Quản lý Nhà nước về du lịch

39 45 0
  • Loading ...
1/39 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:39

Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải ph¸p LỜI MỞ ĐẦU Thực đường lối đổi Đảng Nhà nước, kinh tế đất nước ta có bước phát triển nhảy vọt với tốc độ tăng tổng sản phẩm nước ( GDP ) bình quân 7%/năm, cấu ngành nghề ngày đa dạng, phong phú theo hướng công nghiệp, dịch vụ Đặc biệt 15 năm đổi vừa qua, ngành dịch vụ nước ta có bước phát triển đặc biệt đóng góp đáng kể vào kinh tế.Trong cấu ngành dịch vụ, ngành du lịch ngày có vị trí vai trò quan trọng, đặc biệt Việt Nam thực trình hội nhập kinh tế giới, tham gia vào q trình tồn cầu hố kinh tế Để ''Du lịch thực trở thành ngành kinh tế mũi nhọn'', u cầu khơng thể thiếu vai trò quản Nhà nước Du lịch Bởi lẽ, thông qua quản Nhà nước Du lịch, Nhà nước định hướng cho du lịch phát triển mặt, khai thác lợi tối đa với mục tiêu đem lai lợi nhuận đóng góp ngày nhiều cho kinh tế Cùng với đời Tổng cục du lịch năm 1992, hệ thống quan quản Nhà nước du lịch hình thành đồng nước ta từ trung ương đến địa phương Hệ thống quan quản thực tốt công tác quản Nhà nước lĩnh vực du lịch, thể việc tạo lập môi trường pháp du lịch, xây dưng chương trình phát triển du lịch quy mơ tồn quốc, ngành, địa phương tổ chức thực chương trình du lịch, quản hệ thống doanh nghiệp hoạt động du lịch, phát triển sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động du lịch, nâng cao vị du lịch Việt Nam trường quốc tế Sự phát triển đóng góp cơng tác quản Nhà nước du lịch việc phát triển ngành du lịch nước ta thời gian vừa qua quan trng Tuy Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp nhiờn, tin trỡnh i mi, trc nhng biến đổi sâu sắc nước giới, ngành du lịch nước ta đứng trước thời thách thức to lớn việc phát triển Để đáp ứng điều kiện đổi mới, công tác quản Nhà nước du lịch phải không ngừng hồn thiện Đó để tác giả chọn đề tài ''Quản Nhà nước du lịch - Thực trạng giải pháp'' làm đề tài nghiên cứu cho đề án môn học Kinh tế du lịch Nội dung đề án chia làm ba chương: Chương I: Cơ sở luận chung quản Nhà nước vai trò quản Nhà nước du lịch kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa Chương II: Thực trạng công tác quản Nhà nước du lịch nước ta Chương III: Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quản Nhà nước du lịch Đây đề tài rộng phức tạp, khả thời gian có hạn nên khơng tranh khỏi thiếu sót Rất mong góp ý giúp đỡ thày giáo bạn để đề án hoàn thiện hn Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp CHƯƠNG I CƠ SỞ LUẬN VỀ QUẢN NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA I Du lịch, vị trí vai trò ngành du lịch kinh tế quốc dân Khái niệm du lịch Ngành kinh tế du lịch hình thành phát triển từ xã hội lồi người bước vào q trình phân cơng lao động lớn Lúc đầu tượng riêng lẻ cá biệt, sau trở thành tượng xã hội phổ biến trở thành nhu cầu thiếu người Trước thực tế phát triển du lịch, việc nghiên cứu, thảo luận để đến thống số khái niệm du lịch, khái niệm du lịch đòi hỏi cần thiết Tuy nhiên hồn cảnh khác nhau, góc độ nghiên cứu khác nhau, người có cách hiểu du lịch khác Ở nước ta, '' Du lịch kinh doanh du lịch'' (1), tiến sĩ Trần Nhạn viết: '' Du lịch trình hoạt động người rời khỏi quê hương đến nơi khác với mục đích thẩm nhận giá trị vật chất tinh thần đặc sắc, độc đáo khác lạ với quê hương, không nhằm mục đích sinh lời tính đồng tiền'' Hiện nay, tổ chức du lịch giới WTO (Word Torism organisation) thống khái niệm du lịch phản ánh mối quan hệ có tính chất bên lm Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp sở cho việc nghiên cứu xu hướng quy luật phát triển Theo '' Du lịch tổng thể tượng mối quan hệ phát sinh tác động qua lại khách du lịch, người kinh doanh du lịch, quyền sở cộng đồng dân cư địa phương trình thu hút lưu giữ khách du lịch'' (2) Định nghĩa nêu bật lên mối quan hệ, tác động qua lại hệ thống người, tổ chức thực du lịch Như vậy, du lịch coi trình mà đớ có gặp lợi ích tinh tần khách du lịch lợi ích kinh tế người kinh doanh du lịch Nhu cầu khách du lịch cao đòi hỏi hệ thống tổ chức thực hiện, kinh doanh du lịch phải hồn thiện Vị trí vai trò ngành du lịch q trình cơng nghiệp hố, đại hoá hội nhập quốc tế nước ta Hoạt động du lịch toàn giới co giai đoan bị ngưng trệ chiến tranh giới thứ I thứ II, từ thập kỷ 60 trở lại đây, du lịch dần phát triển với tốc độ nhanh.Sự phát triển kinh tế giới tạo điều kiện cho nhân loại mơe rộng tăng cường hoạt động du lịch Du lịch trở thành tượng kinh tế xã hội phổ biến, thành ngành kinh tế mũi nhọn số nước, ngành ''cơng nghiệp khơng khói'' Hiện nay, ngành ''cơng nghiệp'' đứng sau cơng nghiệp dầu khí ô tô Đối với nước phát triển du lịch coi cứu cánh để vực dậy kinh tế ốm yếu quốc gia Nước ta nước phát triển, kinh tế năm gần có nhiều bước phát triển so với thời kỳ năm 80 song so với số nước khu vực kinh tế thấp bi nc ta phi tri Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp qua hai cuc chin tranh ln hậu mà chúng để lại khó khăn thách thức lớn đơí với nước ta Khi đất nước ta bước vào thời kỳ đổi mới, Đảng Nhà nước chủ trương phát triển du lịch coi du lịch ngành kinh tế thực Du lịch ngành kinh tế tổng hợp đóng vai trò quan trong việc thúc đẩy kinh tế nước ta phát triển Những lợi ích mà ngành du lịch nói riêng ngành dịch vụ nói chung đem lại to lớn Nhận thức tầm quan trọng du lịch, năm gần đây, Đảng Nhà nước ta đặc biệt quan tâm đến việc định hướng phát triển nhằm đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn đất nước thể chương trình phát triển du lịch, gắn phát triển du lịch với nghiệp cơng nghiệp hố, đại hố đất nước, gắn phát triển du lịch với bảo vệ hồn thiện mơi trường Biểu cụ thể nhính sách chương trình hành động quốc gia du lịch:'' Việt Nam - điểm đến thiên niên kỷ mới'' Vì đại hội Đảng IX, Đảng Nhà nước ta khẳng định phát triển du lịch gắn liền với tăng cường quản Nhà nước, làm cho du lịch phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa, có nghĩa cho du lịch thực hội đông đảo quần chúng nhân dân II Sự cần thiết quản Nhà nước du lịch Khái niệm quản Nhà nước quản Nhà nước du lịch Kể từ xã hội phân chia giai cấp, Nhà nước xuất quản Nhà nước xuất Nhà nước có chức quản đất nước, đảm bảo an toàn quốc gia quản kinh tế vĩ mơ Tuy nhiên vai trò kinh tế Nhà nước giai đoạn lịch sử không giống Vậy gọi quản lý? Thuật ngữ quản hiểu cơng tác phối hp cú hiu qu cỏc hot ng ca Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp nhng ngi cng khác chung tổ chức Tuy nhiên theo quan điểm chung thì: '' Quản tác động chủ thể quản lên đối tượng quản nhằm đật mục tiêu đặt điều kiện biến động môi trường Dựa khái niệm quản lý, ta hiểu: Quản Nhà nước kinh tế hay gọi quản hành kinh tế tác động Nhà nước toàn kinh tế quyền lực Nhà nước thông qua công cụ như: pháp luật, sách, chương trình phát triển kinh tế, làm cho thành phần kinh tế phát triển theo trật tự, quỹ đạo định với mục tiêu phát triển tối đa nguồn lực nước nhằm phát triển kinh tế Du lịch ngành kinh tế tương đối mẻ nước phát triển, đặc biệt nước ta Tuy ngành kinh doanh dịch vụ mang tính chiến lược giai đoạn phát triển đất nước Do vậy, quản Nhà nước du lịch cần thiết Bởi quản Nhà nước du lịch làm cho du lịch phát triển định hướng xã hội chủ nghĩa, phát huy tiềm du lịch, thu hút ngày nhiều khách du lịch đóng góp vào ngân sách Nhà nước Quản Nhà nước du lịch trình tác động Nhà nước đến du lịch thơng qua hệ thống sách pháp luật với mục tiêu phát triển du lịch định hướng Nhà nước tạo nên trật tự hoạt động du lịch, làm cho du lịch thực ngành kinh tế mũi nhọn Đối tượng quản hoạt động du lịch, quan tổ chức hoạt động du lịch du khách Sự cần thiết quản Nhà nước du lịch 2.1_ Đối với kinh tế thị trường nc ta Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp Thc t ch rng, mi nn kinh tế cần có quản Nhà nước Song tính đa dạng thực tiễn nước khác nhau, đó, việc quản Nhà nước kinh tế, quốc gia không giống Thực tế cho thấy, kinh tế muốn phát triển nhanh đòi hỏi đất nước phải có sở hạ tầng (phục vụ sản xuất đời sống) đại, lĩch vực mà Nhà nước không đảm nhiệm Cho nên người ta ngày ý thức rõ kinh tế phát triển ngày cao, xã hội hoá sản xuất ngày mở rộng, thị trường ngày phát triển, cần có quản Nhà nước kinh tế Ở nước ta, trình xây dựng kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận hành theo chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa có quản Nhà nước Bên cạnh lập trường chủ nghĩa Mac - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, Một yêu cầu đặt phải biết tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại Đặc biệt tư tưởng, học thuyết kinh tế thị trường, vấn đề mẻ nước ta Do xu hướng hội nhập kinh tế nước ta vào kinh tế giới, mở rộng hợp tác, giao lưu quốc tế Cho nên Nhà nước co vai trò quan trọng việc ổn định mơi trường trị, xã hội, tạo hội tốt cho kinh tế phát triển, thu hút đầu tư nước Mặt khác, định hướng phát triển kinh tế nước ta phát triển kinh tế thị trường có quản vĩ mơ Nhà nước, quản Nhà nước kinh tế tất yếu khách quan Chỉ có Nhà nước co đủ sức mạnh sở vật chất để thực chức quản kinh t 2.2_ i vi ngnh du lch Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp Ngnh kinh doanh du lịch giống thể sống ln đòi hỏi quản sáng tạo để trì phát triển Việc thành công hay thất bại ngành du lịch nhu cầu kinh tế nước phụ thuộc hoàn toàn vào việc xây dựng cách sáng tạo sách thích hợp với điều kiện trình độ phát triển đất nước Do vậy, vấn đề quản Nhà nước du lịch vấn đề cần thiết đặt lên hàng đầu Hơn nữa, du lịch giai đoạn đầu phát triển, gặp nhiều khó khăn thách thức lớn cần có tham gia đạo định hướng Nhà nước để du lịch phát triển Vì vậy, quản du lịch kinh tế thị trường Nhà nước cần thiết khách quan: - Một mặt khuyết tật hạn chế chế thị trường gây nên, mặt khác, Nhà nước đóng vai trò chủ đạo kinh tế, thể việc định hướng phát triển kinh tế xã hội nói chung ngành kinh tế du lịch nói riêng thời kỳ - Để giải mâu thuẫn kinh tế thị trường, trì ổn định thúc đẩy tăng trưởng phát triển kinh tế - Tạo thống tổ chức phối hợp hoạt động quan quản Nhà nước du lịch Đồng thời giúp cho việc khai thác mạnh vùng, địa phương đạt kết Hơn nữa, phát huy lợi so sánh quốc gia phát triển du lịch quốc tế - Du lịch ngành kinh tế mũi nhon nước ta Nó liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác cần có quản Nhà nước để điều hoà mối quan hệ du lịch với ngành, lĩnh vực liên quan Tóm lại, kinh tế đất nước cần đến quản Nhà nước cơng tác quản ngành kinh tế tất yếu khách quan Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp Chức nội dung quản Nhà nước du lịch 3.1_ Chức quản a_ Chức hoạch định - Nhà nước thực chức hoạch định để định hướng hoạt động du lịch, xác lập chương trình, dự án, cụ thể hố chiến lược, đặc biệt lộ trình hội nhập khu vực quốc tế - Thiết lập khuôn khổ pháp thông qua việc ban hành tổ chức thực văn quy phạm pháp luật du lịch, tạo môi trường pháp cho hoạt động du lịch - Chức hoạch định giúp cho doanh nghiệp du lịch có phương hướng hình thành phương án chiến lược, kế hoạch kinh doanh Nó vừa giúp tạo lập mơi trường kinh doanh vừa cho phép Nhà nước kiểm sốthoạt động cacs doanh nghiệp chủ kinh doanh du lịch thị trường b_ Chức tổ chức phối hợp - Nhà nước việc tạo lập quan hệ thống tổ chức quản du lịch, sử dụng máy để hoạch đinh chiến lược, quy hoạch, sách,các văn quy phạm pháp luật đồng thời thực vấn đề thuộc quản Nhà nước nhằm đưa sách phù hợp du lịch thực tiễn, biến quy hoạch, kế hoạch thành thực, tạo điều kiện cho du lịch phát triển - Hình thành chế phối hợp hữu hiệu quan quản Nhà nước du lịch với cấp hệ thống quản du lịch trung ương, tỉnh ( thành phố), quận (huyện, thị xã) - Trong lĩnh vực du lịch quốc tế, chức thể phối hợp quốc gia có quan hệ song phương khối kinh tế, TrÇn Văn Long Lớp du lịch 41B Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp thng mi du lịch nỗ lực nhằm đa dạng hoá đa phương thức quan hệ hợp tác quốc tế du lịch đạt tới mục tiêu đảm bảo thực cam kết ký - Tổ chức quản công tác đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực du lịch, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, bảo vệ tài nguyên du lịch , mơi trường, giữ gìn phát huy sắc văn hoá, phong mỹ tục dân tộc hoạt động du lịch c_ Chức điều tiết hoạt động du lịch can thiệp thị trường - Nhà nước hướng dẫn, kích thích doanh nghiệp du lịch hoạt động theo định hướng vạch Can thiệp, điều tiết thị trường cần thiết đảm bảo ổn định kinh tế vĩ mô - Nhà nước sử dụng nhiều công cụ, biện pháp khác để điều tiết, can thiệp thị trường hoạt động kinh doanh du lịch, xử đắn mẫu quan hệ trao đổi - Nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp thơng tin, tài chính, kết cấu hạ tầng thị trường bảo vệ kinh tế Nhà nước pháp luật nhằm chống thất thoát, đảm bảo sinh lợi tăng thu cho nhân sách Nhà nước d_ Chức kiểm soát - Giám sát hoạt động chủ thể kinh doanh du lịch chế độ quản chủ thể Cấp thu hồi giấy phép, giấy hoạt động hoạt động du lịch - Phát lệch lạc, nguy chệch hướng vi phạp pháp luật quy nh ca Nh nc Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 10 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp bt cp cha khuyn khớch c cỏc doanh nghiệp tích luỹ vốn, đổi phương tiện công nghệ, nâng cao đời sống cán công nhân viên Về công tác quản quy hoạch du lịch Có thể nói cơng tác quản quy hoạch du lịch nước ta đạt kết định bên cạnh số hạn chế Năm 1995, Thủ tướng phủ phê duyệt dự án '' Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam thời kỳ 1995 - 2010'', song nhiều khu tài nguyên du lịch xác định để xây dựng điểm du lịch bị khai thác, chen lấn xây dựng cho mục đích khác Trong năm qua, việc phát triển du lịch thiếu quy hoạch, kế hoạch dẫn đến việc xây dựng hàng loạt sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ cách nhanh chóng, ạt Nhiều nhà nghỉ, nhiều khách sạn thiếu thẩm mỹ kiến trúc, không tuân theo quy định cấu tạo địa chất, độ cao, cấu trúc không gian mở, gây ảnh hưởng cho cảnh quan, vẻ tự nhiên cho phong cảnh khu, điểm du lịch Ngoài điểm khu du lịch, nạn hàng rong, chèo kéo khách, cướp giật, ăn xin, vệ sinh tồn bất chấp quan quản Nguyên nhân quan bng lỏng cơng tác quản việc xử phạt hành nên vấn đề chưa giải triệt để Những tình trạng số nguyên nhân sau: - Việc phối hợp giưa UBND tỉnh, thành phố với Tổng cục du lịch chưa thống - Việc đầu tư vốn để thực quy hoạch chưa hp Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 25 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải ph¸p - Thiếu vốn đầu tư, thủ tục hành phức tạp, rắc rối, cản trở không nhỏ nguồn đầu tư nước ngoài, khả huy động vốn nước thấp - Nguồn nhân lực phục vụ khu vui chơi giải trí rơi vào tình trạng người Kinh nghiệm tổ chức, quản khai thác khu vui chơi giải trí yếu - Việc quản khu, điểm du lịch chồng chéo UBND địa phương với sở du lịch Tổng cục du lịch - Theo kết luận Tổng cục du lịch: du khách nước đến ta khơng có để mua Từng địa phương, điểm du lịch phải có vật kỷ niệm mang đặc điểm, sắc thái riêng lại tồn thứ y mua Hà Nội Những tình trạng cần khắc phục để đẩy mạnh công tác quản Nhà nước du lịch Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực cho du lịch Đội ngũ cán ngành có trưởng thành số lượng chất lượng, cấu thiếu hợp lý, chưa đáp ứng yêu cầu thực tế Các cán công nhân làm việc ngành hạn chế nhiều trình độ chun mơn, nghiệp vụ, trình độ ngoại ngữ Cơng tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch chưa phát triển đồng bộ, thiếu thống thiếu phối hợp sở đào tạo Do đó, chất lượng đào tạo không đều, ảnh hưởng đến việc thực thi nghiệp vụ du lịch Chưa có phối hợp Sở đào tạo với doanh nghiệp du lịch việc tổ chức cho sinh viên ngành du lịch tham gia làm công việc cụ thể sở mà họ thực M i vi sinh viờn vic Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 26 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp kt hp thuyt vơí thực hành vơ quan trọng kỹ sinh viên sau trường kém, doanh nghiệp du lịch phải tiền của, thời gian để đào tạo lại gây lãng phí Vấn đề tồn lớn du lịch nước ta công tác đào tạo đội ngũ ngành chưa tiến hành đánh giá, phân loại chất lượng đội ngũ lao động doanh nghiệp chưa xây dựng chiến lược phát triẻen nguồn nhân lực lâu dài Công tác quảng bá, xúc tiến du lịch Công tác quảng bá, tiếp thị cho du lịch công việc quan trọng hàng đầu nhằm tăng cường thu hút khách du lịch Nhưng nay, ngành du lịch nước ta chưa xây dựng kế hoạch chiến lược thực thi cho cơng tác tiếp thị tồn ngành Việc nghiên cứu thị trường chưa tập trung, mang tính chất tự phát số doanh nghiệp chưa mang tầm quốc gia Vì du lịch Việt Nam chưa nắm xu vận động loại thị trường để so sánh nhằm đầu tư, khai thác cho loại thị trường cụ thể Kinh phí cho cơng tác quảng bá q thấp, khoảng 100.000 USD/năm Trong bình qn năm Tổng cục du lịch Thái Lan 60 triệu USD, Singapo 80 triệu USD Điều cho thấy việc đầu tư quảng bá, xúc tiến du lịch nước ta q ít, khơng đủ điều kiện để thực Trên thực tế, nay, du lịch Việt Nam chưa có văn phòng đại diện nước ngồi Trong tồn ngành có 100 cơng ty lữ hành quốc tế có 13 cơng ty có văn phòng đại diện 12 nước giới Nhiều công ty lữ hành hoạt động 3-4 năm chưa lần tham gia hội chợ du lịch giới Công tác hợp tác quốc tế ngnh mi ch l bc u v Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 27 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp ang quỏ trỡnh chuẩn bị cho hội nhập nên chưa thật chủ động v t hiu qu cao Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 28 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp CHNG III MT S GII PHP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH I Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành du lịch vấn đề đặt cho công tác quản Nhà nước du lịch nước ta giai đoạn tới Mục tiêu, phương hướng phát triển ngành du lịch Việt Nam Du lịch nhu cầu thiếu đời sống kinh tế xã hội trở nên phổ biến nhiều quốc gia, có nước coi du lịch nguồn thu chủ yếu, điều chỉnh cán cân toán quốc tế, lại có nước coi du lịch ngành kinh tế mũi nhọn, có sức hút nhiều ngành nước ta suốt 40 năm hình thành phát triển, đặc biệt thời kỳ đổi hội nhập, ngành du lịch nước ta có bước phát triển vượt bậc, nhanh chóng thu hẹp khoảng cách du lịch với nước khu vực, trở thành ngành kinh tế quan trọng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, du lịch Việt Nam có hạn chế, chưa phát huy đầy đủ tiềm lợi Quán triệt nghị Đại hội Đảng lần thứ VIII, thực ý kiến đạo Bộ trị phát triển du lịch tình hình để du lịch Việt Nam thực phát huy vai trò ngành kinh tế mũi nhọn, đảm bảo phát triển bền vững bối cảnh nhiều khó khăn cạnh tranh gay gắt, bước đưa nước ta thành trung tâm du lịch, thương mại, du lịch có tầm cỡ khu vực giới bước vào kỷ 21 Để đạt điều đó, du lịch Việt Nam cần có chiến lược phát triển lâu dài, phù hợp.Chiến lược phải dựa sở học kinh nghiệm rút từ thực tiễn phát triển du lịch giới nói chung v phỏt trin du Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 29 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp lch Vit Nam núi riờng, cng tư tưởng chiến lược phát triển kinh tế - xã hội đất nước giai đoạn 2001 - 2010 xa đến năm 2020 Cùng với việc đưa mục tiêu phát triển chiến lược, định hướng phát triển thị trường, xúc tiến du lịch, tuyên truyền, quảng bá du lịch; phát triển du lịch; đầu tư du lịch; đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ; bảo vệ, tôn tạo tài nguyên môi trường du lịch; hợp tác quốc tế lĩnh vực du lịch xác định Những định hướng chiến lược nhằm hướng tới việc tạo hình ảnh du lịch Việt Nam khu vực giới với sản phẩm du lịch sinh thái văn hoá lịch sử mang đậm sắc dân tộc, có sức cạnh tranh sở khai thác có hiệu tiềm lợi du lịch phạm vi nước nói chung vùng du lịch nói riêng, đảm bảo phát triển lâu dài bền vững, góp phần tích cực vào nghiệp phát triển kinh tế - xã hội đất nước hội nhập quốc tế Những vấn đề dặt cho công tác quản Nhà nước du lịch nước ta giai đoạn tới Tự hoá thương mại hợp tác cạnh tranh kinh tế toàn cầu xu tất yếu khách quan Nước ta nói chung ngành du lịch Việt nam nói riêng phát triển theo xu hướng chấp nhận thực tế Để nhanh chóng thu hẹp bất lợi cạnh tranh Du lịch khẳng định vị sản phẩm Du lịch thị trường Du lịch quốc tế cơng tác quản Nhà nước du lịch thời gian tới xác định dựa quan điểm phát triển ngành du lịch thị 46/CT/TW khoá IX ca ban Bớ th Trung ng ng : Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 30 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp -Phỏt trin bn vững kinh tế -Phát triển bền vững sinh thái -Phát triển bền vững văn hoá -Phát triển bền vững an ninh quốc gia Để thực tốt mục tiêu ,ngành du lịch cần thực hiên vấn đề sau: +Tuyên truyền giáo dục cho tầng lớp nhân dân có trách nhiệm tham gia tích cực vào cơng tác giữ gìn vệ sinh mơi trường nơi cơng cộng ,tham gia bảo vệ giữ gìn an ninh,trật tự trị an,đảm bảo tốt tính mạng ,và tài sản khách du lịch,có thái độ mực, lịch thiệp mến khách + Ưu tiên đầu tư nâng cấp nâng cao chất lượng hệ thống sở hạ tầng xã hội + Cải cách nhanh chóng thủ tục hành theo hướng cải thiện nhanh, thuận lợi, hoà nhập quốc tế II- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quản Nhà nước du lịch Tạo lập môi trường pháp cho du lịch Ngày nay, du lịch trở thành nhu cầu cần thiết tiêu chuẩn để đánh giá chất lượng sống Hơn nữa, hoạt động du lịch có liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, mơi trường kinh doanh thuận lợi tạo điều kiện cho du lịch phát triển Luật du lịch tạo môi trường pháp định hướng cho doanh nghiệp du lịch phát triển, ngăn chặn tác động tiêu cực kinh tế thị trường nói chung ngành kinh tế dịch vụ nói riêng đến đời sống kinh tế xã hội môi trường đất nước Hiện công tác xây dựng dự án luật du lịch Tổng cục du lịch quan hữu quan khẩn trương xúc tin Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 31 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp hồn thiện dần sở đóng góp ý kiến ngành chức doanh nghiệp hoạt động du lịch Tin luật du lịch thức ban hành động lực để du lịch Việt Nam phát triển Hoàn thiện máy tổ chức du lịch Việc quản thực chức quản Nhà nước theo lãnh thổ ngành du lịch thực sở điạ giới hành tỉnh, thành phố Cơng tác phối hợp, tổng kết báo cáo với Tổng cục du lịch việc thực quy hoạch, chiến lược du lịch chậm thiếu thống Để khắc phục hạn chế này, Tổng cục du lịch nên đề nghị với Chính phủ thành lập thêm số Sở du lịch tỉnh, tách khỏi Sở thương mại du lịch Văn phòng kinh tế tổng hợp Việc đưa hoạt động du lịch quản sở du lịch giúp tăng cường công tác quản Nhà nước cho toàn ngành việc triển khai thực quy hoạch du lịch doanh nghiệp Tổng cục du lịch soạn thảo Sắp xếp, kiện toàn hệ thống doanh nghiệp làm du lịch Đây việc làm cần thiết tạo điều kiện cho việc quản doanh nghiệp du lịch đạt hiệu Việc xếp kiện toàn hệ thống doanh nghiệp du lịch nên theo số hướng sau: - Củng cố phát triển doanh nghiệp du lịch có chun mơn hố cao, quy mơ thích hợp - Thành lập tập đồn, tổng cơng ty kinh doanh du lịch, khách sạn, khuyến khích phát triển hình thức cơng ty cổ phần Tạo q trình khộp kớn Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 32 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải ph¸p kinh doanh khách sạn, kinh doanh vận chuyển du lịch, kinh doanh điểm du lịch - Thành lập hiệp hội du lịch sở kinh doanh lữ hành, khách sạn, vận chuyển khách du lịch - Tiến hành công tác kiểm tra, thành tra doanh nghiệp du lịch cách thường xuyên Trong q trình xếp, kiện tồn lại hệ thống doanh nghiệp Nhà nước du lịch cần ý đến việc tách hẳn chức quản kinh doanh khỏi chức quản Nhà nước, làm cho doanh nghiệp Nhà nước tự chủ sản xuất kinh doanh, tạo cạnh tranh bình đẳng doanh nghiệp nhà nước loại hình doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế khác Tăng cường phối hợp liên ngành nhằm cải cách, tháo gỡ số vướng mắc du lịch Về thủ tục xuất nhập cảnh: Tổng cục du lịch cần phối hợp với nội vụ Tổng cục hải quan cải tiến thủ tục xuất nhập cảnh cho nhanh nhất, thuận tiện an tồn Chi phí loại dịch vụ: Hiện Việt Nam, cước phí viễn thơng, điẹn, nước hay giá truy cập internet cao Mặc gần xuất số đơn vị quan đội đưa cước phí viễn thơng thấp so với ngành bưu viễn thông Việt Nam dịch vụ 171 178 song dịch vụ chưa đáp ứng nguyện vọng người dân nước khách du lịch quốc tế đến Việt Nam Vì Tổng cục du lịch nên kiến nghị với phủ ngành liên quan giảm bớt cước phí điện thoại, điện nước, loại bỏ việc áp dụng chế độ giá, Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 33 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp thc giá chung cho hai khách, nhằm đem lại công cho khách quốc tế Về việc quản điểm, khu du lịch: lỏng lẻo, chưa thống nhất, không phân định rõ trách nhiệm, dẫn dến tình trạng nhiều cấp ngành quản Song thực tế lại chẳng có cấp ngành quản Tổng cục du lịch nên xem xét kiến nghị với phủ, ban hành quy chế quản điểm, khu du lịch nhằm đưa hoat động khu vực vào nề nếp Phối hợp chặt chẽ phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền trương trình hành động quốc gia du lịch,các chủ trương chích sách phát triển du lịch Đảng Nhà nước ,thông tin du lịch nước quốc tế nhằm nâng cao nhận thức người dân du lịch 5.Tăng cường quản Nhà nươc công tác đào tạo,bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch Để khai thác tiềm du lịch đất nước đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch ttrong tình hình Nhà nước cần có sách cụ thể ,thích hợp cho việc đào tạo , bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực cho ngành du lịch: - Thực tế đơn vị kinh doanh du lịch muốn tìm sử dụng người qua lớp đào tạo, Do việc kiện toàn hệ thống đào tạo, bồi dưỡng cán công nhân viên ngành du lịch cần thiết Ngoài nên cử tạo điều kiện cho cá giáo viên nước học tập kinh nghiệm giảng dạy du lịch nước phát triển - Trong cấu đào tạo cần xác định tỷ lệ hợp thầy - thợ, cử nhân công nhân kỹ thuật, để tránh tình trạng đào tạo đại học nhiều đào tạo công nhân kỹ thuật, thợ lành nghề khâu Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 34 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp - Cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo đội ngũ lao động cho ngành du lịch yếu tố quan trọng góp phần nâng cao chất lượng đào tạo Mặt khác đẩy nhanh việc phát triển mạng lưới đào tạo nguồn nhân lực nước Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, gắn thị trường du lịch Việt Nam với thị trường quốc tế khu vực Cũng ngành kinh tế nằm vận hành chế thị trường, công tác tiếp thị, xúc tiến cần coi trọng đặc biệt, tiến hành thường xuyên liên tục phạm vi rộng lớn không nước mà thị trường quốc tế Đối với hoạt động du lịch, việc thu hút khách đóng vai trò định tồn Cho nên cần xác định vai trò hàng đầu công tác tiếp thị, xúc tiến du lịch Song song với công tác tiếp thị quảng bá du lịch, Tổng cục du lịch cần mở rộng hợp tác quốc tế nữa, gắn thị trường Việt Nam với thị trường du lịch quốc tế khu vực Trên sở chiến lược phát triển du lịch Việt Nam, Tổng cục du lịch với Sở du lịch, Sở thương mại- du lịch tiến hành tổng kết đánh giá mặt làm mặt chưa làm được, rút kinh nghiệm xây dựng chiến lược phát triển, hợp tác quốc tế du lịch Việt Nam năm tới Khai thác bảo vệ tài nguyên môi trường Ngành du lịch Việt Nam có nhiều tiềm phát triển mạnh mẽ, nhiên việc khai thác tiềm khiêm tốn nhiều khách quan lẫn chủ quan Việc bảo vệ môi trường du lịch làm thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam mà bảo vệ nguồn lợi kinh tế kinh doanh du lịch mang lại, góp phần phát triển kinh tế xã hội cho đất nước Tuy nhiên, theo nhận Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 35 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp xột nhiều du khách chuyên gia nước nước ngồi, mơi trường du lịch VIệt Nam số nơi bị ô nhiễm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động du lịch Đây vấn đề cần quan tâm khoa học công nghệ môi trường với ngành du lịch ngành có liên quan để tìm giải pháp tích cực nhằm ngăn ngừa ô nhiễm môi trường du lịch Việt nam hay nói cách khác phải bảo vệ môi trường để phát triển du lịch bền vững KẾT LUẬN Cùng với tiến trình đổi đất nước, năm qua ngành du lịch nước ta có bước phát triển nhảy vọt, thành tựu mà ngành du lịch đạt đáng ghi nhận Du lịch phát triển kéo theo phát triển nhiều ngành có liên quan giao thơng vận tải, thông tin liên lạc, thương mại , Đảng Nhà nước ta ngày đánh giá cao vị trí vai trò du lịch, tạo điều kiện thuận lợi cho du lịch phát triển Để du lịch phát triển nhanh, bền vững vai trò quản Nhà nước du lịch quan trọng Với đời Tổng cục du lịch, hệ thống quan quản Nhà nước du lch t Trung ng Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 36 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp n a phng nc ta hình thành phát huy vai trò tích cực vào việc phát triển du lịch Công tác quản nhà nước du lịch nước ta năm qua đạt thành tựu to lớn nhiều mặt: tạo lập quan pháp lý, tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, tăng cường quảng bá du lịch, quan hệ hợp tác quốc tế ,Du lịch Việt nam phát triển số lượng chất lượng, hình ảnh Việt Nam nói chung du lịch Việt Nam nói riêng khẳng định giơí khu vực Bên cạnh thành tựu quan trọng, du lịch Việt nam công tác quản Nhà nước du lịch nước ta bộc lộ nhiều hạn chế cần khắc phục: tổ chức xác định thẩm quyền, chức chưa rõ ràng, phối hợp ngành du lịch với ngành có liên quan chưa đồng thống dẫn đến hiệu quản thấp; đội ngũ quản hạn chế lực, trình độ, cơng tác quản lý, đào tạo nhiều bất cập, chưa xứng với tiềm phát triển ngành du lịch Để đáp ứng đòi hỏi q trình tồn cầu hố, hội nhập kinh tế quốc tế, du lịch Việt nam công tác quản Nhà nước du lịch cần hoàn thiện Một yêu cầu đặt phải có luật du lịch, sở pháp để hoàn thiện tổ chức, công tác quản Nhà nước du lịch Các doanh nghiệp du lịch phải xếp lại, tạo nên sức mạnh để đủ sức cạnh tranh với hãng du lịch giới Công tác quản nhà nước đào tạo nhân lực du lịch phải củng cố nâng cao hiệu quản Tổng cục du lịch phải đầu mối để phối hợp ngành liên quan tạo nên sở thông thống nhằm phát huy tiềm TrÇn Văn Long Lớp du lịch 41B 37 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải pháp v ngoi nước vào phát triển du lịch Ngoài cần có sách thống nhất, chiến lược phát triển du lịch tạo điều kiện sở vật chất lẫn nhân cho ngành du lịch thực '' ngành kinh tế mũi nhọn'' kinh tế nc ta Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 38 Quản nhà nớc du lịch-Thực trạng giải ph¸p CHƯƠNG I .3 CHƯƠNG II 13 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCHNƯỚC TA HIỆN NAY 13 CHƯƠNG III 29 MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH 29 KẾT LUẬN .36 Trần Văn Long Lớp du lịch 41B 39 ... cho du lịch thực hội đông đảo quần chúng nhân dân II Sự cần thiết quản lý Nhà nước du lịch Khái niệm quản lý Nhà nước quản lý Nhà nước du lịch Kể từ xã hội phân chia giai cấp, Nhà nước xuất quản. .. 12 Quản lý nhà nớc du lịch- Thực trạng giải pháp CHNG II THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY I Khái quát chung đời Tổng cục du lịch - quan quản lý Nhà nước du lịch. .. hoàn thiện Trần Văn Long Lớp du lịch 41B Quản lý nhà nớc du lịch- Thực trạng giải pháp CHNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý Nhà nước về du lịch, Quản lý Nhà nước về du lịch, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH Ở NƯỚC TA HIỆN NAY, MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ DU LỊCH.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn