ĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc

24 26 0
  • Loading ...
1/24 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:09

ĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn NgọcĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan ĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc Câu 1: [ID: 82879] Cho a, b  0; m, n  * Trong đẳng thức sau, đẳng thức sai? A m a :m b  m a:b B  a m n  m an C m a.m b  m ab D m a mb mab Câu 2: [ID: 82880] Trong mặt phẳng tọa độ Oxy , cho biết A  3;5 Tìm tọa độ A’ ảnh điểm A qua phép đối xứng trục Ox A A '  3; 5  B A '  5;3 C A '  3;5 D A '  3; 5 Câu 3: [ID: 82881] Cho  a  Trong đẳng thức sau, đẳng thức đúng?     A log a a a  3 B log a a a    C log a a a    D log a a a  Câu 4: [ID: 82882] Cho đường thẳng a mặt phẳng  P  , đường thẳng b đối xứng với đường thẳng a qua mặt phẳng  P  Khi b  a ? A Khi a   P  B Khi  a,  P    90 C Khi  a,  P    45 D Khi a / /  P  Câu 5: [ID: 82883] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho M  2;3; 2  , N  2; 1;  Tìm tọa độ điểm E thuộc trục cao cho tam giác MNE cân E 1  A  0;0;  2  1   B  0; 0;    1  C  0; 0;  3  1   D  0; 0;    Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 6: [ID: 82884] Cho hàm số f  x  có đồ thị f '  x  khoảng K hình vẽ bên Khi K, hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B Câu 7: [ID: 82885] Đồ thị hàm số y  A C  x2 có tất đường tiệm cận x  3x  B C Câu 8: [ID: 82886] Tìm tập xác định hàm số y   k  A  \  , k    2  D D 1  s inx cos x   B  \   k, k    C  \ k, k   2  D  \ k2, k   Câu 9: [ID: 82887] Cho chữ số 2; 3; 4; 5; 6; Từ chữ số lập số tự nhiên có chữ số đơi khác nhau? A 120 B 60 Câu 10: [ID: 82888] Giải phương trình A x   C 20 D 40 tan x      k, k   B x   k, k   C x      k, k   D x   k, k   Câu 11: [ID: 82889] Cho tứ diện ABCD , G trọng tâm ABD M điểm cạnh BC cho BM  2MC Đường thẳng MG song song với mặt phẳng sau đây: A  ABC  B  ABD  C  BCD  D  ACD  100 Câu 12: [ID: 82890] Tìm hệ số x 97 khai triển đa thức  x   A 1293600 B 1293600 97 97 C  2  C100 97 D 297 C100 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 13: [ID: 82891] Có giá trị nguyên dương x thỏa mãn bất phương trình : log  x  40   log  60  x   2? A 20 B 10 C Vô số D 18 Câu 14: : [ID: 82892] Trong bất đẳng thức sau, bất đẳng thức sai? A log  log  B log 1   log 1 e C log 1   log 1 D log  Câu 15: [ID: 82893] Cho đường thẳng d song song mặt phẳng    d nằm mặt phẳng    Gọi a giao tuyến       Khi A a d trùng nhau.B a d cắt C a song song d D a d chéo Câu 16: [ID: 82894] Tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp khối chóp tứ giác có cạnh đáy góc cạnh bên mặt đáy 60 A B C D 6 Câu 17: [ID: 82895] Một hình nón có bán kính đáy có thiết diện qua trục tam giác vuông cân Tính diện tích xung quanh hình nón A 2 B  C 2 D  Câu 18: [ID: 82896] Kí hiệu M giá trị lớn hàm số y  sin2x  cos2x Tìm M ? A M  2 B M  C M  D M  Câu 19: [ID: 82897] Cho hai số thực dương a, b thỏa mãn log a b  Tính log A  10 B C  D a b  b.a  15 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 20: [ID: 82898] Cho biết C2n  Tìm số hạng không chứa x khai triển n 1  x  x  A B C D Cả ba phương án sai Câu 21: [ID: 82899] Cho khối lăng trụ ABCD.A ' B 'C ' D ' có đáy ABCD hình vng Hình chiếu vng góc A' mặt phẳng  ABCD  trung điểm AB, góc mặt phẳng  A 'CD  mặt phẳng  ABCD  60 Thể tích khối chóp B '.ABCD 3a Tính độ dài đoạn thẳng AC A 2a B 2a 3 C 2a D 2a   Câu 22: [ID: 82900] Cho biết tập xác định hàm số y  log  1  log x  khoảng   có độ dài m (phân số tối giản) Tính giá trị m  n n A B C D 20 Câu 23: [ID: 82901] Cho khai triển  2x  1  a  a1x  a x   a 20 x 20 Tính a ? A a  9120 B a  9120 C a  1140 D a  1140 Câu 24: [ID: 82902] Tính tích tất nghiệm phương trình  x2  log 4x  log    8 2   A 32 B C 64 D 128 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 25: [ID: 82903] Trong khẳng định đây, khẳng định đúng? A Hai đường thẳng phân biệt song song với mặt phẳng song song với B Hai mặt phẳng phân biệt song song với mặt phẳng thứ ba song song với C Một đường thẳng mặt phẳng song song với mặt phẳng song song với D Hai mặt phẳng phân biệt song song với đường thẳng song song với   Câu 26: [ID: 82904] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho u   2;3;0  , v   2; 2; l  , tọa    độ véc tơ w  u  2v A  6; 7; 2  B  6; 8;1 C  6;3;0  D  6;3;0    Câu 27: [ID: 82906] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho u   2;3;0  , v   2; 2; l  , độ    dài véc tơ w  u  2v A B C D Câu 28: [ID: 82907] Tìm tất giá trị tham số m để đồ thị hàm số y  x  2m x  2m có ba điểm cực trị A, B, C cho O, A, B, C đỉnh hình thoi (với O gốc tọa độ) A m  B m  C m  1 D m  Câu 29: [ID: 82908] Lăng trụ đứng ABC.A ' B 'C ' có đáy tam giác vng cân A, BC  2a , cạnh bên AA '  3a có hai đáy hai tam giác nội tiếp hai đường tròn đáy hình trụ    Tính thể tích khối trụ    A a B 3a C 3a D 4a Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 30: [ID: 82909] Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho ba vec tơ       a 1; m;  ; b   m  1; 2;1 ; c   0; m  2;  Giá trị m để a, b, c đồng phẳng là: A B  C D Câu 31: [ID: 82910] Trong hệ trục tọa độ Oxy , cho hai đường tròn  C   C ' có 2 2 phương trình  x  1   y     x     y  1  Xét phép tịnh tiến theo vectơ   v biến đường tròn  C  thành đường tròn  C ' Tìm v ?  A v   3;3  B v   1; 1  C v   3; 3  D v  1;1 Câu 32: [ID: 82911] Cho cấp số nhân  u n  , biết u1  2, u  54 Tính S10 tổng 10 số hạng cấp số nhân cho? A S10  118096 B S10  59048 C S10  59048 D S10  29524 Câu 33: [ID: 82912] Tìm nghiệm dương nhỏ thỏa mãn phương trình sin 2x  cos2x  s inx  cos x  1? A x   B x  5 C x  2 D x   Câu 34: [ID: 82913] Hình chóp S.ABCD có đáy hình chữ nhật, AB  a,SA   ABCD  ,SC tạo với mặt đáy góc 45 Mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABCD có bán kính a Thể tích khối chóp S.ABCD bằng: A 2a B 2a 3 C a3 3 D 2a 3 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 35: [ID: 82914] Hình nón có đáy hình tròn bán kính R, chiều cao h Kết luận sau sai ? A Góc đỉnh   arctan R h B Đường sinh hình nón l  h  R C Diện tích xung quanh Sxq  R R  h D Thể tích khối nón V  R h Câu 36: [ID: 82915] Cho hàm số y  x2  C  Gọi d khoảng cách từ giao điểm hai tiệm x 1 cận đồ thị  C  đến tiếp tuyến  C  Giá trị lớn d đạt là: A 3 B C D 2 Câu 37: [ID: 82916] Cho hình trụ  T  có bán kính cm, mặt phẳng  P  cắt hai đáy hình trụ theo hai dây AB CD, AB  CD  cm Tứ giác ABCD hình chữ nhật AD BC khơng đường sinh, góc mp  P  mặt phẳng chứa đáy hình trụ 60 Thể tích khối trụ là: A 60 cm B 24 13 cm3 C 16 13 cm3 D 48 13 cm3 x log a 1  2x    cos x ,  a  cho trước Kết sau x 0 x2 Câu 38: [ID: 82917] Đặt I  lim đúng? A I   ln a B I  ln a  C I   ln a D I  ln a  Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 39: [ID: 82918] Người ta muốn xây bể nước dạng hình hộp chữ nhật khơng nắp tích 500 m , đáy bể hình chữ nhật có chiều dài gấp đơi chiều rộng Giá th công nhân xây bể 500000 đồng/ m Chi phí cơng nhân thấp là: A 150 triệu đồng B 75 triệu đồng C 60 triệu đồng D 100 triệu đồng Câu 40: [ID: 82919] Một công ty dự kiến làm đường ống nước thải hình trụ dài km , đường kính ống (khơng kể lớp bê tông) 1m ; độ dày lớp bê tông 10cm Biết khối bê tông phải dùng 10 bao xi măng Số bao xi măng công ty phải dùng để xây dựng đường ơng nước gần với số nhất? A 3456 bao B 3450 bao C 4000 bao D 3000 bao Câu 41: [ID: 82920] Cho hình chóp S.ABCD có đáy hình vng tâm O, SA vng góc với đáy ABCD Gọi I trung điểm SC Xét khẳng định sau: OI   ABCD  AC   SBD  IA  IB  IC  ID BC   SCD  Trong khẳng định trên, có tất khẳng định ĐÚNG ? A B C 1000 Câu 42: [ID: 82921] Cho đa thức P  x    2x  1 D Khai triển rút gọn ta P  x   a1000 x1000  a 999 x 999   a1x  a Đẳng thức sau A a1000  a 999   a1  B a1000  a 999   a1  21000  C a1000  a 999   a1  D a1000  a 999   a1  21000 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 43: [ID: 82922] Cho tam giác ABC có BAC  120 , AB  AC  a Quay tam giác ABC (bao gồm điểm tam giác) quanh đường thẳng AB ta khối tròn xoay Thể tích khối tròn xoay : a A a 3 C a B a 3 D Câu 44: [ID: 82923] Trong khối trụ có diện tích tồn phần  Gọi    khối trụ tích lớn nhất, chiều cao    A  B 6 C D Câu 45: [ID: 82924] Gọi S tổng nghiệm phương trình  s inx  đoạn cos x   0; 2017 Tính S A S  2035153 B S  1001000 C S  1017072 D S  200200 Câu 46: [ID: 82925] Cho hình chóp S.ABC có SA   ABC  ; SA  2BC góc BAC  120 Hình chiếu A đoạn SB, SC M, N Tính góc hai mặt phẳng  ABC   AMN  A 45 B 60  Câu 47: [ID: 82926] Ký hiệu f  x    x   A 1500 B 2017 C 15 1 2log x 8 3log 2 x D 30   1  Giá trị f  f  2017   bằng:   C 1017 D 2000 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 48: [ID: 82927] Gọi M điểm có hoành độ khác 0, thuộc đồ thị  C  hàm số y  x  3x Tiếp tuyến  C  M cắt  C  điểm thứ hai N (N không trùng với M) Kí hiệu x M , x N thứ tự hoành độ M N Kết luận sau đúng? A 2x M  x N  B x M  2x N  C x M  x N  2 D x M  x N  Câu 49: [ID: 82928] Cho nhơm hình chữ nhật ABCD có AD  60 cm Ta gập nhôm theo hai cạnh MN PQ vào phía đến AB DC trùng nhau, với AN  PD (như hình vẽ đây) để hình lăng trụ Tìm độ dài đoạn AN để thể tích khối lăng trụ lớn A AN  39 cm B AN  20cm C AN  15 cm D AN  15cm Câu 50: [ID: 82929] Một công ty điện lực bán điện sinh hoạt cho dân theo hình thức lũy tiến (bậc thang) sau: Mỗi bậc gồm 10 số; bậc từ số thứ đến số thứ 10, bậc từ số thứ 11 đến số thứ 20, bậc từ số thứ 21 đến số thứ 30, Bậc có giá đồng/1số, giá số bậc thứ n +1 tăng 500 so với giá số bậc thứ n 2,5% Gia đình ơng A sử dụng hết 847 số tháng 1, hỏi tháng ơng A phải đóng tiền? (Kết làm tròn đến hàng phần trăm) A x  1431392,85 B x  1419455,83 C x  1914455,82 D x  1542672,87 10 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Đáp án 1-D 2-D 3-B 4-C 5-C 6-A 7-D 8-A 9-A 10-A 11-D 12-B 13-D 14-C 15-C 16-C 17-A 18-D 19-A 20-B 21-D 22-B 23-B 24-C 25-B 26-A 27-A 28-B 29-B 30-A 31-A 32-B 33-A 34-D 35-D 36-C 37-D 38-A 39-B 40-A 41-D 42-A 43-B 44-B 45-C 46-D 47-B 48-A 49-B 50-B LỜI GIẢI CHI TIẾT Câu 1: Đáp án D Ta có: m a.m b  m ab Câu 2: Đáp án D Ảnh A qua phép đối xứng trục Ox A '  3; 5 Câu 3: Đáp án B 1  23  3 log a a  log a.a  log a  3log a  Ta có:   a a a3  a    Câu 4: Đáp án C Câu 5: Đáp án C Gọi E  0; 0;a  theo giả thiết ta có: 2 EM  EN     a       a    12a   a  Câu 6: Đáp án A Phương trình f '  x   có 3nghiệm,trong có nghiệm kép tiếp xúc Dạng phương trình f '  x    x  x1   x  x  Do hàm số y  f  x  có điểm cực trị 11 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 7: Đáp án D Đồ thị hàm số khơng có tiệm cận ngang nhận x  1 tiệm cận đứng Câu 8: Đáp án A s inx   Điều kiện:   sin 2x   x  k cos x  Câu 9: Đáp án A Gọi số a1a a , chọn a1 có cách, chọn a có cách, chọn a có cách  6.5.4  120 Câu 10: Đáp án A  Phương trình tương đương tanx=-  x    k Câu 11: Đáp án D Gọi N trung điểm AB.Trong mặt phẳng  ABC  Gọi I giao điểm MN AC.Ta có NG NM    GM / /DI ND NI Mà DI   ACD   GM / /  ACD  Câu 12: Đáp án B 12 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 100 Ta có:  x   100 k k  2   1293600   C100 x100 k  2  hệ số x 97 k  => hệ số C100 k 0 Câu 13: Đáp án D Điều kiện 40  x  60 PT  log  x  40  60  x     x  40  60  x   100  x  100x  2500    x  50    x  50 Vậy x cần tìm theo yêu cầu đề số nguyên dương chạy từ 41 đến 59; trừ giá trị 50 Có tất 18 giá trị thỏa mãn Câu 14: Đáp án C Ta có:      log 1   log 1 Câu 15: Đáp án C Do a giao điểm       nên a d cắt Câu 16: Đáp án C Kí hiệu hình vẽ với IP đường trung trực đoạn thẳng SD  SI.SO  SP.SD  R  SD 2SO 13 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Ta có tan 60  SO   SO   SD   R  OD Câu 17: Đáp án A Sxq  Rl  Ta có R  l  Sxq    l  R  Câu 18: Đáp án D       y  2 sin 2x  cos2x   sin  2x    2.1   sin  2x    4 4     Ta có:   3  2x    k2  x   k Vậy M  Câu 19: Đáp án A Ta có b  a  P  log a  a b   log a a10  10 log a 9 a   b6 a12 10 Câu 20: Đáp án B Điều kiện: n  Ta có C2n   n  n!   n  n  1  12  n  n  12    2! n   !  n  3  l  14 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 4 4 k 1 k k  Ta có  x     Ck4 x 4 k   x 1   C 4k  1 x  k x  k   C 4k  1 x  2k hệ số không  k 0  k 0 k 0 chứa x  2k   k  , số hạng Câu 21: Đáp án D Ta có tan 60  A 'H  A 'H  HP HP Lại có 8a 3  A 'H.HP  HP3  8a 3  HP  2a  AC  2a 3 Câu 22: Đáp án B  x   x  m  1  m  n  1  log x   log x    x    m     4 Câu 23: Đáp án B 20 20 Ta có:  2x  1   Ck20  2x  k 0 20  k  1 k 20 k 17   C k20  1 220 k x 20  k  a  C17 20  1  9120 k 0 Câu 24: Đáp án C 2 Ta có   log x   log x  log    log x   log x   x   log x  1    x1 x  7 64  log x  7 x  Câu 25: Đáp án B Các khẳng định A,C,D sai; khẳng định B Câu 26: Đáp án A    Ta có: w  u  2v   2;3;    2; 2;1   6; 7; 2  Câu 27: Đáp án A 15 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan     Ta có: w  u  2v   2;3;0    2; 2;1   2; 1;  Do w     Câu 28: Đáp án B x  Ta có: y '  4x  4m x    Hàm số có cực trị m  Khi  x  m A  0; 2m  ; B  m, 2m  m  ; C   m; 2m  m  O,A,B,C đỉnh hình thoi suy OB  AB  m  m8  m   2m  m   4m  4m5   m  Câu 29: Đáp án B Chiều cao khối trụ là: h  AA '  3a, bán kính đáy r  BC  a Thể tích khối trụ là: V  r h  3a Câu 30: Đáp án A      Ta có: a; b    m  4; 2m  1;  m  m  Để a, b, c đơng phẳng    a; b  c    2m  1 m      m  m      3m    2m   m  Câu 31: Đáp án A   Ta có I 1; 2  , I '  2;1  v  II '   3;3 Câu 32: Đáp án B  u1   q10  S10  u1  59048 Ta có  3 1 q u  u1q  2q  54  q  Câu 33: Đáp án A Ta có 2sin x cos x   2cos x  1  s inx  cos x  16 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan   sin x  cos x   x=  k  cos x  s inx  cos x   s inx  cos x    cos x    cos 2  x   2  k2  3 Câu 34: Đáp án D Gọi O tâm hình chữ nhật ABCD I trung điểm SC Khi OI   ABCD   IA  IB  IC  ID mà SAC vuông A IA  IS  IC Do I tâm mặt cầu ngoại tiếp khối chóp S.ABCD suy IA  a  SC  2a Mặt khác AC hình chiếu SC   45 Suy SAC vuông cân mặt phẳng  ABCD    SC;  ABCD     SC; AC    SCA 1 2a 3  SA  AC  2a  VS.ABCD  SA.SABCD  2a.a.a  3 Câu 35: Đáp án D Thể tích hình nón V  R h Câu 36: Đáp án C Tiệm cận đứng: d1 : x  1, tiệm cận ngang d : y  suy tâm đối xứng I  1;1 1 a2  a2 Phương trình tiếp tuyến M  a; x  a  d    C  a  1 là: y   a 1  a 1   a  1 Khi 1 d  I;d    a  1  1  a    Hay d    a  1 a2 a 1 1 a 1  a  1  1  a  1   a  1  2  a  1  a  1 2  2 Câu 37: Đáp án D 17 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Gọi H,H’ trung điểm CD AB Khi HH’ cắt OO’ trung điểm OO’ Ta có:   60  IO  OH tan 60  OC2   CD  tan 60  13 IHO     Suy OO '  h  13 Khi V  T   Sd h  r h  .16.3 13  48 13 Câu 38: Đáp án A x log a 1  2x    cos x ln 1  ax  sin ax ,  a  Chú ý: lim  1; lim  x 0 x 0 x 0 a x x ax Ta có: I  lim x 2sin log a 1  2x   lim 2 log a e.ln 1  2x      I  lim  lim x 0 x 0 x 0 x 2x 2 ln a x 4  2 Câu 39: Đáp án B Gọi chiều rộng bể a(m), chiều dài 2a(m), chiều cao Diện tích cần xây bể S  250 (m) a2 500  2a2 (m ) a Chi phí công nhân thấp S  500  2a đật GTNN a 18 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Ta có S '  4a3  500 ;S '   a  a2 Ta tìm MinS  150  a  Khi đó, chi phí cơng nhân 150.500000  75000000 (đồng) Câu 40: Đáp án A Bán kính đường tròn đáy hình trụ khơng chứa bê tông bên đường ống 100  10.2  :  40 cm Thể tích đường ống thoát nước 1 V  r h     1000  250 m3 2 2 2 Thể tích khối trụ khơng chứa bê tong (rỗng) V1  r h     1000  160 m3 5 Vậy số bao xi măng công ty cần phải dung để xây dựng đường ống 3456 bao Câu 41: Đáp án D Vì O, I trung điểm AC,SC Suy OI / /SA mà SA   ABCD   OI   ABCD  SA   ABCD   SA  BD mà BD  AC  BD   SAC  19 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan SA  CD Ta có   CD   SAD   CD  SD  SCD vuông D AD  CD Suy ID  IC, tương tự ta IB  IC  IA  IB  IC  ID   90 BC khơng vng góc với mặt phẳng  SCD  SCB Vậy có hai khẳng định Câu 42: Đáp án A P    a   2x  11000 x 0  Ta có  1000 P 1  a1000  a 999   a1  a   2x  1 x 1   a1000  a 999   a1  Câu 43: Đáp án B 1 Ta có V  .OC BO  OC AO  .OC2 AB 3 Lại có sin 60  OC a a  OC  V AC Câu 44: Đáp án B Ta có   2r  h  r   h  r   r  V  r h     r   f  r  2r 2  1   f '  r      3r    r  h 2  Câu 45: Đáp án C Phương trình cos x  1 cos x   s inx 0   cos x   x  k2  k    cos x  s inx  1  cos x  20 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Mà x   0; 2017  x  k2   0; 2017    k  2017 suy k  0;1; 2; ;1008 Khi  u1  d    n  1008 S  2  4   2016 Dễ thấy S tổng CSC với  u n  2016 Suy S  n  u1  u n  1008  2  2016    1008.1009  1017072 2 Câu 46: Đáp án D Kí hiệu hình vẽ với DB  AB, DC  AC DB  SA Ta có   DB   SBD   AM  SD DB  AB Tương tự AN  SD  SD   AMN   Mà SA   ABC     ABC  ;  AMN    DSA  Ta có sin BAC BC BC 2BC SA   AD   DSA   30    AD    tan DSA 2R AD SA 3 Câu 47: Đáp án B Ta có 21 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan 1 f x  x  log x log x log x x    x.x log x     2x  x    x  f  f  2017    f  2017   2017 Câu 48: Đáp án A Gọi M  x ; y0    C   y '  x   3x  y  x   x 03  3x Suy phương trình tiếp tuyến  C  M y  y  x   y '  x   x  x   y   3x  3  x  x   x  3x   3x  3 x  2x 03  d  Phương trình hồnh độ giao điểm  C   d  x  3x   3x  3 x  2x 03 x  x0  x  3x x  2x 03    x  x   x  2x      x  2x x M  x  2x M  x N  Vậy   x N  2x Câu 49: Đáp án B Đặt AN  PD  x suy NP  AD   AN  PD   60  2x Gọi H trung điểm NP, tam giác ANP cân  AH  NP Suy diện tích tam giác ANP SANP  60  2x  60  2x 1 NP 2 2  AH.NP  AN  NH NP  AN  NP  x    2 4 Thể  60x  900  60  2x  tích khối lăng trụ ANP.BMQ V  AB.SANP  AB 15x  225  60  2x  Xét hàm số f  x    30  x  x  15 đoạn 15;30 , suy f  x   10 Dấu xảy 15;30 x  20 Vậy độ dài AN  20 cm 22 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 50: Đáp án B Ta phân tích 847  840   84.10  suy có 84 bậc số điện Số tiền ơng A phải trả cho bậc 10.500 đồng Số tiền ông A phải trả cho bậc 10  500  500.2,5%   10.500.1, 025 đồng Số tiền ông A phải trả cho bậc 10 500 1  2,5%   500 1  2,5%  2,5%   10.500.1, 0252 đồng ……… Số tiền ông A phải trả cho bậc 84 10.500.1, 02583 đồng Vậy tổng số tiền ông A phải trả T  5000  5000.1, 025   5000.1, 02583  7.500.1, 02584 Xét cấp số nhân có u1  1; u n  1, 02583 83 q  1, 025  S   1, 025  1, 025   1,025  Suy S  u1 1  q n  1 q  1, 02584  1,02584 Vậy T  5000  7.500.1,02584  1419455,83  1, 025  1, 025 23 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? http://hoc24h.vn/ Thầy NGUYỄN TIẾN ĐẠT https://www.facebook.com/thaydat.toan NHẤT ĐỊNH PHẢI ĐỖ ĐẠI HỌC ĐĨ NHÉ!! Các em cần chăm thơi, tài liệu Phương pháp để thầy lo ➤Các tài liệu hay phương pháp giảng học thầy ●Facebook thầy: Đạt Nguyễn Tiến | https://www.facebook.com/thaydat.toan Để tham gia học offline thầy Đạt: Các em đến đăng ký Số ngõ 17 Tạ Quang Bửu, Q.Hai Bà Trưng, Hà Nội Để học online em tham gia khóa sau HOC24H.VN ✔ Khóa luyện thi THPT Quốc Gia mơn Tốn 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-mon-toanhoc.79.html ✔ Khóa luyện thi nâng cao lớp 12: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-thi-nang-cao-2018-mon-toan.138.html ✔ Khóa luyện đề thi thử THPT Quốc gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoaluyen-de-thi-thu-thpt-quoc-gia-2018-montoan.149.html ✔ Khóa tổng ơn luyện thi THPT Quốc Gia 2018: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoatong-on-luyen-thi-thpt-quoc-gia-2018-montoan.147.html ✔ Chinh phục kiến thức lớp 11: https://hoc24h.vn/khoa-hoc-truc-tuyen.khoachinh-phuc-kien-thuc-toan-11.97.html 24 Mỗi buổi sáng có lựa chọn: tiếp tục ngủ với ươc mơ thức dậy theo đuổi ước mơ Còn bạn? bạn chọn điều gì? ... C Câu 8: [ID: 82 886 ] Tìm tập xác định hàm số y   k  A   , k    2  D D 1  s inx cos x   B    k, k    C  k, k   2  D  k2, k   Câu 9: [ID: 82 887 ] Cho... A 120 B 60 Câu 10: [ID: 82 888 ] Giải phương trình A x   C 20 D 40 tan x      k, k   B x   k, k   C x      k, k   D x   k, k   Câu 11: [ID: 82 889 ] Cho tứ diện ABCD ,... https://www.facebook.com/thaydat.toan Câu 6: [ID: 82 884 ] Cho hàm số f  x  có đồ thị f '  x  khoảng K hình vẽ bên Khi K, hàm số y  f  x  có điểm cực trị? A B Câu 7: [ID: 82 885 ] Đồ thị hàm số y  A C  x2
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc, ĐỀ THI THỬ SỐ 08 Giáo viên: Vũ Văn Ngọc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn