ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT

91 25 0
  • Loading ...
1/91 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH PHAN THỊ CẨM CHI ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TỐN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CƠNG TY TNHH KIỂM TỐN VẤN CHUẨN VIỆT KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12 năm 2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Đánh Giá Quy Trình Kiểm Tốn Khoản mục Doanh Thu Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Vấn Chuẩn Việt ” Phan Thị Cẩm Chi, sinh viên khóa 35, ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày _ Th.s Tôn Thất Đào Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Ngày tháng năm   LỜI CẢM TẠ Lời em xin chân thành cảm ơn Quý Thầy, Cô trường Đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh tận tình giảng dạy, cung cấp nhiều kiến thức quý báu thời gian đào tạo trường Em chân thành cảm ơn thầy Tôn Thất Đào – Thạc sĩ Khoa Kinh tế - tận tình hướng dẫn em thực hoàn thành đề tài luận văn tốt nghiệp Em chân thành cảm ơn Anh, Chị làm việc Công ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em tiếp cận với kiến thức thực tế thời gian thực tập đơn vị Giúp em nhìn nhận cụ thể hơn, chi tiết khái quát kiến thức học tập nhà trường Xin chân thành cảm ơn bạn đóng góp ý kiến bổ ích thời gian thực đề tài Trong giới hạn kiến thức tiếp thu được, đề tài không tránh khỏi sai sót hạn chế, kính mong đóng góp ý kiến Thầy, Cô khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm, Anh, Chị Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt để luận văn hồn thiện Cuối cùng, xin chúc Q Thầy, Cơ trường Đại học Nông Lâm, Khoa Kinh tế, Thầy Tôn Thất Đào Anh, Chị Công ty Kiểm toán vấn Chuẩn Việt thật nhiều sức khỏe thành công công tác Ngày……tháng……năm 2012 Sinh viên thực Phan Thị Cẩm Chi   NỘI DUNG TÓM TẮT PHAN THỊ CẨM CHI Tháng 12 năm 2012 “Đánh Giá Quy Trình Kiểm Tốn Khoản Mục Doanh Thu Cơng Ty TNHH Kiểm Tốn Vấn Chuẩn Việt” PHAN THI CAM CHI December 2012 “Evaluating the Audit Revenue Processes at VIETVALUES Auditing and Consulting Company Limited.” Khóa luận nghiên cứu quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt khách hàng Nhằm mục đích hiểu rõ quy trình thực tế Chuẩn Việt, đồng thời qua so sánh thực tế với lý thuyết chuẩn mực kiểm toán để đưa số nhận xét nhằm nâng cao kiến thức quy trình kiểm tốn Doanh thu   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề nghiên cứu 1.1.1 Sự cần thiết nghiên cứu 1.1.2 Căn khoa học thực tiễn 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Không gian 1.3.2 Thời gian 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu chung cơng ty 2.2 Q trình hình thành phát triển 2.3 Cơ cấu tổ chức máy 2.3.1 Tổ chức công ty 2.3.2 Nguyên tắc mục tiêu hoạt động 2.4 Những dịch vụ chuyên nghiệp VIETVALUES 2.4.1 Dịch vụ kế toán 2.4.2 Dịch vụ kiểm toán 2.4.3 Dịch vụ vấn thuế pháp lý 2.4.4 Dịch vụ vấn tài xác định giá trị doanh nghiệp 10 2.4.5 Dịch vụ vấn đầu hỗ trợ doanh nghiệp 10 2.5 Những thuận lợi khó khăn 11 v   2.5.1 Thuận lợi 11 2.5.2 Khó khăn 11 2.6 Thành tựu đạt 11 2.7 Phương hướng phát triển 12 2.8 Quy trình kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt 12 2.8.1 Chuẩn bị kiểm tốn 13 2.8.2 Thực kiểm tốn 14 2.8.3 Hồn thành kiểm toán 15 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 16 16 3.1.1 Nội dung đặc điểm khoản mục Doanh thu (theo chuẩn mực số 14) 16 3.1.1.1 Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 16 3.1.1.2 Doanh thu hoạt động tài 17 3.1.1.3 Thu nhập khác 18 3.1.2 Các tiêu chuẩn mực kế toán Doanh thu 18 3.1.3 Mục tiêu kiểm toán khoản mục Doanh thu 21 3.1.4 Quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu 22 3.1.4.1 Quy trình kiểm tốn Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 22 3.1.4.2 Quy trình kiểm tốn Doanh thu hoạt động tài 25 3.1.4.3 Quy trình kiểm tốn thu nhập khác 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 27 3.2.2 Phương pháp xử lí phân tích số liệu theo mục tiêu 27 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 28 4.1 Giới thiệu công ty TNHH ABC 28 4.1.1 Đặc điểm hoạt động công ty TNHH ABC 28 4.1.2 Ngành nghề kinh doanh 28 4.1.3 Các sách kế tốn áp dụng cơng ty 29 4.1.4 Tìm hiểu HTKSNB chu trình Doanh thu 29 4.1.5 Đánh giá rủi ro kiểm soát 32 vi   4.1.6 Xác lập mức trọng yếu: 32 4.2 Giai đoạn thực kiểm toán 34 4.2.1 Thực thử nghiệm kiểm soát khoản mục doanh thu 34 4.2.2 Thực thử nghiệm khoản mục Doanh thu thu nhập khác 41 4.3 Tổng hợp kết kiểm toán khoản mục doanh thu 48 4.4 Đánh giá quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu 50 4.4.1 Đối với kiểm toán khoản mục Doanh thu 50 4.4.2.Đối với quy trình kiểm tốn chung 51 4.4.2.1.Ưu điểm 51 4.4.2.2 Nhược điểm 52 4.5 Giải pháp nhằm hồn thiện quy trình kiểm tốn Doanh thu 53 4.5.1 Giai đoạn chuẩn bị kiểm toán 53 4.5.2 Giai đoạn thực kiểm toán: 53 4.5.3 Giai đoạn hồn thành kiểm tốn: 53 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 54 5.1 KẾT LUẬN 54 5.2 KIẾN NGHỊ 55 TÀI LIỆU THAM KHẢO 57 PHỤ LỤC vii   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AR : Rủi ro kiểm toán CR : Rủi ro kiểm soát HTKSNB : Hệ thống kiểm soát nội IR : Rủi ro tiềm tàng KQHĐKD : Kết hoạt động kinh doanh KTV : Kiểm toán viên PM : Mức trọng yếu tổng thể TE : Mức phân bổ khoản mục TNCB : Thử nghiệm TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TNKS : Thử nghiệm kiểm soát TSCĐ : Tài sản cố định TSCĐHH : Tài sản cố định hữu hình VIETVALUES : Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt viii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1: Bảng câu hỏi mô tả HTKSNB doanh thu công ty ABC 30 Bảng 4.2: Bảng Phân Bổ Mức Trọng Yếu Từng Khoản Mục 34 Bảng 4.3: Bảng Phân Tích Sơ Bộ Doanh Thu Lãi Gộp 41 Bảng 4.4: Bảng Tổng hợp Biến Động Tổng Doanh Thu Theo Từng Loại Hoạt Động 42 Bảng 4.5: Bảng Phân Tích Doanh Thu Theo Tháng Theo Từng Loại Doanh Thu 43 Bảng 4.6: Bảng Đối Chiếu Doanh Thu Hạch Toán Từng Tháng với Doanh Thu Theo Tờ Khai thuế Trong Năm 44 Bảng 4.7: Bảng Phân Tích Tài Khoản Đối Ứng 45 Bảng 4.8: Bảng so sánh Doanh thu Hoạt động tài năm so với năm trước 46 Bảng 4.9: Bảng Tổng Hợp Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính Trong Năm 47 Bảng 4.10: Bảng So Sánh Thu Nhập Khác Năm Nay với Năm Trước 47 Bảng 4.11: Bảng Tổng Hợp Thu Nhập Khác 48 Bảng 4.12: Biểu Chỉ Đạo Khoản Mục Doanh Thu 49 ix   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Cơng Ty VIETVALUES Hình 2.2: Sơ đồ quy trình bước thực kiểm tốn báo cáo tài x 13     8052 13/12/2011 Urgo Optiskin film 53*72 131 332.256.230 w 8053 15/12/2011 Kim châm cứu tuệ tĩnh số 131 80.658.265 w 8058 15/12/2011 Kim châm cứu tuệ tĩnh số 4:4.5 111 46.253.020 w 8059 15/12/2011 Kéo Gross Dressing 20cm 19-882 NK 111 230.150.002 w 96879 15/12/2011 Khăn gạc 25*30*4l 111 523.003.123 w 96880 18/12/2011 Mask khí dung người lớn 111 87.560.305 w 96881 18/12/2011 Mask khí dung trẻ em 111 153.230.230 w 96882 18/12/2011 Ống nối bao đo huyết áp 131 320.200.300 w 96883 18/12/2011 Pen 14 cong 131 55.600.000 w 96884 18/12/2011 Operating Scissor, Curved 131 312.023.222 w 96885 21/12/2011 Bộ điều kinh Karman 131 73.520.235 w 9701 21/12/2011 Bộ gây tê màng cứng 111 320.158.790 w 9702 21/12/2011 Ba đầu không dây 111 55.630.000 w 9705 21/12/2011 Băng thun móc 111 790.560.000 w 9706 22/12/2011 Bao cao su OK 131 230.000.020 w 9708 22/12/2011 Canula mở khí quản 6.0 ( KTC ) 131 46.000.230 w 8061 22/12/2011 Thuê máy Laser Sphinx 111 45.000.000 w 8062 22/12/2011 Thuê máy Laser Sphinx 111 45.000.000 w 8064 23/12/2011 Thuê máy Laser Sphinx 111 45.000.000 w 8065 26/12/2011 Thuê xe Toyota 131 216.000.000 w 8066 26/12/2011 Thuê xe Honda Civic 131 162.000.000 w w: kiểm tra chi tiết chứng từ       PHỤ LỤC Mã Số Công ty TNHH G130 Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người sốt xét V.Tài Nội dung: Kiểm tra chia cắt niên độ Người soát xét T.Sang Mục tiêu: Đảm bảo doanh thu ghi nhận niên độ Công việc thực hiện: - Chọn 10 hóa đơn xuất cuối năm 2011 10 hóa đơn đầu năm 2012 để kiểm tra: việc xuất hàng ghi nhận giá vốn có hợp lý không Nhận xét: Số Ct   Ngày Nội dung chi tiết TKĐƯ Tiên 9701 21/12/2011 Bộ gây tê màng cứng 111 320.158.790 w 9702 21/12/2011 Ba đầu không dây 111 55.630.000 w 9705 21/12/2011 Băng thun móc 111 790.560.000 w 9706 21/12/2011 Bao cao su OK 131 230.000.020 w 9708 22/12/2011 Canula mở khí quản 6.0 ( KTC ) 131 46.000.230 w 8061 22/12/2011 Thuê máy Laser Sphinx 111 45.000.000 w 8062 22/12/2011 Thuê máy Laser Sphinx 111 45.000.000 w 8064 23/12/2011 Thuê máy Laser Sphinx 111 45.000.000 w 8065 26/12/2011 Thuê xe Toyota 131 216.000.000 w 8066 26/12/2011 Thuê xe Honda Civic 131 162.000.000 w 8161 7/1/2012 Dao mổ 10 131 320.000.150 w 8162 10/1/2012 Acid Citric 111 56.360.120 w 8164 10/1/2012 Sonde pezer 20 111 132.023.003 w 8165 10/1/2012 Điện cực tím 111 25.301.200 w 8066 15/1/2012 Huyết áp 111 53.203.000 w 8067 15/1/2012 Tai nghe huyết áp dây 111 403.200.300 w 9650 20/1/2012 Que gòn xét nghiệm 131 32.003.530 w 9651 20/1/2012 Nước Javen 131 25.035.650 w 9652 20/1/2012 Airway 111 75.065.530 w 9653 25/1/2012 Thuê máy Laser Sphinx 111 49.500.000 w     Kết luận: Doanh thu ghi nhận niên độ Ghi chú: KTV photocopy: - Hóa đơn bán hàng + phiếu xuất kho (một số trường hợp đặc biệt) w Đã kiểm tra chứng từ       PHỤ LỤC Mã Số Công ty TNHH G530 Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người sốt xét V.Tài Nội dung: Tổng hợp kết kiểm toán Người soát xét T.Sang Items Previous Current Year Year (1) (2) 14.630.120 -Lãi TGNH Total Doanh thu hoạt Adjustment Audited Difference current year +/- % (3) (4)=(2)+(3) (5)=(2)-(1) (6)=(5)÷(1) 12.389.415 - 12.389.415 (2.240.705) -15% 14.630.120 12.389.415 - 12.389.415 (2.240.705) -15% 14.630.120 12.389.415 - 12.389.415 (2.240.705) -15% , F T/B, F động tài P/L, F Ghi chú: √ Đã đối chiếu số liệu năm trước với báo cáo kiểm toán năm trước P/L Đã đối chiếu với Báo cáo kết hoạt động kinh doanh € Đã tính tốn F Đã cộng dồn T/B Đã đối chiếu với BCĐSPS   € €     PHỤ LỤC Mã Số Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt G530 Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người soát xét V.Tài Nội dung: Doanh thu hoạt động tài Người sốt xét T.Sang A MỤC TIÊU Đảm bảo khoản doanh thu hoạt động tài có thực; ghi nhận xác, đầy đủ, kỳ trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành B RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng Thủ tục kiểm toán yếu Người thực Tham chiếu Ghi nhận doanh Kiểm tra việc ghi nhận trích trước khoản C.Chi thu tài doanh thu hoạt động tài khơng xác C THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người Tham thực chiếu I Các thủ tục chung Kiểm tra nguyên tắc kế toán áp dụng quán C.Chi G540 với năm trước phù hợp với quy định chuẩn mực chế độ kế toán hành Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm C.Chi G540 trước Đối chiếu số liệu bảng số liệu tổng hợp với Bảng CĐPS giấy tờ làm việc kiểm toán năm trước (nếu có) II Kiểm tra phân tích So sánh doanh thu hoạt động tài năm với C.Chi G540 năm trước, đánh giá tính hợp lý biến động lớn III Kiểm tra chi tiết   Thu thập bảng tổng hợp doanh thu chi phí hoạt C.Chi G540     động tài năm, đối chiếu với Sổ Cái Đối với khoản mục doanh thu kiểm tra: C.Chi G540 Tham chiếu đến phần hành kiểm toán thực (tiền, đầu tài chính, vay nợ, chi phí phải trả) Đối với khoản chênh lệch tỷ giá phát sinh C.Chi Không năm: Chọn mẫu nghiệp vụ để kiểm tra lại cách phát sinh tính tốn Đối với khoản chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện: C.Chi Không Tham chiếu đến phần hành liên quan (công nợ phát sinh phải thu, phải trả, vay…), so sánh với số liệu ghi nhận sổ giải thích chênh lệch, có Kiểm tra chọn mẫu tới chứng từ gốc giao C.Chi G540 dịch doanh thu/chi phí hoạt động tài khác Kiểm tra việc trình bày doanh thu chi phí tài C.Chi BCTC IV Thủ tục kiểm tốn khác   G540     PHỤ LỤC Mã Số Công ty TNHH G530 Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người sốt xét V.Tài Nội dung: Thủ tục phân tích Người sốt xét T.Sang Phân tích so sánh biến động loại Thu nhập từ hoạt động tài (TK 515): Nội dung Năm Năm trước Chênh lệch Tỷ lệ (%) Lãi TGNH 12.389.415 14.630.120 (2.240.705) -15% (2.240.705) -15% 12.389.415 P/L, F 14.630.120 P/L, F > Nhận xét: Không biến động lớn Ghi chú: P/L Đã đối chiếu với Báo cáo Kết hoạt động kinh doanh € Đã tính tốn F   Đã cộng dồn € €     PHỤ LỤC 10 Mã Số Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt G530 Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người soát xét V.Tài Nội dung: Kiểm tra chi tiết Người soát xét T.Sang Mục tiêu: - Các khoản DT tài ghi nhận chuẩn mực KT số 14 điều kiện ghi nhận DT - Các khoản DT ghi nhận xác Cơng việc thực hiện: Doanh thu từ tiền gửi ngân hàng: - Kiểm tra đối chiếu lãi tiền gửi hàng tháng với ngân hàng - Kiểm tra với chứng từ tính lãi cuối tháng ngân hàng Tháng Số tiền SCT 1.050.000 w 950.000 w 1.054.360 w 1.023.056 w 1.130.650 w 956.320 w 898.560 w 1.230.020 w 850.323 w 10 1.132.230 w 11 1.230.000 w 12 983.896 w Cộng 12.389.415 F P/L 12.389.415 Dif Kết luận: Việc ghi nhận doanh thu từ hoạt động tài phù hợp SCT Sổ chi tiết F Đã cộng dồn w Đã kiểm tra chứng từ       PHỤ LỤC 11 Mã Số Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt G530 Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người soát xét V.Tài Nội dung: Kiểm tra chi tiết Người soát xét T.Sang Kiểm tra chi tiết chứng từ: Số Ngày Nội dung chi tiết TK ĐƯ Số tiền 01/NL 18/01 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 475.000 w 02/NL 19/01 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 225.000 w 03/NL 31/01 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 350.000 w 01/NL 18/02 Lãi không kì hạn nhập vốn 1121 120.000 w 02/NL 19/02 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 600.000 w 03/NL 28/02 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 330.000 w 01/NL 18/03 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 750.000 w 02/NL 19/03 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 150.000 w 03/NL 31/03 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 150.000 w 01/NL 18/04 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 532.000 w 02/NL 19/04 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 300.000 w 03/NL 30/04 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 203.000 w 01/NL 18/05 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 645.000 w 02/NL 19/05 Lãi không kì hạn nhập vốn 1121 230.000 w 03/NL 31/05 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 230.000 w 01/NL 18/06 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 450.000 w 02/NL 19/06 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 300.000 w 03/NL 30/06 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 230.000 w 01/NL 18/07 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 123.000 w 02/NL 19/07 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 450.000 w 03/NL 31/07 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 630.000 w 01/NL 18/08 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 320.000 w 02/NL 19/08 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 230.000 w 03/NL 31/08 Lãi không kì hạn nhập vốn 1121 530.000 w 01/NL 18/09 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 123.000 w       02/NL 19/09 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 450.000 w 03/NL 30/09 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 600.300 w 01/NL 18/10 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 220.000 w 02/NL 19/10 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 330.000 w 03/NL 31/10 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 550.000 w 01/NL 18/11 Lãi không kì hạn nhập vốn 1121 120.000 w 02/NL 19/11 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 450.000 w 03/NL 30/11 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 630.000 w 01/NL 18/12 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 420.000 w 02/NL 19/12 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 720.000 w 03/NL 31/12 Lãi khơng kì hạn nhập vốn 1121 123.000 w w: kiểm tra chi tiết chứng từ       PHỤ LỤC 12 Mã Số Công ty TNHH G630 Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người sốt xét V.Tài Nội dung: Tổng hợp kết kiểm toán Người soát xét T.Sang Items Thu Previous Current Year Year (1) (2) nhập - lý - Adjustment Audited Difference current year +/- % (3) (4)=(2)+(3) (5)=(2)-(1) (6)=(5)÷(1) 470.000.000 - 470.000.000 470.000.000 - 470.000.000 - 470.000.000 470.000.000 khác Thanh TSCĐ Total - 470.000.000 , F - 470.000.000 T/B, F P/L, F Ghi chú: √ Đã đối chiếu số liệu năm trước với báo cáo kiểm toán năm trước P/L Đã đối chiếu với Báo cáo kết hoạt động kinh doanh € Đã tính tốn F Đã cộng dồn T/B Đã đối chiếu với BCĐSPS   470.000.000 € - €     PHỤ LỤC 13 Mã Số Cơng ty TNHH Kiểm tốn vấn Chuẩn Việt G630 Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người soát xét V.Tài Nội dung: Thu nhập khác Người soát xét T.Sang A MỤC TIÊU Đảm bảo khoản thu nhập chi phí khác có thực; ghi nhận xác, đầy đủ, kỳ trình bày phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán hành B RỦI RO SAI SÓT TRỌNG YẾU CỦA KHOẢN MỤC Các rủi ro trọng yếu Thu nhập Thủ tục kiểm toán khác Kiểm tra chi tiết chứng từ liên quan Người thực Tham chiếu C.Chi thực tế không phát sinh C THỦ TỤC KIỂM TOÁN STT Thủ tục Người Tham thực chiếu I Các thủ tục chung Kiểm tra nguyên tắc kế toán áp dụng quán với năm trước phù hợp với quy định chuẩn mực chế C.Chi G640 độ kế toán hành Lập bảng số liệu tổng hợp có so sánh với số năm trước Đối chiếu số liệu bảng số liệu tổng hợp với BCĐPS C.Chi G640 giấy tờ làm việc kiểm toán năm trước (nếu có) II Kiểm tra phân tích So sánh khoản thu nhập khác năm với năm trước, C.Chi G640 đánh giá tính hợp lý biến động lớn III Kiểm tra chi tiết   Lập bảng tổng hợp khoản thu nhập khác năm, đối chiếu với sổ cái, BC KQHĐKD Đối với thu nhập từ lý, nhượng bán TSCĐ: Kiểm tra C.Chi G640 G640     chi tiết chứng từ liên quan tính đắn bút C.Chi tốn điều chỉnh liên quan đến nguyên giá, giá trị hao mòn lũy kế, thu nhập chi phí lý Tham chiếu đến phần hành TSCĐ Kiểm tra chi tiết chứng từ khoản thu nhập khác lớn, mang tính bất thường đánh giá tính hợp lý việc tính C.Chi G640 tốn phân loại Kiểm tra việc trình bày thu nhập khác BCTC C.Chi IV Thủ tục kiểm toán khác   G640     PHỤ LỤC 14 Mã Số Công ty TNHH G630 Kiểm toán vấn Chuẩn Việt Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người sốt xét V.Tài Nội dung: Thủ tục phân tích Người sốt xét T.Sang Phân tích so sánh biến động loại Thu nhập khác (TK 711): Nội dung Thu từ lý Năm Năm trước Chênh lệch Tỷ lệ (%) 470.000.000 - 470.000.000 - 470.000.000 - 470.000.000 - TSCĐ Total P/L, F P/L, F > Nhận xét: Thu nhập khác có biến động bất thường, chất không đồng Do vậy, KTV tập trung kiểm tra chi tiết 100% Ghi chú: P/L Đã đối chiếu với Báo cáo kết hoạt động kinh doanh € Đã tính tốn F   Đã cộng dồn € €     PHỤ LỤC 15 Mã Số Công ty TNHH Kiểm toán vấn Chuẩn Việt G630 Tên Ngày 5/02/12 Khách hàng : CÔNG TY TNHH ABC Người thực Cẩm Chi Ngày khóa sổ: 31/12/2011 Người soát xét V.Tài Nội dung: Kiểm tra chi tiết Người soát xét T.Sang Mục tiêu: - Các khoản thu nhập khác ghi nhận chuẩn mực kế toán số 14 điều kiện ghi nhận Doanh thu - Các thu nhập khác thực tế có phát sinh Công việc thực hiện: - Kiểm tra chi tiết loại thu nhập khác - Kiểm tra chi tiết tất 100% chứng từ Kiểm tra chi tiết thu nhập từ lý TSCĐ Thu nhập khác: Năm Năm trước Chênh lệch - Thu nhập lý TSCĐ 470.000.000 - 470.000.000 - Giá trị lại TSCĐ - 470.000.000 - 470.000.000 - Chênh lệch Lãi/lỗ + Kiểm tra, đối chiếu, lý, cơng ty có lập biên bản, Hội đồng lý xuất HĐGTGT cho khách hàng với thuế suất thuế GTGT 10% Các khoản Thu nhập khác: Không phát sinh Kết luận: - Các khoản thu nhập khác phản ánh phù hợp quy định (đã xem kiểm tra sổ kế toán, chứng từ nghiệp vụ phát sinh tháng 1/2012 > cut off hợp lý)   ... tốn khoản mục Doanh thu áp dụng công ty TNHH ABC, nhằm thấy rõ quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt - Đánh giá quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu, ... 2.8 Quy trình kiểm tốn BCTC cơng ty TNHH Kiểm toán Tư vấn Chuẩn Việt Tại Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt, thơng thường quy trình kiểm tốn nói chung quy trình kiểm tốn khoản mục doanh thu. .. quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Tìm hiểu, nghiên cứu quy trình kiểm tốn khoản mục Doanh thu Cơng ty TNHH Kiểm tốn Tư vấn Chuẩn Việt - Thực phân tích quy trình kiểm
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT , ĐÁNH GIÁ QUY TRÌNH KIỂM TOÁN KHOẢN MỤC DOANH THU TẠI CÔNG TY TNHH KIỂM TOÁN VÀ TƯ VẤN CHUẨN VIỆT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn