Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương

125 43 0
  • Loading ...
1/125 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:21

Để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh của bệnh viện Nhiệt đới Trung ương thì yếu tố nhân lực y tế là yếu tố then chốt, quyết định. Xuất phát từ những lý do đó tác giả đã lựa chọn đề tài: “Nâng cao chất lượng nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương” để làm luận văn thạc sỹ. z BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC LƯƠNG THẾ VINH -*** - Nguyễn Văn Hải NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG CHUYÊN NGÀNH MÃ NGÀNH : Quản trị kinh doanh : 60.34.05 Người hướng dẫn khoa học: GS.TS ĐÀM VĂN NHUỆ Nam Định, 2016 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập Các số liệu luận văn trung thực Kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình nghiên cứu khác Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hải i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, nhận hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình Thầy Cơ giáo, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp Với lòng trân trọng biết ơn sâu sắc, xin bày tỏ cảm ơn chân thành đến cán công nhân viên bệnh viện Nhiệt đới Trung ương Đặc biệt xin chân thành cảm ơn GS.TS Đàm Văn Nhuệ trực tiếp hướng dẫn, giúp đỡ tơi q trình nghiên cứu hoàn thành luận văn Cuối cùng, xin cám ơn gia đình, bạn bè quan tâm, chia sẻ động viên tơi hồn thành luận văn Tác giả luận văn Nguyễn Văn Hải ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT NỘI DUNG ĐẦY ĐỦ BVĐK Bệnh viện đa khoa BYT Bộ Y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHYT Bảo hiểm y tế BHXH Bảo hiểm xã hội CBYT Cán y tế CBCNV Cán công nhân viênCao đẳng CLNL Chất lượng nhân lực CLS Cận lâm sàng CNH-HĐH Cơng nghiệp hóa - Hiện đại hóa CKI Chuyên khoa I CKII Chuyên khoa II ĐH Đại học KTV Kỹ thuật viên LS Lâm sàng NL Nhân lực NLYT Nhân lực y tế PKĐK Phòng khám đa khoa Th.S Thạc sỹ TC Trung cấp iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .5 Đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Nhân lực đặc điểm nhân lực bệnh viện 1.1.1 Bệnh viện .7 1.1.2 Nhân lực bệnh viện 1.1.3 Đặc điểm nhân lực bệnh viện 1.1.4 Cơ cấu nhân lực bệnh viện 11 1.2 Chất lượng nhân lực bệnh viện 11 1.2.1 Khái niệm chất lượng nhân lực 11 1.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhân lực bệnh viện 13 1.3 Nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện 17 1.3.1 Tuyển dụng đội ngũ y, bác sỹ 17 1.3.2 Đào tạo đội ngũ y, bác sỹ .18 1.3.3 Sử dụng, đánh giá, đãi ngộ đội ngũ y, bác sỹ .19 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực bệnh viện 20 1.4.1 Nhân tố bên bệnh viện 20 1.4.2 Nhân tố bên Bệnh viện .22 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số bệnh viện học áp dụng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 25 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số bệnh viện 25 1.5.2 Các học áp dụng bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 30 THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 30 iv 2.1 Tổng quan bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .33 2.1.3 Kết hoạt động bệnh viện giai đoạn 2011 – 2015 .35 2.2 Thực trạng kết nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 36 2.2.1 Thể lực nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 36 2.2.2 Trí lực nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 41 2.2.3 Tâm lực nhân Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 46 2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 49 2.4 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 52 2.4.1 Công tác tuyển dụng thu hút nhân lực .52 2.4.2 Công tác bồi dưỡng, đào tạo phát triển nhân lực .53 2.4.3 Chế độ đãi ngộ, điều kiện môi trường làm việc 56 2.4.4 Công tác quy hoạch cán 58 2.4.5 Công tác sử dụng, đánh giá cán · 59 2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương .61 2.5.1 Các nhân tố chủ quan 61 2.5.2 Các nhân tố khách quan .64 2.6 Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực y tế Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 66 2.6.1 Kết đạt 66 2.6.2 Những hạn chế .68 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 72 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 .72 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 .72 3.1.1 Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đến năm 2020 .72 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 74 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 .75 3.2.1 Hồn thiện quy trình tổ chức công tác đào tạo 75 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, thu hút đội ngũ y bác 78 3.2.3 Hồn thiện sách sử dụng y bác bệnh viện 80 3.2.4 Hoàn thiện sách thù lao, phúc lợi cho đội ngũ y bác 84 v 3.2.5 Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc Bệnh viện .91 3.2.6 Nâng cao y đức đội ngũ y bác 94 3.3 Một số kiến nghị 94 3.3.1 Đối với Bộ Y Tế 94 3.3.2 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 95 TIỂU KẾT CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN CHẤM ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG PHỤ LỤC 02 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG PHỤ LỤC 03 11 PHIẾU KHẢO SÁT 11 PHỤ LỤC 04 15 BẢNG CÂU HỎI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ 15 TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 15 PHỤ LỤC 05 16 PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ .16 vi DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ Sơ đồ: Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức bệnh viện Nhiệt đới Trung ương .Error: Reference source not found Bảng: LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC iv DANH MỤC BẢNG VÀ SƠ ĐỒ vii LỜI MỞ ĐẦU 1 Sự cần thiết việc nghiên cứu đề tài Tổng quan nghiên cứu đề tài Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Mục đích nghiên cứu 3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .5 Đóng góp khoa học luận văn Kết cấu luận văn CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Nhân lực đặc điểm nhân lực bệnh viện 1.1.1 Bệnh viện .7 1.1.2 Nhân lực bệnh viện 1.1.3 Đặc điểm nhân lực bệnh viện 1.1.4 Cơ cấu nhân lực bệnh viện 11 1.2 Chất lượng nhân lực bệnh viện 11 1.2.1 Khái niệm chất lượng nhân lực 11 1.2.2 Các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng nhân lực bệnh viện 13 1.3 Nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện 17 1.3.1 Tuyển dụng đội ngũ y, bác sỹ 17 1.3.2 Đào tạo đội ngũ y, bác sỹ .18 1.3.3 Sử dụng, đánh giá, đãi ngộ đội ngũ y, bác sỹ .19 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng nhân lực bệnh viện 20 1.4.1 Nhân tố bên bệnh viện 20 1.4.2 Nhân tố bên Bệnh viện .22 1.5 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số bệnh viện học áp dụng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 25 1.5.1 Kinh nghiệm nâng cao chất lượng nhân lực số bệnh viện 25 vii 1.5.2 Các học áp dụng bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương 27 TIỂU KẾT CHƯƠNG 29 CHƯƠNG 30 THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015 30 2.1 Tổng quan bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 30 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển .30 2.1.2 Cơ cấu tổ chức .33 2.1.3 Kết hoạt động bệnh viện giai đoạn 2011 – 2015 .35 2.2 Thực trạng kết nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 36 2.2.1 Thể lực nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 36 2.2.2 Trí lực nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 41 2.2.3 Tâm lực nhân Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 46 2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 49 2.4 Thực trạng hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 52 2.4.1 Công tác tuyển dụng thu hút nhân lực .52 2.4.2 Công tác bồi dưỡng, đào tạo phát triển nhân lực .53 2.4.3 Chế độ đãi ngộ, điều kiện môi trường làm việc 56 2.4.4 Công tác quy hoạch cán 58 2.4.5 Công tác sử dụng, đánh giá cán · 59 2.5 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương .61 2.5.1 Các nhân tố chủ quan 61 2.5.2 Các nhân tố khách quan .64 2.6 Đánh giá thực trạng nâng cao chất lượng nhân lực y tế Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 66 2.6.1 Kết đạt 66 2.6.2 Những hạn chế .68 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 69 TIỂU KẾT CHƯƠNG 70 CHƯƠNG 72 GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020 .72 3.1 Phương hướng nâng cao chất lượng bệnh viện Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2016 - 2020 .72 3.1.1 Mục tiêu, nguyên tắc xây dựng chiến lược phát triển bệnh viện Nhiệt đới Trung ương đến năm 2020 .72 3.1.2 Phương hướng nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 74 3.2 Giải pháp nâng cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương viii giai đoạn 2016 – 2020 .75 3.2.1 Hoàn thiện quy trình tổ chức cơng tác đào tạo 75 3.2.2 Hồn thiện cơng tác tuyển dụng, thu hút đội ngũ y bác 78 3.2.3 Hồn thiện sách sử dụng y bác bệnh viện 80 3.2.4 Hồn thiện sách thù lao, phúc lợi cho đội ngũ y bác 84 3.2.5 Cải thiện điều kiện, môi trường làm việc Bệnh viện .91 3.2.6 Nâng cao y đức đội ngũ y bác 94 3.3 Một số kiến nghị 94 3.3.1 Đối với Bộ Y Tế 94 3.3.2 Đối với Bộ Giáo dục Đào tạo 95 TIỂU KẾT CHƯƠNG 96 KẾT LUẬN 97 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN CHẤM ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG PHỤ LỤC 02 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG PHỤ LỤC 03 11 PHIẾU KHẢO SÁT 11 PHỤ LỤC 04 15 BẢNG CÂU HỎI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ 15 TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 15 PHỤ LỤC 05 16 PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ .16 ix cơng tác; có sáng kiến kinh nghiệm công tác áp dụng thực tiễn: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình + Yếu: c) Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp 10 10 20 ứng với yêu cầu, vị trí việc làm, nhiệm vụ giao Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: 1.2 Đối với cán bộ, cơng chức, viên chức 20 15 10 lãnh đạo, quản lý: a) Năng lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, đồn kết cơng chức (thể theo khối lượng, chất lượng, tiến độ, hiệu công việc vị trí, thời gian, bao gồm nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất): Thang điểm theo kết thực hiện: + Năng lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, đồn kết cơng chức tốt: + Năng lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, 15 15 12 đồn kết cơng chức khá: + Năng lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, đồn kết cơng chức trung bình: + Năng lực lãnh đạo, quản lý; lực tập hợp, đồn kết cơng chức để xảy vụ việc gây hậu đến mức bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo trở lên: b) Mức độ thực nhiệm vụ giao năm kết hoạt động quan, tổ chức, đơn vị giao lãnh đạo, quản lý Thang điểm theo kết thực hiện: + Tập thể quan hồn thành cơng việc giao tiến độ với chất lượng tốt, hiệu 15 15 12 cao: + Tập thể quan hồn thành cơng việc giao tiến độ với chất lượng khá, có hiệu quả: + Tập thể quan hồn thành cơng việc 10 10 giao tiến độ với chất lượng, hiệu trung bình: + Tập thể quan KHƠNG hồn thành cơng việc giao để xảy vụ việc gây hậu đến mức bị xử lý kỷ luật với hình thức cảnh cáo trở lên: c) Tinh thần trách nhiệm công tác: đạo, tham mưu ban hành văn lĩnh vực phân công phụ trách, cải tiến phương pháp làm việc nâng cao hiệu quả, chất lượng cơng tác; có sáng kiến kinh nghiệm công tác áp dụng thực tiễn: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: d) Tinh thần tự nghiên cứu, học tập để nâng cao lực, trình độ chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu vị trí làm việc, nhiệm vụ giao Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: Phẩm chất trị, chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Pháp luật Nhà Nước a) Nhận thức tư tưởng trị, chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Pháp luật Nhà nước: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: 5 + Trung bình: + Yếu: b) Bản thân gia đình chấp hành đường lối, chủ trương, sách Đảng Pháp luật Nhà nước Không để vợ (chồng), con, anh (chị, em) ruột lợi dụng chức vụ , quyền hạn 5 để ảnh hưởng xấu đến quan vi phạm quy chế, vi phạm Pháp luật: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc: a) Việc giữ gìn đạo đức lối sống lành mạnh, 20 chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí biểu tiêu cực khác, thực quy định việc cán bộ, công chức không làm: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: b) Tính trung thực, có ý thức giữ gìn đồn kết nội bộ; có ý thức đấutranh tự phê bình phê bình, xây dựng quan, đơn vị sạch, vững mạnh: 5 5 Chia ra: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: c) Tinh thần thái độ phục vụ nhân dân (tận tụy với công việc, khơng hách dịch, cửa quyền, gây phiền hà, khó khăn cho tổ chức, công dân thực nhiệm vụ): Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: Ý thức tổ chức kỷ luật: a) Chấp hành nội quy, quy chế làm việc quan, đơn vị; giữ gìn nếp sống văn hóa cơng sở; 10 đảm bảo thời gian làm việc: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: 3 b) Chấp hành phân cơng tổ chức (trưởng phòng, thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo quan) việc thực nhiệm vụ: Thang điểm theo kết thực hiện: + Tốt: + Khá: + Trung bình: + Yếu: Cộng 100 Phân loại cán bộ, cơng chức, viên chức: - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 90 đến 100 điểm, điểm nội dung đánh giá Kết thực nhiệm vụ giao phải đạt từ 55 điểm trở lên; - Hoàn thành tốt nhiệm vụ: Tổng điểm đạt từ 70 đến 89 điểm, điểm nội dung đánh giá Kết thực nhiệm vụ giao phải đạt từ 50 điểm trở lên; - Hồn thành nhiệm vụ hạn chế lực (đối với viên chức hoàn thành nhiệm vụ): Tổng điểm đạt từ 50 đến 69 điểm, điểm nội dung đánh giá Kết thực nhiệm vụ giao phải đạt từ 45 điểm trở lên; - Khơng hồn thành nhiệm vụ: Tổng điểm đạt 50 điểm điểm nội dung đánh giá Kết thực nhiệm vụ giao đạt 30 điểm GIÁM ĐỐC CÁN BỘ (Ký, ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 02 BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỚI TRUNG ƯƠNG Hà Nội, ngày tháng năm BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM ………… - Họ tên: ………………………………… Giới tính: Nam/Nữ - Chức vụ: …………………………………… - Đơn vị công tác: …………………………… - Nhiệm vụ phân công: ………………… I TỰ ĐÁNH GIÁ: Kết công tác thực nhiệm vụ giao …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… Phẩm chất trị, chấp hành đường lối chủ trương, sách Đảng Pháp luật Nhà nước …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… Phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong lề lối làm việc …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… ……… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… … Về ý thức tổ chức kỷ luật …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… II CÁ NHÂN TỰ XẾP LOẠI: …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… Hà Nội, ngày… … tháng… … năm … … Người viết đánh giá (Ký ghi rõ họ tên) III Ý KIẾN CỦA ĐƠN VỊ: …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… Hà Nội, ngày… … tháng… … năm … … GIÁM ĐỐC (Ký ghi rõ họ tên) IV KẾT QUẢ TỔNG HỢP XẾP LOẠI CƠNG CHỨC, VIÊN CHỨC: Kết luận: Cơng chức, viên chức đạt loại:…… …………… ……… Hà Nội, ngày… … tháng… … năm … … GIÁM ĐỐC (Ký ghi rõ họ tên) PHỤ LỤC 03 PHIẾU KHẢO SÁT (Đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực-Dùng cho y, bác sỹ) Rất mong anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để Cơ quan hiểu suy nghĩ, mong muốn nguyện vọng anh/chị Qua đó, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương hoàn thiện phát triển Các câu hỏi đặt mang tính chất tham khảo, ý kiến anh/chị ẩn danh bảo mật phù hợp với sách nhân Bệnh viện A/ THƠNG TIN CHUNG (Có thể bỏ trống) Họ tên:………… …… ………… ………… …… ………… …… …… … Ngày vào làm việc Cơ quan:…… …… ………… …… ………… …… Trình độ chun mơn:……………… …… ………… …… ………… …… Công việc tại:………… …… ………… …… ………… …… ……… B/ NỘI DUNG KHẢO SÁT I/ Nội dung công việc Đánh giá kết thực (đánh dấu X vào phương án đúng): Anh/chị thấy cơng việc đảm nhận có phù hợp với lựcnhân không ? A Chưa phát huy hết khả thân B Phù hợp với lực thân C Năng lực thân không đáp ứng yêu cầu công việc đảm nhận Theo Anh/chị công tác đánh giá kết thực công việc hàng tháng Bệnh viện? (Có thể chọn nhiều phương án) A Đánh giá kết thực công việc cá nhân B Mang tính chủ quan người đánh giá C Mang tính bình qn D Mang tính chất luân phiên Theo Anh/chị hoạt động đánh giá đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện đảm bảo cơng bằng, mang tính định lượng hay chưa? A Đã cơng bằng, mang tính định lượng B Chưa cơng bằng, mang tính định tính Theo Anh/chị Công việc tạo hội thăng tiến bạn Bệnh viện ? A Có hội đảm nhận vị trí quản lý (vị trí cao hơn) B Chỉ đảm nhận vị trí cơng việc Theo Anh/chị cơng tác đánh giá kết thực công việc hàng tháng ảnh hưởng đến anh/chị? A Mức ảnh hưởng lớn B Mức ảnh hưởng trung bình C Ít có ảnh hưởng D Hồn tồn khơng ảnh hưởng II/ Đánh giá sách đãi ngộ Cơ quan (đánh dấu X vào phương án đúng): Theo Anh/chị tiền lương hàng tháng theo quy chế lương có phản ánh mức đóng góp cá nhân không ? A Thấp so với mức đóng góp cá nhân B Phản ánh giá trị đóng góp cá nhân C Cao giá trị đóng góp cá nhân Quy chế lương có đảm bảo cơng trả lương hay khơng (đóng góp trả lương nhau) A Có B Khơng Anh/chị có hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi (ngoài lương) Cơ quan hay khơng ? A Có B Khơng Theo Anh/chị việc đánh giá, khen thưởng có ý nghĩa cá nhân ? A Khơng có ý nghĩa phần thưởng khơng lớn B Tạo tinh thần làm việc tốt C Cá nhân ghi nhận gắn bó với Cơ quan 10 Đánh giá Anh/chị môi trường làm việc Cơ quan? A Thân thiện, tạo điều kiện cho người lao động khẳng định phát triển thân B Trung bình (chưa tạo động lực lao động song khơng có tác động tiêu cực) C Khơng thân thiện (cảm thấy khơng thoải mái, gò bó, khó khăn q trình tiếp cận, hòa nhập) 11 Đánh giá việc tiếp nhận giúp đỡ nhân viên hòa nhập với mơi trường, văn hóa cơng việc? A Tốt (có chương trình định hướng cho nhân viên mới, giúp đỡ nhân viên hòa nhập thích nghi) B Kém (khơng có hỗ trợ nhân viên hòa nhập, thích nghi, chuẩn bị điều kiện lao động cần thiết) 12 Bạn có Ban Giám đốc - Bệnh viện tạo điều kiện để phát triển nghề nghiệp khơng? A Có (được ln chuyển cơng việc, tham dự khóa đào tạo, buổi hội thảo, tham gia vào dự án, chương trình quy hoạch nguồn,… B Không 13 Lãnh đạo Bệnh viện quan tâm đến việc đào tạo tay nghề, cập nhật kiến thức cho đội ngũ y, bác sỹ A Có tốt B Có chưa tốt C Khơng 14 Lãnh đạo Bệnh viện gần gũi, quan tâm, chia sẻ thông cảm với đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện A Có tốt B Có chưa tốt C Không Trân trọng cảm ơn anh/chị! PHỤ LỤC 04 BẢNG CÂU HỎI VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG ĐỘI NGŨ Y, BÁC SỸ TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG (Dùng cho Lãnh đạo trưởng, phó khoa, phòng) Anh/chị cho biết tầm quan trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện? Anh/chị nhận thấy chất lượng đội ngũ y, bác sỹ Bệnh nào? Anh/chị có nhận xét quy chế: Tiền lương, Thi đua - Khen thưởng; sách: Tuyển dụng, quy hoạch đội ngũ y, bác sỹ, đào tạo, bồi dưỡng công tác chuyên mơn nay? Anh/ chị có nhận xét công tác đánh giá kết thực công việc hàng tháng đội ngũ y, bác sỹ Bệnh viện? Kết có phục vụ cơng tác đánh giá, sử dụng, quy hoạch đội ngũ y, bác sỹ khơng? Anh/chị có nhận xét hoạt động đoàn thể Bệnh viện? Theo Anh/chị, hoạt động văn nghệ, thể thao thường xuyên chưa? Có nên tổ chức thêm hoạt động hay không, với hoạt động Anh/chị có tham gia khơng? PHỤ LỤC 05 PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ BỘ Y TẾ BỆNH VIỆN NHIỆT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc ĐỚI TRUNG ƯƠNG Hà Nội, ngày tháng năm PHIẾU KHẢO SÁT SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI BỆNH VÀ NGƯỜI NHÀ NGƯỜI BỆNH VỀ THÁI ĐỘ PHỤC VỤ CỦA NHÂN VIÊN Y TẾ Rất mong ông/bà, anh/chị vui lòng dành thời gian trả lời số câu hỏi sau để Bệnh việnchất lượng khám, chữa bệnh, thái độ phục vụ nhân viên y tế, qua khơng ngừng nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân Các câu hỏi đặt mang tính chất tham khảo, ý kiến ơng/bà, anh/chị ẩn danh bảo mật THÔNG TIN CHUNG (Có thể bỏ trống) Họ tên:……… ………… …… ……………… …… ………… …… …… Tuổi:… …… ………… …… ………… ……… Giới tính:…… ………… Địa chỉ:………… …… …… …… ……………… …… ………… ………… Trình độ học vấn:………… … Nghề nghiệp:………… ……………… … Là bệnh nhân/người nhà bệnh nhân:… ………… …… ………… …… … Điều trị khoa:…… ………… …… … … - BVĐK Nhiệt đới Trung ương Hoạt động tiếp đón ban đầu nhân viên y tế thể niềm nở: a Rất tốt □ b Tốt □ c Chưa tốt □ Nhân viên y tế giải thích tình hình bệnh, chẩn đốn, phương pháp điều trị trình khám chữa bệnh cho người bệnh: a Rất tốt □ b Tốt □ c Chưa tốt □ Nhân viên y tế hướng dẫn, giúp đỡ người bệnh sinh hoạt: a.Rất tốt □ b Tốt □ c Chưa tốt □ Nhân viên y tế phổ biến, hướng dẫn nội quy Bệnh viện, quyền nghĩa vụ nhân dân đến khám chữa bệnh Bệnh viện: a.Rất tốt □ b Tốt □ c Chưa tốt □ 5.Nhân viên y tế công khai hướng dẫn cách sử dụng thuốc hàng ngày: a.Rất tốt b Tốt □ c □ Chưa tốt □ Nhân viên y tế giải thích, động viên người bệnh trước, sau làm kỹ thuật, thủ thuật cho người bệnh: a.Rất tốt □ b Tốt □ c Chưa tốt □ Nhân viên y tế giải đáp câu hỏi người bệnh, người nhà người bệnh: a.Rất tốt b Tốt □ □ c Chưa tốt □ Các nhân viên y tế phối hợp với công viêc: a.Rất tốt □ b Tốt □ c Chưa tốt □ Nhân viên y tế có biểu gợi ý nộp tiền để làm dịch vụ nằm quy định Bệnh viện (Khám bệnh nhanh, siêu âm nhanh, xét nghiệm nhanh… … )? a Có □ b Khơng □ 10 Mức độ hài lòng chung ơng/bà, anh/chị đến khám bệnh Bệnh viện? a Tốt □ b Khá □ c.Trung bình □ d Kém □ 11 Nếu ơng/bà, anh/chị giới thiệu người quen, người nhà đến khám, chữa bệnh Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương? a Có □ b Khơng □ 12 Nếu đánh giá tồn diện thực quy trình khám, chữa bệnh Bệnh viên với điểm 10 tốt nhất, điểm nhất, ơng/bà, anh/chị xếp Bệnh viện đạt mức:…… …… điểm 13 Những góp ý, đề nghị ông/bà, anh/chị thực quy trình khám bệnh Bệnh viện: … ………… …… ………… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… …… ………… …… ………… …… … … Xin trân trọng cảm ơn Ông/bà, anh/chị! ... Trí lực nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 41 2.2.3 Tâm lực nhân Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 46 2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung. .. Trí lực nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 41 2.2.3 Tâm lực nhân Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương 46 2.3 Tiêu chí đánh giá hoạt động nâng cao chất lượng nhân lực Bệnh viện Nhiệt đới Trung. .. cao chất lượng nhân lực bệnh viện Nhiệt đới Trung ương giai đoạn 2016 – 2020 CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN 1.1 Nhân lực đặc điểm nhân lực bệnh viện 1.1.1 Bệnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, Luận văn thạc sĩ Nâng cao chất lượng nhân lực tại bệnh viện Nhiệt đới Trung Ương, CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN, THỰC TRẠNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2015, Đơn vị tính: Số người: người; Tỷ lệ: %, Bảng 2.6: Mức độ phù hợp về sức khỏe, thể lực, Vượt tỷ lệ chuẩn, Nguồn: Số liệu điều tra thực tế - Phụ lục 03, Bảng 2.14: Cán bộ y tế đánh giá về môi trường làm việc tại Nhiệt đới Trung ương năm 2015, (Nguồn: phòng Tổ chức lao động), Đơn vị tính: người, Bảng 2.24: Kết quả đánh giá cán bộ bệnh viện qua các năm, GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG NHÂN LỰC TẠI BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG GIAI ĐOẠN 2016 - 2020, Bảng 3.3: Kế hoạch đào tạo NL tại bệnh viện Nhiệt đới Trung ương năm 2016-2018, BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ VÀ BẢN CHẤM ĐIỂM CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG, BẢN TỰ ĐÁNH GIÁ, CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CỦA BỆNH VIỆN NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn