GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

7 12 0
  • Loading ...
1/7 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 19:11

Giao dịch đàm phán kinh doanh PGS.TS Nguyễn Thị Xuân Hương Giao dịch đàm phán kinh doanh Bài mở đầu Đối tượng nội dung môn học Bài mở đầu I Đối tượng nhiệm vụ mơn học: Đối tượng: Là q trình giao tiếp người lĩnh vực kinh tế; nghiên cứu hành vi kỹ giao tiếp; Nghiên cứu hoạt động đàm phán kd, kỹ thuật đàm phán I Đối tượng nhiệm vụ môn học: Nhiệm vụ: Trang bị cho người học sở lý luận cho hoạt động giao dịch đàm phán Hình thành kỹ giai dịch đàm phán cho người học Giúp người học nắm vững cách tổ chức đàm phán kinh doanh Tổng kết kinh nghiệm thực tế giao dịch đàm phán II Nội dung phương pháp nghiên cứu môn học: Nội dung: - Khoa học giao dịch - Khoa học đàm phán II Nội dung phương pháp nghiên cứu môn học: Phương pháp nghiên cứu: - Phương pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa mac-Lê nin - Phương pháp tư trừu tượng - Phng phỏp khỏc Cõu hi: Phân tích đặc trng xã hội đại ảnh hởng tới giao dịch ngời ? Đối tợng, nhiệm vụ môn học 2.Trình bày nội dung phơng pháp nghiên cứu môn học giao dịch đàm phán kinh doanh ?
- Xem thêm -

Xem thêm: GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH , GIAO DỊCH ĐÀM PHÁN TRONG KINH DOANH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn