹ hoại đất, lấn chiếm đất, để xử theo quy định pháp luật Tổ chức hòa giải kịp thời tranh chấp đất đai nhân dân Trong công tác xã hội từ thiện, một số cá nhân tự nguyện lấy đất mình đóng góp vào việc công lập khu dân cư, lập nghĩa địa cho người nghèo, cất nhà tình thương cho người khơng có đất, với tinh thần “nhường cơm xẻ áo” rất đáng trân trọng và cần được nhân rộng nhân dân Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân tiến hành rộng rãi, 90% diện tích đất nhân dân cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sử dụng đất, thể tinh thần dân chủ quản lý, sử dụng đất, thuận lợi công tác quản đất đai cho địa phương b) Hạn chế: Giá đất ngày tăng sức ép tăng dân số làm cho đất đai ngày khan hiếm, tình trạng tranh chấp đất xảy Do sự phát triển kinh tế, diện tích đất nông nghiệp ngày càng bị thu hẹp, người dân sử dụng đất vào các mục đích khác như: làm nhà ở, xây dựng nhà xưởng…diễn ngày càng nhiều Tình trạng sử dụng đất khơng mục đích ngun nhân gây nhiễm mơi trường, đất bị xói mòn, bạc màu c) Giải pháp: Tăng cường quản lý NN đất đai Tiến hành kiểm tra, giám sát việc sử dụng đất để giảm thiểu việc sử dụng đất sai mục đích Thiết lập, bổ sung biến động đất vào hệ thống bản đồ địa chính để thuận tiện cho việc quản lý đất Quản lý chặt chẽ việc khai thác cát trái với pháp luật Tiến hành tuyên truyền phổ biến quy định pháp luật đất đai cho nhân dân để nâng cao nhận thức người dân, hạn chế tranh chấp đất nhân dân Xử nghiêm hành vi cố tình xâm hại đến nguồn tài nguyên đất Câu 8: Anh/ chị nhận thức quản nhà nước về kinh tế thế nào? Liên hệ thực tế địa phương? Khái niệm quản nhà nước về kinh tế: Quản nhà nước kinh tế tác động quan nhà nước có thẩm quyền vào hoạt động kinh tế nhằm đạt mục tiêu định Đặc điểm: - Chủ thể hoạt động quản nhà nước kinh tế quan nhà nước có thẩm quyền - Khách thể hoạt động kinh tế - Mục tiêu chung việc xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Việt Nam thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, hội nhập kinh tế quốc tế thành công, vững định hướng xã hội chủ nghĩa; thực thắng lợi mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, xây dựng bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Nội dung quản nhà nước về kinh tế - Xây dựng thể chế kinh tế: nhóm: nhóm VBPL điều chỉnh trực tiếp dành riêng cho chủ thể: thành lập ĐKKD, hợp đồng KT, giải tranh chấp kinh tế… Nhóm: VBPL áp dụng cho cá nhân, tổ chức: quyền sở hữu tài sản, PL thuế, phí, lệ phí, PL đất đai… - Xây dựng chiến lược, quy hoạch, kê hoạch, dự án, phát triển kinh tế quốc dân làm sở định hướng cho vận động thị trường: xd chiến lược ptrien kt, xd quy hoạch tổng thể ptrien kt theo ngành lãnh thổ - Tổ chức xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng cho hoạt động kinh tế: tổ chức quy hoạch, thiết kế tổng thể dự án, cơng trình trọng điểm… - Giám sát, kiểm tra hoạt động kinh tế thị trường: thực chủ trương sách, cháp hành PL CQNN QL kinh tế, bảo vệ môi trường… - Thực quyền lợi Nhà nước kinh tế: phòng chống tham nhũng, lãng phí, tội phạm, khoản thu phí, lệ phí… - Bảo đảm tính bền vững tích cực cân đối kinh tế vĩ mô, hạn chế rủi ro tác động tiêu cực chế thị trường: cân đối ngân sách, hạn chế rủi ro, p triển kinh tế… Liên hệ thực tế: Phường Mỹ Thạnh: Hàng năm thực theo nghị Đại hội Đảng thành phố lần thứ XI địa phương thực Nghị Đại hội Đảng phường lần thứ XII - Duy trì đổi xây dựng đất nước theo định hướng XHCN - Lĩnh vực kinh tế: lấy nông nghiệp làm mũi nhọn: (trồng lúa, hoa màu, ăn trái) + Cải thiện chất lượng môi trường, tiết kiệm tài nguyên thiên nhiên, phòng chống cháy nổ để khai thác hợp nguồn tài nguyên sẳn có địa phương + Trong thương mại dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp: phát triển sở kinh doanh có hiệu quả, tăng vốn đầu tư nguồn lao động + Về giáo dục: phát động toàn dân đưa trẻ đến trường, giúp đỡ học sinh có hồn cảnh khó khăn, học sinh nghèo + An sin xã hội: chăm lo cho hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng BTXH địa bàn phường, + ANTT: ổn định có tăng cường phối hợp chặt chẽ công tác tuần tra liên ngành Hạn chế: - Công tác lặp lại trật tự địa bàn có thực thường xuyên ý thức số hộ dân chưa cao - Một số người chưa có ý thức cao việc bảo vệ môi trường, chưa xử tốt chất thải - Cơ sở vật chất địa phương hạn chế, không đáp ứng nhu cầu phát triển địa phương - Sản phẩm xuất phần lớn sản phẩm thô, chất lượng sản phẩm không đáp ứng yêu cầu nước giới - ANTT địa bàn chưa đảm bảo, vụ án xảy rải rát làm cho người dân không yên tâm sản xuất Giải pháp khắc phục hạn chế: - Nâng cao nhận thức, hoạt động thực tiễn ý nghĩa phương pháp luận - Nâng cao lãnh đạo Đảng quản nhà nước kinh tế xã hội, phát huy vai trò làm chủ nhân dân - Về nông nghiệp: tiếp tục đẩy mạnh cơng tác khuyến nơng, giảm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận, trồng lúa có suất cao - Giáo dục: nâng cao chất lượng dạy học trường - Y tế: chủ động phòng chống loại dịch bệnh, tăng cường công tác tiêm chủng - Vệ sinh môi trường: vận động nhân dân tham gia xe rác tự quản, có ý thưc việc chung tay bảo vệ môi trường - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp: tạo điều kiện thuận lợi cho cac chủ sở sản xuất kinh doanh có điều kiện vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất, mở rộng thêm nhiều ngành, nghề mới, đồng thời giải việc làm cho người lao động Câu 9: Anh/ chị trình bày nội dung quản nhà nước về hộ tịch, hộ khẩu? Liên hệ địa phương ? - Hộ tịch, hộ khẩu: kiện pháp liên quan đến nhân thân người như: kết hôn, nhận nuôi nuôi, xác nhận người giám hộ, nhận cha – mẹ, con, khai sinh, khai tử, xác nhận thay đổi quốc tịch, tích, đăng ký hộ khẩu, thay đổi nơi cư trú, nơi làm việc… - Quản hành – tư pháp về hộ tịch, hộ khẩu: hoạt động quản nhà nước cụ thể lĩnh vực hộ tịch, hộ chủ thể có thẩm quyền thực như: Chính phủ, Bộ Tư pháp, Bộ Ngoại giao… nhằm tác động, tổ chức, điều hành, giải vấn đề hộ tịch, hộ theo quy định pháp luật - Nội dung QLNN về hộ tịch, hộ khẩu: Soạn thảo dự án pháp luật, pháp lệnh hộ tịch, hộ khẩu: Luật cư trú, luật HN-Gđ2014, nghị định 158/2005 đk ql hộ tịch Nghị định 123/2015 quy định số điều luật hộ tịch… Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, vận động nhân dân chấp hành quy định pháp luật hộ tịch, hộ khẩu:nhằm để nhân dân biết, hiểu thực hiện… Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ hộ tịch, hộ khẩu: bồi dưỡng kỹ nghiệp vụ cho CB xử tình cụ thể ql hộ tịch, hộ khẩu… Ban hành, quản lý, hướng dẫn việc sử dụng thống loại sổ sách, mẫu biểu để đăng ký, quản hộ tịch, hộ khẩu:đảm bảo hệ thống sổ sách,biểu mẫu đk thống nhất, vào nề nếp phục vụ tốt cho việc ql HT, HK địa phương Đăng ký, thống kê, báo cáo, lưu trữ sổ sách, hồ sơ hộ tịch, hộ khẩu: đánh giá tình hình, BC q, tháng, năm theo quy định, phục vụ công tác QLNN công tác ktra, tra, khiếu nại… Giải khiếu nại, tố cáo hộ tịch, hộ theo thẩm quyền: giải thỏa đáng quyền lợi ích đáng người dân… Thanh tra, kiểm tra, thực khen thưởng xử vi phạm công tác hộ tịch, hộ khẩu: Thực tốt cơng tác ktra ql ht, hk, góp phần đơn đốc chấn chỉnh việc thực ql ht, hk, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích cơng tác ql ht, hk…và xử vi phạm trái PL Câu 10: Anh/ chị trình bày việc xác định nguồn lực cho việc xây dựng thực kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội ở sở? Liên hệ thực tiễn? - Khái niệm: kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội sở công cụ quản xá hội Nhà nước theo mục tiêu Nó thể mục tiêu định hướng phát triển kinh tế - xã hội phải đạt khoảng thời gian xác định địa phương, đồng thời đưa giải pháp cần thực để đạt mục tiêu cách có hiệu - Xác định nguồn lực cho việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở sở gồm nguồn lực sau đây?: Xác định nguồn lực tự nhiên xã hội: vị trí địa lý, tài nguyên thiên nhiên; llượng lao động Xác định nguồn nhân lực (số lượng chất lượng):cơ cấu dân số độ tuổi lđộng;đào tạo nghề trường nghề sở đào tạo nghề địa bàn… Xác định nguồn lực tài (các khả tiềm lực tài phân bổ nguồn ngân sách, nguồn vốn cấp phát):nguồn tài nguồn tài bổ sung Phân bổ nguồn vốn hợp giai đoạn nhiệm vụ cụ thể… Xác định nguồn lực khác: (năng lực sản xuất yêu cầu; tình trạng sử dụng huy động công suất sở sản xuất; hệ số sử dụng cơng suất máy móc thiết bị Câu 11: Anh, chị nêu yêu cầu cải cách hành ở sở? Kn: Cải cách hành q trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện hay số nội dung hành nhà nước (thể chế, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, công chức, tài cơng, v.v) nhằm xây dựng hành cơng đáp ứng yêu cầu hành hiệu lực, hiệu đại * Những yếu tố thúc đẩy cải cách hành sở: - Yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội sở: sxuất, kdoanh, dịch vụ… - Vai trò cấp quyền sở máy nhà nước ngày gia tăng: nơi triển khai chủ trương sách, giải nhu cầu cơng việc có nhu cầu người dân…đòi hỏi quyền địa phương CC toàn diện… - Xu hướng tăng cường dân chủ trực tiếp sở phát huy vai trò cộng đồng quản nhà nước: quyền sở chịu giám sát trực tiếp nhân dân, vấn đề đưa bàn bạc, thảo luận công khai dân chủ… - Yêu cầu hội nhập quốc tế: giải nhân có yếu tố nước ngoài… * Những thách thức về tổ chức máy lực quyền sở: - Năng lực đội ngũ cán bộ, công chức, lực tài quyền sở nguồn lực khác chưa đáp ứng yêu cầu - Chưa có bước chuyển tổ chức hoạt động quyền sở nông thôn đô thị Câu 12: Anh, chị nêu nhiệm vụ CCHC theo chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2011-2020? Liên hệ thực tế Kn: Cải cách hành q trình cải biến có kế hoạch cụ thể để đạt mục tiêu hoàn thiện hay số nội dung hành nhà nước (thể chế, tổ chức máy, đội ngũ cán bộ, cơng chức, tài cơng, v.v) nhằm xây dựng hành cơng đáp ứng u cầu hành hiệu lực, hiệu đại giai đoạn 2011-2020 - Một là, cải cách thể chế hành + Tiếp tục xây dựng hồn thiện hệ thống sách theo thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN; hoàn thiện thể chế sở hữu; sửa đổi đồng thể chế hành sở hữu đất đai, phân định rõ quyền sở hữu đất QSDĐ, bảo đảm quyền người SDĐ; tiếp tục đổi thể chế doanh nghiệp nhà nước; hoàn thiện thể chế tổ chức kinh doanh vốn nhà nước + Sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật xã hội hóa theo hướng quy định rõ trách nhiệm nhà nước việc chăm lo đời sống vật chất tinh thần nhân dân - Hai là, tiếp tục cải cách thủ tục hành + Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản nhà nước, thủ tục hành liên quan tới người dân, doanh nghiệp + Cải cách hành quan hành nhà nước, ngành, cấp nội quan hành + Cơng khai, minh bạch tất thủ tục hành chính; trì cập nhật sở liệu quốc gia thủ tục hành - Ba là, cải cách tổ chức máy hành nhà nước + Tiếp tục đổi phương thức làm việc quan hành nhà nước; thực thống nâng cao chất lượng thực chế cửa , cửa liên thông tập trung phận tiếp nhận trả kết thuộc Văn phòng Hội đồng nhân dân Ủy ban nhân dân cấp huyện; bảo đảm hài lòng cá nhân, tổ chức phục vụ quan hành nhà nước - Bốn là, xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức + Xây dựng đội ngũ cán bộ, cơng chức, viên chức có cấu, thành phần hợp lý, đủ số lượng; cán bộ, cơng chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị vững vàng, có tính chun nghiệp cao, đủ trình độ chun mơn lực thi hành công vụ,đáp ứng yêu cầu hành đại, phục vụ nhân dân phục vụ nghiệp phát triển đất nước - Năm là, cải cách tài cơng + Tiếp tục đỗi chế, sách tài doanh nghiệp nhà nước, tập đoàn kinh tế tổng công ty; quản chặt chẽ việc vay trả nợ nước ngoài; giữ mức nợ phủ, nợ quốc gia nợ cơng giới hạn an tồn - Sáu là, đại hóa quan hành + Ứng dụng cơng nghệ thơng tin – truyền thơng quy trình xử cơng việc quan hành nhà nước, quan hành nhà nước với giao dịch với tổ chức, cá nhân đặc biệt hoạt động dịch vụ hành cơng, dịch vụ công đơn vị nghiệp công *Liên hệ thực tiễn:Tại địa phương Phường Mỹ Thạnh - Tại trụ sở có bảng niêm yết cơng khai loại TTHC, mẫu hướng dẫn, thời gian nhận & trả kết hạn Thủ tục hành cơng khai minh bạch, kỷ luật kỷ cương hành nâng cao Cơ chế cửa, cửa liên thông giải thủ tục hồ sơ hoạt động có hiệu cao - Hàng tuần lãnh đạo UBND phường có lên lịch tiếp dân phận cửa vào ngày thứ hàng tuần để bà tiện việc liên hệ Phối hợp với Đồn TN xây dựng mơ hình nụ cười & lời chào công sở điểm tiếp nhận & trả kết “ Ngày không viết” “ Ngày không hẹn” lĩnh vực đăng ký kết - Trụ sở làm việc khang trang, phòng làm việc thoáng mát, đầy đủ trang thiết bị đầy đủ, đồng thời ứng dụng tốt công nghệ thơng tin quy trình xử & giải công việc đc nhanh - Cán bộ, công chức tận tình phục vụ nhân dân Thực chế cửa liên thông giảm bớt thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian cho người dân Bên cạnh việc làm tồn số hạn chế: - Thủ tục hành thủ tục đầu tư XDCB nhiêu khê, ảnh hưởng tiến độ cơng trình chậm - CCHC chưa đạt yêu cầu đề ra, thủ tục HC gây phiền hà cho tổ chức & công dân - Chất lượng đội ngũ CB, CC chưa đáp ứng đc yêu cầu nhiệm vụ tình hình - Tinh thần trách nhiệm, ý thức tự học, tự lực tháo gỡ khó khăn, trình độ chun mơn, nghiệp vụ số CB Đảng viên chưa cao làm ảnh hưởng đến cơng tác bố trí điều động CB phục vụ cho nhiệm vụ trị Phương hướng khắc phục: - Phát huy tối đa dân chủ, tôn trọng quyền làm chủ nhân dân, giáo dục cho CB, CC tinh thần trách nhiệm, ý thức tận tâm, tận tụy với công việc - Đẩy mạnh CCHC, TTHC; giảm mạnh bãi bỏ loại thủ tục HC gây phiền hà cho tổ chức & công dân - Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để nâng cao kỹ năng, kiến thức để đảm nhận chức trách, nhiệm vụ - Tăng cường chế giám sát, bảo đảm tham gia giám sát of nhân dân hoạt động - Cải cách tiền lương chế độ, sách đãi ngộ để đảm bảo CB, CC đủ sống lương Thường xuyên kiểm tra, đánh giá việc thực cải cách hành để có giải pháp thích hợp nhằm đẩy mạnh cải cách hành Câu hỏi 13: Nghĩa vụ tiếp cơng dân quan nhà nước thế Liên hệ thực tiễn tiếp công dân ở quan, đơn vị công tác? KN: Tiếp công dân việc quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có trách nhiệm tiếp cơng dânđón tiếpđể lắng nghe, tiếp nhận khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phảnánh cơng dân; giải thích, hướng dẫn cho công dân việc thực khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo luật tiếp công dân 2013 Như vậy, nghĩa vụ tiếp công dân là: - Giúp quan nhà nước nắm thông tin, kiến nghị, phản ánh, góp ý vấn đề liên quan đến chủ trương, đường lối củaĐảng, sách, pháp luật Nhà nước, công tác quản quan đơn vị, qua điều chỉnh bổ sung, để khắc phục bất cập, hạn chế hoạtđộng quan nhà nước - Hoạt động nhằm thực hố quyền dân chủ cơng dân, cụ thể hoá quyền tham gia quản nhà nước xã hội, phát huy vai trò to lớn quần chúng nhân dân xây dựng bảo vệ Tổ quốc, phảnánh chất dân chủ NN ta – NN dân, dân dân - Đảm bảo thực quyền khiếu nại, tố cáo công dân, thể mối quan hệ hài hoà, dân chủ NN người dân, giúp việc giải khiếu nại, tố cáo quan, đơn vịđược tiến hành cách kịp thời vàđúng pháp luật - Tổ chức, trực tiếp công tác tiếp cơng dân - Giải thích hướng dẫn, trực tiếp xử phân loại chuyển đơn, trình người có thẩm quyền để xử *Liên hệ thực tiễn:(điều luật tiếp công dân 2013) Lđ đứng đầu: Ban hành nội quy, qui chế tiếp cơng dân Bố trí phòng tiếp cơng dân; phân công CB,CC tiếp công dân, tiếp công dân vào ngày thứ hàng tuần đồng thời có trách nhiệm tiếp công dân đột xuất vụ việc nghiêm trọng, gay gắt, phức tạp - CB, CC tiếp công dân phải có thái độ: tơn trọng dân, lắng nghe ý kiến dân, tiếp nhận đơn khiếu nại, tố cáo, giải thích hướng dẫn cho người dân, trực tiếp xử phân loại chuyển đơn, trình người có thẩm quyền để xử Câu hỏi 14: Căn cứ vào đâu để xác định hành vi vi phạm pháp luật hành Cho ví dụ: minh họa KN: Vi phạm hành hành vi có lỗi cá nhân, tổ chức thực hiện, vi phạm quy định pháp luật quản NN mà tội phạm theo quy định pháp luật phải bị xử phạt vi phạm hành (khoản Điều Luật Xử vi phạm hành năm 2012) Các yếu tố cấu thành vi phạm pháp luật hành bao gồm: 1/ Khách thể vi phạm hành chính: trật tự QLNN lĩnh vực đời sống xã hội NN bảo đảm VD: Công ty xã nước thải chưa qua xử môi trường Như khách thể nhà nước bảo đảm vệ sinh môi trường 2/ Mặt khách quan vi phạm hành biểu bên ngồi giới khách quan vi phạm hành chính, gồm: - Hành vi trái pháp luật hành thể dạng hành động (thực hiện hành vi bị pháp luật hành chính cấm) VD: A đánh B gây thương tích cho B 11% - Hành vi trái pháp luật hành thể dạng khơng hành động (không thực hiện hành vi mà pháp luật hành chính bắt buộc thực hiện) VD: Nguyễn Văn A 19 tuổi điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm 3/ Chủ thể vi phạm hành cá nhân tổ chức có lực trách nhiệm hành * Cá Nhân: VD: Nguyễn Văn A 19 tuổi điều khiển xe mơtơ mà thở có nồng độ cồn vượt mức quy định * Tổ Chức: VD: Công ty XYZ không đảm bảo quy định an tồn phòng cháy chữa cháy 4/ Mặt chủ quan vi phạm hành thể yếu tố lỗi người vi phạm Gồm có lỗi cố ý lỗi vơ ý *Lỗi cố ý: VD: Ơng A điều khiển xe môtô vượt tốc độ quy định gây tai nạn giao thông *Lỗi vô ý: VD: A vô ý điều khiển xe vào đường cấm thời gian quy định Như vậy, hành vi vi phạm hành cấu thành từ bốn yếu tố trên, thiếu bốn yếu tố hành vi khơng phải hành vi vi phạm hành Câu hỏi 15: Anh, chị trình bày vai trò giáo dục nội dung về quản giáo dục ở sở? Liên hệ thực tiễn KN: Giáo dục truyền đạt kinh nghiệm xã hội-lịch sử từ hệ trước đến hệ sau, hệ sau tiếp tục tồn phát triển; Giáo dục việc cung cấp kiến thức nhằm phát triển trí tuệ, nâng cao nhận thức, bồi dưỡng tình cảm, rèn luyện kỹ để người vận dụng sống la động * vai trò giáo dục bao gồm: - Giáo dục động lực quan trọng thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố - Giáo dục nhân tố quan trọng phát huy nguồn lực người; theo UNESCO nêu lên trụ cột giáo dục, là: + Học để biết + Học để làm + Học chung sống, học cách sống với người khác + Học để tự khẳng định Như vậy, giáo dục điều kiện để phát huy nguồn lực người - yếu tố cho phát triển xã hội, tăng trưởng kinh tế nhanh bên vững Nội dung QLNN giáo dục bao gồm 12 nội dung quy định Điều 99 Luật giáo dục 2005 (Sữa đổi, bổ sung năm 2009), cụ thể là: Một là, xây dựng đạo thực chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, sách phát triển giáo dục Hai là, ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật giáo dục; ban hành điều lệ nhà trường; ban hành quy định tổ chức hoạt động sở giáo dục khác Ba là, quy định mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục; tiêu chuẩn nhà giáo; tiêu chuẩn sở vật chất thiết bị trường học; việc biên soạn, xuất bản, in phát hành sách giáo khoa, giáo trình; quy chế thi cử cấp văn bằng, chứng chỉ; Bốn là, tổ chức, quản việc bảo đảm chất lượng giáo dục kiểm định chất lượng giáo dục; Năm là, thực công tác thống kê, thông tin tổ chức hoạt động giáo dục; Sáu là, tổ chức máy quản giáo dục; Bảy là, tổ chức, đạo việc đào tạo, bồi dưỡng, quản nhà giáo cán quản giáo dục; Tám là, huy động, quản lý, sử dụng nguồn lực để phát triển nghiệp giáo dục; Chín là, tổ chức, quản công tác nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ lĩnh vực giáo dục Mười là, tổ chức, quản công tác hợp tác quốc tế giáo dục Mười là, quy định việc tặng danh hiệu vinh dự cho người có nhiều cơng lao nghiệp giáo dục Mười hai là, tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật giáo dục; giải khiếu nại, tố cáo xử hành vi vi phạm pháp luật giáo dục * Liên hệ thực tiễn: CT nước nói giáo dục quốc sách hàng đầu - Phát huy nguồn lực xã hội chăm lo cho nghiệp giáo dục đào tạo địa phương, hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế, học phẩm học bổng cho học sinh nghèo, khó khăn - Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo sỉ số học sinh lớp - Các sở giáo dục tiếp tục đổi mạnh mẽ phương pháp dạy học - Công tác phối hợp ngành giáo dục đào tạo với Hội Khuyến học - Nâng cao hoạt động trung tâm học tập cộng đồng - Thực tốt kiểm tra công tác QLNN giáo dục trường ... Như vậy, hành vi vi phạm hành cấu thành từ bốn yếu tố trên, thi u bốn yếu tố hành vi khơng phải hành vi vi phạm hành Câu hỏi 15: Anh, chị trình bày vai trò giáo dục nội dung về quản lý giáo dục... tục hành + Cắt giảm nâng cao chất lượng thủ tục hành tất lĩnh vực quản lý nhà nước, thủ tục hành liên quan tới người dân, doanh nghiệp + Cải cách hành quan hành nhà nước, ngành, cấp nội quan hành. .. chức có cấu, thành phần hợp lý, đủ số lượng; cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, có lĩnh trị vững vàng, có tính chun nghiệp cao, đủ trình độ chun mơn lực thi hành cơng vụ,đáp
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp đề thi phần III.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính, tổng hợp đề thi phần III.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn