Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

2 12 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 16:20

GIÁO ÁN TIẾNG VIỆT LỚP TẬP VIẾT CHỮ HOA T I.Mục tiêu: -Biết viết chữ hoa T dòng cỡ chữ vừa dòng cỡ nhỏ Chữ câu ứng dụng Thẳng ( dòng cỡ vừa, dòng cỡ nhỏ) “Thẳng ruột ngựa” lần -HS : viết mẫu chữ -H có ý thức tập viết chữ viết hoa II Đồ dùng dạy - học: Mẫu chữ T, bảng phụ, tập viết, bảng III Các hoạt động dạy - học NDKT -TG HOẠT ĐỘNG GIÁO VIÊN HOẠT ĐỘNG HỌC SINH 1.Bài cũ(5) -T y/c H viết: S, Sáo -H viết bảng -Nhận xét chung -H nhận xét 2.Bài *HĐ 1: GTB(1’) -Giới thiệu -Đưa mẫu chữ *HĐ2:HD viết -Nêu cấu tạo chữ T chữ hoa(5-6’) -Viết mẫu HD cách viết -T theo dõi, giúp đỡ H -Quan sát -Được viết nét cao li, rộng li -Theo dõi viết bảng -H nhận xét bạn *HĐ3: HD viết câu ứng -Giới thiệu câu ứng dụng “Thẳng ruột ngựa” -Đọc -Thảo luận -Cho ý kiến: ý nói người có dụng(5-6’) -Em hiểu cách nói trên? tính cách thẳng thắn khơng ưng điều nói -3-4HS nêu -u cầu HS nhận xét độ cao chữ *HĐ4: H viết (15’) -HD cách viết chữ : Thẳng -H nhận xét độ cao chữ -Nhắc nhở HS trước viết -Theo dõi -T theo dõi chung -Viết bảng con: Thẳng -Thu chấm HS, nhận xét -H nhận xét bạn -1H nhắc tư ngồi viết -Viết vào tập viết -Về nhà hoàn thành nhà 3.Củng cố-dặn -Nhận xét chung dò -Nhắc HS nhà viết ... -T theo dõi chung -Vi t bảng con: Thẳng -Thu chấm HS, nhận x t -H nhận x t bạn -1H nhắc t ngồi vi t -Vi t vào t p vi t -Về nhà hoàn thành nhà 3.Củng cố-dặn -Nhận x t chung dò -Nhắc HS nhà vi t. .. nói trên? t nh cách thẳng thắn khơng ưng điều nói -3-4HS nêu -Yêu cầu HS nhận x t độ cao chữ *HĐ4: H vi t (15’) -HD cách vi t chữ : Thẳng -H nhận x t độ cao chữ -Nhắc nhở HS trước vi t -Theo... vi t -Vi t vào t p vi t -Về nhà hoàn thành nhà 3.Củng cố-dặn -Nhận x t chung dò -Nhắc HS nhà vi t bà
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T, Giáo án Tiếng Việt 2 tuần 23 bài: Tập viết Chữ hoa T

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn