Bài giảng Luyện từ và câu tuần 20 lớp 5

21 32 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 21:47

Đọc đoạn văn từ đến câu tả ngoại hình người bạn em, đoạn văn có câu ghép HOẠT ĐỘNG Bài Bài Dòng nêu nghĩa từ “ công dân” A/ Người làm việc quan nhà nước B/ Người dân nước, có quyền lợi nghĩa vụ với đất nước C/ Người lao động tay chân làm công ăn lương Bài Xếp từ chứa tiếng công cho vào nhóm thích hợp A/ Cơng có nghĩa “ nhà nước, chung” B/ Cơng có nghĩa “ khơng thiên vị” C/ Cơng có nghĩa “ thợ, khéo tay” Bài Công “của nhà nước, chung” Công “ không thiên vị” Công “ thợ, khéo tay” Công dân, công Công bằng, Công nhân, cộng, cơng cơng lí, cơng cơng nghiệp chúng minh, cơng tâm Bài Đồng nghĩa với công Không đồng nghĩa với dân công dân nhân dân, dân chúng, đồng bào, dân tộc, dân nông dân, công chúng Bài Làm thân nơ lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nơ lệ thành cơng dân, n phận nơ lệ mãi đầy tớ cho người ta… Thảo luận nhóm đơi Làm thân nơ lệ mà muốn xóa bỏ kiếp nơ lệ thành dân cơng nhân dân chúng dân dân , n phận nơ lệ mãi đầy tớ cho người ta… GV chốt: Trong câu nêu, thay từ “ cơng dân” từ đồng nghĩa Vì từ cơng dân có hàm ý “ người dân nước độc lập” khác với từ nhân dân, dân chúng, dân Hàm ý từ công dân ngược lại với ý từ nơ lệ Thảo luận nhóm Giải nghĩa từ sau: cơng bằng, cơng lí, cơng nhân, cơng nghiệp, cơng chúng, cơng tâm, nơng dân Dặn dò: Ghi nhớ từ ngữ gắn với chủ điểm Công dân học để sử dụng Chuẩn bị “ MRVT: Công Dân” ( tiếp theo) ... GV chốt: Trong câu nêu, thay từ “ cơng dân” từ đồng nghĩa Vì từ cơng dân có hàm ý “ người dân nước độc lập” khác với từ nhân dân, dân chúng, dân Hàm ý từ công dân ngược lại với ý từ nơ lệ Thảo... Đọc đoạn văn từ đến câu tả ngoại hình người bạn em, đoạn văn có câu ghép HOẠT ĐỘNG Bài Bài Dòng nêu nghĩa từ “ công dân” A/ Người làm việc quan nhà nước B/... làm công ăn lương Bài Xếp từ chứa tiếng cơng cho vào nhóm thích hợp A/ Cơng có nghĩa “ nhà nước, chung” B/ Cơng có nghĩa “ khơng thiên vị” C/ Cơng có nghĩa “ thợ, khéo tay” Bài Công “của nhà
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài giảng Luyện từ và câu tuần 20 lớp 5, Bài giảng Luyện từ và câu tuần 20 lớp 5

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn