NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KẾT TINH CAROTENOID TỪ DẦU GẤC

87 41 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT KẾT TINH CAROTENOID TỪ DẦU GẤC Họ TÊN SINH VIÊN: NGUYÊN THỊ TRANG DƯƠNG THỊ VÂN NGÀNH: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC NIÊN KHĨA: 2009 – 2013 THÁNG 8/2013 NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT KẾT TINH CAROTENOID TỪ DẦU GẤC TÁC GIả NGUYỄN THỊ TRANG – DƯƠNG THỊ VÂN Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp kỹ sư ngành Công Nghệ Hóa Học Giáo viên hướng dẫn: Th.S Mai Huỳnh Cang Tháng 08 năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Kính gửi đến thầy cô Bộ Môn Công Nghệ Hóa Học, Trường Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành tận tình truyền đạt cho chúng tơi kiến thức q giá trình học tập, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơn cô Mai Huỳnh Cang, giảng viên Bộ Môn Công Nghệ Hóa Học, Trường Đại học Nơng Lâm Tp.HCM tận tình hướng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng tơi, tạo điều kiện tốt cho suốt trình thực đề tài Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ ni dạy khơn lớn để có thành ngày hôm Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp DH09HH giúp đỡ thời gian thực đề tài Thành phố hồ chí minh, tháng 8/2013 Sinh viên thực Dương Thị Vân Nguyễn Thị Trang ii TÓM TẮT Đề tài” Nghiên cứu chiết xuất kết tinh Carotenoid từ gấc” thực phòng thí nghiệm I4 thuộc Bộ Mơn Cơng Nghệ Hóa Học, trường Đại học Nơng Lâm Tp Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng đến tháng năm 2013 Với mục tiêu nghiên cứu khả chiết tách Carotenoid phương pháp kết tinh kết hợp với phản ứng xà phòng hóa, đề tài đạt kết sau: Dầu gấc nguyên liệu có hàm lượng Carotenoid tổng 7,274±0.014 mg/g; tỷ trọng dầu gấc:0,918± 0.0043g/ml Carotenoid từ dầu gấc qua q trình xà phòng hóa gấp 110,3 lần so với dầu gấc nguyên liệu với yếu tố phù hợp: Loại kiềm sử dụng KOH cồn với nồng độ 40% thông số tối ưu yếu tố ngoại cảnh nhiệt độ là: 30 oC thời gian cho phản ứng là: 25 phút hàm lượng carotenoid qua trình kết tinh đạt 94.59 % Với yếu tố phù hợp là: Tốc độ khuấy 500vòng/phút, nhiệt độ 75 o C thời gian cho phản ứng 2giờ iii ABSTRACT Titled "Research and crystallization Carotenoids extracted from Gac" is done in the laboratory of the I4 Chemical Engineering, City University of Agriculture and Forestry Ho Chi Minh, the period from March to August 2013 With the aim of studying the possibility of Carotenoids extraction method in combination with crystalline saponification reaction, the subject has achieved the following results: Gac oil materials have total carotenoid content of 7.274 ± 0.014 mg/g, the proportion of Gac oil: 0.918 ± 0.0043g/ml Carotenoids from Gac oil through saponification process were 110.3 times higher than raw Gac oil with the appropriate factors: type of alkaline was potassium hydroxide which was used in a concentration of 40% alcohol, and the optimal parameters of the external factors such as temperature of 30 °C and the reaction time of 25 minutes And carotenoid content through crystallization process was 94.59% With the relevant factors were: 500RPM stirring speed, the temperature of 75 °C and the reaction time of 2h iv MỤC LỤC Trang Trang tựa i LỜI CẢM ƠN ii  TÓM TẮT iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH x  CHƯƠNG : MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục đích đề tài 1  1.3 Nội dung đề tài 2  1.4 Yêu cầu đề tài 2  CHƯƠNG : TỔNG QUAN 3  2.1 Tổng quan gấc 3  2.1.1 Đặc điểm thực vật học gấc 3  2.1.1.1 Đặc điểm hình thái 3  2.1.1.2 Đặc điểm sinh thái phân bố 6  2.1.2 Cấu trúc thành phần hóa học 6  2.1.2.1 Cấu trúc gấc: 6  2.1.2.2 Thành phần hóa học gấc 7  2.1.3 Dầu gấc 11  2.2 Khái quát carotenoid 12  2.2.1 Khái niệm carotenoid 12  2.2.2 Đặc tính lý hóa carotenoid 13  2.2.2.1 Hấp thu ánh sáng 14  2.2.2.2 Đồng phân hóa oxi hóa 14  2.2.3 β-carotene 14  2.2.3.1 Cấu trúc hóa học 14  v 2.2.3.2 Q trình chuyển hóa vitamin A 15  2.2.3.3 Tính chất hóa học vật lý 15  2.2.3.4 Tác dụng 15  2.2.4 Lycopene 16  2.2.4.1 Cấu trúc hóa học 16  2.2.4.2 Công dụng 16  2.3 Các nghiên cứu khoa học gấc 17  2.4 Tổng quan phương pháp chiết xuất carotenoid 17  2.4.1 Tổng quan phản ứng xà phòng hóa chất béo[17] 17  2.4.2 Phương pháp chiết lỏng siêu tới hạn 18  2.4.3 Tổng quan phương pháp sắc ký lỏng hiệu cao(HPLC)[18] 19  2.4.3.1 Khái niệm 19  2.4.3.2 Nguyên tắc trình sắc ký cột 19  2.4.3.3 Phân loại sắc ký ứng dụng 19  2.4.4 Tổng quan phương pháp kết tinh 20  2.4.4.1 Định nghĩa 20  2.4.4.2 Chọn dung môi 20  2.4.4.3 Các thao tác kết tinh 21  2.4.5 Tổng quan phương pháp sắc ký cột 22  2.4.6 Phương pháp phổ UV-Vis dùng phân tích định lượng[20] 23  CHƯƠNG : NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 24  3.1 Nội dung nghiên cứu 24  3.1.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 24  3.1.2 Nội dung nghiên cứu 24  3.2 Vật liệu, hóa chất thiết bị 24  3.2.1 Nguyên liệu 25  3.2.2 Thiết bị hóa chất 25  3.2.2.1 Thiết bị 25  3.2.2.2 Hóa chất 25  3.3 Phương pháp thí nghiệm 26  vi 3.3.1 Xác định thành phần đặc tính dầu gấc 26  3.3.1.1 Xác định tỷ trọng dầu gấc 26  3.3.1.2 Xác định hàm lượng carotenoid tổng 26  3.3.1.3 Chỉ số peroxyt 26  3.3.1.4 Chỉ số xà phòng hóa 26  3.3.1.5 Chỉ số axit 26  3.3.2 Thí nghiệm 1: Xà phòng hóa 26  3.3.2.1 Cách tiến hành 26  3.3.2.2 Khảo sát yếu tố ảnh hưởng đến q trình xà phòng hóa 27  3.3.2.3 Bố trí thí nghiệm 27  3.3.3 Thí nghiệm 2: Kết tinh carotenoid 31  3.3.3.1 Cách tiến hành ( Tài liệu tham khảo sáng chế EP 1250322A1) 31  3.3.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến thí nghiệm: 31  3.3.2.3 Bố trí thí nghiệm 32  3.4 Đánh giá sản phẩm 34  3.5 Xử lý số liệu 34  CHƯƠNG : KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35  4.1 Thành phần, đặc tính hóa lý dầu gấc 35  4.1.1 Tỷ trọng dầu gấc 35  4.1.2 Hàm lượng carotenoid tổng 35  4.1.3 Chỉ số peroxyt 36  4.1.4 Chỉ số xà phòng hóa 36  4.1.5 Chỉ số axit 36  4.2 Thí nghiệm 1: Xà phòng hóa 37  4.2.1 Ảnh hưởng loại kiềm 37  4.2.2 Tỷ lệ lượng lượng kiềm (khan) dầu gấc 38  4.2.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến q trình xà phòng hóa 39  4.2.4 Ảnh hưởng thời gian khuấy đến q trình xà phòng hóa 40  4.3 Kết thí nghiệm 2: kết tinh carotenoid 41  4.3.1 Ảnh hưởng tốc độ khuấy đến trình kết tinh 42  vii 4.3.2 Ảnh hưởng nhiệt độ đến trình kết tinh 43  4.3.3 Ảnh hưởng thời gian phản ứng đến trình kết tinh 44  4.4 Tính tốn giá thành sản phẩm 47  CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 49  5.1 Kết luận 49  5.2 Đề nghị 50  TÀI LIỆU THAM KHẢO 51  PHỤ LỤC 54  viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2-1: Tên gọi gấc theo ngôn ngữ [4] .4  Bảng 2-2: Hàm lượng β-caroten lycopene gấc .8  Bảng 2-3: Hàm lượng carotenoid gấc số loại [5] 8  Bảng 2-4: Thành phần dinh dưỡng màng hạt gấc [8] 9  Bảng 2-5: Thành phần axit béo dầu gấc [11] 11  Bảng 2-6: Thành phần carotenoid dầu gấc .17  Bảng 3-1: Bố trí thí nghiệm loại kiềm .28  Bảng 3-2: Bố trí thí nghiện tỷ lệ lượng kiềm khan dầu gấc 28  Bảng 3-3: Bố trí thí nghiệm nhiệt độ xà phòng hóa .29  Bảng 3-4: Bố trí thí nghiệm thời gian xà phòng hóa .31  Bảng 3-5: Bố trí thí nghiệm tốc độ khuấy .32  Bảng 3-6: Bố trí thí nghiệm nhiệt độ kết tinh 33  Bảng 3-7: Bố trí thí nghiệm thời gian kết tinh 34  Bảng 4-1: Tỷ trọng dầu gấc .35  Bảng 4-2: Hàm lượng carotenoid tổng dầu gấc nguyên liệu 35  Bảng 4-3: Chỉ số peroxyt dầu nguyên liệu 36  Bảng 4-4: Chỉ số axit dầu gấc nguyên liệu 36  Bảng 4-5: Chỉ số axit dầu nguyên liệu 37  Bảng 4-6: Ảnh hưởng loại kiềm (mg/g) 37  Bảng 4-7: Bảng tính tốn giá trị chi phí cho 100mg carotenoid 48  ix Phụ lục 4: Phương pháp xác định số axit Khái niệm: Dưới tác dụng enzym thủy phân (lipaza, photpholipaza) có nước nhiệt, triglycerit bị phân cắt mối liên kết este bị thủy phân thành axit béo tự Các axit không no có mạch ngắn (như dầu dừa) dễ bị thủy phân hay oxi hóa, phóng thích axit béo tự có khối lượng phân tử nhỏ dễ bay gây mùi khó chịu Qua số axit người ta đánh giá chất lượng dầu mỡ Chỉ số axit cao chứng tỏ dầu mỡ chất lượng ngược lại số axit thấp dầu tốt bảo quản tốt Định nghĩa: Chỉ số axit: Là số mg KOH cần dùng để trung hòa axit béo tự có 1g dầu mỡ Axit béo: Hàm lượng axit béo tự tỉ lệ phần trăm axit béo tựdầu Tùy theo chất dầu mỡ, hàm lượng axit béo tự biểu thị: Dầu dừa, dầu nhân cọ : Biểu thị theo axit Lauric Dầu cọ : Biểu thị theo axit Palmitic Các loại dầu khác : Biểu thị theo axit Oleic Nguyên tắc: Dùng dung dịch kiềm chuẩn KOH 0,1N để trung hòa hết axit béo tự có mẫu thử hòa tan dung mơi cồn trung tính với thị phenolphthalein Điểm tương đương nhận dung dịch từ màu vàng (đặc trưng cho loại dầu) chuyển sang màu hồng nhạt bền 30 giây Phương trình phản ứng: RCOOH + KOH RCOOK + H2O Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho dầu mỡ động vật thực vật, không áp dụng cho sáp Dụng cụ hóa chất:  Dụng cụ:  Cân phân tích xác 0,01g 62  Bình nón 250ml  Burrette 25ml có khoảng chia độ 0,1ml  Bếp điện  Cốc 100ml  Hóa chất:  Phenolphtalein 1%  Etanol 96 – 99,8%  Nước cất lần  Dung dịch KOH 0,1N pha cồn tuyệt đối, chuẩn bị trước ngày gạn vào chai nâu đậy kín nút cao su nút thuỷ tinh Dung dịch phải khơng màu hay có màu vàng nhạt Tiến hành xác định: Lượng mẫu cân lấy theo số axit dự kiến: Chỉ số axit dự kiến Khối lượng mẫu thử (g) Độ xác phép cân 75 0,1 0,0002 Nhưng thực tế, tiến hành đối tượng mẫu: - Đối với mẫu dầu thô: khoảng – 7g - Đối với dầu tinh luyện: khoảng 20 – 25g Cân mẫu vào bình nón 250ml Hòa tan mẫu 50 ml dung mơi Etanol tuyệt đối 99.60C đun nóng trung hòa KOH 0,1N với chị thị phenolphthalein từ không màu chuyển sang màu hồng nhạt bền 30 giây Lắc để mẫu hòa tan hồn tồn dung môi Chuẩn độ mẫu thử dung dịch KOH 0,1N với thị phenolphthalein xuất màu hồng bền 30 giây Ghi nhận kết tính kết 63 Tính kết quả:  Chỉ số axit tính theo cơng thức: Trong đó: V : Thể tích dd KOH 0,1N tiêu tốn (ml) m : Khối lượng mẫu dầu cần phân tích (g) F : Hệ số hiệu chỉnh dd KOH 0,1N F = e x 56.11, e: Nồng độ thực KOH chuẩn độ dung dịch HCl 0.1N Nếu hóa chất tinh khiết F =  Hàm lượng axit béo tự tính theo: FFA = AV x f (%) Nếu FFA tính theo axit Lauric (dầu dừa), M = 200 Nếu FFA tính theo axit Oleic (dầu nành, mè, phộng), M = 282 Nếu FFA tính theo axit Palmitic (dầu cọ, P.Stearin, P.Oil), M=256  Những điều cần lưu ý xác định số AV: Đây phương pháp chuẩn độ axit bazơ nên cồn sử dụng phải trung tính theo thị phenolphthalein Cồn phải đun nóng để tăng q trình hòa tan dầu Chọn thị phenolphthalein điểm tương đương tồn RCOOK có tính kiềm pT = Bình tam giác phải rửa sấy khô Khi cân mẫu, bị dính mẫu thành bình cho dung mơi vào chỗ bị dính Q trình chuẩn độ phải lắc tròn đều, tránh bắn mẫu ngồi bình Thời gian chuẩn độ không nên kéo dài Tham khảo tài liệu TCVN 6127 : 2007, ISO 660 : 1996 AOCS Official Methed Cd -63 Phụ lục 5: ANOVA, LSD Ảnh hưởng loại kiềm môi trường pha kiềm đến hàm lượng carotenoid Analysis of Variance for YEUTO.hamluong - Type III Sums of Squares 64 Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:YEUTO.loaikiem 77137.99 77137.99 9.036 0148 B:YEUTO.moitruong 185335.13 185335.13 21.711 0012 76829.560 8536.6178 RESIDUAL TOTAL (CORRECTED) 339302.68 11 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Multiple range analysis for YEUTO.hamluong by YEUTO.loaikiem Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups NAOH 53.35992 KOH 213.71161 X X contrast difference NAOH - KOH limits -160.352 120.704 * *denotes a statistically significant difference Multiple range analysis for YEUTO.hamluong by YEUTO.moitruong Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups NUOC 9.25949 CON 257.81205 X X contrast difference CON - NUOC +/- 248.553 limits 120.704 * *denotes a statistically significant difference Phụ lục 6: ANOVA, LSD ảnh hưởng tỷ lệ lượng kiềm khan dầu gấc đến hàm lượng carotenoid sau xà phòng hóa Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f 65 Mean square F-ratio Sig level -Between groups 7021.1453 2340.3818 Within groups 6028.4528 753.5566 3.106 0888 -Total (corrected) 13049.598 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for TYLE.hamluong by TYLE.tyle -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -35 57.14862 X 50 98.96464 XX 45 103.29227 XX 40 123.73392 X -contrast difference +/- limits 35 - 40 -66.5853 51.7004 * 35 - 45 -46.1436 51.7004 35 - 50 -41.8160 51.7004 40 - 45 20.4417 51.7004 40 - 50 24.7693 51.7004 45 - 50 4.32762 51.7004 -* denotes a statistically significant difference 66 Phụ lục 7: ANOVA, LSD ảnh hưởng nhiệt độ đến nồng độ carotenoid sau xà phòng hóa Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 155790.58 51930.193 Within groups 12907.08 1613.385 32.187 0001 -Total (corrected) 168697.66 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for NHIETDO.hamluong by NHIETDO.nhietdo -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -20 117.53448 X 50 121.43568 X 40 134.61920 X 30 387.25877 X -contrast difference +/- limits 20 - 30 -269.724 75.6493 * 20 - 40 -17.0847 75.6493 20 - 50 -3.90120 75.6493 30 - 40 252.640 75.6493 * 30 - 50 265.823 75.6493 * 40 - 50 13.1835 75.6493 -* denotes a statistically significant difference 67 Phụ lục 8: ANOVA, LSD ảnh hưởng thời gian đến nồng độ carotenoid sau xà phòng hóa Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 2747.3778 915.79258 Within groups 968.5121 121.06401 7.565 0101 -Total (corrected) 3715.8898 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for THOIGIAN.hamluong by THOIGIAN.thoigian -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -15 114.11757 X 20 125.31513 X 30 133.63373 X 25 155.42467 X -contrast difference +/- limits 15 - 20 -11.1976 20.7226 15 - 25 -41.3071 20.7226 * 15 - 30 -19.5162 20.7226 20 - 25 -30.1095 20.7226 * 20 - 30 -8.31860 20.7226 25 - 30 21.7909 20.7226 * -* denotes a statistically significant difference 68 Phụ lục 9: ANOVA, LSD ảnh hưởng tốc độ khuấy đến trình kết tinh Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 23588.509 11794.254 Within groups 80697.480 13449.580 877 4633 Total (corrected) 104285.99 missing value(s) have been excluded 69 Phụ lục 10: ANOVA, LSD ảnh hưởng nhiệt độ đến trình kết tinh Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 155708.01 51902.670 43310.17 5413.771 Within groups 9.587 0050 Total (corrected) 199018.18 11 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for NHIET.hamluong by NHIET.nhiet Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 90 1688.6667 X 45 1879.3333 X 60 1912.9333 X 75 2000.7333 X contrast difference limits 45 - 60 -33.6000 138.575 45 - 75 -121.400 138.575 45 - 90 190.667 60 - 75 -87.8000 138.575 * 60 - 90 224.267 138.575 * 75 - 90 312.067 138.575 * 138.575 * denotes a statistically significant difference 70 Phụ lục 11: ANOVA, LSD ảnh hưởng thời gian đến trình xử lý kết tinh Analysis of variance Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 301615.34 150807.67 47138.61 7856.43 Within groups 19.195 0025 Total (corrected) 348753.94 missing value(s) have been excluded Multiple range analysis for THOIGIAN.hamluong by THOIGIAN.thoigian Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups 3 1676.4333 X 2041.6000 X 2084.4000 X contrast difference limits - -42.8000 177.140 - 365.167 177.140 * - 407.967 177.140 * *denotes a statistically significant difference 71 Phụ lục 12: Kết phân tích mẫu sau kết tinh 72 Phụ lục 13: Số liệu kết thí nghiệm (Hàm lượng carotenoid khối lượng sản phẩm (mg/g) Bảng 1: Thí nghiệm loại kiềm môi trường pha kiềm Loại kiềm Môi trường Nước Rượu NaOH KOH 8.579481 8.441248 8.828231 93.07526 103.4969 97.73842 10.14427 9.630029 9.933651 393.482 428.3771 430.7026 Bảng 2: Tỉ lệ lượng kiềm ( khan) dầu gấc Lặp lại Tỷ lệ dầu gấc lượng kiềm(khan) 35% 82.29813665 110.3925795 102.905569 40% 259.5477788 200.8547009 179.6005785 108.31845 92.293650 109.26426 45% 24 79 92 50% 149.4447581 261.3888889 101.0524264 Bảng 3: Ảnh hưởng nhiệt độ đến q trình xà phòng hóa Lặp lại Nhiệt độ(OC) 130.1870504 109.8764756 418.8888889 345.0669028 192.0319122 113.396484 124.9344839 71.2273832 112.539904 20 397.820512 30 98.4291979 40 50 168.145175 73 Bảng 4: Ảnh hưởng thời gian khuấy Lặp lại Thời gian( phút) 15 169.7055 225.0466 195.5112 20 222.5089 218.7951 206.8783 25 292.9278 261.9811 249.0119 30 227.7454 241.3043 222.1592 Bảng 5: Khảo sát ảnh hưởng tốc độ khuấy đến trình xử lý kết tinh Lặp lại Tốc độ khuấy(vòng/phút) 500 945.82 925.65 953.99 750 847.83 763.52 853.03 1000 957.4 710.38 885.97 Bảng 6: Khảo sát ảnh hưởng nhiệt độ Lặp lại Nhiệt độ (oC) 45 728.59 859.12 750.28 60 745.46 782.12 911.18 75 861.98 892.17 947.95 90 490.34 632.61 643.06 74 Bảng 7: Khảo sát ảnh hưởng thời gian đến trình xử lý kết tinh Lặp lại Thời gian(giờ) 927.8 949.91 947.15 988.53 989.26 975.38 423.38 594.36 711.47 Phụ lục 14: Hình ảnh thí nghiệm Hình 1: Thí nghiệm xà phòng hóa 75 Hình 2: Sản phẩm thí nghiệm kết tinh 76 ... dẫn Th.S Mai Huỳnh Cang, thực đề tài “NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KẾT TINH CAROTENOID TỪ DẦU GẤC” Đề tài tập trung nghiên cứu khả tách kết tinh carotenoid từ dầu gấc dung mơi có qua phản ứng xà phòng... tách kết tinh đạt hiệu cao Kết nghiên cứu đề tài hi vọng giúp ích cho nghiên cứu nhằm nâng cao giá trị carotenoid ứng dụng vào thực phẩm, mỹ phẩm 1.2 Mục đích đề tài Nghiên cứu khả chiết xuất kết. .. tiêu nghiên cứu khả chiết tách Carotenoid phương pháp kết tinh kết hợp với phản ứng xà phòng hóa, đề tài đạt kết sau: Dầu gấc nguyên liệu có hàm lượng Carotenoid tổng 7,274±0.014 mg/g; tỷ trọng dầu
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KẾT TINH CAROTENOID TỪ DẦU GẤC , NGHIÊN CỨU CHIẾT XUẤT VÀ KẾT TINH CAROTENOID TỪ DẦU GẤC

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn