PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA KHÔNG GIAN XANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

98 23 0
  • Loading ...
1/98 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ CỦA KHƠNG GIAN XANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, TP HỒ CHÍ MINH LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MƠI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng năm 2013- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH CHI PHÍ CỦA KHƠNG GIAN XANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: T.S LÊ CÔNG TRỨ Thành phố Hồ Chí Minh -Tháng năm 2013- Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường  Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân tích lợi ích  – chi phí của khơng gian xanh trên địa bàn Quận 7, TP. Hồ Chí Minh”, do Nguyễn  Thị Ánh Hồng, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường, đã bảo  vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày   TS Lê Cơng Trứ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Sau những cố gắng và nỗ lực hết mình, cuối cùng khóa luận tốt nghiệp cũng  đã  được  hoàn  thành.Trong  suốt  gần  4  năm  học  tại  trường,  4  tháng  cuối  là  thời  gian bản thân tơi phải nỗ lực, cố gắng nhiều nhất. Tơi ln nhận được sự quan tâm  động viên, giúp đỡ hỗ trợ rất nhiều của thầy cơ, bạn bè và đặc biệt là những ngƣời  thân trong gia đình. Tất cả những điều đó đã đưa đến kết quả của tơi ngày hơm  nay.  Xin  cảm  ơn  các  thầy  cô  trường  đại  học  Nông  Lâm  Thành  phố  Hồ  Chí  Minh  nói  chung và thầy cơ khoa Kinh tế đã truyền dạy kiến thức q báu cho tơi trong suốt  q trình học tập tại đây.  Em  xin  gửi  lời  cảm  ơn  sâu  sắc  đến  Thầy  Lê  Công  Trứ,  thầy  đã  tận  tình  chỉ  bảo  hướng  dẫn  em  trong  suốt  q  trình  thực  tập  và  nghiên  cứu  để  hồn  thành  tốt  khóa luận tốt nghiệp này  Cám ơn anh chị Phòng Tài ngun Mơi trườngcác hộ gia đình sống trong khu vực  đã giúp đỡ cung cấp thơng tin cho đề tài của tơi được hồn thiện hơn.  Cuối cùng tơi gửi lòng biết ơn chân thành và sâu sắc nhất đến gia đình tơi đã cho  tơi  có  được  thành cơng  như  ngày hơm  nay.  Cũng  xin  cám  ơn bạn bè  tơi  đã ln  gắn bó bên cạnh, ln động viên, ủng hộ cho con đường mà tơi đã chọn.      Chân thành cảm ơn!  TP Hồ Chí Minh, ngày   tháng năm 2013  Sinh viên thực hiện      Nguyễn Thị Ánh Hồng  NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Tháng 07 năm 2013 “Phân Tích Lợi Ích Chi Phí Của Khơng Gian Xanh Trên Địa Bàn Quận 7, Thành Phố Hồ Chí Minh” NGUYEN THI ANH HONG July 2013 “Cost Benefits Analysis of the Green Space in District Area , Ho Chi Minh City” Khóa luận tìm hiểu trạng quy hoạch sử dụng không gian xanh địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh Quận có 31.196m2 không gian xanh với khoảng 7001 xanh loại thảm cỏ, vườn hoa trang trí Thông qua phương pháp định giá giá trị thị trường, phương pháp đánh giá ngẫu nhiên phương pháp phân tích lợi ích chi phí để xác định lợi ích ròng mà xanh mang lại 13.821.549.980 VND Nghiên cứu tiến hành vấn 100 hộ dân Quận 7, từ thu mức sẵn lòng trả trung bình người dân 4.500 VND/tháng/hộ nhằm trì phát triển khơng gian xanh địa bàn Quận Kết nghiên cứu phần nêu lợi ích giá trị thực mà khơng gian xanh mang lại Cây xanh cải thiện mơi trường tốt ( chống ngập úng, khói bụi, giảm tiếng ồn, nhiệt độ…), tạo vẻ đẹp thẩm mỹ, nơi thư gian vui chơi mà có chức quan trọng giảm lượng CO2 thải mơi trường Nghiên cứu góp phần tạo sở tiền đề để quan quyền xây dựng cơng cụ sách hợp lý MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii  DANH MỤC CÁC BẢNG ix  DANH MỤC CÁC HÌNH .x  DANH MỤC PHỤ LỤC xi  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu .4  1.2.1 Mục tiêu 4  1.2.2 Mục tiêu chi tiết .4  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận .4  1.3.1 Phạm vi không gian 4  1.3.2 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 4  1.3.3 Phạm vi thời gian nghiên cứu 5  1.3.4 Ý nghĩa nghiên cứu 5  1.4 Cấu trúc khóa luận 5  CHƯƠNG TỔNG QUAN 6  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 6  2.2 Tổng quan địa bàn nghiên cứu .7  2.2.1.Tổng quan Thành phố Hồ Chí Minh 7  2.2.2 Tổng quan Quận 9  2.3 Vấn đề ô nhiễm môi trường địa bàn quận 11  2.4 Hệ thống xanh địa bàn quận 12  v 2.5 Định hướng phát triển xanh 12  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .14  3.1 Cơ sở lý luận .14  3.1.1 Khái niệm không gian xanh 14  3.1.2 Khái niệm môi trường 17  3.1.3 Các sở phân tích 20  3.1.4 Giá trị kinh tế không gian xanh 25  3.2 Phương pháp nghiên cứu 28  3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 28  3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu 28  3.2.3.Phương pháp giá thị trường 28  3.2.4 Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên (CVM) 28  3.2.5 Phương pháp phân tích lợi ích chi phí 34  CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 35  4.1 Giới thiệu mẫu điều tra .35  4.2 Đặc điểm kinh tế xã hội hộ điều tra .35  4.3 Đánh giá vấn đề môi trường 40  4.4 Tổng lợi ích 45  4.4.1 Lợi ích kinh tế việc sử dụng gỗ tạp .45  4.4.2 Lợi ích kinh tế việc bán CO2 45  4.4.3 Lợi ích kinh tế việc giảm thiểu nhiễm khơng khí, giảm ngập úng, giảm stress, tăng vẻ mỹ quan đô thị 46  4.4.3.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến mức sẵn lòng trả 46  4.4.3.2 Kiểm định tính hiệu lực mơ hình hồi quy 48  4.4.3.3 Ước lượng mức sẵn lòng đóng góp trung bình tổng mức đóng góp khu vực nghiên cứu .50  vi 4.5 Tổng chi phí 51  4.6 Phân tích lợi ích chi phí việc trì phát triển khơng gian xanh địa bàn Quận 52  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 55  5.1 Kết luận .55  5.2 Kiến nghị 56  TÀI LIỆU THAM KHẢO .57  vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT Từ viết tắt Tiếng anh Tiếng viết BV Bequest Value Giá trị lưu truyền hay để lại CBA Cost Benefit Analysis Phân tích lợi ích chi phí CER Certified Emission Reductions Tín giảm phát thải CVM Contingent Valuation Method Phương pháp đánh giá ngẫu nhiên DUV Direct Use Value Giá trị sử dụng trực tiếp GDP Gross Domestic Product Tổng thu nhập quốc nội Khu công nghiệp KCN EXV Existence Value Giá trị tồn IUV Indirect Use Value Giá trị sử dụng gián tiếp NUV Non Use Value Giá trị không sử dụng OV Option Value Giá trị tùy chọn TDTT TEV Thể dục Thể thao Total Economic Value VND Tổng giá trị kinh tế Việt Nam đồng WTA Willing To Accept Mức sẵn lòng đền bù WTP Willing To Pay Mức sẵn lòng trả TPHCM Thành phố Hồ Chí Minh viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Mối Quan Tâm Của Các Đối Tượng Có Liên Quan Đến Cây Xanh Đơ Thị 13  Bảng 3.1 Mơ Hình Tổng Giá Trị Kinh Tế Của Không Gian Xanh 27  Bảng 3.2 Kỳ Vọng Dấu Cho Hệ Số Của Mơ Hình Ước Lượng 31  Bảng 4.1 Phân Tích Đặc Điểm Kinh Tế Của Người Tham Gia Phỏng Vấn 35  Bảng 4.2 Trình độ học vấn 37  Bảng 4.3 Các Vấn Đề Môi Trường Quan Tâm 41  Bảng 4.4 Thống Kê Về Chức Năng Của Không Gian Xanh 43  Bảng 4.5 Kết Quả Ước Lượng Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Đóng Góp Của Người Dân Chưa Chỉnh Sửa 47  Bảng 4.6 Kết Quả Ước Lượng Các Yếu Tố ảnh Hưởng Đến Quyết Định Đóng Góp Của Người Dân Đã Chỉnh Sửa 47  Bảng 4.7 Bảng So Sánh Dấu Kỳ Vọng Và Dấu Ước Lượng 48  Bảng 4.8 Khả Năng Dự Đốn Của Mơ Hình Hồi Quy 49  Bảng 4.9 Giá Trị Trung Bình Của Các Biến Trong Mơ Hình 50  Bảng 4.10 Tổng Lợi Ích Của Việc Duy Trì Và Phát Triển Khơng Gian Xanh 50  Bảng 4.11 Tổng Chi Phí Của Việc Duy Trì Và Phát Triển Khơng Gian Xanh 51  Bảng 4.12 Tổng Lợi ÍchChi Phí Tính Theo Từng Năm 53  Bảng 4.13 Bảng Tính NPV 54  ix c) Ảnh chụp trạng xanh đô thị cần chặt hạ, dịch chuyển Tiếp nhận hồ sơ thời gian giải cấp giấy phép a) Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển xanh đô thị nộp quan quảnxanh đô thị theo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; b) Thời gian giải cho việc cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển tối đa không 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định thẩm quyền cấp giấy phép chặt hạ, dịch chuyển cõy xanh đô thị Mẫu đơn đề nghị cấp giấy phép giấy phép chặt hạ, dịch chuyển xanh đô thị quy định Phụ lục I Phụ lục II Nghị định Thực việc chặt hạ, dịch chuyển xanh đô thị a) Thời hạn để thực việc chặt hạ, dịch chuyển xanh đô thị không 30 ngày kể từ ngày cấp giấy phép; b) Đối với việc chặt hạ, dịch chuyển xanh dự án đầu tư xây dựng cơng trình phải thực theo tiến độ thực dự án; c) Trước triển khai việc chặt hạ, dịch chuyển xanh, tổ chức cá nhân thực phải thông báo cho quyền địa phương; d) Việc chặt hạ, dịch chuyển xanh đô thị khu vực công cộng khuôn viên tổ chức, cá nhân quản lý phải bảo đảm quy trình kỹ thuật, an toàn cho người tài sản Đơn vị thực dịch vụ quảnxanh đô thị giao nhiệm vụ chặt hạ, dịch chuyển xanh sử dụng công cộng đô thị địa bàn phải tuân thủ quy định Điều Trong trường hợp chặt hạ, dịch chuyển xanh sử dụng công cộng đô thị trồng phải bảo đảm quy định Điều 11 Nghị định Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đáng chặt hạ, dịch chuyển xanh thị ngồi việc tuân thủ quy định Điều phải có trách nhiệm đền bù giá trị cây, chịu chi phí cho việc chặt hạ, dịch chuyển xanh đô thị Điều 15 Đối với xanh sử dụng công cộng đô thị Đối với xanh đường phố a) Cây bóng mát trồng đường phố phải đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật khoảng cách trồng, chiều cao, đường kính cây; b) Việc lựa chọn hình thức bố trí cây, loại trồng đường phố phải phù hợp với loại đường phố, đặc thù đô thị phải bảo đảm an toàn cho người phương tiện tham gia giao thông Tại đảo giao thông, việc bố trí loại xanh phải tuân thủ quy định bảo đảm an tồn giao thơng; c) Cây xanh trồng đường dây điện phải đảm bảo hành lang an toàn lưới điện theo quy định pháp luật điện lực; d) Trên tuyến đường phố thị bóng mát phải đánh số để lập hồquản lý định kỳ kiểm tra theo quy trình kỹ thuật quy định; đ) Trồng xanh không che khuất biển báo hiệu đường đèn tín hiệu giao thơng Đối với xanh công viên - vườn hoa, quảng trường khu vực công cộng khác đô thị a) Cây xanh trồng công viên, vườn hoa, quảng trường, ven hồ nước, hai bên bờ sông khu vực công cộng khác đô thị phải tuân thủ quy hoạch chi tiết xanh, công viên - vườn hoa quy hoạch chi tiết đô thị cấp có thẩm quyền phê duyệt; b) Việc trồng, chăm sóc, bảo vệ, dịch chuyển, chặt hạ xanh phải tuân thủ quy định Điều 11, Điều 13 Điều 14 Nghị định Cây xanh sử dụng công cộng đô thị phải đầu tư phát triển theo kế hoạch hàng năm đô thị Điều 16 Đối với xanh sử dụng hạn chế đô thị Các tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm việc trồng, chăm sóc, bảo vệ xanh khn viên quản lý Việc chặt hạ, dịch chuyển xanh phải thực theo quy định điểm a, điểm đ khoản 2; khoản 4; điểm a, điểm c, điểm d khoản Điều 14 Nghị định Việc trồng trang trí, cảnh, hoa ban công, sân thượng phải bảo đảm an tồn, vệ sinh mơi trường mỹ quan thị Điều 17 Đối với bảo tồn đô thị Các loại bảo tồn phải thống kê số lượng, chất lượng, đánh số cây, treo biển tên, lập hồ sơ, đồng thời phải có chế độ chăm sóc đặc biệt bảo vệ cho để phục vụ công tác bảo tồn Ủy ban nhân dân theo phân cấp quảnban hành danh mục cần bảo tồn địa bàn quản lý Điều 18 Đối với nguy hiểm đô thị Cây nguy hiểm đô thị phải có biện pháp bảo vệ có kế hoạch chặt hạ, dịch chuyển kịp thời Cây trồng phải bảo đảm theo quy định Điều 11 Nghị định Đơn vị thực dịch vụ quảnxanh có trách nhiệm lập hồ sơ theo dõi tình trạng phát triển cây; lập kế hoạch chặt hạ, dịch chuyển trình quan có thẩm quyền phê duyệt đồng thời tổ chức triển khai thực Điều 19 Lựa chọn đơn vị thực dịch vụ quảnxanh Đơn vị thực dịch vụ quảnxanh phải có đủ lực, kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực xanh thị, có trang thiết bị phương tiện kỹ thuật cần thiết để thực yêu cầu nhiệm vụ giao theo quy định Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý Việc lựa chọn đơn vị thực dịch vụ quảnxanh theo hình thức đấu thầu đặt hàng thông qua hợp đồng Căn điều kiện cụ thể địa phương quy định khoản Điều này, Ủy ban nhân dân theo phân cấp quản lý định lựa chọn đơn vị thực dịch vụ quảnxanh địa bàn quản lý Chương IV TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ CÂY XANH ĐÔ THỊ Điều 20 Trách nhiệm Bộ, ngành Trách nhiệm Bộ Xây dựng a) Thống quản lý nhà nước xanh thị; b) Trình Chính phủ ban hành ban hành theo thẩm quyền hướng dẫn thực văn quy phạm pháp luật quảnxanh đô thị; c) Hướng dẫn lập, quảnchi phí trì xanh sử dụng cơng cộng sử dụng vốn ngân sách nhà nước; d) Kiểm tra việc tuân thủ quy định pháp luật quảnxanh đô thị phạm vi toàn quốc Bộ Kế hoạch Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài ngun Mơi trường, Bộ Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Bộ, ngành khác có liên quan phạm vi chức năng, nhiệm vụ quyền hạn có trách nhiệm phối hợp Bộ Xây dựng thực quản lý nhà nước xanh đô thị Điều 21 Trách nhiệm Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Thống quảnxanh đô thị địa bàn tỉnh Phân công trách nhiệm cho quan chuyên môn phân cấp quản lý cho Ủy ban nhân dân cấp huyện quảnxanh đô thị địa bàn Ban hành phân cấp cho Ủy ban nhân dân cấp huyện ban hành văn quy định cụ thể quảnxanh đô thị địa bàn Căn vào quy định, hướng dẫn Chính phủ điều kiện phát triển kinh tế - xã hội địa phương: a) Tổ chức đạo việc lập phê duyệt kế hoạch hàng năm, năm đầu tư, phát triển xanh sử dụng công cộng đô thị; b) Nghiên cứu ban hành chế, sách đầu tư, tài sử dụng đất để khuyến khích tổ chức, cá nhân tham gia quảnxanh đô thị, đầu tư phát triển vườn ươm, công viên, vườn hoa; c) Quy định quản lý sử dụng nguồn lợi thu từ việc chặt hạ, dịch chuyển xanh sử dụng cơng cộng có nguồn lợi thu Tổ chức triển khai thực văn Chính phủ quảnxanh đô thị Điều 22 Trách nhiệm Ủy ban nhân cấp huyện Tổ chức thực quảnxanh đô thị địa bàn theo phân cấp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Ban hành quy định cụ thể quảnxanh đô thị theo phân cấp địa bàn giao quản lý tổ chức kiểm tra việc thực quy định Ban hành danh mục bảo tồn, trồng hạn chế cấm trồng địa bàn giao quản lý theo phân cấp Lựa chọn đơn vị thực dịch vụ quảnxanh địa bàn giao quản lý theo phân cấp Tổ chức đạo việc thống kê hàng năm lập sở liệu xanh đô thị địa bàn giao quản lý báo cáo Sở Xây dựng để theo dõi, tổng hợp Điều 23 Trách nhiệm Sở Xây dựng tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực chức quản lý nhà nước xanh thị địa bàn Chủ trì soạn thảo văn hướng dẫn công tác quảnxanh đô thị, lập kế hoạch hàng năm năm đầu tư phát triển xanh sử dụng cơng cộng trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Xác định danh mục trồng, cần bảo tồn, nguy hiểm, cấm trồng, trồng hạn chế địa bàn trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ban hành Tổng hợp sở liệu xanh đô thị; hướng dẫn, kiểm tra, đánh giá việc quảnxanh đô thị địa bàn tỉnh định kỳ hàng năm báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bộ Xây dựng PHỤ LỤC CÁC LOẠI CÂY TRỒNG CHO CÁC KHU ĐÔ THỊ TT Khu chức Tính chất trồng Kiến nghị trồng Cây xanh trường -Chọn cao to, tán rộng, cho -Bàng, học bóng râm tốt, gây ấn tượng mạnh phượng, muồng ngủ, muồng -Chọn cho vườn trường: chọn hoa đào, riềng riềng, loại địa, có hoa lá, hồng nhiều loài tốt -Cây cảnh, -Hạn chế trồng ăn địa: hồng, hải đường, -Khơng chọn có gai, nhựa độc ổ quạ, địa lan, phong như: cà dại, thông thiên, dứa dại lan không trồng hấp dẫn ruồi muỗi sanh, si, đa, đề Cây trồng nên có bảng ghi tên, xuất sứ Cây xanh khu -Tận dụng chọn giống địa - Xà cừ, muồng hoa dân cư phương để dễ dàng thích nghi với đào, vơng, hồng, sữa, điều kiện sống ngọc lan, lan túa, long -Chọn ý phối kết màu sắc não, hương bốn mùa Cây có hoa tạo vẻ mỹ -Muồng ngủ, gạo, quan, cảnh quan, vui mắt cho khu phượng, mí -Bằng lăng nước, hoa vàng, -Chọn có hương thơm, có tuổi muống thọ cao, cành khơng giòn, cho vàng anh bóng mát rộng -Tránh hoa hấp dẫn làm mồi cho sâu bọ, ruồi nhặng -Tránh có mùi khó chịu hắc Cây xanh bệnh -Chọn có khả tiết chất -Long não, lan tua, viện fitolcid diệt trùng màu sắc hoa ngọc lan, bạch đàn, tác dụng đến hệ thần kinh, góp hương, hồng, mộc… phần trực tiếp điều trị bệnh -Bánh hỏi, mai đào, -Chọn có tác dụng trang trí: móng bò trắng, địa màu sắc sang, vui tươi, tạo lan, mai vàng, đào sức sống phai, dừa, cau đẻ, cau -Chọn có hương thơm lùn… -Ngọc lan, hồng lan, muồng, lăng, phượng, vàng anh Cây xanh công -Chọn phong phú chủng -Các loại trang trí viên, vườn hoa loại: địa ngoại lai, quý đặc biệt: vạn tuế, đẹp bánh hỏi, trúc phật bà, -Trồng bảo đảm bốn mùa có trà mi, đỗ quyên, hoa xanh tươi huyết dụ, cau bụi, cau -Chọn trangt trí phải có giá trị lùn, cau ta, trúc đào trang trí cao (hình thái, màu sắc, khả cắt xén) Cây xanh khu -Cây xanh cản khói, ngăn bụi: -Đài loan, tương tư, cơng nghiệp chọn có chiều cao, khơng trơ dẻ, lai, phi lao, chùm cành, tán rậm rạp, nhỏ, mặt bao lơn, săng, đào ráp to, đậu ma, nụ nhãn, -Khu vực có chất độc hại NO, sấu, vải, thị trám, NO2, CO, CO2, trồng theo muồng đen phương pháp nanh sấu xen kẽ -Găng, ô rô, duối trúc, bụi để hiệu hấp thụ cao đào đỏ, tòng (tốt tạo tầng tán) loại, dâm bụt loại, -Dải cách ly loại bóng nước, rệu đỏ, diện tích hẹp hỗn hợp cần thảm cỏ tre, mào dải cách ly lớn gà, nhội, xà cừ, chẹo, -Chọn loại chịu khói bụi lát hoa độc hại Cây trồng -Chọn bóng râm mát, tán -Muồng, long não, bến tàu, bến xe, rộng, chiếm diện tích mặt đất cảng, chợ -Chọn có tác dụng chắn gió, lan tua, hoàng lan nhội, xà cừ, ngọc lan, chắn nắng -Chọn loại có than cành dai, khơng bị gãy đổ bất thường, có hoa thơm, đẹp Cây trồng -Chọn giống tốt, có rễ -Sấu, loại muồng, vành đai khỏe, khó bị bão làm gãy, đổ, làm bang, xanh, giải xanh tăng cường lượng oxi, ngăn bớt long não, phi lao phòng hộ tốc độ gió -Trồng xen kẽ nhiều lồi có ưu điểm loài hỗ trợ khuyết điểm loài khác, hạn chế sâu bệnh phá hoại mảng quếch, chẹo, PHỤ LỤC 6. KẾT XUẤT HÀM MỨC SẴN LÒNG TRẢ CHƯA CHỈNH SỬA  Dependent Variable: WTP  Method: ML ‐ Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/09/13   Time: 12:44 Sample: 1 79  Included observations: 79  Convergence achieved after 9 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable  Coefficient Std. Error z‐Statistic  Prob.  GIA  ‐9.052150 4.518696 ‐2.003266  0.0451 TDO  ‐1.790181 1.769676 ‐1.011587  0.3117 TNHAP  0.003696 0.002245 1.645933  0.0998 KNOW  13.58210 6.927719 1.960545  0.0499 GTINH  ‐0.543231 3.076621 ‐0.176567  0.8598 C  6.616370 11.94687 0.553816  0.5797 dependent  0.848101    S.D. dependent var 0.361216 S.E. of regression  0.130790    Akaike info criterion 0.244404 Sum squared resid  1.248736    Schwarz criterion 0.424362 Mean  var  Log likelihood  ‐3.653954    Hannan‐Quinn criter.  Restr. log likelihood  ‐33.65310    Avg. log likelihood LR statistic (5 df)  59.99828    McFadden R‐squared  Probability(LR stat)  1.22E‐11 Obs with Dep=0  12     Total obs Obs with Dep=1  67 0.316501 ‐0.046253 0.891423   79   PHỤ LỤC KẾT XUẤT HÀM MỨC SẴN LÒNG TRẢ ĐÃ CHỈNH SỬA Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/10/13 Time: 14:05 Sample: 79 Included observations: 79 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C -0.291410 4.882393 -0.059686 0.9524 GIA -7.397743 3.293937 -2.245867 0.0247 TNHAP 0.002223 0.001243 1.788402 0.0737 KNOW 12.07561 5.832092 2.070545 0.0384 Mean dependent var 0.848101 S.D dependent var 0.361216 S.E of regression 0.142767 Akaike info criterion 0.213468 Sum squared resid 1.528689 Schwarz criterion 0.333440 0.261532 Log likelihood -4.431972 Hannan-Quinn criter Restr log likelihood -33.65310 Avg log likelihood LR statistic (3 df) 58.44225 Probability(LR stat) 1.26E-12 Obs with Dep=0 12 Obs with Dep=1 67 McFadden R-squared Total obs -0.056101 0.868304 79 PHỤ LỤC BẢNG THỐNG KÊ MÔ TẢ CÁC BIẾN WTP GIA TDO TNHAP KNOW GTINH Mean 0.848101 3.379747 4.506329 4307.241 2.012658 1.506329 Median 1.000000 4.000000 4.000000 4250.000 2.000000 2.000000 Maximum 1.000000 5.000000 7.000000 8000.000 4.000000 2.000000 Minimum 0.000000 1.000000 2.000000 1800.000 1.000000 1.000000 Std Dev 0.361216 1.352147 1.107937 1355.361 0.993487 0.503155 Skewness -1.939700 -0.275522 0.268547 0.479332 0.527317 -0.025318 Kurtosis 4.762438 1.822459 2.500762 2.783898 2.117891 1.000641 Jarque-Bera 59.76330 5.563743 1.769958 3.178881 6.222466 13.16667 Probability 0.000000 0.061923 0.412723 0.204040 0.044546 0.001383 Sum 67.00000 267.0000 356.0000 340272.0 159.0000 119.0000 SumSq.Dev 10.17722 142.6076 95.74684 1.43E+08 76.98734 19.74684 79 79 79 79 79 Observations 79 PHỤ LỤC KHẢ NĂNG DỰ ĐOÁN CỦA MƠ HÌNH Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/10/13 Time: 14:05 Sample: 79 Included observations: 79 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 66 68 12 67 79 Total 12 67 79 12 67 79 Correct 10 66 76 67 67 % Correct 83.33 98.51 96.20 0.00 100.00 84.81 % Incorrect 16.67 1.49 3.80 100.00 0.00 15.19 Total Gain* 83.33 -1.49 11.39 Percent Gain** 83.33 NA 75.00 Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 10.59 1.41 12.00 1.82 10.18 12.00 E(# of Dep=1) 1.41 65.59 67.00 10.18 56.82 67.00 Total 12.00 67.00 79.00 12.00 67.00 79.00 Correct 10.59 65.59 76.19 1.82 56.82 58.65 % Correct 88.28 97.90 96.44 15.19 84.81 74.23 % Incorrect 11.72 2.10 3.56 84.81 15.19 25.77 Total Gain* 73.09 13.09 22.20 Percent Gain** 86.18 86.18 86.18 *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation PHỤ LỤC 10 MỘT SỐ CẢNH QUAN KHÔNG GIAN XANH Đại lộ Nguyễn Văn Linh Công viên Phú Mỹ Hưng Công viên Hồ Bán Nguyệt Khu dân cư Mỹ Thái ... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH **************** NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA KHƠNG GIAN XANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, TP HỒ CHÍ MINH Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi... thực địa bàn Quận, khu công viên xanh tập trung chưa đầu tư Từ thực tế tiến hành thực đề tài: Phân tích lợi ích – chi phí không gian xanh địa bàn Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh với mong muốn lợi. .. TP Hồ Chí Minh, ngày   tháng năm 2013  Sinh viên thực hiện      Nguyễn Thị Ánh Hồng  NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ ÁNH HỒNG Tháng 07 năm 2013 Phân Tích Lợi Ích – Chi Phí Của Khơng Gian Xanh Trên
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA KHÔNG GIAN XANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH , PHÂN TÍCH LỢI ÍCH – CHI PHÍ CỦA KHÔNG GIAN XANH TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 7, TP. HỒ CHÍ MINH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn