PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY PROCONCO

78 12 0
  • Loading ...
1/78 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:47

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  NGUYỄN THỊ THANH TRÚC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CƠNG TY PROCONCO KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ NÔNG LÂM Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013   BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM  NGUYỄN THỊ THANH TRÚC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY PROCONCO Ngành: KINH TẾ NÔNG LÂM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths LÊ VĂN LẠNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích hoạt động quản trị chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi công ty Proconco”, Nguyễn Thị Thanh Trúc, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Tế Nơng Lâm, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS Lê Văn Lạng Người hướng dẫn _ Ngày… Tháng… Năm… Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo (Chữ kí, họ tên) Ngày… Tháng… Năm…   Thư kí hội đồng chấm báo cáo (Chữ kí, họ tên) Ngày… Tháng… Năm…   LỜI CẢM TẠ Lời đầu tiên, xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới Cha Mẹ, người sinh thành, dưỡng dục tạo điều kiện để học tập, đạt kết ngày hôm Em xin cảm ơn anh chị người thân gia đình giúp đỡ em mặt vật chất tinh thần, giúp em vượt qua tháng ngày học tập vất vả khó khăn Gia đình ln chỗ dựa tinh thần để có động lực bước tiếp đường học tập, làm việc sống Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, q thầy Khoa Kinh Tế tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt năm học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy Lê Văn Lạng, người tận tình hướng dẫn em hồn thành luận văn tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn đến Công ty Cổ Phần Việt-Pháp Sản Xuất Thức Ăn Gia Súc Proconco tạo điều kiện giúp em hoàn thành luận văn Em xin cám ơn cô chú, anh chị công ty giúp đỡ hỗ trợ điều kiện tốt cho em q trình thực tập cơng ty Xin gửi lời cảm ơn đến người bạn thân thiết đồng hành với suốt thời gian qua Chúc bạn sức khỏe, thành đạt sống Sinh viên Nguyễn Thị Thanh Trúc     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ THANH TRÚC, Tháng 12 năm 2013 “Phân Tích Hoạt Động Quản Trị Chuỗi Cung Ứng Thức Ăn Chăn Nuôi Tại Công Ty Proconco” NGUYEN THI THANH TRUC, Dec 2013 “An Analysis On Management Of Feed Products Supply Chain At Proconco” Đề tài nghiên cứu thực công ty Proconco, Đường Số - KCN Biên Hòa - Phường An Bình - Thành phố Biên Hòa - Tỉnh Đồng Nai từ tháng 10/2013 đến tháng 12/2013 Đề tài nghiên cứu thực trạng hoạt động quản trị chuỗi cung ứng cơng ty, tìm yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đó, từ đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động quản trị chuỗi cung ứng công ty Tìm hiểu tình hình hoạt động kinh doanh, yếu tố, tiêu, ưu điểm hạn chế hoạt động quản trị chuỗi cung ứng công ty năm 2011-2012 Tác giả tiến hành phân tích hoạt động chủ yếu quản trị chuỗi cung ứng, là: Lập kế hoạch, thu mua, thực phân phối, bán hàng Ngồi ra, tác giả phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chuỗi cung ứng cơng ty như: tình hình chăn nuôi Việt Nam nay, đối thủ cạnh tranh hoạt động chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi Để thực tốt nghiên cứu, tác giả sử dụng phương pháp mô tả, so sánh, phân tích, tổng hợp xử lý số liệu excel, lấy ý kiến đánh giá khách quan đại lý, trại trực tiếp giao dịch với công ty để đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị chuỗi cung ứng cho công ty     MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian 1.3.3 Phạm vi nội dung thực 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 2.2 Tổng quan vấn đề nghiên cứu 2.1.1 Tình hình kinh doanh thức ăn chăn nuôi Việt Nam a Về quy mô b Về chất lượng: c Tốc độ tăng trưởng: d Thành phần tham gia: 2.1.2 Tầm quan trọng quản trị chuỗi cung ứng HĐKD doanh nghiệp Tổng quan công ty PROCONCO 2.2.1 Sự hình thành phát triển công ty 2.2.2 Chức năng, nhiệm vụ quyền hạn công ty 2.2.3 Cơ cấu tổ chức công ty CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 3.1 Nội dung nghiên cứu 15 3.1.1 Định nghĩa chuỗi cung ứng 15 v   3.2 3.1.2 Định nghĩa quản trị chuỗi cung ứng (SCM) 16 3.1.3 Quá trình hình thành phát triển quản trị chuỗi cung ứng 17 3.1.4 Mục tiêu quản trị chuỗi cung ứng 18 3.1.5 Vai trò quản trị chuỗi cung ứng hoạt động kinh doanh 19 3.1.6 Nội dung quản trị chuỗi cung ứng 20 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Nguồn liệu 27 3.2.2 Phương pháp phân tích 27 3.2.3 Các tiêu nghiên cứu 29 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 30 4.1 4.2 Khái quát tình hình hoạt động kinh doanh công ty 30 4.1.1 Kết quảhoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2010-2012 30 4.1.2 Tình hình tiêu thụ 32 Thực trạng quản trị chuỗi cung ứng công ty PROCONCO: 33 4.2.1 Cấu trúc chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi 33 4.2.2 Các thành viên tham gia chuỗi cung ứng: 34 4.2.3 Hoạt động chuỗi cung ứng công ty: 35 4.3 Đánh giá khách quan khách hàng vấn đề liên quan đến chuỗi cung ứng 48 4.4 Những nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chuỗi cung ứng công ty 51 4.5 4.4.1 Tình hình kinh tế ngành chăn nuôi Việt Nam 51 4.4.3 Hoạt động dự báo nhu cầu 53 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị chuỗi cung ứng cơng ty 54 4.5.1 Hồn thiện dự báo nhu cầu lập kế hoạch cung ứng 54 4.5.2 Hoàn thiện hoạt động phân phối bán hàng 57 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 60 5.1 Kết luận 60 5.2 Kiến nghị 61 5.2.1 Đối với công ty 61 5.2.2 Đối với quyền nhà nước 62 PHỤ LỤC vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CN Chi nhánh CP Chi phí DT Doanh thu HĐKD Hoạt động kinh doanh HĐTC Hoạt động tài LN Lợi nhuận LNST Lợi nhuận sau thuế LNTT Lợi nhuận trước thuế NK Nhập NVKH Nhân viên kế hoạch NVVH Nhân viên vận hành SCM Quản trị chuỗi cung ứng TACN Thức ăn chăn nuôi TGĐ Tổng giám đốc TN Trong nước TNDN Thu nhập doanh nghiệp TPSX Trưởng phòng sản xuất vii   DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1.Tình hình nhân cơng ty năm 2012 14 Bảng 4.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty năm 2010-2012 30 Bảng 4.2 Doanh số bán hàng theo nhóm sản phẩm năm 2011-2012 32 Bảng 4.3 Doanh thu theo nhóm sản phẩm năm 2011-2012 32 Bảng 4.4 Số lượng nguyên liệu thu mua cho năm 2011-2012 37 Bảng 4.5 Số lượng nguyên liệu nội địa nhập công ty năm 2011-2012 38 Bảng 4.6 Số lượng nguyên liệu tồn kho năm 2011-2012 40 Bảng 4.7 Thống kê chi phí lưukho nguyên liệu năm 2011-2012 40 Bảng 4.8 Tình hình tồn kho thành phẩmcủa công ty năm 2011-2012 42 Bảng 4.9 Giá trị hàng tồn kho năm 2011-2012 43 Bảng 4.10 Sản lượng sản phẩm tiêu thụ phân phốitheo vùng công ty năm 2012 46 Bảng 4.11 Chi phí cho hoạt động thuê năm 2011-2012 47 Bảng 4.12 Sản lượng sản phẩm tiêu thụ điều tra 50 đại lý trại 48 Bảng 4.13.Đánh giá chất lượng sản phẩm Proconco 48 Bảng 4.14 Đánh giá cơng tác chăm sóc khách hàng 49 Bảng 4.15 Các vấn đề thường gặp việc giao hàng 49 Bảng 4.16.Khách hàng hài lòng 50 Bảng 4.17 Doanh số bán hàng số đối thủ Proconco miền Nam năm 2011-2102 52 Bảng 4.18 Dự báo mức doanh số cho tháng năm 2012 54 Bảng 4.19 Trọng số qua tháng năm 2012 55 Bảng 4.20 Tổng hợp kết dự báo doanh số bán hàng bình qn di động tháng có trọng số năm 2012 56 Bảng 4.21.Chỉ tiêu doanh số sản phẩm tiêu thụ phân phối theo vùng công ty năm 2013-2014 57  viii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Thị phần thức ăn chăn nuôi Việt Nam năm 2012 Hình 2.2 Sơ đồ cấu tổ chức phòng ban cơng ty 10 Hình 3.1.Sơ đồ cấu trúc chuỗi cung ứng 20 Hình 3.2.Sơ đồ năm yếu tố dẫn dắt chủ yếu chuỗi cung ứng 21 Hình 3.3.Bốn loại hoạt động chuỗi cung ứng 23 Hình 3.4.Một chuỗi cung ứng thức ăn chăn ni điển hình 27 Hình 4.1 Biểu đồ doanh thu lợi nhuận công ty năm 2010-2012 31 Hình 4.2 Cấu trúc chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi công ty 33 Hình 4.3 Sơ đồ tiến trình hoạt động cung ứng chuỗi thức ăn cơng ty 35 Hình 4.4.Sơ đồ phân phối kho thành phẩm đến vùng: 45 Hình 4.5 Đồ thị bình quân di động 55 Hình 4.6 Đồ thị bình quân di động, bình quân di động có trọng số 57 ix   doanh nghiệp cạnh tranh khác chưa có hiệu Điều làm ảnh hưởng nghiêm trọng hoạt động sản xuất kinh doanh công ty, khơng kịp thời khắc phục dẫn đến thị phần cạnh tranh gay gắt 4.4.3 Hoạt động dự báo nhu cầu Hoạt động dự báo công ty chưa quan tâm trước nhu cầu thị trường Công tác dự báo nhu cầu dạng sơ khai, cơng ty thường lấy nhu cầu để ước lượng cho nhu cầu tương lai hay theo kinh nghiệm chủ quan mà không dùng kĩ thuật dự báo để dự báo nhu cầu Bởi dự đoán xác định xem người ta yêu cầu sản phẩm nào, họ đòi hỏi sản phẩm với số lượng họ cần đến chúng Đây sở để cơng ty lên kế hoạch hoạt động nội cộng tác với để đáp ứng nhu cầu thị trường.trong đó, cơng ty chưa sử dụng phương pháp dự báo Điều làm cho cơng ty khó đáp ứng với nhu cầu khách hàng, dẫn đến tình trạng hàng tồn kho thành phẩm dự trữ có lúc khơng đáp ứng đủ nhu cầu khách hàng Điều thể việc khách hàng thường phàn nàn việc công ty thường không đáp ứng đủ lượng hàng giao hàng chậm cho họ Do đó, cơng ty cần có giải pháp nhằm dự đoán nhu cầu thị trường, đáp ứng đầy đủ lượng hàng mà khách hàng cần 4.4.4 Hoạt động bán hàng Theo đánh giá khách hàng, có tới 50% cho cơng tác chăm sóc khách hàng tốt, có 44% cho bình thường, nhân viên đến thăm đại lý trại Với số lượng 80 nhân viên thương mại, phân bố cho 560 đại lý trại từ Quảng Bình đổ vào Nam, trung bình nhân viên quản lý khoảng khách hàng Như vậy, khó để nhân viên kiểm sốt hoạt động khách hàng Cũng theo đánh giá khách hàng cơng ty thực việc khách hàng chuyển tiền nhận hàng số ngày công nợ ngắn làm cho khách hàng xoay vòng tài chính, đặc biệt đại lý khó giữ chân khách hàng khơng cho cơng nợ cho cơng nợ khơng đủ tài để tốn cho cơng ty Đây nhân tố quan trọng để giữ khách hàng mà đảm bảo hoạt động tài cơng ty bền vững 53   4.5 Một số giải pháp hồn thiện cơng tác quản trị chuỗi cung ứng cơng ty 4.5.1 Hồn thiện dự báo nhu cầu lập kế hoạch cung ứng Để dự báo xác nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu thụ cách hiệu với chi phí thấp, công ty cần sử dụng số phương pháp dự báo để xác Chẳng hạn, cơng ty sử dụng phương pháp bình qn di động tháng để dự báo mức bán cho tháng tới a Phương pháp bình quân di động giản đơn Bảng 4.18 Dự báo mức doanh số cho tháng năm 2012 ĐVT: Tấn Thời gian Đáp ứng (Yi) Tổng di động (n=3) Bình quân di động (n=3) Tháng 56.168 Tháng 57.710 Tháng 50.062 Tháng 52.926 163.940 163.940/3=54.647 Tháng 48.202 160.698 160.698/3=53.566 Tháng 55.128 151.190 151.190/3=50.397 Tháng 51.101 156.256 156.256/3=52.085 Tháng 64.747 154.431 154.431/3=51.477 Tháng 46.559 170.976 170.976/3=56.992 Tháng 10 46.379 162.407 162.407/3=54.136 Tháng 11 47.822 157.685 157.685/3=52.562 Tháng 12 53.311 140.760 140.760/3=46.920 Nguồn: Phân tích tổng hợp  Cứ thế, tiếp tục cho tháng lại ta có kết bảng Theo phương pháp trên, ta có dự báo doanh số cho tháng năm 2013: 54     Hình 4.5 Đồ thị bình qn di động Nguồn: Phân tích tổng hợp Qua hình 4.5, ta nhận thấy, thơng qua phương pháp bình quân di động, nhu cầu cho dự báo chênh lệch với nhu cầu thực, mang tính san bằng, ổn định biến động so với nhu cầu thực b Phương pháp bình quân di động có trọng số Theo phương pháp này, ta dự báo bình qn di động tháng có trọng số với trọng số cho tháng sau: Bảng 4.19 Trọng số qua tháng năm 2012 Giai đoạn Trọng số áp dụng Tháng vừa qua tháng trước 3tháng trước tháng trước Tổng 10 Nguồn: Phân tích tổng hợp 55   Bảng 4.20 Tổng hợp kết dự báo doanh số bán hàng bình quân di động tháng có trọng số năm 2012 Thời gian Đáp ứng (Yi) Bình quân di động (n=4) Tháng 56.168 - Tháng 57.710 - Tháng 50.062 - Tháng 52.926 - Tháng 48.202 (4x52.926+3x50.062+2x57.710+1x56.158)/10=53.347 Tháng 55.128 (4x48.202+3x52.926+2x50.062+1x57.710)/10=50.942 Tháng 51.101 (4x55.128+3x48.202+2x52.926+1x50.062)/10=52.103 Tháng 64.747 (4x51.101+3x55.128+2x48.202+1x52.926)/10=51.912 Tháng 46.559 (4x64.747+3x51.101+2x55.128+1x48.202)/10=57.075 Tháng 10 46.379 (4x46.559+3x64.747+2x51.101+1x55.128)/10=53.781 Tháng 11 47.822 (4x46.379+3x46.559+2x64.747+1x51.101)/10=50.579 Tháng 12 53.311 (4x47.822+3x46.379+2x46.559+1x64.747)/10=48.829 Nguồn: Phân tích tổng hợp Theo phương pháp trên, ta có doanh số dự đốn tháng năm 2013 là: 56   Hình 4.6 Đồ thị bình quân di động, bình quân di động có trọng số Nguồn: Phân tích tổng hợp 4.5.2 Hoàn thiện hoạt động phân phối bán hàng Theo phân tích, sản phẩm chăn ni cơng ty tập trung chủ yếu Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ, bên cạnh đó, miền Trung với Tây Nguyên chiếm tỷ lệ Như vậy, ngồi việc tập trung bán hàng cho miền Nam, công ty cần tăng cường hoạt động phân phối đến tỉnh miền Trung Tây Nguyên, tỉnh có nông nghiệp phát triển, cần tăng cường thêm công tác khuyến khích mở rộng chăn ni cho người dân Doanh số đề cho năm 2013-2014 cho khu vực: Bảng 4.21.Chỉ tiêu doanh số sản phẩm tiêu thụ phân phối theo vùng công ty năm 2013-2014 ĐVT: Tấn Đông Miền Tây Tây Nam Nam Bộ Trung Nguyên Bộ Năm 2012 183.453 76.302 64.396 Năm 2013 188.957 77.828 Năm 2014 192.626 79.354 Vùng Campuchia Tổng 211.627 5.411 541.147 66.328 222.208 5.465 560.786 68.924 228.557 5.519 574.980 Nguồn: Phân tích tổng hợp Vùng Đơng Nam Bộ tăng thêm 3% cho năm 2013 5% cho năm 2014 Miền Trung tăng 2% cho năm 2013 4% cho năm 2014 Tây Nguyên tăng thêm 3% cho năm 2013 7% cho năm 2014 57   Tây Nam Bộ tăng thêm 5% cho năm 2013 8% cho năm 2014 Campuchia tăng 1% cho năm 2013 2% cho năm 2014 Như vậy, năm 2013 tiêu doanh số tăng lên 3,6% năm 2014 tăng lên 6,3% so với năm 2012 Cần ổn định hệ thống khách hàng có, đồng thời mở thêm đại lý, tìm kiếm khách hàng tiềm để tăng sản lượng tiêu thụ Để giữ chân khách hàng, chất lượng sản phẩm, cơng ty cần có thái độ chăm sóc, quan tâm thường xuyên tới khách hàng, cần cộng tác chặt chẽ với khách hàng đại lý trại trực tiếp mình, nhân viên kĩ thuật công ty tư vấn rõ ràng cho người chăn ni kĩ thuật chăn ni, giải thích tìm biện pháp khắc phục khó khăn cho khách hàng Có vậy, khách hàng thấy hỗ trợ công ty dành cho họ tin tưởng để sử dụng sản phẩm công ty Xây dựng tiêu đánh giá loại khách hàng, lựa chọn khách hàng tiềm năng, khách hàng có doanh số bán hàng tăng mạnh qua tháng Ngoài ra, cần áp dụng sách bán hàng linh động phù hợp với đại lý cụ thể để khuyến khích đại lý mua hàng, toán tiền nhanh, giảm rủi ro công nợ khách hàng đồng thời linh động giải trường hợp cho cơng nợ khoảng tuần khách hàng quen thuộc, có doanh số bán hàng ổn định tăng cao qua tháng Ngoài ra, phương thức hạch tốn 1%/năm cho khách hàng q lâu, cơng ty cần cân nhắc để rút ngắn thời gian khoảng 1%/6 tháng, cho khách hàng nhận khoản tiền lần năm, làm giúp cho khách hàng xoay sở tiền vốn, công nợ công ty trả đầy đủ, đồng thời khuyến khích khách hàng gia tăng mua sản phẩm công ty Chiết khấu bán hàng cần áp dụng cụ thể cho đại lý nhằm nâng cao hiệu kinh doanh cho đại lý Hiện tại, công ty chiết khấu tổng cộng cho khách hàng theo hợp đồng 5% Cơng ty chiết khấu thêm cho khách hàng có doanh số đạt với mức mà công ty đề ra, không đại lý Proconco hưởng mức chiết khấu mà đại lý có bán sản phẩm Proconco sản phẩm đối thủ cạnh tranh hưởng, khuyến khích khách hàng mua số lượng nhiều sản phẩm công 58   ty, đồng thời dần chiếm thêm thị phần thông qua đại lý đối thủ Chẳng hạn, khách hàng Nguyễn Thị Sim Trảng Bom có doanh thu 100 tấn/tháng khách hàng tiềm công ty Nếu khách hàng trì doanh thu đồng thời doanh thu tăng lên 1,0% tháng hưởng thêm mức chiết khấu 0,5% cho tháng Việc trao đổi, quan tâm tới đại lý quan trọng, việc giữ khách hàng, đại lý tiếp tục thuyết phục khách hàng cấp 2, cấp sử dụng sản phẩm Proconco Như vậy, công ty cần bổ sung thêm nhân viên thương mại, đặc biệt kĩ sư chăn ni để lắng nghe phàn nàn mà khách hàng gặp phải sử dụng sản phẩm Proconco Ngồi ra, cơng ty có 120 trại chiếm 21%, tiêu thụ khoảng 6,8% sản phẩm công ty, vậy, cần tăng cường doanh số cho trại, trại trực tiếp không cho doanh số nhiều cần, trại mơ hình mẫu cho cơng ty để đánh giá khách quan chất lượng sản phẩm, qua đó, cơng ty có giải pháp thiết thực cho việc cải tiến hoàn thiện sản phẩm 59 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Một chuỗi cung ứng hoàn thiện hiệu đường dẫn tới thành cơng cho doanh nghiệp Một giải pháp tốt cho chuỗi cung ứng giúp nhà quản lý đạt mục tiêu kinh doanh hiệu phát triển doanh nghiệp, ngành kinh tế Trong giai đoạn hội nhập nay, vai trò chuỗi cung ứng quan trọng đặc biệt hiệu xây dựng hồn thiện cách hợp lý Việc xây dựng chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp Việt Nam cần thiết giai đoạn Quản trị chuỗi cung ứng lĩnh vực Việt Nam, du nhập vào Việt Nam thời gian gần đây, doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn lĩnh vực quản trị chuỗi cung ứngCơng ty Proconco nói riêng Nhưng tiện ích quản trị chuỗi cung ứng lại góp phần to lớn vào hiệu hoạt động SXKD doanh nghiệp giúp doanh nghiệp quản lý tốt chi phí, nâng cao khả cạnh tranh giúp cho doanh nghiệp đáp ứng với thay đổi thị trường, phát huy sức mạnh tổng thể doanh nghiệp Chính mà ngày có nhiều doanh nghiệp, nhiều người quảnquan tâm đến lĩnh vực và nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn cho công tác điều hành doanh nghiệp Công ty Proconco doanh nghiệp có thương hiệu lớn, uy tín cao ngành sản xuất thức ăn chăn nuôi, chiếm đến 12% thị phần thức ăn chăn nuôi nước với doanh thu khoảng 7.500 tỷ đồng (Tổng công ty miền Nam) Với vị có được, cơng ty phải nỗ lực nhiều để đạt mục tiêu mà công ty đề   Tuy nhiên, giống với đa số doanh nghiệp nay, trình hoạt động cơng ty bộc lộ nhiều điều thiếu sót cần phải khắc phục Đề tài “Phân tích hoạt động quản trị chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi công ty Proconco” nghiên cứu nhằm hướng tới mục tiêu hiệu kinh doanh Quản trị chuỗi cung ứng lĩnh vực Việt Nam nên nguồn tài liệu Tiếng Việt hạn chế, tác giả cố gắng thu thập tài liệu từ nhiều nguồn sách, tạp chí, mạng Internet, với số tài liệu Công ty kinh nghiệm thực tế để giải vấn đề sau: Trình bày nội dung chuỗi cung ứng quản trị chuỗi cung ứng; tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác quản trị chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi Công ty Proconco, từ rút nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chuỗi cung ứng; đưa giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện quản trị chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi công ty Mặt khác, Quản trị chuỗi cung ứng lĩnh vực rộng, muốn nghiên cứu đầy đủ phải nhiều thời gian, công sức nhiều nguồn lực khác.Với thời gian trình độ hạn chế nên luận văn chưa nghiên cứu ứng dụng với ngành nghề thuộc lĩnh vực khác 5.2 Kiến nghị 5.2.1 Đối với công ty Xây dựng phương thức dự báo nhu cầu để lên kế hoạch thu mua, sản xuất, phân phối hàng hóa, tránh tình trạng tồn kho q nhiều thiếu hàng mùa cao điểm Giảm bớt chi phí hoạt động th ngồi, tìm kiếm thêm nhà cung cấp uy tín, chất lượng, giá phù hợp Thúc đẩy hoạt động xúc tiến thương mại, quan tâm, chăm sóc khách hàng thường xuyên Đề mục tiêu doanh số cho năm tiếp theo, tránh tình trạng giảm doanh số năm 2012 61   5.2.2 Đối với quyền nhà nước Để chuỗi cung ứng đạt hiệu cần có giúp đỡ can thiệp cấp quyền nhà nước Tổ chức quản lý chất lượng chăn nuôi, tăng cường hạn chế dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy hải sản Xây dựng mơ hình chăn nuôi cho người dân để tiếp cận với mẫu mơ hình mới, đạt chất lượng mang lại hiệu kinh tế cao Hỗ trợ vốn, trình độ chuyên mơn thơng qua chương trình khuyến nơng nhằm mở rộng quy mô chăn nuôi cho người dân Kiểm tra chặt chẽ, xử lý nghiêm ngặt trường hợp làm giả thức ăn cho vật nuôi, ảnh hưởng đến chất lượng, uy tín tồn ngành 62   TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Ths Nguyễn Cơng Bình, QuảnChuỗi Cung Ứng Nhà Xuất Bản Thống Kê 2008 TS Hoàng Văn Hoan, Ths Hoàng Ngọc Hải, Ths.Vũ Thị Minh Luận, Quản Trị Sản Xuất, Nhà Xuất Bản Khoa Học Và Kĩ Thuật 2008 Ts Lê Đức Ngoan, Thức ăn gia súc, Đại Học Nông Lâm Huế, 2004 INTERNET Tài liệu nghiên cứu Quản Trị Chuỗi Cung Ứng www.doko.vn, http://www.doko.vn/tai-lieu/giao-trinh-quan-tri-chuoi-cung-ung-1755547 Thông tin công ty Proconco, http://conco.com.vn/ Những vấn đề quản trị chuỗi, http://www.hiendai.com.vn/smartwarehouse.aspx?mnuid=151&contentid=72 Chăn nuôi Việt Nam 2012, http://agro.gov.vn/news/tID23010_Nam-2012-Chan-nuoigia-suc-gia-cam-giam-san-luong-thit-tang.htm Những giải pháp cho quản trị chuỗi cung ứng, http://supplychaininsight.vn/home/supply-chain/tech565876289/item/653gi%E1%BA%A3i-ph%C3%A1p-n%C3%A0o-%C4%91%E1%BB%83qu%E1%BA%A3n-tr%E1%BB%8B-chu%E1%BB%97i-cung-%E1%BB%A9nghi%E1%BB%87u-qu%E1%BA%A3.html  63   PHỤ LỤC Phụ lục 1: Các sản phẩm công ty     Phụ lục 2: Bảng điều tra câu hỏi PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY PROCONCO I Thông tin cá nhân: - Họ tên: .Giới tính: Tuổi: - Nghề nghiệp: II Thông tin điều tra: Anh/chị cho biết số số lượng sản phẩm mà Anh/Chị mua công ty năm 2012 tấn? Anh/Chị có đánh giá chất lượng sản phẩm công ty? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém Vấn đề chăm sóc khách hàng nhân viên cơng ty nào? A Rất tốt B Tốt C Bình thường D Kém Các vấn đề thường gặp việc giao hàng cho anh/chị A Sai chủng loại B Thiếu hàng C Giao hàng chậm D Khác     Anh/Chị hài lòng điều cơng ty? Khó khăn mà Anh/Chị gặp phải làm việc với cơng ty gì? Góp ý Anh/Chị đến công ty          Phụ lục 3: Danh sách điều tra khách hàng Gia Kiệm Lê Thị Lệ Trinh 27 DNTN Tuyết Mai Lưu Mộng Tuyết 28 Đinh Thị Phương Hồng Thị Thúy Nga 29 Cty CP Nơng Súc Sản Đồng Nai Đại lý Thành An 30 Cty TNHH Cơng Trí Đỗ Văn Hùng 31 Trần Châu Thành Nguyễn Tuấn Phong 32 Trần Văn Đức Lương Thị Đăng 33 Phan Văn Mai Trần Phi Hùng 34 Nguyễn Thị Hoa Nguyễn Thị Mai 35 Thái Hồng Quang 10 Hoàng Trọng Lương 36 Phạm Thị Hoa 11 Phan Khánh Hiền Trảng Bom 12 Vũ Lộc 37 Nguyễn Thị Sim 13 Nguyễn Hữu Phước 38 Trần Thị Thu Thủy 14 Võ Minh Dũng 39 Nguyễn Thị Yến Long Khánh 40 Nguyễn Thiện Tâm 15 Đỗ Trung Nghĩa 41 Đinh Viết Thắng 16 Nguyễn Hoàng Hiệp 42 Vũ Trường Sơn 17 Lê Quang Thành 43 Nguyễn Thị Kim Nhung 18 Đinh Văn Long 44 Nguyễn Thị Tuyết 19 Phạm Văn Yên 45 Nguyễn Thị Vinh 20 Đỗ Quốc Dũng 46 Cty CP Giống Cây Trồng Đồng Nai 21 Trần Thị Hồng Oanh 47 Cty TNHH TM & DV Tuyết Trung 22 Nguyễn Quang Đại 48 Mai Văn Thành Định Quán 23 Nguyễn Thị Hà Thủy 24 Nguyễn Văn Sơn 25 Hồ Thị Mậu 26 Mai Văn Bê   Biên Hòa 49 Đinh Xuân Cường 50 Nguyễn Thị Thúy Nga ... ra, tác giả phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị chuỗi cung ứng công ty như: tình hình chăn ni Việt Nam nay, đối thủ cạnh tranh hoạt động chuỗi cung ứng thức ăn chăn nuôi Để thực... cung ứng thức ăn chăn ni PROCONCO - Xác định phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chuỗi cung ứng cơng ty nhằm tăng giá trị tồn chuỗi 1.3 Đề xuất số giải pháp hoàn thiện chuỗi cung ứng công ty. .. THỊ THANH TRÚC PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY PROCONCO Ngành: KINH TẾ NÔNG LÂM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: Ths LÊ VĂN LẠNG Thành phố
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY PROCONCO , PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI TẠI CÔNG TY PROCONCO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn