THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG

96 4 0
  • Loading ...
1/96 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH TỔNG HỢP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG Ngành quản trị kinh doanh tổng hợp KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướng dẫn: ThS LÊ ÁNH TUYẾT Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ THỰC TRẠNG MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG” Nguyễn Ngọc Phương Thảo, sinh viên khóa 35, ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ ThS Lê Ánh Tuyết Giáo viên hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày   tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp, bên cạnh nỗ lực, phấn đấu thân, nhận nhiều giúp đỡ động viên từ phía gia đình, thầy cơ, bạn bè anh chị cơng ty tơi thực tập Đó động lực lớn giúp tơi hồn thành đề tài tốt nghiệp Nay đề tài hồn thành, tơi muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến tất người giúp đỡ thời gian vừa qua Trước hết, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Lê Ánh Tuyết, người tận tình hướng dẫn, bảo giúp đỡ cho suốt thời gian thực hoàn thành đề tài Tôi xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám đốc, chị Nguyễn Thị Thanh Thủy anh chị phòng nhân cơng ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng tạo điều kiện cho tơi có hội làm quen thực tế, học hỏi kinh nghiệm làm việc hồn thành tốt đề tài Cuối cùng, tơi xin chân thành cảm ơn gia đình cho tơi niềm tin nghị lực, bên cạnh cổ vũ cho bước đường để có ngày hơm nay; cảm ơn bạn bè tơi đồng hành tôi, động viên Một lần nữa, xin gửi lời cảm ơn chân thành cho người thân mà tơi ln u mến kính trọng TP Hồ Chí Minh Sinh viên Nguyễn Ngọc Phương Thảo   NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO Tháng 12 năm 2012 “Thực Trạng Một Số Giải Pháp Nhằm Hồn Thiện Cơng Tác Tuyển Dụng Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Của Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng” NGUYEN NGOC PHUONG THAO December 2012 “Situation And Some Solutions To Improve The Recruitment And Training Of Human Resources At Anh Hong Food Company Limited” Khóa luận sử dụng phương pháp vấn với bảng câu hỏi soạn sẵn, chọn mẫu ngẫu nhiên dùng phương pháp so sánh để phân tích đánh giá cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng qua năm 2010 năm 2011 Nội dung phân tích bao gồm hoạt động tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, đồng thời phân tích kết hiệu tuyển dụng đào tạo nhân viên thơng qua mức độ hài lòng nhân viên công ty Kết nghiên cứu cho thấy công ty trọng đến công tác tuyển dụng đào tạo nhân viên Công ty thực hai cơng tác với quy trình hợp lý mang lại thành công định, tuyển nhân viên có chất lượng đảm bảo cho hoạt động kinh doanh công ty; công tác đào tạo nhân viên đánh giá cao nội dung lẫn hình thức thực tế chứng minh mức độ hữu dụng khóa đào tạo cơng việc nhân viên Bên cạnh mặt đạt cơng ty số hạn chế chưa hoạch định kế hoạch cho công tác tuyển dụng đào tạo cho tương lai mà phát sinh nhu cầu lên chương trình thực số vấn đề khác Những hạn chế giải khóa luận   MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu .2 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Phạm vi không gian 1.3.2 Phạm vi thời gian .3 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành q trình phát triển cơng ty 2.1.1 Giới thiệu công ty .4 2.1.2 Sứ mệnh – Tầm nhìn 2.1.3 Lịch sử hình thành 2.1.4 Quá trình phát triển 2.2 Cơ cấu tổ chức máy công ty .6 2.2.1 đồ máy quản lý công ty 2.2.2 Chức phòng ban cơng ty 2.3 Nguồn lực công ty 2.3.1 Về nguồn tài 2.3.2 Về nhân lực 2.4 Thị trường, sản phẩm - dịch vụ, đối thủ cạnh tranh công ty 2.4.1 Sản phẩm công ty 2.4.2 Thị trường tiêu thụ công ty .10 2.4.3 Đối thủ cạnh tranh công ty 10 2.5 lược tình hình kinh doanh cơng ty 10 v CHƯƠNG 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý luận 12 3.1.1 Giới thiệu lược Quản trị nguồn nhân lực .12 3.1.2 Chức thu hút, tuyển dụng nhân lực .14 3.1.3 Chức đào tạo – phát triển nguồn nhân lực 20 3.2 Phương pháp nghiên cứu 27 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 27 3.2.2 Phương pháp phân tích 28 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 29 4.1 Đặc điểm tình hình lao động công ty 29 4.2 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 30 4.2.1 Độ tuổi người vấn 31 4.2.2 Trình độ học vấn người vấn .32 4.3 Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực công ty .32 4.3.1 Nội dung, trình tự tuyển dụng nhân cơng ty .32 4.3.2 Tình hình tuyển dụng nhân công ty 37 4.3.3 Thái độ nhân viên công tác tuyển dụng công ty 42 4.4 Thực trạng công tác đào tạo nhân viên công ty 47 4.4.1 Những quy định, sách cơng ty cơng tác đào tạo nhân viên 47 4.4.2 Tình hình đào tạo nhân viên công ty .48 4.4.3 Thái độ nhân viên công tác đào tạo công ty 54 4.5 Một số giải pháp nhằm hồn thiệc cơng tác tuyển dụng đào tạo – phát triển nhân viên công ty 58 4.5.1 Về công tác tuyển dụng 58 4.5.2 Về công tác đào tạo .62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .68 5.1 Kết luận 68 5.2 Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT IT Công nghệ thông tin (Information Technology) THCN Trung học chuyên nghiệp THPT Trung học phổ thơng TNHH Trách nhiệm hữu hạn TP Trưởng phòng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Kết Quả Hoạt Động Kinh Doanh Công Ty 11 Bảng 3.1 Số Lượng Mẫu Điều Tra .27 Bảng 4.1 Kết Cấu Lao Động Trong Công Ty 29 Bảng 4.2 Các Nguồn Tuyển Dụng Công Ty 34 Bảng 4.3 Số Lượng Hồ Ứng Viên Nộp vào Công Ty .38 Bảng 4.4 Số Lượng Hồ Ứng Viên Đáp Ứng Yêu Cầu Tuyển Dụng 38 Bảng 4.5 Số Lượng Nhân Viên Đề Nghị Tuyển Được Tuyển Mới Năm 2010 .39 Bảng 4.6 Số Lượng Nhân Viên Đề Nghị Tuyển Được Tuyển Mới Năm 2011 .39 Bảng 4.7.Tình Hình Nghỉ Việc Nhân Viên Mới Năm 2010, 2011 40 Bảng 4.8 Chi Phí Cho Công Tác Tuyển Dụng Công Ty .41 Bảng 4.9 Giai Đoạn Ký Hợp Đồng Thử Việc Nhân Viên Công Ty 50 Bảng 4.10 Danh Sách Khóa Học Đào Tạo Công Ty .53 Bảng 4.11 Chi Phí Cho Cơng Tác Đào Tạo Cơng Ty 53 Bảng 4.12 Chi Phí Tuyển Dụng Dự Kiến Cho Công Ty Năm 2013 62 Bảng 4.13 Dự Trù Chi Phí Thực Hiện Khóa Đào Tạo Cho Nhân Viên Cơng Ty 65  viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Đồ Bộ Máy Quản Lý Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng .6 Hình 3.1 Các Yếu Tố Thành Phần Chức Năng Của Quản Trị Nguồn Nhân Lực 14 Hình 3.2 Quy Trình Quá Trình Tuyển Dụng Trong Các Doanh Nghiệp 16 Hình 4.1 Độ Tuổi Những Người Được Phỏng Vấn .33 Hình 4.2 Trình Độ Học Vấn Những Người Được Phỏng Vấn 32 Hình 4.3 Trình Tự Cơng Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Cơng Ty 32 Hình 4.4 Nguồn Cung Ứng Lao Động Công Ty 37 Hình 4.5 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Các Mẫu Quảng Cáo Tuyển Dụng Công Ty 42 Hình 4.6 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Công Tác Thu Nhận Lưu Trữ Hồ Công Ty 43 Hình 4.7 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Sự Hiệu Quả Tiến Trình Cuộc Phỏng Vấn 44 Hình 4.8 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Mức Độ Hợp Lý Thời Gian Chờ Kết Quả Phỏng Vấn .44 Hình 4.9 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Việc Bố Trí Cơng Việc, Cách Đối Xử với Nhân Viên Mới Trong Những Ngày Đầu Làm Việc .45 Hình 4.10 Đánh Giá Nội Dung Các Khóa Đào Tạo đến Nghiệp Vụ Công Tác Thực Tế Nhân Viên 54 Hình 4.11 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Phương Pháp Các Khóa Đào Tạo 55 Hình 4.12 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Về Hiệu Quả Làm Việc Sau Khi Tham Gia Các Khóa Đào Tạo 56 Hình 4.13 Tỷ Lệ Đánh Giá Nhân Viên Về Cơ Hội Thăng Tiến, Thu Nhập Sau Đào Tạo 56 ix PHỤ LỤC Phụ Lục 1: Bảng Câu Hỏi Khảo Sát BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT Thân chào Anh/Chị Tôi tên Nguyễn Ngọc Phương Thảo, sinh viên ngành Quản trị kinh doanh tổng hợp, trường Đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh Tơi thực đề tài “ Thực trạng số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực Công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng” Bảng câu hỏi phần quan trọng luận văn tốt nghiệp tơi Vì vậy, kính mong Anh/Chị dựa kinh nghiệm thân để hỗ trợ tơi hồn thành bảng câu hỏi Những phần bảng câu hỏi sử dụng với mục đích tham khảo ý kiến để phục vụ cho công tác nghiên cứu, thực đề tài Mọi thông tin Anh/Chị bảo mật tuyệt đối Trân trọng cảm ơn Anh/Chị I Phần thông tin cá nhân Tuổi: …………… Giới tính:  Nam  Nữ Chức vụ tại: …………………………… Làm việc phòng: ………………………… Thời gian làm việc cơng ty: ……………… Trình độ chun mơn: ……………………… II Phần nội dung Anh/Chị biết thông tin tuyển dụng công ty qua: a Trung tâm giới thiệu việc làm c Báo, đài, internet b Người quen giới thiệu d Khác ………………… Anh/Chị cảm thấy vấn xin việc có khó khăn khơng? a Rất dễ b Tương đối dễ 1/6 c Bình thường d Khó e Rất khó Anh/Chị đánh mẫu quảng cáo tuyển dụng công ty? a Rất không hài lòng b Khơng hài lòng c Bình thường d Hài lòng e Rất hài lòng Cơng tác thu nhận lưu trữ hồ công ty nào? a Rất khơng tốt b Khơng tốt c Bình thường d Tốt e Rất tốt Theo anh/chị tiến trình vấn nào? a Rất không hiệu b Không hiệu c Bình thường d Hiệu e Rất hiệu Đánh giá Anh/Chị thời gian đợi kết sau vấn? a Rất không hợp lý b Khơng hợp lý c Bình thường d Hợp lý e Rất hợp lý Về việc bố trí cơng việc, cách đối xử với nhân viên ngày đầu làm việc nào? a Rất không hài lòng b Khơng hài lòng 2/6 c Bình thường d Hài lòng e Rất hài lòng Cơng ty nhận hồ xin việc anh/chị qua hình thức nào? a Ứng viên trực tiếp mang đến c Nhận qua mail b Nộp đơn trực tuyến d Nhận qua đường bưu điện Khi anh/chị tham gia vấn, công ty có u cầu làm trắc nghiệm khơng? a Có b Khơng 10 Anh/Chị gặp khó khăn cơng việc tại? (Có thể lựa chọn nhiều phương án) a Môi trường làm việc d Lương, thu nhập b Cơ hội thăng tiến e Áp lực công việc c Chuyên môn chưa phù hợp f Khác………………… 11 Công việc có phù hợp với chuyên ngành mà anh/chị đào tạo hay không? a Rất không phù hợp b Khơng phù hợp c Bình thường d Phù hợp e Rất phù hợp 12 Anh/Chị tham gia khóa đào tạo cơng ty hay bên ngồi cơng ty hay chưa? a Có b Khơng 13 Trong thời gian làm việc công ty, anh/chị tham gia khóa đào tạo cơng ty hay bên ngồi cơng ty? a khóa c khóa b khóa d Trên khóa 14 Anh/Chị tham gia phương pháp đào tạo sau đây? ( Có thể chọn nhiều phương án) a Mở lớp bồi dưỡng công ty b Kèm cặp vị trí làm việc 3/6 c Gửi đào tạo trường d Cử học nước e Khác……………………… 15 Theo anh/chị nội dung khóa đào tạo có phù hợp với nghiệp vụ cơng tác thực tế anh/chị hay không? a Rất không phù hợp b Khơng phù hợp c Bình thường d Phù hợp e Rất phù hợp 16 Anh/Chị thấy phương pháp đào tạo công ty nào? a Rất khơng phù hợp b Khơng phù hợp c Bình thường d Phù hợp e Rất phù hợp 17 Đánh giá anh/chị sách hay kế hoạch đào tạo công ty nào? a Rất không tốt b Khơng tốt c Bình thường d Tốt e Rất tốt 18 Theo anh/chị chi phí đào tạo nào? a Rất không hợp lý b Không hợp lý c Bình thường d Hợp lý e Rất hợp lý 19 Theo anh/chị thời gian khóa đào tạo nào? a Quá ngắn b Ngắn 4/6 c Vừa đủ d Dài e Quá dài 20 Anh/Chị thấy hiệu làm việc sau đào tạo nào? a Rất không hiệu b Không hiệu c Bình thường d Hiệu e Rất hiệu 21 Sau đào tạo, anh/chị thấy khả thăng tiến hay thu nhập anh/chị cải thiện khơng? a Khơng cải thiện b Cải thiện c Bình thường d Cải thiện nhiều e Cải thiện nhiều 22 Theo anh/chị có cần thiết mở thêm nhiều lớp đào tạo công ty hay không? a Rất khơng cần thiết b Khơng cần thiết c Bình thường d Cần thiết e Rất cần thiết 23 Anh/Chị mong muốn đào tạo ( chọn nhiều phương án) a Kỹ để làm việc b Kiến thức chun mơn c Khác………………………… 24 Anh/Chị có biết chiến lược kinh doanh công ty thời gian tới hay khơng? a Có b Khơng 25 Anh/Chị có đề xuất cho cơng tác tuyển dụng, đào tạo phát triển nguồn nhân lực công ty: Tuyển dụng: ………………………………………………………………………………………… 5/6 ………………………………………………………………………………………… ……………………………………… Đào tạo phát trển: ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Xin chân thành cảm ơn! 6/6 Phụ Lục 2: Mẫu Thơng Tin Dự Tuyển THƠNG TIN DỰ TUYỂN Ảnh I VỊ TRÍ, CHỨC DANH DỰ TUYỂN Vị trí, Chức danh dự tuyển: Tỉnh thành muốn làm việc: Lý muốn làm việc công ty: Hướng dẫn: Bạn điền đầy đủ rõ ràng thông tin gửi email đến nssg@anhhongfood.com Chúng liên hệ vấn ứng viên đạt yêu cầu II THÔNG TIN CÁ NHÂN: Họ tên (chữ in hoa) Ngày sinh Nơi sinh Số CMND Ngày cấp: Nơi cấp: Chiều cao cm Cân nặng kg Giới tính Nam Nữ Tơn giáo Hộ thường trú Chỗ Điện thoại nhà riêng Điện thoại di động Tình trạng nhân Email: Độc thân Đã lập gia đình Khác (viết cụ thể): III Q TRÌNH HỌC TẬP ĐÀO TẠO Thời gian đào tạo Tên trường/đơn vị (Từ đến ) đào tạo Chuyên ngành Hệ Đào Loại hình tạo đào tạo Kết tốt nghiệp  Chưa TN  Đã TN, loại :  Chưa TN  Đã TN, loại :  Chưa TN  Đã TN, loại :  Chưa TN  Đã TN, loại : KỸ NĂNG: STT KỸ NĂNG Tin học Ngoại Ngữ Kỹ mềm TRÌNH ĐỘ/CHỨNG CHỈ MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG IV TỰ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC PHẨM CHẤT CỦA BẢN THÂN Tính cách Điểm mạnh Điểm hạn chế V THÀNH PHẦN GIA ĐÌNH : (Chồng/vợ, con, Cha mẹ, Anh chị em ruột) Họ tên Quan hệ Năm sinh Nghề nghiệp Nơi làm việc Chỗ VI NGƯỜI BÁO TIN TRONG TRƯỜNG HỢP KHẨN CẤP: Họ tên: Địa chỉ: Điện thoại cố định: Điện thoại di động: Nghề nghiệp: Quan hệ: VII NGHỀ NGHIỆP: 6.1 Mục tiêu nghề nghiệp: Mục tiêu nghề nghiệp: Bạn chọn 01 điều mong đợi làm việc công ty  Tiền lương  Điều kiện làm việc  Công việc ổn định  Cơ hội thăng tiến  Phát triển nghề nghiệp  Phúc lợi  Môi trường làm việc  Phát triển quan hệ xã hội  …………………… Tổng thu nhập bạn mong muốn làm việc cơng ty (Bao gồm phụ cấp) Ngày bắt đầu làm tuyển dụng 6.2 Kinh nghiệm công tác (Anh/chị liệt kê 03 công ty - bắt đầu với công ty gần nhất): TÊN CÔNG TY (1): Thời gian làm việc: Từ / / đến / / Điện thoại: Địa Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Số lượng CBNV công ty: người Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có) Loại hình doanh nghiệp:  Nhà nước  Cổ phần  TNHH  Nước  Liên doanh  Khác ……… Thời gian Mơ tả tóm tắt công việc Chức vụ: Thu nhập Khởi điểm: Sau cùng: Thành tích bật: Họ tên người quản lý trực tiếp: Chức vụ: Điện thoại:  Hiện làm  Đã nghỉ Lý việc: TÊN CÔNG TY (2): Thời gian làm việc: Từ / / đến / / Điện thoại: Địa Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Số lượng CBNV công ty: người Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có) Loại hình doanh nghiệp:  Nhà nước  Cổ phần  TNHH  Nước  Liên doanh  Khác ……… Thời gian Mơ tả tóm tắt cơng việc Chức vụ: Thu nhập Khởi điểm: Sau cùng: Thành tích bật: Họ tên người quản lý trực tiếp: Điện thoại: Chức vụ: Lý việc: TÊN CÔNG TY (3): Thời gian làm việc: Từ / / đến / / Điện thoại: Địa Ngành nghề sản xuất kinh doanh: Số lượng CBNV công ty: người Số lượng nhân viên anh/chị quản lý (nếu có) Loại hình doanh nghiệp:  Nhà nước  Cổ phần  TNHH Thời gian  Nước  Liên doanh  Khác ……… Chức vụ: Mơ tả tóm tắt cơng việc Thu nhập Khởi điểm: Sau cùng: Thành tích bật: Họ tên người quản lý trực tiếp: Chức vụ: Điện thoại: Lý việc: VIII CÁC HIỆP HỘI CHUYÊN MÔN HAY ĐỒN THỂ CĨ THAM GIA: STT Tên Hiệp hội, Đoàn thể Nhiệm vụ Thời gian tham gia IX BẠN BIẾT THÔNG TIN TUYỂN DỤNG CỦA CÔNG TY QUA KÊNH NÀO  CBNV công ty giới thiệu, Họ tên: ……………………………………… Chức danh: …………… ………  Báo giấy, tên báo: ………………………  Internet, trang website ……………………………………………  Khác: …………………………………… ……………… ……………………………………………………… Tôi cam đoan thông tin đầy đủ xác Trong trường hợp tuyển dụng, hiểu thông tin gian lận sai lệch cung cấp vấn để chấm dứt hợp đồng tuyển dụng Tôi hiểu phải tuân thủ quy định sách công ty Ứng viên Ngày .tháng năm 20 (Ký ghi rõ họ tên) Phụ Lục Phiếu Đánh Giá Khóa Đào Tạo PHIẾU ĐÁNH GIÁ KHĨA ĐÀO TẠO Trân trọng cảm ơn anh/chị tham gia khóa học Để giúp cơng ty cải tiến chất lượng khóa học tới, xin anh/chị vui lòng ghi ý kiến đánh giá, kiến nghị vào phiếu Khóa đào tạo: Địa điểm: Thời gian: Giảng viên: Điểm đánh giá: điểm cao nhất, điểm thấp (kém) Cho điểm (Khoanh I Mục tiêu nội dung tròn vào điểm thích hợp) Mục tiêu đào tạo có rõ ràng hay không? Nhu cầu đào tạo có phù hợp hay khơng? Tài liệu giảng dạy có đủ tốt hay không? Nội dung đào tạo có tính thực tiễn nào? Phần góp ý: II Phương pháp giảng dạy Cho điểm Giảng viên sử dụng phương pháp dạy nào? Giảng viên có quan tâm đến người học không? Kiến thức giảng viên chủ đề đào tạo? Kinh nghiệm giảng viên chủ đề đào tạo? Phần góp ý: III Đánh giá chung Cho điểm Khóa đào tạotác dụng tốt khơng? Thời gian có thích hợp khơng? Địa điểm, phòng học, dịch vụ khác nào? Phụ lục 4: Dự Kiến Khóa Đào Tạo Cho Nhân Viên Công Ty   STT Tên khóa học Nội dung khóa học Thiết kế hệ thống cấu trúc tổ chức Tái cấu trúc hệ thống tổ chức doanh nghiệp - Các yếu tố xác định tầm quản lý hiệu quả; - Quá trình công tác tổ chức; - Phân chia phận theo mơ hình, lựa chọn mơ hình thích hợp nhất; - Các yếu tố ảnh hưởng đến mơ hình tổ chức; - Mối quan hệ quyền hạn trực tuyến tham mưu; - Những nguyên tắc nghệ thuật giao quyền; - Những sai lầm công tác tổ chức phương pháp để xây dựng hệ thống tổ chức hiệu Đối tượng tham gia Tổ chức đào tạo Lãnh đạo Công ty Tư doanh nghiệp, vấn quản lý quản lý đào tạo INLEN cấp Thời lượng Thứ bảy Chủ nhật Sáng: 8h30 – 12h00 Chiều: 13h30 – 17h00 Chi phí (1000 đồng) 3.500 đạo Công ty Tư Thứ bảy 2.500 Quản lý thời gian - Quản lý thời gian để thực Lãnh Nghệ thuật tạo công việc đạt mục doanh nghiệp, vấn quản lý Chủ nhật Sáng: động lực làm việc tiêu (Phân rã mục tiêu theo quản lý đào tạo - Ghi - Số học viên tối đa: 20 học viên/khóa - Học phí bao gồm tài liệu chứng nhận cuối khóa - Số học viên tối đa: 20 học phương pháp Why, cấp What, Who); - Những yếu tố gây lãng phí thời gian; - Cơ sở tạo động lực; - Xử lý tình thiếu động lực thực hành tạo động lực làm việc Kế toán – Tin học - Ngun lý kế tốn; - Kế tốn tài doanh nghiệp; - Lập phân tích báo cáo tài chính; - Thực hành khai báo thuế; - Thực hành kế toán excel; - Thực hành kế toán sở liệu (Phần mềm Misa phiên nhất) Nhân viên có nhu cầu muốn cập nhật thơng tin kế tốn INLEN 8h30 – 12h00 Chiều: 13h30 – 17h00 viên/khóa - Học phí bao gồm tài liệu chứng nhận cuối khóa Trung tam Tin học – Kế toán Thăng Long tháng, học 1.500 vào buổi tối 2, 4, 3, 5, từ 18h – 21h Chứng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM, Khoa Kế toán – Kiểm toán cấp ... thực trạng công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty TNHH Thực phẩm Ánh Hồng đề số giải pháp nhằm góp phần hồn thiện cơng tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực công ty 1.2.2 Mục tiêu... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG THẢO THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG... NGỌC PHƯƠNG THẢO Tháng 12 năm 2012 Thực Trạng Và Một Số Giải Pháp Nhằm Hoàn Thiện Công Tác Tuyển Dụng Và Đào Tạo Nguồn Nhân Lực Của Công Ty TNHH Thực Phẩm Ánh Hồng NGUYEN NGOC PHUONG THAO December
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG , THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ÁNH HỒNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn