NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN DŨNG

82 11 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:41

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN DŨNG MAI THỊ MỸ PHƯƠNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH MAI THỊ MỸ PHƯƠNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN DŨNG Ngành: Quản Trị Kinh Doanh KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Người hướngdẫn: NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Thành Phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Nâng cao lực cạnh tranh công ty cổ phần đầu xây dựng Sản xuất thương mại Tấn Dũng” Mai Thị Mỹ Phương sinh viên Lớp ……………… , ngành Quản trị kinh doanh, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Giáo viên hướng dẫn NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯƠNG Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Qua ba năm theo học trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh thời gian hai tháng thực tập Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng, em nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình q thầy anh chị phòng Tài Chính – Kế Hoạch cơng ty Lời em xin chân thành cảm ơn: Quý thầy khoa Kinh Tế truyền đạt nhiều kiến thức cho em ba năm qua Đặc biệt Nguyễn Thị Bích Phương người định hướng, tận tình dìu dắt, giúp đỡ em suốt thời gian thực Báo cáo tốt nghiệp Em xin cảm ơn Ban giám đốc, phòng ban, anh chị phòng Tài Chính – Kế Hoạch Cơng ty Cổ phần Đầu Xây Dựng SXTM Tấn Dũng giúp đỡ nhiệt tình truyền đạt kinh nghiệm thực tế quý báu hai tháng em thực tập đơn vị để em thực Báo cáo tốt nghiệp Cuối em xin cảm ơn gia đình bạn bè động viên em suốt thời gian qua để em hồn thành chương trình học Trường Đại học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh thời gian thực tập công ty Mặc dù nỗ lực hết mình, khả năng, kiến thức thời gian hạn nên em khơng thể tránh khỏi sai sót Kính mong q Thầy Cơ, Anh Chị văn phòng cơng ty người nhiều kinh nghiệm dẫn để em rút kinh nghiệm tự tin đường phía trước Em xin chân thành cảm ơn ! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên thực Mai Thị Mỹ Phương NỘI DUNG TÓM TẮT MAI THỊ MỸ PHƯƠNG Tháng 07 năm 2013 “ Nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng” MAI THI MY PHUONG July , 2013 “ Improving the competitiveness of Tan Dung trading production corporation” Trong xu tồn cầu hóa, kinh tế Việt Nam bước hòa nhập vào kinh tế giới Các doanh nghiệp Việt Nam đứng trước hội thách thức không nhỏ tham gia vào sân chơi toàn cầu Đứng trước thách thức khắc nghiệt mới, doanh nghiệp cần phải nâng cao lực cạnh tranh để tồn đứng vững kinh tế thị trường Tác giả tiến hành đánh giá lực cạnh tranh Công Ty Cổ Phần Dũng thông qua việc phân tích mơi trường bên ngồi, bên trong, mơi trường cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty Sau đó, sử dụng cơng cụ ma trận để đánh giá lực cạnh tranh công ty, đồng thời đề giải pháp để nâng cao lực cạnh tranh Khóa luận sử dụng nguồn số liệu từ phòng ban Cơng ty Tấn Dũng từ 2010-2012, từ internet, sách báo chuyên ngành sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp so sánh, phân tích tổng hợp, phương pháp chuyên gia Các ma trận hình ảnh cạnh tranh, SWOT sử dụng khóa luận MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3.Phạm vi nghiên cứu 1.4 Kết cấu đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan Thành phố Hồ Chí Minh 2.2 Tổng quan thị trường xây dựng 2.3 Tổng quan công ty 2.3.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.3.2.Chức nhiệm vụ tổ chức cấu công ty 2.3.3 cấu máy cơng ty 2.3.4 Chức phòng ban 2.3.5 Ngành nghề kinh doanh 10 CHƯƠNG SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 sở lý luận 11 11 3.1.1 Cạnh tranh 11 3.1.2 Năng lực cạnh tranh 12 3.1.3 Phân tích mơi trường ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty: 15 3.1.4 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh doanh nghiệp 22 3.2 Các phương pháp nghiên cứu 24 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu: 24 3.2.2 Phương pháp xử lý số liệu: 24 3.2.3 Phương pháp phân tích số liệu 24 v 3.2.4 Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh: CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 26 28 4.1 Phân tích yếu tố mơi trường bên ngồi ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty 28 4.1.1 Môi trường kinh tế 28 4.1.2 Mơi trường trị-pháp luật 33 4.1.3 Mơi trường văn hố –xã hội 33 4.1.4 Mơi trường tự nhiên 34 4.2 Tác động nhân tố bên ảnh hưởng đến lực cạnh tranh công ty 34 4.2.1 Tổ chức quản lý văn hóa doanh nghiệp: 34 4.2.2 Quản trị nguồn nhân lực 35 4.2.3 Về nguồn lực tài 37 4.2.4 Về cơng nghệ , trang thiết bị 41 4.2.5 Về nguyên vật liệu 44 4.2.6 Hoạt động marketing 45 4.2.7 Hoạt động nghiên cứu phát triển (R & D) 48 4.3 Tác động môi trường cạnh tranh 48 4.3.1 Về nguồn cung ứng : 48 4.3.2 Đối thủ cạnh tranh ngành 48 4.3.3 Đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn 50 4.3.4 Khách hàng 50 4.3.5 Sản phẩm thay 51 4.4 Một số tiêu đánh giá lực cạnh tranh công ty 51 4.4.1 Chỉ tiêu định lượng 51 4.4.2 Chỉ tiêu định tính 55 4.5 Công cụ đánh giá lực 56 4.5.1 Xây dựng ma trận hình ảnh cạnh tranh : 56 4.5.2 Đánh giá hoạt động nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian qua 58 4.6 Ma trận SWOT nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh công ty vi 60 4.7 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Tấn Dũng 62 4.7.1 Mục tiêu phát triển công ty đến 2015 62 4.7.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty 62 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 69 5.1 Kết luận 69 5.2 Kiến nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 71 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ISO International Standard Organzation : Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế ODA Oversea Develop Assisstance :Hỗ trợ phát triển Hải ngoại SXKD Sản xuất Kinh doanh ĐTXD Đầu xâu dựng SXTM Sản xuất thương mại LN Lợi nhuận WTO World Trade Organization: Tổ chức thương mại giới CPĐT Cổ phần đầu GDP Tổng thu nhập bình quân đầu người DT Doanh thu XD Xây Dựng TCHC Tổ chức hành DN Doanh nghiệp KD Kinh doanh viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Mơ Hình Ma Trận SWOT 25  Bảng 3.2 : Mơ Hình Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh 27  Bảng 4.1: Cấu Lao Động Và Thu Nhập CBCNV Qua Các Năm 36  Bảng 4.2: Cấu Lao Động Theo Trình Độ 36  Bảng 4.3: Bảng Cân Đối Kế Tốn Của Công Ty Từ Năm 2010-2012 38  Bảng 4.4: Một Số Chỉ Tiêu Tài Chính Chủ Yếu Của Cơng Ty Từ Năm 2010-2012 40  Bảng 4.5: Danh Mục Các Máy Móc Thiết Bị Chính Của Cơng Ty năm 2012 42  Bảng 4.6 Kinh Nghiệm Thi Cơng Xây Lắp Cơng Trình 45  Bảng 4.7: Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Của Công Ty Từ Năm 2010-2012 51  Bảng 4.8 : Chỉ Tiêu Thị Phần Tuyệt Đối Của Công Ty Và Một Số Đối Thủ Cạnh Tranh Chủ Yếu Của Công Ty Tại Thị Trường TP HCM 54  Bảng 4.9: Năng Suất Lao Động Của Công Ty Qua Năm 2010-2012 54  Bảng 4.10: Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh Của Cơng Ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất thương mại Tấn Dũng 57  Bảng 4.11:Ma trận SWOT Công ty Cổ Phần Đầu XDSMTM Tấn Dũng 60  ix Bảng 4.10: Ma Trận Hình Ảnh Cạnh Tranh Của Cơng Ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất thương mại Tấn Dũng STT Các yếu tố thành công Mức độ Cty CP ĐT XD quan SXTM Tấn Dũng trọng Điểm quan Hạng trọng Cty CP XD Số Cty CP XD Số Cty CP ĐT XD Việt Quang Tuấn Lộc Điểm quan Hạng trọng Điểm quan Hạng trọng Điểm Hạng quan trọng Uy tín thương hiệu 0.11 0.44 0.33 0.33 0.33 Thị phần 0.1 0.3 0.3 0.3 0.3 Am hiểu thị trường khách hàng 0.08 0.24 0.16 0.16 0.24 Máy móc thiêt bị 0.1 0.2 0.4 0.3 0.4 Chất lượng sản phẩm 0.1 0.3 0.3 0.4 0.4 Khả cạnh tranh giá 0.05 0.1 0.15 0.15 0.15 Khả tài 0.06 0.12 0.12 0.18 0.24 Nghiên cứu phát triển 0.15 0.3 0.45 0.45 0.45 Quản lý nguồn nguyên liệu 0.1 0.3 0.2 0.3 0.3 10 Nguồn nhân 0.12 0.48 0.24 0.36 0.36 11 Lợi vị trí 0.03 0.09 0.06 0.06 0.06 Tổng cộng 1.00 2.87 2.71 2.99 3.23 (Nguồn: Phòng Tài Chính Kế Hoạch) 57 Nhận xét: Qua phân tích ma trận hình ảnh cạnh tranh, ta thây công ty Cổ phần Đầu xây dựng Tuấn Lộc ( tổng điểm 3.23) Công Ty Cổ Phần Xây Dựng số Việt Quang (tổng điểm 2.99) mạnh Đối thủ lại , cơng ty Cổ Phần Xây Dựng số 5(tổng điểm 2.74) coi “kẻ bám đuổi” Do ngập ngừng chiến lược nên công ty Cổ Phần xây dựng Số tạm thời bị tụt đua , công ty sớm trở lại nên công ty Cổ phần đầu xây dựng sản xuất thương mại Tấn Dũng cần đề phòng Khi xây dựng chiến lược, Cơng Ty Cổ phần đầu xây dựng sản xuất thương mại Tấn Dũng tránh chọn máy móc thiết bị làm ưu cạnh tranh chính, đối thủ chọn yếu tố làm ưu họ Cơng ty Cổ phần đầu xây dựng sản xuất thương mại Tấn Dũng cần khai thác điểm mạnh then chôt : uy tín thương hiệu,nguồn nhân lực , hiểu biết thị trường khách hàng chất lượng sản phẩm, đồng thời khắc phục điểm yếu quan trọng : khả tài chính, nghiên cứu phát triển, cơng tác quản trị nhân sự… nhằm tạo khác biệt để vượt lên phía trước 4.5.2 Đánh giá hoạt động nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian qua Qua q trình phân tích thực trạng tiêu phản ánh lực công ty, ta phần đánh giá mặt đạt hạn chế hoạt động nâng cao lực cạnh tranh công ty thời gian qua a) Các mặt đạt Công ty khả thi cơng nhiều cơng trình đáp ứng nhu cầu ngành đa dạng thị trường Đồng thời chất lượng cơng trình mà cơng ty thi cơng hồn thành đánh giá chất lượng cao, thi cơng tiến độ nên uy tín cơng ty không ngừng tăng lên Bộ máy lãnh đạo gồm người trình độ lực cao , tâm huyết với cơng ty, đội ngũ cán cơng nhân trình độ tay nghề , kinh nghiệm, đào tạo Hàng năm cơng ty kế hoạch tuyển dụng lao động trẻ, tài vào làm việc công ty với mức thu nhập thoả đáng Năng lực thiết bị máy móc cơng ty đủ lớn , đa dạng chủng loại dùng cho nhiều cơng trình giúp cơng ty chủ động q trình thi cơng tìm kiếm hợp đồng Thị phần công ty ngày mở rộng 58 Mối quan hệ ngoại giao tốt , tạo uy tín địa bàn thành phố tỉnh b) Các mặt hạn chế Chất lượng khả cạnh tranh mặt quản lý yếu : Đội ngũ cán quản lý doanh nghiệp nhiều hạn chế kiến thức kỹ quản lý Từ , khuynh hướng phổ biến công ty hoạt động quản lý theo kinh nghiệm, thiếu tầm nhìn chiến lược, thiếu kiến thức phương diện : Quản lý tổ chức, chiến lược cạnh tranh, phát triển thương hiệu, sử dụng máy tính cơng nghệ thơng tin Năng suất lao động tăng thấp, chi phí sản xuất giá thành sản phẩm cao làm yếu khả cạnh tranh cơng ty, cụ thể : Một số cơng trình giá thành cao giá dự thầu nên tạo tình trạng thua lỗ, khơng tích luỹ để đầu thêm máy móc thiết bị nên ảnh hưởng không nhỏ đến lực cạnh tranh công ty Năng lực cạnh tranh tài yếu Quy mơ vốn lực tài kể vốn chủ sở hữu tổng nguồn vốn công ty nhỏ bé, vừa hiệu vừa thiếu tính bền vững, cụ thể hoạt động thu hồi vốn cơng ty chậm, cơng ty chủ yếu vay vốn từ bên (hệ số nợ lớn) làm tăng lãi vay, giảm lực cạnh tranh công ty Về khả sử dụng hiệu vốn cơng ty thấp , ngành xây dựng thời gian thi cơng cơng trình kéo dài nên khả quay vòng vốn lưu động chaamh, gây ứ đọng vốn, cản trở công tác đầu Mặt khác làm cho nguyên vật liệu hàng tồn kho tăng phát sinh thêm nhiều chi phí : Chi phí lưu kho, bến bãi, chi phí bảo quản, chi phí vận chuyển , bốc dở…Điều làm tăng gia thành giảm tính cạnh tranh cơng ty Về trang bị máy móc cơng ty: Đa phần máy móc thiết bị công ty cũ lạc hậu công suất thấp dẫn tới chi phí cao : chi phí cho sửa chữa, bảo dưỡng khấu hao , điều gây khó khăn cho cơng ty phải tham gia cơng trình lớn, ảnh hưởng đến chất lượng hiệu thi cơng cơng trình đồng thời làm tăng giá thành gây khó khăn cạnh tranh với công ty khác Về nguồn nhân lực : Mặc dù công tác nhân công ty trọng song so với đòi hỏi thực tế nhiều hạn chế : cơng ty thiếu nhiều nhân viên kỹ thuật chun mơn giỏi, cơng nhân tay nghề cao,các cán quản lý thiếu kiến thức kinh tế , tài , tin học ngoại ngữ chưa chủ động sáng tạo, trình độ công 59 nhân chưa đồng đều, khả tiếp cận với cơng nghệ đại thấp nên ảnh hưởng tiến độ hồn thành cơng trình Cơng tác Marketing chưa quan tâm, nhân viên làm phận chưa thực nhanh nhạy để nắm bắt hội khai thác thị trường, thông tin phản hồi công ty chậm vấn đề giá vật đầu vào, thông tin đối thủ dự thầu cơng trình nên gặp khó khăn cho cơng ty việc đề chiến lược cạnh tranh đơn giá thầu… Nhận thức số cán nhân viên yếu kém, chế quản lý phận chưa chặt chẽ, dẫn đến cơng tác quản lý chất lượng số cơng trình kém, thi cơng để thất vật cơng trình vượt khối lượng vật so với hồ sơ tốn cơng trình 4.6 Ma trận SWOT nhân tố ảnh hưởng lực cạnh tranh công ty Bảng 4.11:Ma trận SWOT Công ty Cổ Phần Đầu XDSMTM Tấn Dũng Nguy (T) hội (O) 1.Vốn đầu cho công 1.Các đối thủ cạnh tranh trình xây lắp nhiều Ma trận SWOT ngày nhiểu,chia sẻ thị 2.Nhu cầu đầu cho sở phần hạ tầng công nghiệp ngày 2.Yêu cầu cao chủ đầu tăng 3.Chính sách hỗ trợ 3.Giá nguyên vật liệu thay NN đổi 4.Chịu ảnh hưởng biến động kinh tế giới Việt nam Mặt mạnh (S) S/O S/T 1.Chất lượng cơng trình S1,2,4O1,2 cao S1,3T1,2 Khơng ngừng phát huy Tăng cường công tác quản 2.Đội ngũ nhân dồi mạnh công ty lý chất lượng,đầu công ổn định ngành nghề truyền thống tác tuyển dụng , đào tạo 3.Kinh nghiệm thi công xây dựng địa ốc;công nâng cao tay nghề cho 4.Uy tín thương hiệu trình giao thơng Tiếp tục nhân viên 60 đa dạng hoá ngành nghề mới, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng , hệ thống điện để phục vụ cho hoạt động công ty thuận lợi, đồng thời mở rộng thêm thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động Mặt yếu (W) W/O 1.Maketing yếu W1,5O2,4 W/T W2,3,4T3,4 Tăng cường công tác thu 2.Chiến lược giá Nâng cao trình độ nhân linh hoạt giá viên 3.Nguồn lực tài Đầu cho hoạt động 4.Máy móc lạc hậu tuyển dụng đào tạo nhân 5.Thiếu nhân viên giỏi hồi vốn Thực tối đa hoá giá thành sản phẩm Cải tiến loại máy móc thiết bị Trên sở định hướng phát triển chung tình hình thực tế, cơng ty đề số phương hướng nhằm nâng cao lực cạnh tranh năm tới (2013 – 2015) sau: * Không ngừng phát huy mạnh công ty ngành nghề truyền thống xây dựng địa ốc;cơng trình giao thơng Tiếp tục đa dạng hoá ngành nghề mới, đặc biệt lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng , hệ thống điện để phục vụ cho hoạt động công ty thuận lợi, đồng thời mở rộng thêm thị trường, tạo công ăn việc làm cho người lao động * Xây dựng đội ngũ nhân viên kỹ thuật, quản lý động , lực trình độ cao, uy tín , thích nghi chế thị trường Đội ngũ cán mạnh, đảm bảo 61 yêu cầu cần thiết đấu thầu thi cơng cơng trình, đội ngũ cơng nhân giỏi , tác phong cơng nghiệp đáp ứng u cầu chế thị trường * Đảm bảo sản xuất kinh doanh lợi nhuận đạt tỷ lệ từ 5% đến 6% doanh thu trở lên Khơng ngừng hồn thiện chế quản lý điều hành, đề chiến lược phát triển công ty phù hợp điều kiện mới, đầu phát triển mạnh lĩnh vực xây dựng chiều sâu chiều rộng, tiếp thu nhiều phương pháp quản lý , đại áp dụng vào thực tế đạt hiệu cao Để đảm bảo nâng cao lực cạnh tranh mình, cơng ty nhấn mạnh lấy hiệu kinh tế chất lượng sản phẩm, tiến độ thi công làm thước đo cho tiến trình phát triển ổn định bền vững công ty, bước nâng cao thị phần công ty thị trường 4.7 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Tấn Dũng 4.7.1 Mục tiêu phát triển cơng ty đến 2015 Tăng trưởng bình qn hàng năm từ – 10%, Sản lượng năm 2013 : 168 tỷ đồng, Sản lượng năm 2014: 176,4 tỷ đồng năm 2015 194 tỷ đồng , Đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động tăng bình quân hàng năm 10-15% Phân đấu trở thành đơn vị mạnh chuyên lĩnh vực xây dựng địa ốc, đủ điều kiện thi cơng cơng trình yêu cầu kỷ thuật cao, phức tap giá trị > 100 tỷ đồng Công tác đầu tư: dự kiến mua trạm dây chuyền sản xuất bê tông, công suất 1044T/h Hàn Quốc sản xuất ; mua 1,3 đất để đầu xưởng sản xuất đầu số xe, máy móc thiết bị chuyên dụng khác 4.7.2 Một số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh công ty 1) Thực biện pháp nâng cao chất lượng sản phẩm hạ tối đa giá thành xây lắp công trình: Là doanh nghiệp xây dựng , sản phẩm cơng trình xây dựng giá trị cao, tuổi thọ cơng trình dài Cơng ty ln nhận thức đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt đáp ứng tiêu chí chất lượng cơng trình cạnh tranh lâu dài thương trường với công ty khác 62 Sở dĩ coi giải pháp ưu tiên hàng đầu phần phân tích thực trạng cơng ty ta thấy rõ rang tình hình doanh thu tăng lợi nhuận ròng lại thấp, mặt khác công ty tham dự đấu thầu số cơng trình thất bại mà ngun nhân tình trạng giá vốn hàng bán cao, giá dự thầu cao giá dựtốn cơng trình phê duyệt Điều làm giảm khả tích luỹ , mở rộng sản xuất giảm đầu lực cạnh tranh công ty Do biện pháp hạ thấp giá thành phải đảm bảo chất lượng sản phẩm chìa khố giúp doanh nghiệp nâng cao lực cạnh tranh thương trường Giá thành yếu tố quan trọng doanh nghiệp cạnh tranh thị trường Với chất lượng giá yếu tố định thành công hay thất bại doanh nghiệp, đặc biệt công ty xây dựng yếu tố lại ý nghĩa quan trọng giá trị cơng trình thường lớn Doanh nghiệp giá thấp chủ đầu quan tâm nhiều Vậy để giảm yếu tố cơng ty càn tìm biện pháp nhằm giảm giá thành xây lắp đến mức để tăng lực cạnh tranh Trước hết hạ thấp chi phí nguyên vật liệu ( CPNVL): Công ty phải quan tâm đến công tác thu mua nguyên vật liệu từ giá cả, điều kiện toán , số lượng chất lượng thời gian cung ứng nhằm tránh mua phải nguyên vật liệu chất lượng không giao hàng thời gian làm chậm tiến độ thi công ảnh hưởng đến uy tín doanh nghiệp Bên cạnh phải kiểm tra giám sát chặt chẽ q trình bảo quản, dự trữ nguyên vật liệu nhằm giảm thiểu hao hụt,thất gây lãng phí , đồng thời giám sát việc sử dụng nguyên vật liệu suốt trình thi cơng cơng trình đặc biệt định mức tiêu hao tỷ lệ hao hụt vật liệu phải phạm vi quy định Ngồi cơng ty phải tận dụng triệt để nguồn nguyên vật liệu sẵn cơng ty tự sản xuất vừa đảm bảo chất lượng, vừa đảm bảo cung ứng kịp ứng thời nguyên vật liệu với chi phí thấp Hạ thấp chi phí nhân cơng (CPNC) : cách tăng suất lao động , nâng cao trình độ giới hố tự động hố thi cơng Sắp xếp phân công công việc cách hợp lý , người việc , nhằm khai thác triệt để hiệu trình độ, lực cơng nhân viên công ty Tổ chức biện pháp thi cơng khoa học, 63 quy trình kỷ thuật nhằm tiết kiệm chi phí nhân cơng, xây dunngwj quy chế khốn hợp lý để khuyến khích cơng nhân tăng suất hiệu cơng việc Hạ thấp chi phí sản xuất chung : thông qua việc giảm tối đa chi phí quản lý, xếp tổ chức lại máy công ty cho bớt cồng kềnh, giảm thiểu phận không cần thiết làm tăng chi phí sản , giảm thiểu chi phí hội họp, điện nước… Ngồi , cơng ty phải tiến hành sản xuất quy trình thống theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 từ khâu kiểm tra vật liệu đầu vào, biện pháp tổ chức thi công , nghiệm thu giai đoạn nhằm phát triển kịp thời sai sót để biện pháp xử lý để tránh thiệt hại lớn hơn, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm uy tính cơng ty thương trường 2) Tăng cường công tác quản lý thu hồi vốn kết hợp với việc lựa chọn nguồn vốn huy động vốn cho phù hợp: * Với công tác thu hồi vốn : Tăng cường giám sát trách nhiệm nhân viên làm côngtác thu hồi vốn, nâng cao khả đàm phán thương lượng Đối với khoản nợ đọng cần thái độ cương , biện pháp giải dứt điểm tránh tình trạng để ùn tắc ảnh hưởng đến tâm lý công nhân viên Bên cạnh cơng ty áp dụng chiến lược giá theo điều kiện tín dụng, tức hợp đồng công ty nên ghi rõ với chủ thầu thời gian toán ,nếu trả trước thời gian khoảng thời gian giảm giá phần trăm Ngược lại chủ đầu chậm toán phải chịu tiền lãi theo lãi suất hạn ngân hàng Điều khuyến khích nhà thầu nhanh chóng tốn cho cơng ty, điều giúp cho công ty giảm thiểu chi phí lãi vay, thu hồi vốn nhanh để đầu vào dựu án khác Với công tác huy động thu hút vốn : Vấn đề huy động sử dụng hiệu nguồn vốn ln tốn khó cho doanh nghiệp cơng ty nằm ngồi số Hiện cơng ty tăng cường huy động nguồn vốn từ cổ đơng tổ chức tín dụng từ thị trường tài chính, ngồi việc dùng vốn đầu cho lĩnh vực xây dựng cơng ty mở rộng đầu sang lĩnh vực khác : kinh doanh bất động sản, sản xuất kinh doanh sản phẩm phụ lắp đặt hệ thống điện, cống ,hàng may mặc …điều tăng khả quay vòng vốn lưu động, khoản dư 64 thừa để trợ giúp cho ngành xây dựng.Biện pháp giúp cho công ty tăng lực cạnh tranh so với nhiều doanh nghiệp xây dựng khác Công ty tạo vốn cách hợp lý cách phát triển sản xuất kinh doanh mua bán vật liệu xây dựng tham gia nhiều lĩnh vực khác khả quay vòng vốn nhanh phải lấy nguyên tắc “lấy ngắn nuôi dài” nhằm mở rộng thị trường , nâng cao tiềm lực tài cho công ty Đối với tài sản dạng máy móc thiết bị khấu hao hết , khơng giá trị sử dụng, làm giảm suất chất lượng cơng trình tiến hành lý nhằm thu hồi vốn đầu , giảm chi phí bảo quản sửa chữa bảo dưỡng Điều vừa giúp cơng ty vốn để đầu , lại vừa giảm chi phí , hạ giá thành tăng lực cạnh tranh cho công ty Một biện pháp cơng ty huy động nguồn vốn từ nội công ty với lãi suất thích hợp, nguồn vốn ổn định cho công ty Tuy nhiên , để hoạt động huy động vốn hiệu ngồi mức lãi suất phù hợp cơng ty nên biện pháp tun truyền thuyết phục tồn cơng nhân viên lợi ích việc cho công ty vay vốn Điều giúp cơng ty nâng cao lực tài chính, tạo sức bật cạnh tranh, tăng hiệu hoạt động cho công ty đồng nghĩa với thu nhập lao động cơng ty tăng Ngồi cơng ty khơng ngừng trì, củng cố mối quan hệ với tổ chức tín dụng, ngân hàng để nhận bảo lãnh, ủng hộ họ tham gia dự thầu Về vốn điều lệ công ty 16.000.000.000 đồng , chiếm tỷ trọng thấp so với quy mô hoạt động tổng tài sản cơng ty, nên khó cho đơn vị việc dự thầu thi cơng cơng trình lớn Vì vậy, cơng ty cần phải kế hoạch huy động vốn , để thêm vốn đầu máy móc thiết bị bổ sung thêm vốn lưu động , hạn chế bớt chi phi lãi vay ngân hàng, từ làm gia tăng thêm hiệu sản xuất kinh doanh nâng cao lực cạnh tranh công ty với đối thủ khác 3) Thực tổ chức, xếp lại tăng cường giáo dục đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên : Hoàn thiện hệ thống tổ chức quản lý doanh nghiệp : Qua thời gian vào hoạt động thực tế, hệ thống tổ chức quản lý công ty bộc lộ nhiều điểm bất cập 65 cơng ty số thay đôi kịp thời nhằm nâng cao lực cạnh tranh Tuy tổ chức quản lý theo mơ hình tập trung thống từ xuống xong phòng ban phận trực tiếp sản xuất cơng ty quan hệ mật thiets với nhau, giám sát giúp đỡ Giao nhiệm vụ cụ thể cho phận, cá nhân để tăng cường trách nhiệm phát huy tính chủ động sáng tạo công việc, gắn quyền lợi trách nhiệm cá nhân , phận qua trình thực nhiệm vụ giao Cải cách thủ tục quy trình tác nghiệp thực biện pháp tiết kiệm nhằm giảm chi phí quản lý sản xuất kinh doanh Công tác tổ chức: Sắp xếp lại phận phòng ban để phù hợp với mơ hình tổng cơng ty (đứng đầu Tổng giám đốc) cho phù hợp với quy mô lực cơng ty, từ nâng cao vị đơn vị quan hệ với đối tác dự thầu Đào tạo phát triển nguồn nhân lực : Công ty nhận thấy người nhân tố đầu vào vô quan trọng định đến sựu phát triển khả cạnh tranh công ty.Do đào tạo người đường ngắn để tiếp cận với khoa học kỹ thuật tiên tiến nghệ thuật quản lý đại Để nâng cao chất lượng cán công nhân viên công ty nên thực số biện pháp sau: - Lập kế hoạch hàng năm việc thực đào tạo đội ngũ cán công nhân viên theo yêu cầu nhiệm vụ công ty , phải xác định rõ đối tượng, số lượng bố trí sử dụng sau đào tạo Ngồi cơng ty mời người giảng dạy công ty cho đội ngũ nhân viên giúp họ vừa tiết kiệm chi phí thời gian lại vừa thực hành, điều tốt để nâng cao kiến thức người lao động - Vì cơng trình thi cơng bị ảnh hưởng điều kiện thời tiết nhiều tính thời vụ nên đơi thừa lực lượng lao động lại thiếu nhiều Do công ty phải kế hoạch tuyển dụng lao động ngắn hạn thời vụ lao động giản đơn để đáp ứng tiến Thực tổ chức , xếp lại tăng cường giáo dục đào tạo bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên : - Sàng lọc đội ngũ nhân viên máy khơng đủ sức khoẻ, trình độ sang phận giản đơn cho nghỉ theo chế độ, thay vào người đủ 66 thể lực trí lực vận hành hiệu guồng máy công ty thời đại Và để chọn người làm tốt vị trí cần kế hoạch tuyển chọn thông qua kỳ sát hạch kiến thức công ty thi tuyển công khai thông tin đại chúng nhằm thu hút chọn nhân tài thực - Đào tạo tin học, ngoại ngữ cho nhân viên - Bồi dường nâng cao tay nghề cho lái xe, thợ sủa chữa cho phù hợp yêu cầu - Tuyển dụng thêm nhân viên kỹ thuật xây dựng,kinh tế Xây dựng chế độ lương, thưởng hợp lý Đây công cụ để kích thích người lao động làm việc hăng say, làm việc với suất cao hơn, thu hút nhân tài trì họ gắn bó lâu dài với cơng ty 4) Phát huy biện pháp cải tiến kỹ thuật, đầu nâng cao lực máy móc thiết bị thi cơng : Mặc dù máy móc thiết bị công ty nhiều đa dạng song nhiều thiết bị cũ lạc hậu mà với tiềm lực cơng ty chưa thể mua cơng nghệ , đại nước ngồi Do thời gian qua công ty áp dụng số biện pháp hiệu như: cơng nghệ qua cũ, khơng giá trị thi cơng loại bỏ tránh tình trạng gây tổn hại đến chất lượng cơng trình làm tăng chi phí sửa chữa Còn thiết bị giá trị sử dụng cơng ty tăng cường cải tiến, tu sửa, bảo dưỡng nhằm làm tăng tuổi thọ khả sử dụng máy Ngoài cơng ty khơng ngừng tìm kiếm hình thức tài trợ vốn thông qua hợp đồng mua bán trả chậm, th tài để mua máy móc thiết bị công ty Các biện pháp thực làm tăng lực cạnh tranh công ty thời gian qua Như phân tích ta thấy trình độ máy móc thiết bị ảnh hưởng lớn đến chất lượng,tính kinh tế, tính kỹ thuật, mỹ thuật, chi phí tiến độ thi cơng cơng trình Mà thiết bị cơng ty đa phần “già”, suất thấp, tăng thêm nhiều chi phí bảo dưỡng, sửa chữa cho cơng ty Vì để nâng cao lực cạnh tranh công ty nên thực theo hướng sau : Thứ nhất, thiết bị cũ không giá trị sử dụng cơng ty nên tiến hành lý nhằm thu hồi vốn đầu tư, giảm chi phí cho bảo trì sửa chữa, chi phí bến bãi vận chuyển 67 Thứ hai thiết bị mà giá trị sử dụng cơng ty nên tập trung cải tiến phục hồi sửa chữa, nâng cấp tăng giá trị sử dụng thiết bị.Đây biện pháp đơn giản, tốn giúp cơng ty đảm bảo tiến độ thi cơng cơng nhân quen với công nghệ Thứ ba với số máy móc thiết bị thiếu cơng ty nên lập kế hoạch đầu thơng qua hình thức th tài chính, vay ngân hàng, hợp đồng liên doanh, liên kết thuê hoạt động TSCĐ cho phù hợp với tài cơng ty nhu cầu sử dụng thiết bị 5) Xây dựng phát triển văn hoá doanh nghiệp : “Doanh nghiệp nhận sắc riêng tạo hình ảnh đẹp mắt tiêu dùng xã hội “, doanh nghiệp cần xây dựng cho sắc văn hố riêng Lãnh đạo cơng ty cần phải tăng cường giáo dục nhân viên văn hoá doanh nghiệp từ trang phục nhân viên, cách trang trí, bày biện cơng ty, thái độ cách ứng xử với khách hàng, chất lượng hàng hoá dịch vụ đến uy tín,danh tiếng, thương hiệu cơng ty Giúp họ thấy nét riêng công ty mình, làm họ thên yêu mến cống hiến sáng tạo, nhiệt tình, hợp tác sản xuất để đạt hiệu cao Củng cố tăng cường mối quan hệ ngoại giao với quan ban ngành, yếu tố quan trọng định đến hiệu SXKD công ty, từ nâng cao vị công ty thị trường 68 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Đất nước trình đổi phát triển theo hướng CNH-HĐH, nhu cầu xây dựng lớn, thực hội thuận lợi cho ngành xây dựng phát triển Mặt khác với trình hội nhập WTO, hội mang đến cho doanh nghiệp nhiều thuận lợi để phát triển, song khó khăn thử thách khơng phải Nhận thức điều doanh nghiệp nói chung doanh nghiệp ngành xây dựng nói riêng phải cố gắng khai thác, tận dụng tối đa lợi sẵn đồng thời khắc phục hồn thiện mặt hạn chế, để đủ dức cạnh tranh đối thủ khác không nước mà tiến xa khu vực thé giới 5.1 Kết luận Qua phân tích thực trạng hoạt động Công ty Cổ phần ĐT-XD-SX-TM Tấn Dũng năm gần em nhận thấy: cơng ty mặt hạn chế như: tiềm lực vốn hạn hẹp, trình độ cơng nghệ lạc hậu, chưa đại, trình độ nhân hạn chế với nhũng ưu như: kinh nghiệm thi cơng, cơng suất máy móc thiết bị, phương pháp tổ chức quản lí thi cơng khoa học, mối quan hệ ngoại giao tốt với chủ đầu nỗ lực cố gắng tập thể công nhân viên thời gian qua thực khẳng định cơng ty đã, phát triển mạnh mẽ để khảng định chỗ đứng kinh tế thị trường đầy thử thách công ty đối thủ cạnh tranh mạnh lĩnh vực xây dựng địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh nói riêng Việt Nam nói chung Để nâng cao lực cạnh tranh cho công ty, khóa luận đề xuất giải pháp sau: nâng cao chất lượng sản phẩm hạ tối đa giá thành xây lắp cơng trình, tăng cường cơng tác quản lý thu hồi vốn kết hợp với việc lựa chọn nguồn vốn huy động vốn cho phù hợp, thực tổ chức, xếp lại tăng cường giáo dục đào tạo bồi 69 dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, phát huy biện pháp cải tiến kỹ thuật, đầu nâng cao lực máy móc thiết bị thi cơng… 5.2 Kiến nghị - Nhà nước cần phải xây dựng tài liệu thông tin lực nhà thầu xây dựng Việt nam để làm sở lựa chọn nhà thầu hoạt động xây dựng - Đổi chế quản lý đầu xây dựng nhằm nâng cao chất lượng cơng trình, chống thất thốt, thất thu lãng phí, tăng cường vai trò Hội nghề nghiệp quản lý hành nghề kỹ sư, đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Ngành - Quy hoạch lại ngành Vật liệu xây dựng, để doanh nghiệp xây dựng tiếp cận nguồn nguyên vật liệu nước giá rẻ - Hồn thiện chế, sách lĩnh vực quản lý nhà nước ngành, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra giám sát đầu xây dựng dự án vốn ngân sách nhà nước, nâng cao hiệu đầu tư, chất lượng cơng trình; - Đổi nâng cao chất lượng cơng tác quy hoạch, kiểm sốt chặt dự án phát triển đô thị theo quy hoạch, kế hoạch; Tập trung giải tình trạng đóng băng thị trường bất động sản gắn với thực chiến lược nhà quốc gia; Thực giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp… 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO Côg ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng , Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD phương hướng hoạt động năm 2010, 2011, 2012 Công ty Cổ phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng, Báo cáo tài kiểm tốn năm 2010, 2011, 2012 Điều lệ hoạt động Công ty Cổ Phần Đầu Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng Luật cạnh tranh số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 M.Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, NXB Kỷ luật PGS.TS Nguyễn Thị Liên Diệp, Th.S Phan Văn Nam, Chiến lược & Chính sách kinh doanh (năm 2006), NXB Lao động-Xã Hội Theo báo VnEconomy.com www.Chinhphu.vn Luận văn Thạc sỹ Phạm Minh Tuấn “Nâng cao lực cạnh tranh công ty Cổ Phần Sữa Vinamilk” Đại học Kinh tế 71 ... “ Nâng cao lực cạnh tranh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng nhằm tới mục tiêu sau: 1.2.1 Mục tiêu chung Nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sản. .. Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh cho công ty 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Sản Xuất Thương. .. phân tích, tổng hợp để làm rõ thực trạng lực cạnh tranh công ty Cổ phần Đầu Tư Xây Dựng Sản Xuất Thương Mại Tấn Dũng giải pháp nâng cao lực cạnh tranh công ty Chương V: Kết luận kiến nghị Từ phân
- Xem thêm -

Xem thêm: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN DŨNG , NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN DŨNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn