tổng hợp đề thi phần 5.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

16 84 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 27/02/2019, 08:38

Kỷ năng trong điều hành sinh hoạt chi bộ-công tác kiểm tra giám sát- và quản lý đảng viên tại chi bộ ở cơ sở Câu 1: Trình bày phương pháp đánh giá chất lượng đảng viên ? Liên hệ thực việc thực phương pháp đánh giá chất lượng đảng viên chi đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế ? MB: Kiểm điểm tự phê bình, phê bình đánh giá, xếp loại chất lượng năm để cấp ủy, tổ chức đảng cá nhân tự soi, tự sửa lại mình, từ đề chủ trương, giải pháp phát huy ưu điểm, khắc phục hạn chế, khuyết điểm lãnh đạo, quản lý, điều hành thực nhiệm vụ, góp phần nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng đảng viên Kn: Đảng viên người tổ chức đảng Khi đảng trị đời có đảng viên Kn: Công tác Đảng viên: hệ thống hoạt động cấp ủy, tổ chức đảng đảng viên nhằm xây dựng đội ngũ đảng viên không ngừng phát triển vững mạnh số lượng, chất lượng, cấu, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trị đảng - Trong buổi sinh hoạt chi để tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên, đảng viên trình bày tự kiểm điểm theo bốn nội dung đánh giá quy định tự nhận loại trước chi Đối với chi có tổ đảng đảng viên trình bày kiểm điểm trước tổ đảng, tổ đảng báo cáo nhận xét đảng viên với chi (nếu có) - Chi ủy nêu ý kiến nhận xét mặt trận, ban chấp hành đoàn thể, đại diện quần chúng nhân dân, nhận xét tổ đảng với đảng viên gợi ý vấn đề cần kiểm điểm rõ (nếu có) - Đảng viên trình bày nội dung gợi ý kiểm điểm (nếu có) - Chi thảo luận, góp ý kiến cho đảng viên - Chi bỏ phiếu kín hoạc biểu xếp loại đảng viên * Liên hệ thực tế: chi địa phương - Trong năm qua chi tổ chức đánh giá, chất lượng đảng viên cuối năm thực nghiêm túc, việc kiểm điểm đánh giá, xếp loại chất lượng năm bước nâng cao, từ chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng nhu cầu cơng việc giao hồn thành tốt nhiệm vụ theo tinh thần Nghị chi đề - Tiến hành đánh giá chất lượng đảng viên: + Trước tiên Đảng viên trình bày tự kiểm điểm cá nhân, phải ghi rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân tự nhận mức xếp loại trước hội nghị chi bộ, tập thể đóng góp ý kiến, cá nhân tiếp thu, người chủ trì kết luận (khi kiểm điểm người đứng đầu phân cơng đồng chí cấp phó chủ trì) - Việc đánh giá chất lượng đảng viên vào nội dung sau: + Về tư tưởng trị; phẩm chất đạo đức, lối sống; thực chức trách, nhiệm vụ giao; ý thức tổ chức kỷ luật giải trình nội dung gợi ý kiểm điểm cấp trên, ý kiến đóng góp (nếu có); thực cam kết theo thị 05 nghị TW4 tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm; Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước chi - Chi tiến hành thảo luận, đóng góp ý kiến cho đảng viên mặt làm khuyết điểm cá nhân từ nhìn nhận phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm để hoàn thiện thời gian tới - Chi biểu bỏ phiếu kín mức xếp loại chất lượng đảng viên, sau tổng hợp công bố kết xếp loại đảng viên báo cáo lên cấp ủy cấp Hạn chế: - số họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, chưa theo trình tự bước, chất lượng họp đơi lúc chưa cao - Người đứng đầu chi đôi lúc chưa phát huy hết tinh thần trách nhiệm tính tập trung dân chủ đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm - Trong nhận xét đảng viên nể nang, ngại va chạm, chủ quan nên dẫn đến đánh giá chưa xác thực với mức độ hoàn thành nhiệm vụ đảng viên - số đảng viên xem nhẹ việc đánh giá chất lượng đảng viên nên họp vắng mặt - Còn số đảng viên chưa nhìn nhận khuyết điểm khắc phục chung chung, làm để qua lo đối phó với chi - Việc tự phê bình phê bình đảng viên chưa cao chạy theo thành tích - số đảng viên có biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa"trong nội Giải pháp: - Tăng cường lãnh đạo chi ủy chi để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi theo hướng dẫn 12-HD/BTCTW nâng cao chất lượng sinh hoạt chi - Từng bước nâng cao chất lượng họp đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm, theo trình tự bước để đảm bảo chất lượng họp theo hướng dẫn cấp - Phát huy vai trò nâng cao tinh thần trách nhiệm bí thư chi bộ, mở rộng dân chủ đánh giá chất lượng đảng viên đổi phương thức sinh hoạt chi - Đẩy mạnh việc tự phê bình phê bình đảng viên đặc biệt đảng viên mới, khắc phục tình trạng nể nang ngại va chạm, bệnh thành tích, thấy phải bảo vệ, thấy sai kiên đấu tranh - Chi cần phân công chi ủy viên theo dõi giúp đỡ đảng viên chưa nhìn nhận khuyết điểm khắc phục chung chung, để giúp đảng viên tiến thực nhiệm vụ giao - Thường xuyên giáo dục đảng viên xem nhẹ việc đánh giá chất lượng cuối năm, thẳng thắng nhìn nhận khuyết điểm thân nâng cao ý thức đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, hội, vụ lợi, bè phái cục - Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra đẩy lùi biểu suy thối tư tưởng trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" đảng viên thông qua họp lệ chi hàng tháng Tóm lại: Các cấp ủy đảng cần quán triệt sâu sắc cho đảng viên mục đích, yêu cầu, nội dung phương pháp đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng, đảng viên; tăng cường đạo, hướng dẫn, kiểm tra thẩm định chặt chẽ việc thực hiện, bảo đảm dân chủ, khách quan, cơng khai, thực chất; khắc phục bệnh thành tích đánh giá chất lượng tổ chức sở đảng đảng viên cấp Câu 2: Việc lập dự án xây dựng tổng thể đội ngũ cán chi sở đảng sở đồng chí cơng tác ? Đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế ? MB: Cán nhân tố định thành bại cách mạng, gắn liền với vận mệnh Đảng, dân tộc chế độ, cơng tác cán coi khâu then chốt toàn công tác xây dựng Đảng cấp Trung ương mà ngành, đơn vị, địa phương… Kn: Cán bộ: người làm cơng tác có chức vụ quan, tổ chức Kn: Quy hoạch cán bộ: việc lập dự án thiết kế xây dựng tổng hợp đội ngũ cán bộ, dự kiến bố trí, xếp tổng thể đội ngũ cán theo ý đồ rõ riệt, với trình tự hợp lý, thời gian định, làm sở cho việc lập kế hoạch xây dựng đội ngũ cán Lập dự án xây dựng tổng thể đội ngũ cán tổ chức sở đảng gồm: - Xác định mục tiêu quy hoạch cán tổ chức sở đảng - Quán triệt cấu cán quy hoạch cán bộ: cấu chất lượng, cấu độ tuổi, cấu giai cấp, dân tộc giới tính phải hợp thể quy hoạch cán sở - Tiêu chuẩn hóa chức danh cán thuộc diện quy hoạch Xác định tiêu chuẩn chức danh cán làm sở đánh giá, lựa chọn cán để đưa vào quy hoạch đào tạo theo tiêu chuẩn cán - Xác định nguồn cán đường hình thành cán quy hoạch Cần có kế hoạch tạo nguồn cán bộ, trọng đến cán lãnh đạo, quản lý, công chức có thành tích xuất sắc cơng đổi trẻ tuổi; cơng nhân, nơng dân, trí thức, cán chiến sĩ lực lượng vũ trang ưu tú, cán dân tộc thiểu số, cán nữ, em gia đình có cơng với cách mạng có triển vọng, có thành tích xuất sắc; sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ tuổi * Liên hệ thực tế phường Mỹ Thạnh Quy hoạch cán sở để tiến hành bước công tác cán Từ quy hoạch, cấp ủy tiến hành bố trí đào tạo, luân chuyển cán theo quy trình Về đội ngũ cán thuộc diện BTV Đảng ủy quản lý, năm qua, BCH Đảng phường Mỹ Thạnh bổ nhiệm, điều động, luân chuyển nhiều đồng chí giữ chức vụ khác Quy trình đề bạt, bổ nhiệm quy hoạch thực công khai, dân chủ, nhằm sớm phát nguồn cán trẻ có đức, có tài, có triển vọng khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch để có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn chức danh lãnh đạo, quản lý, đáp ứng nhiệm vụ trị trước mắt, lâu dài địa phương xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ trị thực tế đội ngũ cán bộ; Quy hoạch phải gắn với khâu khác công tác cán bộ, bảo đảm liên thông quy hoạch đội ngũ cán hệ thống trị Để quy hoạch cán sát với thực tiễn phải có tính khả thi Đảng ủy vào yêu cầu nhiệm vụ trị thời kỳ để xác định tiêu chuẩn, cấu đội ngũ cán quy hoạch; phải nắm đội ngũ cán có, dự báo nhu cầu cán trước mắt lâu dài, sở tiến hành lựa chọn, giới thiệu cán vào quy hoạch, đồng thời xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán theo quy hoạch Nhìn chung, chất lượng quy hoạch Đảng ủy thực tốt, bám sát bước theo hướng dẫn trung ương Bởi “công tác cán then chốt then chốt; muốn có cán tốt, từ phẩm chất trị, lực đến khả cống hiến, chiều hướng, triển vọng phát triển,… phải phát cán bộ, từ bàn đến quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện thử thách thông qua thực tiễn Đối với công tác quy hoạch cán bộ, Đảng ủy đảm bảo “động” “mở”; vị trí quy hoạch nhiều người, người quy hoạch nhiều vị trí u cầu quy hoạch phải có tính khả thi; tránh tình trạng tình cảm cá nhân, quen biết chi phối dẫn đến bố trí cán khơng đúng, thực tế địa phương hoàn thành rà soát, bổ sung xây dựng quy hoạch cán cấp ủy thực năm có việc rà soát, bổ sung quy hoạch nhiệm kỳ 2015-2020, xây dựng quy hoạch cán nhiệm kỳ 2020-2025 cán lãnh đạo chủ chốt, chức danh BCH cấu nhiều người, nhiều thành phần, độ tuổi, trình độ khác phải có phẩm chất đạo đức tốt, có đủ sức khỏe, hồn thành xuất sắc nhiệm vụ giao theo kết đánh giá cán năm đồng ý cấp ủy cấp Ngoài bước theo quy định quy hoạch, Đảng ủy trọng đến tính kế thừa; nhân tố mới; có cấu độ tuổi, cán trẻ, nữ quan tâm đến em gia đình có cơng với cách mạng, cán họp nhiên, điểm nhấn phường là; thể tâm cải thiện mức độ bình đẳng giới lĩnh vực công tác cán * Hạn chế - Việc kế thừa quy hoạch đôi lúc chưa thực tốt; lãnh đạo có cách đánh giá cán khác nên việc quy hoạch, bố trí cán thay đổi - Quy hoạch để quy hoạch thực tế chức danh chủ chốt thường cấp ủy cấp định, thực theo quy hoạch địa phương nhiều cán mặt dù quy hoạch chức danh nhiều năm, nhiều nhiệm kỳ mà dẫn không thực - Tình trạng tình cảm cá nhân, quen biết chi phối dẫn đến bố trí cán khơng có lúc dẫn diễn - Cơng tác rà sốt, bổ sung cán trẻ có đức, có tài, có triển vọng khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch đôi lúc chưa kịp thời - Sức khỏe số cán quy hoạch chức danh LĐQL đôi lúc chưa đáp ứng tốt so với yêu cầu công việc - Việc cấu độ tuổi, cán trẻ thời gian qua đôi lúc chưa đảm bảo phần thiều nguồn nhân lực địa phương - Cán Quy hoạch nhiều đồng chí chưa rèn luyện thử thách thơng qua thực tiễn * Giải pháp - Tăng cường phát huy vai trò lãnh đạo cấp ủy đảng cơng tác quy hoạch ,đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán - Ln có tính kế thừa quy hoạch người trước nhiệm kỳ trước công tác quy hoạch q trình cơng tác cán sẻ ảnh hưởng đến việc phấn đầu phát triển cán - Cấp ủy cấp nên công tác cán theo quy hoạch địa phương thực tế nhiều cán phát triển từ sở gần dân am hiễu nhân dân, rành địa bàn, điều kiện thuận lợi cho công tác quản địa bàn gằn với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ANCTTTATXH địa phương tốt so với cán LĐQL cấp điều động phải trải qua trình thực tế thời gian làm chậm trình phát triển dđịa phương - Cấp ủy cần chấp hành nghiêm quy định cơng tác quy hoạch cán tránh tình cảm cá nhân, quen biết chi phối dẫn đến bố trí cán khơng cá phẩm chất trị, khơng có tâm, khơng có tầm, đạo đức ngun nhân mội nguyên nhân dẫn đến tham nhũng, bè phái cụ địa phương gây xối mòn lòng tinh nhân dân đảng, nhà nước quyền địa phương từ ảnh hưỡng đến tồn vong chế độ - Phải thường xuyên rà soát, bổ sung cán trẻ có đức, có tài, có triển vọng khả lãnh đạo, quản lý, đưa vào quy hoạch loại khỏi quy hoạch cán thối hóa biến chất, khơng hồn thành nhiêm vụ, - Quy hoạch cán phải qua tâm đến sức khỏe cán phải tham gia công tác nhiệm kỳ kiên đưa khỏi quy hoạch số cán có sức khỏe yếu - Cấp ủy phải quy hoạch theo cấu độ tuổi, cán trẻ để có thời gia đào tạo bổ sung nguồn nhân lực địa phương - Đối với số cán Quy hoạch cấp ủy phải tạo diều kiện để cán rèn luyện thử thách nhằm giúp cho cán bước trưởng thành học hỏi kinh nghiệm thông qua thực tiễn - Công tác quy hoạch cán phải “động” “mở” nhiên, phải thực cách cơng khai dân chủ./ Tóm lại: Cán có vai trò quan trọng việc đạo, lãnh đạo mặt công tác nhằm phát triển kinh tế- xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh, khơng ngừng nâng cao đời sống nhân dân điạ phương Để làm tròn trọng trách ấy, cần xây dựng đội ngũ cán có lực quản lý, có lĩnh trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, gắn bó mật thiết với nhân dân, tạo dựng đội ngũ việc quy hoạch khâu mở đầu có ý nghĩa quan trọng, bảo đảm cho công tác cán vào nếp, chủ động, có tầm nhìn xa, đáp ứng tốt cho tương lai Câu 3: Trình bày công việc chủ yếu cần nắm vững thực tốt để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ? Liên hệ việc vận dụng thực công việc sinh hoạt chi đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Chi hạt nhân trị lãnh đạo sở, năm qua, Tỉnh ủy lãnh, đạo cấp ủy Đảng từ tỉnh đến sở thực nhiều giải pháp để củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động chi Trong đó, chất lượng sinh hoạt chi cấp ủy Đảng cấp thực tốt, trọng đổi nội dung, hình thức sinh hoạt, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục, tính chiến đấu, góp phần nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu tổ chức Đảng Kn: Sinh hoạt đảng bộ, chi sở: hoạt động tập thể toàn thể đảng viên đại biểu để thảo luận định chủ trương, giải pháp thực nhiệm vụ trị chi bộ, đảng Duy trì thành nề nếp sinh hoạt đảng bộ, chi bộ: - Điều lệ đảng quy định: Đảng sở họp thường lệ năm lần, chi sở họp thường lệ tháng lần Các đảng bộ, chi sở cần thực nghiêm chỉnh quy định này, tùy theo tính chất hoạt động chi bộ, đảng mà cấp ủy sở đưa quy định trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ, đảng sở cho phù hợp Chọn nội dung sinh hoạt đảng bộ, chi phải đảm bảo đắn, thiết thực, hình thức phù hợp, thời gian hợp - Đảng ủy, chi ủy sở cần chọn nội dung sinh hoạt đắn, thiết thực, sát với Nghị quyết, với vấn đề mà sở cần triển khai thực để đưa thảo luận định Chuẩn bị chu đáo nội dung tổ chức sinh hoạt - Sau lựa chọn nội dung, hình thức, xác định thời gian cần thiết thời điểm sinh hoạt chi bộ, cần tiến hành chuẩn bị chu đáo nội dung sinh hoạt lựa chọn phân công tổ chức thực Nâng cao chất lượng điều hành sinh hoạt đảng bộ, chi bộ: - Đây vấn đề quan trọng để nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi bộ, đảm bảo cho vấn đề cấp ủy bàn bạc, thảo luận đảng viên thảo luận định Tăng cường đạo kiểm tra đảng ủy cấp trên: - Chất lượng sinh hoạt đảng bộ, chi định chủ yếu trình độ, kinh nghiệm công tác đảng, tinh thần trách nhiệm, tác phong làm việc khoa học, dân chủ Đảng ủy sở, chi ủy đội ngũ đảng viên * Liên hệ thực tế phường Mỹ Thạnh: - Xuất phát từ nhận thức nêu trên, thời gian vừa qua, Chi thực tốt chức năng, nhiệm vụ mình, trì sinh hoạt nếp, chuẩn bị chu đáo; nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, phong phú; thực lồng ghép việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” Thực theo hướng dẫn 12-HD/BTCTW nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, đạo đảng ủy, chi thực tốt, trì nếp sinh hoạt thường lệ ấn định tháng sinh hoạt lần vào chiều ngày thứ tuần đầu tháng - Nội dung sinh hoạt chi phong phú, thiết thực có chọn lọc, sát với nghị quyết, hình thức sinh hoạt thường kỳ cách hợp lý, phù hợp với thời gian buổi họp 90 phút, khơng ngắn không dài, để vừa với nội dung, bảo đảm đảng viên dự họp đông đủ - Trong chi ủy chuẩn bị nội dung cách chu đáo có phân cơng chi ủy viên, khâu có liên quan đến buổi tổ chức sinh hoạt chi từ đó, bước cải tiến, bám sát vấn đề cụ thể, thiết thực liên quan đến việc thực nhiệm vụ trị, cơng tác xây dựng đảng, công tác vận động quần chúng chăm lo đời sống cho nhân dân, đảng viên, cán bộ, công chức người lao động - Nâng cao chất Chất điều hành sinh hoạt Chi yếu tố định sức sống, tồn tại, phát triển Chi bộ, như: người chủ trì (bí thư phó bí thư) đảm bảo thực với chương trình ngun tắc sinh hoạt đảng, có tính linh hoạt bàn bạc, thảo luận (gợi mở thảo luận kết thúc lúc), - Sinh hoạt chi thực mở rộng phát huy dân chủ, việc thảo luận, định vấn đề thuộc chức năng, nhiệm vụ chi trách nhiệm, quyền hạn đảng viên, tạo khơng khí cởi mở, chân thành để cán bộ, đảng viên bày tỏ kiến, tâm tư, nguyện vọng - Từ chuyển biến nề nếp, nội dung, chất lượng, sinh hoạt chi góp phần bước nâng cao lực lãnh đạo sức chiến đấu chi chất lượng đội ngũ đảng viên chi - Được quan tâm Cấp ủy cấp phân công cấp ủy viên phụ trách, cung cấp thông tin, tài liệu để chi hình thành nội dung sinh hoạt, thường xuyên tham dự sinh hoạt Chi vừa kiểm tra, giám sát vừa hướng dẫn, giúp đỡ chi thực bước, nguyên tắc sinh hoạt Đảng cho tốt Hạn chế: - Năng lực số bí thư chi đơi lúc hạn chế nên việc chuẩn bị nội dung điều hành sinh hoạt chi lúng túng, nên ảnh hưởng không nhỏ tới lực lãnh đạo, sức chiến đấu chi - Xuất từ tình hình thực tế địa bàn dân cư số bí thư chi ln chuyển nên cơng tác nắm bắt tình hình chi chậm ảnh hưởng đến nhiệm chung chi - Việc phát huy dân chủ sinh hoạt chi chưa thực đầy đủ, ngại va chạm - Chi ủy thường họp trước sinh hoạt chi bộ, chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi sơ sài, dàn trải - Tổ chức sinh hoạt theo chuyên đề thị 05, NQ TW4 khóa XII, chưa quan tâm mức, chi chưa tổ chức sinh hoạt chuyên đề, có hướng dẫn cấp ủy cấp - số đảng viên họp chi trễ chưa với thời gian quy định - Công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp chưa thường xuyên, nên chất lượng sinh hoạt chi chưa đạt hiệu cao - Công tác lưu trữ hồ sơ chưa đảm bảo để phục vụ cho công tác kiểm tra cấp ủy cấp Giải pháp: - Nâng cao lực lãnh đạo chi ủy, đồng chí bí thư chi bộ, bảo đảm Chi ủy, Chi hoạt động có hiệu - Cấp ủy cấp cần có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng chun mơn cho bí thư chi luân chuyển công tác để bước nắm công việc điều hành chi tốt - Phát huy dân chủ sinh hoạt đảng, tạo khơng khí đoàn kết, thẳng thắn để đảng viên thể kiến mình, trước biểu chung chi - Phải thường xuyên họp chi ủy, cập nhật thơng tin có chọn lọc, để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi chuẩn bị nội dung họp phải chu đáo phong phú đa dạng - Chi cần phải thực tốt tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo hướng dẫn cấp trên, tiết kiệm thời gian lồng ghép sinh hoạt chuyên đề vào sau sinh hoạt chi - Tăng cường lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp trên, cấp uỷ cấp trực tiếp, kiểm tra, theo dõi chấp hành chế độ sinh hoạt Chi bộ, tình hình thực nhiệm vụ, thực nguyên tắc sinh hoạt Đảng , để kịp thời chấn chỉnh - Tăng cường công tác kỷ luật kỷ cương đảng viên chấp hành giấc sinh hoạt chi theo quy chế hoạt động quan - Chi ủy có phân cơng đảng viên phụ trách cơng việc từ tăng cường cơng kiểm tra lưu trữ hồ sơ chi nhằm phục vụ cho công tác kiểm tra cấp ủy cấp hàng năm Tóm lại: Chi tế bào Đảng, nơi trực tiếp đưa đường lối, sách Đảng đến với quần chúng, nhằm tuyên truyền, vận động, tập hợp, giáo dục, thuyết phục quần chúng thực đường lối, sách Đảng Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định “chi gốc rễ Đảng”, “là đồn luỹ chiến đấu Đảng quần chúng”, “là cầu nối Đảng quần chúng”, “chi mạnh tức Đảng mạnh” Câu 4: Việc ban hành văn có tính lãnh đạo, đạo triển khai, hướng dẫn tổ chức thực nội dung công tác dân vận sở nào? Đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế ? MB: Trong trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta xác định “Dân vận công tác dân vận nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược toàn nghiệp cách mạng nước ta; điều kiện quan trọng bảo đảm cho lãnh đạo Đảng củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó máu thịt Đảng, Nhà nước với nhân dân” Trong giai đoạn công tác dân vận vừa mang tính chiến lược vừa mang tính cấp thiết nghiệp đổi đất nước Kn: Dân vận vận động tất lực lượng người dân khơng để sót người dân nào, góp thành lực lượng tồn dân, để thực hành cơng việc nên làm, cơng việc Chính phủ Đồn thể giao cho Kn: Cơng tác dân vận tổ chức sở đảng toàn hoạt động đảng bộ, chi sở nhằm tuyên truyền, vận động, thu hút, tập hợp tầng lớp nhân dân, tổ chức phong trào nhân dân thực tốt đường lối, chủ trương đảng, sách, pháp luật Nhà nước, cấp ủy đảng, quyền địa phương sở để chăm lo, bảo vệ lợi ích nhân dân - Ban hành văn (nghị quyết, định,…) có tính lãnh đạo, đạo triển khai, hướng dẫn tổ chức thực nội dung công tác dân vận sở - Ban hành quy chế, quy định có tính chất phân cơng nhiệm vụ cụ thể phận đơn vị sở đạo, phối hợp triển khai đồng thời quy định rõ chức trách, nhiệm vụ cụ thể cán làm chuyên trách công tác dân vận - Như vậy, với nhiều hình thức, phương pháp khác công tác dân vận, tổ chức sở đảng lãnh đạo, đạo chi trực thuộc, quyền, đơn vị sở, Mặt trận Tổ quốc tổ chức đoàn thể cấp toàn thể đảng viên, cán bộ, người lao động, quần chúng nhân dân tổ chức, đơn vị lãnh đạo để thực nghị đảng ủy, chi sở công tác dân vận, thực dân chủ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thuyết phục nhân dân tin theo Đảng, làm nghị hợp với lòng dân * Liên hệ thực tế địa phương P Mỹ Thạnh: - Thời gian qua Đảng ủy phường Mỹ Thạnh thực tốt công tác dân vận địa phương có nhiều chuyển biến tích cực vào chiều sâu, góp phần quan trọng tạo đồng thuận tầng lớp nhân dân tham gia thực thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương - Đặc biệt thực tốt Nghị số 25 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “tăng cường đổi lãnh đạo Đảng cơng tác dân vận tình hình mới”, Đảng ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội nghị, triển khai Nghị đến 100% cán chủ chốt UBMTTQ, đồn thể trị - xã hội 19 chi trực thuộc Qua tạo chuyển biến tích cực nhận thức hành động, nội dung công tác dân vận gắn vào nhiệm vụ trị - Thực Đề án 03 Ban Thường vụ Tỉnh ủy “nâng cao hiệu công tác dân vận quan nhà nước đến năm 2020 năm tiếp theo” riêng năm 2018 khối Dân vận UBND phường ban hành kế hoạch số 120 phối hợp thực công tác Dân vận khối Dân vận Đảng ủy UBND phường, thực chế "một cửa" niêm yết công khai nội dung nhân dân biết, bàn kiểm tra trụ sở để nhân dân thực từ giải nhanh thủ tục hành cho người dân đồng thời, phường triển khai thực mơ hình “Ngày khơng viết” “Ngày không hẹn” tiếp nhận trả kết phận “Một cửa” phường nhằm nâng cao mức độ hài lòng người dân,và thực tốt “Năm Dân vận quyền” năm 2018 - Thực Hướng dẫn số 80 Ban Dân vận Trung ương việc thành lập Tổ Dân vận khóm, ấp; sau có chủ trương Ban Dân vận Thành ủy khối Dân vận phường xây dựng kế hoạch thành lập 09 Tổ dân vận khóm Qua tổng kết 02 năm thực tế cho thấy kết hoạt động Tổ Dân vận khóm đáng khích lệ, chuyển biến cơng tác vận động quần chúng có hướng tích cực, kinh phí đãm bảo tổ hoạt động qua góp phần nâng cao chất lượng hoạt động 09 tổ Dân vận địa bàn phường -Thực Kết luận số 120 Bộ Chính trị (khóa XI) tiếp tục đầy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu việc xây dựng thực Quy chế dân chủ sở năm 2018 Ban tổ chức thực Quy chế dân chủ phường tiến hành kiện toàn Ban tổ chức thực QCDC phường Ban vận động QCDC 19 chi từ đó, bổ sung ban hành quy chế hoạt động Ban tổ chức Ban vận động.Thường trực Ban tổ chức phân công thành viên phụ trách địa bàn, nắm tình hình, hướng dẫn, đơn đốc chi từ đưa Quy chế dân chủ lan tỏa, sâu rộng đến khắp tầng lớp nhân dân Trong năm 2018 ban hành 02 kế hoạch Ban tổ chức thực Quy chế dân chủ sở cho chi Kế hoạch số 120- KH/BTC thực Quy chế dân chủ hoạt động quan hành chính, đơn vị nghiệp phường gắn với thực có hiểu dân chủ xã, phường (theo Pháp lệnh 34) ủy ban thường vụ quốc hội -Nhằm nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần người dân địa bàn phường Khối dân vận triển khai kế hoạch phát động phong trào thi đua dân vận khéo năm 2018 đến chi trực thuộc từ xây dựng kế hoạch triển khai thực đơn vị đăng ký nội dung mơ hình “Dân vận khéo” Với phương châm Nhà nước nhân dân làm tham gia phong trào xã hội hóa cầu, đường giao thơng, nơng thôn, xây cất nhà cho hộ nghèo, cận nghèo tiêu biểu có phong trào “Nhân dân hiến đất mở đường” tuyến đường Cái Sao- Bồ Hồ chiều dài 4.011m với tổng giá trị cơng trình 3.870 triệu (trên giá trị đất) nhiều cơng trình khác trị giá hàng trăm triệu đồng, -Hằng năm Đảng ủy ln có kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực Quy chế dân chủ sở hoạt động tổ dân vận khóm gắn với phong trào Dân vận khéo cơng tác Dân vận quyền qua kịp thời tháo gở khó khăn cơng tác tổ chức thực *Hạn chế: - Việc triển khai thực Nghị số 25-NQ/TW địa bàn phường bộc lộ hạn chế cơng tác lãnh đạo số chi chưa thường xuyên cơng tác phối hợp quyền với mặt trận đồn thể trị xã hội thực công tác dân vận chưa đồng bộ, có nơi chậm - Thực cải cách hành chính, tiếp dân, giải khiếu nại tố cáo việc công khai nội dung để dân biết theo quy định Pháp lệnh 34 có lúc, có nơi hình thức - Một số cán khóm chưa có nhận thức QCDC nên đơi lúc thiếu tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, chưa lắng nghe ý kiến công tác tiếp dân giải yêu cầu đáng nhân dân địa bàn dân cư - Một số thành viên Tổ Dân vận khóm chưa nhận thức rõ chức năng, nhiệm vụ Tổ Dân vận mơ hình thành viên làm theo kinh nghiệm, làm theo “cơng tác món”; chưa sâu mặt tổ chức - Việc triển khai thực Đề án 03 địa bàn phường bộc lộ hạn chế việc quán triệt, tổ chức thực chưa sâu rộng, có nơi chậm, cơng tác kiểm tra, giám sát chưa thực thường xuyên liên tục, phong trào thi đua “Dân vận khéo” triển khai chưa xuất nhiều mơ hình tiên tiến lĩnh vực đời sống xã hội, - Cán làm công tác Dân dận chưa đào tạo qua chuyên môn, phần lớn làm công việc theo kinh nghiệm học hỏi từ người trước nên công tác tham mưu cho Đảng ủy lãnh đạo cơng tác Dân vận địa phương có thời điểm chưa đạt kết theo yêu cầu * Biện pháp - Tăng cường công tác lãnh đạo, đạo việc tuyên truyền, quán triệt thực tốt Nghị số 25 đảng nhân dân qua đó, đổi nội dung, phương thức thực cơng tác dân vận trở thành nhiệm vụ thường xuyên cán bộ, cơng chức tiêu chí đánh giá, phân loại thi đua, khen thưởng tập thể cá nhân quan nhà nước địa phương - Xây dựng kế hoạch dân vận quyền phù họp với tình hình, nhiệm vụ quan, đơn vị bố trí cán bộ, cơng chức theo dõi cơng tác dân vận quyền, nâng cao phẩm chất đạo đức, lực, thường xuyên kiểm tra thái độ phục vụ cán công chức phận công tác giải thủ tục hành nhanh chóng, hiệu để nâng cao hài lòng người dân - Thường xuyên củng cố, kiện toàn nâng cao hiệu hoạt động Ban đạo thực Quy chế dân chủ sở phường Ban đạo khóm, rà sốt, sửa đổi, bổ sung quy chế dân chủ sở cho phù hợp với quy định pháp luật Nâng cao vai trò Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, tổ hòa giải khóm đảm bảo số lượng chất lượng hoạt động - Tăng cường đôn đốc, kiểm tra giám sát việc thực cơng tác dân vận dân vận quyền, hoạt động tổ dân vận khóm vận động quần chúng, phối hợp tổ chức trị- xã hội làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân Thực có hiệu mơ hình (Dân vận khéo) - Chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, cán dân vận; có chế, sách thu hút người có lực, uy tín, kinh nghiệm thực CTDV địa phương có sách đào tạo, bồi dưỡng, bố trí cán trẻ, có lực phẩm chất đáp ứng yêu cầu công tác dân vận tình hình Tóm lại, để cơng tác lãnh đạo quyền thực cơng tác dân vận đạt hiệu cấp ủy đảng phải có kế hoạch, kịp thời đạo cấp quyền cụ thể hóa, thể chế hóa nghị đảng công tác dân vận; theo dõi, kiểm tra, giám sát cấp quyền xây dựng kế hoạch tổ chức thực Kịp thời phát góp ý, phê bình cán bộ, cơng chức chưa làm hết trách nhiệm tiến hành cơng tác dân vận tổ, ấp có thái độ gây phiền hà Nhân dân./ Câu 5: Trình bày phương pháp kiểm tra, giám sát? Liên hệ việc thực phương pháp đảng sở đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? Mở bài: Hoạt động người xã hội hoạt động có ý thức Trước hành động, người phải suy nghĩ, xác định rõ chủ trương, kế hoạch tiến hành để thực thắng lợi ý định thực tiễn Tuy nhiên, thực tiễn vận động, biến đổi theo quy luật khách quan; kế hoạch, chủ trương người dù tính tốn, cân nhắc kỹ có sơ hở, thiếu xót Do đó, muốn đạt kết tốt thực tiễn phải xem xét tình hình thực tế để nhận xét, đánh giá, nghĩa phải có kiểm tra, giám sát Để thấy rõ vấn đề ta tìm hiểu khái niệm kiểm tra, giám sát Đảng KN: Kiểm tra Đảng “là việc tổ chức đảng xem xét, đánh giá, kết luận ưu điểm, khuyết điểm vi phạm cấp ủy, tổ chức đảng cấp đảng viên việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương , nghị quyết, thị, quy định Đảng sách PL NN Giám sát Đảng “là việc tổ chức đảng quan sát, theo dõi, xem xét, đánh giá hoạt động nhằm kịp thời tác động để cấp ủy, tổ chức đảng cấp đảng viên giám sát chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, thị, quy định Đảng sách PL NN Tiếp theo ta vào phần tìm hiểu phương pháp kiểm tra, giám sát Phương pháp kiểm tra: Công tác kiểm tra Đảng sử dụng năm phương pháp chủ yếu sau: + Một là, dựa vào tổ chức đảng để kiểm tra Có dựa vào tổ chức đảng ủy ban kiểm tra cấp trên, có sở để hiểu rõ đặc điểm, tình hình chi bộ, thuận lợi, khó khăn việc thực nhiệm vụ trị cơng tác xây dựng Đảng, ưu điểm, khuyết điểm, dấu hiệu vi phạm đảng viên (nếu có), tạo điều kiện cho việc xem xét, nhận xét đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm + Hai là, phát huy tính tiền phong gương mẫu đảng viên kiểm tra chịu kiểm tra, giám sát Đảng Đảng viên phải thường xuyên tự kiểm tra việc chấp hành Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, thị, quy định, quy chế, kết luận Đảng, pháp luật Nhà nước + Ba là, phát huy vai trò quần chúng tham gia xây dựng Đảng, góp phần kiểm tra, giám sát hoạt động tổ chức đảng, kiểm tra, giám sát công tác phẩm chất, đạo đức, lối sống cán bộ, đảng viên, tổ chức đảng đảng viên gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân + Bốn là, dựa vào phối hợp hoạt động tổ chức, lực lượng hệ thống trị tham gia cơng tác kiểm tra Đảng đóng vai trò lãnh đạo cách tồn diện, từ cơng tác tổ chức đến hoạt động máy nhà nước Chú trọng kiểm tra, giám sát người đứng đầu cấp uỷ, tổ chức đảng, tổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc đồn thể trị - xã hội việc thực chức trách, nhiệm vụ giao + Năm là, dựa vào thẩm tra, xác minh, điều tra, xem xét lại để làm rõ thật vấn đề, việc chứng xác thực, cụ thể Đây công việc quan trọng q trình thực cơng tác kiểm tra Đảng Vì ba điều mà cần phải có kiểm sốt thế: Có kiểm sốt biết rõ cán nhân viên tốt hay xấu Mới biết rõ ưu điểm khuyết điểm quan Mới biết rõ ưu điểm khuyết điểm mệnh lệnh nghị Phương pháp giám sát: Công tác giám sát Đảng sử dụng PP chủ yếu là: giám sát trực tiếp giám sát gián tiếp + PP giám sát trực tiếp PP chủ thể giám sát trực tiếp tiếp xúc với đối tượng giám sát, trực tiếp đối thoại, trực tiếp quan sát, nghe, xem đối tượng giám sát phát biểu, trình bày ý kiến để có nhận thức đối tượng + PP giám sát gián tiếp PP chủ thể giám sát nắm thông tin đối tượng giám sát qua nghiên cứu tài liệu, báo cáo nghe phản ánh đối tượng giám sát từ người khác Liên hệ thực tế: phường Mỹ Thạnh Ưu điểm: Thời gian qua đảng ủy UBKT phường triển khai đến chi thực tốt công tác kiểm tra, giám sát lĩnh vực công tác cán bộ, đảng viên, nhằm kịp thời chấn chỉnh giúp đảng viên hoàn thiện thực nhiệm vụ giao + Hàng năm, Chi xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát đầy đủ, cụ thể cho ĐV chi bộ, đặc biệt đảng viên giữ chức vụ quan trọng + Khi kiểm tra chấp hành ĐV, Chi ủy ln tạo khơng khí thân thiện, gần gũi cho ĐV mạnh dạn đóng góp ý kiến, thảo luận tinh thần góp ý để tiến Đồng thời, lắng nghe ý kiến phản hồi ĐV kiểm tra, giám sát trực tiếp + ĐV chấp hành nghiêm túc theo kế hoạch kiểm tra, giám sát chi - Qua hoạt động kiểm tra, chi kịp thời nhận xét, đánh giá ưu điểm, khuyết điểm đảng viên nội dung kiểm tra; - Có biện pháp phát huy ưu điểm, sửa chữa khuyết điểm, đôn đốc thúc đẩy việc thực nghị quyết, chi thị Đảng, sách pháp luật Nhà nước có hiệu - Chi ủy chi tự đánh giá ưu điểm, khuyết điểm việc lãnh đạo công tác kiểm tra tổ chức thực nhiệm vụ kiểm tra; Rút kinh nghiệm để nâng cao lực lãnh đạo, đạo, tổ chức thực + Thơng qua báo cáo Tháng, báo cáo sơ kết tổng kết hàng năm, Chi thường xuyên KT, GS đánh giá việc thực theo giai đoạn cụ thể nhằm thực thắng lợi tiêu, nghị Chi đề cho nhiệm kỳ.Công tác giám sát trực tiếp, gián tiếp chi quan tâm phân công thực chặt chẽ nắm thông tin đảng viên giám sát đạt hiệu cao + Chi ủy ln quan tâm, tìm hiểu để nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng ĐV quần chúng nhân dân; từ xây dựng tổ chức Đảng ngày vững mạnh hơn, xây dựng nội đoàn kết thống Tổ chức bổ sung phiếu kê khai tài sản, thu nhập cá nhân toàn thể Chi + Công tác thẩm tra, xác minh lịch thực nghiêm túc đầy đủ kết nạp đảng viên mới; thẩm tra, xác minh thơng tin ĐV có dấu hiệu vi phạm - Chi ủy chi thường xuyên làm tốt công tác giáo dục trị tư tưởng, nâng cao chất lượng việc “Học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; đến đảng viên Hạn chế: + Một số ĐV thưc việc kiểm tra chấp hành chưa nghiêm túc, chưa sâu sát với nội dung yêu cầu kiểm tra, giám sát + Khi ĐV tham gia nhận xét ĐV kiểm tra chấp hành nhận xét chung chung, nể nang, ngại va chạm + Chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát chưa tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn công tác kiểm tra, giám sát chi + Chưa tiến hành lấy ý kiến đồn thể nhân dân q trình kiểm tra, giám sát đảng viên + Công tác thực kiểm tra hạn chế chuyên đề CT 05 NQ TW4 + Cơng tác tự phê bình phê bình thực chưa có chiều sâu, nể nang, né tránh việc góp ý phê bình, đảng viên cán thuộc diện cấp ủy cấp quản + Cách tiến hành kiểm tra đơi lúc mang tính hình thức đơi lúc chưa theo quy định + Tính chấp hành đảng viên KT, GS đôi lúc chưa thực nghiêm sau chi đóng góp Biện pháp: + Tăng cường lãnh đạo cấp ủy chi công tác xây dựng đảng, thường xun làm tốt cơng tác giáo dục trị tư tưởng cho cán đảng viên + Chi tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát cần cụ thể cho ĐV nội dung phải phù hợp với nhiệm vụ giao Nâng cao nhận thức chi ĐV chi để ĐV hiểu công tác kiểm tra, giám sát nhiệm vụ trách nhiệm ĐV + Trong họp chi việc nhận xét, đánh giá ĐV phải chân thành, cụ thể, rõ ràng, sát thực tinh thần góp ý để tiến + ĐV phải bám sát nội dung phân công kiểm tra kiểm tra cách nghiêm túc, với thân nhiệm vụ + Đẩy mạnh công tác kiểm tra chuyên đề CT 05 NQ TW4 đảng viên, nhằm đánh giá kết thực nghị từ đó, đề phương hướng nhiệm vụ thời gian tới tốt + Tạo điều kiện cho chi ủy viên phụ trách công tác kiểm tra, giám sát tập huấn, bồi dưỡng công tác kiểm tra, giám sát chi + Khi chi tiến hành kiểm tra, giám sát cần thiết phải lấy ý kiến ban ngành đồn thể để có nhận xét thực chất, đảng viên kiểm tra cần tôn trọng ý kiến đóng góp đồn thể nhân dân + Nếu kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm, phải làm theo quy trình quy định điều lệ đảng cần có thẩm tra, xác minh để xử cơng việc xác, cơng khách quan + Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi phát huy tính tự phê bình phê bình, đóng góp ý kiến chân thành thẳng thắn, chi ủy, đảng ủy viên phụ trách chi + Đẩy mạng công tác kỷ luật, kỷ cương chi tính chấp hành đảng viên KT, GS phải thực nghiêm túc Tóm lại: Công tác kiểm tra, giám sát phận quan trọng tồn cơng tác xây dựng Đảng, chức lãnh đạo Đảng vậy, chi phải thường xuyên kiểm tra, giám sát xem công tác kiểm tra, giám sát công tác quan trọng thiếu trình lãnh đạo chi đồng thời, kiểm tra, giám sát nhằm hồn thiện định lãnh đạo chi góp phần xây dựng chi vững mạnh Câu 6: Trình bày nhiệm vụ chủ yếu văn phòng cấp ủy sở? Liên hệ việc thực nhiệm vụ văn phòng đảng ủy sở đồng chí cơng tác đề xuất biện pháp khắc phục hạn chế? MB: Kiện toàn, nâng cao chất lượng quan tham mưu đội ngũ cán làm công tác tham mưu, chủ trương lớn Đại hội XI Đảng Đại hội XVIII Đảng tỉnh Bởi vì, hiệu hoạt động lãnh đạo, đạo cấp ủy đảng gắn liền với chất lượng, hiệu công tác quan tham mưu, đặc biệt quan văn phòng cấp uỷ - làm việc trực tiếp, gần gũi với thường trực, ban thường vụ cấp ủy -Thân bài: Khái niệm: Văn phòng cấp uỷ sở phận tổ chức máy quan tham mưu, giúp việc cấp ủy sở, tổ chức để giúp cấp ủy thực nhiệm vụ công tác văn phòng cấp ủy, trực tiếp giúp cấp ủy sở tổ chức, điều hành công việc lãnh đạo hàng ngày Nhiệm vụ: Nhìn chung, văn phòng cấp ủy sở có nhiệm vụ chủ yếu sau: - Thường trực để giúp cấp ủy tiếp đón khách, đảng viên nhân dân đến liên hệ công tác, giải yêu cầu liên quan đến cấp ủy - Giúp cấp ủy lập thực chương trình cơng tác tuần, tháng, q, năm, tồn khóa… - Giúp cấp ủy nắm tình hình chuẩn bị báo cáo định kỳ - Giúp thường trực cấp ủy tổ chức hội nghị cấp ủy, làm việc ; làm thư ký ghi biên hội nghị cấp ủy - Làm công tác văn thư, lưu trữ: tiếp nhận, đăng ký, quản lý, lưu trữ tài liệu, cơng văn đi, đến để trình cấp ủy xử kịp thời, xác; quản sử dụng dấu - Giúp cấp ủy thu – nộp đảng phí theo qui định; làm thủ quỹ cấp ủy; quản tài sản trụ sở cấp ủy Ngoài ra, văn phòng cấp ủy sở có nhiệm vụ giúp cấp ủy giải yêu cầu đột xuất * Liên hệ thực tế: + Trong năm qua đảng phường Mỹ Thạnh ln hồn thành tiêu nghị nhiệm vụ Thành ủy giao, góp phần vào kết phận văn phòng đảng ủy làm tốt công tác tham mưu cho thường trực đảng ủy giải công việc cách khoa học sát với tình hình thực tế địa phương + Trong họp BCH, BTV đảng ủy, phận VP chuẩn bị tốt chương trình, thư mời nội dung, thời gian, địa điểm, thành phần tham dự ghi biên đầy đủ diễn biến họp cụ thể rõ ràng, qua thơng báo kết luận để đơn vị có liên quan tiến hành thực + Luôn chủ động tham mưu cho cấp uỷ ban hành văn phục vụ cho công tác lãnh, đạo cơng tác xây dựng đảng tình hình phát triển KT-VH-XH địa phương, thực tốt việc tiếp khách tiếp công dân quan theo quy định, đồng thời báo cáo cho cấp ủy vấn đề cần giải + Chủ động xây dựng lịch cơng tác tuần, tháng, q, năm, tồn khóa thời gian di dự họp cho thường trực đảng ủy Sử dụng có tiết kiệm điện nước, vệ sinh phòng làm việc gọn gàn, mua văn phòng phẩm nước uống cho cấp uỷ tiếp khách hội họp + Thường xuyên kiểm tra mạng nội để tiếp nhận công văn đến xử văn bản, phát hành văn đến ngành có liên quan gửi công văn kiểm tra phận văn thư để báo cáo kết quả, xếp tủ đựng hồ sơ lưu trữ ngăn nắp thứ tự để thuận tiện cho cơng tác trích lục hồ sơ cơng tác kiểm tra cấp trên, việc quản sử dụng dấu theo quy định có phân cơng cán phụ trách vắng mặt quan bàn giao cho người khác phải có ý kiến thường trực đảng ủy văn bản, đồng thời làm tốt việc xử tốt thông tin thông qua báo cáo chi trực thuộc từ đó, tổng hợp tham mưu cho thường trực đảng ủy qua đó, lãnh đạo có ý kiến đạo sát với với tình hình thực tế + Mở sổ theo dõi việc thu nộp đảng phí chi Quản sử dụng hoạt động phí, đảng phí theo chặt chẽ nhằm đảm bảo hoạt động cho cấp uỷ Hàng tháng có cơng khai việc sử dụng đảng phí đơn vị + Hàng tháng làm tốt cơng tác thu, chi Đảng phí theo quy định Điều lệ Đảng quản lý, khai thác tiết kiệm có hiệu tài sản phận VP đảng ủy, kiểm kê hàng năm theo quy định đồng thời, có báo cáo cấp ủy trang bị, sữa chữa thiết bị nhằm phục vụ tốt cho nhiệm vụ chuyên mơn - Hạn chế: + Có thời điểm chưa chủ động tham mưu đề xuất kịp thời việc, đa số việc thực theo đạo chiều cấp uỷ + Việc nắm xử thông tin chưa tốt, từ việc lớn nhỏ báo cáo cho bí thư phó bí thư xử + Chế độ sách thấp so yêu cầu nhiệm vụ, cán văn phòng cấp uỷ sở chức danh bán chuyên trách + Một số đồng chí chưa đào tạo chun mơn nghiệp vụ cơng tác văn phòng nên thực cơng tác văn thư lưu trữ tài liệu nhiều bất cập, lúng túng + Một số đồng chí chưa phát huy tốt vai trò tham mưu giúp cấp ủy việc định chủ trương, NQ lãnh đạo + Công tác quản tài sản trụ sở cấp ủy có thực chưa quan tâm mức, lãng phí như: sử dụng điện, quạt, máy lạnh, văn phòng phẩm, máy tính … - Biện pháp: + Cần chủ động tham mưu đề xuất kịp thời tất công việc cấp uỷ giao, cán văn phòng cấp uỷ hàng năm phải tập huấn chuyên môn nghiệp vụ lần + Cần nắm xử tốt thông tin văn cấp để báo cáo tham mưu tốt cho cấp uỷ Nội dung ghi biên họp cấp uỷ cần rõ ràng, đầy đủ + Quan tâm nhiều chế độ sách cán văn phòng cấp uỷ sở + Cấp ủy cần đưa đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho cán phụ trách văn phòng + Thường xuyên giáo dục tư tưởng cho cán phụ trách văn phòng thực cơng tác + Các cán phụ trách văn phòng nên có ý thức giữ gìn tài sản chung, sử dụng tiết kiệm, hiệu Tóm lại: Cơng tác văn phòng cấp ủy có nhiệm vụ quan trọng việctham mưu phục vụ đắc lực cho lãnh đạo cấp uỷ thực thắng lợi nhiệm vụ địa phương, đồng thời thực tốt nhiệm vụ xây dựng đảng, nâng cao lực lãnh đạo, sức chiến đấu tổ chức đảng, phát huy dân chủ, giữ vững nguyên tắc, giữ gìn trật tự, kỷ cương ... quản lý, lưu trữ tài liệu, công văn đi, đến để trình cấp ủy xử lý kịp thời, xác; quản lý sử dụng dấu - Giúp cấp ủy thu – nộp đảng phí theo qui định; làm thủ quỹ cấp ủy; quản lý tài sản trụ sở cấp. .. đảng mà cấp ủy sở đưa quy định trì thành nề nếp sinh hoạt chi bộ, đảng sở cho phù hợp Chọn nội dung sinh hoạt đảng bộ, chi phải đảm bảo đắn, thi t thực, hình thức phù hợp, thời gian hợp lý - Đảng... chuyên đề theo hướng dẫn cấp trên, tiết kiệm thời gian lồng ghép sinh hoạt chuyên đề vào sau sinh hoạt chi - Tăng cường lãnh đạo, đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cấp ủy cấp trên, cấp uỷ cấp trực
- Xem thêm -

Xem thêm: tổng hợp đề thi phần 5.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính, tổng hợp đề thi phần 5.2 chương trình trung cấp lý luận chính trị- hành chính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn