Bài giải tham khảo Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Khối Tiểu học phần Scratch và Logo

44 996 6
  • Loading ...
1/44 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 23:19

Bài giải tham khảo Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Khối Tiểu học gồm các phần tự chọn và bắt buộc về lập trình MSWLogo và Scratch. Bài 1 tự chọn: Vẽ đèn ông sao 5 cánh trong Scratch hay vẽ hình đa giác trong Logo. Bài 2 tự chọn: Sắp xếp 4 số tự nhiên và ứng dụng trong Scratch hay Tìm số trong Logo. Bài 3 bắt buộc: Trò chơi chạy đua học toán và lập trình mở rộng Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Bài giải (nếu tự chọn môi trường Scratch): Chọn nhân vật: - Xóa nhân vật Sprites: Click nút phải chuột vào nhân vật Sprites, chọn [Xóa] - Chọn nhân vật mới: Chọn đối tượng từ thư viện, chọn Arrow1 / OK Tạo biến số BK: - Chọn [Dữ liệu]/ [Tạo biến số] - Nhập tên biến BK chọn [OK] Thực tương tự tạo thêm biến Tạm Cạnh ngơi (có thể khơng gỏ dấu tiếng Việt Tam Canh ngoi sao) Tạo thủ tục vẽ hình tròn: - Chọn [Khác]/ [Tạo mảnh ghép] Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học - Nhập vào [Vẽ hình tròn], chọn [Thêm đầu vào số] Nhập vào [Bán kính], chọn [OK] Viết thủ tục vẽ hình tròn: Kéo xuống Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Thực tương tự, viết thủ tục vẽ sao: Viết thủ tục vẽ tơ màu hình tròn (khơng có đối số): Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Viết thủ tục vẽ tô màu (không có đối số): Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Viết chương trình chính: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học 10 Thực chương trình: Chạy chương trình thấy Scratch vẽ sau: Muốn thay đổi bán kính cần nhập vào thông số lệnh phần cảm biến: Muốn thay đổi vị trí tâm hình tròn cần đặt biến VTx VTy, nhập vào thơng số vị trí X, vị trí Y sửa dòng lệnh thành Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Bài giải: Chọn nhân vật: - Sau tạo tập tin Scratch, giữ lại nhân vật mèo (đối tượng 1) - Chọn nhân vật mới: Chọn [Tải lên đối tượng từ tệp tin], chọn [Thay giao.Png] / OK (Các file ảnh tải từ trang web 123doc) Tạo biến: - Chọn [Dữ liệu]/ [Tạo biến số] - Nhập tên biến a1 chọn [OK] - Thực tương tự tạo thêm biến a2, a3 a4 - Thực tương tự tạo biến Câu biến Tạm Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học - Tắt dấu check để ẩn biến này: Tắt dấu check Tạo thủ tục nhập số: - Chọn nhân vật Thầy giáo - Chọn [Khác]/ [Tạo mảnh ghép] - Nhập vào [Nhập số], chọn [OK] Viết thủ tục nhập số: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Tạo thủ tục xếp số: - Chọn [Khác]/ [Tạo mảnh ghép] - Nhập vào [Sắp xếp số], chọn [OK] Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Viết thủ tục xếp số: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 10 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học - Chọn màu nâu vẽ hình chữ nhật: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 30 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học - Chọn màu xanh tô màu hình chữ nhật: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 31 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học - Chọn hình chữ nhật thay đổi kích thước hình chữ nhật: Tạo nhân vật Jaime Walking từ thư viện Tạo nhân vật quà Gift từ thư viện Chọn nhân vật mới: Chọn [Tải lên đối tượng từ tệp tin], chọn [Thầy giáo.Png] / OK (trong file ảnh tải bung nén) Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 32 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Viết lệnh cho nhân vật Jaime Walking: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 33 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Viết lệnh cho nhân vật Thầy giáo: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 34 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học 10 Viết lệnh cho nhân vật quà Gift: 11 Chạy chương trình: Chạy chương trình qua 10 vòng đố, kết cuối sau: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 35 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Bài giải: Lưu làm phía với tên A3 Tiếp tục lưu thành tên A3m Chọn âm Clapping từ thư viện: Tạo thêm biến Tốc độ, k, Phạm vi ẩn biến hình vẽ: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 36 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Tạo danh sách Độ khó ẩn danh sách hình vẽ: Chọn nhân vật mới: Chọn [Tải lên đối tượng từ tệp tin], chọn [hon da.Png] / OK (trong file ảnh tải bung nén) Chọn nhân vật Thầy giáo tạo thêm mảnh ghép Đố n*m+k Đố n*m-k hình vẽ: Chỉnh sửa lệnh cho mảnh ghép Đố n+m: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 37 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Chỉnh sửa lệnh cho mảnh ghép Đố n-m: Viết lệnh cho mảnh ghép Đố n*m+k: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 38 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học 10 Viết lệnh cho mảnh ghép Đố n*m-k: 11 Chỉnh sửa lệnh cho nhân vật Jaime Walking: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 39 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 40 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học 12 Chỉnh sửa lệnh cho nhân vật Thầy giáo: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 41 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học 13 Các lệnh cho nhân vật q Gift khơng thay đổi 14 Viết lệnh cho nhân vật Hòn đá: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 42 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học 15 Chạy thử chương trình bấm phím khoảng cách (Space bar), hình ra: - Nhập số 10 bấm phím Enter, đá xuật bấm phím mũi tên lên () để nhảy qua đá: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 43 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018Khối Tiểu học - Trong q trình chơi bấm phím m nghe tiếng vỗ tay cổ vũ tốc độ chạy nhanh Kết qua đến vòng 10: - Lưu lại chương trình kết thúc làm - Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 44 ... 13 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 – Khối Tiểu học Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 14 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 – Khối Tiểu học Bài. .. Trang Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 – Khối Tiểu học Viết thủ tục xếp số: Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 10 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018. .. khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 – Khối Tiểu học Biên soạn: Th.s Nguyễn Anh Việt Trang 28 Bài giải tham khảo Đề thi Tin học trẻ toàn quốc năm 2018 – Khối Tiểu học Bài giải: Tạo biến
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giải tham khảo Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Khối Tiểu học phần Scratch và Logo, Bài giải tham khảo Đề thi tin học trẻ toàn quốc năm 2018 Khối Tiểu học phần Scratch và Logo

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn