BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018

5 87 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:37

BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018 ĐẢNG BỘ PHƯỜNG MỸ THẠNH Chi bộ: Văn Phòng Ủy Ban ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM Mỹ Thạnh, ngày 22 tháng 11 năm 2018 BẢN KIỂM ĐIỂM NHÂN Năm 2018 - Họ tên: Lê Thị Hoàng Phượng Ngày sinh: 29/10/1965 - Chức vụ Đảng: Đảng ủy viên - Chức vụ quyền: Phó Chủ tịch HĐND phường - Đơn vị công tác: UBND Phường Mỹ Thạnh - Chi bộ: Văn phòng ủy ban I Ưu điểm, kết đạt Về phẩm chất trị; đạo đức, lối sống; ý thức tổ chức kỷ luật; tác phong, lề lối làm việc: - Về tư tưởng trị: + Tuyệt đối trung thành với mục tiêu lý tưởng đảng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh trị, Điều lệ Đảng, nghị Đảng + Chấp hành tốt đường lối, chủ trương, sách Đảng pháp luật Nhà nước, đóng đầy đủ thuế nguồn quỹ địa phương + Tham gia tốt phong trào địa phương phát động Vận động người thân người xung quanh thực + Chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng + Nói viết với quan điểm, đường lối Đảng, sách, pháp luật Nhà nước - Về phẩm chất đạo đức, lối sống: + Giữ gìn phẩm chất đạo đức cách mạng người cán bộ, đảng viên, sống giản dị, lành mạnh, hòa đồng với người xung quanh đồng nghiệp + Đoàn kết nội bộ, không chia phe phái kéo bè, kéo cánh, khơng quan liêu tham nhũng + Có mối quan hệ tốt với chòm xóm, láng giềng, nêu cao tinh thần thái độ phục vụ nhân dân, quan tâm giúp đở nhân dân + Khơng tham lãng phí, thực hành tiết kiệm + Có trách nhiệm trước khó khăn, xúc đáng nhân dân - Về ý thức tổ chức kỷ luật: + Chấp hành tốt tổ chức kỷ luật + Phục tùng tuyệt đối phân công điều động Đảng - Về tác phong, lề lối làm việc: + Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm cơng việc, nói đơi với làm, gương mẫu đầu công việc, tế nhị giao tiếp + Trung thực thẳng thắn, cơng tâm khách quan, hướng dẫn nhân dân tận tình - Về đấu tranh phòng, chống biểu suy thóai tư tưởng trị, đạo đức lối sống,"tự diễn biến", "tự chuển hóa" nhân + Mạnh dạn đấu tranh với cán có biểu suy thối đạo đức, lối sống, nói làm trái với chủ trương Đảng, sách pháp luật Nhà nước, địa phương + Trong sinh hoạt chi thường xuyên giáo dục trị, tư tưởng cho đảng viên đảng viên trẻ + Bản thân thường xuyên nghiên cứu sâu Chỉ thị, Nghị + Quan tâm giáo dục, giúp đỡ tạo điều kiện cho cán trẻ từ phường đến khóm có lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức tốt với thiệu bồi dưỡng dự nguồn cán lãnh đạo chủ chốt + Kiên chống biểu không chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức Đảng; sa sút ý chí phấn đấu, khơng gương mẫu công tác: “Vô kỷ luật, kỷ luật không nghiêm” + Kiên đấu tranh với biểu nói hội nghị khác, nói ngồi hội nghị khác: “Lại có người trước mặt tốt, sau lưng xấu” + Kiên chống “Bệnh hẹp hòi”, “Nhiều thứ bệnh, chủ nghĩa địa phương, chủ nghĩa nhân, khuynh hướng tham danh vọng, tham địa vị, dìm người giỏi, bệnh hủ hóa, v.v., bệnh hẹp hòi mà ra” + Kiên đấu tranh chống tham ơ, lãng phí, lợi dụng chức vụ, quyền hạn cấu kết với đối tượng khác để trục lợi + Nghiêm túc nghiên cứu học tập quán triệt chủ trương, đường lối, Nghị Đảng, sách pháp luật nhà nước Bản thân gương mẫu, trung tâm đoàn kết thống tập thể; sống giản dị, hòa đồng với đồng chí, đồng nghiệp, biết tiếp thu lắng nghe ý kiến đóng góp tập thể nhân tinh thần cầu thị cơng tác tự phê bình phê bình Về thực chức trách nhiệm vụ giao: - Nâng cao trình độ chun mơn, nghiệp vụ, nổ công tác, không đùn đẩy trách nhiệm - Điều hành công việc nhịp nhàng, đồng - Trong lãnh đạo thực nhiệm vụ, thân thường xuyên đơn đốc, kiểm tra, nhắc nhở, giúp đở đồng chí, đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ - Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp tốt với ngành, đoàn thể thực nhiệm vụ Luôn gương mẫu công việc - Gần gũi, lắng nghe tôn trọng ý kiến nhân dân, không gây phiền hà cho nhân dân, hướng dẫn tận tình - Bản thân ln hồn thành tốt nhiệm vụ giao, hồn thành nhiệm vụ chun mơn - Là Đảng ủy viên thân ln hồn thành nhiệm vụ giao như: đoàn thể vận động nguồn quỹ , quỹ "vì người nghèo", quỹ đền ơn đáp nghĩa, vận động học phẩm cho học sinh nghèo, vận động cất nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, tuyên truyền vận đông nhân dân mua bảo hiểm y tế, vận đơng lót gạch vĩa hè - Là Đảng ủy viên phụ trách địa bàn thân thường xuyên xuống khóm để hổ trợ khóm Hòa Thạnh thực hồn thành tiêu - Là Bí thư chi thân ln thực tốt nhiệm vụ Bí thư như: Tổ chừ sinh hoạt đảng hàng tháng, thường xuyên giáo dục trị tư tưởng cho đảng viên, đảng viên trẻ làm tốt công tác phát triển đảng thường xuyên nhắc nhở đảng viên Chi thực tốt cơng tác tự phê bình phê bình, nhắc nhở tùng đảng viên hồn thành tốt tiêu nhiệm vụ giao Thường xuyên quan tâm đến nguồn cán trẻ có lực, trình độ, có phẩm chất đạo đức giới thiệu để tạo nguồn cán chủ chốt phường Là trung tâm đoàn kết chi bộ, thực tốt quy chế dân chủ Chi - Là Phó chủ tịch HĐND phường thân tổ chức tốt kỳ họp HĐND phường năm 2018, phối hợp với UBND, UBMTTQ phường tổ chức cho đại biểu HĐND cấp tiếp xúc cử tri đối thoại trực tiếp với nhân dân trước sau kỳ họp Tổ chức cho đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri phường Thường xuyên xuống địa bàn để nắm bắt kịp thời ý kiến đề xuất cử tri, đồng thời có phản ánh với ngành, cấp để giải vấn đề đáng cử tri - Tham gia đầy đủ buổi tiếp xúc cử tri địa bàn khóm trước sau kỳ họp HĐND phường - Xây dựng kế hoạch giám sát, khảo sát năm 2018 - Thành lập đoàn giám sát, đoàn khảo sát địa bàn khóm - Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri trước sau kỳ họp để phản ánh ngành có liên quan giải kịp thời vấn đề xúc cử tri - Bản thân chủ động công việc - Tham gia đoàn vận động nguồn quỹ địa phương - Tham gia vận động nghĩa vụ qn - Tham gia tốt cơng tác hòa giải - Thường xuyên xuống địa bàn phụ trách để hổ trợ khóm hồn thành tốt nhiệm vụ - Là trưởng Ban kinh tế- xã hội thân làm tốt nhiệm vụ như: xây dựng kế hoạch giám sát, tổ chức thực tốt công tác giám tháng cuối năm 2018 - Hoàn thành tiêu, nhiệm vụ giao năm Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm: - Bản thân thực tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo chuyên đề hàng năm - Đưa việc học tập làm theo tư tưởng, đạo dức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng Chương trình, kế hoạch hành động hàng năm để đảng viên Chi tu dưỡng ,rèn luyện theo phong cách Bác - Xây dựng người cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực liêm khiết II Hạn chế, khuyết điểm nguyên nhân: - Trong sinh hoạt chi đôi lúc chưa thời gian quy định Do đảng viên đông, nhiều ngành khác nên phải chờ đợi họp - Trong thực nhiệm vụ hổ trợ khóm, đơi lúc nóng tính nơn nóng cơng việc - Đóng góp thẳng thắn cho đồn thể khóm nên dể lòng - Việc nắm bắt dư luận đôi lúc chưa kịp thời III Kết khắc phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước - Trong học tập Nghị trước đảng viên chi vắng nhiều qua sinh hoạt chi hàng tháng nhắc nhở nên năm 2018 đảng viên chi tham gia đầy đủ - Hạn chế năm 2017 chưa thẳng thắn đóng góp khuyết điểm cho đảng viên chi Trong năm 2018 khắc phục IV.Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm V Làm rõ trách nhiệm nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể ( có) VI Phương hướng, biện pháp khắc phục khuyết điểm - Tranh thủ thời gian mời họp trước dài ngày để đảng viên xếp thời gian họp chi định kỳ theo quy định - Thực tốt nhiệm vụ hổ trợ khóm thực đạt tiêu giao - Trong thực nhiệm vụ đóng góp cho đồn thể khóm nhẹ nhàng hơn, khắc phục tính nóng thực nhiệm vụ - Quan tâm nhiều việc nắm bắt dư luận xã hội VII Tự nhận mức xếp loại chất lượng - Xếp loại cán bộ, cơng chức viên chức: Hồn thành xuất sắc nhiệm vụ - Xếp loại đảng viên: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ NGƯỜI TỰ KIỂM ĐIỂM Lê Thị Hoàng Phượng Đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức - Nhận xét, đánh giá người quản lý, sử dụng công chức, viên chức - Mức xếp loại chất lượng công chức, viên chức THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN, ĐƠN VỊ Đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên - Nhân xét, đánh giá chi ủy: - Chi đề xuất xếp loại mức chất lượng T/M CHI ỦY (CHI BỘ} - Đảng ủy, chi ủy sở xếp loại mức chất lượng T/M ĐẢNG ỦY (CHI ỦY) ... - Hạn chế năm 2017 chưa thẳng thắn đóng góp khuyết điểm cho đảng viên chi Trong năm 2018 khắc phục IV.Giải trình vấn đề gợi ý kiểm điểm V Làm rõ trách nhiệm cá nhân hạn chế, khuyết điểm tập thể... tháng cuối năm 2018 - Hoàn thành tiêu, nhiệm vụ giao năm Việc thực cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu hàng năm: - Bản thân thực tốt cam kết tu dưỡng, rèn luyện theo chuyên đề hàng năm - Đưa... phục hạn chế, khuyết điểm cấp có thẩm quyền kết luận kỳ kiểm điểm trước - Trong học tập Nghị trước đảng viên chi vắng nhiều qua sinh hoạt chi hàng tháng nhắc nhở nên năm 2018 đảng viên chi tham
- Xem thêm -

Xem thêm: BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018, BẢN KIỂM ĐIỂM CÁ NHÂN NĂM 2018

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn