THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG

67 7 0
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:48

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ************* THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO GIẤY VIỆT TRUNG NGUYỄN THỊ VIỆT BÌNH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NÔNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chính Minh Tháng 12 năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ******************* THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO GIẤY VIỆT TRUNG NGUYỄN THỊ VIỆT BÌNH Ngành: Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS Trần Hoài Nam Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Thực Trạng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung” Nguyễn Thị Việt Bình, sinh viên khóa 36, ngành Quản Trị Kinh Doanh Nông Nghiệp, bảo vệ thành công trước Hội đồng vào ngày _ ThS Trần Hoài Nam Người hướng dẫn Ngày tháng Thư ký hội đồng chấm báo cáo Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm 2013 năm Ngày tháng năm 2013 LỜI CẢM TẠ Lời xin cho gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba anh chị bên con, chăm lo, nuôi dưỡng, giáo dục, động viên Dù gian khổ đến đâu cố gắng vượt qua để đứng vững đường đời, đường mà chọn, để khơng phụ lòng ba anh chị Tơi xin chân thành cảm ơn đến quý thành cô Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy thuộc Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy, truyền đạt cho vốn kiến thức quý báu, học bổ ích thời gian tơi học tập trường Xin chân thành cảm ơn thầy Trần Hồi Nam, thầy tận tình giúp đỡ, hướng dẫn tơi suốt q trình làm đề tài tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung, đặc biệt chị Qúy, chị Hân, anh Hoàng, anh Minh tồn thể anh chị em cơng ty giúp đỡ suốt thời gian thực tập Xin gửi lời cảm ơn đến tập thể lớp DH10KN người bạn thân tôi học tập, chia buồn vui suốt quãng thời gian qua Một lần cho gửi lời cảm ơn, lời chúc sức khỏe đến ba, anh chị, quý thầy cô, người bạn thân người hỗ trợ, giúp đỡ tơi suốt q trình học tập làm đề tài Sinh viên Nguyễn Thị Việt Bình       NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ VIỆT BÌNH, Tháng 12 năm 2013 “Thực Trạng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung” NGUYEN THI VIET BINH, December 2013 “The situation of product consumption at Viet Trung Paper Packaging Co.,Ltd” Đề tài thực nhằm phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, thực trạng tiêu thụ sản phẩm nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác tiêu thụ, từ đề xuất số biện pháp đẩy mạnh hoạt động tiêu thụ sản phẩm Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung Các số liệu thu thập xử lý, tổng hợp, phân tích phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp so sánh phân tích ma trận SWOT Kết nghiên cứu cho thấy, tình hình tiêu thụ sản phẩm năm 2011 diễn tương đối thuận lợi, doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 236.771 triệu đồng Năm 2012, ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế kéo dài nên tình hình tiêu thụ gặp khó khăn, cụ thể doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ đạt 224.428 triệu đồng, giảm 12.343 triệu đồng so với năm 2011 Không đề tài phân tích yếu tố khách hàng, đối thủ cạnh tranh, chiến lược marketing,…ảnh hưởng đến hiệu việc tiêu thụ sản phẩm công ty Thông qua nghiên cứu phân tích, đề tài xác định số thuận lợi khó khăn q trình tiêu thụ cơng ty, từ đề xuất số giải pháp đẩy mạnh công tác tiêu thụ sản phẩm như: nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường, hồn thiện sách giá Cuối kiến nghị với số đối tượng có liên quan Nhà nước, cơng ty để khắc phục nhược điểm hồn thiện cơng tác tiêu thụ MỤC LỤC MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung .2 1.2.2 Mục tiêu cụ thể .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu .2 1.4 Cấu trúc luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan công ty .4 2.1.1 Tên công ty 2.1.2 Qúa trình hình thành phát triển Cơng Ty Bao Giấy Việt Trung 2.2 Chức - nhiệm vụ công ty 2.2.1 Chức năng, nhiệm vụ 2.2.2 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty thời gian tới 2.3 Cơ cấu tổ chức chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.3.1 Cơ cấu tổ chức công ty .7 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phòng ban 2.4 Giới thiệu mặt hàng công ty 13 2.5 Quy trình sản xuất sản phẩm bao giấy 15 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Cơ sở lý luận .16 3.1.1 Thực trạng ngành sản xuất bao giấy Việt Nam 16 3.1.2 Một số khái niệm 17 3.1.2 Thị trường .20 3.1.3 Các chiến lược Marketing-Mix 21 v 3.1.4 Các tiêu đánh giá hiệu việc tiêu thụ sản phẩm 23 3.1.5 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tiêu thụ sản phẩm 26 3.2 Phương pháp nghiên cứu 28 3.2.1 Phương pháp thống kê mô tả 28 3.2.2 Phương pháp so sánh 28 3.2.3.Phân tích ma trận SWOT .28 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN .30 4.1 Tình hình hoạt động SXKD cơng ty năm 2011 – 2012 30 4.1.1 Kết hiệu hoạt động SXKD công ty năm 2011 - 2012 30 4.1.2 Kết cấu doanh thu 31 4.1.3 Kết cấu chi phí 32 4.1.4 Tình hình tài cơng ty năm 2011 - 2012 33 4.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty năm 2011 - 2012 35 4.2.1 Quy trình tiêu thụ sản phẩm 35 4.2.2 Thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty năm 2011 - 2012 37 4.2.3 Khách hàng thị trường tiêu thụ 39 4.3 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tiêu thụ sản phẩm công ty 41 4.3.1 Môi trường vĩ mô 41 4.3.2 Môi trường vi mô 44 4.3.4 Phân tích ma trận SWOT 52 4.4 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 53 4.4.1 Giải pháp 1: Mở rộng thị trường kênh phân phối 53 4.4.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng sản phẩm 53 4.4.3 Giải pháp 3: Hồn thiện sách giá 54 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55 5.1 Kết luận .55 5.2 Kiến nghị .55 5.2.1 Đối với công ty .55 5.2.2 Đối với Nhà nước 56 TÀI LIỆU THAM KHẢO .57 vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế QT Quản trị TR LÝ TGĐ Trợ lý Tổng Giám Đốc CBCNV Cán công nhân viên TDT Tổng doanh thu P Gía Q Sản lượng DTT Doanh thu TC Tổng chi phí TSLĐ Tài sản lưu động LN Lợi nhuận DT Doanh thu CP Chi phí SXKD Sản xuất kinh doanh BH & CCDV Bán hàng cung cấp dịch vụ QLDN Quản lý doanh nghiệp HĐKD Hoạt động kinh doanh TNDN Thu nhập doanh nghiệp NVCSH Nguồn vốn chủ sở hữu GDP Tổng sản phẩm quốc nội CNSX Công nhân sản xuất ĐH Đại học CĐ – TC Cao đẳng – Trung cấp THPT Trung học phổ thông TP Thành phẩm vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1 Số Liệu Về Ngành GiấyBao Giấy Cả Nước Năm 2011 - 2012 .16 Bảng 4.1 Kết Và Hiệu Quả Hoạt Động SXKD Tại Công Ty Năm 2011 - 2012 30 Bảng 4.2 Kết Cấu Doanh Thu 31 Bảng 4.3 Kết Cấu Chi Phí So Với Doanh Thu Năm 2011 - 2012 32 Bảng 4.4 Bảng Cân Đối Kế Tốn Của Cơng Ty Năm 2011 - 2011 33 Bảng 4.5 Số Vòng Quay Các Khoản Phải Thu Năm 2011 - 2012 .34 Bảng 4.6 Chỉ Tiêu Thể Hiện Khả Năng Thanh Toán Hiện Thời Năm 2011 - 2012 34 Bảng 4.7 Chỉ Số Thể Hiện Khả Năng Thanh Toán Nhanh Năm 2011 - 2012 .35 Bảng 4.8 Sản Lượng Tiêu Thụ Qua Kênh Phân Phối Của Công Ty Năm 2011-2012.36 Bảng 4.9 Đánh Giá Của Khách Hàng Về Thời Gian Giao Hàng Của Công Ty 36 Bảng 4.10 Sản Lượng Sản Phẩm Tiêu Thụ Qua Năm 2011 - 2012 37 Bảng 4.11 Gía Bán Bình Qn Các Sản Phẩm In Flexo, Offset Tại Công Ty Năm 2011 - 2012 38 Bảng 4.12 Số Vòng Quay Hàng Tồn Kho Năm 2011 - 2012 .38 Bảng 4.12 Doanh Thu Tiêu Thụ Từ Khách Hàng Truyền Thống Và Khách Hàng Mới Năm 2011 - 2012 39 Bảng 4.13 Số Lượng Hợp Đồng Của Công Ty Năm 2011 – 2012 40 Bảng 4.14 Doanh Thu Tiêu Thụ Theo Địa Bàn Năm 2011 - 2012 40 Bảng 4.15 Các Yếu Tố Quan Trọng Để Khách Hàng Đặt Hàng Sản Phẩm 46 Bảng 4.16 Thống Kê Nguyên Vật Liệu Nhập Trong Nước Và Nước Ngồi Của Cơng Ty Năm 2011 - 2012 46 Bảng 4.17 Danh Mục Và Gía Trị Máy Móc Thiết Bị Của Cơng Ty Năm 2012 48 Bảng 4.18 Tình Hình Nhân Sự Tại Công Ty Năm 2011 - 2012 48 Bảng 4.19 Gía bán bình qn công ty đối thủ cạnh tranh năm 2012 50 Bảng 4.20 Bảng Áp Dụng Chiến Lược Giá Đối Với Khách Hàng 50 Bảng 4.21 Cơ Cấu Chi Phí Chiêu Thị Năm 2011 – 2012 51 Bảng 4.22 Mô Hình Ma Trận SWOT Của Cơng Ty 52 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Công Ty Hình 2.2 Sơ Đồ Qui Trình Sản Xuất Và Kiểm Tra 15 Hình 4.1 Quy Trình Đặt Hàng 35 ix   số sở phải tạm ngừng sản xuất (theo Cuộc vấn ông Vũ Ngọc Bảo_ Tổng thư kí Hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam năm 2012) Về sở hạ tầng giao thông TP HCM: TP HCM đầu mối giao thông quan trọng Việt Nam Đông Nam Á, bao gồm đường bộ, đường sắt, đường thủy đường không Vận tải thủy TP HCM chiếm tỷ lệ quan trọng Tính riêng vận tải hàng hóa, đường biển chiếm khoảng 29% đường sơng khoảng chiếm 20% tổng khối lượng thông qua đầu mối thành phố, đường chiếm 44%, đường sắt chiếm 6% Khu vực TP HCM có bốn cảng biển chính: Sài Gòn, Bến Nghé, Nhà Bè, Tân Cảng cảng sơng Bình Đơng, Tân Thuận, Tơn Thất Thuyết, Bình Lợi, Bình Phước Cảng Sài Gòn cảng lớn Việt Nam, chiếm 25% tổng khối lượng hàng hóa thơng qua cảng biển nước Cảng Bến Nghé nằm phía hạ lưu sơng Sài Gòn, rộng 32 ha, tổng chiều dài cầu cảng 528 m, cho tàu có tải trọng từ 15.000 - 20.000 cập bến d Môi trường công nghệ Sự tiến ngày nhanh công nghệ giúp ngành bao giấy sản xuất với suất cao chất lượng tốt hơn, thay người yếu tố tự động tiết kiện thời gian, chi phí nhân cơng nâng cao độ xác thao tác Từ giúp doanh nghiệp hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi cạnh tranh Một số cải tiến điển hình như: Máy dợn sóng: cơng suất cũ tạo sóng 40-50 mét giấy/phút, cơng suất khơng tạo sóng 350 mét giấy/phút mà giúp chất lượng sóng đồng Máy in thùng carton: công nghệ in lụa thủ công, bán thủ công suất đạt khoảng 30-100 thùng/giờ với công nghệ in Flexo suất 5000-9000 thùng/giờ hay cải tiến công nghệ in Process với suất in Flexo chất lượng in gần giống với in Offset Máy in Offset: công nghệ cũ trình in tương đối thủ cơng chất lượng màu in dựa hồn tồn vào thợ in, q trình in lâu dẫn đến suất Với công nghệ in Offset mới, q trình in hồn tồn tự động nhanh chóng, suất đạt cao chất lượng ổn định 43   e Mơi trường trị pháp luật Những năm gần với sách đổi kinh tế Chính phủ, Việt Nam khơng ngừng thiết lập ngoại giao, mở rộng quan hệ thương mại nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngồi Thêm vào đó, Việt Nam nước có trị ổn định, có độ an tồn đầu tư cao khu vực Châu Á – Thái Bình Dương Với tiềm phát triển ngành bao giấy, nước ta thu hút nhiều đầu tư vào lĩnh vực Điều tạo nên thuận lợi khó khăn định doanh nghiệp nước Khó khăn tạo thêm cạnh tranh thuận lợi giúp doanh nghiệp nước tiếp cận với công nghệ tiên tiến giới yên tâm sản xuất, nâng cao lợi cạnh tranh Hiện nay, theo tổng thư kí hiệp hội giấy bột giấy Việt Nam – ông Vũ Ngọc Bảo, thuế nhập giấy qua sử dụng 0%, người nhập nộp thuế giá trị gia tăng Nếu doanh nghiệp sản xuất từ giấy loại thu gom nước khấu trừ thuế giá trị gia tăng Điều giúp doanh nghiệp giảm bớt chi phí sản xuất, góp phần hạ giá thành sản phẩm nâng cao tính cạnh tranh 4.3.2 Mơi trường vi mô a Đối thủ cạnh tranh Hiện đối thủ cạnh tranh Việt Trung nhiều, sau vài đối thủ cạnh tranh gây gắt công ty: Cơng ty cổ phần bao Biên Hòa: Sovi tên thương hiệu sản phẩm bao Bên Hòa Văn phòng cơng ty đặt đường số 7, khu cơng nghiệp Biên Hòa 1, tỉnh Đồng Nai, cơng ty chuyên in ấn sản xuất sản phẩm bao giấy cơng nghệ in offset hộp giấy như: giấy Invory, Duplex, giấy Carton bồi Duplex sóng E,…và bao giấy bồi, bế, cán màng, phun UV giấy như: nhãn hàng, nhãn decal, decal nhựa, loại nhãn làm chất liệu rubang, label,…lịch treo tường, lịch để bàn,…kết hợp dây chuyền khép kín từ thiết kế, chế bản, in, thành phẩm, giao hàng Công ty cổ phần Phương Nam: đặt khu công nghiệp Tân Phú Trung, Củ Chi, TP.HCM Thành lập từ năm 1994 cơng ty bao Phương Nam đơn vị có nhiều kinh nghiệm sản xuất bao giấy loại Ngành nghề kinh doanh: sản xuất bao carton 3, 5, lớp Sản phẩm chủ yếu công ty thùng 44   carton 3, 5, 7, lớp, sóng A, B, E sản xuất dây chuyền máy móc đại với công nghệ tiên tiến Công ty công nghiệp Tân Á: công ty thành lập từ năm 1991, đặt khu cơng nghiệp Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP HCM Công ty công nghiệp Tân Á tự hào có bề dày kinh nghiệm sản xuất bao carton dợn sóng Việt Nam Cơng ty trang bị tốt với máy móc thiết bị đại chuyên sản xuất thùng carton 3, lớp với loại sóng A, C, B, E, AB, AC, CB, EB, AE kỹ thuật in Flexo cao cấp từ đến màu theo yêu cầu khách hàng Công ty Box – Pack: công ty đặt khu công nghiệp Việt Nam – Singapore, 22 đại lộ Hữu Nghị, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương Chuyên sản xuất giấy, sản phẩm bao giấy phục vụ cho ngành công nghiệp tiêu dùng ( giấy Kraft, giấy vệ sinh, khăn ăn, giấy gói, bao carton 3, 5, lớp, bao Duplex, mua bán vật tư, nguyên liệu, thiết bị phục vụ cho ngành giấy, xuất nhập trực tiếp loại nguyên liệu, vật tư, thiết bị phục vụ ngành giấy bao giấy Đối thủ cạnh tranh ngành sản xuất bao giấy Việt Trung nhiều, trang bị nhiều trang thiết bị máy móc với cơng suất cao, dây chuyền đại Do Việt Trung cần phải nỗ lực để dành thị phần cho b Khách hàng Khách hàng công ty đa dạng, hoạt động nhiều ngành nghề điện tử, hóa chất, thực phẩm…Tuy nhiên, khách hàng công ty đa phần khách hàng nước So với đối thủ ngành chất lượng sản phẩm công ty tạo chưa cao, chưa thể đáp ứng tốt yêu cầu chất lượng khắt khe khách hàng nước Một yếu tố sách giá cả, khách hàng ln tìm kiếm nhà cung cấp giá rẻ, giá bán sản phẩm Việt Trung tương đối cao so với đối thủ Để bù đắp lại cho bất lợi để đáp ứng nhu cầu khách hàng ngày tốt hơn, năm công ty phát phiếu điều tra nhu cầu khách hàng 45   Bảng 4.15 Các Yếu Tố Quan Trọng Để Khách Hàng Đặt Hàng Sản Phẩm Yếu tố Mức độ quan trọng Số công ty Tỉ lệ đồng ý/100 cơng ty (%) Điều kiện tốn Rất quan trọng 100 100 Chất lượng sản phẩm Rất quan trọng 90 90 Gía Quan trọng 90 90 Uy tín Quan trọng 85 50 Quan trọng 87 70 Khác ( vận chuyển, giải cố,…) Nguồn: Phòng kinh doanh Chất lượng sản phẩm điều kiện tốn ln mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, có tới 100% doanh nghiệp chọn yếu tố định đặt hàng công ty Chất lượng sản phẩm giá mối quan tâm cơng ty đặt hàng Có tới 90% doanh nghiệp chọn chất lượng giá đặt hàng cơng ty Các yếu tố uy tín, vận chuyển, giải cố,…cũng có nhiều khách hàng quan tâm Chính thế, cơng ty cần nắm rõ yếu tố để phục vụ khách hàng tốt tìm kiếm thêm cho nhiều khách hàng c Nhà cung cấp nguyên vật liệu Nguyên vật liệu nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến trình sản xuất cơng ty nhân tố ảnh hưởng gián tiếp đến trình tiêu thụ Nguồn cung ứng nguyên vật liệu Việt Trung từ hai nguồn nước nhập từ nước Thái Lan, Nhật, Đài Loan,… Bảng 4.16 Thống Kê Nguyên Vật Liệu Nhập Trong Nước Và Nước Ngoài Của Công Ty Năm 2011 - 2012 ĐVT: Tấn Chỉ tiêu Trong nước Nước Tổng Năm 2011 Số lượng Tỷ trọng (%) 10.093 70,8 4.148 29,2 14.241 100 46 Năm 2012 Số lượng Tỷ trọng (%) 9.232 70,9 3.779 29,1 13.011 100 Nguồn: Phòng kế tốn   Ngun vật liệu để sản xuất thùng giấy loại giấy cuộn, giấy tấm, mực in, mua chủ yếu nước với tỉ lệ 70% tổng lượng nguyên vật liệu, phần lại nhập từ nước ngồi Nguyên vật liệu mua nước cung cấp nhanh chóng tránh rắc rối giấy tờ nhập Tuy nhiên việc công ty mua nguyên vật liệu từ nhà cung cấp quen thuộc làm công ty bị động giá mua mà không tranh thủ từ nguồn cung cấp rẻ d Các đối thủ tiềm ẩn Bao đóng góp đến 45% vào mức tăng doanh số doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng này, nhiều công ty liên tục đổi mẫu mã sản phẩm để thu hút người tiêu dùng Hơn năm trở lại đây, thị trường bán lẻ Việt Nam hồn tồn mở cửa, “cuộc chiến bao bì” công ty xảy Với rào cản thương mại thấp cộng với tăng trưởng cao ổn định ngành bao giấy làm cho nhà đầu tư nước nước ngồi có tiềm lực tài muốn muốn gia nhập ngành Vì thế, tương lai khơng xa, ngành bao giấy hứa hẹn xuất thêm nhiều đối thủ áp lực cạnh tranh ngành ngày cao e Sản phẩm thay Sản phẩm bao giấy với ưu điểm giá rẻ, gọn nhẹ thân thiện với môi trường ngày cải tiến để phù hợp với loại sản phẩm Chính mà thị trường chưa có sản phẩm thay bao giấy 4.3 Yếu tố bên công ty a Nguồn lực cơng ty Trang thiết bị máy móc Trang thiết bị máy móc yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng số lượng sản phẩm sản xuất Với trang thiết bị tiên tiến từ nước có công nghiệp phát triển cao như: Đức, Nhật, Đài Loan,…chất lượng sản phẩm suất công ty ngày nâng cao 47   Bảng 4.17 Danh Mục Và Gía Trị Máy Móc Thiết Bị Của Cơng Ty Năm 2012 ĐVT: Triệu đồng Tên Máy in Flexo Máy in Offset Máy bế Máy bồi Máy phun UV Máy dán Máy chụp bảng Máy rửa bảng Máy cắt thùng mẫu Dây chuyền tạo sóng Gía trị ban đầu 36.000 28.000 7.000 15.000 45.000 200 2.300 100 3.000 150.000 Gía trị lại 14.400 16.800 7.000 9.000 45.000 80 1.150 100 1.500 100.000 Nguồn: Phòng kế tốn Trong năm 2012, cơng tư đầu tư khoản chi phí lớn để mua số máy móc thiết bị lỗi thời, số máy móc thiết bị lại có giá trị sử dụng cao Điểm bật trang thiết bị máy móc cơng ty đại mang tính tự động Lao động Bảng 4.18 Tình Hình Nhân Sự Tại Cơng Ty Năm 2011 - 2012 ĐVT: Người Khoản mục Tổng CBCNV Theo tính chất CNSX trực tiếp CNSX gián tiếp Theo giới tính Nam Nữ Theo trình độ Trên ĐH, ĐH CĐ - TC THPT Dưới 12 So sánh 2012/2011 ±∆ Tỷ lệ (%) 0,9 Năm 2011 Năm 2012 223 225 167 56 172 53 (3) -5,4 146 77 142 83 (4) -2,7 7,8 16 38 77 75 22 43 85 92 48 37,5 13,2 10,4 17 22,7 Nguồn: Phòng nhân   Để hoạt động SXKD đạt hiệu cơng việc xếp bố trí nhân quan trọng Năm 2012, cơng ty có tất 225 công nhân viên, giảm người so với năm 2011, trình độ ĐH 22 người, CĐ - TC 43 người, lao động phổ thông 160 người CNSX trực tiếp năm 2012 172 người, tăng người so với năm 2011 CNSX gián tiếp năm 2012 53 người, giảm người so với năm 2011 năm 2012 công ty cắt giảm bớt phận quản lý để hạ thấp chi phí quản lý doanh nghiệp Lực lượng công nhân trực tiếp đào tạo bản, làm việc chăm gắn bó với cơng ty Lực lượng cơng nhân gián tiếp có trình độ cao, khả thích nghi cơng việc tốt b Chiến lược Marketing công ty Chiến lược sản phẩm Công ty cung cấp hai loại sản phẩm bao chủ yếu: bao in Offset bao in Flexo Đây lợi Việt Trung thị trường bao cơng ty đầu tư lúc hai dây chuyền in Offset Flexo Sản phẩm công ty chủ yếu phục vụ cho ngành cơng nghiệp thực phẩm, hóa mĩ phẩm, hàng tiêu dùng… Sản phẩm in Flexo sản phẩm truyền thống công ty với kinh nghiệm 20 năm đội ngũ nhân viên lành nghề nhiều kinh nghiệm Chất lượng in ấn ngày nâng cao nhờ công ty đầu tư thêm số máy in đại, đáp ứng sản phẩm có yêu cầu khó chất lượng in ấn Khách hàng đến với công ty tư vấn tận tình mẫu mã thơng số kĩ thuật thùng để khách hàng lựa chọn kiểu thùng vừa phù hợp vừa nâng cao giá trị sản phẩm khách hàng Một yếu tố giúp khách hàng yên tâm đặt hàng công ty công ty thực quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 thành viên Hiệp hội bao giấy Việt Nam Chiến lược giá Những định giá sản phẩm Việt Trung: Định giá dựa vào giá thành: công ty định giá dựa vào chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân cơng, chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp… Định giá dựa vào giá trị đơn hàng khách hàng Định giá dựa vào đối thủ cạnh tranh Sau giá bán bình quân sản phẩm công ty đối thủ cạnh tranh 49   Bảng 4.19 Gía bán bình qn công ty đối thủ cạnh tranh năm 2012 ĐVT: đồng/m2 Sản phẩm Việt Trung Sovi Phương Nam Tân Á Box-pack Flexo 11.600 12.000 11.500 11.800 10.500 Offset 17.000 17.000 16.300 16.000 16.800 Nguồn: Phòng kinh doanh Gía Việt Trung đưa có phần cao so với đối thủ đối thủcơng ty mẹ bên nước sản xuất giấy cung cấp giấy trực tiếp Ngoài đối thủ thừa hưởng phong cách làm việc chuyên nghiệp mơ hình cơng ty nước ngồi Tuy vậy, Việt Trung giữ thị phần chất lượng đảm bảo mối quan hệ thân thiết với khách hàng Ngồi cơng ty áp dụng số chiến lược giá với khách hàng Theo đó, khách hàng lớn có trị giá đơn hàng cao cơng ty tính mức giá ưu tiên 1, khách hàng có trị giá đơn hàng vừa áp dụng mức giá ưu tiên 2, khách hàng nhỏ lẻ tính theo mức giá giá thị trường Bảng 4.20 Bảng Áp Dụng Chiến Lược Giá Đối Với Khách Hàng Trị giá đơn hàng/tháng Mức ưu tiên Mức chiết khấu Năm 2011 Năm 2012 So sánh ±∆ Tỉ lệ Trên tỉ đồng Mức 3% 3% 0% 0% 0,5 - tỉ đồng Mức 1,5% 2% 0,5% 33,3% Dưới 0,5 tỉ đồng Mức 0,5% 1% 0,5% 100% Nguồn: Phòng kinh doanh Qua bảng 4.5 ta thấy mức chiết khấu cho khách hàng năm 2012 có phẩn tăng so với năm 2011 tăng mức ưu tiên mức ưu tiên 3, cụ thể mức ưu tiên tăng cao từ 0,5% vào năm 2011 tăng lên 1% vào năm 2012 nguyên nhân công ty muốn thu hút thêm nhiều khách hàng tiềm Mức ưu tiên năm 2012 tăng 0,5% tương ứng với mức tăng 33,3% so với năm 2011 Điều khuyến khích khách hàng mức ưu tiên tăng giá trị đơn hàng để hưởng nhiều ưu đãi Đối với mức ưu tiên cơng ty giữ ngun mức chiết khấu 3% năm 2011 mức chiết khấu tương đối cao 50   Với ưu tiên vậy, công ty tạo điều kiện thuận lợi cho việc việc tìm kiếm khách hàng gia tăng trị giá đơn đặt hàng từ làm cho trình tiêu thụ sản phẩm thuận lợi Chiến lược chiêu thị Bảng 4.21 Cơ Cấu Chi Phí Chiêu Thị Năm 2011 – 2012 ĐVT: Triệu đồng Năm 2011 Chỉ tiêu Gía trị Quảng cáo Quan hệ cơng chúng Khuyến Tổng So sánh 2012/2011 Năm 2012 Tỷ trọng (%) Gía trị Tỷ trọng (%) ±∆ Tỷ lệ (%) 1.878 669 8.610 16,8 77,2 1.675 1.669 11.118 11,6 11,5 76,9 (203) -10,8 1.000 149,5 2.508 29,1 11.157 100 14.462 100 3.305 29,6 Nguồn: Phòng kế tốn Qua bảng 4.21 ta thấy, khuyến chiếm tỷ trọng cao chi phí chiêu thị cơng ty Năm 2011, chi phí cho khuyến đạt 8.610 triệu đồng, chiếm 77,2% tổng chi phí chiêu thị, đến năm 2012, chi phí 11.118 triệu đồng, chiếm 76,9% tổng chi phí chiêu thị Sự tăng lên chi phí khuyến năm 2012 công ty áp dụng sách chiết khấu Chi phí cho quảng cáo chiếm 16,8% tổng chi phí chiêu thị năm 2011, đến năm 2012, số 11,6% tổng chi phí chiêu thị Cơng ty quảng cáo thương thiệu VIPACEX nhiều phương tiện trang web, tạp chí kinh tế, báo Sài Gòn tiếp thị số kỳ báo baosra ngày Ngồi ra, khách hàng biết đến cơng ty nhờ nhãn hiệu VIPACEX in sản phẩm xe chở hàng Hàng năm công ty bỏ khoản chi phí khơng nhỏ cho hoạt động từ thiện trao nhà tình thương cho người nghèo theo chương trình “Vì người nghèo”, trao xe lăn cho người khuyết tật theo “Hội bảo trợ người tàn tật, trẻ mồ cơi, bệnh nhân nghèo”… Năm 2011, chi phí 669 triệu đồng, đến năm 2012 số lên đến 1.669 triệu đồng Điều tạo thiện cảm lớn cộng đồng nâng cao danh tiếng cơng ty 51   4.3.4 Phân tích ma trận SWOT Bảng 4.22 Mơ Hình Ma Trận SWOT Của Cơng Ty Điểm mạnh (Strengths) Cơng ty có truyền thống kinh nghiệm 20 năm lĩnh vực bao Khách hàng ổn định, quan hệ lâu năm Máy móc thiết bị cơng nghệ ngày đầu tư đồng Khả đáp ứng đơn hàng vừa lớn Dịch vụ tư vấn thiết kế nhiều khách hàng đánh giá cao tính sáng tạo, độc đáo ấn tượng Có vị trí địa lí thuận lợi Nguồn nguyên liệu tương đối ổn định Điểm yếu (Weaknesses) Gía thành cao chất lượng sản phẩm chưa ổn định Đội ngũ Marketing bán hàng số lượng, hạn chế chuyên môn, chất lượng phục vụ chăm sóc khác hàng chưa tốt Cơng tác dự báo nhu cầu nguyên liệu chưa xác Thiếu nhà quản trị giỏi, kĩ quản lý cấp chưa động chuyên nghiệp Ứng dụng cơng nghệ thơng tin thấp Hệ thống cấu tổ chức chưa phù hợp Cán công nhân viên chưa đào tạo tái đào tạo có hệ thống Cơ hội (Opportunities) Nhu cầu bao thị trường tiếp tục tăng qui mô, chủng loại, mẫu mã Được nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp Chính trị ổn định, pháp luật ngày củng cố hoàn thiện Cơng ty nằm vùng kinh tế trọng điểm phía Nam có trình độ lực lượng lao động cao Sự phát triển khoa học công nghệ Chiến lược SO S1,2,3,6,7O1,2,3,4,5 : Mở rộng quy mô sản xuất S1,2,4,5O5 : Củng cố nâng cao uy tín, tạo thương hiệu vững thị trường Chiến lược WO W2,4O4 : Thành lập phận Marketing quảng bá sản phẩm công ty đến với khách hàng W3,4,5O5 : Xây dựng hệ thống dự báo nhu cầu nguyên liệu tồn kho phù hợp W2,4,7O4 : Tìm kiếm, tuyển dụng nhân viên trình độ cao Đe dọa (Threats) Có nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường Gía nguyên liệu ngày tăng Chiến lược ST S1,2T1 : Tập trung vào thị trường truyền thống tìm kiếm khách hàng tiềm S3,5T1 : Nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ chăm sóc khách hàng Chiến lược WT W1,3T1 : Hồn thiện sách giá Thực nghiên cứu sản phẩm mới, tập trung vào sản phẩm mạnh công ty Thường xuyên thu thập thông tin nhu cầu khách hàng W1,3T1,2 : Tìm nguồn cung cấp giá rẻ để hạ giá thành sản phẩm Chủ động tồn kho sản phẩm có nhu cầu cao SWOT 52 Nguồn: Tính tốn tổng hợp   4.4 Đề xuất số giải pháp đẩy mạnh khâu tiêu thụ sản phẩm 4.4.1 Giải pháp 1: Mở rộng thị trường kênh phân phối Công ty cần quan tâm mở rộng thị trường chiều rộng lẫn chiều sâu Xây dựng hệ thống đại lý tỉnh thành nước (đặc biệt thị trường miền Tây) Áp dụng phương thức bán hàng, tiếp thị mới: mô hình kết hợp cơng ty CBCNV để xây dựng cửa hàng giới thiệu sản phẩm rộng khắp huyện nội, ngoại thành TP HCM cửa hàng giới thiệu sản phẩm quản lý cung cấp sản phẩm Tiếp tục tiến hành hoạt động quảng cáo, yểm trợ xúc tiến bán hàng để giúp công ty đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng nhanh chóng Quảng cáo truyền tải thơng tin sản phẩm như: hình dáng, kích thước, mẫu mã, chất lượng, giá Thông qua hoạt động quảng cáo, yểm trợ, cơng ty kích thích gợi mở nhu cầu sản phẩm Xây dựng đội ngũ marketing linh hoạt, nhạy bén với thay đổi thị trường, nắm bắt kịp thời thay đổi thị trường nhu cầu thị hiếu khách hàng 4.4.2 Giải pháp 2: Nâng cao chất lượng sản phẩm Tăng cường đầu tư cho phận kiểm tra chất lượng để nâng cao chất lượng sản phẩm ổn định chất lượng Từng bước nghiên cứu làm tăng độ chịu lực, chất lượng in, …bằng cách đổi mới, cải tiến máy móc thiết bị Tiến hành kiểm tra, rà sốt chất lượng tồn quy trình sản xuất Nâng cấp hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000 lên hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 Tuy bao giấy sản phẩm mang tính đặc thù, thường sản xuất theo yêu cầu khách hàng khơng mà cơng tác nghiên cứu, phát triển sản phẩm không trọng Cơng ty cần đa dạng hóa sản phẩm sở thực quy trình khảo sát thị trường, xây dựng tiêu chí lựa chọn mục tiêu, từ định hướng chiến lược sản phẩm, kiểm sốt hoạt động thiết kế bao sản phẩm, đảm bảo mục tiêu phù hợp với nhu cầu khách hàng đồng thời mang lại hiệu cao cho công ty Cơng ty nghiên cứu sản phẩm: nòng ống giấy, khay giấy, túi giấy, sản phẩm tiêu dùng giấy, nhằm khai thác tương hợp tiếp thị đáp ứng nhu cầu đồng khách hàng tương thích sử dụng nguyên vật liệu 53   4.4.3 Giải pháp 3: Hoàn thiện sách giá Một sản phẩm cạnh tranh thị trường có lợi bốn yếu tố: giá, chất lượng, tiến độ, số lượng Khi kinh tế khó khăn, doanh nghiệp thường phải cắt giảm sử dụng bao Vì vậy, muốn nâng cao sản lượng tiêu thụ mở rộng địa bàn, công ty cần phải có chiến lược giá cạnh tranh cách cắt giảm chi phí như: chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí điện nước…và xây dựng chế độ chiết khấu theo vùng cho loại sản phẩm Hỗ trợ, tăng mức chiết khấu cho đại lý vùng sâu, vùng xa, vùng cần đến ưu tiên để phát triển thị trường Thường xuyên liên hệ với khách hàng để điều chỉnh sách giá cho phù hợp 54   CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong kinh tế thị trường cạnh tranh gay gắt đầy biến động đòi hỏi doanh nghiệp cần phải nhạy bén, linh động nhanh nhẹn việc tổ chức sản xuất kinh doanh để ứng phó, thích nghi kịp với kinh tế thị trường Qua việc phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm cơng ty, tơi nhận thấy cơng ty có nhiều cố gắng để nâng cao khả cạnh tranh, cố gắng hoàn thành tiêu đề ra, kết đạt cơng ty có nhiều đầu tư cho nguồn nhân lực, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm chất lượng phục vụ khách hàng Bên cạnh cơng ty có lượng khách hàng lớn tương đối ổn định, nhờ điều hành Ban Giám Đốc tinh thần lao động trách nhiệm cao cán cơng nhân viên Tuy nhiên cơng ty gặp nhiều khó khăn như: sản phẩm thường xuyên bị lỗi, giao hàng chưa hạn, nhiều đối thủ cạnh tranh thị trường giá nguyên liệu tăng làm cho giá thành giá bán tăng Do cơng ty cần có biện pháp mở rộng thị trường kênh phân phối để đưa sản phẩm đến với khách hàng nhiều hơn, thuận lợi Nâng cao chất lượng sản phẩm hồn thiện sách giá để nâng cao khả cạnh tranh thị trường 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Mục tiêu cuối tiêu thụ sản phẩm bán nhiều sản phẩm, đem lại doanh thu lợi nhuận cao Chính cơng ty cần tăng doanh thu cách mở rộng thị trường tiêu thụ thị trường TP.HCM, miền Tây, tỉnh lân cận 55   khác, đồng thời công ty cần nghiên cứu theo dõi kịp thời nắm bắt thị trường nhanh chóng từ đề hướng giải nhằm đạt hiệu cao Thiết lập mối quan hệ phòng ban, nhân viên, cơng nhân Ban Giám Đốc nhằm tạo mối quan hệ thiện cảm Đồng thời qua khuyến khích nhân viên đưa sáng kiến góp ý cho tồn phát triển công ty Tạo thành khối vững đồng tâm đồng lực sản xuất kinh doanh Cải tiến mẫu mã chất lượng để nâng cao vị cạnh tranh Để sản phẩm tiêu thụ ngày gia tăng việc thành lập phận marketing cần thiết Đây khâu then chốt nhằm giới thiệu sản phẩm cơng ty tạo móng vững thị trường Bộ phận marketing cần tăng cường tìm hiểu khách hàng, tìm hiểu quy mơ, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, sở vật chất khách hàng để công ty yên tâm vấn đề công nợ hợp tác Công ty cần đầu tư vào công tác đào tạo đội ngũ nhân viên có tay nghề 5.2.2 Đối với Nhà nước Hiện ngành giấy gặp khơng khó khăn giá nguyên vật liệu tăng, nguồn nguyên liệu nước chưa đáp ứng nhu cầu cơng ty, Nhà nước cần: Hỗ trợ thuế cho ngành giấy Đơn giản hóa trình tự thủ tục nhập xuất hàng hóa Cơ chế xuất nhập văn điều hành cần quy định rõ ràng, công khai để doanh nghiệp dễ dàng thực hiện, để tránh gây tình trạng khó hiểu doanh nghiệp quan Nhà nước Có sách giá ổn định lâu dài sách phát triển nguồn nguyên liệu giấy, phát triển sản xuất giấy bột giấy, xây dựng chương trình thu gom tái chế giấy qua sử dụng 56   TÀI LIỆU THAM KHẢO Huỳnh Thị Thủy, 2010 Tình Hình Tiêu Thụ Một Số Giải Pháp Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Cơng Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung Thành Phố Hồ Chí Minh Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2010 Lê Ngọc Trang, 2012 Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Đẩy Mạnh Khâu Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Cơng Ty Cổ Phần Bao Biên Hòa Luận văn tốt nghiệp đại học, Khoa Kinh Tế, Đại Học Nông Lâm TPHCM, 2012 Báo Cáo Kết Qủa Hoạt Động Sản Xuất Kinh Doanh Năm 2011- 2012 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung Báo Cáo Doanh Số Tiêu Thụ Năm 2011- 2012 Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Giấy Việt Trung Báo Cáo Nghiên Cứu Khả Thi Đầu Tư Mới Nhà Máy Sản Xuất Bao Carton 30.000 tấn/năm Cơng Ty Cổ Phần Bao Biên Hòa Báo Cáo Thường Niên Năm 2012 Cơng Ty Cổ Phần Bao Biên Hòa Một số trang Web http://www.saigonpaper.vn vào ngày 15/05/2012 (Phóng viên có vấn với ơng Vũ Ngọc Bảo) www.google.com.vn 57 ... Sinh viên Nguyễn Thị Việt Bình       NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ VIỆT BÌNH, Tháng 12 năm 2013 Thực Trạng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Bì Giấy Việt Trung NGUYEN THI VIET... chỉnh thiết thực 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung   Thực trạng tiêu thụ sản phẩm công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Bì Giấy Việt Trung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể   Tình hình hoạt động sản xuất... đỡ nhiệt tình q cơng ty tiến hành thực đề tài ‘ Thực Trạng Tiêu Thụ Sản Phẩm Tại Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Bao Bì Giấy Việt Trung ’ Tuy nhiên thời gian kiến thức thân hạn chế nên đề tài khơng
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG , THỰC TRẠNG TIÊU THỤ SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN BAO BÌ GIẤY VIỆT TRUNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn