GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 12

31 33 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:12

Giao dịch đàm phán kinh doanh Ch­¬ng­XII Cơưsởưphápưlýưcủaưgiaoư dịchưàmưphánưkinhư doanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại III Kỹ thuật bút pháp soạn I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh 1.ưChứcưnăngưcủaưphápưluậtưtrongưhoạtưđộngưkinhưdoanhư Trong xã hội văn minh ngời phải sống làm việc theo hiến pháp pháp luật Hiến pháp pháp luật thể hiƯn mäi lÜnh vùc cđa ®êi sèng x· héi có lĩnh vực kinh doanh Trên thị trờng với vô số chủ thể mua bán khác đòi hỏi phải có quy phạm, quy định có tính chất bắt buộc chung thực lâu dài nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội Nhà nớc ban hành thừa nhận Lĩnh vực kinh doanh đa dạng phức tạp đòi hỏi phải có sở pháp lý hệ thống luật pháp có liên quan I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh Chứcưnăngưcủaưphápưluậtưtrongưhoạtư độngưkinhưdoanhư.(tiếp) Sự cần thiết sở pháp lý giao dịch đàm phán kinh doanh : Một là: Chức điều chỉnh c¸c quan hƯ kinh doanh nỊn kinh tÕ qc dân Pháp luật tạo khung pháp lý, môi trờng hành lang pháp lý cho hoạt động kinh doanh Hai là: Chức bảo vệ quan hệ kinh doanh đợc pháp luật điều chỉnh Chức nhằm hạn chế xâm phạm vào quan hệ kinh doanh đợc điều chỉnh Ba là: Chức giáo dục Pháp luật có khả thông tin, tác động đến tình cảm, ý thức ngời làm cho họ hành động phù hợp với quy định pháp luật I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh Chứcưnăngưcủaưphápưluậtưtrongưhoạtưđộngưkinhư doanhư.(tiếp) >ưCơưsởưphápưlýưbaoưgiờưcũngưđượcưthểưhiệnưdướiưnhữngư hìnhưthứcưnhấtưđịnhưnhư:ưluật,ưphápưlệnh,ưnghịư quyết,ưnghịưđịnhưcủaưchínhưphủ,ưquyếtưđịnhư chỉưthịưcủaưThủưtướngưchínhưphủ,ưthôngưtưưcủaư BộưHợpưđồngưkinhưtếưlàưmộtưtrongưnhữngư hìnhưthứcưphápưlýưchủưyếuưcủaưcácưmốiưquanưhệư ưgiữaưcácưđơnưvịưkinhưdoanh >ưHợpưđồngưkinhưtếưlấyưnhữngưvănưbảnưdướiưluậtưlàmư cơưsởưchoưnộiưdungưcủaưmình >ưNhữngưvănưbảnưphápưlýưcóưýưnghĩaưrấtưquanưtrọngư trongưhoạtưđộngưkinhưdoanhưvì:ư Mộtưlà:ưNóưxácưđịnhưrõưquyềnưvàưtráchưnhiệmưcủaưcácưbênư thamưgiaưkinhưdoanh Haiưlà:ưThôngưquaưkýưkếtưvàưthựcưhiệnưhợpưđồngưkinhưtếưlợiư íchưcủaưcácưchủưthểưkinhưtếưđộcưlậpưđượcưkếtưhợpưvớiư nhauưtheoưnguyênưtắcưhaiưbênưcùngưcóưlợi Baưlà:ưBảnưthânưnhữngưvănưbảnưphápưlýưlạiưlàưcơưsởưphápưlýư đểưgiảiưquyếtưnhữngưtranhưchấpưgiữaưcácưbênưthamư giaưquanưhệưkinhưdoanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh 2.ưTăngưcườngưphápưchếưtrongưkinhưdoanh a.ưĐẩyưmạnhưcôngưtácưxâyưdựngưphápưluật ưưưưưưưưưưNhàưnướcưphảiưtừngưbướcưbổưxungưvàưhoànư chỉnhưhệưthốngưphápưluậtưkinhưdoanh b.ưTổưchứcưcôngưtácưthựcưhiệnưphápưluậtưkinhư doanh ưưưưưưưưưưThựcưhiệnưphápưluậtưphảiưđảmưbảoưnguyênư tắcưcôngưdânưđượcưphépưlàmưtấtưcảaưnhữngư gìưmàưphápưluậtưkhôngưcấm c.ưTăngưcườngưkiểmưtra,ưgiámưsátưviệcưthựcưhiệnư phápưluậtưkinhưdoanh ưưưưưưưưKiểmưtraưgiámưsátưcóưtácưdụngưđiềuưchỉnhư kịpưthờiưnhữngưhànhưviưviưphạmưphápưluậtư kinhưdoanh.ưĐồngưthờiưcũngưquaưkiểmưtraư giámưsátưsẽưthấyưđượcưphảiưhoànưthiệnưnhữngư khâuưnàoưtrongưquáưtrìnhưxâyưdựngưvàưtổư6 chứcưthựcưhiệnưphápưluậtưkinhưdoanh ChươngưXII Cơưsởưphápưlýưcủaưgiaoư dịchưàmưphánưkinhư doanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại III Kỹ thuật bút pháp soạn thảo hợp đồng thơng mại II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Khái niệm hợp đồng thơng mại "Hợp đồng kinh tế thoả thuận văn bản, tài liệu giao dịch bên ký kết việc thực công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học kỹ thuật thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với quy định rõ ràng quyền nghĩa vụ bên để xây dựng thực kế hoạch mình" II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Khái niệm hợp đồng thơng mại (tiếp) Có thể hiểu: "Hợp đồng thơng mại thoả thuận hình thức khác chủ thể kinh doanh trình mua bán hàng hoá cung ứng dịch vụ Sự thoả thuận quy định rõ quyền hạn nghĩa vụ bên trình thực hành vi thơng mại" Hoạt động thơng mại bao gồm nhiều nội dung, nhiều khâu phạm vi mức độ khác Do hợp đồng thơng mại bao gồm nhiều loại khác II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Khái niệm hợp đồng thơng mại (tiếp) Một số hợp đồng chủ yếu thơng mại - Hợp đồng mua bán hàng hoá Hợp đồng mua bán ngoại thơng Hợp đồng uỷ thác xuất nhập Hợp đồng vận chuyển hàng hoá Hợp đồng dịch vụ thơng mại Hợp đồng gia công đặt hàng Hợp đồng hợp tác liên doanh liên kết,.v.v 10 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chung 2.2.ưHìnhưthứcưvàưnộiưdungưhợpưđồngưkinhưtế (tiếp) d-ưNhữngưđiềuưkhoảnưkhác Ngoài điều khoản hợp đồng có điều khoản khác, bao gồm điều khoản sau đây: - Điều khoản bảo hành hàng hoá giấy hớng dẫn sử dụng - Điều khoản biện pháp bảo đảm thực hợp đồng - Điều khoản trách nhiệm vật chất - Điều khoản hiệu lực hợp đồng; - Điều khoản giải tranh chấp hợp đồng.v.v 17 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chung 2.2.ưHìnhưthứcưvàưnộiưdungưhợpưđồngưkinhư tế (tiếp) e-ưPhầnưcuốiưcủaưhợpưđồng Phần rõ: - Số lợng hợp đồng ký có giá trị nh - Đại diện bên ký vào hợp đồng 18 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chung (tiếp) 2.3.ưThưởngưphạtưhợpưđồng Pháp lệnh hợp đồng kinh tế có ghi rõ bên có nghĩa vụ thực đầy đủ cam kết hợp đồng kinh tế tinh thần hợp tác tôn trọng lợi ích Để khuyến khích thực tốt hợp đồng kinh tế mua bán vật t, hàng hóa bên có quyền thỏa thuận mức tiền thởng theo tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng số tiền tuyệt đối Trờng hợp có vi phạm hợp đồng kinh tế bên vi phạm hợp đồng phải trả cho bên bị vi phạm tiền phạt trờng hợp có thiệt hại phải bồi th ờng thiệt hại 19 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chung 2.3.ưThưởngưphạtưhợpưđồng (tiếp) Mức tiền phạt đợc Nhà nớc quy định nh sau: - Vi phạm chất lợng: phạt từ 3% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm chất lợng - Vi phạm thời hạn thực hợp đồng: phạt từ 2% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm thời hạn thực cho 10 ngày lịch đầu tiên; phạt thêm 0,5% đến 1% cho đợt 10 ngày mức tổng số lần phạt không 8% giá trị hợp đồng kinh tế bị vi phạm thời điểm 10 ngày lịch đầu tiên; hoàn toàn không thực hợp đồng kinh tế ký kết bị phạt thêm mức 12% giá trị hợp đồng kinh tế - Vi phạm nghĩa vụ không hoàn thành sản phẩm, hàng hóa, công việc cách đồng bộ: Phạt từ 6% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm - Vi phạm nghĩa vụ tiếp nhận sản phẩm hàng hóa, công việc hoàn thành theo hợp đồng: Phạt từ 4% giá trị phần hợp đồng kinh tế hoàn thành mà không đợc tiếp nhận cho 10 ngày lịch phạt thêm 1% cho đợt 10 ngày mức tổng số lần phạt không 12% giá trị phần hợp đồng hoàn thành không đợc tiếp nhận thời điểm 10 ngày lịch - Vi phạm nghĩa vụ toán áp dụng mức lãi suất tín dụng hạn ngân hàng Nhà nớc Việt Nam, tính từ ngày hết hạn toán Trờng hợp không giới hạn mức phạt tối đa 20 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chungư 2.4.ưThanhưlýưhợpưđồngưvàưxửưlýưhợpưđồngưkinhưtếư vôưhiệu Thanh lý hợp đồng kinh tế đợc bên giải trờng hợp sau: - Hợp đồng kinh tế đợc thực xong - Thời hạn hiệu lực hợp đồng kinh tế hết thỏa thuận kéo dài thời hạn - Hợp đồng kinh tế bị đình thực hủy bỏ - Khi hợp đồng kinh tế không đợc tiếp tục thực Nhà nớc quy định thời hạn để bên lý hợp đồng 10 ngày kể từ ngày phát sinh trờng hợp Quá hạn mà hợp đồng kinh tế không đợc lý bên có quyền yêu cầu tòa án kinh tế giải 21 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh tế nói chungư 2.4.ưThanhưlýưhợpưđồngưvàưxửưlýưhợpưđồngư kinhưtếưvôưhiệu (tiếp) Việc lý hợp đồng kinh tế đợc làm văn riêng, có nội dung sau đây: + Xác nhận mức độ thực nội dung công việc thỏa thuận hợp đồng bên từ xác định nghĩa vụ bên sau lý hợp đồng + Xác định khoản thuộc trách nhiệm tài khoản, hậu pháp lý bên phải lý trớc hợp đồng kinh tế hết hiệu lực Thời hạn trả tiền bồi thờng thiệt hại 30 ngày kể từ ngày chấp nhận yêu cầu bồi thờng thiệt hại ngày có định Trọng tài kinh tế 22 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa thỏa thuận văn có tính chất pháp lý đợc hình thành sở cách bình đẳng, tự nguyện chủ thể nhằm xác lập, thực chấm dứt quan hệ trao đổi hàng hóa Hợp đồng mua bán hàng hóa đợc thực lời nói, văn hành vi cụ thể Đối với loại hợp đồng mua bán hàng hóa mà pháp luật quy định phải đợc lập thành văn phải tuân theo quy định đó; điện báo, telex, fax, th điện tử hình thức thông tin điện tử khác đợc coi hình thức văn 23 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa (tiếp) > Hợp đồng mua bán hàng hóa phải có nội dung chủ yếu sau: Tên hàng; Số lợng; Quy cách, Chất lợng; Giá cả; Phơng thức toán; Địa điểm thời hạn giao nhận hàng > Ngoài nội dung chủ yếu trên, bên thỏa thuận nội dung khác hợp đồng > Hợp đồng mua bán hàng hóa đợc coi ký kết kể từ thời điểm bên có mặt ký vào hợp đồng > Trong trờng hợp bên mặt để ký hợp đồng, hợp đồng mua bán hàng hóa đợc coi ký kết kể từ thời điểm bên chào hàng nhận đợc thông báo chấp nhận toàn điều kiện ghi đơn chào hàng thời hạn trách nhiệm ngời chào hàng 24 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa (tiếp) Ngời bán phải giao hàng số lợng, chất lợng, quy cách, bao bì thời hạn theo thỏa thuận hợp đồng Ngời bán có nghĩa vụ bảo đảm quyền sở hữu cho ngời mua hàng hóa bán để ngời mua không bị ngời thứ ba tranh chấp Sau thời điểm chuyển quyền sở hữu, ngời bán không đợc có hành vi phơng hại tới quyền sở hữu hàng hóa ngời mua Ngêi b¸n cã thĨ đy qun cho ngêi thø ba thực nghĩa vụ giao hàng đợc ngời mua chấp nhận Ngời bán giao hàng trớc thời hạn, giao hàng phần có thỏa thuận hợp đồng đợc ngời mua chấp nhËn Ngêi b¸n cã nghÜa vơ giao c¸c chøng tõ liên quan đến hàng hóa theo thỏa thuận hợp đồng 25 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa (tiếp) Ngời bán có quyền ngừng giao hàng trờng hợp sau: a Nếu ngời mua vi phạm điều khoản toán thỏa thuận hợp đồng ngời bán có quyền ngừng giao hàng ngời mua thùc hiƯn xong viƯc to¸n b NÕu tríc thời điểm giao hàng ngời mua bị tuyên bố phá sản khả toán ngời bán có quyền không giao hàng đợc định đạt số hàng ngày Trong trờng hợp này, ngời mua phải chịu thiệt hại chi phí hợp lý có liên quan Nếu ngời bán chậm nhận đợc không nhận đợc tiền bán hàng lỗi ngời mua ngời bán có quyền áp dụng biện pháp quy định Chơng IV - Luật Thơng mại để bảo vệ lợi ích đáng 26 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa (tiếp) Ngời mua: Ngời mua phải thực công việc cần thiết để ngời bán giao hàng Ngời mua phải nhận hàng toán tiền mua hàng theo thỏa thuận hợp đồng Ngời mua phải toán tiền mua hàng tr ờng hợp mát, h hỏng hàng hóa xảy sau thời điểm quyền sở hữu hàng hóa đợc chuyển từ ngời bán sang ngời mua, trừ trờng hợp mát, h hỏng lỗi ngời bán gây Ngời mua có quyền cha toán toàn phần tiền mua hàng nhận hàng phát thấy hàng bị h hỏng, có khuyết tật Ngời mua có quyền giữ lại toàn phần thiền mua hàng có chứng việc ngời bán lừa gạt khả giao hàng hàng đối tợng tranh chấp ngời bán với ngời thứ ba 27 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa (tiếp) Cácưtrườngưhợpưmiễnưtráchưnhiệmưvềưviệcư khôngưthựcưhiệnưnghĩaưvụưhợpưđồng - Các bên đợc miễn trách nhiệm việc thực phần hay toàn nghĩa vụ hợp đồng trờng hợp có thỏa thuận trờng hợp miễn trách nhiệm - Các bên đợc miễn trách nhiệm việc không thực phần hay toàn nghĩa vụ hợp đồng việc không thực trờng hợp bất khả kháng gây 28 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Hợp đồng mua bán hàng hóa (tiếp) Cácưtrườngưhợpưmiễnưtráchưnhiệmưvềưviệcư khôngưthựcưhiệnưnghĩaưvụưhợpưđồng - Các bên đợc miễn trách nhiệm việc thực phần hay toàn nghĩa vụ hợp đồng trờng hợp có thỏa thuận trờng hợp miễn trách nhiệm - Các bên đợc miễn trách nhiệm việc không thực phần hay toàn nghĩa vụ hợp đồng việc không thực trờng hợp bất khả kháng gây 29 ChươngưXII Cơưsởưphápưlýưcủaưgiaoư dịchưàmưphánưkinhư doanh I Tầm quan trọng pháp luật hoạt động kinh doanh II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại III Kỹ thuật bút pháp soạn thảo hợp đồng thơng mại 30 III Kỹ thuật bút pháp soạn thảo hợp đồng thơng mại Từ ngữ văn hợp đồng phải xác, cụ thể đơn nghĩa Trong hợp đồng dùng từ thông dụng, phổ thông không dùng thổ ngữ, tiếng địa phơng Trong văn hợp đồng không đợc tuỳ tiện ghép chữ, ghép tiếng, không tuỳ tiện thay đổi từ ngữ pháp lý Trong văn hợp đồng không đợc dùng chữ thừa, không tuỳ tiện dùng chữ v.v dấu chấm lửng Văn phạm hợp đồng phải nghiêm túc, dứt khoát Văn phạm hợp đồng phải rõ ràng,ngắn gọn đủ ý 31 ... đồng kinh tế ký kết bị phạt thêm mức 12% giá trị hợp đồng kinh tế - Vi phạm nghĩa vụ không hoàn thành sản phẩm, hàng hóa, công việc cách đồng bộ: Phạt từ 6% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế... 2.3.ưThưởngưphạtưhợpưđồng (tiếp) Mức tiền phạt đợc Nhà nớc quy định nh sau: - Vi phạm chất lợng: phạt từ 3% đến 12% giá trị phần hợp đồng kinh tế bị vi phạm chất lợng - Vi phạm thời hạn thực hợp đồng: phạt từ... cấp giấy phép kinh doanh đăng ký kinh doanh quan có thẩm quyền theo quy định đăng ký kinh doanh 12 II Nội dung hợp đồng kinh tế giao dịch đàm phán kinh doanh thơng mại Những vấn đề Hợp đồng kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 12 , GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 12

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn