đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái nguyên lần 1 có lời giải

12 52 1
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:23

SỞ GD & ĐT THÁI NGUYÊN THPT CHUYÊN THÁI NGUYÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu 41: Kim loại sau độ cứng cao nhất? A Ag B Al C Cr D Fe Câu 42: Tên gọi C2H5NH2 A etylamin B metylamin C đimetylamin D Propylamin Câu 43: Trong công nghiệp, Mg điều chế cách đây? A Cho Fe vào dung dịch MgCl2 B Cho K vào dung dịch Mg(NO3)2 C Điện phân nóng chảy MgCl2 D Điện phân dung dịch MgSO4 Câu 44: Polime sau thuộc loại polime thiên nhiên A Polipropilen B Tinh bột C Polistiren D Polietilen Câu 45: Cho kim loại sau: Al, Cu, Au, Ag Kim loại dẫn điện tốt kim loại A Au B Al C Cu D Ag Câu 46: Trong thực tế, không sử dụng cách sau để bảo vệ kim loại khỏi ăn mòn? A Tráng Sn lên bề mặt sắt B Tráng Zn lên bề mặt sắt C Gắn Cu với kim loại sắt D Phủ lớp sơn lên bề mặt sắt Câu 47: Cho dãy kim loại: Al, Cu, Fe, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H 2SO4 loãng A B C D Câu 48: Chất phản ứng màu biurê A tinh bột B chất béo C protein D saccarozơ Câu 49: Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch A NaNO3 B CaCl2 C KCl D NaCl Câu 50: Etyl propionat este mùi thơm dứa Công thức etyl propionat A C2H5COOC2H5 B C2H5COOCH3 C CH3COOCH3 D HCOOC2H5 Câu 51: Chất thuộc loại đisaccarit A Saccarozơ B Glucozơ C Fructozơ D Xenlulozơ Câu 52: Để thu kim loại Cu từ dung dịch CuSO4 theo phương pháp thủy luyện, dùng kim loại sau đây? A Ca B Fe C Na D Ag Câu 53: Tính chất hóa học đặc trưng kim loại A Tính oxi hóa B Tính bazơ C Tính axit D Tính khử Câu 54: Số este cơng thức phân tử C4H8O2 A B C D Câu 55: Từ 180 gam glucozơ, phương pháp lên men rượu, thu a gam ancol etylic (hiệu suất 80%) Oxi hoá 0,1a gam ancol etylic phương pháp lên men giấm, thu hỗn hợp X Để trung hoà hỗn hợp X cần 700 ml dung dịch NaOH 0,2M Hiệu suất trình lên men giấm A 87,5% B 90,0% C 80,5% D 75,8% Câu 56: Cho m gam NaOH vào lít dung dịch NaHCO3 nồng độ a mol/l, thu lít dung dịch X Lấy lít dung dịch X tác dụng với dung dịch BaCl2 (dư) thu 11,82 gam kết tủa Mặt khác, cho lít dung dịch X vào dung dịch CaCl2 (dư) đun nóng, sau kết thúc phản ứng thu 7,0 gam kết tủa Giá trị a, m tương ứng là: A 0,08 4,8 B 0,04 4,8 C 0,07 3,2 D 0,14 2,4 Câu 57: Cho 2,0 gam hỗn hợp X gồm metylamin, đimetylamin phản ứng vừa đủ với 0,05 mol HCl, thu m gam muối Giá trị m A 4,725 B 3,425 C 3,825 D 2,550 Câu 58: tripeptit mạch hở khác loại thủy phân hoàn toàn thu amino axit: glyxin, alanin valin? A B C D Câu 59: Dung dịch X gồm 0,02 mol Cu(NO3)2 0,1 mol H2SO4 Khối lượng Fe tối đa phản ứng với X (biết NO sản phẩm khử N+5) A 3,36 B 5,60 C 4,48 D 2,40 Câu 60: Cho a mol sắt tác dụng với a mol khí clo, thu hỗn hợp rắn X Cho H2O vào X, thu dung dịch Y Biết phản ứng xảy hoàn toàn Dung dịch Y không phản ứng với chất sau đây? A NaOH B Cl2 C AgNO3 D Cu Câu 61: Cho cặp oxi hóa khử xếp theo chiều tăng dần tính oxi hóa dạng oxi hóa sau: Fe2+/Fe, Cu2+/Cu Fe3+/Fe2+ Phát biểu sau đúng? A Fe2+ oxi hóa Cu thành Cu2+ B Cu2+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ C Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ D Cu khử Fe3+ thành Fe Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn a gam triglixerit X cần vừa đủ 4,83 mol O2, thu 3,42 mol CO2 3,18 mol H2O Mặt khác, cho a gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH, thu b gam muối Giá trị b A 57,12 B 53,16 C 60,36 D 54,84 Câu 63: Điện phân (điện cực trơ) dung dịch X chứa 0,2 mol CuSO4 0,12 mol NaCl dòng điện cường độ 2A Thể tích khí (đktc) anot sau 9650 giây điện phân A 2,240 B 1,792 C 2,912 D 1,344 Câu 64: Cho tơ sau: tơ xenlulozơ axetat, tơ capron, tơ nitron, tơ visco, tơ nilon-6,6 tơ thuộc loại poliamit? A B C D Câu 65: Cho 100 ml dung dịch amino axit X nồng độ 0,04M tác dụng vừa đủ với 80 ml dung dịch NaOH 0,5M, thu dung dịch chứa gam muối Công thức X A (NH2)2C4H7-COOH B NH2-C3H6COOH C NH2-C3H5(COOH)2 D NH2-C2H4COOH Câu 66: Cho hình vẽ mơ tả thí nghiệm điều chế chất lỏng Y từ dung dịch X Biết dung dịch chứa 3,0 gam axit CH3COOH với 2,76 gam C2H5OH, H2SO4 đặc làm chất xúc tác, thu 2,2 gam chất lỏng Y Hiệu suất phản ứng tạo thành Y A 41,66% B 50,00% C 20,75% D 25,00% Câu 67: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ phản ứng axit nitric với xenlulozơ (hiệu suất phản ứng 60% tính theo xenlulozơ) Nếu dùng xenlulozơ khối lượng xenlulozơ trinitrat điều chế A 3,67 B 1,10 C 2,20 D 2,97 Câu 68: Nhỏ từ từ đến dư dung dịch Ba(OH)2 vào dung dịch gồm Al2(SO4)3 AlCl3 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa (y gam) vào số mol Ba(OH)2 (x mol) biểu diễn đồ thị bên, khối lượng kết tủa cực đại m gam Giá trị m A 6,99 B 8,55 C 11,67 D 10,11 Câu 69: Cho phát biểu sau: (a) Hiđro hóa hồn tồn glucozơ tạo axit gluconic (b) Ở điều kiện thường, glucozơ saccarozơ chất rắn, dễ tan nước (c) Xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất tơ nhân tạo chế tạo thuốc súng khơng khói (d) Amilopectin tinh bột liên kết α-1,4-glicozit (e) Sacarozơ bị hóa đen H2SO4 đặc (f) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ dùng để pha chế thuốc Số phát biểu A B C D Câu 70: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho kim loại Cu dư vào dung dịch Fe(NO3)3 (b) Sục khí CO2 dư vào dung dịch NaOH (c) Cho Na2CO3 vào dung dịch Ca(HCO3)2 (tỉ lệ mol :1) (d) Cho bột Fe dư vào dung dịch FeCl3 (e) Cho hỗn hợp BaO Al2O3 (tỉ lệ mol : 1) vào nước dư (g) Cho hỗn hợp Fe2O3 Cu (tỉ lệ mol : 1) vào dung dịch HCl dư Sau phản ứng xảy hồn tồn, số thí nghiệm thu dung dịch chứa muối A B C D Câu 71: Thực thí nghiệm sau: (a) Sục khí CH3NH2 vào dung dịch CH3COOH (b) Đun nóng tinh bột dung dịch H2SO4 lỗng (c) Sục khí H2 vào nồi kín chứa triolein (xúc tác Ni), đun nóng (d) Nhỏ vài giọt nước brom vào dung dịch anilin (e) Cho dung dịch HCl vào dung dịch axit glutamic (g) Cho dung dịch metyl fomat vào dung dịch AgNO3/NH3, đun nóng Số thí nghiệm xảy phản ứng là: A B C D Câu 72: Cho cặp chất: (a) Na2CO3 BaCl2; (b) NaCl Ba(NO3)2; (c) NaOH H2SO4; (d) H3PO4 AgNO3 Số cặp chất xảy phản ứng dung dịch thu kết tủa là: A B C D Câu 73: Hỗn hợp X chứa ba este mạch hở, phân tử chứa loại nhóm chức tạo axit cacboxylic chức Đốt cháy hết 0,2 mol X cần dùng 0,52 mol O2, thu 0,48 mol H2O Đun nóng 24,96 gam X cần dùng 560 ml dung dịch NaOH 0,75M thu hỗn hợp Y chứa ancol tổng khối lượng 13,38 gam hỗn hợp Z gồm hai muối, a gam muối A b gam muối B (MA < MB) Tỉ lệ gần a : b A 0,8 B 1,4 C 0,6 D 1,2 Câu 74: Cho phát biểu sau: (a) Điện phân dung dịch NaCl với điện cực trơ, thu khí H2 catot (b) Dùng khí CO dư khử CuO nung nóng, thu kim loại Cu (c) Để hợp kim Fe-Ni ngồi khơng khí ẩm kim loại Ni bị ăn mòn điện hóa học (d) Dùng dung dịch Fe2(SO4)3 dư tách Ag khỏi hỗn hợp Ag Cu (e) Cho Fe dư vào dung dịch AgNO3, sau phản ứng thu dung dịch chứa muối Số phát biểu là: A B C D Câu 75: Cho m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 tan hết 320 ml dung dịch KHSO4 1M Sau phản ứng, thu dung dịch Y chứa 59,04 gam muối trung hòa 896 ml NO (sản phẩm khử N+5, đktc) Y phản ứng vừa đủ với 0,44 mol NaOH Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Fe(NO3)2 X giá trị gần với giá trị sau đây? A 63 B 18 C 20 D 73 Câu 76: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng T Quỳ tím Chuyển màu xanh Y AgNO3/NH3 Kết tủa Ag sáng X, Y Cu(OH)2 Dung dịch xanh lam Z Nước brom Kết tủa trắng X, Y, Z, T A Saccarozơ, glucozơ, anilin, etylamin B Saccarozơ, anilin, glucozơ, etylamin C Etylamin, glucozơ, saccarozơ, anilin D Anilin, etylamin, saccarozơ, glucozơ Câu 77: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho Mg vào dung dịch Fe2(SO4)3 dư (b) Sục khí Cl2 vào dung dịch FeCl2 (c) Dẫn khí H2 dư qua bột CuO nung nóng (d) Cho Na vào dung dịch CuSO4 dư (e) Nhiệt phân AgNO3 (g) Điện phân Al2O3 nóng chảy Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu kim loại A B C D Câu 78: X amino axit cơng thức H2NCnH2nCOOH, Y axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hở Cho hỗn hợp E gồm peptit Ala-X-X Y tác dụng vừa đủ với 450 ml dung dịch NaOH 1M, thu m gam muối Z Đốt cháy hoàn toàn Z cần 25,2 lít khí O2 (đktc), thu N2, Na2CO3 50,75 gam hỗn hợp gồm CO2 H2O Khối lượng muối phân tử khối nhỏ Z A 29,10 gam B 16,10 gam C 12,30 gam D 14,55 gam Câu 79: Hòa tan hết 28,16 gam hỗn hợp rắn X gồm Mg, Fe3O4 FeCO3 vào dung dịch chứa H2SO4 NaNO3, thu 4,48 lít (đktc) hỗn hợp khí Y (gồm CO2, NO, N2, H2) khối lượng 5,14 gam dung dịch Z chứa muối trung hòa Dung dịch Z phản ứng tối đa với 1,285 mol NaOH, thu 43,34 gam kết tủa 0,56 lít khí (đktc) Nếu cho Z tác dụng với BaCl dư thu 166,595 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn Phần trăm khối lượng Mg X A 29,83% B 38,35% C 34,09% D 25,57% Câu 80: Cho X; Y; Z peptit mạch hở (phân tử số nguyên tử cacbon tương ứng 8; 9; 11; Z nhiều Y liên kết peptit); T este no, đơn chức, mạch hở Chia 249,56 gam hỗn hợp E gồm X; Y; Z; T thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần một, thu a mol CO2 (a – 0,11) mol H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai dung dịch NaOH vừa đủ, thu ancol etylic 133,18 gam hỗn hợp G (gồm bốn muối Gly; Ala; Val axit cacboxylic) Đốt cháy hoàn toàn G, cần vừa đủ 3,385 mol O2 Phần trăm khối lượng Y E là: A 1,61% B 4,17% C 3,21% D 2,08% - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-C 42-A 43-C 44-B 45-D 46-C 47-B 48-C 49-B 50-A 51-A 52-B 53-D 54-D 55-A 56-A 57-C 58-A 59-B 60-D 61-C 62-D 63-B 64-C 65-B 66-B 67-C 68-D 69-D 70-D 71-A 72-D 73-B 74-A 75-D 76-A 77-C 78-C 79-C 80-B (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: C Nếu quy ước độ cứng kim loại 10 độ cứng crom Câu 42: A Tên gọi C2H5NH2 etylamin A B metylamin C đimetylamin D Propylamin Câu 43: C Kim loại kiềm, kiềm thổ Al điều chế cách điện phân nóng chảy oxit, hidroxit muối clorua tương ứng Câu 44: B Polime thiên nhiên phổ biến tinh bột, xenlulozo, tơ tằm => chọn B Câu 45: D Khả dẫn điện kim loại giảm dần theo thứ tự Ag, Cu, Au, Al, Fe Vậy kim loại dẫn điện tốt đáp án Ag => Chọn D Câu 46: C Câu 47: B Cho dãy kim loại: Al, Cu, Fe, Ag Số kim loại dãy phản ứng với dung dịch H2SO4 lỗng Al, Fe Câu 48: C Chất phản ứng màu biurê protein Câu 49: B Dung dịch Na2CO3 tác dụng với dung dịch CaCl2 Na 2CO3  CaCl2   CaCO3  NaCl Câu 50: A Etyl propionat este mùi thơm dứa Công thức etyl propionat C2H5COOC2H5 Câu 51: A Chất thuộc loại đisaccarit Saccarozơ Bài học phân loại hợp chất gluxit: Câu 52: B Câu 53: D Tính chất hóa học đặc trưng kim loại tính khử (ngun tử kim loại dễ bị oxi hóa thành ion dương) Câu 54: D Các este cơng thức phân tử C4H8O2 este no, đơn chức, mạch hở => đồng phân gồm: HCOOC3H7 (2 đồng phân:HCOOCH2CH2CH3; HCOOCH(CH3)CH3) CH3COOC2H5 (1 đồng phân) C2H5COOCH3 (1 đồng phân) => Thỏa mãn yêu cầu Câu 55: A nCH3COOH = nNaOH = 0,144 C6H12O6 -> 2C2H5OH —> 2CH3COOH ……………………0,144.10 H tồn q trình = 0,144.10/2 = 72% > Hiệu suất trình lên men giảm = 72%/80% = 90% Câu 56: A Đặt x, y số mol CO32- HCO3- lít X -> nBaCO3 = x = 0,06 & nCaCO3 = x + y/2 = 0,07 —> y = 0,02 Bảo toàn > nNaHCO3 = 0,08 Bảo tồn điện tích -> nNa+ = 2x + y = 0,14 Bảo toàn Na -> nNaOH = 0,06 Vậy m = 4,8 gam & a = 0,08 Câu 57: C Bảo toàn khối lượng: m muối = mx + mHCl = 2+ 0,05.36,5 = 3,825 gam Câu 58: A Các tripeptit: G-A-V V-A-G A-G-V V-G-A A-V-G G-A-V (Cho amino axit nằm lần đảo đầu) Câu 59: B nCu2+ = 0,02; NO3- = 0,04; nH+ = 0,2 3Fe + 8H+ + 2NO3 > 3Fe2+ + 2NO + 4H2O Fe + Cu2+ -> Fe2+ + Cu Fe + 2H+ -> Fe2+ + H2 > nFe = 0,1 -> Fe = 5,6 gam Câu 60: D X chứa Fe, FeCl3 Y chứa FeCl2 FeCl2 + NaOH -> Fe(OH)2 + NaCl FeCl2 + Cl2 —> FeCl3 FeCl2 + AgNO3 -> Fe(NO3)3 + Ag +AgCl Dung dịch Y không phản ứng với Cu Câu 61: C A Fe2+ oxi hóa Cu thành Cu2+ => sai Fe2+ khơng oxi hóa Cu thành Cu2+ B Cu2+ oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ => sai Cu 2+ khơng oxi hóa Fe2+ thành Fe3+ C Fe3+ oxi hóa Cu thành Cu2+ => D Cu khử Fe3+ thành Fe => sai Cu khử Fe3+ thành Fe2+ Câu 62: D Bảo toàn O —> nX = 0,06 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng cháy >a = 53,16 Bảo toàn khối lượng cho phản ứng xà phòng hóa: b = a + mNaOH - mC3H5(OH)3 = 54,84 Câu 63: B ne = lt/F = 0,2 mol 2Cl -> C12 +2e 0.12 .0.06 0,12 2H2O > O2 + 4H+ + 4e 0,02 0,08 >n khí tổng = 0,08 -> V = 1,792 lít Câu 64: C Các tơ poliamit: tơ capron, tơ nilon – 6,6 Câu 65: B nX = nNaOH = 0,04 > Phân tử X nhóm COOH > Muối dạng (NH2)xR-COONa (0,04 mol) > M muối = 125 -> R+ 16x = 58 > R = 42, x = (-C3H6-) nghiệm thỏa mãn X NH2-C3H6-COOH Câu 66: B nCH3COOH = 0,05 nC2H5OH = 0,06 nCH3COOC2H5 = 0,025 -> H = 0,025/0,05 = 50% Câu 67: C n(C6H10O5) = 2/162 [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3 -> [C6H7O2(ONO2)3]n + 3nH2O > m[C6H7O2(ONO2)3]n = 2.297.60%/162 = 2,2 Câu 68: D 3Ba(OH)2 + Al2(SO4)3–> 2Al(OH)3 + 3BaSO4 0,03 0,01 0,03 Khi kết tủa khơng thay đổi (Al(OH)3 bị hòa tan hết): nOH- = 0,08.2 = 4nAl3+ tổng > nAl3tổng = 0,04 > Al(OH)3 max = 0,04 > m  max = 10,11 Câu 69: D (a) Sai, hiđro hóa glucozơ tạo sorbitol (b) Đúng (c) Sai, xenlulozơ trinitrat nguyên liệu để sản xuất thuốc súng khơng khói (d) Sai, ngồi liên kết 1,4 liên kết 1,6 vị trí phân nhánh (e) Đúng (f) Đúng Câu 70: D (a) Cu dư + Fe(NO3)3 -> Cu(NO3)2 + Fe(NO3)2 (b) CO2 dư + NaOH -> NaHCO3 (c) Na2CO3 + Ca(HCO3)2 -> CaCO3 + 2NaHCO3 (d) Fe dư + FeCl3 -> FeCl2 (e) BaO + H2O -> Ba(OH)2 Ba(OH)2 + A12O3 —> Ba(AlO2)2 + H2O (g) Fe2O3 + 6HCl dư—> 2FeCl3 + 3H2O Cu + 2FeCl3 -> CuCl2 + FeCl2 Câu 71: A (a) CH3NH2 + CH3COOH -> CH3COONH3CH3 (b)(C6H10O5)n + nH2O -> nC6H12O6 (c) (C17H33COO)3C3H5+ 3H2 -> (C17H35COO)3C3H5 (d) C6H5NH2 + 3Br2 > C6H2Br3-NH2 + 3HB (e) Glu + HCl > GluHCl (g) HCOOCH3 + AgNO3 + NH3 + H2O > CH3O-COONH4 + NH4NO3 + Ag Câu 72: D (a) Na2CO3 + BaCl2-> NaCl + BaCO3 (b) Không phản ứng (c) NaOH + H2SO4 → Na2SO4 + H2O (d) Không phản ứng Câu 73: B Trong 0,2 mol X chứa 2x mol O, Bảo toàn O 2x + 0,52.2 = 2nCO2 + 0,48 -> nCO2 = x +0,28 Bảo toàn khối lượng > mX = 44x + 4,32 nNaOH = 0,42 > n = 0,84 Ta tỉ lệ: 24,96 gam X chứa 0,84 mol O 44x + 4,32 gam X chứa 2x mol O -> 24,96.2x = 0,84(44x + 4,32) > x = 0,28 —> nO = 2x = 0,56 nCO2 = x + 0,28 = 0,55 > nC = nO -> X chứa este số C = số –> Các axit ancol tạo X số C số nhóm - chức Vậy muối chứa HCOONa (u mol) (COONa)2 v mol) nNaOH = u + 2v = 0,42 Bảo toàn khối lượng -> m muối = 68u + 134v = 28,38 -> u = 0,24 v = 0,09 > a = 16,32 b = 12,05 > a: b = 1,353 Lưu ý: Các este số c = số O phải nó, axit ancol tạo chúng phải sốc = số nhóm chức Ví dụ: HCOOCH3 (HCOO)2C2H4 (COOCH3)2 (HCOO)3C3H5 (HCOO)4C4H6 Các este tạo tối đa muối HCOONa (COONa)2 ancol CH3OH, C2H4(OH)2, C3H5(OH)3, C4H6(OH)4 Câu 74: A (a) Đúng (b) Đúng (c) Sai, Fe tính khử mạnh nên Ft bị ăn mòn điện hóa trước (d) Đúng, Fe2(SO4)3 hòa tan Cu, lại Ag không tan (e) Sai, dung dịch thu chứa Fe(NO3)2 Câu 75: D Bảo toàn H -> nH2O = 0,16 Bảo toàn khối lượng -> m = 19,6 gam Đặt a, b, c số mol Fe, Fe3O4 Fe(NO3)2 -> 56a + 232b + 180c = 19,6 (1) nH+ = 4nNO + 2nO oxit nên: 0,04.4 +2.4b = 0,32 (2) Bảo toàn N –> nNO3- = 2c - 0,04 Bảo tồn điện tích cho dung dịch cuối (Na+, K+, NO3-, SO42-): 0,44 +0,32 = 20 -0,04 + 2.0,32 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 0,01 b = 0,02 C = 0,08 ->%Fe(NO3)2 = 73,47% Câu 76: A Câu 77: C (a) Mg + Fe2(SO4)3 dư -> MgSO4 + FeSO4 (b) C12 + FeC12 -> FeC13 (c) H2 + CuO -> Cu + H2O (d) Na + H2O -> NaOH + H2 NaOH + CuSO4 -> Na2SO4 + Cu(OH)2 (e) AgNO3 -> Ag + NO2 +O2 (g) A12O3 -> Al + O2 Câu 78: C Muối Z gồm: C3H6NO2Na: a mol CnH2nNO2Na: 2a mol CmH2m-1O2Na: b mol nNaOH = 3a + b = 0,45 (1) —> nNa2CO3 = 0,225 nO(Z) = 0,9 Đặt x, y số mol CO2, H2O thu đốtz 44x + 18y = 50,75 Bảo toàn O –> 2x + y + 0,225.3 = 0,9 +1,125.2 —> x = 0,775 y = 0,925 nCO2 = 3a + 2na + mb -0,225 = 0,775 (2) nH2O = 3a + 2na + mb -b/2 = 0,925 (3) (2) - (3) -> b = 0,15 (1) -> a = 0,1 Thế a, b vào (2) –> 4n + 3m = 14 Do n  , m  nên n = m = nghiệm Vậy X Gly Y CH3COOH Muối nhỏ CH3COONa mCH3COONa = 0,15.82 = 12,3 Câu 79: C nH2SO4 = nBaSO4 = 0,715 Z + NaOH -> Dung dịch chứa SO42- (0,715), bảo tồn điện tích -> nNa+ = 1,43 Bảo tồn Na -> nNaNO3 = 1,43 - 1,285 = 0,145 nNH4+ = nNH3 = 0,025 Đặt a, b, c số mol Mg, Fe3O4 FeCO3 > mX = 24a + 232b + 116c = 28,16 (1) nOH-  = 1,285 - 0,025 = 1,26 -> m  = 24a + 56(3b + c) + 1,26.17 = 43,34 > m kim loại X = 24a + 56(3b + c) = 21,92 (2) Đặt nH2 = d, bảo toàn H -> nH2O = 0,655 - d Bảo toàn khối lượng: 28,16 +0,715.98 +0,145.85 = 21,92 +0,715.96 +0,145.23 +0,025.18 -5,14 + 18(0,665 - d) > d = 0,05 nY = nNO - nN2 + c + d = 0,2 mY = 30nNO + 28nN2 + 440 + 20 = 5,14 -> nNO=0,42 - 8c nN2 = - 0,27 Bảo toàn N - (0,42 - 8c) + 2{72 - 0,27) + 0,025 = 0,145 (3) (1)(2)(3) > a = 0,4; b = 0,06; c = 0,04 > Mg = 34,09% Câu 80: B Khối lượng phần 124,78 gam, gồm peptit (Tống p mol) este (e mol) Quy đối E thành C2H3ON (u), CH2 (v), H2O (p), O2 (6) mE = 57u + 141 - 18p - 32e = 124,78 (1) nCO2-nH2O = (2u + v) - (1,5u + v + p) = 0,11 (2) nC2H5OH = e nên: m muối = 57u + 14v + 40(u + e) + 32e - 46e = 133 18 (3) Để đốt cháy e mol C2H5OH cần 3e mol O2 nên đốt E cần: nO2 = 2,25u + 1,5v = 3,385 + e + 3e (4) (1)(2)(3)(4) > u = 0,42; v = 4,56; p = 0,1; e = 1,1 Số C trung bình peptit n số C este m > nC = 0,1n + 1,1m = 2u + v > n + 11m = 54 Do < n < 11 m  nên n = 10 m = nghiệm Vậy este CH3COOC2H5 (1,1 mol) Số N = u/p = 4,2 >Z (Gly) 4Ala) (z mol) -> Ylà (Gly)3(Ala) (y mol) -> X Ala-Val (x mol) nPeptit = x + y + z = p nN = 2x + 4y + 5z = u nC = 8x + 9y + 112 = 10p > x = 0,02; y = 0,02; z = 0,06 > %Y = 4,17% ... 2,25u + 1, 5v = 3,385 + e + 3e (4) (1) (2)(3)(4) > u = 0,42; v = 4,56; p = 0 ,1; e = 1, 1 Số C trung bình peptit n số C este m > nC = 0,1n + 1, 1m = 2u + v > n + 11 m = 54 Do < n < 11 m  nên n = 10 ... (p), O2 (6) mE = 57u + 14 1 - 18 p - 32e = 12 4,78 (1) nCO2-nH2O = (2u + v) - (1, 5u + v + p) = 0 ,11 (2) nC2H5OH = e nên: m muối = 57u + 14 v + 40(u + e) + 32e - 46e = 13 3 18 (3) Để đốt cháy e mol... toàn khối lượng: 28 ,16 +0, 715 .98 +0 ,14 5.85 = 21, 92 +0, 715 .96 +0 ,14 5.23 +0,025 .18 -5 ,14 + 18 (0,665 - d) > d = 0,05 nY = nNO - nN2 + c + d = 0,2 mY = 30nNO + 28nN2 + 440 + 20 = 5 ,14 -> nNO=0,42 -
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái nguyên lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên thái nguyên lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn