PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI PHÒNG GIAO DỊCH TAM HIỆP

79 29 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GỊN NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI PHÒNG GIAO DỊCH TAM HIỆP NGUYỄN ĐĂNG TRƯỞNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013   Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Nội Chi Nhánh Đồng Nai Phòng Giao Dịch Tam Hiệp”, Nguyễn Đăng Trưởng, sinh viên khoá 35, ngành Quản Trị Kinh Doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ……… ………… NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Người hướng dẫn, Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm   LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn: Cơ Nguyễn Thị Bích Phương thầy cô giáo cho em hướng dẫn bổ ích động viên chân tình q trình viết hồn thành luận văn Em xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới anh phòng Tín Dụng tồn anh chị SHB Tam Hiệp đặc biệt anh Hậu - Giám đốc SHB Tam Hiệp - tạo điều kiện cho em học hỏi kinh nghiệm thực tế, thơng tin q báu suốt q trình thực tập Nhân dịp này, em xin cảm ơn người thân (đặc biệt bố mẹ), bạn bè giúp em trực tiếp hay gián tiếp lúc khó khăn để em có kết ngày hơm Trân trọng cảm ơn Biên Hòa, ngày 30 tháng năm 2013 Sinh Viên Nguyễn Đăng Trưởng   NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN ĐĂNG TRƯỞNG Tháng năm 2013 “Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Nội Chi Nhánh Đồng Nai Phòng Giao Dịch Tam Hiệp” NGUYEN DANG TRUONG JULY 2013 “To Analyze a Situation to Act Credit of Saigon - Hanoi Commercial Joint Stock Bank Dong Nai Branch Tam Hiep Transaction Office” Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn Nội - CN Đồng Nai Phòng Giao Dịch Tam Hiệp, cụ thể nghiên cứu tình hình kinh doanh SHB Tam Hiệp qua năm 2011-2012, phân tích tình hình huy động vốn gồm vốn huy động từ thành phần kinh tế xã hội vốn điều chuyển từ SHB CN Đồng Nai Đề tài sâu nghiên cứu hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp: doanh số cho vay, doanh số thu nợ dư nợ tình hình nợ q hạn NH, bên cạnh phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp Qua đó, đánh giá hiệu tín dụng SHB Tam Hiệp thơng qua số đánh giá tín dụng, qua khảo sát ý kiến khách hàng - từ đó, thấy ưu điểm tồn hoạt động tín dụng Đề tài đề xuất số giải pháp nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động tín dụng Phòng giao dịch Đề tài sử dụng nguồn số liệu thứ cấp phòng ban SHB Tam Hiệp nguồn số liệu sơ cấp điều tra 50 khách hànggiao dịch tín dụng với NH Số liệu, tài liệu thu thập sử dụng phương pháp sau để nghiên cứu: phương pháp thống kê mô tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích tổng hợp     MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG viii DANH MỤC CÁC HÌNH .ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.3.1 Đối tượng nghiên cứu 1.3.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu đôi nét SHB 2.2 Giới thiệu chung SHB Tam Hiệp 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức 2.3 Kết HĐKD năm 2011 2012 SHB Tam Hiệp 2.4 Định hướng HĐKD năm 2013 SHB Tam Hiệp 10 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý luận 12 3.1.1 Khái niệm NHTM 12 3.1.2 Các hoạt động NHTM .12 3.1.3 Khái quát hoạt động tín dụng 13 3.1.4 Các hình thức huy động vốn 15 3.1.5 Một số tiêu phân tích hoạt động tín dụng NH 17 v      3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 20 3.2.2 Phương pháp phân tích số liệu 22 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN .24 4.1 Tình hình huy động vốn SHB Tam Hiệp 24 4.2 Quy trình cho vay SHB Tam Hiệp 27 4.3 Phân tích tình hình hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp 31 4.3.1 Phân tích tình hình cho vay qua năm 2011-2012 31 4.3.2 Phân tích tình hình thu nợ qua năm 2011-2012 35 4.3.3 Phân tích tình hình dư nợ qua năm 2011-2012 39 4.3.4 Phân tích tình hình nợ q hạn qua năm 2011-2012 43 4.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp 46 4.4.1 Yếu tố bên 46 4.4.2 Yếu tố bên 49 4.5 Đánh giá kết HĐKD NH qua năm 2011-2012 51 4.5.1 Đánh giá hiệu tín dụng NH thông qua số đánh giá 51 4.5.2 Đánh giá tiêu kết HĐKD NH năm 2011-2012 53 4.5.3 Đánh giá khách hàng hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp .55 4.5.4 Ưu điểm tồn 60 4.6 số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .66 5.1 Kết luận 66 5.2 Kiến nghị 66 5.2.1 Đối với SHB 66 5.2.2 Đối với NHNN 67 5.2.3 Đối với địa phương 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 PHỤ LỤC vi      DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) CN Chi nhánh ĐKKD Đăng ký kinh doanh HĐKD Hoạt động kinh doanh NH Ngân hàng NHĐT Ngân hàng đầu tư NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng trung ương PGD Phòng giao dịch SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Nội SHB Tam Hiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Nội Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tam Hiệp TCTD Tổ chức tín dụng     vii      DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Báo Cáo Kết Quả HĐKD Năm 2011-2012 Bảng 3.1 Mô Tả Mẫu Điều Tra 50 Khách Hàng 20 Bảng 4.1 Tình Hình Huy Động Vốn Năm 2011 2012 24 Bảng 4.2 Thống Kê Vốn Huy Động Trong Dân Theo Kỳ Hạn Năm 2011-2012 25 Bảng 4.3 Thống Kê Doanh Số Cho Vay Theo Thời Hạn Năm 2011-2012 31 Bảng 4.4 Thống Kê Cho Vay Ngắn Hạn Năm 2011-2012 32 Bảng 4.5 Tình Hình Cho Vay Trung Hạn Năm 2011-2012 34 Bảng 4.6 Tình Hình Thu Nợ Năm 2011-2012 36 Bảng 4.7 Tình Hình Thu Nợ Ngắn Hạn Năm 2011-2012 37 Bảng 4.8 Tình Hình Thu Nợ Trung Hạn Năm 2011-2012 38 Bảng 4.9 Tình Hình Dư Nợ Qua Năm 2011-2012 39 Bảng 4.10 Tình Hình Dư Nợ Ngắn Hạn Năm 2011-2012 40 Bảng 4.11 Tình Hình Dư Nợ Trung Hạn Năm 2011-2012 41 Bảng 4.12 Tình Hình Nợ Quá Hạn, Nợ Xấu Năm 2011-2012 43 Bảng 4.13 Tình Hình Nợ Quá Hạn Ngắn Hạn Năm 2011-2012 44 Bảng 4.14 Tình Hình Nợ Quá Hạn Trung Hạn Năm 2011-2012 45 Bảng 4.15 Lãi Suất Cho Vay Trung Bình Theo Sản Phẩm Vay Năm 2011-2012 47 Bảng 4.16 Tổng Hợp Các Chỉ Tiêu Hoạt Động Tín Dụng Năm 2011-2012 51 Bảng 4.17 Tổng Hợp Các Chỉ Tiêu Về Kết Quả HĐKD Của NH Năm 2011-2012 53        viii      DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Cơ Cấu Tổ Chức PGD Tam Hiệp Hình 2.2 Biểu Đồ Cơ Cấu Thu Nhập, Chi Phí, Lợi Nhuận Qua Năm 2011-2012 Hình 4.1 Biểu Đồ Tình Hình Huy Động Vốn Năm 2011 2012 24 Hình 4.2 Cơ Cấu Vốn Huy Động Trong Dân Theo Kỳ Hạn Năm 2011-2012 25 Hình 4.3 Sơ Đồ Qui Trình Cho Vay Của SHB Tam Hiệp 30 Hình 4.4 Biểu Đồ Thể Hiện Doanh Số Cho Vay Năm 2011 2012 31 Hình 4.5 Biểu Đồ Thể Hiện Doanh Số Cho Vay Ngắn Hạn Qua Năm 2011-2012 32 Hình 4.6 Biểu Đồ Tình Hình Cho Vay Trung Hạn Qua Năm 2011-2012 34 Hình 4.7 Biểu Đồ Tình Hình Thu Nợ Qua Năm 2011-2012 36 Hình 4.8 Tình Hình Thu Nợ Ngắn Hạn Qua Năm 2011-2012 37 Hình 4.9 Tình Hình Thu Nợ Trung Hạn Năm 2011-2012 38 Hình 4.10 Biểu Đồ Thể Hiện Cơ Cấu Dư Nợ Qua Năm 2011-2012 39 Hình 4.11 Biểu Đồ Cơ Cấu Thành Phần Dư Nợ Ngắn Hạn Qua Năm 2011-2012 40 Hình 4.12 Biểu Đồ Cơ Cấu Dư Nợ Trung Hạn Năm 2011-2012 42 Hình 4.13 Tình Hình Nợ Quá Hạn, Nợ Xấu Năm 2011-2012 43 Hình 4.14 Lãi Suất Cho Vay Trung Bình Theo Sản Phẩm Vay Năm 2011-2012 48 Hình 4.15 Tỷ Lệ Ý Kiến Đánh Giá Về Thái Độ Của Cán Bộ Tín Dụng 56 Hình 4.16 Tỷ Lệ Ý Kiến Đánh Giá Về Hồ Sơ Xin Vay Vốn Tại SHB Tam Hiệp 56 Hình 4.17 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Xét Duyệt Hồ Sơ Xin Vay Vốn 57 Hình 4.18 Tỷ Lệ Ý Kiến Đối Với Số Tiền Cho Vay Của SHB Tam Hiệp 57 Hình 4.19 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Cho Khách Hàng Vay 58 Hình 4.20 Tỷ Lệ Ý Kiến Đối Với Lãi Suất Cho Vay 58 Hình 4.21 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Giải Ngân Số Tiền Cho Vay 59 Hình 4.22 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Giải Chấp Tài Sản Đảm Bảo 60 ix      DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ Lục Phiếu Thăm Dò Ý Kiến Về Hoạt Động Tín Dụng Của SHB Tam Hiệp Phụ Lục Hợp Đồng Tín Dụng Cá Nhân Phụ Lục Hợp Đồng Thế Chấp Tài Sản Phụ Lục Hợp Đồng Cấp Bảo Lãnh x      d Lợi nhuận/Tổng thu nhập (Tỉ suất lợi nhuận) Chỉ tiêu lợi nhuận/tổng thu nhập phản ánh khả sinh lời HĐKD NH Qua bảng số liệu 4.17, lợi nhuận/tổng thu nhập tăng lớn qua năm 2011-2012 Cụ thể năm 2011, tỉ suất lợi nhuận 19.85%, tức 100 đồng thu nhập tạo 19.85 đồng lợi nhuận, số chấp nhận năm 2011 NH phải khấu hao chi phí thành lập PGD Tam Hiệp (vào cuối năm 2010) khấu hao nhiều chi phí phát sinh khác, bên cạnh NH chưa thu hút nhiều khách hàng nên ảnh hưởng đến lợi nhuận Sang năm 2012, tỉ suất lợi nhuận tăng lên 37.5% tăng 17.65% so với năm 2011, cho thấy NH bước đầu có biện pháp khắc phục chi phí bước nâng cao kết hoạt động Do để nâng cao hiệu HĐKD SHB Tam Hiệp cần có biện pháp giảm chi phí tăng thu nhập nhằm tăng tỉ suất lợi nhuận số cao hiệu kinh doanh NH đánh giá tốt e Tổng chi phí/Tổng thu nhập Tổng chi phí/Tổng thu nhập tiêu tính tốn khả bù đắp chi phí đồng thu nhập Đây tiêu đo lường hiệu kinh doanh NH Thông thường số nhỏ 1, lớn chứng tỏ NH hoạt động hiệu quả, có nguy phá sản khơng khắc phục kịp thời Năm 2011, Tổng chi phí/Tổng thu nhập 80.15%, tức đồng thu nhập tạo có 0.8015 đồng chi phí, sang năm 2012 tiêu 62.5% tức đồng thu nhập tạo có 0.625 đồng chi phí giảm 17.65% so với năm 2011 Chứng tỏ tiêu tổng chi phí/tổng thu nhập NH chấp nhận NH biết dùng chi phí để tạo đồng thu nhập 4.5.3 Đánh giá khách hàng hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp Yếu tố định đến tồn phát triển NH khách hàng Việc tìm hiểu thái độ khách hàng đến giao dịch, có ý nghĩa việc phục vụ khách hàng ngày tốt hơn, có thu hút lượng khách hàng đến giao dịch NH ngày đông Để biết thêm thái độ khách hàng hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp, khóa luận tiến hành khảo sát 50 khách hàng đến giao dịch NH vấn đề: lãi suất cho vay, hạn mức cho vay, thủ tục vay thái độ phục vụ nhân viên a Đánh giá thái độ cán tín dụng phục vụ khách hàng vay vốn 55      Hình 4.15 Tỷ Lệ Ý Kiến Đánh Giá Về Thái Độ Của Cán Bộ Tín Dụng Thái độ cán tín dụng Rất nhiệt tình 0% Nhiệt tình 10% 12% Bình thường Khơng quan tâm 78% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 6/50 người (12%) cho cán tín dụng phục vụ khách hàng vay vốn từ khâu tiếp đón, tư vấn hướng dẫn khách hàng cách thức làm hồ sơ vay nhiệt tình, có 39/50 người (78%) cho nhiệt tình, lại 5/50 người (10%) lại cho cán tín dụng phục vụ khách hàng bình thường Ngồi khơng có đánh giá cán tín dụng khơng quan tâm tiếp đón, phục vụ khách hàng vay SHB Tam Hiệp Nhìn chung, khách hàng đánh giá thái độ lẫn trách nhiệm cán tín dụng phục vụ khách hàng vay nhiệt tình Đây yếu tố mà cán tín dụng SHB Tam Hiệp cần phát huy hoạt động tín dụng thời gian tới b Đối với hồ sơ xin vay vốn Hình 4.16 Tỷ Lệ Ý Kiến Đánh Giá Về Hồ Sơ Xin Vay Vốn Tại SHB Tam Hiệp Hồ sơ xin vay vốn 6% 2% 10% Rất phức tạp Phức tạp Đơn giản Rất đơn giản 82% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 41/50 người (82%) cho ý kiến: làm hồ sơ xin vay vốn SHB Tam Hiệp đơn giản điều làm vừa 56      lòng khách hàng vay Đây điểm bật mà SHB Tam Hiệp cần ý tới Ngồi ra, có 1/50 người (2%) cho phức tạp, 5/50 người (10%) nói phức tạp 3/50 người (6%) có ý kiến đơn giản c Đối với thời gian xét duyệt hồ sơ xin vay vốn Hình 4.17 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Xét Duyệt Hồ Sơ Xin Vay Vốn Thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn 0% 20% Rất lâu 8% Lâu Không lâu 22% Mau Rất mau 50% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 4/50 người (8%) cho thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn SHB Tam Hiệp tối thiểu ngày lâu, 11/50 người (22%) có ý kiến thời gian khơng lâu (chấp nhận được), mặt khác có 25/50 người (50%) lại có quan điểm mau 10/50 người (20%) cho mau Qua đây, cho thấy thời gian xét duyệt hồ sơ vay vốn SHB Tam Hiệp mau làm thỏa mãn yêu cầu khách hàng vay vốn SHB Tam Hiệp d Đối với số tiền cho vay Hình 4.18 Tỷ Lệ Ý Kiến Đối Với Số Tiền Cho Vay Của SHB Tam Hiệp Số tiền cho khách hàng vay Đáp ứng yêu cầu khách hàng 46% Không đáp ứng yêu cầu khách hàng 54% Nguồn: Kết điều tra 57      Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 27/50 người (54%) có ý kiến SHB Tam Hiệp cho khách hàng vay số tiền đáp ứng yêu cầu khách hàng có 23/50 người (46%) họ cho khơng đáp ứng u cầu khách hàng vay Nhiều khách hàng không đáp ứng đầy đủ nhu cầu vay vốn nguyên nhân theo điều lệ SHB chấp nhận cho khách hàng vay với số tiền tối đa 70% giá trị tài sản đảm bảo SHB có khách hàng lại muốn vay 85% - 90% giá trị tài sản đảm bảo Cán tín dụng SHB Tam Hiệp nên giải thích rõ cho khách hàng điều nhằm giúp cho khách hàng hiểu để có hướng giải tốt e Thời gian cho khách hàng vay Hình 4.19 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Cho Khách Hàng Vay Thời gian cho khách hàng vay 14% Đáp ứng khả trả nợ khách hàng Không đáp ứng khả trả nợ khách hàng 86% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 43/50 người (86%) cho thời gian mà SHB Tam Hiệp cho khách hàng vay vốn đáp ứng khả trả nợ khách hàng có 7/50 người (14%) có ý kiến thời gian cho vay không đáp ứng khả trả nợ khách hàng Nhìn chung, thời gian cho khách hàng vay thỏa mãn nguyện vọng khách hàng phù hợp với sách cho vay SHB Riêng với khách hàng cho thời gian mà SHB Tam Hiệp cho khách hàng vay không đáp ứng khả trả nợ khách hàng NH cần nghiên cứu đưa giải pháp để giúp khách hàng trả nợ thời hạn để NH thu hồi vốn vay cách hiệu g Lãi suất cho vay Hình 4.20 Tỷ Lệ Ý Kiến Đối Với Lãi Suất Cho Vay 58      Lãi suất cho vay 2% 2% 14% Quá cao Cao 18% Chấp nhận Thấp Rất thấp 64% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 1/50 người (2%) đánh giá lãi suất cho vay SHB Tam Hiệp cao, 9/50 người (18%) nói lãi suất mà SHB Tam Hiệp cho vay cao, 32/50 người (64%) có quan điểm: lãi suất cho vay NH chấp nhận so với nơi khác, 7/50 người (14%) cho lãi suất cho vay SHB Tam Hiệp thấp 1/50 người (2%) với ý kiến cho lãi suất cho vay thấp so với NH khác Nhìn chung, lãi suất cho vay SHB Tam Hiệp cạnh tranh so với NH khác Vì vậy, SHB Tam Hiệp muốn thu hút khách hàng vay vốn nhiều cần xem xét giảm lãi suất cho vay xuống nên phục vụ khách hàng vay tận tình miễn phí cho khách hàng vay sử dụng số dịch vụ NH tiện ích h Thời gian giải ngân số tiền cho vay Hình 4.21 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Giải Ngân Số Tiền Cho Vay Thời gian giải ngân số tiền cho vay 2% Phù hợp với tiến độ sản xuất, kinh doanh hay nhu cầu cấp bách Không phù hợp với tiến độ sản xuất, kinh doanh hay nhu cầu cấp bách 98% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn có 49/50 người (98%) cho SHB Tam Hiệp có thời gian giải ngân số tiền cho vay phù hợp với tiến 59      độ sản xuất, kinh doanh hay nhu cầu cấp bách khách hàng 1/50 người (2%) có ý kiến thời gian giải ngân không phù hợp với tiến độ sản xuất, kinh doanh hay nhu cầu cấp bách khách hàng Tổng quan, SHB Tam Hiệp làm tốt việc giải ngân số tiền cho vay đến khách hàng theo thời gian khách hàng mong muốn NH cần trì tốt việc thời gian tới k Thời gian giải chấp tài sản đảm bảo cho khách hàng vay Hình 4.22 Tỷ Lệ Ý Kiến Về Thời Gian Giải Chấp Tài Sản Đảm Bảo Thời gian giải chấp tài sản đảm bảo 0% 2% 16% Rất lâu Lâu 14% Chấp nhận Mau Rất mau 68% Nguồn: Kết điều tra Qua kết điều tra, số 50 người vấn khơng có cho SHB Tam Hiệp giải chấp tài sản đảm bảo với thời gian lâu, 34/50 người (68%) có quan điểm: thời gian giải chấp tài sản đảm bảo cho khách hàng vay vốn SHB Tam Hiệp mau có 8/50 người (16%) lại cho thời gian giải chấp mau làm vừa lòng khách hàng vay Điều chứng tỏ có 84% ý kiến khách hàng đồng tình, hài lòng với thời gian giải chấp tài sản đảm bảo cho khách hàng vay vốn mau SHB Tam Hiệp nên ý điều để làm cho hoạt động tín dụng NH tốt Tóm lại, khách hàng đánh giá hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp tương đối tốt làm vừa lòng khách hàng đến giao dịch 4.5.4 Ưu điểm tồn Sau năm hoạt động, SHB Tam Hiệp đạt kết khả quan, nhờ vào nỗ lực không ngừng lãnh đạo nhân viên với hỗ trợ 60      cấp uỷ, ban, ngành Tuy nhiên, NH gặp số tồn hoạt động tín dụng a Ưu điểm - Sự đồn kết nỗ lực tương trợ lãnh đạo tồn thể nhân viên góp phần tạo điều kiện cho SHB Tam Hiệp thực tốt kế hoạch đề Đội ngũ cán nhân viên có trình độ chun mơn cao, có cán trẻ động Mặt khác, phong trào thi đua phát động liên tục, tất nhân viên tham gia nhiệt tình, từ làm cho nhiệm vụ công tác tiêu kế hoạch SHB Tam Hiệp hoàn thành tốt - Thủ tục hành đơn giản hố tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến giao dịch với NH Bên cạnh đó, SHB Tam Hiệp có đủ sở vật chất cho hoạt động hỗ trợ tích cực địa phương ban ngành giúp NH kịp thời tháo gỡ vướng mắt, khó khăn pháp lý hành lĩnh vực đầu tư, tạo điều kiện để SHB Tam Hiệp cho vay thuận lợi - SHB Tam Hiệp tuân thủ nghiêm quy trình cho vay SHB, có suy xét kỹ định cho vay nên hạn chế tốt rủi ro - Trong q trình thẩm định cho vay, cán tín dụng vận dụng kỹ thuật thẩm định, tiêu kinh tế để có nhìn tồn diện, xác hiệu kinh tế hồ sơ vay - Đối với khách hàng quen thuộc dẫn tới thuận lợi không nhỏ cho NH việc thẩm định tín dụng Đó am hiểu từ HĐKD khách hàng, uy tín quan hệ tín dụng trình độ kinh doanh khách hàng Đây yếu tố dẫn đến thành công việc định cho vay NH thời gian qua      b Những tồn Bên cạnh ưu điểm nêu kết đạt NH tồn điểm yếu lĩnh vực hoạt động tín dụng NH - Phần lớn cán tín dụng NH cán trẻ, bên cạnh ưu điểm số hạn chế, tích lũy kinh nghiệm chưa nhiều Ngồi cán trẻ gặp khó khăn vấn đề đánh giá người cụ thể khách hàng vay vốn 61      - Đôi việc thẩm định SHB Tam Hiệp có lúc, có nơi cán tín dụng thực chậm làm ảnh hưởng đến tiến độ sản xuất khách hàng Đây điểm cần khắc phục thời gian tới - Nhân viên SHB Tam Hiệp (phòng ngân quỹ phòng dịch vụ khách hàng) đôi lúc thao tác xử lý công việc thu - chi tiền khách hàng vay hay gửi tiết kiệm, làm thủ tục giấy tờ cho khách hàng xác nhận chậm khiến khách hàng chờ lâu - Khách hàng SHB Tam Hiệp số nhóm hộ sản xuất kinh doanh theo mùa nên việc cho vay NH không ổn định cơng tác thu nợ gặp nhiều rủi ro phụ thuộc vào điều kiện tự nhiên - Chưa đặt tờ bướm như: lãi suất cho vay, dịch vụ hay chương trình khuyến trước quầy giao dịch để khách hàng tiện xem nghiên cứu - Hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp hầu hết giải ngân tiền mặt chưa tạo thói quen cho khách hàng vay toán chuyển khoản - Mặt khác, NH gặp phải tình trạng vốn huy động từ tiền gửi trung dài hạn nên cho vay trung dài hạn khiêm tốn - Công tác xử lý thu hồi nợ chưa làm chặt 4.6 Một số biện pháp nâng cao hiệu hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp  Về sở vật chất - NH nên nâng cấp sở hạ tầng, phương tiện làm việc, mở rộng mặt PGD Tam Hiệp nhằm tạo niềm tin cho khách hàng - SHB Tam Hiệp cần xây dựng hệ thống thông tin hồn chỉnh cách kết nối thơng tin với SHB để đáp ứng nhu cầu tra cứu cán nhân viên - Mặt khác, SHB Tam Hiệp cần thiết lập tủ sách pháp luật, cấp thiết trang bị đầy đủ chế nghiệp vụ cẩm nang cho cán bộ, chế văn thư văn công văn, chế độ nghiệp vụ cần hệ thống hóa, thơng tin khách hàng vay vốn phải quản lý mạng thường xuyên cập nhật hệ thống SHB  Phòng ngừa xử lý rủi ro tín dụng - Cần xây dựng quỹ dự trữ hợp lý nhằm đảm bảo đồng thời khả chi trả cho khách hàng đáp ứng tất nhu cầu vay vốn khách hàng - Đa dạng hóa loại hình cho vay đa dạng hóa khách hàng nhằm phân tán rủi ro tín dụng cho SHB Tam Hiệp 62      - Trong khâu kiểm tra, thẩm định hồ sơ khách hàng vay phải tiến hành cẩn thận kỹ xác nhằm tránh hành vi lừa đảo sử dụng vốn vay khơng mục đích để giảm thiểu rủi ro cho SHB Tam Hiệp tới mức thấp - Phân tích khách hàng uy tín, khả trả nợ, vốn tự có, tài sản chấp, người nhận bảo lãnh,…thông qua thu thập thông tin khách hàng Khâu đánh giá khách hàng quan trọng, đòi hỏi lĩnh cán tín dụng để việc cho vay có hiệu - Trước, sau quy trình cho vay, SHB Tam Hiệp phải thường xuyên theo dõi, kiểm tra tài sản đảm bảo nợ vay, đánh giá mức độ hao mòn để có biện pháp xử lý kịp thời tài sản giá, hạn chế rủi ro xảy - Sau giải ngân số tiền cho vay, cán tín dụng cần thường xuyên kiểm tra đôn đốc khách hàng thực mục đích vay, trả nợ hạn có sai phạm cần có biện pháp xử lý kịp thời - Không nên xem tài sản đảm bảo định cho vay mà phải xem xét kỹ phương án kinh doanh khách hàng vay có khả thi hay khơng Có việc thu nợ hồn thành tốt, góp phần làm giảm nợ hạn NH thời gian tới - Chỉ đạo cán tín dụng nắm khoản nợ đến hạn để có hướng thu hồi sớm - Tăng cường thêm cán tín dụng địa bàn rộng để đảm bảo việc cho vay thu nợ đạt hiệu - Đối với khách hàng hộ sản xuất kinh doanh theo mùa SHB Tam Hiệp nên chọn lựa hộ có ngành nghề phục vụ nhu cầu thiết yếu cho sống (làm bánh trưng, bánh tét phục vụ ngày Tết,…) vay khả thu hồi nợ cao - Hạn chế tối đa có nợ hạn phát sinh cách cán tín dụng phải phân tích nợ hạn đưa giải pháp thích hợp để xử lý - Tạo điều kiện cho khách hàng gia hạn nợ hay đầu tư thêm vốn với phương án kinh doanh khả thi khách hàng gặp trở ngại thiên tai, dịch bệnh,…để mang lại hiệu cho khách hàng SHB Tam Hiệp thu hồi nợ sớm - Mặt khác cần kiên xử lý nợ q hạn với khách hàng cố tình khơng trả nợ Biện pháp hữu hiệu phát tài sản chấp khách hàng 63       Nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên SHB Tam Hiệp Do số lượng nhân viên SHB Tam Hiệp có hạn nên việc nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên cần thiết: - Nhân viên tín dụng người trực tiếp liên hệ với khách hàng, mặt NH Do kỹ giao tiếp, đánh giá thẩm định phân tích cần nâng cao - Mặt khác, cần tăng cường đào tạo nghiệp vụ, kỹ xử lý công việc cho nhân viên khác NH Vì thực tốt mục tiêu NH đề - Ngoài việc đào tạo SHB Tam Hiệp nên tạo sân chơi bổ ích giúp làm giảm áp lực cơng việc tạo khơng khí thân thiện, đồn kết nội Bên cạnh cần có khen thưởng, động viên nhân viên hoàn thành tốt chương trình đào tạo hồn thành tốt cơng tác Điều ảnh hưởng tích cực đến công tác đào tạo NH  Tăng cường hoạt động Marketing Ngày nay, NH hoạt động biến động không ngừng môi trường kinh doanh chiến giành giật thị trường diễn gay gắt Vì để giữ chân khách hàng có tìm kiếm thêm khách hàng mới, SHB Tam Hiệp cần có hoạt động Marketing động hướng - Nên đặt tờ bướm trước quầy giao dịch bảng lãi suất cho vay, sản phẩm cho vay chương trình khuyến cho vay với lãi suất thấp, hay chương trình tặng quà, tặng phiếu ưu đãi sử dụng số dịch vụ NH cho khách hàng gửi tiền (đặc biệt kì hạn 12 tháng) SHB Tam Hiệp,… nhằm thu hút thêm nhiều khách hàng vay vốn gửi tiền - Khuyến khích khách hàng mở tài khoản tiền gửi để toán SHB Tam Hiệp hay cho phép SHB Tam Hiệp giải ngân vốn vay chuyển khoản để qua giúp ích cho khách hàng tốn cách tiện lợi mà khơng cần dùng tiền mặt - SHB Tam Hiệp nên mở rộng địa bàn kinh doanh, tranh thủ phát triển sản phẩm dịch vụ NH khu vực tiềm tập trung nhiều dân cư như: khu dân cư Long Bình, khu cơng nghiệp Hố Nai, Amata,…để thu hút khách hàng vay gửi tiền - SHB Tam Hiệp cử nhân viên xuống khu phố dự buổi họp dân đồng thời giới thiệu cho người dân SHB Tam Hiệp như: sản phẩm dịch vụ 64      NH, sản phẩm tiền gửi, cho vay phục vụ nhu cầu sản xuất tiêu dùng mặt khác phải thăm dò ý kiến người dân nhu cầu sử dụng sản phẩm dịch vụ NH đặc biệt sản phẩm cho vay - Thường xuyên nghiên cứu, tìm hiểu nhu cầu khách hàng, biến động thị trường để nắm bắt tâm lý, tìm hiểu khó khăn khách hàng từ có phương pháp ứng xử đắn - Củng cố, mở rộng quan hệ với khách hàng, nhiệt tình giúp đỡ khách hàng Tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá hoạt động, tiện ích mà NH mang lại cho khách hàng                                           65          CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Trong suốt trình hoạt động phát triển, nhiều NH phấn đấu vươn lên đạt thành tựu công Cơng nghiệp hố - Hiện đại hố đất nước Với cố gắng mình, SHB Tam Hiệp góp phần vào công phát triển thành phố Biên Hòa tỉnh Đồng Nai Hoạt động tín dụng SHB Tam Hiệp đem lại nhiều kết thiết thực Giúp cho người dân tổ chức kinh tế có vốn sản xuất qua tạo cơng ăn việc làm, ổn định sống, góp phần tăng thêm sản phẩm hàng hoá cho xã hội, thúc đẩy kinh tế thành phố tỉnh nhà phát triển, tăng thu nhập cho người dân Qua phân tích, NH đạt kết khả quan: Tổng doanh số cho vay, doanh số thu nợ, tổng dư nợ tăng liên tục qua năm chiếm tỷ trọng cao hình thức cho vay ngắn hạn Chứng tỏ quy mô hoạt động NH ngày mở rộng, công tác tín dụng ln trọng Và vấn đề quan trọng khơng tình hình nợ q hạn NH qua năm có giảm đáng kể thấp so với tiêu quy định, thành chung toàn nhân viên SHB Tam Hiệp Mặt khác, tỉ lệ nợ hạn SHB Tam Hiệp mục tiêu cho NH khác Nhìn chung, HĐKD SHB Tam Hiệp qua năm 2011-2012 dần phát triển thể qua lợi nhuận NH ngày tăng đặc biệt năm 2012 có bước tăng trưởng kinh doanh mạnh Đây kết đạt từ nỗ lực tất nhân viên, nội đoàn kết trí tạo nên sức mạnh để hồn thành tốt nhiệm vụ giao 5.2 Kiến nghị  5.2.1 Đối với SHB  Tăng cường thơng tin tín dụng cho CN & PGD hệ thống 66      SHB cần giúp CN & PGD việc thu thập, phân tích xử lý thơng tin tín dụng ngắn, trung, dài hạn Mặt khác, SHB nên cung cấp thêm cho CN & PGD thơng tin hoạt động ngành lợi tức, lợi nhuận bình qn, thơng tin trình độ khoa học cơng nghệ ngành, chủ trương sách quản lý vĩ mô nhà nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội, mối quan hệ khách hàng với CN & PGD khác ngồi hệ thống Với thơng tin giúp cho CN & PGD SHB định hướng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng  Nâng cao chất lượng đội ngũ lãnh đạo công nhân viên Để nâng cao chất lượng đội ngũ cán hệ thống, SHB cần quan tâm bồi dưỡng cán lãnh đạo chủ chốt CN & PGD mà cần phải tăng cường mở rộng việc đào tạo kiến thức trình độ chuyên mơn cho cán có lực, triển vọng CN & PGD hệ thống SHB áp dụng nhiều loại hình đào tạo khác để nâng cao trình độ cán cử cán nước ngồi học, mở lớp tín dụng bồi dưỡng chuyên đề, Cung cấp đầy đủ tài liệu văn pháp quy, cẩm nang hướng dẫn nghiệp vụ tín dụng…cho CN & PGD cán tự học tập, trao dồi kiến thức, nâng cao nghiệp vụ 5.2.2 Đối với NHNN Cần quản lý, theo dõi chặt chẽ hoạt động NH địa bàn tỉnh Đồng Nai địa phương khác để có biện pháp xử lý phát có biểu đáng ngờ Khuyến khích nâng cao tinh thần trách nhiệm, tính chủ động NH với cải tiến sản phẩm dịch vụ NH Chính phủ NHNN nên ban hành đồng văn luật, văn hướng dẫn, tạo điều kiện cho SHB Tam Hiệp NH khác thực việc hoạt động tín dụng 5.2.3 Đối với địa phương   Một nhân tố giúp cho hoạt động tín dụng có hiệu việc hỗ trợ quyền địa phương Vì vậy, quyền địa phương cần phát huy tốt vai trò hỗ trợ cho SHB Tam Hiệp việc cung cấp thông tin khách hàng hồ sơ cho vay việc thu hồi xử lý nợ giúp cho hoạt động tín dụng NH thuận lợi 67      Ủy Ban Nhân Dân phường cần xem xét quản lý chặt chẽ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân tổ chức kinh tế để chấp xin vay vốn SHB Tam Hiệp nói riêng NH khác nói chung Khi xác nhận hồ sơ xin vay, Ủy Ban Nhân Dân phường cần đòi hỏi có đủ người gồm: người ủy quyền người ủy quyền để tránh xảy tranh chấp sau Bởi thường xảy tượng giả mạo chữ kí người ủy quyền để vay, bảo lãnh chấp Ủy Ban Nhân Dân phường nên giới thiệu cho SHB Tam Hiệp cộng tác viên tín dụng đáng tin cậy, có đạo đức lực giúp cho việc thẩm định cho vay SHB Tam Hiệp ngày hiệu Chính quyền địa phương nên có sách hỗ trợ vốn đầu tư, xây dựng sở hạ tầng cho khu công nghiệp, vùng chuyên canh để khuyến khích doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh vay vốn mạnh dạn đầu tư phát triển kinh doanh   68      TÀI LIỆU THAM KHẢO www.shb.com.vn www.laisuat.vn Các số liệu tình hình HĐKD năm 2011 2012 Định hướng kinh doanh năm 2013 SHB Tam Hiệp Nguyễn Văn Lê Tổng Giám Đốc, “Quy Trình Cho Vay”, Ngân Hàng TMCP Sài Gòn - Nội, 12/2006 Lê Văn Tuấn, 2005 Phân tích hoạt động tín dụng Ngân Hàng Nơng Nghiệp & Phát Triển Nông Thôn Huyện Tri Tôn Tỉnh An Giang Luận văn tốt nghiệp cử nhận Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương, 2004, Giáo Trình Nghiệp Vụ Ngân Hàng, Đại Học Ngân Hàng Thành Phố Hồ Chí Minh, 139 trang Nguyễn Viết Sản, 2010, Tài Liệu Môn Tín Dụng Ngân Hàng, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 84 trang Trần Minh Huy, 2010, Tài liệu Mơn Phân Tích Kinh Doanh, Trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, 35 trang 69    ... PGD Phòng giao dịch SHB Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội SHB Tam Hiệp Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội Chi nhánh Đồng Nai - Phòng giao dịch Tam Hiệp TCTD Tổ chức tín dụng. .. “PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP 1      SÀI GÒN-HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI PHÒNG GIAO DỊCH TAM HIỆP” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp với mong muốn hiểu rõ hoạt động tín. .. Đăng Trưởng   NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN ĐĂNG TRƯỞNG Tháng năm 2013 Phân Tích Tình Hình Hoạt Động Tín Dụng Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Chi Nhánh Đồng Nai Phòng Giao Dịch Tam Hiệp NGUYEN DANG
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI PHÒNG GIAO DỊCH TAM HIỆP , PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI CHI NHÁNH ĐỒNG NAI PHÒNG GIAO DỊCH TAM HIỆP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn