KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP VÀ SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ MẦM BỆNH TRONG MẪU DỊCH HẦU HỌNG TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

69 11 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ***************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HẤP SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ MẦM BỆNH TRONG MẪU DỊCH HẦU HỌNG TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Sinh viên thực : LÊ THỊ NGỌC THÚY Lớp : DH08DY Ngành : Dược Thú Y Niên khóa : 2008 – 2013 Tháng 05/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI-THÚ Y ************** LÊ THỊ NGỌC THÚY KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HẤP SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ MẦM BỆNH TRONG MẪU DỊCH HẦU HỌNG TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y chuyên ngành dược Giáo viên hướng dẫn TS NGUYỄN TẤT TOÀN ThS ĐỖ TIẾN DUY Tháng 05/2013 i PHIẾU XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Thúy Luận văn: “ Khảo sát tình hình bệnh hấp diện số mầm bệnh mẫu dịch hầu họng heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi” Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét, đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp Ngày…… tháng……năm… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Tất Toàn ThS Đỗ Tiến Duy ii LỜI CẢM ƠN  Thành kính ghi ơn Cha mẹ, người nuôi dưỡng, dạy dỗ, ln bên cạnh động viên để có ngày hôm  Xin chân thành biết ơn TS Nguyễn Tất Tồn ThS Đỗ Tiến Duy tận tình giảng dạy, hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi cho tơi hồn thành luận văn tốt nghiệp  Xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu trường Đại Học Nơng Lâm TP.HCM Ban Chủ Nhiệm tồn thể thầy cô khoa chăn nuôi thú y tận tình dạy hỗ trợ tơi suốt q trình học tập trường hồn thành khóa luận Gia đình Anh Mỹ tồn thể em trại yêu thương bảo tận tình thời gian thực tập trại  Gửi lời cảm ơn đến Các bạn, anh chị nhóm đề tài “Bệnh hấp phức hợp heo” thực trao đổi kiến thức suốt thời gian qua Tập hể lớp DH08DY bạn bè, anh chị bên cạnh động viên giúp đỡ suốt thời gian thực tập hoàn thành tốt luận văn Xin chân thành cảm ơn! Lê Thị Ngọc Thúy iii MỤC LỤC Trang Trang tựa i Phiếu xác nhận giáo viên hướng dẫn ii Lời cảm ơn iii Tóm tắt iv Mục lục vi Danh sách chữ viết tắt x Danh sách bảng xi Danh sách hình xii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương TỔNG QUAN 2.1 Hệ hấp 2.1.1 Cấu tạo thể học hệ hấp 2.1.2 Các thể hấp 2.2 Một số yếu tố ảnh hưởng đến bệnh đường hấp 2.2.1 Dinh dưỡng 2.2.2 Tiểu khí hậu chuồng ni 2.2.2.1 Nhiệt độ 2.2.2.2 Ẩm độ 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng khác 2.2.3.1 Các khí có hại bụi chuồng ni 2.2.3.2 Yếu tố vi sinh vật gây bệnh 2.3 Một số bệnh thường gặp đường hấp iv 2.3.1 Hội chứng rối loạn sinh sản hấp ((Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome - PRRS) 2.3.2 Bệnh cúm heo (Swine influenza) 2.3.3 Hội chứng còi cọc sau cai sữa (PWMS) 10 2.3.4 Bệnh viêm phổi Mycoplasma hyopneumoniae (MH) 12 2.3.5 Bệnh tụ huyết trùng thể viêm phổi (Pasteurellosis) 12 2.3.6 Bệnh viêm phổi viêm màng phổi 12 2.3.7 Bệnh Haemophillus parasuis (bệnh Glasser) 13 2.4 lược hấp phức hợp (Porcine respiratory disease complex - PRDC) 14 2.5 lược phương pháp lấy mẫu dịch hầu hong 15 2.6 Lược duyệt số cơng trình nghiên cứu 16 Chương NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 18 3.1 Thời gian địa điểm 18 3.1.1 Thời gian 18 3.1.2 Địa điểm 18 3.2 Đối tượng nghiên cứu 18 3.3 Nội dung nghiên cứu 18 3.4 Điều kiện khảo sát 18 3.4.1 Hệ thống chuồng trại 18 3.4.2 Chế độ thức ăn nước uống 19 3.4.3 Chăm sóc ni dưỡng heo khảo sát 19 3.5 Phương pháp nghiên cứu 19 3.5.1 Bố trí khảo sát 19 3.5.2 Khảo sát tiểu khí hậu chuồng nuôi (nhiệt độ, ẩm độ) 19 3.5.2.1 Dụng cụ 20 3.5.2.2 Cách tiến hành 20 3.5.2.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 20 3.5.3 Khảo sát tình hình bệnh hấp heo 20 3.5.3.1 Dụng cụ 20 v 3.5.3.2 Cách tiến hành 20 3.5.3.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 21 3.5.4 Khảo sát diện số mầm bệnh mẫu dịch hầu họng heo 22 3.5.4.Bố trí khảo sát 22 3.5.4.1 Dụng cụ 22 3.5.4.2 Cách tiến hành 22 3.5.4.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 23 3.5.5 Đánh giá hiệu điều trị bệnh hấp trại 23 3.5.5.1 Liệu pháp điều trị trại 23 3.5.5.2 Cách tiến hành 24 3.5.5.3 Các tiêu theo dõi cơng thức tính 24 3.6 Phần mềm xử lý 24 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 25 4.1 Kết khảo sát tiểu khí hậu chuồng ni 25 4.1.1 Nhiệt độ chuồng nuôi 25 4.1.2 Ẩm độ chuồng nuôi 26 4.2 Kết khảo sát biểu bệnh đường hấp heo 28 4.2.1 Tỷ lệ bệnh hấp heo khảo sát 28 4.2.2 Tỷ lệ ngày biểu hấp heo 29 4.2.3 Kết khảo sát bệnh khác 30 4.2.3.1 Tỷ lệ tiêu chảy 30 4.2.3.1 Tỷ lệ viêm khớp 32 4.3 Ghi nhận khả diện số mầm bệnh dịch hầu họng heo 33 4.4 Hiệu điều trị bệnh hấp trại 33 Chương KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO 37 PHỤ LỤC 42 vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT ADN : acid deoxyadenosine APP : Actinobacillus pleuropneumoniae ELISA : Enzyme Linked Immuno Sorbent Assay HP : Haemophilus parasuis LA : long acting LMLM : lở mồm long móng ME : Metabolic energy (năng lượng trao đổi) MH : Mycoplasma hyopneumoniae PCR : Polymerase chain reaction PCV : Porcine Circovirus PED : Porcine Epidemic Diarhoea Ppm : parts per million PRD : Porcine respiratory disease complex PRRSV : Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome Virus PWMS : Post Weaning multisystemic wasting syndrome RH : Relative humidity RT_PCR : Real time Polymerase chain reaction SIV : Swine influenza virus Tb : trung bình THT : tụ huyết trùng TL : tỷ lệ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Vùng nhiệt độ thích hợp cho heo giai đoạn khác Bảng 2.2 Vùng nhiệt độ thích hợp cho phát triển heo Bảng 2.3 Mối tương quan ẩm độ khơng khí chuồng ni Bảng 2.4 Tỷ lệ đàn heo nhiễm số bệnh đường hấp vài quốc gia Bảng 3.1 đồ bố trí khảo sát 19 Bảng 3.2 Lấy mẫu dịch hầu họng 22 Bảng 4.1 Nhiệt độ trung bình chuồng ni qua tháng khảo sát 25 Bảng 4.2 Ẩm độ trung bình chuồng ni qua tháng khảo sát 27 Bảng 4.3 Tỷ lệ bệnh hấp heo khảo sát 29 Bảng 4.4 Tỷ lệ (TL) ngày biểu hấp heo khảo sát 30 Bảng 4.5 Tỷ lệ tiêu chảy 31 Bảng 4.6 Tỷ lệ chết heo đợt dịch PED 32 Bảng 4.7 Tỷ lệ viêm khớp 33 Bảng 4.8 Kết xét nghiệm PCR mẫu dịch hầu họng 34 Bảng 4.9 Hjiêu điều trị bệnh hấp thời gian khảo sát 35 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Heo bị còi cọc PCV2 đánh dấu xanh 10 Hình 2.2 Phổi có bệnh tích nhục hóa đối xứng 11 Hình 3.1 Ghi nhận heo có biểu bệnh hấp 21 Hình 3.2 Heo tiêu chảy 21 Hình 3.3 Heo bị viêm khớp 21 Hình 3.4 Heo nhai dây 23 Hình 3.2 Thu thập mẫu dịch hầu họng 23 ix Phụ lục 1.3: đồ lấy mẫu dịch hầu họng heo khảo sát Mẫu hh1* hh2* hh3* hh6 hh7 hh8 hh4* hh9 hh10 hh5* hh11 ngày tuổi 44 31 26 35 34 số lấy mẫu 12 11 8 43 44 14 42 11 60 60 58 16 14 Triệu chứng lâm sàng heo ho, viêm khớp, tiêu chảy đàn vài heo gầy còm, xù lơng, tiêu chảy, heo ho vài heo khịt mũi, hắt vài heo khịt mũi, hắt hơi, heo ho vài heo khịt mũi, hắt xù lông, xổ mũi đàn, ho ngắn khan, tiêu chảy heo ốm yếu, hắt hơi, ho, tiêu chảy, chết tiêu chảy heo ốm yếu, hắt hơi, ho, tiêu chảy, chết tiêu chảy vài heo sổ mũi, hắt hơi, heo bị viêm khớp Thể trạng heo bình thường heo xù lơng, ho Ghi chú: hh1: mẫu hấp; *: mẫu xét nghiệm PCR/RT_PCR 45 Phụ lục 1.4 Thành phần hàm lượng hoạt chất thuốc bổ trợ Thuốc Hipravit - T Hipravit AD3E Catosal Gluco –K-Cmine Thành phần Vitamin C Vitamin D3 Vitamin B3 Vitamin K3 Niacinamide pantothenic acid Vitamin B6 Vitamin B2 Vitamin B1 Vitamin E Vitamin A Vitamin A Vitamin D3 Vitamin E 1_(Butyllamino)_1 methylethyl _phosphonic acid Vitamin B12 Methyl Hydroxybenzoate Hàm lượng 50 mg/ml 2.000 IU/ml 0,03 mg/ml mg/ml 40 mg/ml 25 mg/ml mg/ml g/ml mg/ml mg/ml 10.000 IU/ml 6.000.000 IU 10.000.000 IU 600 IU 10 g mg 100 mg Ginseng Gluconate calci Vitamin K Vitamin C Vitamin B12 Tolfenamic acid Adenosin triphosphat 10.000 mg 30.000 mg 1.000 mg 5.000 mg 10 mg 4.500 mg 10.000 mg 46 PHỤ LỤC XỬ LÝ THỐNG KÊ 1: Nhiệt độ, ẩm độ 1.1 One-way ANOVA: nhiệt độ versus đợt Source DF SS MS F P tháng 8,846 2,949 13,69 0,000 Error 12 2,585 0,215 Total 15 11,431 S = 0,4641 R-Sq = 77,39% R-Sq(adj) = 71,73% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N 12 Mean 26,710 StDev -+ -+ -+ -+ 0,564 25,415 0,419 26,902 0,533 27,440 0,290 ( -* -) ( * -) ( -* ) ( -* -) -+ -+ -+ -+ 25,60 26,40 27,20 28,00 Pooled StDev = 0,464 Grouping Information Using Tukey Method tháng N Mean 27,4401 Grouping A 26,9018 A 12 26,7098 A 25,4152 B 1.2 One-way ANOVA: Ẩm độ versus đợt Source DF SS MS F P tháng 16,20 5,40 2,91 0,078 Error 12 22,30 1,86 Total 15 38,50 S = 1,363 R-Sq = 42,08% R-Sq(adj) = 27,59% Level N Mean StDev 12 78,812 2,324 76,339 0,782 ( -* -) 76,366 1,079 ( -* -) 77,316 0,507 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -75,0 76,5 78,0 47 79,5 Pooled StDev = 1,363 Grouping Information Using Tukey Method tháng N Mean Grouping 12 78,812 A 77,316 A 76,366 A 76,339 A Tỷ lệ biểu hấp trung bình 2.1 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng 12 Total heo heo không hấp bệnh Total 18 215 233 16,69 216,31 0,102 0,008 23 182 14,69 190,31 4,706 0,363 90 6,73 87,27 1,110 0,086 135 9,89 128,11 4,797 0,370 48 622 205 94 138 670 Chi-Sq = 11,542 DF = P-Value = 0,009 2.2 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng 12 tháng 12 heo heo không hấp bệnh Total 18 215 233 21,81 211,19 0,666 0,069 23 182 19,19 185,81 0,757 0,078 205 48 Total 41 397 438 Chi-Sq = 1,569 DF = P-Value = 0,210 2.3 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng 12 tháng 12 Total heo heo không hấp bệnh Total 18 215 233 15,68 217,32 0,345 0,025 90 6,32 87,68 0,854 0,062 22 305 94 327 Chi-Sq = 1,285 DF = P-Value = 0,257 2.4 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng 12 tháng 12 Total heo heo không hấp bệnh Total 233 18 215 13,19 219,81 1,755 0,105 135 7,81 130,19 2,963 0,178 21 350 138 371 Chi-Sq = 5,002 DF = P-Value = 0,025 2.5 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng tháng 2 heo heo không hấp bệnh Total 205 23 182 18,51 186,49 1,088 0,108 90 8,49 85,51 2,373 0,236 94 49 Total 27 272 299 Chi-Sq = 3,805 DF = P-Value = 0,051 2.6 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng tháng 3 Total heo heo không hấp bệnh Total 205 23 182 15,54 189,46 3,582 0,294 135 10,46 127,54 5,321 0,436 26 317 138 343 Chi-Sq = 9,633 DF = P-Value = 0,00 2.7 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ heo biểu hấp tháng tháng 3 Total heo heo không hấp bệnh Total 90 94 2,84 91,16 0,478 0,015 135 4,16 133,84 0,325 0,010 225 138 232 Chi-Sq = 0,828 DF = P-Value = 0,363 Tỷ lệ ho trung bình 3.1 Chi-Square Test: tháng giai đoạn khảo sát 12 Ho không ho Total 15 218 233 13,21 219,79 0,241 0,014 19 186 11,63 193,37 4,676 0,281 92 205 94 50 Total 5,33 88,67 2,082 0,125 136 7,83 130,17 4,338 0,261 38 632 138 670 Chi-Sq = 12,018 DF = P-Value = 0,007 3.2 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho tháng 12 tháng 12 Total Ho không ho Total 15 218 233 18,09 214,91 0,527 0,044 19 186 15,91 189,09 0,599 0,050 34 404 205 438 Chi-Sq = 1,220 DF = P-Value = 0,269 3.3 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho tháng 12 tháng Ho 12 Total không ho Total 233 15 218 12,11 220,89 0,688 0,038 92 4,89 89,11 1,705 0,094 17 310 94 327 Chi-Sq = 2,525 DF = P-Value = 0,112 3.4 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho tháng 12 tháng 12 Ho không ho Total 15 218 233 10,68 222,32 1,751 0,084 51 Total 136 6,32 131,68 2,956 0,142 17 354 138 371 Chi-Sq = 4,933 DF = P-Value = 0,026 3.5 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho tháng tháng 2 Total Ho không ho Total 19 186 205 14,40 190,60 1,471 0,111 92 6,60 87,40 3,208 0,242 21 278 94 299 Chi-Sq = 5,032 DF = P-Value = 0,025 3.6 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho tháng tháng Ho Total không ho Total 205 19 186 12,55 192,45 3,314 0,216 136 8,45 129,55 4,922 0,321 21 322 138 343 Chi-Sq = 8,773 DF = P-Value = 0,003 3.7 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho đợt tháng tháng 3 Ho không ho Total 92 94 1,62 92,38 0,089 0,002 136 2,38 135,62 138 52 Total 0,060 0,001 228 232 Chi-Sq = 0,152 DF = P-Value = 0,697 Chi-Square Test: tỷ lệ ngày ho trung bình tháng 12 Total ho khong ho Total 45 8576 8621 42,08 8578,92 0,203 0,001 63 7522 37,02 7547,98 18,228 0,089 3470 16,98 3461,02 4,746 0,023 5101 24,92 5081,08 15,926 0,078 121 24669 7585 3478 5106 24790 Chi-Sq = 39,294 DF = P-Value = 0,000 4.1 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày ho tháng 12 tháng 12 Total ho khong ho Total 45 8576 8621 57,45 8563,55 2,699 0,018 63 7522 50,55 7534,45 3,067 0,021 108 16098 7585 16206 Chi-Sq = 5,805 DF = P-Value = 0,016 4.2 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày ho tháng 12 tháng 53 ho 12 Total khong ho 45 8576 37,76 8583,24 1,386 0,006 3470 15,24 3462,76 3,436 0,015 53 12046 Total 8621 3478 12099 Chi-Sq = 4,844 DF = P-Value = 0,028 4.3 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ho ngày tháng 12 tháng 12 Total ho khong ho Total 45 8576 8621 31,40 8589,60 5,889 0,022 5101 18,60 5087,40 9,943 0,036 50 13677 5106 13727 Chi-Sq = 15,889 DF = P-Value = 0,000 4.4 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày ho tháng tháng 2 Total ho khong ho Total 3470 3478 22,12 3455,88 9,014 0,058 63 7622 48,88 7636,12 4,080 0,026 71 11092 7685 11163 Chi-Sq = 13,178 DF = P-Value = 0,000 4.5 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày ho tháng tháng 54 ho Total khong ho Total 7585 63 7522 40,64 7544,36 12,300 0,066 5101 27,36 5078,64 18,272 0,098 68 12623 5106 12691 Chi-Sq = 30,738 DF = P-Value = 0,000 4.6 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày ho tháng tháng 3 Total ho khong ho Total 3470 3478 5,27 3472,73 1,418 0,002 5101 7,73 5098,27 0,966 0,001 13 8571 5106 8584 Chi-Sq = 2,387 DF = P-Value = 0,122 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày thở bụng trung bình ngày tb 12 ngày không Total 8621 8619 6,26 8614,74 2,899 0,002 7577 5,51 7579,49 1,128 0,001 3471 2,52 3474,48 4,784 0,003 5104 3,71 5102,29 0,786 0,001 7585 3477 5106 55 Total 18 24771 24789 Chi-Sq = 9,604 DF = P-Value = 0,022 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ ngày ho kết hợp không 12 Total kết hợp Kết hợp Total 8614 8621 8617,17 3,83 0,001 2,635 7581 7581,63 3,37 0,000 0,120 3478 3476,46 1,54 0,001 1,543 5106 5103,73 2,27 0,001 2,266 24779 11 7585 3478 5106 24790 Chi-Sq = 6,566 DF = P-Value = 0,087 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ Tiêu chảy trung bình tháng 12 không tc Tiêu chảy Total 160 73 233 146,41 86,59 1,262 2,134 143 62 128,81 76,19 1,562 2,642 94 59,07 34,93 59,066 99,866 118 20 86,71 51,29 205 94 138 56 Total 11,288 19,086 421 249 670 Chi-Sq = 196,906 DF = P-Value = 0,000 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng 12 Total sống Chết Total 230 233 226,43 6,57 0,056 1,938 200 199,22 5,78 0,003 0,105 90 94,27 2,73 0,193 6,654 135 135,08 3,92 0,000 0,002 655 19 205 97 139 674 Chi-Sq = 8,952 DF = P-Value = 0,030 8.1 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng 12 tháng Chết 12 Total sống Total 233 230 4,26 228,74 0,371 0,007 200 3,74 201,26 0,421 0,008 430 205 438 Chi-Sq = 0,806 DF = P-Value = 0,369 8.2 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng 12 tháng 12 Chết sống Total 230 233 57 Total 7,06 225,94 2,335 0,073 90 2,94 94,06 5,609 0,175 10 320 97 330 Chi-Sq = 8,193 DF = P-Value = 0,004 8.3 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng 12 tháng 12 Total Chết sống Total 230 233 4,38 228,62 0,437 0,008 135 2,62 136,38 0,733 0,014 365 139 372 Chi-Sq = 1,192 DF = P-Value = 0,275 8.4 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng tháng Chết Total sống Total 205 200 8,15 196,85 1,215 0,050 90 3,85 93,15 2,567 0,106 12 290 97 302 Chi-Sq = 3,939 DF = P-Value = 0,047 8.5 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng tháng Chết sống Total 200 205 5,36 199,64 0,025 0,001 58 Total 135 3,64 135,36 0,036 0,001 335 139 344 Chi-Sq = 0,063 DF = P-Value = 0,802 8.6 Chi-Square Test: So sánh tỷ lệ chết tháng tháng 3 Total Chết sống Total 90 97 4,52 92,48 1,359 0,066 135 6,48 132,52 0,948 0,046 11 225 139 236 Chi-Sq = 2,420 DF = P-Value = 0,120 59 ... NI-THÚ Y ************** LÊ THỊ NGỌC THÚY KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP VÀ SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ MẦM BỆNH TRONG MẪU DỊCH HẦU HỌNG TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu... hấp heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi Ghi nhận diện số mầm bệnh mẫu dịch hầu họng heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi Ghi nhận hiệu điều trị bệnh hô hấp trại Chương TỔNG QUAN 2.1 Hệ hô hấp 2.1.1 Cấu... tên sinh viên thực hiện: Lê Thị Ngọc Thúy Luận văn: “ Khảo sát tình hình bệnh hơ hấp diện số mầm bệnh mẫu dịch hầu họng heo từ cai sữa đến 60 ngày tuổi Đã hồn thành khóa luận theo u cầu giáo viên
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP VÀ SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ MẦM BỆNH TRONG MẪU DỊCH HẦU HỌNG TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI , KHẢO SÁT TÌNH HÌNH BỆNH HÔ HẤP VÀ SỰ HIỆN DIỆN MỘT SỐ MẦM BỆNH TRONG MẪU DỊCH HẦU HỌNG TRÊN HEO TỪ CAI SỮA ĐẾN 60 NGÀY TUỔI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn