KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA CÁC HEO ĐỰC GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I

60 6 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ************ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA CÁC HEO ĐỰC GIỐNG TẠI NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I Sinh viên thực hiện: TẠ QUỐC TOÀN Lớp: TC07TY Ngành: Thú y Niên khóa: 2007 – 2012 Tháng 05/2013 KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA CÁC HEO ĐỰC GIỐNG TẠI NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I Tác giả TẠ QUỐC TỒN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn ThS LÂM QUANG NGÀ KS ĐOÀN TRẦN VĨNH KHÁNH Tháng 05/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: TẠ QUỐC TOÀN Tên luận văn: “Khảo sát sức sản xuất đực giống nghiệp Heo Giống Cấp I ” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp Hội Đồng Báo Cáo Tốt Nghiệp khoa Chăn Nuôi – Thú Y ngày 24 tháng 05 năm 2013 Giáo viên hướng dẫn ThS Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh ii LỜI CẢM TẠ Mãi khắc ghi Cơng ơn sinh thành, chăm sóc, ni dạy cha mẹ người thân gia đình cho có ngày hơm Trân trọng cảm tạ Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM Ban Chủ Nhiệm Khoa Chăn Nuôi Thú Y Tập thể quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm TP.HCM truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt năm học tập trường Ban Giám Đốc tồn thể chú, anh chị làm việc Nghiệp Heo Giống Cấp I, đặc biệt anh chị cô làm tổ sinh sản tạo điều kiện, giúp đỡ truyền đạt kinh nghiệm cho suốt thời gian thực tập Nghiệp Xin cảm ơn người bạn thân yêu lớp TC07TY anh chị khóa trước động viên giúp đỡ, chia sẻ tơi khó khăn,vui buồn thời gian học tập trường suốt thời gian thực tập tốt nghiệp Chân thành biết ơn sâu sắc đến Ths Lâm Quang Ngà KS Đoàn Trần Vĩnh Khánh tận tình hướng dẫn tơi suốt thời gian thực tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tạ Quốc Tồn iii TĨM TẮT KHĨA LUẬN Đề tài nghiên cứu “Khảo sát sức sản xuất heo đực giống nghiệp Heo Giống Cấp I” tiến hành nghiệp Heo Giống Cấp I thuộc phường Linh Xuân, quận Thủ Đức TP.HCM, thời gian thực tập từ ngày 01/10/2012 đến ngày 15/02/2013, 12 đực giống Duroc, 14 đực giống Landrace, 13 đực giống Pietrain đực giống Yorkshire Kết cho thấy: Tích VAC tinh dịch trung bình giống (57,12x109tttt/lần) Trong giống Pietrain (68,89x109tttt/lần) > giống Landrace (62,69x109tttt/lần) > giống Duroc (49,58x109tttt/lần) > (47,31x109tttt/lần) Tỷ lệ kỳ hình trung bình chung cho giống (3,75%) giống Yorkshire (4,56%) > giống Pietrain (3.92%) > giống Landrace (3,60%) > giống Duroc (2,93%) Sức kháng trung bình chung cho giống (7006,13) giống Landrace (7292,30) > giống Yorkshire (7055,60) > giống Pietrain (6876,60) > giống Duroc (6800,00) Tỷ lệ phối giống đậu thai trung bình giống 86,14%, giống Landrace (88,52%) > giống Pietrain (87,50%) > giống Duroc (83,33%) > giống Yorkshire (77,27%) Số heo sơ sinh đẻ bình quân trung bình chung giống (9,57 con/ổ), giống Landrace (9,99 con/ổ) > giống Yorkshire (9,75 con/ổ) > giống Pietrain (9,49 con/ổ) >giống Duroc (9,04 con/ổ) Kết khảo sát số heo sơ sinh sống bình quân ổ giống (8,00 con/ổ) giống Yorkshire (8,36 con/ổ) > giống Landrace (8,34 con/ổ) > giống Pietrain (7,68 con/ổ) > giống Duroc (7,62 con/ổ) Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống giống (1,52 kg/con), giống Landrace (1,56 kg/con) > giống Pietrain (1,54kg/con) > giống Duroc Yorkshire (1,48 kg/con) Tất cá thể đực giốngcấp sinh sản đạt từ cấp I đến đặc cấp theo TCVN 3666-89 iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i Xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm tạ iii Tóm tắt khóa luận iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích yêu cầu .1 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu .2 Chương TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu sơ lược nghiệp Heo giống cấp I 2.1.1 Vị trí địa lý 2.1.2 Lịch sử phát triển .3 2.1.3 Chức 2.1.4 Cơ cấu tổ chức 2.1.5 Cơ cấu đàn 2.1.6 Chuồng trại 2.1.7 Chăm sóc quản lý 2.1.8 Thức ăn .7 2.1.9 Định mức ăn cho loại heo 2.1.10 Qui trình vệ sinh thú y 2.1.10.1 Vệ sinh thức ăn 2.1.10.2 Vệ sinh chuồng trại .9 2.1.10.3 Vệ sinh công nhân khách thăm quan 2.1.10.4 Qui trình tiêm phòng 10 v 2.2 Sự hình thành tính dục 10 2.3 Chọn heo đực thụ tinh nhân tạo 11 2.4 Một số đặc tính tinh heo 11 2.4.1 Tinh dịch (Semen) 11 2.4.2 Tinh (Seminal Plasma) 12 2.4.3 Tinh trùng (Spermatozoa) 13 2.5 Những yếu tố ảnh hưởng đến phẩm chất tinh dịch .14 2.5.1 Dinh dưỡng .14 2.5.2 Giống 15 2.5.3 Tuổi 15 2.5.4 Thời tiết khí hậu 15 2.5.5 Chăm sóc quản lý .16 2.6 Những yếu tố ảnh hưởng đến sức sống tinh trùng .17 2.6.1 Nước 17 2.6.2 Nhiệt độ 17 2.6.3 Khơng khí 17 2.6.4 Ánh sáng 17 2.6.5 pH .17 2.6.6 Các chất hóa học .17 2.6.7 Sóng lắc khói thuốc 18 2.6.8 Vật dơ bẩn vi trùng .18 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 19 3.1 Thời gian địa điểm khảo sát 19 3.2 Phương pháp khảo sát 19 3.2.1 Trực tiếp 19 3.2.2 Gián tiếp 19 3.2.3 Đối tượng khảo sát 19 3.3 Các tiêu khảo sát 21 3.3.1 Kiểm tra phẩm chất tinh dịch 21 vi 3.3.2 Chỉ tiêu sinh sản .23 3.4 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 23 Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 24 4.1 Một số tiêu phẩm chất tinh dịch .25 4.1.1 Dung lượng tinh dịch 25 4.1.2 Hoạt lực tinh trùng 27 4.1.3 Nồng độ tinh trùng 29 4.1.4 Tích VAC 31 4.1.5 Tỷ lệ kỳ hình theo giống 33 4.1.6 Sức kháng tinh trùng theo giống 34 4.2 Chỉ tiêu sinh sản 35 4.2.1 Tỷ lệ thụ thai 35 4.2.2 Số heo sơ sinh đẻ bình quân ổ .36 4.2.3 Số heo sơ sinh sống bình qn ổ 36 4.2.4 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống 37 4.2.5 Xếp cấp khả sinh sản đực giống .38 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 41 5.1 Kết luận .41 5.1.1 Về phẩm chất tinh dịch 41 5.1.2 Về tiêu sinh sản 41 5.2 Đề nghị 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 43 PHỤ LỤC 44 vii DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT V : Dung lượng tinh dịch (Volume) A : Hoạt lực tinh trùng (Activity) C : Nồng độ tinh trùng (Concentration) tt : Tinh trùng tttt : Tinh trùng tiến thẳng ll : lần lấy K(%) : Kỳ hình R : Sức kháng ĐC : Đặc cấp Cấp I : Cấp TCVN : Tiêu chuẩn Việt Nam Tp HCM : Thành Phố Hồ Chí Minh X : Giá trị trung bình (Mean) SD : Độ lệch chuẩn (Standard Deviation) CV : Hệ số biến dị (Coeficient of Variation) n : Số lượng theo dõi ( con, số ổ, số lần khai thác tinh…) TSTK : Tham số thống kê Hcss : heo sơ sinh viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần dinh dưỡng loại thức ăn hỗn hợp trại sử dụng 8  Bảng 2.2 Định mức thức ăn hỗn hợp cho loại heo .8  Bảng 2.3 Quy trình tiêm phòng cho lọai heo nghiệp .10  Bảng 2.4 Thành phần hóa học tinh dịch heo .12  Bảng 2.5 Thành phần tinh dịch dịch hồn phó dịch hồn phóng 13  Bảng 2.6 Kích thước tinh trùng số loài gia súc gia cầm 14  Bảng 2.7 Dung lượng tinh dịch heo đực nội heo đực ngoại 15  Bảng 2.8 Nồng độ tinh trùng theo mùa 15  Bảng 3.1 Danh sách đực giống khảo sát 20  Bảng 4.1 Số mẫu khảo sát số ổ nái khảo sát giống 24  Bảng 4.2 Dung lượng tinh dịch trung bình .25  Bảng 4.3 Hoạt lực tinh trùng trung bình 27  Bảng 4.4 Nồng độ tinh trùng trung bình 29  Bảng 4.5 Tích VAC giống 31  Bảng 4.6 Tỷ lệ kỳ hình theo giống 33  Bảng 4.7 Sức kháng tinh trùng theo giống .34  Bảng 4.8 Tỷ lệ thụ thai nhóm giống 35  Bảng 4.9 Số heo sơ sinh đẻ bình quân ổ giống 36  Bảng 4.10 Số heo sơ sinh sống bình qn ổ giống 37  Bảng 4.11 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống giống 38  Bảng 4.12 Kết điểm xếp cấp sinh sản cá thể đực giống 39  Bảng 4.13 Xếp cấp sinh sản nhóm đực giống .39  ix Yorkshire giống có tỷ lệ đậu thai thấp nhất, yếu tố quan trọng tác động nên tỷ lệ đậu thai giống hoạt lực tinh trùng trung bình số tinh trùng có khả thụ thai thấp tỷ lệ kỳ hình cao nên ảnh hưởng đến tỷ lệ thụ thai nhóm giống 4.2.2 Số heo sơ sinh đẻ bình quân ổ Kết số heo sơ sinh đẻ bình quân ổ giống trình bày qua bảng 4.9 Bảng 4.9 Số heo sơ sinh đẻ bình quân ổ giống Giống n (nái) Duroc 139 Landrace SD (con/ổ) CV (%) 9,04 1,34 14,82 487 9,99 0,89 8,89 Pietrain 101 9,49 1,56 16,40 Yorkshire 64 9,75 0,79 8,05 Quần thể 791 9,57 1,14 12,04 X (con/ổ) F ns ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức 5% Số heo sơ sinh đẻ bình quân trung bình chung giống 9,57 con/ổ, cao giống Landrace (9,99 con/ổ) thấp giống Duroc (9,04 con/ổ) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt số heo sơ sinh đẻ bình quân ổ giống khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Mức biến động trung bình giống Pietrain CV=16,40(%)> Duroc CV=14,82(%) > Landrace CV=8,98(%) > Yorkshire CV=8,05(%) Như mức độ biến động nhiều thuộc giống Pietrain ổn định giống Yorkshire 4.2.3 Số heo sơ sinh sống bình qn ổ Kết số heo sơ sinh sống bình qn ổ giống trình bày qua bảng 4.10 36 Bảng 4.10 Số heo sơ sinh sống bình qn ổ giống Giống n (nái) Duroc 139 Landrace SD (con/ổ) CV (%) 7,62 1,37 17,98 487 8,34 0,97 11,57 Pietrain 101 7,68 1,62 21,09 Yorkshire 64 8,36 0,52 6,22 Quần thể 791 8,00 1,12 14,22 X (con/ổ) F ns ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức 5% Kết khảo sát số heo sơ sinh sống bình qn ổ giống 8,00 con/ổ cao giống Yorkshire 8,36 con/ổ thấp giống Duroc 7,62 con/ổ Kết xử lý thống kê cho thấy, khác biệt số heo sơ sinh sống bình qn ổ giống khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Giống Yorkshire Landrace có số heo sơ sinh sống bình quân cao 8,36 con/ổ (8,34 con/ổ) cá thể đực giống cá thể nái giống hai nhóm thích nghi tốt với điều kiện mơi trường chăm sóc ni dưỡng, bên cạch giống Landrace có ưu tốt sinh sản, tỷ lệ đậu thai cao Kế đến giống Pietrain (7,68con/ổ), số cá thể già sức khỏe yếu kéo theo tỷ lệ đậu thai thấp Cuối giống Duroc (7,62 con/ổ) đực giống có chất lượng tinh tốt giống khó ni giống hướng sinh trưởng nên tỷ lệ đậu thai thấp 4.2.4 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống Kết trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống giống trình bày qua bảng 4.11 37 Bảng 4.11 Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống giống Giống n (nái) X (kg/con) SD (kg/con) CV (%) Duroc 139 1,48 0,06 3,89 Landrace 487 1,56 0,26 16,17 Pietrain 101 1,54 0,16 10,12 Yorkshire 64 1,48 0,05 3,02 Quần thể 791 1,52 0,13 8,30 F ns ns: khác biệt khơng có ý nghĩa thống kê mức 5% Trọng lượng bình quân heo sơ sinh sống giống 1,52 kg/con, cao giống Landrace (1,56 kg/con) thấp hai giống Duroc Yorkshire (1,48 kg/con) Kết xử lý thống kê cho thấy khác biệt trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống giống khơng có ý nghĩa với P > 0,05 Kết cho thấy đàn heo đực nái sinh sản hai giống Landrace giống Pietrain thích nghi ni dưỡng tốt nên heo nái mang thai bào thai phát triển tốt heo có trọng lượng trung bình cao so với hai giống Yorkshire Duroc 4.2.5 Xếp cấp khả sinh sản đực giống Kết điểm xếp cấp sinh sản đàn đực giống trình bày bảng 4.12 bảng 4.13 38 Bảng 4.12 Kết điểm xếp cấp sinh sản cá thể đực giống Giống Tháng Giống Tháng Số Tai tuổi Số tai tuổi DD-4600 46 80 Cấp I LL-7588 DD-5844 37 70 Đặc cấp DD-5552 41 75 DD-5322 41 DD-5778 Điểm Cấp Điểm Cấp 40 80 Cấp I LL-8110 38 80 Cấp I Cấp I LL-7315 41 85 Đặc cấp 75 Cấp I LL-8841 34 78 Cấp I 38 93 Đặc cấp LL-9018 32 83 Cấp I DD-5326 41 73 Cấp I LL-567 25 80 Cấp I DD-5854 37 80 Cấp I PP-1716 63 75 Cấp I LL-4298 58 78 Cấp I PP-4132 49 80 Cấp I LL-5358 41 80 Cấp I PP-4622 46 80 Cấp I LL-5411 50 80 Cấp I YY-6331 63 80 Cấp I LL-3823 54 90 Đặc cấp YY-473 36 85 Đặc cấp LL-8088 38 78 Cấp I Bảng 4.13 Xếp cấp sinh sản nhóm đực giống Giống Đặc cấp Cấp I Tổng cộng N (con) % N (con) % N (con) % Duroc 28,6 71,4 100 Landrace 18,2 81,8 11 100 Pietrain 0 100 100 Yorkshire 50 50 100 Tổng cộng 24,2 18 75,8 23 100 39 Về xếp cấp sinh sản cá thể đực giống, kết khảo sát xét đực giống có tối thiểu 10 ổ đẻ 10 nái đực phối nên số liệu có chưa nhiều ( mục đích nghiệp cung cấp tinh giống cho thị trường nên số đực bán tinh giống mà khơng ghép phối ghép phối nên khơng đủ số liệu để tính tốn) Tuy nhiên kết cho thấy tỷ lệ đạt đặc cấp 24,2% đạt cấp I 75,8%, cá thể đực giốngcấp sinh sản đạt từ cấp I trở lên Điều chứng tỏ khả sinh sản cá thể đực giống tốt 40 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ Qua thời gian thực tập với đề tài “Khảo sát sức sản xuất đực giống nghiệp Heo Giống Cấp I ” tạm thời rút số kết luận đề nghị sau: 5.1 Kết luận 5.1.1 Về phẩm chất tinh dịch Phẩm chất tinh dịch có biến động qua tháng khảo sát (tháng 11, tháng 12 tháng 01) Tích VAC trung bình tháng có khác thấp tháng 12 (55,6x109tttt/lần lấy) cao tháng 11( 58,5x109tttt/lần lấy) Kết khảo sát tích VAC tinh dịch trung bình giống (57,12x109tttt/lần lấy) Cao giống Pietrain (68,89x109tttt/lần lấy) thấp Yorkshire (47,31x109tttt/lần lấy) 5.1.2 Về tiêu sinh sản Tỷ lệ phối giống đậu thai trung bình giống 86,14%, cao giống Landrace (88,52%) thấp giống Yorkshire (77,27%) Tỷ lệ đậu thai trung bình chung nhóm (86,14%) cao giống Landrace (88,52%) thấp Yorkshire (77,27%) Số heo sơ sinh đẻ bình quân trung bình chung giống (9,57 con/ổ), cao giống Landrace (9,99 con/ổ) thấp giống Duroc (9,04 con/ổ) Số heo sơ sinh sống trung bình chung ổ giống 8,00 con/ổ : cao giống Yorkshire (8,36 con/ổ) thấp giống Duroc (7,62 con/ổ) 41 Trọng lượng bình qn heo sơ sinh sống giống (1,52 kg/con), cao giống Landrace (1,56 kg/con) thấp hai giống Duroc Yorkshire (1,48 kg/con) Tất cá thể đực giốngcấp sinh sản đạt từ cấp I trở lên 5.2 Đề nghị Nên có kế hoạch thay đàn số đực già P4132, P4622, D4732, D4600, L173 L4298 nhiều cá thể 40 tháng tuổi Một số cá thể có phẩm chất tinh dịch khơng tốt, tinh trùng yếu chết nhiều đặc biệt cá thể Y1145 cần phải theo dõi kỹ để loại thải kịp thời Thường xuyên kiểm tra đánh giá so sánh chất lượng tinh dịch, kỳ hình sức kháng cá thể đẻ sớm có biện pháp sử lý đem lại hiệu cao chăn ni nghiệp 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tiếng Việt Bộ Nông Nghiệp Phát Triển Nông Thôn (2008) Quyết định việc phê duyệt tiêu kĩ thuật giống vật nuôi số 1712 / QD –BNNCN Nghiệp lợn Đơng Á, 2008 Tiêu chuẩn sở sức sinh sản heo đực giống loại Trần Văn Chính, 2005 Giáo trình thực hành gia súc gia cầm Khoa Chăn Nuôi TP Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường, 2008 Khảo sát sức sản suất nhóm heo đực giống nghiệp Heo Giống Cấp I Khóa luận tốt nghiệp nghành chăn ni , Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Hồ Văn Giá, 2006 Nuôi heo thực hành Nhà xuất Thanh Niên Dương Thanh Liêm, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông Nghiệp Lâm Quang Ngà, 2005 Bài Giảng truyền tinh truyền phơi Khoa Chăn Ni TP Hồ Chí Minh Nguyễn Hải Ninh, 2009 Khảo sát phẩm chất tinh dịch heo đực giống trại heo số – Thanh Bình, tỉnh Đồng Nai Khóa Luận cấp Bác Sĩ Thú Y, Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh Võ Văn Ninh, 2001 Kỹ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng 10 Nguyễn Thiện Nguyễn Tuấn Anh, 1993 Thụ tinh nhân tạo cho heo Việt Nam Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 11 Lê Văn Thọ Đàm Văn Tiện, 1992 Sinh lý gia súc Nhà xuất Nông Nghiệp Hà Nội 43 PHỤ LỤC Phụ bảng Qui định chất lượng tinh dịch heo phép sử dụng nhà nước (TCVN 1859/ 76) Chỉ tiêu chất lượng tinh dịch Phẩm chất Dung lượng ( V, ml ) ≥100 Hoạt lực ( A ) ≥0,7 Nồng độ ( C, 10 tt/ml ) ≥100 Mật độ ( D ) ≥2+ Màu Trắng đục, trắng sữa Mùi Hăng Kỳ hình ( K, % ) ≤10 Sức kháng ( R, % ) ≥3000 pH 6,8-7,6 Tỉ lệ sống ≥7000 Độ nhiễm khuẩn
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA CÁC HEO ĐỰC GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I , KHẢO SÁT SỨC SẢN XUẤT CỦA CÁC HEO ĐỰC GIỐNG TẠI XÍ NGHIỆP HEO GIỐNG CẤP I

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn