Chuyên đề Số Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

17 93 1
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:06

Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương Trung tâm Thông tin – Tư liệu - Chuyên đề Số 10: Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực Việt Nam Hà Nội - 2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG DANH MỤC HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam Việt Nam sẵn sàng tham gia CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 việc phát triển nguồn nhân lực 10 3.1 Tác động việc làm 10 3.2 Thách thức việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực thời kỳ CMCN 4.0 11 Kiến nghị sách 13 4.1 Thiết kế lại chương trình đào tạo, đổi phương pháp dạy học, nâng cao kỹ mềm cho sinh viên 14 4.2 Tạo mối liên kết nhà trường doanh nghiệp 14 4.3 Nâng cao chất lượng vườn ươm công nghệ 15 4.4 Đổi chế quản lý nhà nước dạy nghề theo nhu cầu thị trường yêu cầu cụ thể người sử dụng lao động: 15 TÀI LIỆU THAM KHẢO 16 Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Lực lượng lao động Việt Nam năm 2017 phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật Bảng 2: Cơ cấu lao động có việc làm theo nhóm nghề nghiệp Bảng 3: Xếp hạng Sự sẵn sàng cho sản xuất tương lai Việt Nam so với nước ASEAN Bảng 4: Thứ hạng yếu tố “Động lực sản xuất” Việt Nam nước ASEAN DANH MỤC HÌNH Hình 1: Tỷ lệ lực lượng lao động Việt Nam năm 2017 phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật Hình 2: Đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai Việt Nam so với nước ASEAN Hình 3: Đánh giá sẵn sàng CMCN 4.0 nhóm nước ASEAN Hình 4: Thứ hạng nhân tố Đông lực sản xuất tương lai Việt Nam nước ASEAN Hình 5: Thứ hạng số nguồn nhân lực Việt Nam nước ASEAN 12 Hình 6: Thứ hạng số lao động có chun mơn cao Việt Nam nước ASEAN 12 Hình 7: Thứ hạng số chất lượng đào tạo nghề Việt Nam nước ASEAN 13 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AI Trí tuệ nhân tạo ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á CMCN Cách mạng công nghiệp CMCN 4.0 Cách mạng công nghiệp lần thứ FDI Đầu tư trực tiếp nước GII Chỉ số Đổi sáng tạo toàn cầu ILO Tổ chức Lao động quốc tế VCCI Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam WB Ngân hàng Thế giới WEF Diễn đàn kinh tế giới Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) Một kinh tế muốn phát triển nhanh bền vững phải dựa ba trục là: áp dụng khoa học công nghệ, phát triển sở hạ tầng phát triển nguồn nhân lực, đó, nguồn lực người giữ vai trò quan trọng Trình độ phát triển nguồn nhân lực thước đo chủ yếu phát triển quốc gia Do đó, vấn đề nước giới quan tâm coi trọng Kế thừa phát huy truyền thống ông cha việc trọng dụng nhân tài, coi “hiền tài nguyên khí quốc gia”, giai đoạn phát triển, Đảng Nhà nước ta khẳng định quan điểm xem nhân tố người trung tâm phát triển Hiện nay, điều kiện đẩy mạnh cơng nghiệp hố, đại hóa hội nhập quốc tế, đặc biệt Việt Nam thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0), vấn đề nguồn nhân lực xem khâu đột phá, phát triển nguồn nhân lực trở thành tảng phát triển bền vững tăng lợi cạnh tranh quốc gia Với lợi thời kỳ dân số vàng, nguồn nhân lực Việt Nam có lợi riêng có thách thức đáng kể thời kỳ CMCN 4.0 Thực trạng nguồn nhân lực Việt Nam Việt Nam có quy mơ dân số 96 triệu người, đứng thứ 14 giới, thứ khu vực Đông Nam Á1 Theo Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 4/2017 Tổng cục Thống kê, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Việt Nam ước tính khoảng 55.1 triệu người, chiếm khoảng 57% tổng dân số Như vậy, Việt Nam có nguồn nhân lực tương đối dồi dào, thời kỳ dân số vàng Đây điều kiện thuận lợi Việt Nam thời kỳ CMCN 4.0 Với số lượng nhân lực đông, dồi chất lượng nguồn nhân lực qua đào tạo Việt Nam xem mạnh q trình CMCN 4.0 Việt Nam có gần 12 triệu nhân lực qua đào tạo, có trình độ từ đào tạo nghề trở lên, nhân lực có trình độ từ đại học trở lên có khoảng triệu người, chiếm 44% tổng số nhân lực qua đào tạo (Xem bảng 1) https://danso.org/viet-nam/ Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) Bảng 1: Lực lượng lao động Việt Nam năm 2017 phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật Đơn vị: nghìn người Trình độ chun mơn kỹ thuật 2017 (ước tính) Đại học trở lên 5,264.48 Cao đẳng chuyên nghiệp 1,567.03 Trung cấp chuyên nghiệp 2,110.85 Dạy nghề từ tháng trở lên 2,957.68 Khơng có trình độ chun mơn kỹ thuật 42,867.23 Tổng 54,767.25 Nguồn: Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 4/2017 Tuy nhiên, bên cạnh lực lượng lao động qua đào tạo, nguồn nhân lực chưa qua đào tạo chiếm tỷ lệ cao (78.3%) (Xem hình 1) Đây thực rào cản, hạn chế lớn nhân lực Việt Nam CMCN 4.0 Đồng thời, hạn chế đưa đến nhiều hệ lụy khác suất lao động thấp, lực cạnh tranh giá trị nguồn nhân lực Việt Nam thị trường lao động khơng cao Hình 1: Tỷ lệ lực lượng lao động Việt Nam năm 2017 phân theo trình độ chun mơn kỹ thuật 2.9 3.9 Khơng có trình độ chun mơn kỹ thuật 9.6 5.4 Dạy nghề từ tháng trở lên Trung cấp chuyên nghiệp 78.3 Cao đẳng chuyên nghiệp Đại học trở lên Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Điều tra Lao động việc làm 2017 Mặc dù nguồn nhân lực Việt Nam Nhà nước quan tâm sâu sắc định hướng phát triển, kể đến như: Chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt nam thời kỳ 2011 – 2020 (Quyết định số 597/QĐ-TTg ngày 19 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ); Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực Việt nam thời Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) kỳ 2011-2020 (Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 22 tháng năm 2011 Thủ tướng Chính phủ), nhiên, tính cụ thể hiệu thực thi chủ trương, sách chưa cao Lực lượng lao động Việt Nam dồi chủ yếu lao động tay nghề thấp, đó, số lao động làm nghề giản đơn chiếm tỷ lệ cao (37 - 40%), tỷ lệ lao động làm công việc chuyên môn kỹ thuật bậc cao dao động khoảng - 7% (Xem bảng 2) CMCN 4.0 với công nghệ tạo ra, đòi hỏi nguồn nhân lực chất lượng cao, trang bị kiến thức, kỹ phù hợp để đáp ứng yêu cầu tình hình Điều thách thức lớn nguồn nhân lực quốc gia phát triển, có Việt Nam Bảng 2: Cơ cấu lao động có việc làm theo nhóm nghề nghiệp Năm 2017 (Sơ bộ) Năm 2016 Năm 2015 Năm 2014 Nhà lãnh đạo 1.2% 1.0% 1.1% 1.2% Chuyên môn kỹ thuật bậc cao 7.2% 6.9% 6.5% 6.1% Chuyên môn kỹ thuật bậc trung 3.3% 3.1% 3.2% 3.1% Nhân viên 1.8% 1.9% 1.8% 1.7% Dịch vụ cá nhân, bảo vệ bán hàng 16.7% 16.6% 16.6% 16.1% Nghề nông lâm ngư nghiệp 9.8% 10.3% 10.4% 12.2% Thợ thủ công thợ khác có liên quan 13.1% 12.8% 12.0% 12.0% 9.6% 9.2% 8.5% 7.4% 37.2% 38.0% 39.9% 40.1% 0.3% 0.2% Nhóm nghề nghiệp Thợ lắp ráp vận hành máy móc thiết bị Nghề giản đơn 10 Không phân loại 0.0% Nguồn: Tổng hợp từ Báo cáo Điều tra Lao động việc làm 2014,2015,2016,4/2017 Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017 Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) cơng bố cho thấy, 69% số doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI) Việt Nam vấp phải khó khăn việc tuyển dụng cán kỹ thuật có tay nghề để phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh Báo cáo nêu, chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam chưa có nhiều đột phá Doanh nghiệp FDI đánh giá chất lượng đào tạo hiệu lao động Việt Nam năm 2017 đạt 3,8 điểm Do đó, doanh nghiệp nhiều tiền cho hoạt động đào tạo tuyển dụng nhân mức độ chi tăng qua năm Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) Năm 2013, chi phí trung bình cho hoạt động chiếm 3,6% chi phí kinh doanh, năm 2014 tăng lên 5,9%, năm 2017 5,7%2 Trong kỷ nguyên số nay, cơng việc mang tính sáng tạo đặt yêu cầu ngày cao, nhà tuyển dụng cần nguồn nhân lực chất lượng cao có khả thích ứng tốt với thay đổi cách thức sản xuất cơng nghệ Vì vậy, thân người lao động phải khơng ngừng nâng cao trình độ chun mơn, kỹ để ứng phó với nhiều biến động thị trường yêu cầu việc làm tương lai, không trở nên lạc hậu bị đào thải Việt Nam sẵn sàng tham gia CMCN 4.0 Trong năm qua, chất lượng thể chế, môi trường kinh doanh Việt Nam có nhiều thay đổi tích cực tổ chức quốc tế ghi nhận Năng lực cạnh tranh năm 2017 tăng bậc, từ vị trí 60/138 lên vị trí 55/137 kinh tế Mơi trường kinh doanh đạt thứ hạng 68/190 (tăng 14 bậc)3, mức tăng bậc nhiều thập niên qua Chỉ số Đổi sáng tạo toàn cầu (GII) năm 2018 xếp thứ hạng 45/126 quốc gia, tăng bậc so với năm 2017 14 bậc so với năm 2016 Đây thứ hạng cao mà Việt Nam đạt từ trước đến Trong nhóm 30 quốc gia có thu nhập trung bình thấp, Việt Nam xếp vị trí thứ sau Ukraine Về Chỉ số Chính phủ điện tử, theo Báo cáo Liên Hợp quốc, Chỉ số Chính phủ điện tử 2018 Việt Nam tăng hạng lên vị trí 88 so với lần xếp hạng năm 20164 Trong nhóm nước khu vực ASEAN, Việt Nam xếp thứ sau Singapore, Malaysia, Philippines, Thái Lan Brunei Mặc dù thứ hạng môi trường kinh doanh, lực cạnh tranh Việt Nam có cải thiện tích cực thời gian qua, song thiếu tính bền vững Các quy định bảo vệ, sở hữu trí tuệ nhiều phức tạp, việc thực thi chưa đồng bộ, việc xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ gặp nhiều khó khăn Ngoài ra, nước ta, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi sáng tạo đà phát triển, không tập trung riêng lĩnh vực cụ thể đó, mà lan tỏa, mở rộng đa ngành, đa nghề hơn, nhiên, nhìn chung hệ sinh thái khởi nghiệp Việt Nam rời rạc, chưa đầy đủ đồng Việc thực thi sách hỗ trợ cho doanh nghiệp khởi nghiệp thiếu đồng bộ, thủ tục phức tạp, quy định đầu tư mạo hiểm chưa rõ nét Theo Báo cáo Sự sẵn sàng cho sản xuất tương lai 2018 Diễn đàn kinh tế giới (WEF), mức độ sẵn sàng với CMCN 4.0 Việt Nam thấp (đạt 4,9/10 điểm ) Trong đó, số “Cấu trúc sản xuất” đạt 4.96/10 điểm, xếp thứ 48/100 quốc gia, số “Động lực sản xuất” đạt 4.93/10 điểm, xếp 53/100 (Xem bảng 3) http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/36367602-chuan-bi-nguon-nhan-luc-chat-luong-cao-dap-ung%E2%80%9Csan-choi%E2%80%9D-4-0.html Báo cáo Doing Business 2018 Bộ Chỉ số Liên Hợp quốc công bố năm lần Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) Bảng 3: Xếp hạng Sự sẵn sàng cho sản xuất tương lai Việt Nam so với nước ASEAN Quốc gia Cấu trúc sản xuất Động lực sản xuất Điểm số Thứ hạng Điểm số Thứ hạng Singapore 7.28 11 7.96 Malaysia 6.81 20 6.51 22 Thailand 7.13 12 5.45 35 Philippines 6.12 28 4.51 66 Indonesia 5.41 38 4.89 59 Viet Nam 4.96 48 4.93 53 Cambodia 3.56 81 3.63 91 Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 Trong nhóm nước ASEAN, Singapore Malaysia thuộc nhóm quốc gia “Dẫn đầu” mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai, Thái Lan Philippines nằm nhóm “Độ sẵn sàng cao di sản” với sở mạnh phải đối mặt với rủi ro tiềm ẩn tương lai, Việt Nam thuộc nhóm “Sơ khai” nước Cambodia Indonesia với sở hạn chế rủi ro đáng kể tương lai Tuy nhiên, điểm số Việt Nam gần với nhóm “Tiềm cao” (Xem hình 2) Hình 2: Đánh giá mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai Việt Nam so với nước ASEAN Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thơng tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) Hình 3: Đánh giá sẵn sàng CMCN 4.0 nhóm nước ASEAN Nguồn: Assessment of ASEAN Readiness for Industry 4.0, 2018 Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng ASEAN CMCN 4.0 Ban Thư ký ASEAN đưa đánh giá xếp hạng, chia nước khu vực thành nhóm tương tự Báo cáo WEF Tuy nhiên, số liệu mẫu khác nên xếp hạng ASEAN Readlines WEF có vài điểm khác Mặc dù vậy, xếp hạng Việt Nam báo cáo nằm nhóm “Sơ Khai” gần với nhóm “Tiềm cao” Một số nước có khác biệt như: Indonesia, Thái Lan, Philippines (Xem hình 3) Theo Báo cáo WEF, so với nước khu vực ASEAN, Việt Nam đứng thứ xếp hạng “Động lực sản xuất” sau Singapore, Malaysia, Thái Lan (Xem hình 4) Tuy nhiên, điều chưa đảm bảo sẵn sàng sản xuất tương lai điểm số phần lớn trụ cột (4/6) số mức thấp so với nước khác Trong đó, thứ hạng cơng nghệ sáng tạo Việt Nam đứng thứ 90/100, xếp vị trí cuối nhóm nước ASEAN (Xem bảng 4) Do đó, để sẵn sàng cho CMCN 4.0, đòi hỏi Việt Nam cần tiếp tục nỗ lực việc cải thiện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trung phát triển nâng cấp công nghệ Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) Hình 4: Thứ hạng nhân tố Đông lực sản xuất tương lai Việt Nam nước ASEAN Singapore Malaysia Thailand Viet Nam Indonesia Philippines Cambodia 10 20 22 30 40 35 50 53 60 59 70 66 80 90 91 100 Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 Bảng 4: Thứ hạng yếu tố “Động lực sản xuất” Việt Nam nước ASEAN Singapore Malaysia Thailand Philippines Vietnam Indonesia Cambodia 23 41 59 90 61 83 21 53 66 70 55 86 20 69 13 61 79 30 51 76 53 69 100 Nguồn lực bền vững 56 60 49 69 87 94 90 Môi trường 14 17 28 45 39 15 75 Công nghệ sáng tạo Nguồn nhân lực Thương mại đầu tư Thể chế Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 Tuy nhiên, có vài điểm sáng Báo cáo WEF, số số Việt Nam đạt kết khả quan như: Chính phủ, đầu tư công nghệ (31/100); Công ty đầu tư công nghệ (50/100); Cấp sáng chế (49/100); Số thuê bao điện thoại di động 100 dân (39/100); Chính phủ tâm hành động Chuyên đề Số 10/2018 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) (43/100) Đây coi lợi để đẩy mạnh sẵn sàng Việt Nam CMCN 4.0 Tác động CMCN 4.0 việc phát triển nguồn nhân lực Thế giới trải qua ba CMCN giai đoạn CMCN 4.0 Nếu CMCN lần thứ khí hóa với máy chạy thủy lực nước, CMCN lần thứ hai sử dụng động điện dây chuyền lắp đặp, sản xuất hàng loạt, tiếp đến kỷ nguyên máy tính tự động hóa CMCN lần thứ ba, hệ thống liên kết giới thực ảo CMCN lần thứ tư Có thể tóm lược lại, CMCN 4.0 hội tụ loạt công nghệ xuất dựa tảng kết nối công nghệ số ứng dụng nhiều lĩnh vực Các công nghệ, lĩnh vực kể đến như: Internet kết nối vạn vật (IoT); Cơ sở liệu tập trung (Big data); Trí tuệ nhân tạo (AI); Năng lượng tái tạo/ Công nghệ (Renewable energy/ Clean tech); Người máy (Robotics); Công nghệ in 3D (3D printing); Vật liệu (graphene, skyrmions, bio-plastic, ); Blockchain; Kết nối thực ảo (Virtual/Augmented Reality); Thành phố thông minh (Smart cities); Công nghệ màng mỏng (Fintech); Các kinh tế chia sẻ (Shared economics); v.v Khác với cách mạng trước đó, CMCN 4.0 có khác biệt lớn tốc độ, phạm vi tác động Cuộc cách mạng có tốc độ phát triển lan truyền nhanh nhiều so với trước Phạm vi CMCN 4.0 diễn rộng lớn, bao trùm, tất lĩnh vực, không sản xuất chế tạo mà dịch vụ, có dịch vụ cơng CMCN 4.0 dự báo làm thay đổi toàn hệ thống sản xuất, quản lý quản trị toàn giới, tác động mạnh mẽ tới mọi mặt đời sớng, kinh tế, trị, xã hội, nhà nước, chính phủ, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, Do đó, để trì lợi cạnh tranh, bắt kịp nước tiên tiến, quốc gia, có Việt Nam tập trung phát triển ứng dụng thành tựu công nghệ CMCN 4.0 Cuộc cách mạng lần tạo hội cho nước sau, nhiên tạo nhiều thách thức nước chậm 3.1 Tác động việc làm Mỗi CMCN diễn dẫn tới thay đổi mạnh mẽ cấu nguồn nhân lực, việc làm Và giống ba CMCN trước đó, CMCN 4.0 có tiềm đem lại nhiều lợi ích cho người lao động thơng qua việc tăng suất lao động dẫn tới tăng thu nhập, nhiều sản phẩm, dịch vụ đời giúp nâng cao chất lượng sống, đặc biệt việc mở cửa thị trường lao động, tạo nhiều việc làm CMCN 4.0 với xuất cơng nghệ cao, máy móc thơng minh, robot có trí tuệ nhân tạo tác động làm thay đổi lớn đến thị trường lao động việc làm nhiều góc độ khác Cung - cầu lao động, cấu lao động, chất việc làm bị ảnh hưởng nghiêm trọng Những lĩnh vực dựa vào lao động thủ công, ngành nghề gắn với q trình tự động hóa bị ảnh hưởng Đặc biệt, lĩnh vực dệt may, da giày, điện tử hay lĩnh vực mà sử dụng nhiều lao động đối tượng bị ảnh hưởng nhiều Chẳng hạn, Chuyên đề Số 10/2018 10 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) ngành dệt may, thao tác cắt, may máy móc thay Cơng nghệ 4.0 làm việc liên tục 24/24h, robot thay ngành lắp ráp điện tử, tư vấn, chăm sóc khách hàng trả lời robot tự động Hay lĩnh vực nơng nghiệp, có robot nơng nghiệp, người nơng dân thay phải làm việc cánh đồng trở thành người quản lý cánh đồng Như vậy, tác động CMCN 4.0 việc làm dịch chuyển từ sản xuất thâm dụng lao động sang thâm dụng tri thức thâm dụng công nghệ Theo dự báo Liên hợp quốc, có khoảng 75% lao động giới bị việc làm vài thập niên tới Còn nghiên cứu khác Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), khoảng 56% số lao động quốc gia Đông Nam Á đứng trước nguy việc robot5 Trong đó, Việt Nam nước chịu ảnh hưởng nhiều từ CMCN 4.0 Cũng theo dự báo Bộ Khoa học Công nghệ, tương lai, số ngành nghề Việt Nam biến tác động CMCN 4.06 Tuy nhiên, chiều hướng khác, tích cực hơn, CMCN 4.0 tạo thêm ngành nghề, việc làm mà người máy hay robot khơng thể đáp ứng được, điều đòi hỏi người lao động phải có kỹ năng, trình độ cao đáp ứng nhu cầu xã hội Theo dự báo, tới năm 2025, có tới 80% công việc công việc mà chưa có thời điểm nay7 3.2 Thách thức việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực thời kỳ CMCN 4.0 Bên cạnh tác động to lớn mà CMCN 4.0 đem lại có nhiều thách thức đặt nước phát triển Việt Nam, đặc biệt làm thay đổi mạnh mẽ cấu lao động thị trường lao động Hệ thống tự động hóa thay dần lao động thủ cơng tồn kinh tế, chuyển dịch từ nhân cơng sang máy móc gia tăng chênh lệch lợi nhuận vốn lợi nhuận với sức lao động, điều tác động đến thu nhập lao động giản đơn gia tăng thất nghiệp Số lượng công việc cần lao động chất lượng cao ngày gia tăng, phát sinh thị trường việc làm ngày tách biệt: thị trường kỹ cao, thị trường kỹ thấp dẫn đến gia tăng phân hóa, tạo nhu cầu việc làm hoàn toàn so với trước đây, cần có chủ động chuẩn bị việc đào tạo nguồn nhân lực, giáo dục nghề nghiệp phù hợp với nhu cầu thị trường Theo Báo cáo mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai 2018 Diễn đàn kinh tế giới (WEF) công bố tháng 4/2018, Việt Nam thuộc nhóm quốc gia chưa sẵn sàng cho CMCN 4.0, xếp thứ 70/100 nguồn nhân lực (xem hình 4) So sánh với quốc gia khu vực Đông Nam Á số nguồn http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nhieu-thu-thach-cho-nguoi-lao-dong-thoi-40-140389.html https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/14092/nguon-nhan-luc-chat-luong-cao san-sang-truoc-cach-mang-cong-nghiep-40.aspx http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/nguon-nhan-luc-40-co-hoi-va-thach-thuc-69031.html Chuyên đề Số 10/2018 11 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) nhân lực, Việt Nam xếp sau Malaysia, Thái Lan, Philippines xếp hạng gần tương đương Campuchia Hình 5: Thứ hạng số nguồn nhân lực Việt Nam nước ASEAN 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 86 66 53 55 Thailand Indonesia 70 21 Singapore Malaysia Philippines Viet Nam Cambodia Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 Trong CMCN 4.0 lần này, hội dành cho tất người Ai có lực, có trình độ chun mơn tốt, có kỹ tạo nhiều giá trị cho xã hội, người thành cơng Đối với trường đại học, CMCN 4.0 đòi hỏi phải đào tạo nguồn nhân lực có kỹ trình độ giáo dục cao so với thập kỷ trước, thị trường đòi hỏi lao động có trình độ giáo dục đào tạo cao Thực tế nay, giáo dục đại học tổng thể chưa đáp ứng nhu cầu nhà tuyển dụng Hình 6: Thứ hạng số lao động có chuyên môn cao Việt Nam nước ASEAN 100 90 80 78 81 83 Thailand Viet Nam Indonesia 87 70 60 45 50 50 40 30 20 10 Singapore Malaysia Philippines Cambodia Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 Một thách thức đặt quốc gia phát triển tiếp cận với CMCN 4.0 nguồn nhân lực có tay nghề cao Theo số liệu Báo cáo mức độ sẵn sàng cho sản xuất tương lai 2018 WEF, Việt Nam xếp hạng thuộc nhóm cuối bảng thứ hạng lao động có chuyên môn cao, thứ Chuyên đề Số 10/2018 12 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) 81/100 (xem hình 6) chí xếp hạng sau Thái Lan Philippin nhóm nước ASEAN Và báo cáo này, thứ hạng chất lượng đào tạo nghề Việt Nam thứ 80/100, so với nhóm nước ASEAN đứng trước Campuchia (92/100) (xem hình 7) Hình 7: Thứ hạng số chất lượng đào tạo nghề Việt Nam nước ASEAN 100 92 90 80 80 70 59 60 50 40 40 33 30 20 10 11 Singapore Malaysia Indonesia Philippines Thailand Viet Nam Cambodia Nguồn: WEF Readiness for Future of Production Report 2018 CMCN 4.0 với công nghệ mới, làm thay đổi tảng sản xuất, phát sinh thêm nhiều ngành nghề mới, đồng thời đặt yêu cầu lực nhân Đây thách thức lớn giáo dục đại học Việt Nam Vì vậy, trường đại học Việt Nam cần phải nhận thức thách thức này, từ đó, có chiến lược phù hợp cho việc phát triển khoa học, công nghệ, thay đổi phương thức đào tạo, đầu tư sở vật chất để đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao thời kỳ kỹ thuật số Kiến nghị sách Việt Nam với 96 triệu dân có nhiều lợi nguồn nhân lực trình bày Với lợi mình, nguồn nhân lực phải trở thành lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Tuy nhiên, thực tế rằng, sức cạnh tranh kinh tế yếu nguyên nhân chất lượng nguồn nhân lực thấp Chính sách phát triển nguồn nhân lực vừa phải mở rộng quy mơ, đa dạng hóa loại hình nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, vừa phải tạo điều kiện môi trường làm việc tốt sử dụng có hiệu nguồn nhân lực đào tạo, đảm bảo người đào tạo phát huy tối đa lực mình, đồng thời, có hội thường xuyên học hỏi, nâng cao lực làm việc Trên sở phân tích lợi rõ hạn chế nguồn nhân lực, viết đề xuất số kiến nghị Chuyên đề Số 10/2018 13 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Việt Nam bối cảnh CMCN 4.0 cụ thể sau: 4.1 Thiết kế lại chương trình đào tạo, đổi phương pháp dạy học, nâng cao kỹ mềm cho sinh viên Đánh giá cách khách quan cho thấy, hệ thống đào tạo nước ta tồn nhiều bất cập, sở vật chất chưa đáp ứng với yêu cầu đào tạo, phương thức đào tạo theo kiểu cũ, thiếu tính tương tác, gắn kết với thực tiễn, học không đôi với hành, dẫn đến chất lượng nguồn nhân lực sau đào tạo chưa đáp ứng với yêu cầu ngày cao xã hội đặc biệt xu phát triển CMCN 4.0 Do đó, cần sớm đổi chương trình, nội dung đào tạo đại học theo hướng tinh giản, đại, thiết thực phù hợp Cải cách hệ thống giáo dục, đào tạo, ưu tiên cho ngành khoa học kỹ thuật, đào tạo hướng nghiệp gắn với việc làm theo nhu cầu xã hội Việc đào tạo cần tiếp cận theo hướng đa ngành thay chuyên ngành trước đây, đồng thời tăng cường phản biện người học Quản trị đại học cần có thay đổi, ứng dụng cơng nghệ thơng tin vào hoạt động giảng dậy, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên cán quản lý Đặc biệt, thời kỳ kỹ thuật số nay, trường đại học cần nghiên cứu, bổ sung thêm chuyên ngành đào tạo nghề ICT, blockchain, Trí tuệ nhân tạo (AI) để đáp ứng nhu cầu nhân lực CMCN4.0 Ngoài ra, thực tế cho thấy, lao động Việt Nam hạn chế việc sở hữu kỹ mềm, trình độ ngoại ngữ, khả làm việc nhóm, kỹ công nghệ thông tin khả sáng tạo Nhiều lao động dù qua đào tạo, làm việc chưa đáp ứng yêu cầu khiến người sử dụng lao động thời gian đào tạo lại Do đó, giải pháp đưa cần trang bị kỹ mềm cho sinh viên từ nhà trường, cách đưa kỹ mềm vào chương trình đào tạo chuẩn đầu cho sinh viên Khơng cần khuyến khích đẩy mạnh việc tự học sinh viên, tăng cường việc dạy thực tiễn từ chuyên gia, doanh nhân…không 100% kiến thức giáo viên giảng dạy 4.2 Tạo mối liên kết nhà trường doanh nghiệp Trong kỷ nguyên số 4.0 hiệu sinh viên vừa học, vừa làm môi trường thực tế Tuy nhiên, cơng ty có chiến lược ni dưỡng nguồn nhân lực từ năm thứ 2, thứ có kế hoạch cho sinh viên vào làm linh hoạt Và ngược lại, trường tập trung vào công tác đào tạo chưa quan tâm nhiều đến việc hợp tác với doanh nghiệp Giữa doanh nghiệp với trường đại học sở đào tạo thiếu chế phối hợp chặt chẽ, doanh nghiệp phải nơi đặt hàng cho trường đại học nhu cầu nhân lực, nhiên, vấn đề Việt Nam chưa thực tốt, dẫn đến trường hợp nhân lực vừa thừa lại vừa thiếu Do đó, cần tập trung gắn kết hoạt động đào tạo nhà trường với hoạt động sản xuất doanh nghiệp thông qua mơ hình liên kết đào tạo nhà trường doanh nghiệp, hình thành trung tâm đổi sáng tạo trường Chuyên đề Số 10/2018 14 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) gắn chặt với doanh nghiệp Ngồi ra, đẩy mạnh việc hình thành sở đào tạo doanh nghiệp để chia sẻ nguồn lực chung, từ hai bên chủ động nắm bắt đón đầu nhu cầu thị trường lao động 4.3 Nâng cao chất lượng vườn ươm cơng nghệ Nhà nước cần có sách hỗ trợ hình thành phát triển vườn ươm khởi nghiệp đổi sáng tạo trường đại học đào tạo công nghệ, tạo hệ sinh thái cho doanh nghiệp khởi nghiệp đổi sáng tạo Thúc đẩy trình hợp tác quốc tế nghiên cứu phát triển chuyển giao cơng nghệ Ngồi ra, cần tiếp tục đẩy mạnh trình hoạt động phát triển khu công nghiệp, khu công nghệ cao; ưu tiên tài trợ cho tổ chức, cá nhân có cơng trình khoa học - cơng nghệ xuất sắc 4.4 Đổi chế quản lý nhà nước dạy nghề theo nhu cầu thị trường yêu cầu cụ thể người sử dụng lao động: - Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn kỹ tối thiểu cần có loại nghề nghiệp theo yêu cầu người sử dụng lao động; sở đó, khuyến khích tạo điều kiện để hội, hiệp hội nghề nghiệp tự xây dựng tiêu chuẩn nghề nghiệp áp dụng cho thành viên theo hướng áp dụng chuẩn nghề nghiệp mức trung bình khu vực; hướng dẫn trường, trung tâm tổ chức dạy nghề xây dựng xây dựng chương trình cách thức đào tạo đáp ứng yêu cầu nói - Thực đấu thầu định thầu cung cấp dịch vụ đào tạo lao động chương trình hỗ trợ đào tạo nghề theo yêu cầu doanh nghiệp, người sử dụng lao động; khuyến khích, tạo thuận lợi để doanh nghiệp tổ chức đào tạo thực hợp tác hỗ trợ lẫn đào tạo, nâng cao kỹ cho lao động doanh nghiệp - Thực hỗ trợ kinh phí đào tạo cho trường, tổ chức đào tạo nghề theo kết đầu ra, số học viên đào tạo theo nhu cầu cụ thể doanh nghiệp, số học viên tốt nghiệp đạt chuẩn nghề theo mức trung bình khu vực, số học viên tốt nghiệp có việc làm tháng kể từ tốt nghiệp,.v.v… - Khuyến khích doanh nghiệp, doanh nghiệp quy mô lớn, tự đào tạo lao động phục vụ nhu cầu thân, doanh nghiệp bạn hàng, đối tác doanh nghiệp có liên quan khác Chuyên đề Số 10/2018 15 Cổng thông tin kinh tế Việt Nam – VNEP (https://Vnep.org.vn) TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo Điều tra Lao động việc làm quý 4/2017, Tổng cục Thống kê Báo cáo Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) 2017, Phòng Thương mại Cơng nghiệp Việt Nam (VCCI) Báo cáo Doing Business 2018, Ngân hàng Thế giới Báo cáo phát triểnChính phủ điện tử năm 2018, Liên hợp quốc Báo cáo xếp hạng số đổi sáng tạo toàn cầu (GII) 2018, Tổ chức Sở hữu trí tuệ giới (WIPO) Báo cáo Sự sẵn sàng cho sản xuất tương lai 2018, Diễn đàn kinh tế giới (WEF) Báo cáo đánh giá mức độ sẵn sàng ASEAN CMCN 4.0, Ban Thư ký ASEAN Các đường link tham khảo: https://danso.org/viet-nam/ http://www.nhandan.com.vn/khoahoc/item/36367602-chuan-bi-nguon-nhan-luc-chat-luongcao-dap-ung-%E2%80%9Csan-choi%E2%80%9D-4-0.html http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu-trao-doi/nhieu-thu-thach-cho-nguoi-lao-dong-thoi-40140389.html https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/14092/nguon-nhan-luc-chat-luong-cao san-sang-truoccach-mang-cong-nghiep-4-0.aspx http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/nguon-nhan-luc-40-co-hoi-va-thach-thuc-69031.html http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/nang-cao-chat-luong-nguonnhan-luc-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-40-147363.html http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2017/46536/Tac-dong-cua-cuocCach-mang-cong-nghiep-40-doi-voi-co.aspx Chuyên đề Số 10/2018 16 ... trao-doi/trao-doi-binh-luan/nang-cao-chat-luong-nguonnhan-luc-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4 0-1 47363.html http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Van-hoa-xa-hoi/2017/46536/Tac-dong-cua-cuocCach-mang-cong-nghiep-40-doi-voi-co.aspx... san-sang-truoccach-mang-cong-nghiep- 4-0 .aspx http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/nguon-nhan-luc-40-co-hoi-va-thach-thuc-69031.html http://tapchitaichinh.vn/nghien-cuu trao-doi/trao-doi-binh-luan/nang-cao-chat-luong-nguonnhan-luc-viet-nam-trong-cuoc-cach-mang-cong-nghiep-4 0-1 47363.html... https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/14092/nguon-nhan-luc-chat-luong-cao san-sang-truoc-cach-mang-cong-nghiep-40.aspx http://baodauthau.vn/doanh-nghiep/nguon-nhan-luc-40-co-hoi-va-thach-thuc-69031.html Chuyên
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề Số Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam, Chuyên đề Số Tác động Cách mạng công nghiệp 4.0 đến phát triển nguồn nhân lực của Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn