So sánh một số giống dưa lê nhập nội từ hàn quốc trong vụ xuân 2017 tại bắc giang

117 83 0
  • Loading ...
1/117 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 20:18

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN NGỌC GIÁP SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG DƯA NHẬP NỘI TỪ HÀN QUỐC TRONG VỤ XUÂN 2017 TẠI BẮC GIANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chuyên ngành :Khoa học trồng Khoa : Nông học Khoá học : 2015 – 2017 Thái Nguyên - năm 2017 ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM - NGUYỄN NGỌC GIÁP SO SÁNH MỘT SỐ GIỐNG DƯA NHẬP NỘI TỪ HÀN QUỐC TRONG VỤ XUÂN 2017 TẠI BẮC GIANG KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Hệ đào tạo : Liên thơng quy Chun ngành :Khoa học trồng Lớp : K12 Khoa: Nơng học Khoa : Nơng học Khố học : 2015 – 2017 Giảng viên hướng dẫn : ThS Thị Kiều Oanh Thái Nguyên - năm 2017 i LỜI CẢM ƠN Trong thời gian thực tập thực đề tài này, nhận quan tâm, bảo, hướng dẫn, giúp đỡ tận tình, quý báu thầy cô giáo, đồng nghiệp, bạn bè, động viên khích lệ gia đình để tơi hồn thành khố luận Nhân dịp tơi xin tỏ lòng biết ơn chân thành sâu sắc ThS Thị Kiều Oanh-giảng viên khoa Nông học, trường Đại họcNông Lâm Thái Nguyên, người trực tiếp tận tình bảo, hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu hồn thành khoá luận này; Ban Giám hiệu nhà trường, Khoa Nông học thầy cô giáo giảng dạy chuyên ngành trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tạo điều kiện giúp đỡ tơi suốt q trình học tập, nghiên cứu rèn luyện Tôi xin chân thành cảm ơnCty CP Vinasia tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình thực đề tài nghiên cứu Đồng thời xin chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệpđã động viên khích lệ tạo điều kiện giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Nguyễn Ngọc Giáp ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i MỤC LỤC ii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii Phần 1: MỞ ĐẦU 1.1 Tính cấp thiết đề tài 1.2 Mục tiêu yêu cầu đề tài 1.2.1 Mục đích nghiên cứu 1.2.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.3 Ý nghĩa đề tài 1.2.3.1 Ý nghĩa học tập nghiên cứu khoa học 1.2.3.2 Ý nghĩa thực tiễn sản xuất Phần 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Cơ sở khoa học 2.1.1 Nguồn gốc, phân loại giá trị dinh dưỡng 2.1.1.1 Nguồn gốc phân bố 2.1.1.2 Phân loại 2.1.1.3 Công dụng giá trị dinh dưỡng 2.1.2 Đặc điểm thực vật học 2.1.2.1 Rễ 2.1.2.2 Thân 2.1.2.3 Lá 2.1.2.4 Hoa 2.1.2.5 Quả 2.1.2.6 Hạt 2.1.3 Các thời kỳ sinh trưởng 2.1.3.1 Thời kỳ nảy mầm 2.1.3.2 Thời kỳ 2.1.3.3 Thời kỳ tăng trưởng 2.1.3.4 Thời kỳ hoa, kết 2.1.3.5 Thời kỳ phát triển 2.1.3.6 Thời kỳ già cỗi 2.1.4 Yêu cầu ngoại cảnh 2.1.4.1 Nhiệt độ 2.1.4.2 Ẩm độ 2.1.4.3 Ánh sáng 10 2.1.4.4 Đất chất dinh dưỡng 10 2.1.5 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh trưởng suất dưa 10 2.1.5.1 Giống 10 2.1.5.2 Chăm sóc 11 2.1.5.3 Mùa vụ 14 2.2 Cơ sở thực tiễn 14 2.2.1 Tình hình sản xuất dưa giới 14 2.2.2 Tình hình sản xuất dưa Việt nam 15 2.3 Tình hình nghiên cứu giống dưa giới nước 17 2.3.1 Vai trò giống chọn giống sản xuất 17 2.3.2 Một số kết nghiên cứu giống dưa giới 18 2.3.3 Một số kết nghiên cứu giống dưa nước 20 2.4 Kết luận rút từ phần tổng quan tài liệu 21 Phần 3: ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 23 3.1.1 Đối tượng nghiên cứu 23 3.1.2 Phạm vi nghiên cứu 24 3.1.3 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 24 3.2 Nội dung nghiên cứu 24 3.3 Phương pháp nghiên cứu 25 3.3.1 Phương pháp bố trí thí nghiệm 25 3.3.2 Kỹ thuật canh tác áp dụng 25 3.3.3 Các tiêu nghiên cứu phương pháp theo dõi 28 3.3.3.1 Các tiêu sinh trưởng, phát triển 28 3.3.3.2 Các tiêu thành phần suất suất 29 3.3.3.3 Một số tiêu đánh giá chất lượng 30 3.3.3.4 Tình hình sâu, bệnh hại 30 3.3.4 Phương pháp xử lý số liệu 32 Phần 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 33 4.1 Một số đặc điểm sinh trưởng, phát triển giống dưa thí nghiệm 33 4.2.1 Thời gian sinh trưởng giống dưa thí nghiệm 33 4.2.2 Đặc điểm phân nhánh giống dưa thí nghiệm 35 4.2.3 Đường kính gốc thân giống dưa thí nghiệm 36 4.2.4 Khả hoa đậu giống dưa thí nghiệm 37 4.2.5 Một số đặc điểm hình thái giống dưa thí nghiệm 39 4.2.5.1 Đặc điểm 41 4.2.5.2 Đặc điểm hoa 41 4.2 Các yếu tố cấu thành suất suất giống dưa thí nghiệm 41 4.2.1 Kích thước hình dạng giống dưa thí nghiệm 41 4.2.2 Số hữu hiệu trung bình giống dưa thí nghiệm 42 4.2.3 Trọng lượng trung bình giống dưa thí nghiệm 43 4.2.4 Năng suất giống dưa thí nghiệm 44 4.2.4.1 Năng suất lý thuyết giống dưa thí nghiệm 44 4.2.4.2 Năng suất thực thu giống dưa thí nghiệm 45 4.3 Một số tiêu chất lượng giống dưa thí nghiệm 46 4.3.1 Độ Brix thịt giống dưa thí nghiệm 46 4.3.2 Độ giòn thịt mùi hương 46 4.4 Tình hình sâu bệnh hại giống dưa thí nghiệm 47 Phần 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 49 5.1 Kết luận 49 5.2 Đề nghị 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 Tài liệu tiếng Việt 51 Tài liệu tiếng nước 53 Tài liệu Internet 56 Phụ lục: KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐỀ TÀI 20 DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Diện tích trồng sản lượng dưa giới từ năm 2011 2013 (Faostat, 2015) 15 Bảng 4.1: Thời gian qua giai đoạn sinh trưởng giống dưa thí nghiệm 34 Bảng 4.2: Số lượng nhánh cấp 1, nhánh cấp 2, đường kính gốc thân giống dưa thí nghiệm 36 Bảng 4.3: Khả hoa, đậu giống dưa thí nghiệm 38 Bảng 4.4: Một số đặc điểm hình thái giống dưa thí nghiệm 40 Bảng 4.5: Kích thước hình dạng giống dưa thí nghiệm 42 Bảng 4.6: Các yếu tố cấu thành suất suất giống dưa thí nghiệm 45 Bảng 4.7: Một số tiêu chất lượng giống dưa thí nghiệm 46 Bảng 4.8: Tình hình nhiễm sâu, bệnh đồng ruộng giống dưa thí nghiệm 48 vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 3.1: đồ bố trí thí nghiệm 25 Hình 4.1: Đường kính gốc thân giống dưa thí nghiệm 37 Hình 4.2: Số hữu hiệu giống dưa thí nghiệm 43 Hình 4.3: Trọng lượng trung bình giống dưa thí nghiệm 44 viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ACIAR : Australian Centre for International Agricultural Research (Trung tâm Nghiên cứu Nông nghiệp Quốc tế Australia) CP : Cổ phần CT : Công thức ctv : Cộng tác viên Cty : Công ty CV : Coefficient of variation (Hệ số biến động) ĐC : Đối chứng FAO : Food and Agriculture Organization of the United Nations(Tổ chức Lương thực Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc) LSD :Least significant difference (sai khác trung bình nhỏ có ý nghĩa) NSLT : Năng suất lý thuyết NSTT : Năng suất thực thu NXB : Nhà xuất P :Probability(xác suất) TB : Trung bình TP : Thành phố USDA Kỳ) : United States Department of Agriculture (Bộ Nông nghiệp Hoa C 2.2000 3 15 Trọng lượng trung bình TRONG LUONG QUA 04:48 Friday, June 6, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used 18 18 TRONG LUONG QUA 04:48 Friday, June 6, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: TLQ Sum of Source DF Squares Mean Square 0.15818889 0.02259841 6.51 0.0044 Error 10 0.03472222 0.00347222 Corrected Total 17 0.19291111 R-Square 0.820009 Source rep trt DF Source rep trt DF Coeff Var 12.47835 F Value Pr > F Model Root MSE 0.058926 Type I SS Mean Square F 0.02301111 0.01150556 0.13517778 0.02703556 Type III SS Mean Square F 0.02301111 0.01150556 0.13517778 0.02703556 TRON LUONG QUA 04:48 Friday, The GLM Procedure G t Tests (LSD) for TLQ TLQ 0.47222 Mean Value Pr > F 3.31 0.0787 7.79 0.0032 Value 3.31 7.79 Pr > F 0.0787 0.0032 June 6, 2017 NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 0.003472 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 0.1072 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A A A A B Mean 0.55333 0.53667 0.52333 0.51667 0.37000 N 3 3 trt 6 B 16 Năng suất lý thuyết 0.33333 NANG SUAT LY THUYET 04:48 Friday, June 6, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 123 123 Number of Observations Read Number of Observations Used 18 18 NANG SUAT LY THUYET 04:48 Friday, June 6, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: NSLT Sum of Source DF Squares Mean Square F Value 440.6637667 62.9519667 22.04 F Model Root MSE 1.689883 Source rep trt DF Type I SS 14.496433 426.1673333 Mean Square 7.2482167 85.2334667 NSLT 33.0800 Mean F Value Pr > F 2.54 0.1284 29.85 F 0.1284 F F 2.04 0.1810 24.32 F 0.1810 F Model Root MSE TyleNS Mean 4.583878 67.15444 Source DF Type I SS Mean Square F Value 300.243811 150.121906 7.14 0.0118 trt 1437.569444 287.513889 13.68 0.0003 Pr > F rep Source DF Type III SS Mean Square F Value 300.243811 150.121906 7.14 0.0118 trt 1437.569444 287.513889 13.68 0.0003 Pr > F rep TY LE NSTT SO VOI NSLT 06:35 Friday, June 6, 2017 The GLM Procedure t Tests (LSD) for TyleNS NOTE: This test controls the Type I comparisonwise error rate, not the experimentwise error rate Alpha 0.05 Error Degrees of Freedom 10 Error Mean Square 21.01194 Critical Value of t 2.22814 Least Significant Difference 8.3393 Means with the same letter are not significantly different t Grouping A B Mean 83.670 71.557 N 3 trt CB 68.690 CD 63.000 D 58.053 D 19 Độ Brix thịt 57.957 DO BRIX THIT QUA 05:23 Friday, May 31, 2017 The GLM Procedure Class Level Information Class rep trt Levels Values 5 6 Number f Observations Rea 30 o f Observations d 30 Number Use DO BRIX THIT QUA 05:23 Friday, May 31, 2017 The GLM Procedure Dependent Variable: BRIX Sum of Source DF Squares Mean Square F Value Pr > F Model 55.57933333 6.17548148 1070.89 F Square 0.0246666 1.07 0.397 55.55466667 11.11093333 1926.75 F 0.02466667 0.00616667 1.07 0.3976 55.55466667 11.11093333 1926.75
- Xem thêm -

Xem thêm: So sánh một số giống dưa lê nhập nội từ hàn quốc trong vụ xuân 2017 tại bắc giang , So sánh một số giống dưa lê nhập nội từ hàn quốc trong vụ xuân 2017 tại bắc giang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn