KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á PDG KHÁNH HỘI

132 25 0
  • Loading ...
1/132 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHAN THỊ THỦY KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á PDG KHÁNH HỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012   1    BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** PHAN THỊ THỦY KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á PDG KHÁNH HỘI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH: KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     i    Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á PGD KHÁNH HỘI-QUÝ III/2012” PHAN THỊ THỦY, sinh viên khóa 35, ngành KẾ TỐN bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TRỊNH ĐỨC TUẤN Người hướng dẫn, Ngày tháng Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày     năm ii  tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin cảm ơn gia đình hết lòng quan tâm tạo điều kiện tốt để học tập hồn thành tốt khố luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý thầy cô trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình bảo, truyền đạt cho em kiến thức quý báu suốt trình học tập, tạo sở kiến thức vững để em hồn thành khố luận tốt nghiệp Đặc biệt, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Trịnh Đức Tuấn tận tình hướng dẫn em suốt trình nghiên cứu thực đề tài Em xin chân thành cảm ơn Trưởng phòng giao dịch Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-PGD Khánh Hội tạo điều kiện cho em có hội thực tập quý ngân hàng, anh chị nhân viên phòng giao dịch nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực tập Cuối em xin cảm ơn bạn bè ủng hộ giúp đỡ em suốt trình thực đề tài Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Phan Thị Thủy   iii    NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN THỊ THỦY Tháng 12 năm 2012 “Kế Toán Nghiệp Vụ Huy Động Vốn Tại Ngân Hàng TMCP Đông Nam Á PGD Khánh Hội – Quý III/2012” PHAN THỊ THỦY Stemper 2012 “Account of Capital Mobilization Operations at Southeast Asia Commercial Joint Stock Bank, Khanh Hoi Branch, The Thirdst Quarter in 2012” Bằng phương pháp mô tả vấn nhân viên kế toán ngân hàng, đề tài “Kế toán huy động vốn ngân hàng TMCP Đông Nam Á-PGD Khánh Hội” tìm hiểu quy trình nghiệp vụ tiền gửi, sản phẩm huy động vốn ngân hàng Đề tài mơ tả cơng tác kế tốn nghiệp vụ huy động vốn đơn vị, cách hạch toán chứng từ minh hoạ cho nghiệp vụ phát sinh Từ thấy ưu điểm hạn chế cơng tác kế tốn huy động vốn, đề xuất ý kiến thiết thực góp phần giảm thiểu điểm yếu tồn             iv  MỤC LỤC MỤC LỤC v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1 Đặt vấn đề 1.1 Mục tiêu nghiên cứu 1.2 Phạm vi nghiên cứu khoá luận 1.3 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2.1.1 Thông tin chung ngân hàng TMCP Đông Nam Á 2.1.2 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 2.1.3 Các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng TMCP Đơng Nam Á 2.1.4.Khách hàng 2.1.5 Mục tiêu, phương hướng hoạt động lâu dài ngân hàng 2.2 Giới thiệu chung ngân hàng TMCP Đông Nam Á-PGD Khánh Hội 10 2.2.1 Sự hình thành phát triển ngân hàng TMCP Đơng Nam Á-PGD Khánh Hội 10 2.2.2 Hình thức kế tốn sử dụng 12 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khái quát hoạt động huy động vốn 15 3.1.1 Khái niệm 15 3.1.2 Đặc điểm vốn huy động 15 3.1.3 Vai trò hoạt động huy động vốn 16 3.2 Các hình thức huy động vốn 16 3.2.1 Huy động vốn qua tài khoản tiền gửi 16 v    3.2.2 Huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm 18 3.2.3 Huy động vốn vàng: Chứng gửi vàng có kỳ hạn 20 3.2.4 Huy động vốn qua phát hành giấy tờ có giá 20 3.2.5 Huy động vốn từ nguồn vốn khác 21 3.3 Hệ thống tài khoản kế toán Ngân hàng 21 3.3.1 Cấu trúc phương pháp hạch toán tài khoản 21 3.3.2 Các tài khoản kế toán huy động vốn sử dụng 22 3.4 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 29 3.4.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi 29 3.4.2 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi tiết kiệm 30 3.4.3 Kế toán nghiệp vụ phát hành giấy tờ có giá 31 3.5 Phương pháp nghiên cứu 35 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Tình hình huy động vốn qua hai năm 2010-2011 36 4.1.1.Cơ cấu vốn huy động theo hình thức 37 4.1.2.Cơ cấu vốn huy động theo kỳ hạn 38 4.1.3.Cơ cấu huy động vốn theo loại tiền 39 4.2 Đặc điểm cơng tác kế tốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – PGD Khánh Hội 39 4.2.1.Hệ thống thơng tin kế tốn 39 4.2.2 Chế độ chứng từ Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – PGD Khánh Hội 41 4.2.3 Quy trình giao dịch Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á – PGD Khánh Hội 43 4.3 Các sản phẩm huy động vốn triển khai Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – PGD Khánh Hội 46 4.3.1 Tiền gửi không kỳ hạn (TG KKH) 46 4.3.2 Tiền gửi có kỳ hạn thơng thường (dành cho tổ chức) 48 4.3.3 Tiền gửi tiết kiệm 49 4.4 Tình hình thực kế tốn huy động vốn Ngân hàng TMCP Đông Nam Á – PGD Khánh Hội 54 vi    4.4.1 Kế tốn nghiệp vụ tiền gửi khơng kỳ hạn (Tiền gửi toán) 54 4.4.2 Huy động vốn qua tài khoản tiết kiệm 59 4.5 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi ngân hàng SeABank-Khánh Hội 62 4.5.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi khách hàng 62 4.5.2 Kế toán tiền gửi tiết kiệm 74 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận 83 5.2 Kiến nghị 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO 87                          vii    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CIF Mã khách hàng CMND Chứng minh nhân dân DNNN Doanh nghiệp nhà nước DNTN Doanh nghiệp tư nhân KSV Kiểm soát viên GDV Giao dịch viên GTCG Giấy tờ có giá NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại PGD Phòng giao dịch SGD Sở giao dịch SeABank Ngân hàng cổ phần thương mại Đông Nam Á SGVF Societe Generale Viet Financial TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TNHH Trách nhiệm hữu hạn TG CKH Tiền gửi có kỳ hạn TG KKH Tiền gửi không kỳ hạn TGTK Tiền gửi tiết kiệm TK TGTT Tài khoản tiền gửi toán UNC Uỷ nhiệm chi viii    DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ chức Ngân hàng TMCP Đơng Nam Á Chi Hội Sở 9  Hình 2.2 Sơ Đồ Cơ Cấu Tổ Chức Tại Ngân Hàng TMCP SeABank Phòng Giao Dịch Khánh Hội 11 Hình 2.3 Trình Tự Ghi Sổ Thơng Qua Phần Mềm Trên Máy Vi Tính 13 Hình 4.1 Biểu Đồ Huy Động Vốn Theo Tính Chất 37 Hình 4.2 Biểu Đồ Huy Động Vốn Theo Kỳ Hạn 38 Hình 4.3 Biểu Đồ Huy Động Vốn Theo Loại Tiền 39 Hình 4.4 Sơ Đồ Quy Trình Giao Dịch Tại Ngân Hàng TMCP SeABank-Phòng Giao 45 Dịch Khánh Hội Hình 4.5 Lưu Đồ Mở Tài Khoản Tiền Gửi 54 Hình 4.6 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Gửi Hoặc Rút Tiền Gửi Thanh Toán 56  Hình 4.7 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Gửi Tiền Gửi Tiết Kiệm 60  Hình 4.8 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Rút Hoặc Tất Toán Tiền Gửi Tiết Kiệm 61 Hình 4.9 Sơ Đồ Các Nghiệp Vụ Tiền Gửi Thanh Tốn 71 Hình 4.10 Sơ Đồ Các Nghiệp Vụ Tiền Gửi Có Kỳ Hạn 74 Hình 4.11 Sơ Đồ Các Nghiệp Vụ Huy Động TGTK CKH Bằng VND 78 Hình 4.12 Sơ Đồ Các Nghiệp Vụ Huy Động TGTK CKH USD 82 ix      1        2    3  Hình 4.12 Sơ Đồ Các Nghiệp Vụ Huy Động TGTK CKH USD TK 4712 TK 1031 TK 4711 TK 1011 6.429(VND)(2) 0,31 (2) TK 4914 4,31 (2) TK 4242 SDĐK: 478.901 2.500 (2) 5.000 (1) …… PSN: 1.637.456,73 PSC: 1.996.124,93 SDCK: 837.569,2 82  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Cùng với xu phát triển chung toàn hệ thống ngân hàng, SeABank ngày khẳng định vị SeABank-Khánh Hội tồn hệ thống SeABank ngày phát triển theo mơ hình ngân hàng đa năng, nhiều tiện ích Cùng với định hướng phát triển thay đổi mơ hình tổ chức, sáp nhập, củng cố để phát triển Cung cấp sản phẩm, dịch vụ tài đại, đảm bảo chất lượng với tinh thần phục vụ tận tâm đem lại lợi ích cao cho khách hàng… SeABank dần tự hồn thiện định hình lòng tin KH, hướng tới mục tiêu trở thành năm ngân hàng TMCP hàng đầu Việt Nam a Ưu điểm - Về sản phẩm + Các sản phẩm huy động vốn SeABank đa dạng Các chương trình huy động vốn với lãi suất hấp dẫn “Sinh nhật SeABank, cào nhanh trúng lớn”, “Tiết kiệm an cư”, … thu hút quan tâm lớn KH + Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng, SeABank bước cải thiện dịch vụ thẻ, phát triển sản phẩm thẻ với đặc điểm hình ảnh đại nhằm đáp ứng nhu cầu sở thích đa dạng khách hàng Đồng thời SeABank không ngừng gia tăng lắp đặt máy ATM tất chi nhánh, phòng giao dịch số địa điểm trọng điểm bên trụ sở Mặc dù trụ sở ATM không nhiều SeABank liên minh với nhiều ngân hàng, khách hàng sử dụng  máy ATM ngân hàng liên 83  minh khơng bị phí + Nhằm đáp ứng tốt nhu cầu giao dịch lúc nơi tiết kiệm thời gian tối đa cho khách hàng, SeABank triển khai dịch vụ eBanking nâng cao đến tất khách hàng Theo đó, với dịch vụ eBanking khách hàng không thực nhiều giao dịch tra cứu thông tin tài khoản không kỳ hạn, có kỳ hạn, tài khoản vay, nhận tin nhắn tự động thay đổi số dư tài khoản, tra cứu tỷ giá lãi suất, nhận thông báo khuyến quãng cáo thông tin bật SeABank…mà thực số giao dịch ngân hàng khác như: chuyển khoản hệ thống SeABank, chuyển khoản hệ thống SeABank, chuyển tiền từ tài khoản tốn sang tài khoản tiết kiệm tích lũy, mở/tất toán tài khoản tiết kiệm online… - Về giao dịch cửa: SeABank Khánh Hội áp dụng giao dịch cửa nhằm đem lại hiệu cao, giải nhanh thuận tiện nhu cầu giao dịch khách hàng - Giao dịch 24/24 Nhằm phục vụ khách hàng có nhu cầu giao dịch ngồi làm việc ngân hàng, SeABank đưa dịch vụ Internet Banking, dịch vụ đáp ứng nhu cầu gửi tất toán sổ tiết kiệm, tra cứu lịch sử giao dịch, tra cứu số dư, chuyển tiền online, … với nhiều tiện ích Dịch vụ đáp ứng nhu cầu giao dịch tức khắc cho khách hàng mà không cần phải đến ngân hàng để giao dịch - Công tác chăm sóc khách hàng Nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc chu đáo thấu hiểu khách hàng SeABank PGD có nhân viên chăm sóc khách hàng, nhân viên có nhiệm vụ chăm sóc, tạo mối quan hệ với khách hàng có nhiệm vụ phát triển khách hàng Ngồi PGD có giao dịch viên trẻ trung, động, vui vẻ Ln làm hài lòng Khách hàng đến giao dịch để lại ấn tượng cho họ - Phần mềm sử dụng 84  + Phần mềm T24 dễ dàng tra sốt thơng tin KH, số CIF, số tài khoản, số dư tài khoản… + KSV dễ dàng giám sát hoạt động nghiệp vụ GDV, phát sai sót yêu cầu chỉnh sửa trước phê duyệt + Các giao dịch định khoản tự động, giảm thiểu công việc cho GDV - Nhân Đội ngũ nhân SeABank có lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, phân công nhiệm vụ rõ ràng, hoàn thành nhiệm vụ giao ngày Để đáp ứng với thay đổi liên tục chuẩn mực kế toán, đội ngũ nhân viên SeABank tham gia lớp đào tạo nghiệp vụ, nâng cao trình độ b Hạn chế  Nhân Hiện PGD có hai GDV Với số lượng khách hàng ngày đơng với số lượng GDV xử lý nhanh lượt khách hàng đến giao dịch, dễ xảy tình trạng để khách hàng phải chờ lâu để đến lượt giao dịch vào ngày đông khách, GDV thao tác nhanh Chính nguyên nhân thiếu nhân nêu trên, nhân viên tín dụng thường xuyên bị lưu động sang công việc khác cần thiết Vì gây khó khăn cơng tác chăm sóc khách hàng  Phần mềm quản lý giao dịch Hiện SeABank sử dụng phần mềm T24, GDV phải thao tác nhiều bút toán cho nhu cầu giao dịch, từ in nhiều chứng từ Bên cạnh, chứng từ chứng minh giao dịch khách hàng nhiều họ phải ký nhận nhiều lần chứng từ, dễ gây khó chịu cho khách hàng Bên cạnh, phần mềm T24 định khoản lãi vốn tiết kiệm khơng tách rời, hạch tốn riêng mà gộp chung thành bút toán gộp lãi vốn chung  Cơ sở vật chất, trang thiết bị hỗ trợ 85  Hiện nhận thấy PGD thiếu 01 máy photo 01 máy in Nhằm hỗ trợ giao dịch nhanh hơn, hạn chế việc thời gian lại, cần mua sắm thêm tài sản phục vụ việc in ấn to chứng từ Mạng lưới SeABank chưa nhiều phân tán Dịch vụ ATM đời thời điểm có nhiều Ngân hàng chiếm lĩnh thị trường thẻ lượng khách hàng khơng nhiều, máy ATM ít, chủ yếu dựa vào liên minh Smartlink PGD Ngân hàng TMCP Đông Nam Á-PGD Khánh Hội có diện tích nhỏ hẹp nằm vị trí bị che khuất nên nhiều khách hàng khó tìm thấy 5.2 Kiến nghị a) Giải pháp nhân Nhằm mang lại hiệu công việc giảm áp lực cho nhân viên, khuyến nghị Lãnh đạo chi nhánh đề xuất Phòng Tổ chức nhân bổ sung thêm nhân Cần tuyển thêm GDV PGD Cụ thể hơn, với số lượng nhân thiếu PGD GDV nghỉ phép lại GDV khơng thể giải cơng việc nhanh chóng Vì cần có cân nhắc tiết kiệm chi phí hiệu cơng việc b) Giải pháp trang thiết bị hỗ trợ Nhằm mang lại hiệu cho cơng tác kế tốn PGD, đề xuất chi nhánh mua sắm bổ sung 01 máy photo, 01 máy in đặt PGD để GDV thực công việc nhanh tránh thời gian khách hàng phải chờ đợi 86  TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Nguyễn Minh Kiều, 2009 Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại, tái lần thứ hai Nhà Xuất Bản Thống GV Lê Văn Hoa Bài Giảng Kế Toán Ngân Hàng Ngành Kế tốn Khoa kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Các luận văn tốt nghiệp đại học Chuyên ngành kế toán Khoa Kinh Tế Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Quyết định 1284/2002/QĐ-NHNN “Quy chế mở sử dụng tài khoản tiền gửi ngân hàng Nhà nước tổ chức tín dụng” ngày 21/11/2002 Quyết định số 1160/2004/QĐ-NHNN ngày 13/9/2004 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Quy chế Tiền gửi tiết kiệm” Quyết định số 47/2006/QĐ-NHNN ngày 25/9/2006 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước việc sửa đổi ,bổ sung số điều QĐ 1160/2004/QĐ_NHNN Quyết định số 652/2001/ QĐ-NHNN ngày 17/05/2001 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước “Quy định phương pháp tính lãi hạch tốn thu, trả lãi NHNN TCTD” Tài liệu hướng dẫn hạch toán TGTK SeABank Website:www.seabank.com.vn 87    0    0    1  2   3    4  ... d) Các lĩnh vực kinh doanh chủ yếu ngân hàng TMCP Đông Nam ÁPGD Khánh Hội Ngân hàng TMCP Đông Nam Á- PGD Khánh Hội thực kinh doanh hoạt động sau: - Huy động vốn: huy động vốn từ khách hàng cá nhân... phương pháp mô tả vấn nhân viên kế toán ngân hàng, đề tài Kế toán huy động vốn ngân hàng TMCP Đơng Nam Á- PGD Khánh Hội tìm hiểu quy trình nghiệp vụ tiền gửi, sản phẩm huy động vốn ngân hàng Đề... 21 3.3.2 Các tài khoản kế toán huy động vốn sử dụng 22 3.4 Kế toán nghiệp vụ huy động vốn 29 3.4.1 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi 29 3.4.2 Kế toán nghiệp vụ tiền gửi
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á PDG KHÁNH HỘI , KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐÔNG NAM Á PDG KHÁNH HỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn