PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

122 18 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH THỦ ĐỨC PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TOÁN CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG Á CHÂUCHI NHÁNH THỦ ĐỨC” sinh viên PHẠM THỊ QUỲNH NHƯ, sinh viên khóa 35, ngành Kế Tốn bảo vệ thành công vào ngày _ HOÀNG OANH THOA Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ ký, họ tên) (Chữ ký, họ tên) Ngày tháng năm Ngày ii tháng năm LỜI CẢM TẠ  Để viết đề tài tốt nghiệp này, dù cố gắng nhiều việc ứng dụng kiến thức giáo khoa học trường vào thực tiễn Tuy vậy, trình viết đề tài tơi nhận giúp đỡ nhiều quan thực tập, thầy cô giáo bạn bè Nay đề tài hồn thành, tơi muốn gởi lời cảm ơn chân thành đến tất người giúp đỡ thời gian vừa qua Trước hết, xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Ngân hàng Á ChâuChi nhánh Thủ Đức tiếp nhận đến thực tập ngân hàng Tiếp đến xin cảm ơn Anh Chị làm việc phòng tín dụng, đặc biệt anh Hồ Công Minh, xếp bố trí cho tơi chỗ thực tập tốt, tận tình dẫn tơi suốt thời gian thực tập Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến Quý thầy cô Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh tận tình dạy dỗ truyền đạt kiến thức cho suốt năm đại học Tôi chân thành cảm ơn Cơ Hồng Oanh Thoa, người trực tiếp hướng dẫn viết đề tài Sự tận tình dẫn phần đóng góp to lớn cho đề tài hoàn thành Và sau hết, xin chân thành cảm ơn Ba Mẹ dành cho quan tâm, lo lắng chấp cánh cho khôn lớn ngày hôm Tôi xin chân thành cảm ơn Sinh viên: Phạm Thị Quỳnh Như iii NỘI DUNG TÓM TẮT Phạm Thị Quỳnh Như Tháng 12 năm 2012 “Phân tích rủi ro Tín dụng hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng TMCP Á Châu - Chi nhánh Thủ Đức.” PHAM THI QUYNH NHU December 2012 “Analysing of The Operation Short – Term Credit at Asia Commercial Bank (ACB) – Thu Duc branch” Đề tài nghiên cứu rủi ro tín dụng năm gần Từ rút nguyên nhân thuận lợi khó khăn hoạt động tín dụng ngắn hạn đề giải pháp nhằm nâng cao hiệu kinh doanh chi nhánh Bao gồm nội dung sau:  Những quy định chung tín dụng ngắn hạn  Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Thủ Đức năm gần  Quy trình cho vay  Tình hình huy động vốn  Tình hình cho vay ngắn hạn  Tình hình thu nợ ngắn hạn  Tình hình dư nợ ngắn hạn  Tình hình nợ hạn iv MỤC LỤC Trang Danh mục chữ viết tắt ix Danh mục bảng xi Danh mục hình xii Danh mục phụ lục xiii CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng ACB 2.2 Lịch sử hình thành phát triển Ngân hàng ACB - Thủ Đức 2.2.1 Bối cảnh thành lập phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng ACB - Thủ Đức 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh Ngân hàng ACB - Thủ Đức 2.2.4 Những thuận lợi, khó khăn phương hướng mục tiêu ngân hàng năm tới CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Khái niệm chung tín dụng ngân hàng 3.1.1 Tổng quan tín dụng ngân hàng a) Khái niệm tín dụng 12 12 12 12 v b) Bản chất tín dụng 13 c) Chức tín dụng 13 d) Vai trò tín dụng 13 e) Phân loại tín dụng 13 f) Hiệu tín dụng 14 g) Chất lượng tín dụng 3.1.2 15 15 Tín dụng ngắn hạn a) Khái niệm tín dụng ngắn hạn 15 b) Vai trò tín dụng ngắn hạn 16 c) Chất lượng tín dụng ngắn hạn 18 d) Các phương thức cho vay ngắn hạn 18 3.2 Rủi ro hoạt động ngân hàng 3.2.1 Nhận dạng rủi ro hoạt động ngân hàng 21 21 a) Khái niệm 21 b) Các rủi rongân hàng thương mại thường gặp 22 c) Thiệt hại xảy có rủi ro 23 3.2.2 Rủi ro hoạt động tín dụng 24 a) Khái niệm 24 b) Phân loại rủi ro tín dụng trích lập dự phòng 24 c) Nguyên nhân phát sinh hậu rủi ro tín dụng 26 d) Các giải pháp hạn chế rủi ro 3.2.3 Các tiêu chí phản ánh rủi ro tín dụng ngân hàng 28 29 a) Phân loại nợ 29 b) Các tiêu đo lường 30 vi 3.3 Phương pháp nghiên cứu 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 3.2.2 Phương pháp phân tích 33 33 3.3.3 Phương pháp so sánh 33 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 4.1 33 Phân tích kết hoạt động kinh doanh tín dụng NH 34 34 ACB-TĐ năm 2009-2011 4.2 Quy trình cho vay ngắn hạn CN 4.2.1 Quy trình cho vay ngắn hạn 4.2.2 Minh họa quy trình thẩm định, xét duyệt cho vay 36 36 44 ngắn hạn với doanh nghiệp 4.3 Phân tích tình hình huy động vốn NH ACB-TĐ 48 năm 2009-2011 4.4 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn theo đối tượng sử 50 dụng vốn NH ACB-TĐ năm 2009-2011 4.5 Phân tích tình hình cho vay ngắn hạn theo mục đích sử 52 dụng vốn NH ACB-TĐ năm 2009-2011 4.6 Phân tích doanh số thu nợ ngắn hạn NH ACB-TĐ 55 năm 2009-2011 4.7 Phân tích tình hình dư nợ ngắn hạn NH ACB-TĐ 57 năm 2009-2011 4.8 Phân tích tình hình nợ q hạn NH ACB-TĐ 59 năm 2009-2011 4.9 Đánh giá hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn chi 62 nhánh qua tiêu tài 4.10 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng vii 64 4.10.1 Nguyên nhân khách quan 64 4.10.2 Nguyên nhân rủi ro chủ quan (thuộc phía khách 68 4.11 Các giải pháp nâng cao hiệu cho vay ngắn hạn 71 hàng) ngân hàng 4.11.1 Xây dựng thực sách cho vay thích 71 Hồn thiện tn thủ nghiêm ngặt quy trình cho 72 hợp 4.11.2 vay 4.11.3 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 74 76 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận 76 5.2 Một số kiến nghị với Ngân hàng ACB, Ngân hàng Nhà 77 nước 5.2.1 Kiến nghị Ngân hàng Nhà nước 77 5.2.2 Kiến nghị Ngân hàng ACB 80 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC viii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT A/A Nhân viên định giá tài sản A/O Nhân viên quản lý phát triển khách hàng BTD Ban tín dụng CA-1 Nhân viên phân tích tín dụng loại CA-2 Nhân viên phân tích tín dụng loại CIC Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Nhà nước CSR Nhân viên phục vụ khách hàng tiền gởi thẻ DN Doanh nghiệp HĐTD Hội đồng tín dụng KUNN Khế ước nhận nợ LA Nhân viên dịch vụ khách hàng tiền vay LDO Pháp lý chứng từ quản lý tài sản NH ACB Ngân hàng Á Châu NH ACB - TĐ Ngân hàng Á ChâuChi nhánh Thủ Đức NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NHTMCP ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu RA Nhân viên giao dịch quan hệ khách hàng RM Giám đốc quan hệ khách hàng BP Bộ phận TDCN Tiêu dùng cá nhân Teller Nhân viên giao dịch TN Thu nhập TPKT Thành phần kinh tế Tổng LN Tổng lợi nhuận ix Tổng CP Tổng chi phí TSĐB Tài sản đảm bảo SXNN Sản xuất nông nghiệp SXKD Sản xuất kinh doanh x 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 ... phân tích hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng ACB - Thủ Đức, tìm hạn chế từ có giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tín dụng ngắn hạn cho ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể  Khảo sát hoạt động. .. định chung tín dụng ngắn hạn  Tình hình hoạt động tín dụng ngắn hạn Ngân hàng Á Châu - Chi nhánh Thủ Đức năm gần  Quy trình cho vay  Tình hình huy động vốn  Tình hình cho vay ngắn hạn  Tình... sát hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng  Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng  Đề xuất giải pháp nâng cao hoạt động tín dụng ngắn hạn ngân hàng 1.3 Phạm vi
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH THỦ ĐỨC , PHÂN TÍCH RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY NGẮN HẠN TẠI NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU CHI NHÁNH THỦ ĐỨC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn