QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA

7 51 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 22:16

QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA LÝ 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA ..........................................................QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA LÝ 12 ÔN THI THPT QUỐC GIA .......................................................... QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA Câu 1: Phát biểu sau nói quang phổ? A Quang phổ liên tục nguồn sáng phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng B Mỗi ngun tố hóa học trạng thái khí hay nóng sáng áp suất thấp cho quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nguyên tố C Để thu quang phổ hấp thụ nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục D Quang phổ hấp thụ quang phổ ánh sáng vật rắn phát vật nung nóng Câu 2: Khi nói quang phổ, phát biểu sau đúng? A Các chất rắn bị nung nóng phát quang phổ vạch B Mỗi nguyên tố hóa học có quang phổ vạch đặc trưng nguyên tố C Các chất khí áp suất lớn bị nung nóng phát quang phổ vạch D Quang phổ liên tục nguyên tố đặc trưng cho nguyên tố Câu 3: Quang phổ liên tục nguồn sáng J A phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J B không phụ thuộc vào thành phần cấu tạo nhiệt độ nguồn sáng J C không phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng J, mà phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng D không phụ thuộc vào nhiệt độ nguồn sáng J, mà phụ thuộc thành phần cấu tạo nguồn sáng Câu 4: Hiện tượng đảo sắc vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận A điều kiện nhiệt độ áp suất, chất hấp thụ xạ ánh sáng có bước sóng B nhiệt độ xác định, chất hấp thụ xạ mà có khả phát xạ ngược lại, phát xạ mà có khả hấp thụ C vạch tối xuất quang phổ liên tục giao thoa ánh sáng D điều kiện, chất hấp thụ xạ ánh sáng Câu 5: Quang phổ vạch phát xạ A nguyên tố khác nhau, nhiệt độ độ sáng tỉ đối vạch B hệ thống vạch sáng (vạch màu) riêng lẻ, ngăn cách khoảng tối C chất rắn, chất lỏng chất khí có áp suất lớn phát bị nung nóng D dải có màu từ đỏ đến tím nối liền cách liên tục Câu 6: Chọn phát biểu sai quang phổ vạch hấp thụ A Quang phổ vạch hấp thụ quang phổ gồm vạch tối nằm quang phổ liên tục B Nhiệt độ đám khí hay hấp thụ phải cao nhiệt độ nguồn sáng phát quang phổ liên tục C Ở nhiệt độ định đám có khả phát ánh sáng đơn sắc cũng có khả hấp thụ ánh sáng đơn sắc D Có thể dùng quang phổ vạch hấp thụ chất thay cho quang phổ vạch phát xạ chất phép phân tích quang phổ Câu 7: Các phận máy quang phổ A ống chuẩn trực, lăng kính, buồng ảnh B lăng kính, buồng ảnh, khe ngắm, thước ngắm C ống chuẩn trực, lăng kính, thấu kính D ống chuẩn trực, buồng ảnh, thấu kính Câu 8: Tác dụng ống chuẩn trực máy phân tích quang phổ A tạo chùm sáng đơn sắc B tạo chùm sáng hội tụ C tạo chùm sáng song song D tạo chùm sáng phân kì Câu 9: Tác dụng lăng kính máy phân tích quang phổ A làm lệch tia sáng phía đáy B làm tán sắc chùm sáng song song thành nhiều chùm tia đơn sắc song song C tổng hợp chùm sáng đơn sắc song song thành chùm sáng trắng D chuyển chùm sáng song song thành chùm sáng phân kì Câu 10: Tác dụng thấu kính hội tụ buồng ảnh máy phân tích quang phổ A chuyển chùm sáng phân kì thành chùm sáng hội tụ B hội tụ chùm sáng đơn sắc song song từ lăng kính thành vạch sáng đơn sắc riêng lẻ đặt tiêu diện C chuyển chùm sáng hội tụ thành chùm sáng song song D chuyển chùm sáng song song thành chùm sáng hội tụ Câu 11: Khe sáng ống chuẩn trực đặt A tiêu điểm ảnh thấu kính C tiêu điểm vật kính B quang tâm kính D điểm trục Câu 12 Đèn Natri hấp thụ ánh sáng vàng đèn dây tóc chiếu tới nó, có tượng đảo vạch quang phổ xảy đèn Natri phát xạ ánh sang A vàng B tím C đỏ D dải màu biến thiên từ vàng đến tím Câu 13: Quang phổ nguồn sáng sau quang phổ liên tục? A Sợi dây tóc nóng sáng bóng đèn B Một đèn LED đỏ nóng sáng C Mặt trời D Miếng sắt nung nóng Câu 14: Nguồn sáng phát quang phổ vạch phát xạ A mặt trời B khối sắt nóng chảy C bóng đèn nê-on bút thử điện D Ngọn lưả đèn cồn có rắc vài hạt muối Câu 15: Để nhận biết sự có mặt ngun tố hố học mẫu vật, ta phải nghiên cứu loại quang phổ mẫu ? A Quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ liên tục C Quang phổ hấp thụ D Cả loại quang phổ Câu 16: Quang phổ Mặt Trời mà ta thu Trái Đất A quang phổ liên tục B quang phổ vạch phát xạ C quang phổ vạch hấp thụ D A, B, C Câu 17: Để xác định nhiệt độ nguồn sáng phép phân tích quang phổ, người ta dựa vào yếu tố sau A quang phổ liên tục B quang phổ hấp thu C quang phổ vạch phát xạ D sự phân bố lượng quang phổ Câu 18: Phép phân tích quang phổ đựơc sử dụng rộng rãi thiên văn A phép tiến hành nhanh đơn giản B có độ xác cao C cho phép ta xác định đồng thời vài chục nguyên tố D tiến hành từ xa Câu 19: Dựa vào quang phổ phát xạ phân tích A định tính lẫn định lượng B định tính khơng định lượng đựơc C định lượng khơng định tính D định tính bán định lượng Câu 20 Ở nhiệt độ định, đám có khả phát hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng tương ứng λ1 λ2 (với λ1 < λ2) cũng có khả hấp thụ A ánh sáng đơn sắc có bước sóng nhỏ λ1 B ánh sáng đơn sắc có bước sóng lớn λ1 C hai ánh sáng đơn sắc D ánh sáng đơn sắc có bước sóng khoảng từ λ1 đến λ2 Câu 21: Trên đường chùm sáng bong đèn điện dây tóc chiếu tới máy quang phổ, người ta đặt ống thủy tinh đựng Natri thu vạch tối trùng vạch vàng quang phổ liên tục Nếu tắt đèn điện phóng tia lửa điện qua ống thủy tinh ta thu A quang phổ liên tục có màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím B vạch vàng nằm tối C hệ thống vạch màu biến thiên liên tục từ đỏ đến tím vạch vàng khơng chuyển thành vạch tối D không thu vạch quang phổ Câu 22: Nếu chùm tia sáng đưa vào ống chuẩn trực máy quang phổ bong đèn dây tóc nóng sáng phát quang phổ thu buồng ảnh thuộc loại A quang phổ vạch B quang phổ liên tục C quang phổ hấp thụ D quang phổ vạch phát xạ Câu 23: Điều sau sai nói ưu phép phân tích quang phổ A Phép phân tích định tính đơn giản cho kết nhanh phân tích hóa học B Phân tích định lượng với độ xác cao C Phát tạp chất có nồng độ nhỏ D Phát tất hợp chất Câu 24: Nhiệt độ lớn hai màu đỏ màu xanh A Sao màu đỏ B Sao màu xanh C Hai có nhiệt độ D Khơng kết luận Câu 25: Tia hồng ngoại xạ có A chất sóng điện từ B khả ion hố mạnh khơng khí C khả đâm xun mạnh, xun qua lớp chì dày cỡ cm D bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ Câu 26: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh làm ion hố khơng khí Câu 27: Tia Rơnghen có A chất với sóng âm B bước sóng lớn bước sóng tia hồng ngoại C chất với sóng vơ tuyến D điện tích âm Câu 28: Tia hồng ngoại tia Rơnghen có chất sóng điện từ, có bước sóng dài ngắn khác nên A chúng bị lệch khác từ trường B có khả đâm xuyên khác C chúng bị lệch khác điện trường D chúng sử dụng y tế để chụp X-quang (chụp điện) Câu 29: Trong chân không, xạ xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là: A tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen B tia hồng ngoại, ánh sáng tím, tia Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 30 : Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia hồng ngoại có chất sóng điện từ B Các vật nhiệt độ 2000∘C phát tia hồng ngoại C Tia hồng ngoại có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 31: Tia tử ngoại dùng A để tìm vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B y tế để chụp điện, chiếu điện C để chụp ảnh bề mặt Trái Đất từ vệ tinh D để tìm khuyết tật bên sản phẩm kim loại Câu 32: Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sai? A Tia hồng ngoại cũng biến điệu sóng điện từ cao tần B Tia hồng ngoại có khả gây số phản ứng hóa học C Tia hồng ngoại có tần số lớn tần số ánh sáng đỏ D Tác dụng bật tia hồng ngoại tác dụng nhiệt Câu 33: Trong loại tia: Rơn-ghen, hồng ngoại, tự ngoại, đơn sắc màu lục; tia có tần số nhỏ A tia tử ngoại B tia hồng ngoại C tia đơn sắc màu lục D tia Rơn-ghen Câu 34: Tia Rơn-ghen (tia X) có A chất với tia tử ngoại B tần số nhỏ tần số tia hồng ngoại C điện tích âm nên bị lệch điện trường từ trường D chất với sóng âm Câu 35: Một sóng âm sóng ánh sáng truyền từ khơng khí vào nước bước sóng A sóng âm tăng bước sóng sóng ánh sáng giảm B sóng âm giảm bước sóng sóng ánh sáng tăng C sóng âm sóng ánh sáng giảm D sóng âm sóng ánh sáng tăng Câu 36: Khi nói tính chất tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại làm iơn hóa khơng khí B Tia tử ngoại kích thích sự phát quang nhiều chất C Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh D Tia tử ngoại không bị nước hấp thụ Câu 37: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Trong công nghiệp, tia tử ngoại dùng để phát vết nứt bề mặt sản phẩm kim loại B Tia tử ngoại sóng điện từ có tần số nhỏ tần số ánh sáng tím C Trong y học, tia tử ngoại dùng để chữa bệnh còi xương D Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên phim ảnh Câu 38: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia tử ngoại tác dụng lên phim ảnh B Tia tử ngoại dễ dàng xuyên qua chì dày vài xentimét C Tia tử ngoại làm ion hóa khơng khí D Tia tử ngoại có tác dụng sinh học: diệt vi khuẩn, hủy diệt tế bào da Câu 39: Khi nói tia Rơn-ghen tia tử ngoại, phát biểu sau sai? A Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có chất sóng điện từ B Tần số tia Rơn-ghen nhỏ tần số tia tử ngoại C Tần số tia Rơn-ghen lớn tần số tia tử ngoại D Tia Rơn-ghen tia tử ngoại có khả gây phát quang số chất Câu 40: Trong chân không, xạ có bước sóng tăng dần theo thứ tự A ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại B sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma C tia gamma; tia X; tia tử ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia hồng ngoại sóng vơ tuyến D tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma sóng vơ tuyến Câu 41: Tầng ôzôn “áo giáp” bảo vệ cho người sinh vật mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt A tia màu tím ánh sáng Mặt Trời B tia đơn sắc màu đỏ ánh sáng Mặt Trời C tia tử ngoại ánh sáng Mặt Trời D tia hồng ngoại ánh sáng Mặt Trời Câu 42: Tia X khơng có ứng dụng sau đây? A Chữa bệnh ung thư B Tìm bọt khí bên vật kim loại C Chiếu điện, chụp điện D Sấy khô, sưởi ấm Câu 43: Khi nói tia γ, phát biểu sau sai? A Tia γ khơng phải sóng điện từ B Tia γ có khả đâm xuyên mạnh tia X C Tia γ không mang điện D Tia γ có tần số lớn tần số tia X Câu 44: Chọn câu sai Dùng phương pháp ion hoá phát xạ A tia tử ngoại B tia X mềm C tia X cứng D Tia gamma Câu 45: Tạo chùm tia X cần phóng chùm e có vận tốc lớn cho đặt vào A vật rắn bất kỳ B vật rắn có nguyên tử lượng lớn C vật rắn, lỏng, khí bất kỳ D vật rắn lỏng bất kỳ Câu 46: Tìm nhận định sai nói ứng dụng ứng dụng tia tử ngoại ? A Tiệt trùng B Kiểm tra vết nứt bề mặt kim loại C Xác định tuổi cổ vật D Chữa bệnh còi xương Câu 47: Phát biểu sau không ? A Vật có nhiệt độ 3000 C phát tia tử ngoại mạnh B Tia tử ngoại không bị thuỷ tinh hấp thụ C Tia tử ngoại sóng điện từ có bước sóng nhỏ bước sóng ánh sáng đỏ D Tia tử ngoại có tác dụng nhiệt Câu 48: Khi nói tia tử ngoại, phát biểu sai? A Tia tử ngoại có tác dụng mạnh lên kính ảnh B Tia tử ngoại có chất sóng điện từ C Tia tử ngoại có bước sóng lớn bước sóng ánh sáng tím D Tia tử ngoại bị thuỷ tinh hấp thụ mạnh làm ion hố khơng khí Câu 49: Tìm kết luận nguồn gốc phát tia X A Các vật nóng 4000 K B Ớng Rơnghen C Sự phân huỷ hạt nhân D Máy phát dao động điều hồ dùng trandito Câu 50: Có thể nhận biết tia hồng ngoại A huỳnh quang B quang phổ kế C mắt người D pin nhiệt điện ... sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X; tia gamma; sóng vơ tuyến tia hồng ngoại B sóng vơ tuyến; tia hồng ngoại; ánh sáng nhìn thấy; tia tử ngoại; tia X tia gamma C tia gamma; tia X; tia tử ngoại;... Rơn-ghen, tia tử ngoại C ánh sáng tím, tia hồng ngoại, tia tử ngoại, tia Rơn-ghen D tia Rơn-ghen, tia tử ngoại, ánh sáng tím, tia hồng ngoại Câu 30 : Khi nói tia hồng ngoại, phát biểu sau sai? A Tia. .. cứu loại quang phổ mẫu ? A Quang phổ vạch phát xạ B Quang phổ liên tục C Quang phổ hấp thụ D Cả loại quang phổ Câu 16: Quang phổ Mặt Trời mà ta thu Trái Đất A quang phổ liên tục B quang phổ
- Xem thêm -

Xem thêm: QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA, QUANG PHỔ VÀ CÁC LOẠI TIA

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn