LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

7 4 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:52

#include #include #include //#include class cmt { char *so,*ten; int nam; public: cmt(); cmt(char*so1,char*ten1,int nam1); ~cmt(); cmt operator = (cmt &); cmt(const cmt &); void nhap(); void xuat(); int lnam(); cmt *dc(); }; cmt::cmt() { so=new char[10]; ten=new char[25]; nam=0; }; cmt::cmt(char* so1,char* ten1,int nam1) { so=new char[10]; ten=new char[25]; strcpy(so,so1); strcpy(ten,ten1); nam=nam1; }; cmt::~cmt() { delete so; delete ten; nam=0; }; cmt::cmt(const cmt &t) { so=new char[25]; ten=new char[10]; strcpy(so,t.so); strcpy(ten,t.ten); nam=t.nam; }; cmt cmt::operator=(cmt &t) { strcpy(so,t.so); strcpy(ten,t.ten); nam=t.nam; return t; }; void cmt::nhap() { coutso; coutten; coutnam; }; void cmt::xuat() { cout
- Xem thêm -

Xem thêm: LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI, LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn