GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH 4

88 99 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:23

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH PHẠM THỊ MAI LY KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA KINH TẾ PHẠM THỊ MAI LY GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hƣớng dẫn: TH.S NGUYỄN THỊ BÌNH MINH Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học Khoa Kinh Tế, trƣờng Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƢƠNG- CHI NHÁNH 4” PHẠM THỊ MAI LY, sinh viên khóa 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh bảo vệ thành công trƣớc hội đồng ngày ……………… Nguyễn Thị Bình Minh Ngƣời hƣớng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thƣ kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Sau thời gian dài nỗ lực thực hiện, luận văn báo cáo tốt nghiệp hoàn thành Ngồi cố gắng thân, tơi ln nhận đƣợc nhiều khích lệ, động viên từ gia đình, nhà trƣờng, thầy bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới : Trƣớc tiên cha mẹ, cảm ơn nuôi nấng lên ngƣời, luôn động viên tạo điều kiện tốt để hoàn thành xong luận văn tốt nghiệp Ban giám hiệu trƣờng Đại học Nông Lâm Tp.HCM, thầy cô khoa Kinh tế nhƣ thầy tồn trƣờng giảng dạy, giúp đỡ chúng em suốt năm học vừa qua Chính thầy xây dựng cho chúng em tảng kiến thức kiến thức chun mơn để em hồn thành báo cáo tốt nghiệp làm tốt công việc sau Em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TH.S Nguyễn Thị Bình Minh, giảng viên khoa Kinh tế trƣờng đại học Nông Lâm Tp.HCM Cảm ơn ln định hƣớng, góp ý sửa chữa sai sót suốt q trình thực đề tài Cho đến hôm nay, luận văn em hồn thành nhờ vào đơn đốc, nhắc nhở nhiệt tình Tơi xin gửi lời cảm ơn đến anh, chị Ngân Hàng TMCP Cơng Thƣơng Việt Nam- chi nhánh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực tập điều tra số liệu Cuối cùng, cho đƣợc cảm ơn anh, chị khóa trƣớc, ngƣời bạn ln giúp đỡ, hƣớng dẫn bảo tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp Xin trân trọng cảm ơn kính chúc sức khỏe ! TP.HCM, ngày tháng năm 2012 Sinh viên PHẠM THỊ MAI LY NỘI DUNG TÓM TẮT Phạm Thị Mai Ly, Tháng 11 năm 2012 “Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam-Chi nhánh 4” Pham Thi Mai Ly November 2012.“ Solution For Expanding Consumer Lending Activity At Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade-Branch 4” Đề tài nghiên cứu thực trạng cho vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank năm 2009-2011 Từ rút kết đạt đƣợc nhƣ thuận lợi, khó khăn hoạt động cho vay tiêu dùng rủi ro xảy nhân tố ảnh hƣởng tới chất lƣợng cho vay tiêu dùng để đề xuất số giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Bao gồm nội dung : - Những sở lý luận chung cho vay tiêu dùng - Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh 4- VietinBank quận năm 2009-2011 - Tình hình huy động vốn - Quy trình cho vay - Tình hình cho vay tiêu dùng - Các rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng - Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng - Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x Chƣơng MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan liệu nghiên cứu có liên quan 2.2 Tổng quan Ngân Hàng Thƣơng Mại Cổ Phần Công Thƣơng Việt Nam (VietinBank) 2.2.1 Giới thiệu chung 2.2.2 Lịch sử hình thành phát triển 2.2.3 Sứ mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi, triết lý kinh doanh sogan VietinBank 2.2.4 Tình hình hoạt động kinh doanh ngân hàng năm 2011 2.2.5 Định hƣớng hoạt động năm 2012 2.3 Tổng quan chi nhánh 4- VietinBank 2.3.1 Lịch sử hình thành phát triển chi nhánh 2.3.2 Cơ cấu chức phòng ban chi nhánh 10 2.3.3 Các hoạt động chi nhánh 12 Chƣơng NỘI DUNG VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 v 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Tín dụng ngân hàng 14 3.1.2 Cho vay tiêu dùng 20 3.1.3 Hệ thống tiêu sử dụng 26 3.2 Phƣơng pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phƣơng pháp thu thập số liệu 28 3.2.2 Phƣơng pháp xử lý số liệu 28 3.2.3 Phƣơng pháp phân tích số liệu 28 Chƣơng KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 29 4.1 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh VietinBank 29 4.1.1 Tình hình nguồn vốn huy động giai đoạn 2009-2011 29 4.1.2 Tình hình cho vay 32 4.1.3 Tình hình kết hoạt động kinh doanh chi nhánh giai đoạn 20092011 …………… 35 4.2 Thực trạng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh VietinBank 37 4.2.1 Sản phẩm cho vay 37 4.2.2 Quy trình cho vay 41 4.2.3 Tình hình cho vay tiêu dùng chi nhánh 43 4.3 Phân tích rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng 54 4.3.1 Phân tích rủi trong hoạt động cho vay tiêu dùng 54 4.3.2 Biện pháp quản lý rủi ro tín dụng- CVTD chi nhánh VietinBank 58 4.4 Phân tích nhân tố ảnh hƣởng đến khả mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank 59 4.4.1 Nhân tố bên 59 4.4.2 Nhân tố thuộc thân chi nhánh 61 4.5 Đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh VietinBank 62 4.5.1 Kết đạt đƣợc 62 4.5.2 Hạn chế nguyên nhân 63 4.6 Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 65 4.6.1 Hoàn thiện quy trình cho vay, linh hoạt thủ tục điều kiện vay 65 4.6.2 Cần có sách cụ thể CVTD 66 vi 4.6.3 Đa dạng hóa sản phẩm CVTD 67 4.6.4 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn 67 4.6.5 Triển khai phƣơng thức cho vay đại- cho vay trực tuyến 68 4.6.6 Nâng cao chấp lƣợng phục vụ 69 4.6.7 Nâng cao chấp lƣợng nguồn nhân lực 69 4.6.8 Đẩy mạnh hoạt động Marketing 71 Chƣơng V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 5.1 Kết luận 72 5.2.1 quan Kiến nghị với phủ, Ngân Hàng Nhà Nƣớc ngành có liên 73 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO 77 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTVN: Công thƣơng Việt Nam CVTD : Cho vay tiêu dùng DNCV: Dƣ nợ cho vay DSCV: Doanh số cho vay DSTN: Doanh số thu nợ ĐVT: Đơn vị tính KH: Khách hàng NH TMCP: Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHCT: Ngân hàng Công thƣơng NHNN: Ngân hàng nhà nƣớc NHTM: Ngân hàng thƣơng mại PGD: Phòng giao dịch TCTD: Tổ chức tín dụng TP.HCM: Thành phố Hồ Chí Minh TSĐB: Tài sản đảm bảo VNĐ: Việt Nam Đồng viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 4.1 Cơ Cấu Nguồn Vốn Huy Động loại Tiền Gởi giai đoạn 2009-2011 30 Bảng 4.2 Doanh Số Cho Vay Doanh Số Thu nợ Chi Nhánh giai đoạn 20092011 32 Bảng 4.3 Cơ Cấu Dƣ Nợ Chi Nhánh giai đoạn 2009-2011 34 Bảng 4.4 Tổng Dƣ Nợ Nợ Quá Hạn giai đoạn 2009-2011 35 Bảng 4.5 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Chi Nhánh giai đoạn 2009-2011 36 Bảng 4.6 Doanh Số Cho Vay Chi Nhánh giai đoạn 2009-2011 43 Bảng 4.7 Dƣ Nợ Cho Vay Chi Nhánh giai đoạn 2009-2011 45 Bảng 4.8 Dƣ Nợ Cho Vay theo Thời Hạn Cho Vay giai đoạn 2009-2011 47 Bảng 4.9 Dƣ Nợ CVTD theo Sản Phẩm Chi Nhánh giai đoạn 2009-2011 50 Bảng 4.10 Dƣ Nợ CVTD theo Hình Thức Đảm Bảo 52 Bảng 4.11 Lợi Nhuận Từ Hoạt Động Cho Vay Chi Nhánh giai đoạn 20092011 54 Bảng 4.12 Tỷ Lệ Nợ Quá Hạn Hoạt Động CVTD giai đoạn 2009-2011 55 Bảng 4.13 Biến Động Lãi Suất Cho Vay theo Quý giai đoạn 2009-2011 56 ix -Tăng cƣờng trì mối quan hệ lâu dài chi nhánh với KH, từ khơng ngừng tìm kiếm, hƣớng tới đối tƣợng KH khác Giờ đây, NHCT- chi nhánh mở rộng quan hệ với đối tƣợng KH, điều giúp cho hoạt động kinh doanh chi nhánh ngày thuận lợi 4.5.2 Hạn chế nguyên nhân Hạn chế -Quy CVTD nhỏ chiếm tỷ lệ từ 5%-7,1% tổng doanh số cho vay Mặc dù có tăng trƣởng qua năm nhƣng doanh số dƣ nợ CVTD so với tổng cho vay chiếm tỷ trọng nhỏ -Các sản phẩm CVTD chi nhánh chƣa có khác biệt so với sản phẩm ngân hàng khác nên thực chƣa thu hút đƣợc nhiều KH -Trong cấu cho vay theo sản phẩm, cấu tỷ trọng dƣ nợ sản phẩm có chênh lệch lớn, cho vay bảo đảm số dƣ sổ tiết kiệm, giấy tờ có giá cho vay xây dựng, sửa chữa nhà chiếm tỷ trọng thứ hai tổng dƣ nợ CVTD, sản phẩm khác doanh số dƣ nợ hạn chế Việc tập trung vào sản phẩm cho vay có bảo đảm sổ tiết kiệm hạn chế KH KH có sổ tiết kiệm chi nhánh đƣợc vay sản phẩm khơng mở rộng đƣợc số lƣợng KH Còn sản phẩm xây dựng, sửa chữa, mua nhà ở, tập trung nhiều vào sản phẩm làm dƣ nợ chi nhánh phụ thuộc nhiều vào dƣ nợ sản phẩm liên quan đến bất động sản, điều mang lại nhiều rủi ro cho chi nhánh mà thị trƣờng bất động sản chƣa ổn định -Dƣ nợ CVTD phụ thuộc nhiều vào dƣ nợ cho vaytài sản bảo đảm (trong cấu cho vay theo hình thức TSĐB, dƣ nợ cho vay có TSĐB chiếm 70%) Việc trọng nhiều đến TSĐB bỏ phần thị trƣờng mà KH có khả ý muốn trả nợ tốt uy tín chƣa cao khơng đủ đáp ứng TSĐB Điều hạn chế mở rộng KH, thị phần nhƣ tính cạnh tranhcủa chi nhánh 63  Nguyên nhân Việc chi nhánh tồn nhiều hạn chế làm cho hoạt động CVTD phát triển chƣa xứng với tiềm phát triển địa bàn xem xét số nguyên nhân: - Các nguyên nhân thân chi nhánh: +Quy trình lập hồ sơ kéo dài cán tín dụng đảm nhận q nhiều hồ sơ, cơng việc nên chƣa hƣớng dẫn cụ thể, đầy đủ thủ tục làm nhiều thời gian lại KH +Đa số khoản vay yêu cầu TSĐB, ngân hàng trọng vào TSĐB mà bỏ qua nhiều KH tiềm có khả trả nợ thiện chí trả tốt nhƣng khơng đáp ứng đƣợc tài sản đảm bảo +Chi nhánh chƣa có sản phẩm đáp ứng nhu cầu chi tiêu tức thời KH nhƣ số sản phẩm ngân hàng khác có thị trƣờng nhƣ sản phẩm cho vay 24 phút ngân hàng Đông Á, cho vay thấu chi cá nhân ngân hàng Á Châu Điều làm hạn chế số lƣợng KH đáng kể -Bên cạnh nguyên nhân yếu tố mơi trƣờng bên ngồi gây nhiều khó khăn: +Môi trƣờng pháp lý nƣớc ta chƣa thực tốt, rõ ràng, văn luật liên tục sửa đổi gây nhiều khó khăn cho hoạt động ngân hàng +Luật đất đai, nhà bị sửa đổi bổ sung khiến cho giấy tờ liên quan nhƣ giấy phép kinh doanh, giấy sở hữu nhà đất khơng rõ ràng, khó khăn cho ngân hàng xem xét cho vay +Vấn đề xử lý tài sản gặp nhiều khó khăn, ngân hàng phải nhiều thời gian thủ tục phức tạp thu hồi nợ -Ngồi ngun nhân trên, nguyên nhân làm hạn chế việc mở rộng cho vay tiêu dùng chi nhánh phần lớn ngƣời dân Việt Nam chƣa có thói quen sử dụng dịch vụ tài mà thay vào vay mƣợn bạn bè, ngƣời thân trƣớc vay ngân hàng để giảm bớt gánh nặng chi phí tài cộng với tâm lý e ngại 64 thủ tục pháp lý phức tạp giao dịch với ngân hàng nhánh gặp nhiều khó khăn việc mở rộng CVTD 4.6 Một số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh Trên sở phân tích thực trạng hạn chế tồn hoạt động CVTD kết hợp với nghiên cứu, khảo sát thực tế tiềm phát triểnvà yếu tố cản trở việc mở rộng CVTD, đề tài đƣa số giải pháp nhằm mở rộng nâng cao chất lƣợng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank 4.6.1 Hoàn thiện quy trình cho vay, linh hoạt thủ tục điều kiện vay Thủ tục, điều kiện phức tạp; quy trình kéo dài nhiều thời gian KH nguyên nhân gây nhiều khó khăn việc mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng Hồn thiện quy trình cho vay, linh hoạt thủ tục, điều kiện giải pháp cần thực để mở rộng CVTD Việc tăng cƣờng kiểm tra, kiểm sốt kỹ lƣỡng cơng tác thẩm định KH trƣớc cho vay, cụ thể nhƣ sau: -Nhanh chóng ứng dụng hệ thống chấm điểm KH chấm điểm nội để công tác kiểm tra, kiểm soát thẩm định hiệu -Xây dựng sở liệu KH đầy đủ xác định theo tiêu chí hợp lý, khoa học Tiếp hồn thiện quy trình tín dụng chặt chẽ, tối ƣu nhanh gọn với linh hoạt điều kiện thủ tục cho vay Tuỳ vào đối tƣợng KH quy khoản vayngân hàng khéo léo điều chỉnh loại thủ tục, giấy tờ cần thiết, tránh tình trạng thiếu sót hồ sơ vay Bên cạnh xây dựng quy định mang tính chất cụ thể quy trình cho vay tiêu dùng thay cho quy trình chung Việc quy định cụ thể nhƣ giúp nhân viên tín dụng dễ dàng việc tiến hành hoạt động nhƣ khơng sai sót q trình cho vay tiêu dùng Đối với công tác thẩm định tài sản đảm bảo, ngân hàng cần thực đầy đủ quy định đảm bảo nguồn vốn tín dụng, lựa chọn hình thức đảm bảo 65 thích hợp với loại sản phẩm cho vay, đối tƣợng KH nhƣ điều kiện cụ thể Cuối nâng cao hiệu tăng cƣờng công tác kiểm tra sau cho vay, tái thẩm định cho vay, quản lý thu hồi nợ cần có quy định cụ thể công tác sau cho vay nhƣ: - Quy định cụ thể thời gian phải tiến hành kiểm tra, hàng tháng, hàng quý, đột xuất theo yêu cầu… - Quy định phƣơng pháp tiến hành cụ thể cho lần kiểm tra: kiểm tra hàng tháng cần kiểm tra đôn đốc qua điện thoại với KH, hàng quý tiến hành kiểm tra trực tiếp nơi KH sinh sống làm việc… - Quy định nội dung kiểm tra chủ yếu lần báo cáo sau lần kiểm tra - Kiên việc thu hồi nợ hạn, xác định rõ khả khả hạn nguyên nhân xảy nợ hạn - Phối hợp với chi nhánh hội sở tăng cƣờng cơng tác kiểm sốt nội - Có hình thức thƣởng, phạt nghiêm túc việc quản lý nợ q hạn 4.6.2 Cần có sách cụ thể CVTD Để tồn phát triển môi trƣờng cạnh tranh gây gắt nhƣ việc vạch mục tiêu dài hạn, chiến lƣợc kinh doanh hiệu việc vô cần thiết Hoạt động CVTD cần có mục tiêu, sách phát triển cụ thể để nâng cao hiệu Chính sách cần thiết vừa phù hợp với điều kiện chi nhánh vừa đáp ứng đƣợc nhu cầu KH đẩy mạnh cho vay dựa hình thức đảm bảo Trong cấu dƣ nợ CVTD chi nhánh, dƣ nợ CVTD có TSĐB chiếm 70% tỷ trọng cho vay tiêu dùng Việc phụ thuộc nhiều vào tài sản đảm bảo làm lƣợng lớn KH tiềm có nhu cầu chi tiêu nhỏ cấp thiết Do để thu hút KH chi nhánh nên: -Tùy vào đối tƣợng KH, mức cho vay rủi ro khác mà yêu cầu tài sản đảm bảo có giá trị khác 66 -Mở rộng thêm danh mục tài sản làm đảm bảo nhƣ: vàng, đá quý, chứng khoáng, ngoại tệ dễ chuyển nhƣợng, giấy tờ có giá phủ, ngân hàng nhà nƣớc, tổ chức tín dụng phát hành 4.6.3 Đa dạng hóa sản phẩm CVTD Để nâng cao lực cạnh tranh hoạt động CVTD nhƣ dịch vụ khác, chi nhánh phải chủ động chiếm lĩnh thị trƣờng cách tạo khác biệt cho đời gói sản phẩm mới, chƣa có ngân hàng khác đồng thời đa đạng hóa sản phẩm kinh doanh nhiều gói sản phẩm khác nhằm đáp ứng u cầu KH Đa dạng hóa khơng nâng cao cạnh tranh mà tăng thêm nguồn doanh thu cho chi nhánh Đây sản phẩm dịch vụ nên chất lƣợng sản phẩm đƣợc đánh giá qua mức độ hài lòng KH, chi nhánhcũng cần có điều tra nghiên cứu thị trƣờng để biết đƣợc mức độ hài lòng sản phẩm,đón đầu đƣợc nhu cầu KH từ cải tiến sản phẩm có cho đời sản phẩm theo mong muốn KH đòi hỏi thị trƣờng Chi nhánh cần mở rộng thêm nhiều gói sản phẩm CVTD tiện ích, nhỏ gọn, vay nhanh chóng phục vụ nhu cầu tức thời, cấp bách KH Khi sản phẩm chi nhánh trở nên đa đạng thu hút đƣợc nhiều KH đến với chi nhánh Đa dạng hóa sản phẩm cần trọng đến thời hạn vay hạn mức tín dụng để phù hợp với mục đích vay vốn KH Chẳng hạn: chi nhánh cho đời gói sản phẩm CVTD có thời hạn vay ngày hay 30 ngày để đáp ứng nhu cầu phát sinh thời chƣa kịp lên kế hoạch KH(mua vật dụng đắt tiền, đám tiệc, du lịch…) Trên thực tế nhu cầu nhỏ phát sinh nhiều KH mong muốn vay tiền để chi tiêu nhƣng ngân hàng quan tâm đến Chi nhánh cần xem xét vần đề 4.6.4 Đẩy mạnh hoạt động huy động vốn Nguồn vốn huy động dồi tiền đề điều kiện phục vụ việc mở rộng CVTD Đối với tín dụng tiêu dùng, hoạt động cho vay chi nhánh chủ yếu trung, dài hạn chi nhánh cần lƣợng vốn huy động ổn định dồi để đáp ứng nhu cầu vay mới, KH vay khoản vay dài hạn chiếm dụng 67 lƣợng vốn lớn Để tăng cƣờng nguồn vốn huy động chi nhánh cần thực số giải pháp sau: - Biện pháp chủ yếu thông qua lãi suất: ngân hàng phải áp dụng mức lãi suất có tính cạnh tranh với sách lãi suất linh hoạt, ƣu đãi cho KH có uy tín lâu năm gởi với số lƣợng nhiều lãi suất cao Đặc biệt giai đoạn nay, với sách áp dụng lãi suất tiền gửi cạnh tranh điều kiện thuận lợi cho chi nhánh thu hút vốn -Đa dạng hóa sản phẩm tiền gửi, nhiều hình thức gởi tiết kiệm phù hợp với nhiều nhu cầu nhƣ việc phát hành chứng tiền gửi, phát hành loại hình tiết kiệm gắn với cho vay nhƣ tiết kiệm tuổi già, tiết kiệm nhà ở, tiết kiệm mua sắm -Các ngân hàng ngày nay, việc huy động vốn tiền gửi KH có thêm dịch vụ tiện ích nhƣ PhoneBanking, MobileBanking, tặng quà sinh nhật, noen, Chạy theo xu hƣớng chung chi nhánh cần nắm bắt, triển khai hoạt động để thu hút KH -Ngoài ra, việc xây dựng mạng lƣới giao dịch thuận tiện, thƣờng xuyên đƣa chƣơng trình khuyến mãi, đội ngũ nhân viên động, nhiệt tình góp phần quan trọng chiến lƣợc thu hút giữ chân KH 4.6.5 Triển khai phƣơng thức cho vay đại- cho vay trực tuyến Ngày nay, với phát triển công nghệ thông tin mạng Internet, hầu hết ngân hàng có website cung cấp dịch vụ trực tuyến nhằm tiết kiệm thời gian cho KH cách click chuột mà không cần phải đến ngân hàng giao dịch Tuy nhiên dịch vụ trực tuyến dừng lại việc xem tỷ giá, lãi suất tiền gửi, số dƣ tài khoản, liệt kê giao dịch phát sinh, chuyển khoản, toán hóa đơn… Chính vậy, việc tiến thêm bƣớc cho vay trực tuyến điều khó tƣởng tƣợng nhu cầu vay tiêu dùng đô thị ngày cao thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, việc giao dịch thơng qua Internet tất yếuvà tiết kiệm thời thời gian cho ngƣời vay cần thiết Ngân hàng đƣa đầy đủ thông tin, điều kiện vay đối chi tiết cho sản phẩm, KH lựa chọn sản phẩm vay Khi định vay, KH cung cấp cho hệ thống 68 thông tin cần thiết, điều kiện, giấy tờ ngân hàng yêu cầu (các giấy tờ nhƣ chứng minh, hộ khẩu, giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận sở hữu tài sản đƣợc mã hóa dƣới dạng liệu máy), sau ngân hàng thẩm định giấy tờ đƣa định cho vay hay khơng Khi đƣợc vay, KH có tài khoản thông tin với ngân hàng để ngân hàng thông báo vấn đề phát sinh, lãi suất, lãi trả hàng tháng… Việc áp dụng hình thức cho vay trực tiếp mang lại nhiều thuận tiện cho KH: tiết kiệm thời gian, giảm khoản chi phí gặp mặt khiến việc giao dịch trở nên nhanh chóng, dễ dàng Ngồi ra, việc áp dụng hình thức cho vay trực tuyến có ý nghĩa đặt biệt quan trọng việc đƣa hoạt động kinh doanh chi nhánh phát triển lên tầm cao mới, đáp ứng đƣợc nhu cầu thời đại 4.6.6 Nâng cao chấp lƣợng phục vụ NH nên trọng nâng cao chất lƣợng phục vụ cho vay NH nhƣ thủ tục gọn nhẹ, thời gian nghiệp vụ nhanh chóng, phong cách làm việc tốt chuyên viên NH Giảm thời gian xét duyệt hồ sơ vay, thông báo cho KH thời gian giải hồ sơ vay cụ thể từ ngày nhận hồ sơ, có hình thức xử lý nghiêm cán tín dụng khơng chấp hành theo quy định Tập trung xây dựng, củng cố nâng cao chất lƣợng phục vụ cho vay chuyên viên, chất lƣợng dịch vụ cán giao dịch KH đặc biệt kế toán giao dịch tạo thuận tiện việc giải ngân cho KH Đối với chuyên viên tín dụng: thƣờng xun tổ chức chƣơng trình đào tạo, huấn luyện kỹ năng, trình độ nghiệp vụ phong cách giao tiếp để nhân viên phòng tín dụng ln có thái độ niềm nở, ân cần với KH, biết cách giới thiệu, bán chéo sản phẩm khác cho KH 4.6.7 Nâng cao chấp lƣợng nguồn nhân lực Trong môi trƣờng ngày cạnh tranh gay gắt nhƣ nhân tố ngƣời nhân tố nhất, bền vững tất cho phát triển Đó lý phải đào tạo đội ngũ vừa có lực trình độ chun nghiệp cao vừa có 69 phẩm chất đạo đức tốt Sự niềm nở, động, nhiệt tình, sáng tạo, nhanh nhẹn, trung thực… yếu tố quan trọng để thu hút KH nhằm tăng khả cạnh tranh NH với NH khác, giữ đƣợc tiếng tốt lòng KH Bảo đảm nhân viên làm việc giấc, có thái độ phục vụ ân cần, nhiệt tình hƣớng dẫn tâm lý thoải mái tốn thời gian Tránh nói khơng với KH mà nên hƣớng dẫn, trình bày NH làm đƣợc để phục vụ họ Đội ngũ nhân viên phải thành thạo nghiệp vụ, thể lệ, quy định NH để giải đáp thắc mắc tất KH Tạo mơi trƣờng làm việc tốt để phát huy hết khả nhân viên tính tự họ Cần tuyển dụng đào tạo đội ngũ nhân có trình độ phù hợp với vị trí công việc để đảm bảo nhân viên đƣợc tuyển dụng thực nghiệp vụ vừa tiết kiệm đƣợc chi phí Sau tuyển dụng vị trí NH nên có khóa huấn luyện để đào tạo kỹ cần thiết cho nhân viên nhƣ kỹ nghề nghiệp, phong cách giao tiếp để nhân viên thực tốt nhiệm vụ trách nhiệm Tiêu chuẩn hóa đội ngũ cán bộ: thƣờng xuyên mở lớp đào tạo đào tạo lại nguồn nhân lực cách hệ thống có để có đƣợc đội ngũ nhân viên có lực chun mơn phù hợp với yêu cầu kinh doanh ngày đa dạng NH Nội dung đào tạo phải thiết thực với nghề nghiệp, công việc phẩm chất đạo đức, đặc biệt trình đào tạo phải gắn chặt với tiến trình phát triển, tiến trình đổi công nghệ, triển khai sản phẩm NH Chủ động tìm kiếm nguồn nhân lực đầu vào có chất lƣợng cao trƣờng đại học, tài trợ học bổng, trợ cấp cho sinh viên nghèo học giỏi, tiếp nhận tiến hành học việc nghiêm túc sinh viên từ đầu trình sinh viên thực tập để sinh viên tiếp cận nhanh rút ngắn thời gian học việc Tổ chức thi nâng cao nghiệp vụ với giải thƣởng để khích lệ cho ngƣời đạt thành tích cao Khuyến khích tạo điều kiện nâng cao trình độ tay nghề ngoại ngữ cho nhân viên 70 Bên cạnh đó, khơng phần quan trọng NH phải có chế độ ƣu đãi, đãi ngộ nhân viên hợp lý nhằm khuyến khích nhân viên làm việc với trách nhiệm cao gắn bó lâu dài với NH Thực chế độ khen thƣởng hợp lý cho nhân viên có thành tích tốt, doanh số cao, có nhiều đóng góp tích cực cho NH Tạo hội thăng tiến cho nhân viên thực có lực tốt Xây dựng mơi trƣờng làm việc tốt, có mối quan hệ cán nhân viên thân thiện, hòa đồng để tất ngƣời phát huy hết khả thân 4.6.8 Đẩy mạnh hoạt động Marketing Với cạnh tranh ngày gay gắt NH nƣớc quốc tế nhƣ việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ tốt với giá cạnh tranh mà quan trọng NH biết cách thu hút KH hoạt động marketing Chính vậy, chi nhánh phải đẩy mạnh nâng cao hoạt động marketing, quảng bá thƣơng hiệu phƣơng tiện thông tin đại chúng Thƣờng xuyên tổ chức chƣơng trình tổ chức KH Thiết lập phận nghiên cứu thị trƣờng tìm hiểu KH khơng phải hay hai chuyên viên giới thiệu sản phẩm phòng tín dụng cá nhân mà thơi Cùng với việc thu hút KH NH cần phải có chƣơng trình chăm sóc KH để thu hút đƣợc KH mà lại làm hài lòng đƣợc KH Ví dụ nhƣ hàng năm NH tặng quà, gửi lẵng hoa, thiệp chúc mừng hay in lịch tặng cho KH vào dịp lễ tết hay vào ngày quan trọng Hơn nữa, KH mà có dƣ nợ lớn hay giao dịch với NH, NH cung cấp dịch vụ tƣ vấn, quản lý quỹ cho KH 71 Chƣơng V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Mặc dù, hoạt động cho vay tiêu dùng đƣợc phát triển vài năm gần Việt Nam nhƣng mang lại hiệu kinh tế xã hội thiết thực ngân hàng thƣơng mại mà kinh tế nói chung Cho vay tiêu dùng mặt trở thành biện pháp kích cầu hiệu quả, mặt khác khơi thông nguồn vốn, mở rộng đầu cho nguồn vốn NHTM Nền kinh tế Việt Nam ngày phát triển, nhu cầu tiêu dùng xã hội ngày cao Để tiếp tục mở rộng nâng cao hoạt động cho vay tiêu dùng tƣơng lai, NHCT VN- chi nhánh phải đối mặt với canh tranh gay gắt từ phía Tổ chức Tín dụng Ngân hàng Quốc doanh họ xem khoản mục cho vay tiêu dùng khoản mục tiềm mang lại lợi nhuận cao Bên cạnh thành đạt đƣợc chi nhánh gặp nhiều khó khăn tƣơng lai nguyên nhân chủ quan lẫn khách quan gây Điều ảnh hƣởng lớn đến việc phát triển hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng Vì vậy, chi nhánh cần có chiến lƣợc định hƣớng phát triển thích hợp với thời kỳ Hồn thiện, mở rộng, nâng cao chất lƣợng cho vay tiêu dùng, gắn liền dịch vụ ngân hàng với nhu cầu lợi ích khách hàng để giữ vững địa nâng cao khả cạnh tranh với ngân hàng khác việc làm cần thiết Với việc tìm hiểu phân tích tình hình hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng để từ đƣa nhận xét ý kiến đánh giá, mong báo cáo thực tập góp phần nhỏ bé vào chiến lƣợc mở rộng nâng cao hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- chi nhánh Khơng có đƣợc so sánh cụ thể với ngân hàng khác nên kết phân tích có phần hạn chế, nhận xét phiến diện mang tính chủ quan cá nhân Vì vậy, mong đƣợc góp ý thầy, cô anh chị chi nhánh để báo cáo sát với thực tế 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Kiến nghị với phủ, Ngân Hàng Nhà Nƣớc ngành có liên quan Hiện Việt Nam, trung tâm thơng tin tín dụng ngân hàng-CIC NHNN vào hoạt động nhƣng chƣa thật hoàn thiện.NHNN phủ nên phối hợp với quan chức khác thành lập ngân hàng thơng tin có độ tin cậy cao Ngân hàng thông tin hoạt động sở bán thông tin cần thiết cho NHTM tổ chức kinh tế khác có quan hệ làm ăn kinh tế Tuy nhiên thơng tin cung cấp phải có chất lƣợng cao, có chọn lọc xác Nâng cao chất lƣợng hoạt động CIC nhằm khai thác,cập nhật thu thập xác thơng tin kinh tế hữu ích có giá trị hoạt động ngân hàng Giúp NHTM có thêm liệu KH để hạn chế rủi ro tín dụng, tránh tình trạng cấp tín dụng cho KH xấu, từ chối cấp tín dụng cho KH tốt Một vấn đề có tính xúc ngân hàng biện pháp xử lý TSĐB Tuy ngân hàng đƣợc quyền phát TSĐB nhƣng thực họ thực đƣợc sau có án có tính hiệu lực pháp luật có nghĩa để đòi nợ ngân hàng phải tiến hành đầy đủ thủ tục tố tụng dân phải chờ quan pháp luật xử lý, điều dẫn đến thiệt hại lớn cho ngân hàng, có vay phải đợi hàng năm để tháo gỡ tình trạng thiết nghĩ NHNN nên đƣa hƣớng dẫn, biện pháp xử lý kịp thời, nhanh chóng cho NHTM, cho phép NHTM đƣợc quyền phát tài sản chấp sau đƣợc tòa án cơng nhận tính hợp pháp giấy tờ liên quan nhƣ hợp đồng tín dụng, hợp đồng chấp tài sản mà không qua tố tụng cho phép ngân hàng đƣợc quyền phát tài sản theo hợp đồng tín dụng thỏa thuận theo hai bên trƣờng hợp KH không trả đƣợc nợ vay mà khơng cần định tòa án 73 Cần xem xét chỉnh sửa quy định bảo đảm nợ vay, việc xử lý phát TSĐB nợ vay để thu hồi nợ, tránh thủ tục phức tạp, thời gian chờ đợi gây rủi ro lớn Nhà nƣớc cần tạo lập hệ thống pháp lý đầy đủ để ngân hàng có điều kiện hoạt động an toàn hiệu Cụ thể triển khai cách đồng bộ, đầy đủ hệ thống văn pháp quy, hƣớng dẫn cần thiết cho việc thực tốt luật NHNN luật TCTD Trên sở hoạch định sách tiền tệ theo nội quy mới, hồn thiện cơng cụ thực thi sách Mặt khác, kiểm tra lại văn chồng chéo, không đồng không phù hợp với tình hình thực tế kinh tế nƣớc ta Cần phải chỉnh sửa ban hành số chế tín dụng, bảo lãnh phù hợp với mơi trƣờng kinh tế - pháp lý Sửa đổi bổ sung điều kiện cho vay phù hợp với hoạt động kinh doanh theo chế thị trƣờng, tạo môi trƣờng ổn định cho đầu tƣ, quy định thay đổi sách tối thiểu 10 năm, tạo điều kiện cho ngƣời dân an tâm kinh doanh Cần có sách hỗ trợ NHTMCP: -Hiện nay, số lƣợng cácNHTMCP xuất ngày nhiều đóng góp phần cải thiện đáng kể ngành NHVN Tuy nhiên tình trạng phân biệt việc đặt quan hệ làm ăn với NHTM quốc doanh NHTMCP Vấn đề đặt cần xóa bỏ định kiến lệch lạc lập môi trƣờng cạnh tranh lành mạnh, NHTM quốc doanh NH TMCP việc quy định khung pháp lý nhƣ xử lý vi phạm -Về lãi suất:Việc nới rộng chênh lệch lãi suất tiền gửi lãi suất cho vay lợi nhuận khơng đƣợc khuyến khích điều tai hại cho ngân hàng lâu dài Ngƣợc lại, biện pháp nâng cao hiệu xử lý, sử dụng hiệu tài sản nợ, tài sản có sách đầu vào, đầu hợp lý, nhƣ rủi ro lãi suất nên đƣợc quan tâm đặc biệt -Cần nâng cao trình độ cán bộ, phận cơng chứng NHNN, để đáp ứng nhu cầu đổi ngân hàng Thay đổi lề lối, tác phong theo cơng nghiệp hóa, đại hóa 74 5.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam Hiện nay, ngân hàng TMCP Công Thƣơng Việt Nam- VietinBank phát triển tảng tốt, nhiên để tạo chỗ đứng vững thị trƣờng phát triển mạnh tƣơng lai Ngân hàng cần tăng cƣờng công tác sau: -Phát triển nguồn nhân lực: Với lợi đội ngũ nhân viên trẻ, động, tảng kiến thức vững VietinBank nên tiếp tục đào tạo nâng cao lực chuyên môn cho nhân viên, giúp họ gắn bó với ngân hàng, đồng thời ngân hàng cần phải có sách tuyển mộnhân viên chất lƣợng cao tiếp tục chƣơng trình đào tạo, giúp nhân viên hội nhập nhanh chóng vào môi trƣờng làm việc Đây điều cần đủ cho phát triển vững VietinBank -Nâng cao chất lƣợng nhƣ số lƣợng trang thiết bị phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh ngân hàng Trang bị nâng cấp hệ thống thông tin liên lạc phận, chi nhánh, phòng giao dịch hội sở Phó Giám Đốc với toàn hệ thống -Quyết định cho vay hay không nên dựa vào khả thiện chí trả nợ KH Khơng nên q trọng đến TSĐB Các cán tín dụng nên linh hoạt việc cho vay cá nhân chƣa đủ điều kiện TSĐB nhƣng khả tài thiện chí trả nợ lành mạnh -Ngân hàng nên tổ chức hoàn thiện phận quản lý hồ sơ Dù phận chủ lực nhƣng ảnh hƣởng đến tồn hoạt động hệ thống -Tiến hành đầu tƣ, xây dựng hệ thống chấm điểm KH cá nhân hữu hiệu giải pháp tích cực cho việc phân loại, xếp hạng KH, phục vụ cho công tác lƣu trữ thông tin đƣợc tốt để phục vụ cho cơng tác tín dụng sau này, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí Đặc biệt số lƣợng KH cá nhân ngày nhiều hệ thống chấm điểm KH cá nhân hữu hiệu lại mang lại nhiều hữu ích cho ngân hàng Do đó, ngân hàng cần nghiên cứu hệ thống điểm số phù hợp vấn đề đáng quan tâm cấp bách 75 -Thị trƣờng CVTD thị trƣờng rộng lớn, đầy tiềm phát triển Nếu ngân hàng biết khai thác hợp lý đem đến hiệu kinh tế cao Do đó, VietinBank cần xác định mạnh điểm yếu Từ đó, sách phát triển đắn nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh vị thị trƣờng tài ngân hàng nƣớc Với số kiến nghị trên, em mong ngân hàng tiếp tục phát triển nhanh mạnh thời gian tới, vƣợt qua khó khăn thử thách kinh tế vĩ đầy thách thức nhƣ 76 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Hồ Diệu; TS Lê Thị Hiệp Thƣơng; Ths Bùi Diệu Anh, 2009 Nghiệp vụ tín dụng ngân hàng Nhà xuất thống kê TS Nguyễn Minh Kiều.Giáo trình Nghiệp vụ ngân hàng thương mại, 2008 NXB Thống kê TS Nguyễn Minh Kiều.Giáo trình Tín dụng thẩm định tín dụng ngân hàng, 2006 NXB Tài Bộ tài liệu tập huấn tín dụng VietinBank năm 2011 Báo cáo thường niên năm 2009, 2010 báo cáo tài năm 2011 VietinBank Tạp chí tiền tệ Ngân hàng thị trường tài Website: http://www.vietinbank.com.vn/ Website: http://www.sbv.gov.vn/ Website: http://docbao.com.vn/ Website: http://diendan.laisuat.vn/ Một số Website tài liệu tham khảo khác ... trạng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank - Phân tích rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 4VietinBank - Tìm hiểu nhân tố ảnh hƣởng đến khả mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng. .. vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank - Đánh giá kết hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank - Đề xuất số giải pháp nhằm mở rộng hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh 4- VietinBank 1.3... động vốn - Quy trình cho vay - Tình hình cho vay tiêu dùng - Các rủi ro hoạt động cho vay tiêu dùng - Các nhân tố ảnh hƣởng tới hoạt động cho vay tiêu dùng - Giải pháp mở rộng hoạt động cho vay
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH 4 , GIẢI PHÁP MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG VIETINBANK CHI NHÁNH 4

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn