KHẢO SÁT MÔ BỆNH HỌC PHỔI VIÊM VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VIRÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HÔ HẤP

62 13 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT BỆNH HỌC PHỔI VIÊM MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VI-RÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HẤP Sinh viên thực hiện: ĐỒNG THỊ THANH TRANG Lớp: DH08TY Ngành: Bác sĩ thý y Niên khóa: 2008-2013 Tháng 04/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CHĂN NUÔI – THÚ Y **************** ĐỒNG THỊ THANH TRANG KHẢO SÁT BỆNH HỌC PHỔI VIÊM MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VI-RÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HẤP Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng yêu cầu Bác sỹ thú y Giáo viên hƣớng dẫn: TS NGUYỄN TẤT TOÀN ThS ĐỖ TIẾN DUY Tháng 04/2013 i “KHẢO SÁT BỆNH HỌC PHỔI VIÊM MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VI-RÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HẤP ” t - ii Chân thành kính dâng lòng biết ơn đến cha mẹ, ngƣời sinh thành, nuôi dƣỡng con, bên cạnh, ủng hộ động viên Niềm tin tình yêu bố mẹ giúp vững bƣớc đến thành cơng Xin đƣợc bày tỏ lòng biết ơn đến Ban Giám hiệu Trƣờng Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm Khoa Chăn Nuôi – Thú Y, tồn thể q thầy tận tình giảng dạy truyền đạt cho em kiến thức chuyên môn nhƣ kinh nghiệm vô quý báu suốt thời gian học tập trƣờng Xin đƣợc chân thành cảm ơn TS Nguyễn Tất Toàn ThS Đỗ Tiến Duy hƣớng dẫn, bảo tận tình cho em trình thực đề tài, giúp đỡ em không kiến thức, kinh nghiệm chuyên mơn mà tƣ duy, vốn sống Chân thành cảm ơn BSTY: Huỳnh, Dung, Liễu, Toan, bạn nhóm đề tài Bệnh hấp phức hợp anh chị bệnh xá thú y trƣờng Đại học Nơng Lâm TP HCM, nhiệt tình giúp đỡ em thực đề tài Thân gửi lời cảm ơn đến lớp DH08TY giúp đỡ chia sẻ vui buồn, động viên Trang suốt thời gian học tập thực đề tài Chúc tất tốt nghiệp, thành đạt cống hiến hết mình, sống ý nghĩa TP Hồ Chí Minh, Ngày 01 Tháng 04 Năm 2013 Đồng Thị Thanh Trang iii Đề tài: “KHẢO SÁT BỆNH HỌC PHỔI VIÊM MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VI-RÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HẤP” khảo sát bệnh học phổi viêm vi- rút PRRSV, PCV2 CSFV heo có hội chứng rối loạn hấp xét nghiệm PCR/RT-PCR Thực nghiên cứu 28 heo Khảo sát bệnh học ghi nhận có hai dạng phổi viêm PRDC viêm phổi kẽ xuất với tỷ lệ lần lƣợt 67,9% 32,1% Các dạng viêm ghép PRDC viêm kẽ (100%), viêm phế quản phổi (73,7%) viêm nghi MH (36,8%) Sự diện vi-rút tổng số phổi heo xét nghiệm: PRRSV chủng Bắc Mỹ có tỷ lệ dƣơng tính cao 75,0% (53,6% dƣơng tính với chủng Trung Quốc); Tiếp đến tỷ lệ PCV2 dƣơng tính 63,6% CSFV có tỷ lệ 39,3% Tỷ lệ nhiễm vi-rút ca PRDC hầu hết cao ca viêm phổi kẽ lần lƣợt PRRSV (78,9% phổi PRDC 66,7% phổi viêm kẽ), PCV2 (52,6% phổi PRDC; 44,4% phổi viêm kẽ), nhiên, kết dƣơng tính với CSFV ngƣợc lại (36,8% phổi viêm PRDC; 44,4% phổi viêm kẽ) Tổ hợp nhiễm ghép mầm bệnh phổ biến tổ hợp đồng nhiễm PRRSV chủng Bắc Mỹ với PRRSV chủng độc lực cao Trung Quốc xuất với tỷ lệ 53,6% Tiếp theo tổ hợp nhiễm ghép PRRSV PCV2 có tỷ lệ 42,9% Trên ca PRDC, tổ hợp nhiễm ghép mầm bệnh PRRSV với PCV2 cao so với ca viêm phổi kẽ (47,4% phổi PRDC 33,3% phổi viêm kẽ) Đặc biệt, tổ hợp nhiễm ghép mầm bệnh PRRSV, PCV2 CSFV chiếm 26,3% ca PRDC iv ii iii iv v viii ix Ồ x Chƣơng 1MỞ ĐẦU .1 1.1 Đặt vấn đề .1 1.2 Mục đích 1.3 Yêu cầu Chƣơng TỔNG QUAN 2.1 Hội chứng rối loạn hấp heo .3 2.2 Căn nguyên gây rối loạn hấp PRDC heo .4 2.2.1 Porcine Respiratory and Reproductive Syndrome Virus (PRRSV) 2.2.2 Porcine Circovirus type (PCV2) .6 2.2.3 Dịch tả heo (CSFV) 2.3 Kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction) RT-PCR 10 2.3.1 Kỹ thuật PCR (Polymerase chain reaction) .10 2.3.1.1 10 2.3.1.2 11 2.3.1.3 .11 2.3.1.4 .12 2.3.2 RT – PCR (Reverse Transcriptase – Polymerase Chain reaction) 12 2.4 Các cơng trình nghiên cứu nƣớc liên quan 13 Chƣơng NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 15 3.1 Thời gian, địa điểm .15 3.1.1 Thời gian 15 v 3.1.2 Địa điểm 15 3.2 Đối tƣợng nghiên cứu 15 3.3 Dụng cụ, vật liệu 15 3.4 Nội dung nghiên cứu 16 3.5 Phƣơng pháp nghiên cứu 16 3.5.1 Bố trí nghiên cứu 16 17 3.5.3 Thu thập mẫu 17 3.5.4 Phƣơng pháp đánh giá phân loại phổi viêm .18 3.5.4.1 18 3.5.4.2 .18 3.5.4.3 Các .20 3.5.5 Xác định nguyên vi-rút kỹ thuật PCR/RT-PCR .20 3.5.5.1 Mục đích 20 3.5.5.2 20 3.5.5.3 21 3.5.5.4 Phƣơng pháp xác định mối liên hệ diện PCV2, CSFV, PRRSV phổi PRDC viêm kẽ 23 3.5.5.5 Chỉ tiêu theo dõi 24 3.6 Xử lý số liệu 24 Chƣơng 25 4.1 Kết phân loại phổi viêm .25 4.2 Kết xác định diện PCV2, CSFV, PRRSV (PCR/RT-PCR) 28 4.2.1 Tỷ lệ dƣơng tính chung 28 4.2.2 Tỷ lệ dƣơng tính theo tỉnh khảo sát 30 4.3 Mối liên hệ tỷ lệ diện PCV2, CSFV, PRRSV theo dạng phổi viêm 31 4.4 Kết nhiễm ghép mầm bệnh heo mắc bệnh hấp 33 Chƣơng 35 5.1 Kết luận .35 vi 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 A PHẦN TIẾNG VIỆT 36 B PHẦN TIẾNG ANH 39 44 vii ADN: Acid Deoxyribo Nucleic ARN: Acid Ribo Nucleic CSFV: Classical Swine Fever Virus – Vi-rút gây bệnh dịch tả heo PCR: Polymerase Chain Reaction PCV2: Porcine Circovirus type – Vi-rút gây hội chứng còi cọc sau cai sữa heo PMWS: Post-weaning Multisystemic Wasting Syndrome PRDC: Porcine Respiratory Disease Complex PRRSV: Porcine Reproductive & Respiratory Syndrome virus – Vi-rút gây Hội chứng rối loạn sinh sản hấp heo RT – PCR: Reverse Transcriptase Polymerase Chain Reaction SIV: Swine Influenza Virus - Vi-rút gây bệnh cúm heo viii 17 Bảng 3.2 Tên trình tự đoạn mồi .22 25 -rút .28 Bảng 4.3 Tỉ lệ dƣơng tính theo tỉnh khảo sát .30 ện 33 ix Nguyễn Tất Toàn, Nguyễn Thị Phƣớc Ninh Đỗ Tiến Duy, 2010 Xác định tuổi nhiễm biểu lâm sàng Mycoplasma hyopneumoniae heo theo mẹ đến 56 ngày tuổi kỹ thuật PCR Tạp chí KHKT Nông Lâm Nghiệp 2010 10 Nguyễn Thị Lan Nguyễn Thị Hoa, 2012 RT-PCR Tạp chí Khoa học Phát triển Tập 10 số 2-2012: 301 – 306 11 Nguyễn Văn Cảm, Nguyễn Tùng, Nguyễn Đăng Thọ, Tống Hữu Hiế “Điều tra lưu hành PRRS đàn lợn số tỉnh Việt Nam” Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y 12011: 12 Phan Trung Nghĩa Nguyễn Nhƣ Thanh, 2012 Một số đặc điểm tần số dịch bệnh heo Tai xanh Bến Tre (từ tháng đến tháng 10 năm 2010) Tạp chí Khoa học kỹ thuật thú y tập XIX số 1-2012: 34-39 13 Tô Long Thành, 2007 Hội chứng rối loạn sinh sản hấp lợn Tạp chí Khoa học Thú y, tập XIV, số 3:81-89 14 Trần Hữu Nghĩa, 2011 Khảo sát tỉ lệ dương tính vi-rút PCV2 heo bị bệnh hấp tỉ lệ có kháng thể kháng PCV2 heo khỏe địa bàn TP.HỒ CHÍ MINH Luận văn tốt nghiệp Đại học Nơng Lâm Tp.HCM 15 Trần Thanh Phong, 2000 Bệnh truyền nhiễm heo vi khuẩn vi-rút Đại học Nông Lâm TP HCM 16 Trần Thị Bích Liên, 2011 Đặc điểm dịch tễ hôi chứng rối loạn sinh sản hấp (PRRS) heo giai đoạn 2003-2007 thử nghiệm vaccine phòng 37 bệnh Tp Hồ Chí Minh vùng lân cận Luận án tiến sĩ nông nghiệp, Trƣờng đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh 17 18 Trần Thị Dân, Lƣơng Quý Phƣơng, Nguyễn Ngọc Tuân, Thái Quốc Hiếu, Nguyễn Việt Nga Hồ Huỳnh Mai, 2008 Phân tích di truyền vi rút dịch tả heo tỉnh Tiền Giang Trƣờng Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh 19 Trần Thị Dân, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Thị Phƣớc Ninh, Nguyễn Ngọc Tuân, Đỗ Tiến Duy, Nguyễn Ngọc Hải Nguyễn Văn Khanh, 2005 Xác định tuổi nhiễm phương pháp phát Mycoplasma hyopneumoniae vi-rút PRRS traị chăn nuôi heo Tạp chí KHKT Nơng Lâm Nghiệp 23/2005: 256-259 38 B PHẦN TIẾNG ANH 20 Allan, G.M., Ellis, J.A., 2000 Porcine circoviruses: a review Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 12, 3–14 21 Allan, G.M., McNeilly, F., Cassidy, J.P., Reilly, G.A.C., Adair, B., Ellis, J.A., McNulty, M.S., 1995 Pathogenesis of porcine circovi-rus, experimental infections of colostrum deprived piglets and examination of pig fetal material Veterinary Microbiology 44, 49–64 22 Barbara E Straw, Sylvie D’ Allaire, William L Mengelling and David J Taylor Disease of Swine Iowa State Uni Press/Ames, Iowa, USA 1999 23 Chae C., 2005 A review of porcine circovirus 2-associated syndromes and diseases The veterinary journal 169: 326-336 24 Chauhan R S., 2010 Text book of Veterynary Phathology: Quik review and self Assessment Ibdc publishers 25 Done, S.H., 2002 Porcine respiratory disease complex (PRDC) The Pig Journal 50, 174–196 26 Eileen L Thacker and Roongroje Thanawongnuwech, 2002 Porcine Respiratory Disease Complex Thai Journal of Veterinary Medicine 32:125134 27 Eileen L Thacker, 2001 Porcine respiratory disease complex – what is it and why does it remain a problem? The Pig Journal 48, 66–70 39 28 Ellis, J., Krakowka, S., Allan, G., Clark, E., Kennedy, S., 1999 The clinical scope of porcine reproductive and respiratory syndrome virus has expanded since 1987; an alternative perspective Veter-inary Pathology 36, 262–265 29 Hansen M S, Pors S E, Jensen H E, Bille-Hansen, Bisgaard M, Flachs E M, and Nielsen O L, 2010 An investigation of the pathology and pathogens associated with Porcine respiratory disease complex in Denmark Sciencedirect Slsevier, 1-12 30 Harding, J.C., Clark, E.G., 1997 Recognizing and diagnosing postweaning multisystemic wasting syndrome (PMWS) Swine Health and Production 5, 201–203 31 Harms, P.A., Halbur, P.G., Sorden, S.D., 2002 Three cases of porcine respiratory disease complex associated with porcine circovirus type infection Journal of Swine Health and Production 10, 27–30 32 Harms, P.A., Halbur, P.G., Sorden, S.D., 2002 Three cases of porcine respiratory disease complex associated with porcine circovirus type infection Journal of Swine Health and Production 10, 27–30 33 Harms, P.A., Sorden, S.D., Halbur, P.G., Bolin, S.R., Lager, K.M., Morozov, I., Paul, P.S., 2001 Experimental reproduction of severe disease in CD/CD pigs concurrently infected with type porcine circovirus and porcine reproductive and respiratory syndrome virus Veterinary Pathology 38, 528– 539 34 Hirohito Ogawaa, Osamu Tairaa, Takuya Hirai, Hiromi Takeuchi, Aki Nagao, Yoshiki Ishikawa, Kotaro Tuchiya, Tetsuo Nunoya, Susumu Ueda Multiplex 40 PCR and multiplex RT-PCR for inclusive detection of major swine DNA and RNA viruses in pigs with multiple infections Journal of Virological Methods 160 (2009) 210–214 35 Jackson Peter and Peter D Cockcroft, 2007 Handbook of Pig medicine: Diseases of the Respiratory system Saunders Elsevier 36 Josephson, G., Charbonneau, G., 2001 Case report of reproductive problems in new startup operation Journal of Swine Health and Production 9, 258–259 37 Kim, J., Chae, C., 2002 Simultaneous detection of porcine circovirus and porcine parvovirus in naturally and experimentally coin-fected pigs by double in situ hybridization Journal of Veterinary Diagnostic Investigation 14, 236–240 38 Kim, J., Chung, H.-K., Chae, C., 2003 Association of porcine circovirus with porcine respiratory disease complex The Veter-inary Journal 166, 251–256 39 Krakowka, S., Ellis, J.A., Meehan, B., Kennedy, S., McNeilly, F., Allan, G., 2000 Viral wasting syndrome of swine: experimental reproduction of postweaning multisystemic wasting syndrome in gnotobiotic swine by coinfection with porcine circovirus and porcine parvovirus Veterinary Pathology 37, 254–263 40 Ladekjaer-Mikkelsen, A.-S., Nielsen, J., Storgaard, T., Botner, A., Allan, G., cNeilly, F., 2001 Transplacental infections with PCV-2 associated with eproductive failure in a gilt Veterinary Record 148, 759–760 41 41 Mankertz, A., Persson, F., Mankertz, J., Blaess, G., Buhk, H.-J., 1997 Mapping and characterization of the origin of DNA replication of porcine circovirus Journal of Virology 71, 2562–2566 42 Meehan, B.M., McNeilly, F., Todd, D., Kennedy, S., Jewhurst, V.A., Ellis, J.A., Hassard, L.E., Clark, E.G., Haines, D.M., Allan, G.M., 1998 Characterization of novel circovirus DNAs associated with wasting syndromes in pigs Journal of General Virology 79, 2171– 2179 43 OConnor, B., Grauvreau, H., West, K., Bogdan, J., Ayroud, M., Clark, E.G., Konoby, C., Allan, G., Ellis, J.A., 2001 Multiple porcine circovirus 2associated abortion and repdocutive failure in a multisite swine production unit Canadian Veterinary Journal 42, 551–553 44 Patrick G Halbur Porcine respiratory disease complex Iowa State University,College of Veterinary Medicine, Veterinary Diagnostic Laboratory, Ames, Iowa 45 Sarma D K, Krishna, Jyoti Mishri, 2008 Classical swine fever in pigs and its status in India: A review The Indian journal of animal science 12-2008 46 Studdert, M.J., 1993 Circoviridae: new viruses of pigs, parrots and chickens Australian Veterinary Journal 70, 121–122 47 Sunsan L Brockmeier, Patrick GH., and Eileen L Thacker, 2002 Porcine Respiratory Disease Complex Textbook of polymicrobial diseases 1edition Publisher Washington (DC): ASM Press (Brogden KA, Guthmiller JM, editors) 231-257 42 48 Suradhat S., Kesdangsakonwut S., Sada W., Buranapraditkun S., Wongsawang R and Thanawongnuwech R., 2005 Negative impact of porcine reproductive and respiratory syndrome virus infection on the efficacy of classical swine fever vaccine Vaccine 24 - 2006: 2634-2642 49 Susan L Brockmeier, Kelly M Lager, 2002 Experimental airborne transmission of porcine reproductive and respiratory syndrome virus and Bordetella bronchiseptica Original Research Article.Veterinary Microbiology, 89-2002: 267-275 50 Tischer, I., Mields, W., Wolff, D., Vagt, M., Greim, W., 1986 Studies on epidemiology and pathogenicity of porcine circovirus Archivesof Virology 91, 271–276 51 Todd, D., Niagro, F.D., Ritchie, B.W., Curran, W., Allan, G.M., Lukert, P.D., Latimer, K.S., Steffens, W.L., McNulty, M.S., 1991 Comparison of three animals viruses with circular single-stranded DNA genomes Archives of Virology 117, 129–135 52 Vegad J L and Madhu Swamy, 2010 A text book of Veterynary Systemic pathology Ibdc publishers 53 William G VanAlstine Disease of swine: Respiratory System WileyBlackwell 54 Zimmerman, J J., Yoon, K.-J., Wills, R W., and Swenson, S L 1997 General overview of PRRSV: A perspective from the United States Vet Microbiol 55: 187-196 43 BIÊN BẢN MỔ KHÁM I Thông tin trại Họ tên trại :……………………………………………………………………… Địa :………………………………………………………………………… Ngƣời liên hệ ……………………… Số điện thoại………….………………… Loại gia súc……………………… …Trọng lƣợng:……………… ………… Giới tính ………………………………Số thú khám…………………………… Tình trạng thú…………………………………………………………………… II Bệnh sử Tổng đàn thú có bệnh…………………………………………………………… Số thú bệnh …………………………Tỷ lệ bệnh……………………………… Số thú chết ………………………….Tỷ lệ chết……… ……………………… Tỷ lệ loại…………………………….Tỷ lệ điều trị khỏi……….………….…… Triệu chứng lâm sàng (Sốt, Ho, Da, lông, hạch, vv)………………………… ………………………………………………………………………………… Thời gian điều trị bệnh cho heo: Loại kháng sinh: III Kết mổ khám *Bệnh tích mổ khám (ghi tóm tắt hoạc khoanh tròn vào mục thích hợp) Hạch bẹn (sƣng / màu vàng đồng / khác)………… …………điểm Hạch phổi (sƣng / phù nề / xuất huyết / khác)………………… điểm -Phổi: có loại bệnh tích xuất hiện: điểm bệnh tích ( /100%) 44 Viêm kẽ Hóa gan Nhục hóa Ổ mủ Viêm dính sƣờn Xẹp Khí thủng Thủy thủng Hạch phổi sƣng lớn 10 Khác……………………… 11 Dịch chất lòng phế quản/tiểu phế quản: nhiều trung bình -Cơ quan khác: + Tim………………………………………………………………………… + Não………………………………………………………………………… + Gan………………………………………………………………………… + Ruột/hạch màng treo ruột……………………………………… ……… + Thận……………………………………………………………… ……… + Não………………………………………………………………………… + Khớp………………………………………,,…………………………… -Các ghi nhận khác:…………………………………………… …………… Hình ảnh phổi kèm theo: … có, ….khơng,… :………….… ……… *Loại bệnh phẩm thu thập Phổi Hạch (bẹn / phổi / ruột) Thận Lách Gan Ruột Dạ dày Khác………… * Yêu cầu xét nghiệm (Vi thể, KSĐ, PCR, Phân lập vi khuẩn…) Kết sau xét nghiệm (đính kèm)………………………………… …… Ngày………….tháng…………năm……… Ngƣời mổ khám 45 PHƢƠNG PHÁP CẮT VI THỂ Mẫu bệnh phẩm sau cắt khỏi thể thú, đƣợc ngâm formol 10% xử lý theo quy trình sau: Xử lý bệnh phẩm Cố định mẫu (Tissue fixation) - Cố định mẫu lần dung dịch formalin 10% (hoặc neutral buffered formalin 10%) sau cắt khỏi thể thú 12-24h, nhiệt độ phòng (33-370C), thể tích formalin 10-20 lần mẫu - Cố định mẫu lần hai dung dịch formalin 10% (hoặc cũ) nhƣng cắt mẫu vào vùng bệnh tích với kích thƣớc mỏng vừa với cassette (độ dày
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT MÔ BỆNH HỌC PHỔI VIÊM VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VIRÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HÔ HẤP , KHẢO SÁT MÔ BỆNH HỌC PHỔI VIÊM VÀ MỘT SỐ CĂN NGUYÊN VIRÚT TRÊN HEO RỐI LOẠN HÔ HẤP

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn