đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên lê thánh tông lần 1 có lời giải

9 147 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:23

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM THPT CHUYÊN THÁNH TÔNG ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Môn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, khơng kể thời gian phát đề Câu 41: Trung hòa 11,8 gam amin đơn chức cần 200 ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C3H9N B CH5N C C2H5N D C3H7NH2 Câu 42: Amino axit sau phân tử khối bé A Valin B Alanin C Glyxin D Axit glutamic Câu 43: Kim loại điều chế phương pháp điện phân nóng chảy A K B Cu C Ni D Ag Câu 44: Cacbohiđrat không phản ứng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) A Saccarozơ B Fructozơ C Glucozơ D Mantozơ Câu 45: Hoà tan 7,8 gam hỗn hợp bột Al Mg dung dịch HCl dư Sau phản ứng khối lượng dung dịch axit tăng thêm 7,0 gam Khối lượng nhôm magie hỗn hợp đầu A 4,86 2,94 B 2,4 5,4 C 5,4 2,4 D 2,94 4,86 Câu 46: Dãy gồm chất tác dụng với H2O nhiệt độ thường A MgO, K, Ca B Na2O, K, Ba C BeO, Na, Ba D Be, Na, CaO Câu 47: Hấp thụ hoàn toàn lượng anken X vào bình đựng nước brom thấy khối lượng bình tăng 5,6 gam 16 gam Br2 tham gia phản ứng Số đồng phân cấu tạo X A B C D Câu 48: Phenol (C6H5OH) không phản ứng với chất sau đây? A Na B NaOH C Dung dịch HCl D Dung dịch Br2 Câu 49: Trong kim loại sau đây, kim loại tính khử mạnh A Cu B Fe C Mg D Ag Câu 50: Kim loại Fe không tác dụng với dung dịch A CuSO4 B HNO3 loãng C HCl D NaOH Câu 51: Chất sau khơng khả tham gia phản ứng trùng hợp? A Caprolactam B Toluen C Stiren D Acrilonitrin Câu 52: Cho phương trình phản ứng aAl + bHNO3 → cAl(NO3)3 + dNO + eH2O Tỉ lệ b : c A : B : C : D : Câu 53: Hàm lượng glucozơ không đổi máu người khoảng A 0,1% B 1% C 0,001% D 0,01% Câu 54: Số đồng phân amin bậc cơng thức phân tử C3H9N A B C D Câu 55: Ở trạng thái nguyên tử Al (Z = 13) số electron lớp A B C D Câu 56: Trong y học, hợp chất Na sau dùng làm thuốc đau dày A Na2SO4 B NaHCO3 C NaOH D NaI Câu 57: Chất sau chất điện li yếu? A KCl B NaOH C HNO3 D HF Câu 58: Hỗn hợp X gồm hiđrocacbon mạch hở Đốt cháy hoàn toàn lượng X thu CO2 H2O số mol X khơng thể gồm A Hai anken B Ankan ankađien C Ankan ankin D Ankan anken Câu 59: Hóa chất sau dùng để tách Ag khỏi hỗn hợp Ag, Fe, Cu mà giữ nguyên khối lượng Ag ban đầu? A AgNO3 B Fe(NO3)2 C Fe(NO3)3 D Cu(NO3)2 Câu 60: Cho 13,35 gam hỗn hợp X gồm H2NCH2CH2COOH CH3CH(NH2)COOH tác dụng với V ml dung dịch NaOH 1M thu dung dịch Y Để trung hoà hết Y cần vừa đủ 250 ml dung dịch HCl 1M Giá trị V A 250ml B 150ml C 200ml D 100ml Câu 61: Cho phát biểu sau (1) Tất peptit phản ứng màu biure (2) Cho HNO3 vào dung dịch protein tạo thành dung dịch màu vàng (3) Muối phenylamoni clorua không tan nước (4) Ở điều kiện thường metylamin, đimetylamin chất khí mùi khai Số phát biểu là: A B C D Câu 62: Phát biểu sau đúng: A Tơ visco tơ tổng hợp B Poli (etilen terephtalat) điều chế phản ứng trùng ngưng monome tương ứng C Trùng ngưng buta-1,3-đien với acrilonitrin xúc tác Na cao su buna-N D Tơ lapsan thuộc loại tơ poliamit Câu 63: Hòa tan 4,6 gam kim loại kiềm vào 200 ml nước thu 204,4 gam dung dịch kiềm Kim loại kiềm A Li B Na C Rb D K Câu 64: Xà phòng hóa hoàn toàn 3,7 gam CH3COOCH3 lượng vừa đủ dung dịch NaOH cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam muối khan Giá trị m A 1,6 B 4,1 C 3,2 D 8,2 Câu 65: Hỗn hợp este X, Y hợp chất thơm cơng thức phân tử C8H8O2 Cho 4,08 gam hỗn hợp tác dụng vừa đủ dung dịch chứa 1,6 gam NaOH, thu dung dịch Z chứa chất hữu Khối lượng muối dung dịch Z A 2,66 B 4,96 C 3,34 D 5,94 Câu 66: Hòa tan hồn tồn a gam Na vào 100 ml dung dịch Y gồm H2SO4 0,5M HCl 1M, thấy 6,72 lít H2 (đktc) cạn dung dịch sau phản ứng thu m gam chất rắn khan Giá trị m gần với A 23 B 21 C 13 D 29 Câu 67: Một học sinh làm thí nghiệm với dung dịch X đựng lọ không dán nhãn thu kết sau: X phản ứng với dung dịch NaHSO4, Na2CO3, AgNO3; X không phản ứng với dung dịch NaOH, Ba(NO3)2, HNO3 Vậy dung dịch X chất sau đây? A Mg(NO3)2 B CuSO4 C FeCl2 D BaCl2 Câu 68: Cho 200 ml dung dịch Al2(SO4)3 0,5M tác dụng với 200 gam dung dịch NaOH thu 11,7 gam kết tủa trắng Nồng độ dung dịch NaOH lớn dùng A 10% B 9% C 12% D 13% Câu 69: Cho este no, đa chức, mạch hở X (có cơng thức phân tử CxHyO4 với x ≤ 5) tác dụng với dung dịch NaOH thu sản phẩm gồm muối axit cacboxylic ancol Biết X tham gia phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C D Câu 70: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Cho dung dịch AgNO3 vào dung dịch HCl (b) Cho Al2O3 vào dung dịch HCl loãng dư (c) Cho Cu vào dung dịch HCl đặc, nóng dư (d) Cho Ba(OH)2 vào dung dịch KHCO3 Sau kết thúc phản ứng, số thí nghiệm thu chất rắn A B C D Câu 71: Cho phát biểu sau (a) Thủy phân hoàn toàn vinyl axetat NaOH thu natri axetat anđehit fomic (b) Polietilen điều chế phản ứng trùng ngưng (c) Ở điều kiện thường anilin chất khí (d) Tinh bột thuộc loại polisaccarit (e) Ở điều kiện thích hợp, triolein tham gia phản ứng cộng H2 Số phát biểu A B C D Câu 72: Cho chất X tác dụng với lượng vừa đủ dung dịch NaOH, sau cạn dung dịch thu chất rắn Y chất hữu Z Cho Z tác dụng với dung dịch AgNO3/NH3 thu chất hữu T Cho T tác dụng với dung dịch NaOH lại thu chất Y Chất X A HCOOCH=CH2 B CH3COOCH=CH2 C CH3COOCH=CH-CH3 D HCOOCH3 Câu 73: Hỗn hợp M gồm este, axit cacboxylic ancol (đều no, đơn chức, mạch hở) Thủy phân hoàn toàn 9,27 gam M lượng vừa đủ dung dịch chứa 0,15 mol NaOH thu 4,8 gam ancol cạn dung dịch sau thủy phân đem lượng muối khan thu đốt cháy hoàn toàn thu 0,075 mol H2O Phần trăm khối lượng este M A 23,34% B 56,34% C 87,38% D 62,44% Câu 74: Hỗn hợp A gồm tripeptit Ala-Gly-X tetrapeptit Gly-Gly-Ala-X (X α-aminoaxit nhóm NH2 nhóm COOH phân tử) Đốt cháy hoàn toàn 0,29 mol hỗn hợp A sau phản ứng thu 65,632 lít khí CO2 điều kiện tiêu chuẩn 48,69 gam H2O Mặt khác cho 1/10 lượng hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu m gam muối khan Tổng khối lượng muối glyxin muối X m gam là? A 13,412 B 9,174 C 10,632 D 9,312 Câu 75: Cho hỗn hợp K2CO3 NaHCO3 (tỉ lệ mol : 2) vào bình dung dịch Ba(HCO3)2 thu kết tủa X dung dịch Y Thêm từ từ dung dịch HCl 0,5M vào bình đến khơng khí hết 560 ml Biết toàn Y phản ứng vừa đủ với 190 ml dung dịch NaOH 1M Khối lượng kết tủa X là: A 9,85 B 8,865 C 7,88 D 17,73 Câu 76: Este X tạo từ axit cacboxylic hai chức hai ancol đơn chức Đốt cháy hoàn tồn X ln thu CO2 số mol với số mol O2 phản ứng Thực sơ đồ phản ứng sau (đúng với tỉ lệ mol chất) (1) X + 2H2 → Y; (2) X + 2NaOH → Z + X1 + X2 Biết X1 X2 thuộc dãy đồng đẳng đun nóng X1 với H2SO4 đặc 170°C khơng thu anken Nhận định sau sai? A X, Y mạch khơng phân nhánh B Z công thức phân tử C4H2O4Na2 C X2 ancol etylic D X cơng thức phân tử C7H8O4 Câu 77: Hòa tan hết 15 gam hỗn hợp gồm Fe, Fe3O4, FeCO3 Fe(NO3)2 dung dịch chứa NaHSO4 0,16 mol HNO3 thu dung dịch Y hỗn hợp khí Z gồm CO2 NO (tỉ lệ mol : 4) Dung dịch Y hòa tan tối đa 8,64 gam bột Cu, thấy thoát 0,03 mol khí NO Nếu cho dung dịch Ba(OH)2 dư vào Y, 154,4 gam kết tủa Biết phản ứng xảy hoàn toàn NO sản phẩm khử trình Phần trăm khối lượng Fe đơn chất hỗn hợp X là: A 15,47% B 37,33% C 23,20% D 30,93% Câu 78: Nhỏ từ từ dung dịch Ba(OH)2 đến dư vào dung dịch chứa hỗn hợp Na2SO4 Al2(SO4)3 ta đồ thị biểu diễn phụ thuộc khối lượng kết tủa theo số mol Ba(OH)2 sau: Giá trị x đồ thị là: A 0,30 B 0,25 C 0,20 D 0,28 Câu 79: Tiến hành điện phân dung dịch chứa NaCl 0,14 mol Cu(NO3)2 điện cực trơ, màng ngăn xốp với cường độ dòng điện khơng đổi I = 5A thời gian 6176 giây dừng điện phân, thấy khối lượng dung dịch giảm 13,76 gam Dung dịch sau điện phân hòa tan tối đa m gam bột Fe, phản ứng tạo khí NO (sản phẩm khử N+5) thu dung dịch Z Khối lượng chất tan Z A 18,9 gam B 19,38 gam C 20,52 gam D 20,3 gam Câu 80: phát biểu sau: (a) Glucozơ axetilen hợp chất không no nên tác dụng với nước brơm (b) thể phân biệt glucozơ fructozơ phản ứng tráng bạc (c) Kim loại Ba K kiểu mạng tinh thể lập phương tâm khối (d) Khi đun nóng tristearin với nước vơi thấy kết tủa xuất (e) Amilozơ polime thiên nhiên mạch phân nhánh (g) Tơ visco, tơ nilon-6,6, tơ nitron, tơ axetat loại tơ nhân tạo (h) Oxi hóa hồn tồn glucozơ hiđro (Ni, t°) thu sorbitol Số phát biểu là: A B C D - HẾT -Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-A 42-C 43-A 44-A 45-C 46-B 47-A 48-C 49-C 50-D 51-B 52-A 53-A 54B- 55-C 56-B 57-D 58-D 59-C 60-D 61-D 62-B 63-B 64-B 65-C 66-D 67-D 68-D 69-D 70-A 71-B 72-B 73-B 74-B 75-B 76-B 77-B 78-A 79-D 80-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thichuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: A Amin đơn chức nên nAmin = nHCl = 0,2 =>M amin =59 : C3 H N Câu 45: C Đặt nMg = a nAl = b  24a + 27b = 7,8 (1) m tăng = m kim loại - mH2 —> mH2 = m kim loại – m tăng = 0,8 gam > nH2 = a + 1,5b = 0,4 (2) (1)(2) -> a = 0,1 b = 0,2 —> mMg = 2,4 mAl= 5,4 Câu 47: A nX = nBr2 = 0,1 mX = m tăng = 5,6 > MX = 56: X C4H8 Các đồng phân cấu tạo X: CH2=CH-CH2-CH3 CH3-CH=CH-CH3 CH2=C(CH3)2 Câu 60: D X gồm đồng phân C3H7NO2 > nC3H7NO2 = 0,15 nHCl = nC3H7NO2 + nNaOH Với nHCl = 0,25 > nNaOH = 0,1 > V = 0,1 lít = 100 ml Câu 61: D (1) Sai, đipeptit khơng phản ứng (2) Sai, tạo kết tủa vàng (3) Sai, muối amoni dễ tan (4) Đúng Câu 63: mH2O = 200.1 = 200 gam Bảo toàn khối lượng -> nH2 = 0,1 —> n kim loại = 0,2 —> m kim loại = 23: Na Câu 64: B nCH3COONa = nCH3COOCH3 = 0,05  mCH3COONa = 4,1 gam Câu 65: C nEste = 0,03 nNaOH = 0,04 => X este ancol (x mol) Y este phenol (y mol) > nEste = x + y = 0,03 nNaOH = x + 2y = 0,04 > x = 0,02 y = 0,01 Z chứa chất hữu nên Xlà HCOOCH2C6H5 Y HCOOC6H4-CH3 Muối gồm HCOONa (0,03) CH3-C6H4ON (0,01) m muối = 3,34 gam Câu 66: D nH2 = 0,3 > nNa = 0,6 Dung dịch sau phản ứng chứa Na+ (0,6), SO42- (0,05), Cl- (0,1), bảo tồn điện tích > OH- = 0,4 —> m rắn = 28,95 Câu 67: D X BaCl2: NaHSO4 + BaCl2  BaSO4 + NaCl + HCI Na2CO3 + BaCl2  BaCO3 + NaCl AgNO3 + BaCl2  Ba(NO3)2 + AgCl Câu 68: D nAl2(SO4)3 = 0,1 > Al3+ = 0,2 nAl(OH)3 = 0,15 > nNaOH max = 4nAl3+ - nAl(OH)3 = 0,65 >C%NaOH max = 13% Câu 69: D X tráng gương nên X chứa gốc HCOO- Sản phẩm muối nên gốc x = 4: C4H6O4 Cấu tạo: (HCOO)2C2H4 x = 5: C5H8O4 Cấu tạo: HCOO-CH2-CH2-CH2-COC-H HCOO-CH(CH3)-CH2-OOC-H Câu 70: (a) AgNO3 + HCl > AgCl + HNO3 (b) A12O3 + HCl > AICl3 + H2O (c) Không phản ứng (d) Ba(OH)2 + KHCO3 > BaCO3 + KOH + H2O Câu 71: B (a) Sai, thu natri axetat anđehit axetic (b) Sai, trùng hợp CH2=CH2 (c) Sai (d) Đúng (e) Đúng Câu 72: B X CH3COOCH=CH2 Y CH3COONa Z CH3CHO T CH3COONH4 CH3COOCH=CH2 + NaOH > CH3COONa + CH3CHO CH3CHO + AgNO3 + NH3 + H2O > CH3COONH4 + NH4NO3 + Ag CH3COONH4 + NaOH > CH3COONa+ NH3 + H2O Câu 73: B nRCOONa = nNaOH = 0.15 mol Đốt RCOONa > nH2O = 0,075 >Số H muối = 0,075.2/0,15 = 1: Muối HCOONa Vậy M gồm HCOOH (a), HCOOR (b) ROH (c) nNaOH = a + b = 0,15(1) T + NaOH -> HCOONa + R’OH + H2O Bảo toàn khối lượng > nH2O = a = 0,015 (1) > b = 0,135 > R'OH = b + c > 0,135 > Mancol Ancol CH3OH (0,15 mol) Vậy este HCOOCH3 (0,135) > %HCOOCH3 = 87,38% Câu 74: B Quy đổi A thành C2H3ON (u), CH2 (V) H2O (0,29) nCO2 = 2u + v = 2,93 nH2O = 1,5u + v +0,29 = 2,705 —> u = 1,03 v = 0,87 Đặt a, b số mol peptit tương ứng > nA = a + b = 0,29 nN = 3a + 4b = 1,03 —> a = 0,13 b = 0,16 Gọi n số C amino axit X > CO2 = 0,13(n + 5) +0,16(n + 7) = 2,93 >n = > C4H9NO2 nGly = a + 2b = 0,45 nX = a + b = 0,29 > m muối = 91,74 gam Chỉ dùng 1/10 A nên m muối = 9,174 Câu 75: B nK2CO3 = u; nNaHCO3 = 2u nBa(HCO3)2 = v Khi thêm axit bào bình tồn chất tan kết tủa phản ứng nên: nH+ = + 2y + 2y = 0,28 Phản ứng trao đổi không làm thay đổi số mol HCO3- nên: nHCO3- = 2u + 2v = nOH- = 0,19  u = 0,045 y = 0,05  nBaCO3 = 0,045 mBaCO3 = 8,865 Câu 76: B X+ 2H2 nên phân tử X liên kết  C C X1 không tách H2O tạo anken nên X1 CH3OH >X2 C2H5OH Đốt X tạo nCO2 = nO2 nên phân tử X SẼ nguyên tử H = 2.(Số 0) = Vậy X CH3-COC-C=C-COO-C2H5 A Đúng B Sai, Z C4O4Na2 C, D Đúng Câu 77: B nCu = 0,135 & nNO=0,03 nH+ dư = 4nNO= 0,12 Bảo toàn electron > nFe3+ = 0,18 > Fe(OH)3 = 0,18 m  = 154,4 > nBaSO4 = 0,58 Vậy dung dịch Y chứa Fe3+ (0,18); SO42(0,58); Na+ (0,58); H+ dư (0.12) -> NO3(0,08) Đặt a, b, c, d số mol Fe, Fe3O4, FeCO3 Fe(NO3)2 -> 56a + 232b + 116C + 180d = 15 (1) Bảo toàn Fe —> a + 3b + c + d = 0,18 (2) nCO2 = c -> nNO= 40 Bảo toàn electron -> 3a + b + c + d = 3.4c (3) Bảo toàn N -> 2d + 0,16 = 0,08 + 4c (4) Giải hệ (1)(2)(3)(4): a = 0,1; b = 0,01;c= 0,03; d = 0,02 -> %Fe = 0,1.56/15 = 37,33% Câu 78: A Khi Al(OH)3 bị hòa tan hồn tồn Còn lại 69,9 gam BaSO4 -> nBaSO4 = 0,3 Kết tủa đạt cực đại lượng BaSO4 đạt cực đại > x = 0,3 Khi Al(OH)3 bị hòa tan hết nAl3+ = nOH-/4 = 0,16 nSO42- = 0,3, bảo tồn điện tích > nNa+ = 0,12 Tại x = 0,3 nAlO2- = nNa+ = 0,12 -> nAl(OH)3 = 0,16 - 0,12 = 0,04 > m= mBaSO4 + mAl(OH)3 = 73,02 gam Câu 79: D ne = lt/F = 0,32 Tại catot: ne = 2nCu + 2nH2 -> nH2 = 0,02 Tại anot: nCl2 = a nO2 = b -> ne = 2a + 4b = 0,32 m giảm = 71a + 32b + 0,14.64 + 0,02.2 = 13,76 ->a= 0,04 b = 0,06 Dung dịch sau điện phân chứa Na+ (2a = 0,08 mol), NO3- (0.28 mol) -> H+ (0,2 mol) > nNO= nH+/4 = 0,05 mol Bảo toàn electron –> 2nFe = 3nNO -> nFe = 0,075 Z chứa Fe2+ (0,075), Na+ (0,08) NO3- (0,23) —> m chất tan = 20,3 gam Câu 80: C (a) Sai, axetilen không no nên Br2 Cộng vào liên kết bội, glucozơ no chức andehit tính khử nên bị Br2 oxi hóa (b) Sai, hai tráng bạc (c) Đúng (d) Đúng: 2(C17H35COO)3C3H5 +3Ca(OH)2 > 3(C17H35COO)2Ca  + 2C3H5(OH)3 (e) Sai, amilzơ khơng phân nhánh (g) Sai, số tơ visco, tơ axetat tơ tổng hợp (nhân tạo) (h) Sai, hiđro hóa hồn tồn ... gam H2O Mặt khác cho 1/ 10 lượng hỗn hợp A tác dụng vừa đủ với dung dịch KOH thu m gam muối khan Tổng khối lượng muối glyxin muối X m gam là? A 13 , 412 B 9 ,17 4 C 10 ,632 D 9, 312 Câu 75: Cho hỗn hợp... chất) (1) X + 2H2 → Y; (2) X + 2NaOH → Z + X1 + X2 Biết X1 X2 thuộc dãy đồng đẳng đun nóng X1 với H2SO4 đặc 17 0°C khơng thu anken Nhận định sau sai? A X, Y có mạch khơng phân nhánh B Z có cơng... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: A Amin đơn chức nên nAmin = nHCl =
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên lê thánh tông lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT chuyên lê thánh tông lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn