Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng xây lắp số 1 (Vinaconex 1)

78 21 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:55

Lời nói đầu Trong kinh tế thị trờng, doanh nghiệp đợc coi tế bào kinh tế với nhiệm vụ thực hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm tạo sản phẩm hàng hoá, dịch vụ cung cấp cho xã hội, từ đạt đợc mục đích tối đa hoá lợi nhuận Và để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mình, doanh nghiệp buộc phải lợng vốn định Nh vốn điều kiện thiếu cho việc hình thành phát triển doanh nghiệp, mặt khác điều kiện kinh tế nay, doanh nghiệp tồn môi trờng cạnh tranh hoàn toàn tự chủ vấn đề vốn ngày trở nên quan trọng, định thành công hay thất bại doanh nghiệp thơng trờng Trong kinh tế nóng nh nay, nhu cầu vốn cho kinh tế nói chung cho doanh nghiệp nói riêng vấn đề mang tính cấp thiết đòi hỏi quan tâm lớn doanh nghiệp Nhà nớc Nếu nh doanh nghiệp làm ăn không hiệu không đảm bảo đợc nhu cầu vốn khó tồn phát triển đợc doanh nghiệp Nhà nớc Ngợc lại, đảm bảo đợc nhu cầu vốn việc sử dụng cho hiệu vấn đề đơn giản Trên thực tế nớc ta bớc vào kinh tế thị trờng nhiều doanh nghiệp thích nghi đợc kinh doanh hiệu quả, song bên cạnh nhiều doanh nghiệp với sức ì lớn đợc thay đổi kịp thời dẫn đến tình trạng thua lỗ phá sản Tuy nhiên lý phải kể đến nguyên nhân công tác quản lý vốn kinh doanh doanh nghiệp nhiều hạn chế Chính vấn đề quan trọng đặt với doanh nghiệp phải xác định đáp ứng đợc đầy đủ nhu câù vốn sử dụng đồng vốn cho hiệu Từ thực tế trên, qua gần tháng thực tập Công ty xây dựng cồ phần sè 1- trùc thc Tỉng c«ng ty xt nhËp khÈu xây dựng Việt Nam, bớc làm quen với thực tÕ vµ vËn dơng lý thut vµo thùc tiƠn em rút đợc kinh nghiệm quý báu cho thân Qua thấy rõ đợc tầm quan trọng vấn đề sử dụng vốn doanh nghiệp nói chung Công ty nói riêng, em định tìm hiểu nghiên cứu đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng xây lắp số (Vinaconex 1) - Phơng pháp nghiên cứu Phơng pháp so sánh truyền thống Là phơng pháp đợc sử dụng phổ biến phân tích tài Khi sử dụng phơng pháp ta cần quán triệt nguyên tắc - Gốc để so sánh: số liệu kỳ trớc, số liệu, mức trung bình nghành, - Các tiêu sử dụng: + So sánh số liệu tuyệt đối: Để thấy đợc biến động khối lợng, quy mô hạng mục qua thời kỳ + So sánh số tơng đối: Để thấy đợc tốc độ phát triển mặt qui mô qua thời kỳ, giai đoạn khác + So sánh theo chiều dọc: Nhằm xác định tỷ lệ tơng quan tiêu kỳ báo cáo tài so với kỳ khác + So sánh theo chiều ngang: Đánh giá chiều hớng biến động tiêu qua kỳ Phơng pháp sử dụng hệ số tài Hệ số tài đợc tính cách đem so trực tiếp (chia) tiêu với tiêu khác để thấy đợc mức độ ảnh hởng, vai trò yếu tố, tiêu tiêu, yếu tố khác 3.Phơng pháp đồ thị, biểu đồ Bằng hình ảnh, tính chất biểu đồ thị, biểu đồ ta thấy đợc biến động, cấu, vai trò khoản mục từ phân tích mối quan hệ, mức độ ảnh hởng nhân tố tới tiêu phân tích Một số từ ngữ viết tắt dùng viết CK : Chứng khoán CSH : Chủ sở hữu KH : Khách hàng LNST : Lợi nhuận sau thuế LNTT : Lợi nhuận trớc thuế MMTB : Máy móc thiết bị NH Ngân hàng : NSNN : Ngân sách Nhà nớc NVL : Nguyên vật liệu SXKD : Sản xuất kinh doanh TSCĐ : Tài sản cố định TSLĐ : Tài sản lu động VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lu động Chơng 1: Hiệu dơng vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp 1.1 Vèn kinh doanh vµ ngn vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp 1.1.1 Vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp 1.1.1.1 Doanh nghiƯp môi trờng kinh doanh doanh nghiệp Doanh nghiệp chủ thể kinh tế độc lập, t cách pháp nhân, hoạt động kinh doanh thị trờng nhằm tăng giá trị chủ sở hữu Tại Việt Nam, theo Lt Doanh nghiƯp: doanh nghiƯp lµ tỉ chøc kinh tế tên riêng, tài sản, trụ sở giao dịch ổn định, đợc đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật, nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh Để đạt đợc mức doanh lợi mong muốn, doanh nghiệp cần phải định tổ chức hoạt động sản xuất vận hành trình trao đổi Mọi định phải gắn kết với môi trờng xung quanh Bao quanh doanh nghiệp môi trờng kinh tế - xã hội phức tạp biến động Thứ nhất, chủ thể kinh tế tự bù đắp chi phí, tự chịu trách nhiệm kết sản xuất tự tổ chức trình sản xuất theo luật định Đặc điểm tạo tính tự chủ cho doanh nghiệp Thứ hai, kinh tế thị trờng hình thái phát triển cao kinh tế hàng hoá, quan hệ hàng hoá tiền tệ phát triển đa dạng, doanh nghiệp phải cạnh tranh cách khốc liệt Các doanh nghiệp không đợc nhà nớc bao cấp mà phải tự bơn chải phải phấn đấu vơn lên dành thắng lợi cạnh tranh Thứ ba, doanh nghiệp hoạt động kinh tế thị trờng phải chịu tác động cđa rÊt nhiỊu c¸c quy lt kinh tÕ nh quy luật giá trị, quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh Dới tác động quy luật kinh tế thị trờng, doanh nghiệp nhận thức đắn, nhanh nhẹn nhạy bén quy luật này, doanh nghiệp đứng vững tồn ngợc lại Thứ t, Nhà nớc nỗ lực hoàn thiện chế pháp lý, hệ thống pháp luật tạo sân chơi phẳng thuận lợi cho doanh nghiệp Đồng thời tạo áp lực cho doanh nghiệp phải tự khẳng định mình, chủ động khai thác, tạo lập, tổ chức quản lý sử dụng vốn cho hoạt động Thứ năm, doanh nghiệp phải đối đầu với công nghệ Với tốc độ phát triển khoa hoc- kĩ thuật nh thật yếu tố quan trọng, thúc đẩy thay đổi phơng thức sản xuất, từ dẫn đến thay đổi mạnh mẽ quản lý tài doanh nghiệp Nói tóm lại, điều kiện kinh tế thị trờng, môi trờng hoạt động doanh nghiệp khắc nghiệt Do yêu cầu đặt doanh nghiệp phải gắn hoạt động sản xuất kinh doanh với quy luật kinh tế thị trờng, bán thị trờng cần không bán Để đạt đợc điều doanh nghiệp phải biết phát huy quyền làm chủ mình, biết quản lý sử dụng cách hiệu vốn kinh doanh, doanh nghiệp tồn đợc điều kiện kinh tÕ míi 1.1.1.2 Kh¸i niƯm vỊ vèn kinh doanh cđa doanh nghiệp Quá trình sản xuất kinh doanh trình kết hợp yếu tố đầu vào: sức lao động đối tợng lao động để tạo sản phẩm hàng hoá, dịch vụ Tuy nhiên muốn tiến hành đợc trình doanh nghiệp phải lợng t định để mua sắm yếu tố đầu vào cần thiết phục vụ cho trình sản xuất kinh doanh, lợng t đợc gọi vốn kinh doanh doanh nghiƯp Nh vËy vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp biểu tiền toàn giá trị tài sản đợc sử dụng vào hoạt động sản xuất kinh doanh nh»m mơc ®Ých sinh lêi Doanh nghiƯp mn phát triển đợc số tiền thu đợc tiêu thụ sản phẩm phải đảm bảo bù đắp đợc toàn chi phí bỏ phần lợi nhuận, muốn số tiền bỏ ban đầu phải đợc sử dụng cách hiệu Quá trình tái sản xuất kinh doanh doanh nghiệp đợc thực cách liên tục không ngừng, tạo vòng tuần hoàn chu chuyển vốn K.Mark mô tả trình chu chuyển t theo mô hình sau: T- H SX H- T Vòng tuần hoàn vốn đợc hình thái tiền tệ (T) chuyển sang hình thái hàng hoá (H) dạng TLLĐ ĐTLĐ, qua trình sản xuất vốn đợc biểu dới hình thái hàng hoá (H) cuối lại trở hình thái tiền tệ (T) Do luân chuyển không ngừng vốn hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp tồn dới nhiều hình thức khác lĩnh vực sản xuất va lu thông nên vốn biểu tài sản vô hình nh: sáng chế, phát minh, quyền tác giả, lợi thơng mại Nh vậy, để quản lý sử dụng vốn hiệu quả, doanh nghiệp cần phải nhận thức đắn đầy đủ đặc trng vốn trình sản xuất kinh doanh 1.1.1.3 Phân loại vốn kinh doanh Trong doanh nghiệp, tuỳ theo cách phân loại mà vốn đợc chia thành loại khác nhau, song vào vai trò đặc điểm luân chuyển giá trị vốn tham gia vào trình sản xuất kinh doanh vốn kinh doanh doanh nghiệp đợc chia làm hai phận: vốn cố định (VCĐ) vốn lu động (VLĐ) Vốn cố định Trong điều kiện kinh tế thị trờng, việc mua sắm, lắp đặt TSCĐ doanh nghiệp phải toán chi trả tiền số vốn bỏ để đầu t, mua sắm TSCĐ đợc gọi làvốn cố định doanh nghiệp, Nói cách khác VCĐ doanh nghiệp phận vốn đầu t ứng trớc TSCĐ mà đặc điểm luân chuyển phần nhiều chu kỳ sản xuất hoàn thành vòng tuần hoàn TSCĐ hết thời hạn sử dụngsố vốn đầu t ứng trớc để mua sắm, xây dựng TSCĐ nên quy mô VCĐ hay nhiều định quy mô TSCĐ, ảnh hởng lớn đến trình độ trang bị kỹ thuật công nghệ, lực sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Song ngợc lại đặc điểm kinh tế TSCĐ trình sử dụng lại ảnh hởng định, chi phối đặc điểm tuần hoàn chu chuyển VCĐ thể khái quát nét đặc thù vận động VCĐ trình sản xuất kinh doanh nh sau: Một là: VCĐ tham gia vao nhiều chu kỳ sản xuất sản phẩm, điều đặc điểm TSCĐ đợc sử dụng lâu dài nhiều chu kỳ sản xuất định Hai là: VCĐ đợc luân chuyển phần chu kỳ sản xuất Khi tham gia vào trình sản xuất, phận VCĐ đợc luân chuyển cấu thành chi phí sản xuất sản phẩm (dới hình thức chi phí khấu hao) tơng ứng với phần giá trị hao mòn TSCĐ Ba là: Sau nhiều chu kỳ sản xuất VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển Sau chu kỳ sản xuất phần vốn đợc luân chuyển vào giá trị sản phẩm tăng lên song phần vốn đầu t ban đầu vào TSCĐ lại dần giảm xuống TSCĐ hết thời hạn sử dụng, giá trị đợc chuyển dịch hết vào giá trị sản phẩm sản xuất VCĐ hoàn thành vòng luân chuyển Vốn lu động Để tiến hành sản xuất kinh doanh, t liệu lao động (TLLĐ) doanh nghiệp cần đối tợng lao động (ĐTLĐ) Khác với TLLĐ ĐTLĐ tham gia vào chu kỳ sản xuất không giữ đợc nguyên hình dáng ban đầu, giá trị cuả đợc chuyển dịch lần toàn vào giá trị sản phẩm Những TLLĐ xét hình thái vật đợc gọi TSLĐ, hình thái giá trị đợc gọi vốn lu động doanh nghiệp Nh VLĐ biểu tiền TSLĐ, đặc điểm VLĐ chịu chi phối đặc điểm TSLĐ Trong doanh nghiệp ngời ta thờng chia TSLĐ thành hai loại : TSLĐ sản xuất TSLĐ lu thông TSLĐ sản xuất bao gồm loại nguyên vật liệu, phụ tùng thay thế, bán thành phẩm, sản phẩm dở dang Còn TSLĐ lu thông bao gồm sản phẩm, thành phẩm chờ tiêu thụ, loại chi phí tiền, loại vốn tiền, khoản vốn toán, khoản chi phí chờ kết chuyển Trong trình sản xuất kinh doanh TSLĐ sản xuất TSLĐ lu thông vận động, thay chuyển hoá lẫn nhau, đảm bảo cho trình sản xuất đợc tiến hành liên tục Trong điều kiện kinh tế hàng hoá - tiền tệ, để hình thành TSLĐ sản xuất TSLĐ lu thông doanh nghiệp 10 phong phú đa dạng khách hàng -Ngoài kế hoạch sản xuất kinh doanh, công ty kế hoạch nhân nh: đào tạo 30 công nhân, đào tạo lại bồi dỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho 154 cán nâng cao trình độ tay nghề cho 50 công nhân để công tác quản lý, sử dụng vốn đạt hiệu cao - Đẩy mạnh tăng trởng sản xuất sản phẩm chủ yếu sở tiếp tục chuyên môn hoá sản xuất suất cao, tính kỹ thuật chất lợng ổn định, hiệu kinh tế, giá phù hợp Tiếp tục xác định cấu sản phẩm, hoàn chỉnh quy hoạch mặt bằng, quy hoạch sản xuất, hoàn thiện sở hạ tầng theo hớng mở rộng đợc sản xuất cho lâu dài, tiết kiệm, hợp lý, mang tính công nghiệp, bảo vệ môi trờng - Xây dựng củng cố quan hệ sản xuất, xây dựng thống điều hành công ty với sở; phát huy vai trò lãnh đạo công ty đồng thời với tăng cờng phân cấp quản lý, phát huy tinh thần động, sáng tạo hoạt động sản xuất kinh doanh thành viên công ty - Phát huy trí tuệ tập thể, nâng cao trách nhiệm cá nhân đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng dụng tiến kỹ thuật - Tìm biện pháp giảm giá thành sản phẩm, tạo tiềm cạnh tranh, cắt giảm chi phí hiệu quả; kiên thực giải pháp tiết kiệm giảm hao phí vật t chống lãng phí lợng trọng tâm - Lành mạnh hoá công tác tiêu thụ sản phẩm tài Từng bớc quy hoạch công tác thị trờng theo hớng chuyên môn hóa, ổn định, bền vững phát triển 64 Trong năm tới, để đạt đợc kết cao trình hoạt động sản xuất kinh doanh công ty phơng hớng, nhiệm vụ cần phải đợc quán triệt thực 3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh công ty cổ phần xây dựng số Xuất phát từ tình hình thực tế công ty, nhữnh vấn đề đặt phơng hớng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cđa c«ng ty thêi gian tíi, em xin manh dạn đa mộ số giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty kỳ kinh doanh tới là: Thứ nhất, Công ty cần chủ động công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh Nh biết, doanh nghiệp hoạt ®éng nỊn kinh tÕ thÞ trêng ®Ịu mn cã nguồn vốn chủ động để sản xuất kinh doanh doanh nghiệp hiệu mà không cần phải lo đến việc trả nợ Một doanh nghiệp đứng vững tơng lai doanh nghiệp cấu nguồn vốn hợp lý Xuất phát từ ®iỊu nµy mµ viƯc huy ®éng vèn vµ dơng vốnmột cách chủ động linh hoạt góp phần tạo cấu vốn nguồn vốn hợp lý, từ mà nâng cao hiệu sử dụng vốn sản xuất kinh doanh toàn doanh nghiệp Thực tế công tác huy động sử dụng vốn kinh doanh công ty năm vừa qua cha tốt Biểu hiện: cấu vốn nguồn vốn công ty cha hợp lý Cụ thể, cấu vốn công ty VCĐ chiếm tỉ trọng nhỏ tỉng vèn kinh doanh, chØ chiÕm 11,11% ®ã vốn lu động 65 lại chiếm tỷ trọng cao tỉng vèn kinh doanh, chiÕm tíi 88,89% Trong tỉng sè VLĐ, giá trị khoản phải thu hàng tồn kho lại chiếm tỉ trọng lớn, đồng thời phận vốn không tham gia luân chuyển kỳ nên phận vốn bị ứ đọng công ty, công ty sử dụng khoản vốn kỳ Về cấu ngn vèn: tỉng ngn vèn kinh doanh cđa c«ng ty nguồn vốncông ty chủ ®éng dơng l¹i chiÕm tû träng rÊt nhá, nợ phải trả lại chiếm tỷ trọng lớn Điều nói lên kỳ công ty cha chủ động công tác huy động nguồn vốn để sử dụng vao hoạt động kinh doanh kỳ mà lệ thuộc nhiều vào nguồn vay nợ bên Điều giúp cho công ty cần lợng vốn chủ sở hữu nhỏ, đồng thời phát huy hết khả sử dụng vốn song nguy hiểm cho tình hình tài công ty gặp rủi ro Chính công ty nên cấu vốn hợp lý để tránh tình trạng lành mạnh tài Muốn công ty cần ý đến vấn đề sau: - Xác định xác nhu cầu vốn thờng xuyên cần thiết tối thiểu cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty để từ biện pháp tổ chức, huy động vốn hợp lý Việc huy động cần phải đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời vốn cho hoạt động công ty, tránh tình trạng thiếu vốn thừa vốn gây lãng phí vốn, đồng thời phải đảm bảo chi phí sử dụng vốn bình quân hợp lý - Xây dựng kế hoạch huy động vốn, lựa chọn nguồn tài trợ phù hợp Điều xuất từ lý do: nguồn vốn chi phí sử 66 dụng khác nhau, công ty cần cân nhắc tính toán kỹ hiệu sử dụng nguồn tài trợ với chi phí sử dụng nguồn đó, từ xây dựng cấu nguồn tài trợ hợp lý - Khi nguồn tài trợ, công ty cần chủ động lập kế hoạch phân phối sử dụng hợp lý để đạt hiệu cao Đặc biệt cần ý tới việc đầu t vào TSCĐ để nâng cao chất lợng thi công công trình, đồng thời nâng dần tỷ trọng VCĐ tổng vốn kinh doanh, dần tạo cấu vốn hợp lý Thứ hai, Công ty cần đẩy mạnh công tác thu hồi nợ, giải phóng nốt lợng hàng tồn kho, ứ đọng toán khoản nợ công ty kỳ Hoạt động kinh tế thị trờng, nhiều nguyên nhân khác mà doanh nghiệp thờng tồn khoản vốn lớn khâu toán, khoản phải thu khoản phải trả Hiện tợng chiếm dụng vốn doanh nghiệp diễn phổ biến nay, khoản ảnh hởng lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Trong năm 2004 vừa qua, tổng số vốn công ty bị chiếm dụng lên tới 129.282.469.317 triệu đồng so với năm 2003, số số vốn bị khách hàng chiếm dụng chủ yếu Đây phận vốn kỳ công ty không luân chuyển, bị ứ đọng nên nguyên nhân gây tình trnạg thiếu VLĐ đáp ứng cho nhu cầu sản xuất kinh doanh kỳ công ty nguyên nhân làm cho tốc độ luân chuyển VLĐ kỳ bị chậm lại Điều cho ta thấy năm vừa qua công ty cha làm tốt công tác thu hồi nợ Do vậy, việc thu hồi nợ để đáp 67 ứng nhu cầu vốn cho hoạt đông sản xuất kinh doanh kỳ tới nhu cầu cần thiết công ty Việc thu hồi khoản nợ giúp công ty thêm khoản vốn để hoạt động mà góp phần giải phóng lợng lớn vốn tồn đọng khâu toán, góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty kỳ tới Để làm tốt công tác thu hồi nợ, công ty cần thực số giải pháp sau: Công ty cần quy định rõ ràng điều khoản toán hợp đồng nh: phơng thức toán, thời hạn toán, bên chủ đầu t công trình không thực nh hợp đồng đăng ký hai bên phải bị phạt tài tuỳ theo mức độ vi phạm - Khi ký hợp đồng với chủ đầu t, công ty cần đề nghị chủ đầu t phải ứng trớc phần giá trị công trình với tỷ lệ định giá trị khối lợng xây lắp Việc giúp công ty hạn chế đợc công trình hoàn thành nhng chủ đến nhận toán cho công ty - Đồng thời công ty cần tăng cờng áp dụng biện pháp để khuyến khích khách hàng toán việc sử dụng chiết khấu toán đối vơis khách hàng toán sớm tiền hàng, nghĩa toán trớc thời hạn công trình hoàn thành bàn giao Công tác thực tốt góp phần hạn chế đáng kể tình trạng toán chậm nh - Đối với khách hàng công ty xét thấy đủ khả toán nợ cho công tycố tình không toán khoản nợ hết hạn công ty cần nhờ tới can 68 thiệp pháp luật để thu hồi lại vốn đầu t, tránh mát vốn Đi đôi với việc thu hồi khoản nợ, công ty cần trọng tới công tác giải phóng lợng hàng tồn kho kỳ phận chiếm tỷ trọng tơng đối lớn tổng số VLĐ công ty Nếu giải phóng đợc lợng hàng tồn kho công ty đợc lợng vốn lớn để đáp ứng cho nhu cầu hoạt động công ty Vì lợng hàng tồn kho kỳ công ty chủ yếu chi phí sản xuất kinh doanh dở dang (giá trị công trình làm dở) nên giải pháp tốt để công ty giải phóng đựơc nhanh lợng hàng tồn kho kỳ công ty cần phải đẩy nhanh tiến độ thi công công trình dở dang để nhanh chóng hoàn thành bàn giao thu hồi lại vốn, góp phần tăng vòng quay vốn kinh doanh Bên cạnh nhiệm vụ thu hồi khoản vốn bị ứ đọng giai đoạn trớc kỳ công ty cần phải quan tâm mức tới khoản nợ công ty Khác với khoản nợ phải thu, khoản phải trả khoản vốn công ty chiếm dụng đợc từ ngời bán thông qua hợp đồng cung cÊp vËt t, cđa ngêi mua th«ng qua viƯc ngêi mua trả trớc tiền hàng cho công ty hay khoản vốn chiếm dụng đợc đơn vị nội Thực tế khoản nợ công ty lớn nhiều so với khoản vốncông ty bị chiếm dụng Do kỳ, khoản nợ đến hạn phải toán công ty cần tìm nguồn để hoàn trả hạn, tránh tình trạng nợ nần dây da, kéo dài làm ảnh hởng đến uy tín công tác toán nh tình hình tài công ty Muốn công ty cần áp dụng số giải pháp: 69 - Thờng xuyên kiểm tra, đối chiếu khoản phải toán với khả toán công ty để chủ động đáp ứng yêu cầu toán đến hạn - Lựa chọn hình thức toán an toàn, thích hợp hiệu công ty Thứ ba, Công ty cần tiếp tục đầu t đổi TSCĐ, đặc biệt đổi máy móc thiết bị phụcvụ cho trình thi công để tăng suất sản xuất kinh doanh công ty Với đặc điểm kinh doanh công ty: sản xuất sản phẩm xây dựng chủ yếu máy móc thiết bị phục vụ trình thi công để tạo sản phẩm cuối chiếm vị trí quan trọng Nó định chất lợng thicông công trình từ kết kinh doanh công ty Do đó, việc đầu t đổi máy móc thiết bị quan trọng doanh nghiệp xay dựng Xuất phát từ tình trạng kỹ thuật máy móc thiết bị năm qua công ty (giá trị hao mòn lớn) sụ phát triĨnnh vò b·o cđa khoa häc kü tht nh hiƯn việc đầu t đổi vào loại TSCĐ lại trở nên quan trọng công ty Do vậy, năm tới công ty việc trì việc khai thác toàn số TSCĐ cần phải đầu t vào máy móc thiết bị cách hợp lý cho tơng xứng với quy mô hoạt động công ty thời gian tới Để đạt đợc điều công ty cần nâng cao tỷ lệ đầu t vào máy móc thiết bị để tạo máy móc thiết bị đại dần thay máy móc thiết bị hao mòn lớn, tăng dần lực sản xuất kinh doanh công ty, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng VCĐ nói riêng hiệu toàn 70 vốn kinh doanh nói chung Thứ t, Công ty cần tăng cờng sử dụng lợi nhuận sau thuế đáp ứng cho nhu cầu vốn chủ sở hữu công ty Thực tế, báo cáo tài công ty cho thấy vốn công ty qua năm đầu tăng lên nhng số lợng tăng lên chủ yếu vay nợ, vốn chủ sở hữu không nh÷ng chiÕm tØ träng nhá tỉng ngn vèn kinh doanh mà lại xu hớng giảm dần (từ 10,67% năm 2003 xuống 8,31% năm 2004) Điều làm giảm tính linh hoạt chủ động công ty viƯc dơng vèn ph¶i phơ thc nhiều từ nguồn vốn bên Giải pháp giúp công ty dần giảm bớt khoảng cách cấu nguồn vốn nguồn vốn chủ sở hữu nguồn nợ phải trả công ty Để đạt đợc cấu nguồn vốn tối u hợp lý hơn, công ty cần áp dụng giải pháp để tăng tỷ trọng vốn cho chủ sở hữu từ lợi nhuận sau thuế nh: - Trong việc phân phối lơị nhuận sau thuế, công ty cần u tiên giành phần lợi nhuận cần thiết để đáp ứng nhu cầu công ty phải xem xét mối liên hƯ víi kÕt cÊu ngn vèn tèi u - Khi nhu cầu đầu t, công ty cần huy động tối đa nguồn vốn bên nớc nh: nguồn vốn khấu hao, nguồn từ lợi nhuận để lại hay quỹ phát triển sản xuất kinh doanh công ty, nguồn phải chiếm tơng đối nguồn vốncông ty sử dụng Chỉ nguồn bên không đủ đáp ứng cho nhu cầu vốn công ty tìm đến nguồn tài trợ từ bên nh vay, thuê vốn ngân hàng hay tổ chức tín dụng khác, 71 Thứ năm, đẩy mạnh công tác bồi dỡng cán vf đào tạo lực lợng công nhân, quản lý sử dụng lao động hiệu biện pháp để nâng cao sản xuất, từ góp phần nâng cao hiệu việc quản lý sử dụng vốn công ty Trong năm vừa qua, công ty quan tâm đến công tác Cụ thể: năm công ty đào tạo 30 công nhân, bồi dỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ trình độ tay nghề cho 99 công nhân viên công ty Tuy nhiên việc bồi dỡng, đào tạo cha đáp ứng đợc nhu cầu công ty Công ty thiếu nhiều công nhân tay nghề cao, cán kỹ thuật chuyên môn giỏi toàn diện Do vậy, việc đào tạo, bồi dỡng nâng cao trình độ tay nghề cho nhân viên mà đặc biệt đào tạo, bồi dỡng công nhân bậc cao công ty quan trọng cần thiết họ ngời trực tiếp sử dụng máy móc để tiến hành thi công tạo sản phẩm cho công ty Đi đôi với việc nâng cao trình độ tay nghề cho ngời công nhân cần đề cao ý thức tr¸ch nhiƯm cđa hä viƯc dơng m¸y mãc thiết bị công ty tài sản giá trị lớn nh hạn chế hỏng hóc máy móc thiết bị không đáng ngày nâng cao hiệu suất sử dụng máy móc, hạn chế đợc việc phải tính chi phí khấu hao cao giá thành sản phẩm, từ mà góp phần tiết kiệm đợc chi phí sản xuất sản phẩm, tăng lợi nhuận Bên cạnh việc nâng cao trình độ tay nghề cho công nhân việc bồi dỡng nâng cao trình độ cho cán kỹ thuật, cán quản lý kinh tế công ty vấn đề quan trọng định đến hiệu hoạt động kỳ công ty Sở dĩ, vai trò quan trọng với việc nâng cao hiệu 72 hoạt động kỳ công ty Biểu hiện: đội ngũ cán kỹ thuật ngời trực tiếp tạo phơng án sản xuất nh: vẽ kỹ thuật, mẫu thiết kế đồng thời họ ngời lựa chọn máy móc hiệu hoạt động cao từ tác động trực tiếp đến hoạt động công ty Còn đội ngũ cán kinh tế ngời trực tiếp điều hành hoạt động kinh tế công ty nh: huy động vốn, điều hành vốn, thẩm định dự án Vì cần thiêt phải bồi dỡng cập nhật kiến thức khoa học kỹ thuật sách kinh tế để công việc điều hành quản lý ngày hiệu quả, từ góp phần nâng cao hiệu sử dụng vốn Ngoài giải pháp công ty nên áp dụng số giải pháp khác để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh kỳ nh: - Bên cạnh việc sử dụng vốn vào hoạt động sản xuất kinh doanh công ty nên ý đến vấn đề đầu t vốn bên đầu t bên giúp công ty tìm đợc nguồn lợi nhuận đồng thời giúp công ty phân tán đợc rủi ro kinh doanh Sởcông ty nên xem xét vấn đề trình liên doanh xu hớng gia tăng, doanh nghiệp hợp tác với để tìm phát triển mặt hàng thị trờng cần Chính việc đầu t vốn bên giúp công ty tìm kiếm đợc mặt hàng nh nguồn lợi nhuận Tuy nhiên đầu t sang lĩnh vực mơí công ty cần tìm hiểu nắm thông tin để từ cân nhắc tính toán đến định đầu t vào nơi hiệu độ an toàn cao 73 - Công ty cần chủ động lập quỹ dự phòng taì chính, mua bảo hiểm tài sản Đây vấn ®Ị rÊt quan träng ®èi víi mét doanh nghiƯp cã sản phẩm đặc thù nh công ty Chủ động thực biện pháp giúp công ty giảm thiểu rủi ro nh bù đắp thiếu hụt vốn từ hoạt động sản xuất kinh doanh công ty diễn cách bình thờng 74 Kết luận Trong điều kiện nỊn kinh tÕ thÞ trêng hiƯn nay, viƯc chÞu søc ép từ đối thủ cạnh tranh điều mà không doanh nghiệp tránh khỏi Hiện nay, công tác đấu thầu sản phẩm công ty phải phải chịu cạnh tranh gay gắt từ phía đơn vị ngành nớc Đây vừa hội mà vừa thách thức lớn cho công ty Để đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trờng không công ty mà tất doanh nghiệp phải cố gắng nâng cao lực sản xuất, không ngừng đổi công nghệ, học hỏi song song với tiÕt kiƯm chi phÝ s¶n xt kinh doanh Cã vËy công ty cạnh tranh với đối thủ môi trờng khắc nghiệt nh Từ thành lập nay, đặc biệt tõ chun sang nỊn kinh tÕ thÞ trêng, Vinaconex đạt đợc nhiều thành tựu đáng kể Hiện nay, công ty đợc ổn định thị phần đợc uy tín lớn với công trình nớc Tuy nhiên nh doanh nghiệp khác công ty khó khăn khúc mắc riêng, công ty khó khăn việc quản lý vốn kinh doanh Hiện nay, với đội ngũ cán công nhân viên đông đảo Công ty, lực trình độ chuyên môn tay nghề cao, hy vọng Công ty tiếp tục phát huy kết đạt đợc, khắc phục khó khăn trớc mắt để trở thành doanh nghiệp hoạt động hiệu cao Với đề tài Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng xây lắp số (Vinaconex 1), em vận dụng kiến thức học để 75 nghiên cøu thùc tÕ t×nh h×nh dơng vèn kinh doanh công ty Vinaconex Bài viết nêu lên đợc phần thực trạng tình hình sử dụng vốn kinh doanh công ty, phân tích kết đạt đợc khó khăn, nguyên nhân gây hạn chế Trên sở đa số giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh công ty Danh mục tài liệu tham khảo Giáo trình Tài Doanh nghiệp, PGS.TS Lu Thị Hơng, NXB Thông kê 2003 Giáo trình Lý thuyết Tài Tiền tệ, PGS.TS Nguyễn Hữu Tài, NXB Thống Kê 2003 Thị trờng tài ngân hàng, Frederic S.Mishkin Giáo trình Quản trị Tài Doanh nghiệp Một số Luận văn khoá trớc 76 Mục lục Lời nói đầu Ch¬ng I HiƯu qu¶ dơng vèn kinh doanh cđa doanh nghiÖp 1.1 Vèn kinh doanh vµ nguån vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp .5 1.1.1 Vèn kinh doanh cña doanh nghiÖp 1.1.2 Nguån vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp nỊn kinh tÕ thÞ trêng .11 1.2 Sự cần thiết phải nâng cao hiệu sử dơng vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp ……………………………………………………………………….…13 1.2.1 Xt phát từ vai trò quan trọng vốn hoạt ®éng s¶n xt kinh doanh cđa doanh nghiƯp……………………………………………………….13 1.2.2 Xt phát từ ý nghĩa việc nâng cao hiệu dơng vèn kinh doanh c¸c doanh nghiƯp 15 1.3 Một số tiêu phản ánh hiƯu qu¶ dơng vèn kinh doanh cđa doanh nghiƯp 16 1.3.1 ChØ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ 16 1.3.2 Một số tiêu đánh giá hiệu tổ chức sử dụng vốn lu động doanh nghiÖp .18 1.4 Mét sè biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu sử dơng vèn kinh doanh c¸c doanh nghiƯp 21 1.4.1 Những nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh cđa doanh nghiƯp .21 1.4.2 Mét sè biƯn pháp chủ yếu để nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh cho doanh nghiệp hiÖn 24 77 Chơng II Thực trạng sử dụng vốn kinh doanh Công ty Vinaconex 29 2.1 Kh¸i quát tình hình sản xuất kinh doanh Công ty 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .29 2.1.2 Đặc điểm tổ chức sản xuất kinh doanh Công ty 30 2.1.3 Kết sản xuất kinh doanh Công ty thêi gian võa qua 32 2.2 Thùc tr¹ng dơng vèn kinh doanh Công ty 33 2.2.1 cấu vốn nguồn vốn kinh doanh Công ty 33 2.2.2 T×nh h×nh dơng vèn kinh doanh cđa Công ty 35 2.2.2.1 Tình hình sử dụng VCĐ Công ty 36 2.2.2.2 Tình hình sử dụng VLĐ Công ty 38 2.3 Đánh giá việc sử dụng vốn kinh doanh Công ty 47 2.3.1 Những thành tựu đạt đợc .47 2.3.2 Những mặt hạn chÕ .48 2.2.3 Nguyªn nhân hạn chế 48 Chơng III Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty Vinaconex 50 3.1 Phơng hớng, nhiệm vụ hoạt ®éng cđa C«ng ty thêi gian tíi 50 3.2 Một số giải pháp chủ yếu góp phần nâng cao hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần Xây dựng số 51 KÕt luËn 59 Danh mục tài liệu tham khảo 61 78 ... trọng vấn đề sử dụng vốn doanh nghiệp nói chung Công ty nói riêng, em định tìm hiểu nghiên cứu đề tài: Nâng cao hiệu sử dụng vốn kinh doanh Công ty cổ phần xây dựng xây lắp số (Vinaconex 1) - Phơng... phải 1. 4 Một số biện pháp chủ yếu để nâng cao hiệu 25 sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1. 4 .1 Những nhân tố chủ yếu ảnh hởng đến hiệu tổ chức sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1. 4 .1. 1 Những... nớc Vì vậy, nâng cao hiệu sử dụng vốn với doanh nghiệp vÊn ®Ị hÕt søc quan träng 19 1. 3 Mét sè tiêu phản ánh hiệu sử dụng vốn kinh doanh doanh nghiệp 1. 3 .1 Chỉ tiêu đánh giá hiệu sử dụng VCĐ Để
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng xây lắp số 1 (Vinaconex 1), Luận văn Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần xây dựng xây lắp số 1 (Vinaconex 1), Phương pháp đồ thị, biểu đồ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn