GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 1

7 10 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

Giao dịch đàm phán kinh doanh Giao dịch đàm phán kinh doanh Chương Đối tượng nội dung môn học Chương Đối tượng nội dung mơn học I §èi tợng nhiệm vụ môn học II Nội dung phơng pháp nghiên cứu môn học I Đối tợng nhiệm vụ môn học Đối tợng nghiên cứu môn học Đối tợng môn học giao dịch đàm phán kinh doanh trình giao tiÕp cña ngêi lÜnh vùc kinh tÕ; Nghiên cứu hành vi kỹ giao tiếp; Nghiên cứu hoạt động đàm phán kinh doanh , kỹ thuật tổ chức đàm phán Tổng kết, khái quát hoá lý luận thành chiến lợc, chiến thuật nghệ thuật giao dịch, đàm phán I Đối tợng nhiệm vụ môn học Nhiệm vụ môn học - Trang bị cho ngời học sở luận cho hoạt động giao dich, đàm phán Những lý thuyết đợc trang bị từ học thuyết hành vi giao dịch ,đàm phán đến nguyên tắc hoạt động giao dich, đàm phán - Hình thành kỹ cho ngời học tiến hành giao dịch, đàm phán Trang bị cho ngời học kỹ nói hïng biƯn, sù qun rò vµ tù chđ , lƠ nghi giao dịch đàm phán cách xem xét, ứng xử trớc kiểu ngời khác - Qua tình cụ thể giúp cho ngời học nắm vững cách thức tổ chức đàm phán kinh doanh Nắm yếu lĩnh chiến lợc, chiến thuật đàm phán - Tổng kết kinh nghiệm thực tế giao dịch , đàm phán kinh doanh Nghiên cứu qui luật nhận thức hành động ngời giao dịch, đàm phán Từ đề chiến lợc, chiến thuật nguyên tắc phù hợp với giao dịch, đàm phán kinh doanh II Nội dung phơng pháp nghiên cứu m«n häc Néi dung cđa m«n häc - Khoa học giao dịch kinh doanh Nội dung bao gồm vấn đề : Những nguyên lý giao dịch; sở tâm lý học giao dịch; giao dịch đa phơng lễ nghi giao dịch; văn hoá giao dịch - Khoa học đàm phán kinh doanh Nội dung bao gồm vấn đề : Những vấn đề chung đàm phán kinh doanh; nội dung chủ yếu đàm phán chiến lợc, chiến thuật đàm phán ; giai đoạn tiến hành đàm phán gồm chuẩn bị đàm phán, tiến hành đàm phán kết thúc đàm phán; sở pháp lý đàm phán II Nội dung phơng pháp nghiên cứu môn học Phơng pháp nghiên cứu môn học Trớc hết, phải sử dụng phơng pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác Lê nin Thứ hai, sử dụng phơng pháp t trừu tợng Thứ ba, phơng pháp gắn lý thuyết với thực tế Ngoài phơng pháp chủ yếu môn học sử dụng phơng pháp nghiên cứu khác khoa học kinh tế Phơng pháp điều tra, vấn; phơng pháp thống kê - toán , ph ơng pháp phân tích tổng hợp, phơng pháp sơ đồ , biểu đồcũng đợc vận dụng nghiên cứu học tËp 
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 1 , GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH CHUONG 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn