Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp

134 22 0
  • Loading ...
1/134 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 17:06

Bộ lao động-thơng binh xã hội Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học " Xây dựng chế hình tổ chức thực sách bảo hiĨm thÊt nghiƯp " M· sè CT2007-01-03 Hµ Néi, tháng 10/2008 tên đề tài nghiên cứu khoa học Xây dựng chế hình tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp quan quản lý: Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội quan thực hiện: Vụ Lao động-Việc làm (nay Cục ViƯc lµm) Ban chđ nhiƯm: - Chđ nhiƯm: KS Nguyễn Đại Đồng, Vụ trởng Vụ Lao động-Việc làm - Th ký: CN Trần Tuấn Tú, Chuyên viên Vụ Lao động-Việc làm - Thành viên: + CN Lê Quang Trung, Phó Vụ Trởng Vụ Lao động-Việc làm + CN Lê Văn Chơng, Vụ trởng Vụ Tổ chức cán + Ths Đào Hồng Lan, Phó Chánh Văn phòng Bộ + CN Phạm Quang Phụng, Trởng phòng Kế hoạch-Vụ Kế hoạch-Tài + Ths Nguyễn Thị Diệu Hồng, Chuyên viên Vụ Lao động-Việc làm + CN Nguyễn Vân Nghĩa, Chuyên viên Vụ Lao độngViệc làm quan phối hợp: - Vơ Tỉ chøc c¸n bé; - Vơ KÕ hoạch-Tài chính; - Vụ Pháp chế; - Vụ Bảo hiểm xã hội Thời gian thực hiện: Quý II năm 2007 đến quý IV năm 2008 Mục lục Tran Ch¬ng I 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 2.1 2.2 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 Lời mở đầu sở lý luận xây dựng chế, hình tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp Một số khái niệm liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp Việc làm Thôi việc Mất việc làm Thất nghiệp Ngời thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp Ngời lao động tham gia b¶o hiĨm thÊt nghiƯp Ngêi sư dơng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp Trợ cấp thất nghiệp Ngời việc làm Ngời lao động việc làm Ngời lao động cha việc làm Ngời lao động thiếu việc làm Vai trò, vị trí cần thiết sách bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam Vai trò Một số nguyên tắc bảo hiểm thất nghiệp Căn pháp luật để xây dựng chế hình thực sách bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam Kinh nghiệm số nớc hình chế thùc hiƯn b¶o hiĨm thÊt nghiƯp B¶o hiĨm thÊt nghiƯp Trung Quốc Bảo hiểm thất nghiệp Hàn Quốc Bảo hiểm thất nghiệp Thái Lan Bảo hiểm thất nghiệp Mông Cổ Bảo hiểm thất nghiệp Cộng hòa Liên bang Đức 9 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 11 11 11 14 15 15 21 24 27 28 4.6 Bảo hiểm thất nghiệp Nhật Bản Chơng II Thực trạng sách việc thực sách lao động thất nghiệp thời gian qua I Thực trạng lao động, việc làm thất nghiệp từ năm 1986 đến Thực trạng lao động, việc làm thất nghiệp giai đoạn 1986-1995 Thực trạng lao động, việc làm thất nghiệp giai đoạn 1996-2005 II Đánh giá hệ thống sách hỗ trợ ngời việc, việc, thất nghiệp Chính sách th«i viƯc, mÊt viƯc tríc cã Bé Lt lao ®éng 1.1 Chính sách thơi việc, việc làm trước ban hành Pháp lệnh Hợp đồng lao động 1.2 Pháp lệnh Hợp đồng lao động C¸c chÝnh s¸ch việc, việc lam theo quy định Bộ LuËt lao ®éng 2.1 Hệ thống văn quy phạm phỏp lut 2.2 Nội dung sách 2.3 Đánh giá sách Chính sách ngời lao động việc, việc làm trình xếp lại doanh nghiệp Nhà nớc 3.1 Quyt nh s 176/HBT ngày 09/10/1989 Hội đồng Bộ trưởng 3.2 Chế độ việc, việc làm theo Nghị định số 41/2002/NĐ-CP v Ngh nh s 110/20007/N-CP ca Chớnh ph III Đánh giá chế hình thực sách hỗ trợ ngời việc, việc, thất nghiệp Khái qt sách trợ cấp thơi việc, việc thất nghiệp 1.1 Tríc cã Bé LuËt lao ®éng 1.2 Sau cã Bé LuËt lao ®éng Về chế thực sách VỊ m« hình thực sách 3.1 Trớc Bộ LuËt lao ®éng 31 36 36 36 42 55 55 55 57 58 58 58 59 60 60 65 72 72 72 74 77 79 79 3.2 cã Bé LuËt lao ®éng Một số giải pháp nhằm giúp người bị việc, việc trở lại làm việc 4.1 Đào tạo lại nghề cho người việc, việc 4.2 Môi giới việc làm, tư vấn lao động, tư vấn nghề nghiệp 4.3 Thành lập quỹ bo him tht nghip Chơng III khuyến nghị chế, hình giảI pháp tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam thời gian tới I Mục tiêu, chức nhiệm vơ cđa tỉ chøc B¶o hiĨm thÊt nghiƯp Mơc tiêu Chức Nhiệm vụ Nhiệm vụ cụ thể tổ chức BHTN II Loại hình tổ chøc b¶o hiĨm thÊt nghiƯp B¶o hiĨm thÊt nghiƯp tổ chức nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội III cấu tổ chức bảO Hiểm thất nghiệp Phơng án 1: Tổ chức quản lý bảo hiểm thất nghiÖp theo hÖ thèng däc, tËp trung, thèng nhÊt Trung ơng đến địa phơng 1.1 Tên gọi 1.2 hình tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp 1.3 cấu tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp 1.4 Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp 1.5 Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp 1.6 chế hoạt động 1.7 Nhân Phơng án 2: Tổ chức quản lý bảo hiểm thất nghiệp tập trung, thống Trung ơng (Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội) 79 81 82 82 83 83 83 83 83 84 84 85 85 85 85 85 85 85 86 93 94 95 96 97 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 4.1 4.2 4.3 IV V VI Tên gọi hình tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp cấu tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp chế hoạt động Nhân Phơng án 3: Bảo hiểm thất nghiệp trung ơng trực thuộc Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội, chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh thuộc Sở Lao động-Thơng binh Xã hội Tên gọi hình tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp cấu tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp chế hoạt động Nhân Ưu nhợc điểm phơng án Ưu nhợc điểm phơng án Ưu nhợc điểm phơng án Ưu nhợc điểm phơng án Đề xuất lựa chọn phơng án yếu tổ đảm bảo cho tổ chức bảo hiểm thất nghiệp hoạt động Về mặt pháp lý Về mặt nhân Về kinh phí phơng án thành lập lộ trình hoạt động tổ chức bhtn Phơng án thành lập Lộ trình hoạt động tổ chức bảo hiểm thất nghiệp Kiến nghị Trụ sở làm việc Nhân Kinh phí 97 97 97 102 102 102 102 103 103 103 104 106 106 106 106 106 106 107 107 108 108 108 109 109 109 109 110 110 110 110 110 Lêi mở đầu Từ năm 1986, nớc ta thực trình đổi từ kinh tế kế hoạch hãa tËp trung sang nỊn kinh thÞ trêng theo ®Þnh híng x· héi chđ nghÜa, thÞ trêng lao ®éng đợc hình thành phát triển Việt Nam nớc quy lực lợng lao động lớn (tại thời điểm 1.7.2006 lực lợng lao động độ tuổi lao động 44,38 triệu lao động) bình quân năm triệu ngời bớc vào độ tuổi lao động, dự báo lực lợng lao động tiếp tục tăng thập niên tới, tạo sức ép lớn vấn đề việc làm Đồng thời, trình củng cố xếp lại doanh nghiệp Nhà nớc lực lợng lớn lao động dôi d, số ngời độ tuổi dới 50 chiếm khoảng 80% họ nhu cầu tìm việc làm Sự hình thành phát triển thị trờng lao động tạo di chuyển lao ®éng lín khu vùc cã quan hƯ lao động, di chuyển lao động từ nông thôn thành thị trình đô thị hoá làm tăng thêm sức ép việc làm thất nghiệp cần phải giải Bảo hiểm thất nghiệp sách đợc Đảng Nhà nớc ta quan tâm Nghị Hội nghị lần thứ ba Ban chấp hành Trung ơng Đảng khoá IX tiếp tục xếp, đổi mới, phát triển nâng cao hiệu doanh nghiệp Nhà nớc nêu rõ cần khẩn trơng ban hành sách bảo hiểm thất nghiệp theo hớng Nhà nớc, doanh nghiệp ngời lao động chia sẻ trách nhiệm Bộ luật Lao động đợc sửa đổi, bổ sung năm 2002 quy định bảo hiểm thất nghiệp, Điều 140 Bộ luật Lao động quy định Nhà nớc quy định sách bảo hiểm xã hội nhằm bớc mở rộng nâng cao việc bảo đảm vật chất, chăm sóc, phục hồi sức khoẻ, góp phần ổn định đời sống cho ngời lao động gia đình trờng hợp ngời lao ®éng èm ®au, thai s¶n, hÕt ti lao ®éng, chÕt, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, thất nghiệp, gặp rủi ro khó khăn khác Chính phủ quy định cụ thể việc đào tạo lại ngời lao động thất nghiệp, tỷ lệ đóng bảo hiểm thất nghiệp, điều kiện mức trợ cấp thất nghiệp, việc thành lập, quản lý sử dụng Quỹ bảo hiĨm thÊt nghiƯp”; Lt B¶o hiĨm x· héi sè 71/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng năm 2006 công bố ngày 21/07/206, quy định chế độ Bảo hiểm thất nghiệp hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Để thực sách, chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định cần phải sớm nghiên cứu, xây dựng chế hình thực sách bảo hiểm thất nghiệp Đề tài đợc chia làm chơng: - Chơng I: sở lý luận xây dựng chế, hình tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp - Chơng II: Thực trạng sách việc thực sách lao ®éng thÊt nghiƯp thêi gian qua - Ch¬ng III: khun nghị chế, hình giải pháp tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp ViƯt Nam thêi gian tíi 10 + X©y dùng trình Tổng giám đốc phê duyệt kế hoạch kiểm tra thờng xuyên, đột xuất tổ chức thực hiện; định hớng nội dung kiểm tra trọng tâm hàng năm chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu cã); + KiĨm tra viƯc thùc hiƯn chÕ ®é, chÝnh sách thu, sách chi bảo hiểm thất nghiệp; + Phối hợp với đơn vị liên quan tra, kiểm tra việc thực quy định Nhà nớc Bảo hiểm thất nghiệp đơn vị ngành, kiến nghị xử lý theo dõi đôn đốc thực kết luận sau tra, kiểm tra; + Thờng trực tiếp công dân, tiếp nhận giải đơn th khiếu nại, tố cáo theo thẩm quyền Bảo hiểm thất nghiệp việc thực sách, chế độ thu chi bảo hiểm thất nghiệp cá nhân, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp; giải khiếu nại, tố cáo cán bộ, viên chức hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo định Tổng giám đốc; + Hớng dẫn nghiệp vụ kiểm tra, giải khiếu nại, tố cáo với chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu có); + Ban Kiểm tra đợc Tổng giám đốc ủy quyền kiến nghị với quan quản lý Nhà nớc thẩm quyền quan cấp đơn vị sử dụng lao động để xử lý hành vi vi phạm pháp luật bảo hiểm thất nghiệp; + Ban Kiểm tra quyền yêu cầu cá nhân, đơn vị hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp cung cấp tài liệu phối hợp để kiểm tra, giải khiếu tố định Tổng giám đốc; + Thực chế độ thống kê, tổng hợp, báo cáo theo quy định; + Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp tài sản đợc giao 2.3.5 Ban Tổ chức- cán bộ: - Vị trí chức năng: Ban Tổ chức - Cán đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lơng thực chế độ, sách cán bộ, công 120 chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật - Nhiệm vụ quyền hạn: + Nghiên cứu, soạn thảo văn tham gia với quan Nhµ níc cã thÈm qun thc lÜnh vùc tỉ chức - cán bộ; + Giúp Tổng giám đốc xây dựng đề án tổ chức - cán theo chiến lợc phát triển ngành phù hợp với giai đoạn trình quan Nhà nớc thẩm quyền định Tổng giám đốc ban hành theo thẩm quyền; tổ chức thực sau đợc phê duyệt; + Xây dựng, trình Tổng giám đốc ban hành văn quy định về: quy chế quản lý tổ chức - cán bộ; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cấu tổ chức; thành lập, giải thể, sáp nhập đơn vị; quy hoạch cán bộ; thực chế độ sách cán bộ, viên chức; quy định mối quan hệ lề lối làm việc; chơng trình cải cách hành chính, thực quy chế dân chủ hoạt động quan ; Theo dõi, kiểm tra tổ chức việc thực hiện; + Xây dựng kế hoạch biên chế, quỹ tiền lơng hàng năm toàn ngành đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp trình Tổng giám đốc định; Tổ chức thực kế hoạch đợc phê duyệt; + Xây dựng chức danh, tiêu chuẩn nghiệp vụ cán bộ, viên chức bảo hiểm thất nghiệp trình quan thẩm quyền phê duyệt tổ chức thực hiện; + Xây dựng quy hoạch cán bộ; thực quy trình, thủ tục, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ®¸nh gi¸, sư dơng c¸n bé; xư lý kû lt thực chế độ sách cán bộ, viên chức kể nhân viên hợp đồng theo phân cấp quản lý; + Xây dựng kế hoạch tuyển dụng nâng ngạch bao gồm: nội dung thi tuyển, thi xét nâng ngạch cán bộ, viên chức; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển tiến hành thủ tục thẩm tra; tổ chức thi tuyển xét tuyển, xét nâng ngạch, tuyển chọn, tuyển dụng theo quy định Nhà nớc; theo dõi, hớng dẫn, tổ chức việc thực hiện; + Xây dựng quy hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm đào tạo, bồi dỡng cán bộ, viên chức thuộc Bảo hiểm thất 121 nghiệp bao gồm học tập, khảo sát níc; híng dÉn, theo dâi, kiĨm tra viƯc thùc hiƯn; + Chỉ đạo, hớng dẫn, kiểm tra đơn vị thuộc Bảo hiểm thất nghiệp việc thực quy định công tác tổ chức - cán bộ; + Thực công tác bảo vệ trị nội bộ; + Giúp Tổng giám đốc giải trờng hợp khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tác tổ chức - cán cán bộ, viên chức thuộc Bảo hiểm thất nghiệp; + Quản lý cán bộ, viên chức; hồ sơ nhân sự; hộ chiếu thực công tác thống kê, tổng hợp báo cáo theo quy định 2.3.6 Văn phòng: - Vị trí chức năng: Văn phòng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc việc đạo, điều hành hoạt động hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời trực tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, thi đua, tài quản trị quan Bảo hiểm thất nghiệp, Văn phòng đơn vị dự toán cấp 3, t cách pháp nhân đầy đủ, dấu tài khoản riêng - Nhiệm vụ quyền hạn: + Phối hợp hoạt động Tổng giám đốc với Hội đồng quản lý; giúp Tổng giám đốc hoạt động đạo, điều hành đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp; + Thực công tác văn th quan Bảo hiểm thất nghiệp Hội đồng quản lý theo quy định; + Tổ chức công tác in ấn phát hành ấn phẩm phục vụ cho hoạt động hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; + Thờng trực Hội đồng thi đua khen thởng Bảo hiểm thất nghiệp; + Quản lý tài sản, tài chính, sở vật chất quan Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định; + Đảm bảo điều kiện vật chất, kỹ thuật cho hoạt động quan Bảo hiểm thất nghiệp; + Thực công tác bảo vệ, đảm bảo an ninh, trật tự, vệ sinh môi trờng quan Bảo hiểm thất nghiệp; 122 + Hớng dẫn nghiệp vụ công tác, thi đua, văn th, pháp chế hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; + Thu thập, tổng hợp thông tin, tài liệu số liệu cần thiết để cung cấp theo yêu cầu Tổng giám đốc quan chức theo đạo Tổng giám đốc; + Phối hợp với Ban Tổ chức cán việc thực sách, chế độ cán bộ, viên chức Bảo hiểm thất nghiệp công tác nghỉ hu; + Phối hợp với Công đoàn đơn vị liên quan để chăm lo đời sống, sức khoẻ cho cán bộ, viên chức quan Bảo hiểm thất nghiệp; + Quản lý cán bộ, viên chức theo phân cấp 2.3.7 Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu cần): Các chi nhánh đợc thành lập theo nhu cầu thực tế nhằm phục vụ cho công tác quản lý thực sách bảo hiểm thất nghiệp ngày hiệu (mét chi nh¸nh cã thĨ phơ tr¸ch mét sè tØnh, thành phố trực thuộc trung ơng) Trớc mắt chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực miền Nam (đặt thành phố Hồ Chí Minh) chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực miền Trung (đặt thành phố Đà Nẵng) 2.3.8 Một số đơn vị nghiệp trực thuộc: Các đơn vị nghiệp trực thuộc đợc thành lập theo nhu cầu thực tế phát sinh thực sách Bảo hiểm thất nghiệp (nh trung tâm tin học, báo, tạp chí ) 2.4 Hội đồng quản lý: Nh phơng án 2.5 Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp: Nh phơng án 2.6 chế hoạt động: 2.6.1 chế quản lý điều hành: Nh phơng án 2.6.2 chế tài - chế thu; Tổ chức Bảo hiểm thất nghiƯp thùc hiƯn viƯc thu b¶o hiĨm thÊt nghiƯp cđa đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội (thực hợp đồng dịch vụ) 123 - chế chi: Bảo hiểm thất nghiệp thực chi trả trợ cấp thất nghiệp, phí đào tạo nghề, phí t vấn giới thiệu việc làm cho đối tợng đợc hởng bảo hiểm thất nghiệp thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm sở dạy nghề (thực hợp đồng uỷ thác hợp đồng dịch vụ) 2.7 Về nhân sự: Cán bộ, viên chức Bảo hiểm thất nghiệp thuộc biên chế Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội; - Theo cấu tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp ban đầu gồm ban văn phòng, trớc mắt ban cần từ đến 10 ngời; - Văn phòng cần từ 10 đến 15 ngời năm tuỳ theo tình hình cụ thể tăng giảm cho phù hợp; - Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực cần từ 15-20 ngời/1 chi nhánh; - Tổng số nhân ban đầu khoảng 75-105 ngời Phơng án 3: Bảo hiểm thất nghiệp trung ơng trực thuộc Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội, chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh thuộc Sở Lao động-Thơng binh Xã hội 3.1 Tên gọi: Bảo hiểm thất nghiệp: 3.2 hình tổ chức máy bảo hiểm thất nghiệp: hình tổ chức máy bảo hiểm thất nghiệp Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội Bảo hiểm thất nghiệp Hội đồng quản lý BHTN (Bộ LĐ,TC,Tổn g LĐLĐ, Phòng TMCN, Liên minh Sở LĐTB& XH 124 Tổ chức giới thiệu việc làm Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh (trực thuộc Sở Lao động-Thơng binh Xã hội) sở dạy nghề quan đạo quan phối hợp 3.3 cấu tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp: 3.3.1 Ban Chính sách: (vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nh phơng án 2) Ban Chính sách đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp tham gia xây dựng sách pháp luật bảo hiểm thất nghiệp hớng dẫn thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật 3.3.2 Ban Tài chính: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nh phơng án 2) Ban Tài đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp quản lý công tác tài chính, quản lý quỹ, thống kê hạch toán kế toán, hớng dẫn, đạo, tổ chức thực thu khoản đóng bảo hiểm thất nghiệp đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp, quản lý, đạo hớng dẫn thực chi trả chế độ bảo hiểm thất nghiệp bắt buộc theo quy định pháp luật 3.3.3 Ban Kế hoạch Tổng hợp: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nh phơng án 2): Ban Kế hoạch-Tổng hợp đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm 125 thất nghiệp quản lý công tác kế hoạch, tổng hợp đạo, điều hành hoạt động hệ thống bảo hiểm thất nghiệp 3.3.4 Ban Kiểm tra: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nh phơng án 2): Ban Kiểm tra đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp hớng dẫn tổ chức kiểm tra, tra, giải khiếu nại, tố cáo tổ chức cá nhân việc thực chế độ sách thu, chi bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật 2.3.5 Ban Tổ chức- cán bộ: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nh phơng án 2): Ban Tổ chức - Cán đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, biên chế, tiền lơng thực chế độ, sách cán bộ, công chức, viên chức thuộc hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật 3.6 Văn phòng: (Vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn nh phơng án 2): Văn phòng đơn vị trực thuộc Bảo hiểm thất nghiệp, chức giúp Tổng giám đốc việc đạo, điều hành hoạt động hệ thống Bảo hiểm thất nghiệp; đồng thời trực tiếp quản lý công tác hành chính, pháp chế, thi đua, tài quản trị quan Bảo hiểm thất nghiệp, Văn phòng đơn vị dự toán cấp 3, t cách pháp nhân đầy đủ, dấu tài khoản riêng 3.7 Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh: - Vị trí chức năng: Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh đơn vị trực thuộc Sở Lao động-Thơng binh Xã hội, chức giúp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp sách, chế độ bảo hiểm thất nghiệp địa bàn tỉnh thực quy định Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp giao; Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh t cách pháp nhân đầy đủ, dấu tài khoản riêng - Nhiệm vụ quyền hạn: + Tổ chức triển khai thực sách, chế độ bảo hiểm thất nghiệp cho đối tợng tham gia bảo hiểm thất 126 nghiệp đầy đủ, thuận tiện, thời hạn theo quy định pháp lt; + Qu¶n lý thu, chi q b¶o hiĨm thÊt nghiệp địa bàn tỉnh theo quy định; đề xuất phơng án bảo toàn, tăng trởng quỹ bảo hiểm thất nghiệp tổ chức thực sau đợc phê duyệt; quản lý quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo nguyên tắc tập trung, thống theo chế độ tài Nhà nớc; + Tổ chức đào tạo, đào tạo lại, bồi dỡng nghiệp vụ chuyên môn, nghiên cứu ứng dụng tiến khoa học - công nghệ lĩnh vực bảo hiểm thất nghiệp, thực hợp tác quốc tế bảo hiểm thất nghiệp theo uỷ quyền Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp; + Thực chế độ báo cáo với quan quản lý Nhà nớc Tổng giám đốc theo quy định pháp luật; + Thực lu trữ tài liệu liên quan đến bảo hiểm thất nghiệp; + Giải khiếu nại, tố cáo tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm thất nghiệp việc thực chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định pháp luật theo thẩm quyền; + Quản lý tổ chức, cán bộ, viên chức, lao động, sở vật chất kỹ thuật toàn hệ thống quan bảo hiểm thất nghiệp theo uỷ quyền Tổng giám đốc; + Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền, giải thích chế độ, sách bảo hiểm thất nghiƯp; + Thùc hiƯn mét sè nhiƯm vơ kh¸c cã liên quan đến Bảo hiểm thất nghiệp Tổng giám đốc giao - cấu tổ chức Chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp tỉnh: Phòng Chính sách; Phòng nghiệp vụ Tài chính; Phòng Kiểm tra; Phòng Hành chính-Tổng hợp; - Các Văn phòng đại diện quận, huyện cụm quận, huyện Văn phòng đại diện chi nhánh Bảo hiểm thất nghiệp quận, huyện cụm quận, huyện thực nghiệp vụ thu, chi địa bàn đợc giao (đợc Tổng giám 127 đốc thành lập thấy cần thiết theo đề nghị giám đốc chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp), dự kiến khoảng 375 văn phòng đại diện toàn quốc (có phụ lục kèm theo) 3.3.8 Một số đơn vị nghiệp trực thuộc: Các đơn vị nghiệp trực thuộc đợc thành lập theo nhu cầu thực tế phát sinh thực sách Bảo hiểm thất nghiệp (nh trung tâm tin học, báo, tạp chí ) 3.4 Hội đồng quản lý: Nh phơng án 3.5 Tổng giám đốc bảo hiểm thất nghiệp: Nh phơng án 3.6 chế hoạt động: 3.6.1 chế quản lý điều hành: Nh phơng án 3.6.2 chế tài - chế thu; Tổ chức Bảo hiểm thÊt nghiƯp thùc hiƯn viƯc thu b¶o hiĨm thÊt nghiƯp đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thông qua hệ thống bảo hiểm xã hội (thực hợp đồng dịch vụ) - chế chi: Bảo hiểm thất nghiệp thực chi trả trợ cấp thất nghiệp, phí đào tạo nghề, phí t vấn giới thiệu việc làm cho đối tợng đợc hởng bảo hiểm thất nghiệp thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm sở dạy nghề (thực hợp đồng uỷ thác hợp đồng dịch vụ) 3.7 Về nhân sự: Cán bộ, viên chức Bảo hiểm thất nghiệp Trung ơng thuộc biên chế Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội; cán bộ, viên chức chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh thuộc biên chế Sở Lao động-Thơng binh Xã hội - Bảo hiểm thất nghiệp trung ơng ban đầu cần khoảng 45-65 ngời - Nhân chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp Sở Lao động-Thơng binh Xã hội bố trí Ưu nhợc điểm phơng án: 4.1 Ưu nhợc điểm phơng án 1: 4.1.1 Ưu điểm: 128 - Hình thành từ đầu máy quản lý thống từ Trung ơng đến địa phơng theo ngành dọc; điều kiện để phát triển đào tạo đội ngũ cán từ đầu; việc triển khai hoạt động nhanh thống nhất; - thể tự tổ chức đợc số hoạt động thu, chi bảo hiểm thất nghiệp; - Tạo thuận lợi cho đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp 4.1.2 Nhợc điểm: - Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp lớn, cha cần thiết giai đoạn đầu chi phí cho hoạt động thờng xuyên lớn; - Chi phí xây dựng trụ sở, trang thiết bị cho chi nhánh lớn; - Đây vấn đề năm đầu hoạt động cha nhiều (hoạt động thu phí bảo hiểm thất nghiệp sử dụng tổ chức nh Trung tâm dịch vụ việc làm Bảo hiểm xã hội thu hộ, cần thiết mở rộng chi nhánh dần địa phơng) 4.2 Ưu nhợc điểm phơng án 2: 4.2.1 Ưu điểm: - Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp gọn nhẹ, tiết kiệm đợc chi phí thờng xuyên cho hoạt động tổ chức máy; - Tiết kiệm đợc vốn đầu t ban đầu cho sở vật chất, trang thiết bị phục vụ hoạt động; - Công tác thu bảo hiểm thất nghiệp thực hiệu hoạt động sử dụng tổ chức thông qua hợp đồng dịch vụ nh: thông qua hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm quan bảo hiểm xã hội (tuy nhiên quan bảo hiểm xã hội cha thực đợc thu đúng, thu đủ) thực hợp đồng dịch vụ; hoạt động chi thông qua hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm, sở dạy nghề 4.2.2 Nhợc điểm: - Không chủ động việc thực hoạt động mình; 129 - Cần biện pháp để theo dõi, giám sát hoạt động uỷ quyền 4.3 Ưu nhợc điểm phơng án 3: 4.3.1 Ưu điểm: - Không phải đầu t cho việc xây dựng trụ sở làm việc chi nhánh - Nhân hệ thống bảo hiểm thất nghiệp không tăng nhiều sử dụng nhân thuộc Sở Lao động-Thơng binh Xã hội 4.3.2 Nhợc điểm: - Khó đạo chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thơng binh Xã hội; - Khó quản lý việc thu phí bảo hiểm thất nghiệp chi trả trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp; - Khó khăn việc quản lý điều tiết quỹ bảo hiểm thất nghiệp Đề xuất lựa chọn phơng án: Sau nghiên cứu phơng án tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp, phơng án nhiều thuận lợi , vì: - Thứ nhất: Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thÊt nghiƯp lµ mét ngµnh däc thèng nhÊt trung ơng đến địa phơng chủ động hoạt động - Thứ hai: Đây tỉ chøc sù nghiƯp c«ng lËp vËy tỉ chøc quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm thực nhiệm vụ, tổ chức máy, biên chế tài nên không ảnh hởng đến định mức biên chế Bộ - Thứ ba: Tạo điều kiện thuận lợi cho đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp việc đóng phí bảo hiểm thất nghiệp nh hởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp Tuy nhiên phơng án gặp nhiều hạn chế nh: Bộ máy tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp lớn, cha cần thiết giai đoạn đầu, chi phí cho hoạt động thờng xuyên lớn; đầu t lớn cho việc xây dựng trụ sở, trang thiết bị chi nhánh; vấn đề năm đầu hoạt động cha nhiều, đặc biệt năm đầu nghiệp vụ thu phí bảo hiểm thất nghiệp mà hoạt động chi (trợ cấp thất nghiệp, đào tạo nghề, t vấn giới thiệu việc làm, đóng phí bảo hiểm y tế cho ngời thất nghiệp) Do đó, thời gian 130 trớc mắt thực theo phơng án bớc thực theo phơng án phù hợp tiết kiệm đợc chi phí iv yếu tổ đảm bảo cho tổ chức bhtn hoạt động Về mặt pháp lý: - Ban hành Quyết định Thủ tớng Chính phủ cấu, chức năng, nhiệm vụ Bảo hiểm thất nghiệp: quy định chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy bảo hiểm thất nghiệp chơng quy định riêng tổ chức bảo hiểm thất nghiệp nghị định híng dÉn Lt B¶o hiĨm x· héi vỊ B¶o hiĨm thất nghiệp; - Quyết định Thủ tớng Chính phủ thành lập Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm Chủ tịch, phó Chủ tịch thành viên Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Thủ tớng Chính phủ bổ nhiệm Tổng Giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Thủ tớng Chính phủ ban hành quy chế tài Bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ cấu tổ chức đơn vị thuộc tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội ban hành quy chế hoạt động tổ chức bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội thành lập đơn vị nghiệp thuộc Bảo hiểm thất nghiệp; - Quyết định Bộ trởng Bộ Lao động-Thơng binh Xã hội bổ nhiệm, điều động cán hƯ thèng tỉ chøc b¶o hiĨm thÊt nghiƯp VỊ nhân sự: Căn chức năng, nhiệm vụ, cấu tổ chức máy Bảo hiểm thất nghiệp sử dụng nhân ngành Lao động-Thơng binh Xã hội tuyển dụng số hoạt động tài chính, bảo hiểm 131 Theo đề xuất lựa chọn cấu tổ chức bảo hiểm thất nghiệp thời gian đầu thực theo phơng án cán bộ, viên chức hệ thống bảo hiĨm thÊt nghiƯp 75-105 ngêi Kinh phÝ: 3.1 Chi thờng xuyên: Hỗ trợ kinh phí ban đầu để máy Bảo hiểm thất nghiệp vào hoạt động với mức chi thờng xuyên theo định mức quy định 3.2 Chi cho sở vật chất: - Tạo điều kiện địa điểm trụ sở làm việc quan Bảo hiểm thất nghiệp trung ơng chi nhánh (nếu có) theo định mức quy định; - Trang thiết bị phục vụ cho hoạt động Bảo hiểm thất nghiệp v phơng án thành lập lộ trình hoạt động tổ chức bhtn Phơng án thành lập: Tháng 06, 07 năm 2007 lấy ý kiến tham gia thành viên tổ nghiên cứu hệ thống bảo hiểm thất nghiệp đề án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp hoàn thiện; Tháng 08 năm 2007 xây dựng tờ trình thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp; Tháng 09 năm 2007 lấy ý kiến quan liên quan đề án thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp chỉnh sửa; Tháng 10 năm 2007 thẩm định thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp; Tháng 11 năm 2007 thẩm tra thủ tục, hồ sơ thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp; Tháng 12 năm 2007 Quyết định thành lập tổ chức bảo hiểm thất nghiệp Lộ trình hoạt động tổ chức bảo hiểm thất nghiệp: Bảo hiểm thất nghiệp phải đợc thành lập hoàn thiện tổ chức nhằm đảm bảo hoạt động thực sách, 132 chế độ bảo hiểm thất nghiệp, quản lý sử dụng quỹ bảo hiểm thất nghiệp trớc Bảo hiểm thất nghiệp đợc thực từ ngày 01 tháng 01 năm 2009 Quý I năm 2008 ban hành quy chế hoạt động tổ chức bảo hiểm thất nghiệp, định chức danh chđ chèt cđa tỉ chøc; Q II vµ q III năm 2008 xây dựng trụ sở, trang thiết bị tuyển dụng đội ngũ nhân cho máy; Quý IV năm 2008 hoàn thiện sở vật chất, trang thiết bị, lập, đào tạo nghiệp vụ cho nhân máy lập hồ sơ tham gia đối tợng tham gia bảo hiểm thất nghiệp; Bắt đầu từ ngày 01/01/2009 thực sách bảo hiểm thất nghiệp theo quy định Luật Bảo hiểm xã hội VI Kiến nghị Trụ sở làm việc: Đề nghị cấp đất kinh phí xây dựng trụ sở, trớc mắt thời gian chờ xây dựng trụ sở đề nghị cấp kinh phí để thuê tạm trụ sở làm việc Nhân sự: Trớc tiên thành lập mét bé khung cđa tỉ chøc b¶o hiĨm thÊt nghiƯp khoảng 7-10 ngời, bao gồm lãnh đạo chuyên viên Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Lao động-Việc làm, Vụ Kế hoạch-Tài để chuẩn bị thực công tác phục vụ cho tổ chức bảo hiểm thất nghiệp đời Kinh phí: Đề nghị cấp kinh phí cho việc mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động (phơng tiện lại, máy tính, bàn ghế, văn phòng phẩm)./ 133 chế thực sách bảo hiểm thất nghiệp: 1.1 Về sách 1.2 Về tài chính: Quỹ sử dụng quỹ bảo hiĨm thÊt nghiƯp 1.3 VỊ tỉ chøc thùc hiƯn chÝnh sách bảo hiểm thất nghiệp hình tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp: 2.1 Xây dựng phơng án hình tổ chức 2.2 Đánh giá phơng án: u, nhợc tính khả thi phơng án 2.3 Lựa chọn phơng án Các giải pháp tổ chức thực hiện: 3.1 Xây dựng hoàn thiện văn quy phạm pháp lt vỊ b¶o hiĨm thÊt nghiƯp 3.2 Tỉ chøc bé máy để thực sách bảo hiểm thất nghiệp 3.3 Các điều kiện để thực sách bảo hiểm thất nghiệp: Về tài chính, nhân (kể việc đào tạo cán bộ) sở vật chất 3.4 Nâng cao nhận thức việc tuân thủ quy định pháp luật 3.5 Các giải ph¸p kh¸c KÕt kuËn 134 ... gọi Mô hình tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp Cơ cấu tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp Hội đồng quản lý Bảo hiểm thất nghiệp Tổng giám đốc Bảo hiểm thất nghiệp Cơ chế hoạt động Nhân Phơng án 3: Bảo hiểm thất. .. tiêu, chức nhiệm vụ tổ chức Bảo hiểm thất nghiệp Mục tiêu Chức Nhiệm vụ NhiƯm vơ thĨ cđa tỉ chøc BHTN II Lo¹i hình tổ chức bảo hiểm thất nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp tổ chức nghiệp Bảo hiểm thất nghiệp. .. khuyến nghị chế, mô hình giải pháp tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp Việt Nam thời gian tới 10 Đây nghiên cứu chế, mô hình tổ chức thực sách bảo hiểm thất nghiệp, có không vấn đề đặt cần
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, Đề tài nghiên cứu khoa học: Xây dựng cơ chế và mô hình tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, huyện (nếu cần thiết), Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp khu vực (nếu cần), Chi nhánh bảo hiểm thất nghiệp tỉnh, Trụ sở làm việc, Để được hưởng Bảo hiểm thất nghiệp, người yêu cầu hưởng Bảo hiểm thất nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn