PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI XÃ PHỔ KHÁNH, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI.

88 5 0
  • Loading ...
1/88 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:49

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI PHỔ KHÁNH, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI NGUYỄN VĂN ĐẠO KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Lúa Nước Tại Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi” Nguyến Văn Đạo, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày TS Trần Độc Lập Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo (Chữ Ký (Chữ ký Họ tên) Họ tên) tháng năm Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi lời dòng tình cảm đến Ba Mẹ gia đình, người sinh thành, nuôi nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Em xin cảm ơn tồn thể q thầy trường Đại Học Nông Lâm TPHCM, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm để tạo tiền đề cho việc vô quý báu thời gian học tập vừa qua Đặc biệt em gửi lời biết ơn sâu sắc đến thầy Trần Độc Lập người tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn tất bạn học lớp DH10KT quan tâm, giúp đỡ em thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ cô, chú, bác, anh, chị nông hộ trồng Lúa Phổ Khánh, phòng ban Uỷ Ban Nhân Dân Phổ khánh tận tình dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Bên cạnh đó, trình độ, kiến thức trình thu thập số liệu, xử lý thân thời gian có hạn nên luận văn chắn có nhiều khuyết điểm Rất mong góp ý q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguyễn Văn Đạo NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN VĂN ĐẠO Tháng 12 năm 2013 “Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Lúa Nước Tại Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi” NGUYEN VAN DAO December 2013.“Analyzing The Ecomic Effricency of Rice Production in Pho Khanh Commune, Duc Pho District, Quang Ngai Province Khóa luận tìm hiểu tình hình sản xuất hiệu kinh tế hoạt động sản xuất lúa nước sở phân tích số liệu vấn 79 hộ, trồng loại giống lúa chủ yếu KD18, 85 ngày, VN121 địa bàn Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Đề tài sử dụng phương pháp nghiên cứu thu thập số liệu sơ cấp vấn trực tiếp, số liệu thứ cấp, dùng phương pháp thống kê, so sánh kết hợp với cơng thức tính toán tiêu kết hiệu quả, sử dụng phần mềm Excel, Eview, Word xử lý số liệu để tập trung mô tả đặc điểm sản xuất lúa nơng hộ Khóa luận sử dụng hàm Cobb-Douglas, xây dựng hàm suất cho lúa địa bàn nghiên cứu, biến giải thích là: kinh nghiệm, mật độ,lao động, phân bón, thuốc BVTV, khuyến nơng, giống So sánh kết hiệu sản xuất 500 m2 ruộng lúa Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu, phân tích nhân tố ảnh hưởng đến q trình sản xuất bà nơng dân hai Vụ nhằm đưa số giải pháp kiến nghị phù hợp cho việc phát triển sản xuất Lúa Qua phân tích mơ hình vụ sử dụng lượng giống mức tối ưu lượng giống tối ưu mà hộ nông dân sử dụng cho lợi nhuận đạt mức tối ưu khuyến cáo người dân nên tăng lượng giống quyền địa phương phải có sách hỗ trợ giá để nông dân bán với mức giá lúa thấp nhiều nông dân sử dụng lượng giống mức tối ưu Ở vụ Đông Xuân bán giá lúa 5.200đ/kg, vụ Hè Thu bán mức 3.900đ/kg Từ kết cho ta thấy khu vực có điều kiện thuận lợi tự nhiên nên nông hộ phát triển lúa cao từ kết đạt MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH xi CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng 1.2.2 Không gian 1.2.3.Thời gian 1.3 Mục tiêu nghiên cứu 1.3.1 Mục tiêu chung 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý nghĩa việc nghiên cứu 1.6 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG II TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Đặc điểm tổng quát địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.3.2 Điều kiện tự nhiên hội 2.4 Những thuận lợi khó khăn sản xuất 2.4.1 Thuận lợi 2.4.2 Khó khăn CHƯƠNG III CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 3.1.1 Giới thiệu chung lúa nước 3.1.2 Đặc điểm lịch thời vụ sản xuất 16 3.1.3 Khái niệm, đặc điểm vai trò kinh tế nơng hộ 16 3.1.4 Hiệu kinh tế 17 v 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 20 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 21 3.2.4 Phương pháp phân tích biên tế 26 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28 4.1 Tình hình sản xuất lúa địa bàn Phổ Khánh 28 4.2 Đặc điểm hộ điều tra 29 4.2.1 Độ tuổi chủ hộ 29 4.2.2 Kinh nghiệm trồng lúa nước nông hộ điều tra 29 4.2.3 Trình Độ Văn Hóa Của Nơng Hộ 30 4.2.4 Tình hình tham dự tập huấn khuyến nơng 31 4.2.5 Quy mô sản xuất nông hộ 32 4.2.6 Tình hình sử dụng giống lúa nông hộ 33 4.3 Kết hiệu sản xuất lúa nông hộ qua vụ 34 4.3.1 Chi phí sản xuất lúa Vụ Đơng Xn nơng hộ 500m2 năm 2013 34 4.3.2 Chi phí sản xuất lúa Vụ Hè Thu nơng hộ 500m2 năm 2013 36 4.3.3 Kết hiệu sản xuất Lúa hai vụ 500m2 năm 2013 38 4.3.4 Phân tích mơ hình yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa 39 4.4 Phân tích biên tế kiểm định mức tối ưu yếu tố ảnh hưởng đến suất lúa hai vụ Đông Xuân Hè Thu 47 4.4.1 Tác động biên 48 4.4.2 Kiểm định mức tối ưu yếu tố đầu vào 49 4.5 Những thuận lợi khó khăn q trình sản xuất tiêu thụ lúa nông hộ 51 4.6 Đề xuất số giải pháp 53 4.6.1 Giải pháp giống 53 4.6.2 Giải pháp kỹ thuật 53 4.6.3 Giá 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 vi 5.1 Kết luận 55 5.2 Kiến nghị 55 5.2.1 Đối với người nông dân 55 5.2.2 Đối với UBND Phổ Khánh 56 5.2.3 Đối với nhà nước 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CNH-HĐH Cơng Nghiệp Hố-Hiện Đại Hố CP Chi phí CPLĐ Chi phí lao động CPLĐN Chi phí lao động nhà CPLĐT Chi phí lao động thuê CPVC Chi phí vật chất DT Doanh thu ĐT Điều tra ĐVT Đơn vị tính GTSL Gía trị tổng sản lượng HTXNN Hợp tác nông nghiệp LN Lợi nhuận NN&PTNT Nông nghiệp phát triển nông thôn NS Năng suất NSG Ngày sau gieo TC Tổng chi phí TN Thu nhập TTTH Tính tốn tổng hợp UBND Uỷ Ban Nhân Dân VMP Value Marginal Product viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Giá Trị Dinh Dưỡng Của Lúa Gạo Tính Theo % Chất Khô So Với Một Số Cây Lấy Hạt Khác 13  Bảng 3.2 Phân Bố Số Hộ Điều Tra Theo Phương Thức Trồng Lúa 19  Bảng 4.1.Phân Bố Diện Tích Sản Lượng Lúa Trên Địa Bàn Phổ Khánh năm 2013 28  Bảng 4.2 Độ Tuổi Chủ Hộ 29  Bảng 4.3 Kinh Nghiệm Trồng Lúa Nông Hộ điều tra 30  Bảng 4.4 Trình Độ Học Vấn Của Chủ Hộ 31  Bảng 4.5 Tình Hình Tham Gia Khuyến Nơng Của Các Hộ Điều Tra 31  Bảng 4.6 Quy Mô Sản Xuất Của Nông Hộ 32  Bảng 4.7 Tình Hình Giống Lúa Được Sử Dụng Của Hộ 33  Bảng 4.8 Tình Hình Các Loại Giống Được Nông Hộ Sử Dụng 34  Bảng 4.9 Chi Phí Vật Chất Bình Qn Tính Trên 500m2 34  Bảng 4.10 Chi Phí Lao Động Bình Qn Tính 500m2 35  Bảng 4.11 Chi Phí Vật Chất bình Qn Tính Trên 500m2 36  Bảng 4.12 Chi Phí Lao Động Bình Qn Tính 500m2 37  Bảng 4.13 Bảng So Sánh Kết QuảHiệu Quả Sản Xuất Lúa Giữa Hai Vụ Năm 2013 38  Bảng 4.14 Kết Qủa Kiểm Định Mơ Hình Của Hàm Năng Suất Lúa 39  Bảng 4.15 Mơ Hình Hồi Quy Phụ Của Các Biến 43  Bảng 4.16 Kết Qủa Kiểm Định White Heteroskedasticity Test 43  Bảng 4.17 Kết Quả Kiểm Định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 43  Bảng 4.18 Kết Qủa Các Hệ Số Ước Lượng Hồi Quy Của Hàm Năng Suất Lúa 44  Bảng 4.19 Mơ Hình Hồi Quy Phụ Các Biến 46  Bảng 4.20 Kết Qủa Kiểm Định White Heteroskedasticity Test 47  Bảng 4.21 Kết Quả Kiểm Định Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test 47  ix Bảng 4.22 Bảng So Sánh Tác Động Biên Các Biến Đến Năng Suất Lúa Vụ Đông Xuân Vụ Hè Thu 49  Bảng 4.23 Phân Tích Độ Nhạy Của VMPMD Theo Giá Lúa 50  Bảng 4.24: Phân Tích Độ Nhạy VMPMD Theo Giá Lúa 51  x ... nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ Phân Tích Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Lúa Nước Tại Xã Phổ Khánh, Huyện Đức Phổ, Tỉnh Quảng Ngãi” Nguyến... tác lúa điều cần thiết Đó lý việc thực đề tài Phân tích hiệu kinh tế lúa xã Phổ Khánh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi” 1.2 Phạm vi nghiên cứu 1.2.1 Đối tượng Các hộ nông dân trồng lúa xã Phổ Khánh,. .. thuộc gồm 14 xã (Phổ Hòa, Phổ Thuận, Phổ Văn, Phổ Phong, Phổ An, Phổ Quang, Phổ Ninh, Phổ Minh, Phổ Nhơn, Phổ Cường, Phổ Khánh, Phổ Thạnh, Phổ Châu, Phổ Vinh), thị trấn (Đức Phổ, huyện lị), với
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI XÃ PHỔ KHÁNH, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI. , PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY LÚA TẠI XÃ PHỔ KHÁNH, HUYỆN ĐỨC PHỔ, TỈNH QUẢNG NGÃI.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn