Nghiên cứu về sự hài lòng công việc của nhân viên trong công ty TNHH MTV cà phê việt đức tại đắk lắk

119 25 0
  • Loading ...
1/119 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:32

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NA NIÊ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Đà Nẵng - Năm 2018 ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LÊ NA NIÊ NGHIÊN CỨU SỰ HÀI LÒNG CÔNG VIỆC CỦA NHÂN VIÊN CÔNG TY TNHH MTV PHÊ VIỆT ĐỨC LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ KINH DOANH Mã số: 60.34.01.02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS TS NGUYỄN PHÚC NGUYÊN Đà Nẵng - Năm 2018 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Lê na Niê MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu đề tài Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp nghiên cứu Ý nghĩa nghiên cứu Kết cấu luận văn: Tổng quan tài liệu nghiên cứu CHƢƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT 1.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ SỰ HÀI LỊNG CƠNG VIỆC 1.1.1 Khái niệm hài lòng cơng việc 1.1.2 Lý thuyết hài lòng cơng việc 1.1.3 Tổng quan nghiên cứu thực trƣớc 16 1.1.4 Các giả thuyết nghiên cứu 18 1.1.5 Mô hình nghiên cứu đề xuất sử dụng 21 CHƢƠNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 22 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY 22 2.1.1 Giới thiệu chung 22 2.1.2 Chức năng, ngành nghề kinh doanh 22 2.1.3 Cơ cấu tổ chức công ty 23 2.1.4 Thực trạng nguồn nhân lực Công ty TNHH MTV phê Việt Đức 24 2.2 PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 27 2.2.1 Quy trình nghiên cứu 27 2.2.2 Thiết kế nghiên cứu 28 2.2.3 Phƣơng pháp phân tích liệu 34 CHƢƠNG PHÂN TÍCH KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 38 3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 38 3.2 Kiểm định đánh giá thang đo hệ số Cronbach‟s Alpha 40 3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA 43 3.3.1 Phân tích EFA thang đo thuộc biến độc lập 44 3.3.2 Phân tích EFA biến phụ thuộc 48 3.4 Kiểm định hệ số tƣơng quan Pearson‟s 49 3.5 Phân tích hồi quy 50 3.6 Dò tìm vi phạm giả định cần thiết 52 3.6.1 Kiểm định phân phối chuẩn phần dƣ 52 3.6.2 Kiểm tra tƣợng tự tƣơng quan 54 3.6.3 Giả định khơng có tƣợng đa cộng tuyến 55 3.7 Thảo luận kết phân tích hồi quy 56 3.8 Kiểm định khác biệt 58 3.8.1 Kiểm định khác biệt theo Giới tính 58 3.8.2 Kiểm định khác biệt theo Độ tuổi 59 3.8.3 Kiểm định khác biệt theo Trình độ 60 3.8.4 Kiểm định khác biệt theo Thâm niên công tác 60 3.8.5 Kiểm định khác biệt theo Thu nhập 61 3.8.6 Kiểm định khác biệt theo Phòng ban 62 CHƢƠNG HÀM Ý CHÍNH SÁCH 64 4.1 Kết luận 64 4.2 Một số kiến nghị từ kết nghiên cứu 64 4.3 Đóng góp ý nghĩa nghiên cứu 66 4.3.1 Đóng góp 66 4.3.2 Ý nghĩa nghiên cứu 67 4.4 Hạn chế nghiên cứu 67 4.5 Hƣớng nghiên cứu tƣơng lai 67 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO QUYẾT ĐỊNH GIAO ĐỀ TÀI LUẬN VĂN (BẢN SAO) DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh công ty giai đoạn 2016-2017 23 Bảng 2.2 Số lƣợng lao động Công ty TNHH MTV phê Việt Đức giai đoạn 2016 - 2017 24 Bảng 2.3 Số lƣợng tốc độ tăng nguồn lao động Công ty TNHH MTV phê Việt Đức 24 Bảng 2.4 Nguồn lao động phân bố theo khu vực làm việc Công ty TNHH MTV phê Việt Đức giai đoạn 2016 – 2017 25 Bảng 2.5 Cơ cấu lao động theo giới tính Cơng ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 25 Bảng 2.7 Trình độ học vấn ngƣời lao động Công ty TNHH MTV phê Việt Đức năm 2017 26 Bảng 2.8 Phân tích nhân tố 30 Bảng 3.1 : Thông tin chung mẫu khảo sát 38 Bảng 3.2: Kiểm định độ tin cậy Cronbach‟s Alpha 41 Bảng 3.3: Phân tích nhân tố với biến độc lập lần 44 Bảng 3.4: Phân tích nhân tố với biến độc lập lần 45 Bảng 3.5: Phân tích nhân tố với biến phụ thuộc 48 Bảng 3.6 Kết kiểm định Pearson‟s mối tƣơng quan biến phụ thuộc biến độc lập 49 Bảng 3.7 Bảng đánh giá độ phù hợp mơ hình theo R2 hiệu chỉnh 51 Bảng 3.8 Kết kiểm định ANOVA 51 Bảng 3.9: Kết phân tích hồi quy đa biến 52 Bảng 3.10: Kiểm tra tƣợng tự tƣơng quan với hệ số Durbin – Watson 55 Bảng 3.11: Kiểm định tƣợng đa cộng tuyến 55 Bảng 3.12: Tóm tắt kiểm định giả thuyết nghiên cứu 56 Bảng 3.13: Sự khác biệt Sự hài lòng chung với cơng việc theo nhóm giới tính 58 Bảng 3.14: Sự khác biệt Sự hài lòng chung với cơng việc theo Độ tuổi 59 Bảng 3.15: Sự khác biệt Sự hài lòng chung với cơng việc theo Trình độ 60 Bảng 3.16: Sự khác biệt về Sự hài lòng chung với cơng việc theo Thâm niên công tác 61 Bảng 3.17: Sự khác biệt Sự hài lòng chung với cơng việc theo thu nhập 62 Bảng 3.18: Sự khác biệt Sự hài lòng chung với cơng việc theo phòng ban 63 DANH MỤC HÌNH Hình 1.1 Thuyết hai nhân tố Herzberg Hình 1.2: Mơ hình Maslow Hình 1.3 Thuyết ERG Alderfer 10 Hình 1.4 Thuyết kỳ vọng Victor Vroom 11 Hình 1.5 Mơ hình động thúc đẩy Porter Lawler 13 Hình 1.6 Mơ hình đặc điểm cơng việc Hackman & Oldham 14 Hình 1.1: Mơ hình đề xuất sử dụng 21 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Công ty TNHH MTV phê Việt Đức 23 Hình 3.1: Biểu đồ P – P plot hồi quy phần dƣ chuẩn hóa 53 Hình 3.2 Biểu đồ tần số phần dƣ chuẩn 54 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Quy trình nghiên cứu 28 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Cùng với phát triển kinh tế Việt Nam năm gần đây, nhu cầu nguồn nhân lực ngày gia tăng Doanh nghiệp ngày trọng vấn đề xây dựng nguồn nhân lực, tuyển chọn ngƣời cho cơng ty Tuy nhiên, chọn đƣợc ngƣời cần chƣa đủ, doanh nghiệp phải biết cách giữ chân nhân viên nhân viên nòng cốt giữ vai trò chủ chốt cơng ty Với thiếu hụt nguồn lực “có lực” nhƣ nay, việc giữ chân nhân viên giỏi trở thành vấn đề đƣợc chủ doanh nghiệp quan tâm Sự ổn định đội ngũ nhân viên giúp doanh nghiệp tiết kiệm đƣợc thời gian chi phí (tuyển dụng, đào tạo, ), giảm sai sót (do nhân viên gây chƣa quen với công việc mới), tạo niềm tin tinh thần đoàn kết nội doanh nghiệp Từ nhân viên xem doanh nghiệp nơi lý tƣởng cho họ phát huy lực nhƣ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp Cuối quan trọng hết, ổn định giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu hơn, tạo đƣợc tin cậy khách hàng chất lƣợng sản phẩm dịch vụ doanh nghiệp Vậy làm để xây dựng đƣợc đội ngũ nhân viên ổn định cho cơng ty mình? Nhiều nghiên cứu ngồi nƣớc cho cần tạo hài lòng cơng việc cho nhân viên Khi có đƣợc hài lòng cơng việc, nhân viên có động lực làm việc tích cực hơn, từ dẫn đến hiệu suất hiệu công việc cao Đây điều mà chủ doanh nghiệp mong muốn đạt đƣợc từ nhân viên Theo Luddy (2005), nhân viên khơng có hài lòng dẫn đến suất lao động họ thấp, ảnh hƣởng đến sức khỏe thể chất lẫn tinh thần Nhân viênhài lòng cơng việc đổi chỗ làm nghỉ việc Năng suất lao động ln vấn đề công ty, suất lao động ngƣời công nhân định nhiều ... cơng việc nhân viên Cơng ty Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu yếu tố ảnh hƣởng đến hài lòng nhân viên cơng việc Công ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức Đối tƣợng nghiên cứu: nhân. .. tra, nghiên cứu vấn đề sự hài lòng cơng việc nhân viên Cơng ty TNHH MTV Cà phê Việt Đức Vì nghiên cứu nghiên cứu khám phá bƣớc đầu để đánh giá thực trạng nhân viên họ đánh giá nhƣ công việc, ... nguồn nhân lực, cụ thể: có nhiều nhân viên ngày khơng hài lòng với cơng việc nên ảnh hƣởng đến hiệu kinh doanh hình ảnh Cơng ty Việc nghiên cứu hài lòng cơng việc nhân viên công ty TNHH MTV Cà phê
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu về sự hài lòng công việc của nhân viên trong công ty TNHH MTV cà phê việt đức tại đắk lắk, Nghiên cứu về sự hài lòng công việc của nhân viên trong công ty TNHH MTV cà phê việt đức tại đắk lắk

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn