Bài tap 2 phan tich kha nang thanh toan

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:40

BàiPhân tích khả tốn Bảng cân đối kế tốn ngày 31/12 cơng ty 2009 Tiền 30,800$ Phải thu 88,500 Hàng tồn kho 111,500 Chi phí trả trước 9,700 Tài sản cố định 277,500 Tổng tài sản 518,000 Phải trả 128,900 Nợ dài hạn đảm bảo tài sản cố định 97,500 Cổ phiếu thường, mệnh giá 10$ 162,500 Lợi nhuận giữ lại 129,100 Tổng Nợ Vốn cổ phần 518,000 Mixon 2008 35,625$ 62,500 82,500 9,375 255,000 445,000 75,250 102,500 162,500 104,750 445,000 2007 36,800$ 49,200 53,000 4,000 229,500 372,500 49,250 82,500 162,500 78,250 372,500 Yêu cầu: So sánh khả toán nợ ngắn hạn công ty thời điểm cuối năm 2007, 2008, 2009 việc tính: (a) tỷ số toán ngắn hạn, (b) tỷ số khả toán nhanh (c) tỷ số khả toán tức thời Nhận xét kết tính
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tap 2 phan tich kha nang thanh toan , Bài tap 2 phan tich kha nang thanh toan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn