GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 2

14 14 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

Giao dịch đàm phán kinh doanh Giao dịch đàm phán kinh doanh Chương Những vấn đề giao dịch kinh doanh Chương Những vấn đề giao dịch kinh doanh I II III Khái niệm chung giao dịch kinh doanh Một số học thuyết giao dịch Một số phẩm chất cần có nhà kinh doanh I Khái niệm chung giao dịch kinh doanh Sự cần thiết phải giao dịch kinh doanh Giao dịch với phơng cách sống, nhu cầu thiếu đợc ngời nguyên tắc chung giao dịch cần đợc xác lập Thứ nhất, tính hiệu Tức phải tính toán kết thu đợc với chi phí bỏ tối u nhất, trớc mắt lâu dài Thứ hai, lợi ích bên tham gia phải đợc bảo đảm Nguyên tắc bên tham gia có lợi kim nam cho hoạt động giao dịch đàm phán Thứ ba, coi trọng cá tính tôn trọng lẫn Nguyên tắc bảo đảm huy động giải phóng lực sáng tạo Nó tạo tảng vững lòng tin cảm thông sâu sắc Thứ t, liên kết hợp tác để tạo hợp lực quy tụ sức mạnh I Khái niệm chung giao dịch kinh doanh Sự cần thiết phải giao dịch kinh doanh Giao dịch với phơng cách sống, nhu cầu thiếu đợc ngời Nguyên tắc chung giao dịch cần đợc xác lập Thứ nhất, tính hiệu Tức phải tính toán kết thu đợc với chi phí bỏ tối u nhất, trớc mắt lâu dài Thứ hai, lợi ích bên tham gia phải đợc bảo đảm Nguyên tắc bên tham gia có lợi kim nam cho hoạt động giao dịch đàm phán Thứ ba, coi trọng cá tính tôn trọng lẫn Nguyên tắc bảo đảm huy động giải phóng lực sáng tạo Nó tạo tảng vững lòng tin cảm thông sâu sắc Thứ t, liên kết hợp tác để tạo hợp lực quy tụ sức mạnh I Khái niệm chung giao dịch kinh doanh Sù cần thiết phải giao dịch kinh doanh (tip) Hoạt động thơng trờng nhà kinh doanh, doanh nghiệp tất yếu nảy sinh giao dịch Trong sản xuất hàng hoá đơn vị kinh tế chủ thể kinh tế độc lập Các tổ chức kinh tế tách biệt với cách tơng đối Mặt khác lại thấy phân công lao động xã hội dẫn đến chuyên môn hoá sản xuất Tức hình thành vùng, doanh nghiệp chuyên môn hoá sản xuất thứ, loại hàng hoá định Trong sống nh sản xuất ngời ta cần dùng nhiều thứ loại khác Trong lại sản xuất đợc số thứ Do doanh nghiệp có phụ thuộc lẫn nhau, nơng dựa vào để tồn phát triển Giao dịch kinh tế quốc dân ngày trở nên phức tạp I Khái niệm chung giao dịch kinh doanh Sự cần thiết phải giao dịch kinh doanh (tip) Giao dịch kinh tế quốc dân ngày trở nên phức tạp : Trớc hết phát triển phân công lao động xã hội Nhân tố thứ hai phát triển quy mô, tốc độ sản xuất Nhân tố thứ ba làm phát triển giao dịch tiến khoa học kỹ thuật công nghệ Một nhân tố làm cho giao dịch phát triển gia tăng hệ thống trung gian bán buôn hàng hoá dịch vụ Cuối gia tăng khối l ợng danh mục sản phẩm sản xuất tiêu dùng Điều kéo theo quan hệ mua bán ngày nhộn nhịp I Khỏi nim chung v giao dch kinh doanh Bản chất giao dịch kinh doanh "giao dịch tiếp xúc, quan hệ cá nhân để trao đổi thông tin thoả mãn nhu cầu đó" Bản chất giao dịch kinh doanh đ ợc khái quát nh sau: Trớc hết, Chủ thể nhà kinh doanh Thứ hai,Giao dịch trình trao đổi thông tin, ý tởng cảm xúc Thứ ba, Thông tin, thông điệp nhà kinh doanh gửi đến chủ yếu thuộc lÜnh vùc kinhChương Những vấn đề giao dịch kinh doanh I III Khái niệm chung giao dịch kinh doanh II Một số học thuyết giao dịch Một số phẩm chất cần có nhà kinh doanh II Mét sè häc thut giao dÞch Häc thut vỊ giao dÞch Jurgen Ruesch Về bản, nội dung học thuyết chủ yếu nhấn mạnh rằng, khó khăn giao dịch không tập trung ngời nói viết mà mà ngời ta suy nghĩ đầu Công việc giao tiếp chỗ, làm để xoá khoảng cách suy nghĩ ngời với ngời khác thông qua việc dùng ngôn ngữ Học thuyết giao dịch ngời trọng nhiều đến tầm quan trọng yếu tố nh hoàn cảnh xã hội, vai trò, vị trí, nguyên tắc luật lệ, thông điệp gợi ý giúp hiểu đợc tác động xã hội ý định ngời khác Trong xã hội doanh nhân thơng mại thứ nh chức vụ, trang phục nhiều thứ khác nói lên địa vị ngời, cần để giúp nhận họ 10 Không phải thông điệp dùng ngôn ngữ để chuyển t¶i néi dung II Mét sè häc thuyÕt giao dịch Hệ thống cấp độ nhu cầu học thut cđa Maslow Theo Abraham Maslow, nhu cÇu cđa ngời tăng dần theo cấp độ sau: (1) Nhu cầu sinh lý nhu cầu nh ăn, uống, ngủ (2) Nhu cầu an toàn nhu cầu muốn đợc bảo đảm an toàn, đợc bảo vệ (3) Nhu cầu xã hội nhu cầu đợc thơng yêu, đợc xã hội chấp nhận (4) Nhu cầu tự trọng nhu cầu đợc ngời khác tôn trọng, ngỡng mộ (5) Nhu cầu tự thể thân nhu cầu đạt đến mức cao khả chuyên môn, trị, giáo dục Phát thoả mãn nhu cầu đối tác giao dịch hợp lý ,kịp thời chìa khoá bảo đảm giao 11 dịch thành công II Một số häc thut giao dÞch Häc thut cđa Mc Gregor Mọi ngời muốn phần vạn vật, đợc ngời biết đến, muốn có bổn phận đợc tôn trọng Cơ sở cho học thuyết MdGregor cách quản lý không nên cho ngời trở nên hoàn thiện (mature), kinh nghiệm họ suốt đời cha hoàn thiện (immature) Nếu đ ợc tạo hội, gặp môi trờng thuận lợi, thích hợp, đợc coi cá nhân hoàn thiện, ngời hẳn trở nên hoàn thiện Ông gọi kiểu quản lý cũ thuyết X kiểu quản lý thuyết Y Thuyết X: kiểm soát khâu chặt chẽ; quan tâm tới công việc, mà quên quan tâm tới cá nhân, thúc đẩy hoạt động chủ yếu từ nguồn động lực bên Thuyết Y: cân đối việc kiểm soát tự cá nhân, nhu cầu nguồn động lực bên giảm hoàn thiện cá nhân, trớc tiên nhà quản lý quan tâm tới cá nhân, sau quan tâm tới công việc Việc nhà quản lý chuyển từ thuyết X sang thuyết Y, thực chất thay kiểm soát bên thành tự kiểm soát Các công trình Maslow McGregor đóng góp lớn cho ngành quản lý cho chân lý "giao việc cho12 ngời tốt giao ngời cho công việc" Chng Những vấn đề giao dịch kinh doanh I II III Khái niệm chung giao dịch kinh doanh Một số học thuyết giao dịch Một số phẩm chất cần có nhà kinh doanh 13 III số phẩm chất cần có nhà kinh doanh Nhµ kinh doanh lµ ngêi cã cao väng Ngời có cao vọng ngời có nhu cầu thực công trình ngày đợc nâng cao ngời tham vọng Nhà kinh doanh ngời dám chấp nhận rủi ro Ngời có đầu óc mạo hiểm, dám chấp nhận rủi ro nghĩa liều, tính toán, cân nhắc Trái lại, sau cân nhắc, họ sẵn sµng chÊp nhËn sù rđi ro Nhµ kinh doanh ngời có lòng tự tin Nhà kinh doanh ngời thấy trớc đợc khó khăn, chấp nhận rđi ro kinh doanh, nhng tin r»ng m×nh cã khả vợt qua Nhà kinh doanh ngời có đầu óc nhạy bén Nhà kinh doanh ngời có đầu óc nhạy bén, sắc sảo: nhạy bén với thị trờng, nhạy bén với tổ chức, với công việc nhạy bén với hội trớc mặt Nhà kinh doanh phải giỏi kỹ quản trị kinh doanh 14 Nhà quản trị chủ trì lãnh đạo không trực tiếp hành động Nhà quản trị trớc hết phải ngời có thiện chÝ v× mäi ... Maslow, nhu cÇu cđa ngời tăng dần theo cấp độ sau: (1) Nhu cầu sinh lý nhu cầu nh ăn, uống, ngủ (2) Nhu cầu an toàn nhu cầu muốn đợc bảo đảm an toàn, đợc bảo vệ (3) Nhu cầu xã hội nhu cầu đợc thơng... kiểm soát Các công trình Maslow McGregor đóng góp lớn cho ngành quản lý cho chân lý "giao việc cho 12 ngời tốt giao ngời cho công việc" Chương Những vấn đề giao dịch kinh doanh I II III Khái niệm
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 2 , GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 2 , Chương 2 Những vấn đề cơ bản của giao dịch kinh doanh, I. Khái niệm chung về giao dịch kinh doanh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn