KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGHIỆP THÀNH

105 12 0
  • Loading ...
1/105 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:24

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT KHÍ NGHIỆP THÀNH PHAN THỊ THIÊN KIM KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THIÊN KIM KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT KHÍ NGHIỆP THÀNH Ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP GV hướng dẫn: HOÀNG OANH THOA Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “KẾ TỐN NGUN VẬT LIỆU TẠI CƠNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT KHÍ NGHIỆP THÀNH” PHAN THỊ THIÊN KIM, sinh viên khóa 36, ngành kế tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ HOÀNG OANH THOA GV hướng dẫn Ký tên, Ngày tháng năm Chủ Tịch Hội Đồng Chấm Thi Thư Ký Hội Đồng Chấm Thi Ký tên, Ngày Ký tên, Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình, bạn bè, thầy cơ, người giúp đỡ tơi Lòng biết ơn đến Ban Giám Hiệu nhà trường, thầy khoa Kinh tế giảng viên trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh tận tình truyền đạt kiến thức, bảo suốt thời gian theo học trường Đặc biệt Hồng Oanh Thoa người hướng dẫn, giúp đỡ bảo tơi suốt q trình nghiên cứu đề tài Cảm ơn Ban giám đốc Công ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Khí Nghiệp Thành, Chú 6, anh Hải, Chú Bình, anh chị Phòng Kế Tốn giúp đỡ tạo điều kiện để tơi tiếp xúc với thực tế thực tập công ty Cảm ơn ba mẹ sinh thành, nuôi dưỡng, dạy bảo nên người, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên đóng góp ý kiến để tơi hồn thành luận văn TP Hồ Chí Minh, Ngày 24 tháng 12 năm 2013 Sinh viên PHAN THỊ THIÊN KIM NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN THỊ THIÊN KIM Tháng 12 năm 2013 “Kế Tốn Ngun Vật Liệu Cơng Ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Khí Nghiệp Thành” PHAN THI THIEN KIM December 2013 “Raw Materials Accounting at NGHIEP THANH Limited Construction and Manufacturing Engineering Company” Công ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Khí Nghiệp Thành chun xây dựng cơng trình gia cơng sản xuất cửa nằm địa bàn tỉnh Bính Dương – nơi tập trung nhiều Công ty kinh doanh ngành, việc cạnh tranh để tồn phát triển vấn đề tất yếu khơng tránh khỏi Vì phòng ban cần phải phối hợp để việc kinh doanh cơng ty hoạt động hiệu Do nhu cầu kinh doanh Công ty xây dựng phí đầu vào lớn, việc thu mua, dự trữ, sử dụng quản lý vật tư vấn đề quan trọng mà cơng ty cần quan tâm Đặc biệt Phòng kế tốn nơi thu thập, xử lý số liệu nghiệp vụ kinh tế phát sinh, cung cấp thông tin cho ban giám đốc để chiến lược cụ thể trình sản xuất doanh nghiệp Vì vậy, kế toán nguyên vật liệu nội dung quan trọng cơng tác kế tốn Từ vấn đề nội dung nghiên cứu bao gồm: Mô tả q trình nhập xuất vậtcơng ty, vấn đề liên quan đến nguyên vật liệu sử dụng cơng ty Từ dó nhận xét cơng tác kế tốn cơng ty đưa kết luận, đề nghị nhằm cải thiện cơng tác kế tốn MỤC LỤC Trang MỤC LỤC .v  DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 2  1.4 Cấu trúc khóa luận .2  CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 3  2.1 Khái quát Công ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Khí Nghiệp Thành 3  2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 3  2.1.2 Tính chất pháp lý công ty 5  2.2 cấu tổ chức nhiệm vụ phòng ban 6  2.2.1 Sơ đồ máy tổ chức .6  2.2.2 Chức phòng ban 6  2.3 Tổ chức công tác kế tốn cơng ty 7  2.3.1 Hình thức 7  2.3.2 Sơ đồ tổ chức máy kế toán 7  CHƯƠNG 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .10  3.1 Những vấn đề chung 10  3.1.1.Khái niệm 10  3.1.2 Nhiệm vụ kế toán 10  3.2 Phân loại tính giá nguyên vật liệu 11  3.2.1 Phân loại vật liệu 11  3.2.2 Tính giá vật liệu 12  3.3 Kế tốn tình hình nhập xuất vật liệu 15  3.3.1 Chứng từ sử dụng 15  3.3.2 Kế tốn chi tiết tình hình nhập, xuất vật liệu 16  3.3.3 Kế tốn tổng hợp tình hình nhập, xuất vật liệu 20  3.3.4 Kế tốn dự phòng giảm giá hàng tồn kho 25  v 3.4 Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kiểm định kỳ 26  CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28  4.1 Những vấn đề chung nguyên vật liệu Công ty TNHH XD SXCK Nghiệp Thành 28  4.1.1 Đặc điểm phân loại nguyên vật liệu 28  4.1.2 Tài khoản sử dụng 31  4.1.3 Chứng từ kế tốn cơng ty sử dụng 32  4.2 Phương pháp kế toán Nguyên vật liệu .33  4.3 Quản lý đánh giá nguyên vật liệu 33  4.3.1 Tổ chức công tác quản lý nguyên vật liệu 33  4.3.2 Đánh giá nguyên vật liệu 33  4.3.3 Phương pháp hạch toán 34  4.4 Qui trình tạo thành sản phẩm 35  4.5 Qui trình nhập kho nguyên vật liệu 36  4.5.1 Mua Nguyên vật liệu nhập kho 36  4.5.2 Mua NVL không nhập kho, sử dụng 40  4.5.3 Mua NVL nhập kho dùng sản xuất khí .42  4.5.4 Mua hàng tiền tạm ứng 45  4.6 Qui trình xuất kho nguyên vật liệu 46  4.6.1 Xuất NVL xây dựng .46  4.6.2 Xuất NVL sản xuất khí 50  4.6.3 Xuất trả hàng cho người bán 52  4.6.4 Tình hình sử dụng Nguyên Vật Liệu 53  4.7 Kiểm nguyên vật liệu 54  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 58  5.1 Kết luận nhận xét 58  5.2 Kiến nghị 59  TÀI LIỆU THAM KHẢO .61  vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DNTN Doanh Nghiệp Tư Nhân NVL Nguyên Vật Liệu SXKD Sản Xuất Kinh Doanh HĐ GTGT Hóa Đơn Giá Trị Gia Tăng SXSP Sản Xuất Sản Phẩm TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TSCĐ Tài Sản Cố Định CP Cổ Phần PT Phát Triển TK Tài Khoản QĐ Quyết Đinh BTC Bộ Tài Chính vii DANH MỤC CÁC BẢNG   Bảng 4.1: Một Số Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty 29  Bảng 4.2 Danh sách NVL .42  Bảng 4.3 Nguyên Vật Liệu Làm Cửa Motor 52  Bảng 4.4: Kết Quả Kiểm Nghiệm 56      viii DANH MỤC CÁC HÌNH   Hình 2.1: Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Của Công Ty 6  Hình 2.2: Sơ Đồ Bộ Máy Kế Toán 7  Hình 3.1: Sơ Đồ Tóm Tắt Q Trình Nhập Xuất Vật Liệu 26  Hình 4.1: Phương Pháp Hạch Toán Thẻ Song Song .34  Hình 4.2 Quá Trình Tạo Thành Sản Phẩm Xây Dựng 36  Hình 4.3: Qui Trình Nhập Kho NVL 36  Hình 4.4 Qui Trình Nhập Kho Dùng Cho Sản Xuất Khí .42  Hình 4.5: Nhận Gia Cơng Từ Khách Hàng 44  Hình 4.6 Quy Trình Xuất Kho Nguyên Vật Liệu 47  Hình 4.7 Xuất Kho Sản Xuất Khí 51      ix Phụ lục 11 81 Phụ lục 12 82 Phụ lục 13 83 84 Phụ lục 14 CTY TNHH XD & SX KHÍ NGHIỆP THÀNH 1/281 kp hòa lân - KDC Thuận Giao - TA - BD Mẩu số : 02 VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐ- BTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) PHIẾU XUẤT KHO Nợ: 3316 Có: 152 Ngày 13 tháng 06 năm 2013 Số: X08/6 - Họ tên người giao : A Toàn - Lý xuất kho: Trả hàng - Xuất kho: Kho công ty Stt Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Thép phi 16 Mã số Đơn vị tính THE16 kg Số lượng thực xuất Đơn giá Thành tiền 58,5 14.100 824.850 CỘNG 824.850 - Số tiền viết chữ: Tám trăm hai mươi bốn ngàn tám trăm năm mươi đồng - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 13 tháng 06 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Người nhận (Ký, họ tên) 85 Thủ kho (Ký, họ tên) năm 2013 Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục 15 CTY TNHH XD & SX KHÍ NGHIỆP THÀNH Mẩu số : 02 - VT (Ban hành theo QĐ số: 15/2006/QĐBTC Ngày 20/03/2006 Bộ trưởng BTC) 1/281 kp hòa lân - KDC Thuận Giao - TA - BD PHIẾU XUẤT KHO Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Số: X29/6 - Họ tên người giao : A Toản - Lý xuất kho: Lắp đặt cửa Nhà Hàng Cây Đa - Xuất kho: Kho công ty Stt Tên nhãn hiệu quy cách phẩm chất vật tư, dụng cụ sản phẩm, hàng hóa Mã số Nợ: Có: 621 1541 Bộ phận: Đơi thi cơng Đỗ Văn Thà Đơn vị tính Số lượng Đơn giá Thành tiền Cửa 3,2m x 4,25m - mẩu SD5231 Mitadoor cao cấp M2 13,6 2.075.000 28.220.000 Motor IH 400KG (Đài Loan) BỘ 3.800.000 3.800.000 Hộp che ALU trục cửa M2 600.000 3.000.000 BỘ 4.000.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 Bộ tích điện UM 600kg Mitadoor (lưu điện 12h-36h) Cắt tường gạch, thợ hồ tơ phẳng, hồn chỉnh đường rây để găn cửa CỘNG 40.020.000 - Số tiền viết chữ: Bốn mươi triệu không trăm hai mươi ngàn đồng chẵn - Số chứng từ gốc kèm theo: Ngày 30 tháng 06 năm 2013 Người lập phiếu (Ký, họ tên) Nhận hàng (Ký, họ tên) 86 Thủ kho (Ký, họ tên) Kế toán trưởng (Ký, họ tên) Phụ lục 16 87 88 89 90 91 CÔNG TY TNHH XD & SXCK NGHIỆP THÀNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc 92 Bình Dương, Ngày 30 tháng 04 năm 2013 BIÊN BẢN…… KIỂM NGHIỆM VẬT TƯ, HÀNG HÓA,… Căn vào yêu cầu kiểm vật tư ngày 30 tháng 04 năm 2013 Phòng kế hoạch vậtCơng trình: NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI BECAMEX Địa điểm: KHU CÔNG NGHIỆP MỸ PHƯỚC – BẾN CÁT – BÌNH DƯƠNG 1.Thành phần trực tiếp kiểm nghiệm: Bà: Trần Thị Mỹ Linh Chức vụ: Phó Giám Đốc Ơng: Nguyễn Chí Sang Chức vụ: Kế tốn cơng trình Ơng: Nguyễn Văn Nghĩa Chức vụ: Kế toán vật tư 2.Thời gian kiểm nghiêm: Từ lúc 13 00 đến 17 00 Ngày 30 tháng 04 năm 2013 Tại cơng trình: NHÀ Ở AN SINH XÃ HỘI BECAMEX Kết kiểm nghiệm vật tư: Kết Quả Nghiệm Kiểm Số TT Tên Hàng 01 Sắt phi Kg 1.478 1.478 02 Sắt phi Kg 541,5 541,5 03 Sắt phi 10 Cây 80 79 04 Sắt phi 14 Cây 14 14 05 Sắt phi 16 Cây 107 106 06 Kẽm Kg 50 50 07 Đinh thép Kg 9 08 Que hàn 2.6 ly Cây 142 140 -2 09 Xi măng PCB 30 Bao -1 10 Lưới chống nứt Cuộn 14 14 11 Lưới thép 5005*1960 B1 Tấm 4 12 Lưới thép 4850*1960 B2 Tấm 38 38 13 Lưới thép 1500*1800 B3 Tấm 12 12 ĐVT Ghi Chú Chứng Từ 93 Thực Tế -1 -1 14 Lưới thép 1500*1800 B4 Tấm 24 24 15 Lưới thép 2870*1760 B5 Tấm 15 15 16 Lưới thép 2870*1760 B6 Tấm 14 14 17 Lưới thép 780*4900 B7 Tấm 65 65 18 Lưới thép 2080*4900 B10 Tấm 30 30 19 Lưới thép 9360*2400 A1 Tấm 12 12 20 Lưới thép 3960*2400 A1A Tấm 21 Lưới thép 5610*2400 A1B Tấm 11 14 +3 22 Lưới thép 9360*1800 A2 Tấm 54 52 +2 23 Lưới thép 5250*1800 A2A Tấm 6 24 Lưới thép 3600*2100 A2B Tấm 5 25 Lưới thép 3525*1800 A3 Tấm 26 Lưới thép 3960*2200 A3A Tấm 5 27 Lưới thép 3150*1860 A3B Tấm 5 28 Lưới thép 1300*2300 A4 Tấm 2 29 Lưới thép 2320*3600 A5 Tấm 21 21 30 Lưới thép 1300*4800 A6 Tấm 18 18 31 Lưới thép 4720*1865 A7 Tấm 32 Lưới thép 3920*2400 A8 Tấm 24 24 33 Lưới thép 2900*2400 A9 Tấm 6 34 Lưới thép 1300*4800 A10 Tấm 40 36 35 Lưới thép 2900*2400 A11 Tấm 5 36 Lưới thép 2300*4800 A12 Tấm 6 37 Lưới thép 2300*3000 A13 Tấm 6 38 Thép phi 6*800 T2 Cây 2.280 2.280 39 Thép phi 6*4100 G2 Cây 100 100 94 -1 +1 -4 40 Thép phi 6*3800 G1 Cây 282 282 41 Chân đế Cái 126 124 42 Ván coff 20*20*4000 Tấm 18 18 43 Ván coff 20*25*4000 Tấm 72 72 44 Ván coff 20*30*4000 Tấm 57 57 45 Ván coff 20*40*4000 Tấm 83 83 46 Cây chống gỗ 4m Cây 5 47 Tấm xốp 1000*2000 Tấm 20 20 5.929,5 5.923,5 TỔNG CỘNG Ý kiến ban kiểm nghiệm: Đạt yêu cầu trình kiểm tra, thủ kho rõ hao hụt Đại diện kỹ thuật (Ký, họ tên) Thủ kho (Ký, họ tên) 95 Trưởng ban (Ký, họ tên) -2 -06 ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ THIÊN KIM KẾ TỐN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGHIỆP THÀNH Ngành: KẾ TỐN TÀI CHÍNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP... Dựng Sản Xuất Cơ Khí Nghiệp Thành làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Tìm hiểu mơ tả chi tiết cơng tác Kế tốn Ngun Vật Liệu Cơng ty TNHH Xây Dựng Sản Xuất Cơ Khí Nghiệp Thành Đưa nhận... hoạt động cơng ty: + Xây dựng cơng trình dân dụng + Kinh doanh vật liệu xây dựng + Sản xuất cửa cuốn, cửa nhôm a) Nhiệm vụ Công ty - Xây dựng tổ chức thực kế hoạch sản xuất kinh doanh kế hoạch
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGHIỆP THÀNH , KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ SẢN XUẤT CƠ KHÍ NGHIỆP THÀNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn