PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI XÃ HÒA BÌNH 2 HUYỆN TÂY HÒA TỈNH PHÚ YÊN

85 13 0
  • Loading ...
1/85 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 15:22

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI HỊA BÌNH HUYỆN TÂY HỊA TỈNH PHÚ N PHẠM THỊ ĐIỆP KHỐ LUẬN TỐT NGHIỆP KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NƠNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “Phân tích hiệu kinh tế lúa Hòa Bình 2, huyện Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên” PHẠM THỊ ĐIỆP, sinh viên khoá 35, ngành KINH TẾ NƠNG LÂM, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày TS TRẦN ĐỘC LẬP Người hướng dẫn, (Chữ ký) Ngày tháng Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ Ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) tháng năm Ngày        năm tháng    năm  LỜI CẢM TẠ Đầu tiên cho gửi đến ba mẹ tình cảm cao quý Cảm ơn anh chị, người thân gia đình ln sát cánh bên tôi, giúp đỡ vật chất lẫn tinh thần suốt thời gian học tập trường Xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý thầy cô khoa kinh tế trường Đại Học Nông Lâm, thành phố Hồ Chí Minh, người tận tình dạy dỗ, truyền đạt kiến thức cho suốt bốn năm qua Đặc biệt xin cảm ơn thầy Trần Độc Lập, giảng viên khoa kinh tế tận tình hướng dẫn tơi thực khóa luận Xin chân thành cảm ơn ủy ban nhân dân Hòa Bình thơn hết lòng giúp đỡ tơi q trình thực khóa luận Cảm ơn bạn, người bên giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận         NỘI DUNG TÓM TẮT PHẠM THỊ ĐIỆP.Tháng 11 năm 2012.“Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế củaCây Lúa Tại Hòa Bình 2, Huyện Tây Hòa, Tỉnh Phú n” PHAM THI DIEP December 2012 “Analyzing The Ecomic Effricency of Rice Production in Hoa Binh Commune, Tay Hoa District, Phu Yen Province” Khóa luận tìm hiểu hiệu kinh tế Lúa sở phân tích số liệu điều tra 64 hộ trồng Lúa địa bàn Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu sơ cấp vấn trực tiếp, số liệu thứ cấp, dùng phương pháp thống kê, so sánh kết hợp với công thức tính tốn tiêu kết hiệu quả, sử dụng chương trình Excel, Eview xử lý số liệu để tập trung mô tả đặc điểm sản xuất lúa nông hộ, so sánh kết hiệu sản xuất 1000 m2 ruộng lúa Vụ Đơng Xn Vụ Hè Thu, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến trình sản xuất bà nông dân hai Vụ nhằm đưa số giải pháp kiến nghị phù hợp cho việc phát triển sản xuất Lúa Qua kết nghiên cứu điều kiện tự nhiên thuận lợi cho việc phát triển sản xuất Lúa.Từ phân tích đánh giá thấy kết hiệu kinh tế Lúa cao hai Vụ Do có đầy đủ điều kiện sản xuất nơng dân nên tập trung phát triển nhiều Cùng với vấn đề điều kiện thời tiết, thơng tin giá cả, thị trường tiêu thụ giá đầu vấn đề mà nông dân quan tâm nhiều Qua phân tích tác động yếu tố đầu vào, ta thấy lượng lao động sử dụng mức tối ưu Vì nơng dân nên giảm bớt lao động sản xuất chuyển đổi sang đầu tư yếu tố vật chất khác để lợi nhuận tối đa Đồng thời nhà nước cần phải có sách điều chỉnh giá thu mua lúa lớn 5.730đ/kg Vụ Đông Xuân 6.840đ/kg Vụ Hè Thu để người nông dân thu lợi nhuận cao     MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH xi  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Đối tượng 2  1.3.2 Không gian 2  1.3.3 Thời gian 2  1.4 Cấu trúc luận văn 2  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 4  2.1 Đặc điểm tổng quát địa bàn nghiên cứu 4  2.1.1 Điều kiện tự nhiên 4  2.1.2 Điều kiện kinh tế 6  2.1.3 Đặc điểm hội 7  2.2 Những thuận lợi khó khăn sản xuất 9  2.2.1 Thuận lợi 9  2.2.2 Khó khăn 10  CHƯƠNG 3CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 11  11  3.1.1 Khái niệm kinh tế nông hộ 11  3.1.2 Kết sản xuất 13  3.1.3 Hiệu sản xuất 14  3.1.4 Giới thiệu lúa 15  3.1.5 Lịch thời vụ sản xuất 20  v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 21  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 21  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 22  3.2.3 Phương pháp phân tích biên tế 26  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Đặc điểm mẫu điều tra 28  4.1.1 Độ tuổi chủ hộ 28  4.1.2 Kinh nghiệm chủ hộ 28  4.1.3 Trình độ học vấn chủ hộ 29  4.1.4 Tình hình tham dự tập huấn khuyến nơng 30  4.1.5 Quy mơ diện tích canh tác 30  4.1.6 Tình hình sử dụng giống lúa nơng hộ 31  4.2 Kết hiệu sản xuất lúa nông hộ qua vụ 33  4.2.1 Chi phí sản xuất lúa Vụ Đông Xuân nông hộ 1000m2 năm 2012 33  4.2.2 Chi phí sản xuất lúa Vụ Hè Thu nông hộ 1000m2 năm 2012 35  4.2.3 Kết hiệu sản xuất Lúa hai vụ 1000m2 năm 2012 37  4.3 Phân tích nhân tố tác động đến suất lúa năm 2012 38  4.3.1 Mơ hình nhân tố tác động đến suất lúa 38  4.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa 38  4.4 Phân tích biên tế yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa 49  4.4.1.Tác động biên yếu tố đến suất lúa 49  4.4.2 Hiệu sử dụng lao động 51  4.5 Những vấn đề mà nông dân quan tâm 52  4.5.1 Những vấn đề nông dân quan tâm 52  4.5.2 Thơng tin nơng dân có 52  4.6 Những thuận lợi khó khăn sản xuất lúa nơng hộ 53  4.6.1 Thuận lợi 53  4.6.2 Khó khăn 53  4.7 Đề xuất số giải pháp 54  4.7.1 Kỹ thuật 54  4.7.2 Giống 55  vi 4.7.3 Thủy lợi 55  4.7.4 Thị trường tiêu thụ 55  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 57  5.1 Kết luận 57  5.2 Kiến nghị 58  5.2.1 Đối với người nông dân 58  5.2.2 Đối với quyền địa phương 58  TÀI LIỆU THAM KHẢO 59  PHỤ LỤC   vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT   BVTV Bảo vệ thực vật CP Chi phí CPLĐ Chi phí lao động CPLĐN Chi phí lao động nhà CPLĐT Chi phí lao động thuê CPVC Chi phí vật chất DT Doanh thu NN&PTNN Nơng nghiệp phát triển nông thôn THCS Trung học sở THPT Trung học phổ thông TN Thu nhập   viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Tình Hình Sử Dụng Đất Nông Nghiệp Trong Năm 2011 6  Bảng 2.2: Cơ Cấu Dân Số Theo Giới Tính Khu Vực 7  Bảng 3.1 Phân Bố Số Hộ Điều Tra Theo Phương Thức Trồng Lúa 21  Bảng 4.1: Độ Tuổi Chủ Hộ 28  Bảng 4.2: Số Năm Kinh Nghiệm Trồng Lúa Chủ Hộ 28  Bảng 4.3: Trình Độ Học Vấn Chủ Hộ 29  Bảng 4.4: Tình Hình Tham Gia Khuyến Nơng 30  Bảng 4.5: Quy Mơ Diện Tích Canh Tác 30  Bảng 4.6: Tình Hình Nguồn Gốc Các Giống Lúa Được Sử Dụng Hộ 31  Bảng 4.7: Tình Hình Các Loại Giống Được Nông Hộ Sử Dụng 32  Bảng 4.8: Bảng Tổng Hợp CPVC 1000m2 Lúa Năm 2012 33  Bảng 4.9: Bảng Tổng Hợp Chi Phí Lao Động 1000m2 Năm 2012 34  Bảng 4.10: Bảng Tổng Hợp CPVC 1000m2 Năm 2012 35  Bảng 4.11: Bảng Tổng Hợp Chi Phí Lao Động 1000m2 năm 2012 36  Bảng 4.12: Bảng So Sánh Kết Quả Hiệu Quả Sản Xuất Lúa Hai Vụ năm201237  Bảng 4.13: Kết Qủa Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Của Hàm Năng Suất Lúa 39  Bảng 4.14: Kết Qủa Kiểm Định White Heteroskedasticity Test: 42  Bảng 4.15: Kết Quả Kiểm Định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 42  Bảng 4.16: Ma Trận Tương Quan Cặp Giữa Các Biến Độc lập 43  Bảng 4.17: R2 Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 43  Bảng 4.18: Kết Qủa Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Hàm Năng Suất Lúa 44  Bảng 4.19: Kết Qủa Kiểm Định White Heteroskedasticity Test: 47  Bảng 4.20: Kết Quả Kiểm Định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 47  Bảng 4.21: Ma Trận Tương Quan Cặp Giữa Các Biến Độc lập 48  Bảng 4.22: R2 Các Mơ Hình Hồi Quy Bổ Sung 48  Bảng 4.23: So Sánh Tác Động Biên Các Biến Đến Năng Suất Lúa Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu 50  Bảng 4.24: Phân Tích Độ Nhạy VMPLĐ Theo Giá Lúa 51  ix Bảng 4.25: Phân Tích Độ Nhạy VMPLĐ Theo Giá Lúa 52  Bảng 4.26: Nguồn Thông Tin Nhận Được Khi Quyết Định Bán Sản Phẩm 53  x PHỤ LỤC L Ụ LỤC 1: HÀM H NĂN NG SUẤT BAN ĐẦU U PHỤ MƠ HÌNH 1(V Vụ Đơng Xn) X V Hè Thuu MƠ HÌNH 2: Vụ ` Phụ lục 2: Ma Trận Tươnng Quan Cặặp Giữa Cáác Biến Độộc Lập Vụ Đông Xuâân   g giống) Phụ lục 3: Mơ hình bổ suung cáác biến độcc lập Vụ Đơơng Xn ((biến lượng ` Phụ lục 4: Mơ hình bổ suung cáác biến độcc lập Vụ Đôông Xuân ((biến phân n bón) Phụ lục 5: Mơ hình bổ suung cáác biến độcc lập Vụ Đôông Xuân ((biến BVT TV) ` Phụ lục 6: Mơ hình bổ suung cáác biến độcc lập Vụ Đôông Xuân ((biến lao động) đ Phụ lục 7: Mơ hình bổ suung cáác biến độcc lập Vụ Đôông Xuân ((biến thâm m niên) ` Phụ lục 8: Mơ hình bổ suung cáác biến độcc lập Vụ Đôông Xuân ((biến học vấn) v T Tươngg Quan Cặặp Giữa Cáác Biến Độc Lập Vụ H Hè Thu Phụ lục 9:Ma Trận ` Phụ lục 10: Mơơ hình bổ sung s c biến độ ộc lập Vụ Hè H Thu (biếến lượng giống) g s c biến độ ộc lập Vụ Hè H Thu (biếến phân bó ón) Phụ lục 11: Mơơ hình bổ sung ` Phụ lục 12: Mơơ hình bổ sung s c biến độ ộc lập Vụ Hè H Thu (biếến BVTV) Phụ lục 13: Mơơ hình bổ sung s c biến độ ộc lập Vụ Hè H Thu (biếến thâm niên) ` Phụ lục 14: Mơơ hình bổ sung s c biến độ ộc lập Vụ Hè H Thu (biếến lao động g) s c biến độ ộc lập Vụ Hè H Thu (biếến học vấn n) Phụ lục 15: Mơơ hình bổ sung ` Phụ lục 16 Kiểểm Định Tự T Tương Quan Q Vụ Đông Đ Xuân Phụ lục 17 Kiểểm Định Tự T Tương Quan Q Vụ Hè H Thu ` PHIẾU ĐIỀU TRA NÔNG HỘ TRỒNG LÚA Thơn: Mã số phiếu: Xã: Hòa Bình ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SẢN XUẤT LÚA CỦA NƠNG HỘ TẠI HỊA BÌNH 2, HUYỆN TÂY HỊA, TỈNH PHÚ N Kính chào ơng/bà , Phạm Thị Điệp, đến từ khoa Kinh Tế thuộc Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Hiện có nghiên cứu hiệu sản xuất lúa nông hộ trồng lúa.Tôi mong giúp đỡ ơng/bà để tơi hồn thành nghiên cứu cách hiệu A I THƠNG TIN CHUNG Thông tin chủ hộ Tên chủ hộ:……………………………………………………………………… Tuổi:…………………….Giới:Nam/Nữ Trình độ học vấn: □ Cấp II □ Cấp □ Cấp Tình hình nhân Tổng số nhân khẩu:…… (người) Số lao động chính:………(người) Số người tham gia sản xuất lúa Kinh nghiệm chủ hộ:……… (năm) III Thông tin đất – mơ hình sản xuất Tổng diện tích đất canh tác:……………….m2 Diện tích đất trồng lúa:……………………m2 Diện tích đất trồng loại khác:…………… m2 Diện tích đất thuê trồng lúa………………m2 ` □ Trên cấp B1 VỤ ĐƠNG XN I Tình hình sử dụng giống lúa Sử dụng lúa gì? Nguồn gốc lúa giống? II Chí phí đầu vào Khoản mục Đơn vị Số lượng tính Đơn giá Thành tiền (1000đ) (1000đ) -Giống -Phân bón +Urê +Kali +Khác -Thuốc +Trừ sâu +Bệnh +Diệt cỏ +Dưỡng +Khác III Chi phí lao động Khoản mục Đơn vị tính Lao động thuê Lao động nhà Số Đơn giá Thành tiền Số Thành tiền lượng (1000đ) (1000đ) lượng (1000đ) -Làm đất +Cày +Bừa -Gieo sạ -Tỉa, dặm -Bón phân -Xịt thuốc ` -Tưới nước -Làm cỏ -Thu hoạch -Vận chuyện -Phơi VI Chi phí khác Khoản mục Đơn vị Số lượng tính Đơn giá Thời gian Thành tiền (1000đ) khấu hao (1000đ) (năm) Thủy lợi phí Thuê đất Tài sản cố định B2 VỤ HÈ THU I Tình hình sử dụng giống lúa Sử dụng lúa gì? Nguồn gốc lúa giống? II Chí phí đầu vào Khoản mục Đơn vị tính Số lượng Đơn giá (1000đ) -Giống -Phân bón +Urê +Kali +Khác -Thuốc +Trừ sâu ` Thành tiền (1000đ) +Bệnh +Diệt cỏ +Dưỡng +Khác III Chi phí lao động Khoản mục Đơn vị tính Lao động thuê Lao động nhà Số Đơn giá Thành tiền Số Thành tiền lượng (1000đ) (1000đ) lượng (1000đ) -Làm đất +Cày +Bừa -Gieo sạ -Tỉa,, dặm -Bón phân -Xịt thuốc -Tưới nước -Làm cỏ -Thu hoạch -Vận chuyện -Phơi IV Chi phí khác Khoản mục Đơn vị Số lượng tính Đơn giá Thời gian Thành tiền (1000đ) khấu hao (1000đ) (năm) Thủy lợi phí Thuê đất Tài sản cố định C TÌNH HÌNH TIÊU THỤ ` Sản lượng thu hoach:………………… kg Gía bán……………đ/kg Ơng (bà) bán lúa đâu? □ Tại ruộng □ Khác Ông bà tham khảo giá bán lúa đâu? □ Láng giềng □ Nhà □ Thương lái □ Khác( báo đài, internet,…) Ông (bà) thường bán lúa nào? □ Ngay sau thu hoạch □ Sau phơi sấy □ Khi cần thiết □ Khác D THÔNG TIN KHÁC Ông bà có tham gia khuyến nơng khơng? □ Có □ Khơng Số lần tập huấn khuyến nơng/ năm………… Ơng (bà) có đọc tài liệu hướng dẫn KTSX? □ Có □ Khơng Ơng (bà) có thường xuyên trao đổi kinh nghiệm với láng giềng? □ Có □ Khơng Ơng (bà) có vay vốn sản xuất khơng? □ Có □ Khơng Tổng vốn vay:…………………… 1.000.000đ Lãi suất:…….% Nguồn vay:…………………………………… Thời hạn:…….năm E Ý KIẾN NÔNG HỘ Đất trồng lúa sản xuất khác khơng? □ Có □ Khơng Nếu có, loại nào? Những khó khan sản xuất, tiêu thụ lúa gì? Sản xuất: ………………………………………………………………… Tiêu thụ: ………………………… ……………………………………… ` Sắp xếp theo thứ tự giảm dần mức độ khó khăn □ Thiêntai □ Giống □ Sâu bệnh □ Kỹ thuật □ Năng suất □ Chất lượng □ Giá đầu vào □ Khác □ Giá đầu Kiến nghị: ……………………… ………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………… Xin chân thành cám ơn đóng góp ơng/bà! ` ... trồng lúa địa bàn xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú n 1.3 .2 Khơng gian Xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 1.3.3 Thời gian Đề tài nghiên cứu từ ngày 25 /08 /20 0 12 đến 10/11 /20 12 1.4... bàn xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên 1 .2. 2 Mục tiêu cụ thể Thực trạng sản xuất lúa xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú n Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuấtnăng Lúa. .. kết quả, hiệu sản xuất lúa phân tích thuận lợi khó khăn nơng hộ việc canh tác lúa điều cần thiết Đó lý việc thực đề tài Phân tíchhiệu qu kinh t của lúa xã Hòa Bình 2, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI XÃ HÒA BÌNH 2 HUYỆN TÂY HÒA TỈNH PHÚ YÊN , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI XÃ HÒA BÌNH 2 HUYỆN TÂY HÒA TỈNH PHÚ YÊN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn