Dự án Nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp và kinh nghiệm về bảo hiểm việc làm ở khu vực Châu Á và trên thế giới

99 17 0
  • Loading ...
1/99 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:15

Dự án ILO/Nhật Bản “Thúc đẩy xây dựng dịch vụ bảo hiểm thất nghiệp khu vực ASEAN Dự thảo Nghiên cứu bảo hiểm thất nghiệp kinh nghiệm bảo hiểm việc làm khu vực Châu Á giới Tác giả: Biên soạn: John Carter, Chuyên gia tư vấn bảo hiểm thất nghiệp Michel Bédard, Chuyên gia tư vấn xác suất bảo hiểm Celine PeyronBista, Cố vấn trưởng, Văn phòng ILO khu vực Châu Á Thái Bình Dương Tháng 3/2012 Thuật ngữ (Sẽ hoàn thiện sau nhận ý kiến đóng góp vào thảo cuối cùng) LỜI CẢM ƠN Các tác giả báo cáo xin gửi lời cảm ơn tới giúp đỡ to lớn Chính phủ Nhật Bản việc hỗ trợ quốc gia phát triển thuộc Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) thong qua Tổ chức ILO/Các chương trình song phương-đa phương Nhật Bản Chính phủ Nhật Bản nhận thức cần thiết phải hỗ trợ quốc gia phát triển khu vực Châu Á – TBD thong qua việc hoạch định chiến lược phù hợp nhằm giải vấn đề liên quan tới lĩnh vực lao động Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật cho quốc gia Châu Á năm 1974 kết hợp hiểu biết chuyên môn Tổ chức Lao động quốc tế hỗ trợ tài từ Chính phủ Nhật Bản Dự án “Thúc đẩy xây dựng bảo hiểm thất nghiệp dịch vụ việc làm ASEAN” tâm điểm hoạt động hỗ trợ nhằm thiết lập củng cố chương trình an sinh xã hội dịch vụ việc làm Chúng xin bày tỏ biết ơn tới chuyên gia bộ/ngành 14 quốc gia liên quan tới vấn đề bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)/Bảo hiểm việc làm (BHVL) hỗ trợ chúng tơi xem xét tình hình mơ hình quốc gia 14 quốc gia bao gồm: Argentina, Bahrain, Canada, Chile, Trung Quốc, Đan Mạch, Pháp, Đức, Nhật Bản, Mông Cổ, Hàn Quốc, Thái Lan, Mỹ Việt Nam Các chuyên gia tư vấn vấn đề mang tính kỹ thuật liên quan đến sách BHTN/BHVL Chúng biết ơn Bà Isssiree Reungpoj – Trợ lý hành chương trình Dự án BHTN ASEAN ILO/Nhật Bản hỗ trợ Chúng cám ơn dẫn hỗ trợ việc hợp tác với văn phòng ILO cấp vùng khác bộ/ngành quốc gia khác chuyên trách BHTN/BHVL Cuối cùng, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Bà Celine PeyronBista, Tư vấn trưởng Văn phòng ILO khu vực Châu Á-TBD hướng dẫn đóng góp ý kiến hữu ích Mục Lục Mục Lục .4 PHỤ LỤC 44 Tổng quan chương trình BHTN/BHVL số nước .44 ARGENTINA 45 BAHRAIN 48 CANADA 52 CHILE 57 TRUNG QUỐC 61 ĐAN MẠCH .64 PHÁP .67 ĐỨC 71 NHẬT BẢN .74 MÔNG CỔ .79 HÀN QUỐC .82 THÁI LAN 87 HOA KỲ 91 VIỆT NAM .96 Từ viết tắt ACOSS ADA AFC AFIP ALMP ANSES ASEAN BA BoE CIO CRA DE DoLISA DSD DWRR EBSM EI EPL ESC ESO FEA FLO FNE FUTA GDP HCMC I&C ILO LF MLSGS MoHRSS MoLISA MTySS NBLSS OECD PPC PSI RSA SA SI SIO SOE SSA SSO SSS STA TAA UNEDIC UI U.S VSS WIA Agence centrale des organismes de sécurité sociale) (France) Americans with Disabilities Act (United States) Administradora de Fondos de Cesantía – a privatecompanymanaging UI (Chile) Administración Federal de IngresosPúblicos - the national agency for tax collections - (Argentina) Các sách thị trường lao động chủ động Cơ quan quốc gia an sinh xã hội (Argentina) Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á BundesagenturfürArbeit (Germany) Cục Việc làm (Việt Nam) Trung tâm thông tin trung ương (Bahrain) Cơ quan trợ giúp thuế quan Canada Bộ Việc làm (Hàn Quốc) Sở Lao động, Thương binh Xã hội Bộ Phát triển kỹ nghề (Hàn Quốc) Lao động dơi dư/Chương trình phản ứng nhanh (Mỹ) Các biện pháp hỗ trợ phúc lợi liên quan tới việc làm (Canada) Bảo hiểm việc làm Luật Xúc tiến việc làm Trung tâm giới thiệu việc làm (Việt Nam) Trung tâm đảm bảo việc làm (Hàn Quốc) Cục Việc làm liên bang (Đức) Trung tâm lao động liên bang (Đức) Quỹ quốc gia việc làm (Argentina) Đạo luật liên bạng thuế trợ cấp thất nghiệp (United States) Tổng sản phẩm quốc nội Thành phố Hồ Chí Minh (Việt Nam) Điều tra kiểm soát (Việt Nam) Tổ chức lao động quốc tế Lực lượng lao động (Chile) Chương trình đảm bảo mức sống tối thiểu (Trung Quốc) Bộ Nguồn nhân lực dịch vụ xã hội (Trung Quốc) Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (Việt Nam) Bộ Lao động Phúc lợi xã hội (Argentina) Hệ thống an sinh quốc gia mức sống tối thiểu (Hàn Quốc) Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế Ủy ban nhân dân tỉnh (Việt Nam) Dịch vụ xã hội cấp tỉnh (Việt Nam) Revenu de solidarité active Social Assistance (Canada) Bảo hiểm xã hội (Việt Nam) Tổ chức Bảo hiểm xã hội (Bahrain) Doanh nghiệp quốc doanh (Trung Quốc) Đạo luật an sinh xã hội (Mỹ) Trung tâm an sinh xã hội (Hàn Quốc) Hệ thống an sinh xã hội (Hàn Quốc) Trợ cấp ngắn hạn (Đức) Trợ cấp điều chỉnh thương mại (Mỹ) Union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (France) Bảo hiểm thất nghiệp Hợp chủng quốc Hoa Kỳ Bảo hiểm xã hội Việt Nam (Việt Nam) Đạo luật đầu tư vào lực lượng lao động (Mỹ) Bảo hiểm thất nghiệp quốc gia khác Tháng 03/2012 A) Giới thiệu Bối cảnh nghiên cứu Tại quốc gia thuộc ASEAN, Chương trình đa phương-song phương ILO/Nhật Bản triển khai dự án nhằm thúc đẩy chương trình BHTN dịch vụ việc làm (Sau gọi Dự án Bảo hiểm thất nghiệp ASEAN) Một mục tiêu dự án nhằm khuyến khích chia sẻ kiến thức xây dựng mạng lưới chuyên gia khu vực ASEAN biện pháp đảm bảo thu nhập dịch vụ xúc tiến việc làm Bên cạnh hoạt động nhằm nâng cao nhận thức khu vực thúc đẩy dự án tầm quốc gia thiết kế hệ thống BHTN/BHVL (ví dụ Malaysia, Indonsia Philippines), Dự án BHTN ASEAN tăng cường hỗ trợ Việt Nam việc điều chỉnh cải thiện chương trình quốc gia BHTN Nghiên cứu nhằm minh chứng cho loạt chương trình thực tế kết hợp trợ cấp tiền mặt phát triển kỹ nghề áp dụng hiệu nhằm bảo vệ người lao động bị rơi vào tình trạng thất nghiệp Nghiên cứu trình bày số chương trình BHTN/BHVL số quốc gia giới Các học kinh nghiệm điển hình tiên tiến rút từ giúp thúc đẩy củng cố hệ thống BHTN dịch vụ việc làm khu vực ASEAN Mục đích Báo cáo nhằm trình bày khái quát đặc trưng thực tiễn triển khai số chương trình BHTN số quốc gia giới Có 14 chương trình quốc gia lựa chọn trình bày báo cáo Báo cáo không nhằm đưa loạt cách tiếp cận khác nhau, mà theo báo cáo đưa góc nhìn bao quát chương trình quốc gia khác Hy vọng đủ để cung cấp thông tin nhằm thảo luận xem xét Với mục đích đó, chúng tơi chọn quốc gia sau đây: quốc gia khu vực Bắc Mỹ: Mỹ Canada; khu vực Nam Mỹ: Chile Argentina; Châu Âu: Đan Mạch, Pháp Đức; Trung Đông: Bahrain, Châu Á: Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc Mông cổ Đặt 14 quốc gia bối cảnh có khoảng 70 quốc gia giới thực trợ cấp thất nghiệp số hình thức khác Điều kiện kinh tế, xã hội thị trường lao động quốc gia mang tính chất riêng biệt, nên cách tiếp cận giải pháp áp dụng quốc gia thường phản ảnh điều kiện riêng biệt đó, phản ánh đồng thuận xã hội đặc thù, phản ánh mối liên hệ lịch sử đặc biệt, tiến thỏa hiệp Không thể minh họa đa dạng điều kiện trên, khơng có nghiên cứu có liên quan coi hồn hảo Chúng tơi xin lượng thứ trước chúng tơi cố gắng để minh họa tranh chân thực quốc gia mà đưa nhiều minh chứng nhất, có sai sót, bất cập chi tiết quan trọng bị bỏ sót Lịch sử phát triển 14 quốc gia nghiên cứu Báo cáo học hỏi kinh nghiệm từ trình triển khai chương trình bảo hiểm thất nghiệp (BHTN)/bảo hiểm việc làm (BHVL) vòng 578 năm, với quốc gia triển khai sớm Đan Mạch năm 1907 quốc gia triển khai chương trình Việt nam năm 2009 Các quốc gia có nhiều kinh nghiệm nhất, thường khu vực Châu Âu Bắc Mỹ, thực nhiều thay đổi đáng kể chương trình trình thực nhằm đảm bảo tính bền vững Quỹ BHTN/BHVL nhằm đáp ứng thay đổi nhu cầu kinh tế thách thức thị trường lao động Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), kể từ thành lập vào năm 1919, ủng hộ việc triển khai chương trình BHTN BHTN chín nội dung an sinh xã hội nêu Công ước an sinh xã hội (các tiêu chuẩn tối thiểu), 1952 (Số 102) công ước quan trọng ILO an sinh xã hội Công ước 102 quy định tiêu chuẩn tối thiểu phần trăm dân cư hưởng chế độ an sinh xã hội, mức trợ cấp tối thiểu, điều kiện hưởng trợ cấp thời gian hưởng trợ cấp Công ước xúc tiến việc làm ngăn ngừa thất nghiệp, 1988 (Số 168) phát triển them tiêu chuẩn xác định điều kiện hưởng BHTN trình đủ điều kiện hưởng tạm dừng trợ cấp Trong phần lới quốc gia triển khai chế độ BHTN, Nhật Bản, Hàn Quốc Canada triển khai kế hoạch BHVL kết hợp trợ cấp tiền mặt với sách thị trường lao động chủ động nhằm hỗ trợ người lao động thất nghiệp tìm việc làm nhanh chóng thực đào tạo kỹ nghề để tìm kiếm trì việc làm Nhiều quốc gia khu vực Nam Mỹ Châu Á triển khai chương trình BHTN/BHVL với nguyên nhân từ khủng hoảng khu vực phạm vi quốc tế xảy – Hàn QUốc (từ khủng hoảng dầu mỏ thập kỷ 70), Mông Cổ (từ khủng hoảng tài năm 1991), Thái Lan (từ khủng hoảng tài Châu Á năm 1997) Việt Nam (từ khủng hoảng tài kinh tế tồn cầu năm 2008) Một số quốc gia khác áp dụng chương trình BHTN/BHVL nhằm thực biện pháp để đối phó với khủng hoảng Chile (thảm họa động đất năm 2010) Nhật Bản (thảm họa động đất năm 2011) nhiều quốc gia khác tăng mức thời gian hưởng trợ cấp với nguyên nhân từ khủng hoảng tài kinh tế tồn cầu năm 2008) Canada, Nhật Bản Mông Cổ Tương tự vậy, Trung Quốc Mông Cổ chuyển từ kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế định hướng thị trường dẫn đến tình trạng nhiều người lao động bị việc làm ảnh hưởng tiêu cực tới nhóm yếu tăng tỷ lệ nghèo Hàn Quốc Mỹ áp dụng quy định hạn chế số người lao động sử dụng doanh nghiệp để người sử dụng lao động tham gia bảo hiểm việc làm Hàn Quốc bắt đầu với quy định tối thiểu 20 người lao động sau giảm xuống 10 lao động sau xóa bỏ quy định hạn chế Tương tự vậy, Luật Liên bang Mỹ áp dụng sở thuê từ người lao động trở lên Mức sau giảm xuống lao động cuối 01 lao động vào năm 1972 Hiện tại, Việt Nam áp dụng số lao động người chủ sử dụng lao động từ 10 người trở lên để đủ điều kiện tham gia bảo hiểm; nhiên, quy định sửa đổi Tác động việc áp dụng chế độ BHTN/BHVL tỷ lệ thất nghiệp/sa thải lao động Một chương trình BHTN thiết kế hồn chỉnh đóng vai trò quan trọng nhằm tạo ổn định q trình suy thối kinh tế khu vực chịu ảnh hưởng Như trình bày, “Chương trình BHTN, góp phần bù đắp phần thu nhập bị mất, giúp phá vỡ chu kỳ tiêu cực từ nạn thất nghiệp gia tăng dẫn đến giảm khả tiêu dung, gây lên suy giảm sâu hoạt động kinh tế” Các nghiên cứu tương tự đưa kết luận, khủng hoảng kinh tế diễn Mỹ giai đoạn 2008-2009, “Tác động bình ổn chương trình BHTN thường xuyên ước tính khoảng gần 1/10 tổng mức suy giảm GDP thực tế gây khủng hoảng Việc mở rộng khoản trợ cấp đóng vai trò bình ổn quan trọng Các tác động tương tự thể quốc gia có chương trình BHTN triển khai với đối tượng quy mô lớn Liên quan tới mục tiêu tổng thể người sử dụng lao động Chính phủ nói chung, việc triển khai chương trình BHTN tạo động lực cho người thất nghiệp tìm kiếm cơng việc thuộc diện tham gia bảo hiểm Sự hỗ trợ từ chương trình BHTN trở thành phần ưu điểm bao gồm hệ thống việc làm theo hợp đồng trả lương đóng góp vào việc giảm việc làm phi thức, cách giúp người sử dụng lao động áp dụng chế độ tiền lương hấp dẫn có khả cạnh tranh so với khu vực phi thức so với công việc độc lập Các chế độ BHTN giúp ngăn chặn tình trạng sa thải nhân cơng dẫn đến tăng số lao động làm việc khu vực phi thức thời điểm suy thối kinh tế Người sử dụng lao động xã hội nói chung hưởng lợi từ việc triển khai sách BHTN, giúp giảm bớt khó khăn xử lý việc sa thải lao động, giảm bớt khả gây bất ổn xã hội Người lao động chấp nhận dễ dàng việc bị việc biết có hỗ trợ tạm thời họ trình tìm kiếm công việc Cuối cùng, chế độ BHTN đóng vai trò ngăn chặn người lao động khỏi rơi vào tình trạng nghèo đói giúp họ giữ tinh thần ổn định bị rơi vào tình cảnh thất nghiệp Tuy nhiên, có tranh luận cho trợ cấp thất nghiệp tạo động lực cản trở việc làm, dẫn đến tình trạng người lao động gian lận để hưởng trợ cấp làm tăng thêm tỷ lệ thất nghiệp Tại Chi lê, vấn đề nêu xem xét kỹ lưỡng dẫn tới thành lập chương trình dựa chủ yếu vào tài khoản tiết kiệm cá nhân, dựa vào khái niệm bảo hiểm Việc áp dụng độ BHTN giúp người tìm việc có thêm thời gian để họ tìm kiếm việc làm phù hợp với kinh nghiệm lực, thay buộc người lao động phải chấp nhận làm cơng việc tìm Nhờ giúp cải thiện phù hợp công việc người lao động, lợi ích người sử dụng lao động người lao động kinh tế nói chung, dẫn đến khả tăng khoảng thời gian khơng có việc làm người lao động Do đó, liên tưởng đến trường hợp người lao động người sử dụng lao động cho phép nghỉ ốm, có thời gian để bình phục thay phải làm việc với tình trạng sức khỏe khơng tốt Có hai khía cạnh liên quan tới vấn đề nêu trên: thứ nhất, gian lận phụ thuộc lớn vào mức độ tương đối chế độ BHTN có, đặt biệt tỷ lệ thu nhập thay vào giá trị tối đa tuyệt đối chi trả cho tuần hay tháng thất nghiệp; thứ hai, tác động bù đắp mức khiến cho đối tượng thất nghiệp cần phải tích cực tìm kiếm việc làm, giám sát hiệu trình tìm kiếm việc làm đối tượng Nếu thiếu giám sát hiệu quả, chế độ BHTN số trường hợp trở thành chế độ phúc lợi mang tính thụ động, thường bị trích Điều quan trọng kết hợp hai yếu tối Các chế độ trợ cấp rộng rãi cần phải kèm theo quy định chặt chẽ tìm kiếm việc làm, mức trợ cấp thấp tỷ lệ thay thu nhập yêu cầu liên quan đến hoạt động tìm kiếm việc làm người lao động mức độ bớt chặt chẽ Cho điều kiện thời gian gần yêu cầu nỗ lực tích cực tìm kiếm việc làm mang tính phổ biến hầu hết quốc gia Có ý kiến tranh luận cho điều cần thiết thực tế vận hành hữu hiệu chương trình BHTN, đặc biệt chế độ mức cao Tuy vậy, việc tăng cường tập trung vào hệ thống lưu trữ báo cáo điện tử dẫn đến nguy theo phương diện lý bỏ qua mối quan hệ trực tiếp người với người Mỹ áp dụng trình để xác định đối tượng hưởng trợ cấp có khả phụ thuộc trợ cấp, qua tư vấn họ để báo cáo tới cho dịch vụ tái tìm việc làm giúp cho họ trì đáp ứng điều kiện hưởng trợ cấp họ tham gia vào dịch vụ Mặt khác, Canada dịch vụ trực tiếp trở nên tốn phiền phức, thay chuyển sang dựa nhiều vào báo cáo đối tượng hưởng lợi, thực tuần lần, liên quan tới hoạt động tìm kiếm việc làm tích cực họ Việc xác minh có chọn lọc thực đối tượng hưởng lợi “có nguy cao”, thực vấn với số đối tượng nhóm đối tượng Đây cách tiếp cận thực tế mức trợ cấp khơng mức q cao, ví dụ tỷ lệ thu nhập thay mức 55% thu nhập trước áp dụng Canada Chương trình BHTN Chi lê bao gồm chế độ bảo hiểm hạn chế gồm thành tố riêng rẽ mở rộng mức độ định vào tháng 5/2009 Các ví dụ yêu cầu chặt chẽ liên quan đến nỗ lực tìm kiếm việc làm Đan Mạch Pháp Ngược lại, chế độ BHTN Chi lê Argentina trọng đến nỗ lực tìm kiếm việc làm tích cực, cho có áp dụng chế độ báo cáo thức, thay đặt phần lớn quan tâm vào việc thiết kế chế độ phúc lợi thực tế việc áp dụng chế độ phúc lợi thất nghiệp mức thấp Các chế độ phúc lợi xã hội đảm bảo thu nhập phi đóng góp hầu hết quốc gia có áp dụng chương trình trợ giúp xã hội phi đóng góp nhằm hỗ trợ người thất nghiệp không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp sử dụng hết khoản trợ cấp thất nghiệp nhận Các chương trình trợ cấp xã hội được quản lý chung tỉnh/vùng tài trợ từ nguồn thuế Chính phủ Tại Hàn Quốc Mỹ, có liên hệ hộ trợ yêu cầu tìm kiếm việc làm tích cực Tại Nhật Bản, Chính phủ xem xét nhu cầu hộ gia đình, trường hợp thu nhập hộ gia đình xuống mức định, tiến hành trợ cấp cho hộ gia đình Tại Mơng Cổ, Chính phủ dựa vào biện pháp tổ chức phi phủ nhằm hỗ trợ cho đối tượng có nhu cầu Bahrain áp dụng chế độ hỗ trợ xã hội miễn phí quy mô dân số nhỏ sản lượng GDP cao Argentina áp dụng chế độ trợ cấp phổ cập trẻ em cho đối tượng có thu nhập thấp bị thất nghiệp có 18 tuổi bị khuyết tật Pháp Trung Quốc triển khai chương trình đảm bảo thu nhập tối thiểu, chương trình có ảnh hưởng tới thu nhập hộ gia đình Tại Pháp, chương trình có tên “Revenu de solidarité active - RSA (Chế độ làm việc thu nhập tối thiểu) 2” Được bắt đầu thực năm 1998 tên gọi “Revenu Minimum d’Insertion” (RMI), chương trình thực hỗ trợ đối tượng gặp nhiều khó khăn tìm kiếm việc làm Mục tiêu hướng tới đối tượng khơng có nguồn thu nhập nào, đối tượng độ tuổi lao động khơng có đủ điều kiện hưởng trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp Để có đủ điều kiện hưởng chế độ RMI, đối tượng phải từ 25 tuổi trợ lên có con, phải tìm việc vòng 03 tháng nhận khoảng trợ cấp đầu tiên, cư trú Pháp (Đối tượng cơng dân EU cần có thời gian cư trú 05 năm), đối tượng học sinh/sinh viên/có kinh nghiệm làm việc chưa kết Năm 2009, chương trình RMI thay chương trình “Revenu de solidarité active-RSA” kết hợp hỗ trợ thu nhập cho người thất nghiệp biện pháp khuyến khích trở lại thị trường lao động Ý tưởng chương trình RSA việc làm đem lại thu nhập cao so với trợ cấp xã hội Tại Trung Quốc, chuyển dịch từ kinh tế xã hội chủ nghĩa sang kinh tế thị trường cạnh tranh có tác động tiêu cực lên dân cư thành thị thị lớn Chính phủ Trung Quốc áp dụng chương trình phúc lợi nhằm giúp cư dân thành thị chịu tác động nề trình cấu lại kinh tế, chương trình trợ cấp tiền mặt có tên “Đảm bảo mức sống tối thiểu”, thường biết đến với tên dibao3 Chương trình Dibaowas nhằm trợ giúp cho cư dân thành thị có thu nhập hộ gia đình mức thu nhập tối thiểu địa phương quy định, cần thiết để đáp ứng mức sống tối thiểu Kinh phí chương trình chia sẻ quyền trung ương quyền địa phương (chính quyền cấp tỉnh) Chương trình dibaoline xác định mức lương tối thiểu mức trợ cấp BHTN nhằm khuyến khích người lao động tìm kiếm việc làm B) So sánh mặt thiết lập chương trình BHTN/BHVL Các đặc trưng Chương trình BHTN/BHVL Hầu hết quốc gia coi chương trình bảo đảm việc làm chương trình bảo hiểm thất nghiệp liên quan tới mục tiêu BHTN nhằm giúp hỗ trợ mặt tài người lao động bị thất nghiệp tạm thời Tuy nhiên, số quốc gia, điển hình Canada, Hàn Quốc Nhật Bản, việc áp dụng chương trình BHVL chương trình mang lại tên gọi mang tính chủ động sách http://www.solidarite.gouv.fr/le-rsa,2302/le-rsa-mode-d-emploi,2279/ The Dibao Recipients: Mollified Anti-Emblem of Urban Modernization: Dorothy J Solinger: http://www.socsci.uci.edu/~dorjsoli/china_perspectives_2008.pdf áp dụng Ví dụ, Hàn Quốc gọi chương trình bảo đảm việc làm nhằm nhấn mạnh kết hợp an sinh xã hội với sách thị trường lao động Nhìn chung, tất quốc gia nghiên cứu có chương trình bảo hiểm quốc gia theo quy định pháp luật cung cấp khoản trợ cấp liên quan tới thu nhập trước Tuy nhiên, có trường hợp ngoại lệ; ví dụ Đan Mạch áp dụng chương trình bảo hiểm tự nguyện, thực trợ cấp tiền mặt có thời hạn 02 năm vào thu nhập trước Hệ thống bảo hiểm Mỹ bao gồm 53 chương trình bảo hiểm riêng biệt Bang, thực trợ cấp tiền mặt tạm thời cho người thất nghiệp bắt buộc trình họ tìm kiếm việc làm Chile triển khai chương trình kết hợp tiết kiệm bảo hiểm, thực trợ cấp tiền mặt người lao động bị việc làm Các trợ cấp liên quan trước tiên đến khoản tiết kiệm cá nhân hỗ trợ cấu phần bảo hiểm Trung Quốc ban hành sách quốc gia có liên quan quyền tỉnh quản lý việc thực thi luật BHTN, thu phí chi trả trợ cấp BHTN (mức đóng tỷ lệ trợ cấp định cấp tỉnh cấp địa phương) Một số quốc gia có phương thức độc cung cấp trợ cấp BHTN cho đối tượng thụ hưởng Bahrain ban hành hai dạng chi trả trợ cấp: 1) Chế độ bồi thường người thất nghiệp bắt buộc tích cực tìm kiếm việc làm 2) Chế độ trợ giúp dành cho người tìm việc đầu, người khơng có việc làm họ tham gia vào thị trường lao động Chile áp dụng chế độ kết hợp tiết kiệm chương trình bảo hiểm, thực trợ cấp tiền mặt người lao động bị việc làm Đan Mạch áp dụng chương trình bảo hiểm tự nguyện, thực trợ cấp tiền mặt vào thu nhập trước kéo dài khoảng thời gian 02 năm danh cho người lao động đăng ký tham gia Quỹ BHTN trường hợp bị việc làm hầu hết trường hợp, lao động nước tham gia bảo hiểm ngoại trừ Việt Nam (Điều Công ước ILO 168: tham gia bảo hiểm theo tiêu chuẩn cư trú) Hầu hết chương trình theo quy định luật pháp có tham gia lao động làm công ăn lương người lao động tồn thời gian có số trường hợp ngoại lệ Các công chức tham gia vào chương trình bảo hiểm hầu hết quốc gia (Công ước ILO 168: bao gồm công chức, viên chức ngoại trừ đối tượng thực công việc độ tuổi hưu đảm bảo luật pháp quốc gia) Tham chiếu cụ thể phù hợp chương trình BHTN/BHVL Pháp áp dụng chương trình đảm bảo tiền lương theo quy định pháp luật, chương trình giới chủ sử dụng lao động giám sát tài trợ, đồng thời quản lý “Union nationaleinterprofessionnelle pour l'emploidansl'industrie et le commerce (UNEDIC)” Một quỹ tương tự có tên Chương trình đảm bảo tiền lương (WCG) giúp đảm bảo việc chi trả khoản tiền lương nợ người lao động (tiền lương, trợ cấp việc.v.v.) trường hợp người sử dụng lao động bị phá sản Canada áp dụng chương trình đảm bảo tiền lương có thu phí, giúp đảm bảo việc chi trả khoản nợ tiền lương, tiền nghỉ phép, trợ cấp việc, trợ cấp chấm dứt hợp đồng doanh nghiệp tuyên bố phá sản trả khoản nợ Các chương trình chia sẻ việc làm (tại Canada, Đức Pháp) phổ biến người sử dụng lao động đặc biệt thời điểm khó khăn khủng hoảng Chia sẻ cơng việc chương trình điều chỉnh thiết kế nhằm giúp người sử dụng lao động người lao động tránh tình trạng sa thải nhân cơng tạm thời có suy giảm hoạt động kinh doanh bình thường vượt ngồi tầm kiểm sốt người sử dụng lao động Tại Canada, có chế độ hỗ trợ thu nhập cho người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp BHVL thực công việc bị giảm làm tạm thời hoạt động kinh doanh người sử dụng lao động phục hồi Người lao động Canada tham gia chương trình chia sẻ cơng việc coi sẵn sàng làm việc khoảng tiền lương bị suy giảm họ bù đắp trợ cấp thất nghiệp để có mức lương bình thường 10 So sánh đối tượng áp dụng pháp định thực tế: Tỷ lệ tìm việc làm trước kết thúc thời gian hưởng trợ cấp: - Trong giai đoạn 10 năm (1998-2008), số doanh nghiệp thuộc diện tham gia hệ thống BHVL tăng lên 3,6 lần Tỷ doanh nghiệp tham gia chương trình tăng lên 44,7% năm 2008 (so với mức 14,4% năm 1998) “Tỷ lệ tái làm việc hàng tháng số người hưởng trợ cấp năm 2011 (số liệu năm 2010): 42.4% vào tháng (28.3%) 42.0% vào tháng 10 (29.1%) 40.0% vào tháng 11 (26.0%) 37.6% vào tháng 12 (27.9%)” - Tháng 11/2011, có 1,45 triệu doanh nghiệp tham gia bảo hiểm với 10,7 triệu người lao động bảo hiểm tổng số 13,9 triệu người lao động, có 10,9 triệu lao động thường xuyên Tổng số người có việc làm Hàn Quốc 25,6 triệu người - Cũng thời gian nêu trên, tỷ số người tham gia bảo hiểm tổng số người lao động tăng lên mức 47,1% năm 2008 (so với mức 26,4% năm 1998) - Ngược lại, khoảng 53% tổng số người lao động, phần lớn lao động thời vụ, không tham gia chương trình BHVL - Số người hưởng trợ cấp bình quân hàng tháng 337.000 người năm 2011 - Có 906.000 đề nghị hưởng trợ cấp năm 2011 - Tổng trợ cấp BHTN chi trả năm 2011 3346,6 tỷ Won So sánh mức trợ cấp (i) chuẩn nghèo quốc gia, (ii) mức lương tối thiểu (trường hợp có quy định): - Theo báo cáo, có xấp xỉ 15% dân số Hàn Quốc sống mức nghèo khổ (vào thời điểm tháng 02/2011) - Theo số liệu Bộ Sức khỏe, Phúc lợi vấn đề gia đình, mức sống tối thiểu từ mức 533.000 Won người độc thân tới mức 1,8 triệu Won hộ gia đình có 06 thành viên - Tiền lương tối thiểu Hàn Quốc quy định mức 4.580 Won/giờ năm 2012 điều chỉnh hàng năm - Trong quý III/2011, tiền lương tháng bình quân Hàn Quốc 2,9 triệu Won (Nguồn: Tháng 01/2012, Thông báo Bộ Việc làm Lao động) Ưu điểm chương trình BHTN/BHVL - Có trọng tâm rõ rệt mang tính liên tục để hỗ trợ đối tượng trở lại làm công việc trả lương Nhược điểm chương trình BHTN/BHVL - Các chương trình thị trường lao động khó trì hướng chương trình thay đổi liên tục THÁI LAN Liên hệ: Giám đốc, Cơ quan Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động Trang web Bộ Lao động (Phần lớn tiếng Thái):http://www.mol.go.th Chương trình an sinh xã hội giớikhu vực Châu Á Thái Bình Dương (Cơ quan quản lý an sinh xã hội Hoa Kỳ): http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/asia/thailand.html Đạo luật an sinh xã hội Thái Lan: http://www.sso.go.th/sites/default/files/Social%20%20security%20act.pdf Bảo trợ xã hội Thái Lan: Thực trạng thách thức: http://www.eria.org/pdf/research/y2009/no9/CH-09_Thailand_pp.265-291.pdf Cơ quan thống kê quốc gia: http://web.nso.go.th/ Tỷ giá hối đoán (30/01/2012): 100 baht = US$ 3.21 A Tổng quan B Các đặc trưng Lịch sử phát triển: Các đặc trưng BHTN/BHVL: - Hệ thống an sinh xã hội (SSS) thông qua vào năm 1991 quy định BHTN chưa có hiệu lực - Phạm vi tham gia SSS dần mở rộng, ban đầu áp dụng cho doanh nghiệp có từ 20 lao động trở lên, sau giảm xuống 10 lao động năm 1993 xuống 01 lao động năm 2002 - Năm 2004, chương trình BHTN thức triển khai sau nhiều thời gian xem xét bên tham gia Nhà nước - Việc thu phí BHTN ngày 01/01/2004 khoản trợ cấp chi trả từ ngày 01/7/2004 Chương trình đảm bảo thu nhập khơng thu phí hiên hành: Chương trình - Tất người lao động thường xuyên khu vực kinh tế tư nhân tham gia vào chương trình, có số trường hợp ngoại lệ - Công chức viên chức người lao động doanh nghiệp nhà nước tham gia vào chương trình trợ cấp riêng biệt - Một số nhóm đối tượng khơng thuộc phạm vi đối tượng tham gia chương trình là: • Nơng dân; • Người lao động quan ngoại giao nước ngồi tổ chức quốc tế; • Lao động tạm thời mùa vụ; • Các cơng ty tham gia vào “Chương trình trợ cấp mức cao người lao động” trước năm 2004 (cho các trường hợp miễn trừ đặc biệt) - Bên cạnh chương trình BHTN, có số chương trình trợ cấp khơng thu phí (trợ giúp xã hội phúc lợi) bao gồm Chương trình chăm sóc y tế phổ cập (30 Baht), Trợ cấp đời sống cho người cao tuổi trợ cấp xã hội ngắn hạn nhằm giúp giảm thiểu tác động khủng hoảng kinh tế toàn cầu xảy vào năm 2008 - Thời gian hưởng mức trợ cấp ngắn thấp so với phần lớn quốc gia phát triển Điều tiếp tục tạo nên thặng Quỹ năm - Chương trình chăm sóc y tế phổ cập bao gồm đối tượng đảm bảo đầy đủ chăm sóc y tế Với 30 Baht, đối tượng cấp thẻ y tế đến bệnh viện để chăm sóc y tế - Đạo luật BHTN phân biệt khác biệt tham gia bắt buộc tham gia tự nguyện, thông qua việc cung cấp phần trợ cấp cho đối tượng tham gia tự nguyện - Nhà nước khuyến khích tự lực công dân thông qua thúc đẩy việc tham gia tự nguyện người dân vào chương trình tiết kiệm hưu trí Các đặc trưng cụ thể tính phù hợp chương trình BHTN/BHVL: - Mức trợ cấp thời gian hưởng trợ cấp giữ mức thấp nhằm đảm bảo tính bền vững Quỹ BHTN - Tuy vậy, Chương trình BHTN góp phần cải thiện đời sống người thất nghiệp giai đoạn khủng hoảng 2008/2009, bao gồm việc chi trả khoản trợ cấp với mức 2.000 Baht cho người lao động tham gia chương trình - Sau trận lũ lịch sử năm 2011, khoản hỗ trợ đặc biệt chi trả cho đối tượng bảo hiểm bị việc làm, thời gian hưởng khoản hỗ trợ lên tới 06 tháng mức 50% lương tháng, với mức tối đa 7.500 Baht/tháng Các đối tượng không thuộc phạm vi bảo hiểm tham gia thực công việc xã hội với mức tiền công 150 Baht/ngày khoảng thời gian 20 ngày Các biện pháp khác triển khai nhằm hỗ trợ gia đình, cá nhân người sử dụng lao động có liên quan - Để cải tiến hệ thống cung cấp BHTN, có ý kiến đề xuất cần kết hợp thành lập quan chịu trách nhiệm BHTN, dịch vụ việc làm phát triển kỹ nghề cho người thất nghiệp Thiết lập thể chế Quỹ BHTN: - Cơ quan an sinh xã hội (SSO) chịu trách nhiệm thu phí bảo hiểm, xem xét đề nghị hưởng trợ cấp BHTN thông qua/bác bỏ việc chi trả trợ cấp BHTN vào tài khoản cá nhân đối tượng bảo hiểm - Cục Việc làm (DE) xây dựng tiêu chí sách liên quan tới trình tự thủ tục BHTN, việc đăng ký trình thực hiện, khái niệm việc làm thích hợp cho người thất nghiệpbảo hiểm - DE chịu trách nhiệm về: • Tiếp nhận đăng ký người thất nghiệp đáp ứng đủ điều kiện; • Tiếp nhận đăng ký hưởng trợ cấp; • Phỏng vấn người thất nghiệp tư vấn nghề, giới thiệu việc làm phù hợp với lực họ; • Phối hợp với Vụ Phát triển kỹ nghề (DSD) đối tượng bảo hiểm có nhu cầu đào tạo kỹ nghề C Chương trình BHTN/BHVL Quy mơ theo pháp định: - Luật áp dụng Đạo luật an sinh xã hội, B.E 2533 (1990) Đạo luật an sinh xã hội sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 26/8/2003 Thu phí: Cơ quan chịu trách nhiệm mức phí - SSO chịu trách nhiệm thu phí bảo hiểm - Mức phí bảo hiểm: Người sử dụng lao động người lao động đóng 0,5% thu nhập - Nhà nước: hỗ trợ mức 0.25% thu nhập người lao động - Thu nhập tối đa hàng tháng quy định mức 15.000 Baht, mức phí tối đa mà người lao động phải đóng khơng vượt 75 Baht Các điều kiện hưởng trợ cấp: - Tối thiểu có 06 tháng đóng phí bảo hiểm khoảng thời gian 15 tháng trước chấm dứt công việc; - Đăng ký Trung tâm dịch vụ việc làm cơng; - Chấm dứt cơng việc khơng lý vi phạm quy định làm việc, âm mưu hành vi trái pháp luật chống lại người sử dụng lao động, vi phạm luật pháp nghiêm trọng dẫn đến thiệt hại nghiêm trọng cho doanh nghiệp người sử dụng lao động bị phạt tù Thời gian hưởng mức trợ cấp - Người thất nghiệp bị sa thải nhận 50% thu nhập bảo hiểm khoảng thời gian lên tới 180 ngày/năm; mức trợ cấp vào thu nhập 03 tháng cao thời gian 09 tháng trước bị việc làm - Người thất nghiệp tự ý việc nhận 30% thu nhập bảo hiểm khoảng thời gian lên tới 90 ngày/năm - Do khủng hoảng kinh tế năm 2008, Nhà nước tiến hành gia hạn trợ cấp BHTN từ 180 ngày (06 tháng) lên tới 240 ngày (08 tháng) người lao động bị việc làm phi tự nguyện năm 2009 - Mức trợ cấp hàng ngày tối đa 250 Baht Khoảng thời gian chờ trước nhận khoản trợ cấp đầu tiên: - ngày Điều kiện tiếp tục nhận trợ cấp: - Người thất nghiệp phải có khả làm việc, sẵn sàng có ngun vọng làm việc khơng từ chói tham gia chương trình việc làm hay phát triển kỹ nghề Các sách thị trường lao động chủ động hành (Bao gồm chương trình việc làm phát triển kỹ nghề): - DSD chịu trách nhiệm phối hợp chương trình đào tạo phát triển kỹ nghề hoạt động sau: • Kiểm tra việc báo cáo liên quan tới việc đối tượng bảo hiểm tham gia khóa đào tạo nghề phù hợp với kỹ bị thiếu hụt lực; • Thực đào tạo đối tượng bảo hiểm cần thiết; • Giám sát trình đào tạo học viên - Chỉ có số tí người lao động tham gia chương trình phát triển kỹ nghề Có ý kiến cho chương trình khơng phù hợp với kỹ người lao động nhu cầu thị trường - Các chương trình/biện pháp nhằm xúc tiến tái làm việc khả có việc làm người thất nghiệp bao gồm chương trình đào tạo nghề suốt đời, phát triển kỹ nghề, tự tạo việc làm, sàn giao dịch việc làm, tư vấn nghề.v.v - Chính sách thị trường lao động Thái Lan đặt trách nhiệm đào tạo nâng cao kỹ người lao động cho doanh nghiệp - Như trình bày, DSD tư vấn người thất nghiệp phối hợp chặt chẽ với Cục Việc làm nhằm xác định đối tượng thất nghiệp tiềm có nhu cầu cần đào tạo D Các chương trình khác Ảnh hưởng chương trình BHTN/BHVL tới tỷ lệ thất nghiệp/tỷ lệ sa thải lao động: - Trong giai đoạn khủng hoảng năm 2008, số đối tượng bảo hiểm bị thất nghiệp tăng mạnh nguyên nhân sa thải nhân công tăng khả nhận thức chương trình BHTN - Năm 2008, số người hưởng trợ cấp BHTN tăng từ 59.214 người vào tháng 01 lên 71.951 người vào tháng 12 - Số người lao động bị sa thải chiếm 30% tổng số người hưởng trợ cấp Các quy định pháp luật thực tiễn liên quan đến trợ cấp việc: - Người lao động nhận bồi thường việc dựa tiền lương thời gian làm việc sau: • Thời gian làm việc từ 120 ngày tới năm: 30 ngày hưởng bồi thường thơi việc • 01 đến 03 năm: 90 ngày • 03 đến 06 năm: 180 ngày • 06 đến 10 năm: 240 ngày • Từ 10 năm trở lên: 300 ngày - Nếu người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng công việc lý áp dụng cơng nghệ thay lao động, bên cạnh khoản bồi thường việc nêu trên, người sử dụng lao động phải trả nửa tháng lương năm làm việc với mức tối đa 12 tháng lương người lao động có thời gian làm việc từ 06 năm trở lên - Quy định không áp dụng với người lao động có hợp đồng cơng việc xác định thời hạn Xét đến mối quan tâm nhu cầu khác lao động nam giới nữ giới: - Khơng có nội dung cụ thể liên quan tới khác biệt nữ giới nam giới chương trình - Tuy nhiên, lao động trẻ nữ giới gặp nhiều khó khăn để tìm việc làm phù hợp so với lao động trẻ nam giới Bên cạnh đó, có nhiều lao động nữ làm việc khu vực phi thức với nhiều rủi ro việc làm thời kỳ khủng hoảng so với công việc khu vực thức Xét đến mối quan tâm nhu cầu khác người khuyết tật: - Kể từ thời điểm ngày 26/10/2011 trở đi, doanh nghiệp có 100 lao động phải tuyển dụng 01 lao động người khuyết tật tuyển dụng thêm 01 lao động khuyết tật bổ sung thêm 50 lao động Các số thực giám sát liên quan tới hiệu thách thức chương trình (Đặc biện biện pháp chủ động ngăn ngừa liên quan tới việc làm): - Khơng có thơng tin So sánh đối tượng áp dụng pháp định thực tế: - Năm 2009, có 24,1 triệu lao động phi thức Thái Lan, chiếm 62,3 tổng số lao động có việc làm (38,7 triệu người) Số lao động khu vực phi thức tăng từ mức 22,5 triệu người năm 2003 - Tại quý III/2011, có 12,9 triệu “người lao động tư nhân” tổng số 39,3 triệu lao động có việc làm - Tháng 3/2010, số người tham gia chương trình BHTN 8.744.795 người - Số người hưởng trợ cấp 128.071 người tháng 7/2010 - Số người thất nghiệp tháng 7/2010 51.000 người, số người tìm kiếm việc làm tổng số 262.000 người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp So sánh mức trợ cấp (i) chuẩn nghèo quốc gia, (ii) mức lương tối thiểu (trường hợp có quy định): - Tiền lương tối thiểu bình quân mức xấp xỉ 250 Baht, áp dụng từ 222 Baht lĩnh vực có thu nhập thấp tới 300 Bath lĩnh vực có thu nhập cao Theo số liệu báo cáo quý III/2009, có 3,2 triệu người lao động có thu nhập mức lương tối thiểu, khoảng nửa số lao động nêu làm việc lĩnh vực nông nghiệp - Tiền lương tháng bình quân Quỹ III/2011 10.400 Baht Tỷ lệ tìm việc làm trước kết thúc thời gian hưởng trợ cấp: - Không có thơng tin Ưu điểm chương trình BHTN/BHVL - Chương trình có chi phí thấp có thặng Quỹ thường xuyên, tạo hội cải thiện mức trợ cấp Nhược điểm chương trình BHTN/BHVL HOA KỲ Liên hệ: Bộ Lao động Hoa Kỳ, Washington, DC Đối tác Liên bang - Bang: http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/pdf/partnership.pdf Luật BHTN: http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/laws.asp Luật BHTN Bang: http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/statelaws.asp Số liệu thống kê BHTN: http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/finance.asp Dịch vụ quản lý lao động tái làm việc (WPRS): http://www.doleta.gov/programs/wprs.cfm - Số liệu thống kê WPRS: http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/profile.asp Số liệu thất nghiệp số liệu thống kê khác: http://www.bls.gov/ A Tổng quan Lịch sử phát triển: - Hệ thống BHTN Hoa Kỳ đời Đại Khủng hoảng, quy định Đạo luật an sinh xã hội năm 1935 Đây hệ thống áp dụng thống cấp liên bang đồng quản lý Bang - Tất 50 bang triển khai chương trình BHTN đáp ứng yêu cầu liên bang, tương tự Hạt Columbia khu vực Puerto Rico quần đảo Virgin - Ghi lịch sử phát triển: Luật liên bang ban đầu áp dụng cho doanh nghiệp sử dụng từ 08 lao động trở lên, sau giảm xuống 04 lao động năm 1956 01 lao động năm 1972 Chương trình đảm bảo thu nhập khơng thu phí hiên hành: - Trợ cấp tạm thời dành cho gia đình có nhu cầu chương trình hỗ trợ cấp liên bang Theo đó, Bang phải áp dụng quy định đối tượng hưởng trợ cấp phải tìm kiếm việc làm để đủ điều kiện hưởng khoản trợ cấp, đồng thời quy định giới hạn tổng thời gian nhận trợ cấp tiền mặt người hưởng trợ cấp 05 năm - Hầu hết Bang thực chi trả trợ cấp bản, chăm sóc y tế, cung cấp lương thực (Tính đến tháng 10/2011, có 46.244.722 người nhận trợ cấp lương thực), trợ cấp chăm sóc trẻ nhỏ, trợ cấp thất nghiệp, trợ cấp tiền mặt hỗ trợ nhà B Các đặc trưng Các đặc trưng Chương trình BHTN: - Hệ thống BHTN Hoa Kỳ bao gồm chương trình riêng biệt 53 bang, cung cấp trợ cấp tạm thời tiền mặt cho người thất nghiệp trình họ tìm kiếm việc làm - Chương trình bang dựa vào mức đóng góp phí người sử dụng lao động (Chỉ có 03 bang quy định người lao động phải tham gia đóng phí), ngoại trừ khoản gia hạn trợ cấp Chính phủ liên bang tài trợ - Các tiêu chuẩn liên bang chủ yếu liên quan tới phạm vi đối tượng tham gia, tài quản lý, khơng đề cập tới điều kiện hưởng, mức trợ cấp khoảng thời gian hưởng trợ cấp thường xuyên - Mỗi bang có quy định cụ thể liên quan tới chương trình BHTN bang, bao gồm mức trợ cấp khoảng thời gian hưởng trợ cấp, điều kiện hưởng, mức phí đóng góp khoản tiền lương chịu thuế - Chương trình BHTN 50 bang dùng nguồn đóng góp người sử dụng lao động; có 03 bang quy định đóng góp phí người lao động (bang Alaska, New Jersey và, trường hợp Quỹ tín thác mức thấp, bang Pennsyvania) Các đặc trưng cụ thể tính phù hợp chương trình BHTN: - Một điều kiện đặc thù liên quan đến cơng nhận cấp liên bang chương trình BHTN phải cung cấp đánh giá thực đóng phí người sử dụng lao động, nhiên bang có mức độ tự cao thiết kế công thức đánh giá thực nêu - Các bang vay tiền từ Quỹ tín thác bảo hiểm thất nghiệp liên bang trường hợp Quỹ BHTN bang bị cạn kiệt (28 bang vay tiền từ Quỹ tuần lễ gần thời điểm ngày 09/01/2012) - Có 22 bang thực chương trình chia sẻ cơng việc, kết hợp phần trợ cấp BHTN với giảm số tuần làm việc để tránh việc sa thải nhân công - Có thỏa thuận song phương với Canada kể từ năm 1947 áp dụng cho người lao động di cư cận biên hai quốc gia 91 Thiết lập thể chế Quỹ BHTN: Thu phí: Cơ quan chịu trách nhiệm mức phí - Các bang quản lý chương trình BHTN bang chịu trách nhiệm vô điều kiện việc chi trả trợ cấp BHTN cho đối tượng đủ điều kiên hưởng - Quỹ tín thác BHTN bang thực đặt cọc Kho bạc Hoa Kỳ, theo đóng phí bảo hiểm kinh phí thực thơng qua Quỹ tín thác - Chính quyền liên bang chịu trách nhiệm chung thực hỗ trợ bang, thông qua khoản hỗ trợ tài trợ quản lý cung cấp cở sở có điều kiện vơ điều kiện - Chính quyền liên bang đóng góp chịu chi phí khoản trợ cấp BHTN gia hạn bang lý ảnh hưởng dây chuyền quy định đặc biệt - Cơ quan thuế liên bang (Cơ quan dịch vụ doanh thu nội địa) thu phí bảo hiểm thất nghiệp 0,6% tổng lương người sử dụng lao động, tiền lương lên tới 7.000 USD/năm Mức phí cao áp dụng Bang nợ Quỹ liên bang Hệ thống hoạt động cung cấp dịch vụ: - Chương trình bang yêu cầu việc đóng phí báo cáo tình hình cơng việc người lao động thực hàng quý Các điều kiện hưởng điều chỉnh cho phù hợp với chế (Xem điểm C.3c) - Phần lớn bang chấp nhận đăng ký hưởng BHTN qua mạng internet qua điện thoại, số bang yêu cầu đăng ký trực tiếp - Việc tiếp tục hưởng trợ cấp phải xác nhận quan có thẩm quyền Bang tuần/lần, thơng qua mạng internet quy điện thoại; khoản chi trả trợ cấp thực tuần/lần thông qua chuyển khoản ngân hàng qua bưu điện C Chương trình BHTN/BHVL Quy mơ theo pháp định: - Đạo luật thuế thất nghiệp liên bang (FUTA) Đạo luật BHXH (SSA, Chương III, IX XII) quy định phạm vi chương trình bang: ♦FUTA: http://tinyurl.com/FUTA-Act ♦SSA: http://tinyurl.com/SSA-Act - Hầu hết tất lao động làm cơng ăn lương tham gia chương trình BHTN cấp bang – liên bang, bao gồm người lao động giúp việc gia đình nhân viên quan bang - Ngoại trừ nhóm sau đây: nhân viên quan liên bang (gồm lực lượng quân đội) nhân viên đường sắt (được tham gia vào chương trình riêng biệt) Tương tự vậy, theo quy định Luật liên bang, hầu hết bang giới hạn tham gia lao động khu vực nông nghiệp trang trại có quy mơ lớn Vợ/chồng chủ doanh nghiệp thường loại trừ tham gia vào chương trình - Doanh thu phí từ cấp liên bang dùng để tài trợ cho: (i) toàn kinh phí quản lý cấp liên bang cấp bang; (ii) phần đóng góp liên bang vào khoản trợ cấp; (iii) Khoản vay mà Quỹ liên bang cung cấp cho bang; (iv) khoản trợ cấp thuộc số chương trình khẩn cấp liên bang - Mỗi bang thực thu phí BHTN phạm vi quản lý, mức phí BHTN bình quân từ 1,4% đến 6,7% tiền lương, với số tiền lương tối đa khác bang Mức phí bình qn tồn liên bang 3,2% mức tiền lương chịu thuế tối đa bình quân khoảng 15.700 USD Tính tồn quốc, tổng đóng phí BHTN chiếm bình quân 1% tổng lương - Sự cân Quỹ tín thác liên bang số người bị việc làm định mức phí đóng góp người sử dụng lao động, số bang mức phí dao động từ giá trị gần mức 10% tiền lương chịu thuế Các điều kiện hưởng trợ cấp: - Người đề nghị hưởng trợ cấp BHTN đáp ứng đủ điều kiện thực cơng việc có tham gia bảo hiểm thời gian gần đây, dựa vào tiền lương tối thiểu 04 quý đầu 05 quý hoàn chỉnh gần đây, mức trợ cấp khác biệt rõ rệt bang - Người đề nghị hưởng trợ cấp bị việc làm không lỗi ho, trừ họ có lý nghỉ việc đáng Hầu hết bang hạn chế “lý đáng” lý gắn với công việc lỗi người sử dụng lao động - Người đề nghị hưởng trợ cấp phải có khả làm việc và, theo quy định pháp luật hầu hết bang, phải đăng ký tìm việc làm Trung tâm việc làm công Thời gian hưởng mức trợ cấp - Nhìn chung, bang quy định múc trợ cấp tuần 50% tiền lương bình quân, bang áp dụng cơng thức tính mức tối đa khác - Trợ cấp bình quân hàng tuần chi trả mức 293 USD năm 2010 (từ mức 200 USD đến 400 USD), mức tối đa bình quân 445 USD mức trợ cấp bình quân 46% thu nhập bảo hiểm - Hầu hết bang áp dụng khoảng thời gian hưởng trợ cấp 26 tuần Tuy nhiên, trường hợp tỷ lệ thất nghiệp tăng cao dẫn đến việc số bang gia hạn chi trả khoản trợ cấp, thời gian gia hạn 92 lên tới 13 tuần (ở số trường hợp 20 tuần) Các khoản trợ cấp chi trả sở chia sẻ gần nửa chi trả từ Quỹ bang nửa từ Quỹ liên bang - Trong giai đoạn suy thoái kinh tế, hầu hết bang chịu tác động tình trạng thất nghiệp, chương trình trợ cấp bổ sung liên bang tài trợ thường áp dụng Khoảng thời gian chờ trước nhận khoản trợ cấp đầu tiên: - Hầu hết bang áp dụng khoảng thời gian chờ 01 tuần, nhiên có 12 bang không áp dụng khoảng thời gian chờ trợ cấp - Có 12 bang khác cho phép bỏ áp dụng khoản thời gian chờ hưởng trợ cấp trường hợp đặc biệt (ví dụ trường hợp thiên tai) Tiếp tục nhận trợ cấp: - Để tiếp tục hưởng trợ cấp, người đề nghị hưởng trợ cấp phải chứng họ có khả làm việc, sẵn sàng làm việc tích cực tìm kiếm việc làm, trừ trường hợp tham gia vào khóa đào tạo giới thiệu (thường khóa đào tạo nghề kiến thức bản) - Thông thường, việc tham gia khóa đào tạo tự nguyệ số bang gia hạn thời gian hưởng trợ cấp người lao động tham gia chương trình đào tạo đào tạo lại - Việc từ chối công việc phù hợp coi lý chấm dứt trợ cấp dựa vào tiêu chí khoảng cách lại, hồn cảnh gia đình, khoảng thời gian thất nghiệp yếu tố khác - Các bang thường từ chối giảm mức trợ cấp tuần mà người lao động nhận tìm cách nhận khoản trợ cấp thuộc vào quy định pháp luật liên bang hay bang khác trợ cấp bệnh nghề nghiệp, áp dụng tương tự trường hợp hưởng trợ cấp hưu trí từ nguồn Các sách thị trường lao động chủ động hành (Bao gồm chương trình việc làm phát triển kỹ nghề): - Từ tháng 01 đến tháng 3/2011, 70% số 03 triệu người hưởng trợ cấp BHTN lần đầu u cầu tích cực tìm việc làm khn khổ chương trình quan dịch vụ quản lý lao động tái làm việc - Các chương trình hành dành cho người lao động bị việc làm: o Chương trình xếp lại lao đơng/phản ứng nhanh (DWRR) triển khai trường hợp Nhóm chương trinh DWRR cấp bang có thơng tin khả sa thải diễn DWRR tư vấn nghề hỗ trợ tìm việc làm, chuẩn bị lý lịch xin việc tổ chức khóa tập huấn kỹ vấn kết nối với dịch vụ khác o Đạo luật đầu tư vào lực lượng lao động (WIA) quy định hỗ trợ kinh phí đào tạo lại cho người lao động đáp ứng đủ điều kiện o Chương trình hỗ trợ điều chỉnh thương mại (TAA) hỗ trợ người lao động việc làm nguyên nhân từ tăng hàng hóa nhập chuyển dây chuyển sản xuất khỏi Hoa Kỳ - Các điểm giao dịch việc làm cửa tạo hội tiếp cận với 1.790 ‘Trung tâm việc làm tổng thể cửa’ (hầu hết trung tâm bang địa phương), hỗ trợ việc làm dịch vụ đào tạo có liên quan dành cho người lao động, niên doanh nghiệp Bên cạnh đó, có 1.032 “Chi nhánh trung tâm việc làm cửa”, cung cấp số giới hạn hội việc làm dịch vụ đào tạo liên quan tới nhóm tương tự nêu Trang web cung cấp ứng dụng tìm kiếm việc làm, kết nối với trang web tìm kiếm khác dịch vụ khác có liên quan, xem thêm tại: http://www.servicelocator.org/ D Các chương trình khác Ảnh hưởng chương trình BHTN tới tỷ lệ thất nghiệp/tỷ lệ sa thải lao động: - Có ý kiến tranh luận khoản trợ cấp BHTN làm giảm động lực làm việc dẫn tới tỷ lệ thất nghiệp cao - Các ý kiến đối lập cho tác động khuyến khích BHTN giúp giảm tỷ lệ thất nghiệp, chế độ hỗ trợ BHTN khiến cho công việc thêm hấp dẫn, cho phép người sử dụng lao động trả mức lương thấp Các quy định pháp luật thực tiễn liên quan đến trợ cấp việc: - Một số bang coi thu nhập từ khoản trợ cấp sa thải trợ cấp việc thu nhập khấu trừ tính tốn mức trợ cấp Một cách khác, bang coi khoản thu nhập tiền lương để tính mức phí đóng góp, người lao động nhận khoản tốn khơng coi bị thất nghiệp - Trên thực tế xảy điều ngược lại: theo số quy định bang, người lao động nhận khoản trợ cấp sa thải coi bị thất nghiệp khoản trợ cấp có liên quan đến khoảng thời gian làm việc trước đó, khơng phải liên quan tới khoảng thời gian sau người lao động bị việc làm 93 Xét đến mối quan tâm nhu cầu khác lao động nam giới nữ giới: - Số người thất nghiệp bình quân quý III/2011 14 triệu người - Theo quy định liên bang, lao động nữ thơi việc lý có thai khơng bị từ chối chi trả trợ cấp, không coi lý xác đáng để nghỉ việc - Một số bang không từ chối chi trả trợ cấp cho người lao động tự nguyện thơi việc người lao động thơi việc lý chuyển chỗ với vợ/chồng đến địa điểm có khó khăn lại cơng việc trước So sánh mức trợ cấp (i) chuẩn nghèo quốc gia, (ii) mức lương tối thiểu (trường hợp có quy định): Xét đến mối quan tâm nhu cầu khác người khuyết tật: - Một số bang cho phép người lao động khơng có số tiền lương tham chiếu thời gian gần dùng số tiền lương trước cơng việc có điều kiện làm việc liên quan tới ốm đau thương tật người lao động - 10 bang cho phép tiếp tục hưởng trợ cấp BHTN người đề nghị hưởng trợ cấp bị ốm bị khuyết tật sau đề nghị hưởng trợ cấp, trừ trường hợp người hưởng trợ cấp nêu từ chối việc làm phù hợp - Đạo luật người khuyết tật Hoa Kỳ (ADA) bảo vệ người lao động người tìm việc khỏi phân biệt đối xử lý bị khuyết tật Các số thực giám sát liên quan tới hiệu thách thức chương trình - Bộ Lao động Hoa Kỳ áp dụng hệ thống quản lý triển khai tổng thể nhằm hỗ trợ bang quản lý hiệu chương trình BHTN, chi tiết xem http://workforcesecurity.doleta.gov/unemploy/perfor mance.asp - Trang web Bộ Lao động cung cấp số liệu thống kê chi tiết chương trình BHTN bang nói riêng chương trình BHTN tồn quốc nói chung, liên quan đến mức phí mức trợ cấp - Cơ quan dịch vụ quản lý lao động tái làm việc xác định đối tượng đề nghị hưởng trợ cấp có khả sử dụng hết trợ cấp BHTN nhằm kết nối họ với dịch vụ tái làm việc So sánh đối tượng áp dụng pháp định thực tế: - Số người có việc làm bình quân quý 3/2011 (từ tháng đến tháng 9) 140,4 triệu người, 130,9 triệu người lao động làm công ăn lương - Số người có việc làm tham gia vào chương trình BHTN quý III/2011 125,2 triệu người - Trong quý III/2011, số đối tượng bảo hiểm bị thất nghiệp 3,5 triệu người hưởng trợ cấp BHTN thường xuyên, có 7,1 triệu người hưởng khoản trợ cấp gia hạn - Năm 2011, chuẩn nghèo xác định mức 22.350 USD (tổng thu nhập hàng năm) gia đình có 04 thành viên, tương ứng với mức 430 USD/tuần - Mức lương tối thiểu liên bang 7,25 USD/giờ có hiệu lực áp dụng từ ngày 24/7/2009 Có nhiều bang áp dụng mức lương tối thiểu, phần lớn tương tự mức lương tối thiểu liên bang - Trong quý III/2011, mức trợ cấp BHTN bình quân hàng tuần chi trả 291,41 USD, với khoảng thời gian hưởng trợ cấp bình quân 17,6 tuần Tỷ lệ tìm việc làm trước kết thúc thời gian hưởng trợ cấp: - Có 64% đối tượng nhận chi trả trợ cấp BHTN lần quý I/2011 sau nhận tiền lương quý tiếp theo, điều cho thấy đối tượng tìm việc làm - Một tiêu đo lương khác tỷ lệ sử dụng hết trợ cấp, tính cách lấy số người nhận khoản trợ cấp cuối chia cho số người nhận khoản trợ cấp đầu tiên, với khoản thời gian trễ 26 tuần: kết tiêu 50% quý III/2011 Ưu điểm chương trình BHTN: - Mối quan hệ đối tác liên bang – bang sở để nảy sinh sáng kiến chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn hiệu - Các bang có thẩm quyền rộng thiết kế chương trình BHTN bang, tạo điều kiện cho bang áp dụng quy định BHTN phù hợp với điều kiện, nhu cầu ưu điểm đặc thù bang - Trong q III/2011, có 95,6% lao động làm cơng ăn lương 89,2% tổng số lao động có việc làm tham gia vào chương trình BHTN Nhược điểm chương trình BHTN: - Quỹ tín thác BHTN phần lớn bang bị thâm hụt có cân quỹ mức thấp - Nhiều bang có mức phí đóng góp người sử dụng lao động giảm dần hàng năm đến mức không đủ kinh phí xét theo dài hạn - Cách tiếp cận người sử dụng đóng tất phí dẫn đến làm giảm thông tin đầu vào người lao động ảnh hưởng người lao động tới khâu thiết kế chương trình - Hầu hết bang khơng thể cập nhật thường xuyên mức tiền lương sở chịu thuế chương trình BHTN, vậy, mức tiền lương chịu thuế 94 chiếm khoảng 26% tổng tiền lương, khiến cho tình hình tài hầu hết chương trình BHTN bang bị xấu - Hệ thống đánh giá thực dẫn đến tình trạng có nhiều khiếu nại người lao động tranh chấp pháp lý, để phản kháng lại hoạt động người sử dụng lao động nhằm tối thiểu hóa chi phí cách coi người lao động việc tự nguyện 95 VIỆT NAM Liên hệ: Ông Nguyễn Đại Đồng, Cục trưởng, Cục Việc làm, MoLISA Trang web: Bộ Lao động, Thương binh Xã hội: http://english.molisa.gov.nv/ Các chương trình an sinh xã hội giớiKhu vực Châu Á Thái Bình Dương 2010: http://www.ssa.gov/policy/docs/progdesc/ssptw/2010-2011/asia/Viet Nam.html Nâng cao hiệu hệ thống phúc lợi xã hội (Bản tin Thông xã Việt Nam): http://www.vnnnews.net/fine-tuning-the-social-welfare-system Báo cáo xu hướng việc làm Việt Nam, 2010: http://tinyurl.com/7zowzcj Tỷ giá hối đoái: $1 US Dollar (USD) = 20.810 Đồng (Ngày 22/02/2012) A Tổng quan Lịch sử phát triển: Chương trình BHTN Việt Nam bắt đầu thực thu phí bảo hiểm từ ngày 01/01/2009 Có nhiều tranh luận diễn thập kỷ trước thời điểm việc xây dựng chương trình BHTN Tháng 4/2002, Quốc hội thông qua Bộ luật lao động sửa đổi làm sở cho việc triển khai BHTN Năm 2006, Luật BHXH sửa đổi gồm quy định liên quan tới BHTN Cuộc khủng hoảng năm 2008 xúc tiến tranh luận bên liên quan cách thức triển khai chương trình BHTN có thu phí Chương trình đảm bảo thu nhập khơng thu phí hiên hành: Giống quốc gia khác, Việt Nam thơng qua số chương trình nhằm hỗ trợ người nghèo khơng hưởng trợ cấp từ chương trình đảm bảo thu nhập có thu phí Nhìn chung, người nghèo thường sống khu vực nông thôn, làm việc khu vực nông nghiệp coi phần lực lượng lao động phi thức Xấp xỉ 70% lực lượng lao động Việt Nam sống khu vực nông thôn, tương ứng với 33,5 triệu người23 Việt Nam triển khai 03 sách chủ chốt giai đoạn 05 năm năm 2011 nhằm hỗ trợ người nghèo khu vực nơng thơn Nhóm sách hỗ trợ tín dụng, giáo dục đào tạo kỹ nghề Nhóm sách thứ hai hỗ trợ người dân kinh phí tham gia bảo hiểm xã hội, y tế thất nghiệp Nhóm thứ ba nhằm giúp người nghèo đảm bảo nhu cầu hàng ngày thiết yếu dần khỏi cảnh nghèo Bên cạnh đó, có chương trình khơng thu phí nhằm giúp đỡ đối tượng cao tuổi, trẻ mồ coi người khuyết tật hỗ trợ đối tượng cựu chiến binh thương binh 23 Bài báo từ TTXVN: Nâng cao hiệu hệ thống an sinh xã hội – Ngày 31/3/2010 MoLISA phối hợp với Bộ Tài đưa sách hỗ trợ giá điện, theo gia đình sống chuẩn nghèo nhận khoản hỗ trợ 30.000 đồng Các đối tượng hưởng lương hưu nhận trợ cấp BHXH 2,5 triệu đồng/tháng hưởng hỗ trợ tài mức 250.000 đồng/tháng 24 B Các đặc trưng Các đặc trưng Chương trình BHTN: Chương trình bảo hiểm bắt buộc triển khai năm 2009 cung cấp khoản trợ cấp tạm thời tiền mặt với thời gian từ 03 tháng đến 12 tháng, với mức trợ cấp 60% thu nhập trước Phạm vi đối tượng tham gia BHTN gồm người lao động có hợp đồng không xác định thời hạn làm việc doanh nghiệp tư nhân (sử dụng từ 10 lao động trở lên), viên chức với hợp đồng công việc xác định thời hạn tham gia chương trình cán nhà nước viên chức với hợp đồng công việc không xác định thời hạn miễn tham gia vào chương trình BHTN Người lao động nước ngồi thuộc đối tượng loại trừ tham gia vào chương trình BHTN Các đặc trưng cụ thể tính phù hợp chương trình BHTN: Người lao động thất nghiệp bị việc phi tự nguyện hay tự nguyện nhận trợ cấp BHTN mà không bị khấu trừ mức trợ cấp thời gian hưởng trợ cấp Chương trình BHTN cho phép đối tượng nhận lần khoản trợ cấp BHTN lại họ tìm việc làm, chí trường hợp đối tượng quay lại làm việc cho người sử dụng lao động trước 24 Trung tâm báo chí nước ngoài, ngày 21/12/2011: http://www.presscenter.org.vn/en/content/view/7028/89/ 96 Người thất nghiệp phải trả lại thẻ bảo hiểm y tế họ chấm dứt công việc Bảo hiểm y tế phục hồi họ đủ điều kiện hưởng trợ cấp (dự kiến sửa đổi quy định cho phép hưởng bảo hiểm y tế kể từ ngày người thất nghiệp xác định đủ điều kiện hưởng trợ cấp thay từ ngày hưởng khoản trợ cấp đầu tiên) Cần có sở liệu quốc gia để xử lý trường hợp chuyển hưởng trợ cấp Tuy nhiên, thời điểm định đưa hệ thống ESC kết nối với sở liệu cấp tỉnh Thiết lập thể chế Quỹ BHTN: Quy mô theo pháp định: Cục Việc làm (BOE) thuộc Bộ Lao động, Thương binh Xã hội (MoLISA) chịu trách nhiệm triển khai trực tiếp chương trình BHTN Các sách, trình tự thủ tục có liên quan ban hành phạm vi toàn quốc thực Trung tâm giới thiệu việc làm (ESC) Luật tham chiếu Luật Bảo hiểm xã hội sửa đổi ngày 26/6/2006, Nghị định số 127 (Nghị định số 127/2008/NĐ-CP) Thông tư số 32 ngày 25/10/2010 (thay Thơng tư số 04/2009/TTBLĐTBXH ngày 01/01/2009) ESC có trách nhiệm tiếp cận, tính tốn đề xuất chi trả trợ cấp BHTN lên Giám đốc Sở Lao động, Thương binh Xã hội (DoLISA) Giám đốc Sở LĐTBHX định liên quan tới chi trả trợ cấp BHTN VSS chịu trách nhiệm thu phí bảo hiểm Mức đóng phí bảo hiểm 1% tiền lương người lao động người sử dụng lao động Nhà nước đóng góp phí mức 1% tiền lương Bảo hiểm xã hội Việt Nam (VSS) chịu trách nhiệm phạm vi đối tượng tham gia, thu phí bảo hiểm chi trả trợ cấp BHTN cho người thất nghiệp Hệ thống hoạt động cung cấp dịch vụ: hệ thống điện tử hành: Khi chấm dứt công việc, người sử dụng lao động gửi Sổ BHXH (SI) cho quan bảo hiểm xã hội để xác nhận Quá trình tạo thời gian chậm chễ dài nhờ có số đề xuất triển khai sau đánh giá kết triển khai 06 tháng chương trình, giúp rút ngắn khoảng thời gian chậm chễ nêu C Chương trình BHTN/BHVL Thu phí bảo hiểm: Các điều kiện hưởng trợ cấp: Để hưởng trợ cấp BHTN, người thất nghiệp phải có tối thiểu 12 tháng làm việc có tham gia bảo hiểm khoảng thời gian 24 tháng gần trước bị việc làm Người lao động phải đăng ký tìm việc làm vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày bị việc làm đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký tìm việc làm Các điều kiện khác gồm có điều kiện người lao động khơng thể tìm việc làm vòng 15 ngày kể từ ngày đăng ký tìm việc không hưởng lương hưu Thời gian hưởng mức trợ cấp Người thất nghiệp phải đăng ký tìm việc làm vòng thời gian 07 ngày làm việc tính từ ngày bị việc làm (đề xuất kéo dài khoảng thời gian lên tới 90 ngày) Thời gian hưởng trợ cấp phụ thuộc vào số tháng thực cơng việc có tham gia bảo hiểm trình bày bảng sau đây: Kể từ ngày đăng ký tìm việc làm, người thất nghiệp phải nộp tất tài liệu cần thiết (bao gồm đăng ký hưởng trợ cấp BHTN) vòng 15 ngày làm việc ESC DoLISA định khoảng thời gian 20 ngày kể từ ngày nhận đề nghị hưởng trợ cấp BHTN tài liệu có liên quan khác Tháng hưởng trợ cấp Làm việc có tham gia bảo hiểm tháng tháng tháng 12 tháng Từ 12 đến 35 tháng Từ 36 đến 71 tháng Từ 72 đến 143 tháng Từ 144 tháng trở lên Quyết định cuối ESC gửi tới VSS VSS thực chi trả trợ cấp cho người thất nghiệp chuyển khoản ngân hàng tiền mặt Kể từ ngày 01/01/2010, đề nghị hưởng trợ cấp BHTN xử lý cách thủ công ESC Trong vòng 02 năm qua, hệ thống máy tính triển khai thí điểm hai địa điểm thành phố Hồ Chí Minh tỉnh Bình Dương Kế hoạch nhân rộng hệ thống máy tính toàn quốc dự kiến vào cuối năm 2011 Tỷ lệ hưởng trợ cấp 60% tiền lương bình quân hàng tháng 06 tháng liên tiếp gần Khoảng thời gian chờ trước nhận khoản trợ cấp đầu tiên: Khoảng thời gian chờ nhận bảo hiểm 15 ngày kể từ ngày đăng ký tìm việc làm người thất nghiệp khơng tìm việc làm khoảng thời gian nêu 97 Tiếp tục nhận trợ cấp: Người thất nghiệp hàng tháng phải tiếp tục báo cáo hoạt động tìm kiếm việc làm với ESC Đây yếu tố quan trọng chương trình BHTN, u cầu người lao động phải tích cực tìm việc làm sẵn sàng làm việc Người thất nghiệp vấn với tư cách đối tượng tiềm tham gia chương trình đào tạo nghề Tỷ lệ thất nghiệp cơng bố thức ổn định mức 2,9% năm 2009 201026 Các quy định pháp luật thực tiễn liên quan đến trợ cấp việc: Bộ luật lao động Việt Nam quy định chi trả trợ cấp việc chấm dứt hợp đồng lao động 03 trường hợp sau: 1) Trường hợp người lao động người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động với khoảng thời gian mà người lao động làm việc 12 tháng; 2) Trường hợp người sử dụng lao động chấm dứt hợp đồng lao động cách bất hợp pháp với người lao động người lao động buộc phải nhận người lao động làm việc trở lại người lao động từ chối quay lại làm việc 3) Trong trường hợp bị dôi lao động thay đổi cấu doanh nghiệp thay đổi công nghệ Người lao động tìm việc làm (gồm trường hợp quay lại làm việc cho người sử dụng trước đó) chi trả lần tất khoản trợ cấp lại Các sách thị trường lao động chủ động hành (Bao gồm chương trình việc làm phát triển kỹ nghề): Chính sách thị trường lao động Việt Nam liên hệ mật thiết phát triển linh hoạt thị trường lao động với luồng di cư từ khu vực nông thôn khu vực thành thị chuyển dịch từ lĩnh vực nông nghiệp sang lĩnh vực phi nông nghiệp Lĩnh vực có tỷ trọng việc làm cao Việt Nam lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp ngư nghiệp, với tổng số 23 triệu lao động năm 2008 Điều cho thấy chuyển dịch cấu lao động từ ngành nông nghiệp sử dụng nhiều lao động sang ngành cơng nghiệp dịch vụ có giá trị gia tăng cao hơn, sử dụng nhiều yếu tố công nghệ vốn25 Liên quan đến BHTN, người lao động định đủ điều kiện hưởng trợ cấp, người lao động ESC cung cấp miễn phí dịch vụ kết nối việc làm phù hợp lực kinh nghiệm làm việc Nếu người lao động cung cấp miễn phí dịch vụ kết nối việc làm mà khơng thể tìm việc làm, người lao động đăng ký tham gia khóa đào tạo nghề Tuy nhiên, có số người lao động hưởng lợi từ việc tham gia khóa đào tạo nghề thời gian hưởng trợ cấp ngắn, thiếu động lực để nâng cao kỹ nghề Nhu cầu thực tế cần tăng thêm thời gian khóa đào tạo tổ chức khóa đào tạo nâng cao Bên cạnh đó, có đề xuất để cải tiến khóa đào tạo nghề nhằm tạo chương trình đào tạo thu hút người lao động đơn giản hóa thủ tục để người lao động tham gia khóa đào tạo D Các chương trình khác Ảnh hưởng chương trình BHTN tới tỷ lệ thất nghiệp/tỷ lệ sa thải lao động: Việc tiếp nhận đề nghị hưởng trợ cấp BHTN tháng 01/2010, q sơm để phân tích ảnh hưởng BHTN lên tỷ lệ thất nghiệp 25 Viet Nam Employment Trends Report 2010: http://tinyurl.com/7re2h4r Tuy nhiên, thời gian đóng phí bảo hiểm cho người lao động khơng tính đến xác định khoản trợ cấp thơi việc Xét đến mối quan tâm nhu cầu khác lao động nam giới nữ giới: Nhìn chung, vị phụ nữ cải thiện sau Quốc hội thông qua Luật bình đẳng giới năm 2006 Khơng có quy định cụ thể quy định BHTN liên quan tới bình đẳng giới, theo báo cáo Liên Hiệp quốc cho thấy tỷ trọng lao động nữ chiếm 50% số thành viên cơng đồn lao động nữ bảo vệ quyền lợi từ phía Cơng đồn Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam 27 Xét đến mối quan tâm nhu cầu khác người khuyết tật: - Khơng có quy định cụ thể việc chi trả trợ cấp BHTN cho đối tượng khuyết tật Các số thực giám sát liên quan tới hiệu thách thức chương trình Hiện tại, khơng có số thực giám sát để xác định hiệu chương trình BHTN Tuy nhiên, có đoàn khảo sát gồm cán Việt Nam (gồm cán Cục Việc làm) đến thăm Canada tiếp cận với thông tin số thực giám sát triển khai Việt Nam Saigon News: http://www.saigongpdaily.com.vn/national/2011/1/88547/ 27 Luật bình đẳng giới, Liên hiệp quốc: http://www.un.org/News/Press/docs/2007/wom1593.d oc.htm 26 98 So sánh đối tượng áp dụng pháp định thực tế: Theo báo cáo Bảo hiểm xã hội Việt Nam; năm 2009, có 5,412 triệu người tham gia BHTN, tổng phí BHTN thu 3.066 tỷ đồng (bằng 142% mục tiêu Thủ tướng Chính phủ đề ra); đó, ngân sách nhà nước đóng góp khoảng 1.022 triệu đồng 28 Dự tính năm 2010, có khoảng 5,835 triệu người tham gia BHTN, mức phí dự tính thu đạt khoảng 3.804 tỷ đồng; đó, ngân sách nhà nước đóng góp 1.268 tỷ đồng Tính đến cuối tháng 5/2010, có khoản 6,4 triệu người tham gia BHTN tồn quốc, với mức phí thu 1.421 tỷ đồng (chưa gồm mức đóng góp 1% ngân sách nhà nước), số người tham gia chương trình cao khoảng 10% so với dự tính So sánh mức trợ cấp (i) chuẩn nghèo quốc gia, (ii) mức lương tối thiểu (trường hợp có quy định): Tại Việt Nam, ước tính khoảng 10,6% dân số sống mức ngèo (theo ước tính năm 2010) Theo Bà Phạm Thị Hải Chuyền, Bộ trưởng Bộ LĐTBXH, chuẩn nghèo thức 400.000 đồng (tương đương 19 USD/tháng người dân sống khu vực nông thôn 500.000 đồng (tương đương 23,80 USD) khu vực thành thị Báo cáo hàng tháng người lao động liên quan đến hoạt động tìm việc làm tạo chế hữu hiệu để đảm bảo người lao động tích cực tìm kiếm việc làm khuyến khích họ nhanh tìm việc làm Nhược điểm chương trình BHTN: Hiện tại, người lao động nghỉ việc tự nguyện phi tự nguyện hưởng đầy đủ trợ cấp BHTN Có lẽ cần sửa đổi quy định để có người việc phi tự nguyện hưởng đầy đủ trợ cấp BHTN Người tìm việc chi trả lần tồn khoản trợ cấp BHTN lại họ tìm việc làm (bao gồm trường hợp quay lại làm việc với người sử dụng lao động trước đó) Số người thất nghiệp tham gia khóa đào tạo nghề mức thấp Cần phải đơn giản hóa thủ tục nhằm khuyến khích người lao động nâng cao kỹ nghề nhằm giúp họ sớm tìm việc làm trì cơng việc Để ứng phó với tỷ lệ lạm phát cao; hàng năm, Việt Nam tiến hành điều chỉnh mức lương tối thiểu Hiện tại, mức lương tối thiểu mức từ 830.000 đồng tới 1,55 triệu đồng/tháng Việt Nam quốc gia đầu việc tăng lương tối thiểu quốc gia khu vực Châu Á Tiền lương bình quân đầu người xấp xỉ mức 3,2 triệu đồng (150 USD), phụ thuộc vào loại hình cơng việc 29 Ví dụ, người lao động làm việc ngành dệt chế biến thực phẩm có tiền lương từ 2,1 triệu đồng tới 2,3 triệu đồng/tháng Do vậy, với mức trợ cấp BHTN 60% tiền lương bình qn hàng tháng, người lao động nhận 1,3 triệu đồng/tháng, cao mức chuẩn nghèo mà gần mức lương tối thiểu Tỷ lệ tìm việc làm trước kết thúc thời gian hưởng trợ cấp: - Khơng có thơng tin Ưu điểm chương trình BHTN: Mức trợ cấp BHTN thấp thời gian hưởng trợ cấp ngắn giúp Quỹ BHTN Việt Nam có khả trì Quỹ giai đoạn đầu triển khai chương trình Phát triển tồn cầu an sinh xã hội (GESS): http://tinyurl.com/86548ob 29 Việt Nam Online, http://www.Viet Namonline.com/az/average-salary.html 28 99 ... thơi việc, nghỉ việc có lý đáng Khác gắn với thời gian đóng BHTN: • tới 11 tháng: tháng trợ cấp • 12 tới 23 tháng: tháng trợ cấp • 24 tới 35 tháng: tháng trợ cấp • 36 tháng trở lên: 12 tháng trợ... gian làm việc lâu dài, thông qua áp dụng khoảng thời gian 03 tháng hưởng trợ cấp tham gia bảo hiểm 01 năm, 06 tháng sau tham gia bảo hiểm 03 năm, 09 tháng sau tham gia bảo hiểm 06 năm 12 tháng... thường việc làm (nếu bị buộc thơi việc) : • Lần 1: 12 tháng liên tục; • Lần 2: 12 tháng vòng 18 tháng gần đâu; • Lần 3: 18 tháng vòng 24 tháng gần đây; • Lần nhiều hơn: 36 tháng vòng 48 tháng gần
- Xem thêm -

Xem thêm: Dự án Nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp và kinh nghiệm về bảo hiểm việc làm ở khu vực Châu Á và trên thế giới, Dự án Nghiên cứu về bảo hiểm thất nghiệp và kinh nghiệm về bảo hiểm việc làm ở khu vực Châu Á và trên thế giới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn