KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

189 10 0
  • Loading ...
1/189 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ THOA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIỚI XÂY LẮP SỐ KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ THOA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN CÁC KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY CỔ PHẦN GIỚI XÂY LẮP SỐ Ngành: Kế toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths.Bùi Công Luận Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa kinh tế trường Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Vốn Bằng Tiền Các Khoản Thanh Tốn Cơng Ty Cổ Phần Giới Xây Lắp Số 9” Nguyễn Thị Thoa, sinh viên khóa 35, ngành kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày………………………… Ths.BÙI CÔNG LUẬN Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn xin dành cho ba me, người sinh thành, nuôi nấng, ủng hộ tạo điều kiện vật chất tinh thần cho ăn học suốt quãng thời gian qua Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, thầy Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể thầy khoa Kinh tế truyền đạt kiến thức quý báu làm hành trang vững cho em đường học vấn nghiệp tương lai Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến thầy Bùi Cơng Luận tận tình giảng dạy, bảo, hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Xin chân thành cảm ơn tất anh chị công ty Cổ Phần Giới Xây Lắp Số 9, đặc biệt anh chị Phòng kế tốn tận tình dẫn cho em suốt q trình thực tập cơng ty Xin cảm ơn tất người bạn sát cánh bên suốt thời gian qua, chia sẻ, giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận Cuối cùng, xin chúc người sức khỏe, hạnh phúc, thành công công việc sống Sinh viên thực NGUYỄN THỊ THOA NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THOA Tháng 07/2013“Kế Toán Vốn Bằng Tiền Các Khoản Thanh Tốn Cơng Ty Cổ Phần Giới Xây Lắp Số 9.” NGUYEN THI THOA July 2012 “Accounting for Currency Cash and Payment at MOTOR COMPANY AND CONSTRUCTION OF 9” Khố luận nội dung chủ yếu mơ tả q trình hạch tốn kế tốn vốn tiền khoản toán bao gồm khoản nợ phải thu khoản nợ phải trả, trình tự luân chuyển chứng từ, cách thức hạch toán, sử dụng tài khoản, phản ánh nghiệp vụ kinh tế phát sinh vào sổ kế toán Dựa sở lý luận, phân tích kết thu từ q trình thực tập Công ty Cổ Phần Giới Xây Lắp Số Đồng thời đưa ví dụ nhằm làm bật nội dung khoá luận Từ đó, nêu lên nhận xét số đề nghị cơng tác kế tốn cơng ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 lược cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu công ty Cổ Phần Giới Xây Lắp Số 2.1.1 Lịch sử hình thành trình phát triển .3 2.1.2 Lĩnh vực ngành nghề kinh doanh 2.1.3 Chức nhiệm vụ công ty 2.1.4 Phương hướng phát triển đơn vị: .6 2.2 cấu tổ chức máy quản lý công ty 2.2.1 Bộ máy tổ chức quản lý công ty 2.2.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.3 Đặc điểm tổ chức máy kế toán đơn vị .9 2.3.1 Tổ chức máy kế toán 2.3.2 Nhiệm vụ phần hành kế toán .9 2.3.3 Mơ hình tổ chức thực cơng tác kế tốn 10 2.3.4 Hệ thống tài khoản, chứng từ sử dụng 11 2.3.5 Hình thức kế tốn máy cơng ty .11 2.3.6 Hệ thống báo cáo tài 12 2.4 Thuận lợi khó khăn công ty .13 2.4.1 Thuận lợi 13 2.4.2 Khó khăn 13 v CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 sở lý luận .14 3.1.1 Kế toán vốn tiền 14 3.1.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 15 3.1.1.2 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 19 3.1.1.3 Kế toán tiền chuyển 21 3.1.1.4 Kế toán tiền mặt, tiền gửi Ngân hàng ngoại tệ 22 3.1.2 Kế toán khoản toán 23 3.1.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 24 3.1.2.2 Kế toán thuế giá trị gia tăng khấu trừ .27 3.1.2.3 Kế toán khoản tạm ứng .29 3.1.2.4 Kế toán khoản phải trả cho người bán 31 3.1.2.5 Kế toán khoản toán với nhà nước .33 3.1.2.6 Kế toán phải trả người lao động 35 3.2 Phương pháp nghiên cứu 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 38 4.1 Kế toán vốn tiền 38 4.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 38 4.1.2 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 47 4.2 Kế toán khoản toán .57 4.2.1 Kế toán khoản phải thu từ khách hàng 57 4.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ 63 4.2.3 Kế toán phải trả người bán 65 4.2.4 Kế toán phải trả người lao động 71 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 79 5.1 Kết luận .79 5.2 Kiến nghị .81 TÀI LIỆU THAM KHẢO 82 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BCĐKT Bảng cân đối kế toán CKTM Chiết khấu thương mại CKTT Chiết khấu toán DN Doanh nghiệp GBC Giấy báo nợ GBN Giấy báo NCC Nhà cung cấp NSNN Ngân sách Nhà nước NVL Nguyên vật liệu PNK Phiếu nhập kho PXK Phiếu xuất kho SXKD Sản xuất kinh doanh TGNH Tiền gửi Ngân hàng TNCN Thu nhập cá nhân TNDN Thu nhập doanh nghiệp TSCĐ Tài sản cố định TTĐB Tiêu thụ đặc biệt UNC Ủy nhiệm chi UNT Ủy nhiệm thu XDCB Xây dựng vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1.Quy Trình Cơng Nghệ Của Cơng Ty .6  Hình 2.2 Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Lý 7  Hình 2.3 Đồ Tổ Chức Bộ Máy Kế Toán 9  Hình 2.4 Trình Tự Ghi Sổ Kế Tốn Theo Hình Thức Kế Tốn Trên Máy Tính 12  Hình 3.1 Đồ Hạch Tốn Tiền Mặt Tại Quỹ Là Đồng Việt Nam 18  Hình 3.2 Đồ Hạch Tốn Tiền Gửi Ngân Hàng Là Đồng Việt Nam .21  Hình 3.3 Đồ Hạch Toán Tiền Đang Chuyển 22  Hình 3.4 Đồ Hạch Toán Tiền Mặt, Tiền Gửi Ngân Hàng Là Ngoại Tệ 23  Hình 3.5 Đồ Hạch Tốn Khoản Phải Thu Của Khách Hàng 27  Hình 3.6 Đồ Hạch Tốn Thuế GTGT Được Khấu Trừ 29  Hình 3.7 Đồ Hạch Toán Khoản Tạm Ứng 31  Hình 3.8 Đồ Hạch Toán Các Khoản Phải Trả Cho Người Bán 33  Hình 3.9 Đồ Hạch Tốn Các Khoản Phải Thanh Tốn Cho NSNN .35  Hình 3.10 Đồ Hạch Toán Khoản Phải Trả Người Lao Động 37  Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Thu Tiền Mặt 41  Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Chi Tiền Mặt 42  Hình 4.3 Đồ Thực Hiện Hoạt Động Thu Tiền Gửi Ngân Hàng 51  Hình 4.4 Đồ Thực Hiện Hoạt Động Thu Tiền Gửi Ngân Hàng 52  Hình 4.5 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Xuất Bán Thành Phẩm .61  Hình 4.6 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Mua Vật Tư 67  Hình 4.7.Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Phải Trả Người Lao Động 74  viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ Lục 01: Chứng Từ Minh Họa Các Khoản Thu Chi Tiền Mặt Phụ Lục 02: Chứng Từ Minh Họa Các Khoản Thu Chi Tiền Gửi Ngân Hàng Phụ Lục 03: Chứng Từ Minh Họa Khoản Phải Thu Của Khách Hàng Phụ Lục 04: Chứng từ Minh Họa Khoản Thuế GTGT khấu trừ Phụ Lục 05: Chứng Từ Minh Họa Khoản Phải Trả Cho Người Bán Phụ Lục 06: Chứng Từ Liên Quan Đến Tiền Lương ix ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ THOA KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ Ngành: Kế toán. .. gian: Công ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp Số - Phạm vi thời gian: Từ ngày 01/03/2013 đến ngày 30/06/2013 - Nội dung nghiên cứu: Cơng tác kế tốn vốn tiền khoản tốn cơng ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp. .. chung cơng tác kế tốn cơng ty nói chung, kế toán vốn tiền kế toán khoản tốn Đưa đề nghị mang tính tổng quát từ kết nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu công ty Cổ Phần Cơ Giới Và Xây Lắp Số
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9 , KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ CÁC KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ GIỚI VÀ XÂY LẮP SỐ 9

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn