Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam - Đan Mạch về Môi trường giai đoạn 2005-2011 Hợp phần sinh kế bền vững trong và xung quanh các khu bảo tồn biển (LMPA)

27 33 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:31

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CỤC KHAI THÁC VÀ BẢO VỆ NGUỒN LỢI THUỶ SẢN HỢP PHẦN LMPA BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2010 Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam - Đan Mạch Môi trường giai đoạn 2005-2011 Hợp phần sinh kế bền vững xung quanh khu bảo tồn biển (LMPA) Tháng 06/2010 I THÔNG TIN CHUNG: LMPA Hợp phần chương trình hợp tác phát triển Việt Nam – Đan Mạch môi trường (DCE) giai đoạn 2005 -2011 Chính phủ Đan Mạch tài trợ thực Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Từ tháng10/2008, nhiệm vụ quản lý Hợp phần chuyển từ Vụ KHCN&MT Cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi thủy sản (DECAFIREP) Một Phó Cục trưởng bổ nhiệm làm Giám đốc Hợp phần LMPA từ 1/1/2009 Nhìn chung, tất hoạt động Hợp phần bám sát theo mục tiêu đầu xác định Văn kiện Hợp phần Báo cáo khởi động II TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 2.1 Tóm tắt hoạt động, kết dự kiến đạt năm 2009: Mục tiêu 1: Một mạng lưới MPA bao gồm vùng nước ven biển ưu tiên Việt Nam tăng cường hệ thống quản lý hiệu xây dựng phù hợp 2.2.1 Đầu 1: Một hệ thống quản lý hiệu mạng lưới khu bảo tồn biển xây dựng cấp quốc gia Quy hoạch Hệ thống Khu bảo tồn biển Việt Nam Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 Theo định hướng đến năm 2020 có 16 khu bảo tồn biển thành lập vào hoạt động Hỗ trợ thành lập Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau, Tỉnh Bình Thuận: Hợp phần LMPA hợp tác với Quỹ bảo tồn thiên nhiên quốc tế WWF triển khai Điều tra đa dạng sinh học khu vực Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau Điều tra kinh tế xã hội bốn xã bị ảnh hưởng thuộc Huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Từ đó, Đề án thành lập Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau xây dựng họp tham vấn ý kiến Sở Ban ngành Tỉnh Bình Thuận UBND Tỉnh Bình Thuận gửi Cơng văn đề nghị Bộ Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn tổ chức thẩm định kỹ thuật Đề án Hợp phần LMPA dự kiến hỗ trợ tổ chức công tác thẩm định tháng 06/2010  Hỗ trợ tỉnh Quảng Trị việc thành lập KBTB Cồn Cỏ UBND Tỉnh Quảng Trị Quyết định thành lập KBTB Cồn Cỏ Quyết định Thành lập Ban quản lý KBTB Cồn Cỏ tháng 11/2009 Ngày 21/04/2010, với hỗ trợ Hợp phần LMPA, UBND Tỉnh Quảng Trị tổ chức Lễ mắt KBTB đảo Cồn Cỏ với tham gia nhiều quan khách đến từ Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn quan truyền thông Đài truyền hình Việt Nam báo liên quan Thông tư quy định chi tiết thi hành Nghị định 57/2008/NĐ-CP Hướng dẫn kỹ thuật Tiêu chí (chỉ thị) lựa chọn thành lập Khu bảo tồn biển dự thảo tổ chức xin ý kiến chuyên gia 03 lần Mục đích việc xây dựng văn hỗ trợ Khu bảo tồn biển quyền địa phương thành lập quản lý KBTB địa phương Đề xuất Đề án thu phí bảo tồn biển, bảo tồn vùng nước nội địa với Bộ Tài Hiện tại, thơng tư phí lệ phí Bộ Tài ban hành chưa có danh mục phí bảo tồn biển phí bảo tồn vùng nước nội địa Việc xây dựng đề xuất phí bảo tồn biển, bảo tồn nội địa vào danh mục định mức phí góp phần đóng góp ngân sách khơng nhỏ vào trì tính bền vững tài cho khu bảo tồn thành lập sau Hỗ trợ KBTB thành lập công tác truyền thông: Vịnh Hạ Long khu vực lân cận (Vườn Quốc gia Bái Tử Long, VQG Cát Bà ) khu vực có tầm quan trọng quốc gia quốc tế đa dạng sinh học, cảnh quan văn hóa Khu vực khơng lần vinh danh di sản thiên nhiên quốc tế, mà công nhận khu dự trữ sinh giới với yêu cầu cao mặt bảo tồn Tuy nhiên, đa dạng sinh học khu vực bị đe dọa nghiêm trọng hoạt động kinh tế, gia tăng dân số khu vực tác động biến đổi khí hậu Chiến dịch tổ chức với nhiều hoạt động truyền thông: thi tìm hiểu đa dạng sinh học, Hội thảo hợp tác truyền thông bảo vệ đa dạng sinh học khu vực Bái Tử Long – vịnh Hạ Long – Cát Bà vào ngày 20 – 21/5 với tham gia quan trung ương, tổ chức phi phủ, đơn vị địa phương: BQL VQG Bái Tử Long, BQL Vịnh Hạ Long, BQL VQG Cát Bà Kết sau 02 ngày hành động đa dạng sinh học Hạ Long, người tham dự nắm thông điệp năm đa dạng sinh học quốc tế mục tiêu chiến dịch hành động đa dạng sinh học khu vực; có hội tham gia đóng góp ý kiến cho kế hoạch hợp tác truyền thông bảo tồn đa dạng sinh học địa điểm (Hạ Long – Bái Tử Long – Cát Bà) với nội dung:  03 Ban Quản lý đồng ý xây dựng Nhóm hợp tác truyền thơng bảo tồn đa dạng sinh học khu vực cử BQL VQG Cát Bà làm điều phối viên tạm thời  Ban điều phối đại diện 03 VQG xây dựng điều lệ hoạt động, quy chế phối hợp triển khai hoạt động chung  LMPA hỗ trợ hoạt động khởi động nhằm xây dựng Quy chế hợp tác triển khai chương trình hợp tác truyền thơng bảo tồn đa dạng sinh học khu vực Đội thi VQG Cát Bà trình diễn phần thi giới thiệu Cuộc thi tìm hiểu Đa dạng sinh học khu vực Bái Tử Long – Vịnh Hạ Long – Cát Bà Lãnh đạo HP LMPA khai mạc Hội thảo Hợp tác truyền thông bảo vệ đa dạng sinh học khu vực Bái Tử Long – Hạ Long – Cát Bà Hỗ trợ triển khai Đề án thu phí tham quan KBTB Phú Quốc  Tổ chức họp Ban đạo hoạt động KBTB Phú Quốc năm 2010: Thực ý kiến đạo Ban đạo hoạt động KBTB Phú Quốc Sở NN& PTNT Kiên Giang, Ban quản lý phối hợp với Sở NN& PTNT Kiên Giang Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang tổ chức họp Ban đạo vào ngày 28/4/2010 TP Rạch Giá Tham dự họp bao gồm thành phần như: thành viên Ban đạo, ngành liên quan Phú Quốc UBND 03 xã KBTB, đại diện Hợp phần LMPA với khỏang 33 đại biểu tham dự Nội dung họp lần tập trung vào vấn đề sau: thơng qua Đề án thu phí tham quan KBTB, Tổng kết hoạt động bảo tồn biển năm 2009 đạo chương trình kế hoạch bảo tồn biển năm 2010; đóng góp ý kiến Đề án thả phao phân vùng cỏ biển thả rạn nhân tạo Sở NN& PTNT Hiện nay, Đề án thu phí tham quan di tích thắng cảnh KBTB Phú Quốc UBND tỉnh Kiên Giang thông qua trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt để triển khai vào thực Ô ng Lâm Hồng Sa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang kết luận họp thơng qua Đề án thu phí tham quan KBTB Phú Quốc Hỗ trợ thiết kế lắp đặt Trung tâm du khách KBTB Phú Quốc Về Kế hoạch trang bị kỹ thuật cho Trung tâm Du khách KBTB: Trong 06 tháng đầu năm 2010, Ban quản lý có nhiều nổ lực để đẩy nhanh tiến độ hoạt động này, nhiên phần thiết kế trang bị kỹ thuật Trung Tâm liên tục bị điều chỉnh, thay đồi nên cuối tháng 6/2010 hồn thành hạng mục kỹ thuật Hiện hoàn thành việc thiết kế nội thất triển khai thi công hạng mục khác Dự kiến quý 3/2010, đưa Trung tâm Du khách vào hoạt động, phục vụ nhu cầu tham quan tìm hiểu KBTB du khách nước 2.2.2 Đầu 2: Đạt lực quản lý tốt MPA cấp quốc gia, cấp tỉnh chỗ thông qua đào tạo xây dựng thể chế Giáo trình đào tạo quốc gia bảo tồn biển Nhóm công tác kỹ thuật hỗ trợ  Đánh giá lực quản lý Khu bảo tồn biển: Tháng 01/2010, Hợp phần LMPA phối hợp với chuyên gia từ Cục Khí Đại dương Hoa Kỳ triển khai đánh giá nhanh lực quản lý bảo tồn biển cách tham vấn thông qua bảng câu hỏi từ quan quản lý nhà nước cấp trung ương địa phương, đồng thời tham vấn trực tiếp 04 Khu bảo tồn biển thành lập 02 Vườn quốc gia lực quản lý bảo tồn biển Kết đánh giá mô tả theo bảng Kết với hy vọng định hướng LMPA công tác xây dựng lực quản lý KBTB thời gian tới HOẠT ĐỘNG LOẠI HÌNH HOẠT ĐỘNG MỤC ĐÍCH VÀ NHU CẦU TẬP TRUNG ĐỐI TƯỢNG TIỀM NĂNG Xây dựng chương trình dành cho đối tượng mục tiêu KBTB cộng đồng, đội tuần tra quyền địa phương Nhu cầu nâng cao hiểu biết KBTB cấp Kỹ truyền thơng, xây dựng chương trình giáo dục mục tiêu, trung tâm du khách, bảng biển báo, xây dựng thông điệp Cán truyền thông, giáo dục du lịch Tổng quan trách nhiệm pháp lý quản lý KBTB Cán quyền, chuyên viên địa phương KHU BẢO TỒN BIỂN Giáo dục Truyền thơng Kỹ xây dựng chương trình Tập huấn cho cán cấp Tỉnh Giáo trình Xây dựng lực quản lý bảo tồn biển Du lịch bền vững Kiến thức bản, quy trình lập kế hoạch phát triển du lịch bền vững Do gia tăng tác động từ phát triển du lịch gần kề KBTB to MPAs Quản lý tác động từ du lịch, kiểm soát hoạt động du khách, giáo dục du khách, tạo thu nhập Lãnh đạo nhân viên KBTB, chuyên viên du lịch cấp quyền Giám sát, đánh giá quản lý liệu Kỹ xây dựng quy trình Nhu cầu mơ tả KBTB, giám sát liên tục để đánh giá thay đổi qua thời gian Xác định câu hỏi quản lý Cán khoa học, cộng động đội tuần tra Quy trình lập kế hoạch; xây dựng kế hoạch quản lý; xây dựng kế hoạch hành động Kỹ quy trình lập kế hoạch Nhu cầu lập kế hoạch hành động chiến lược tốt KBTB Quy trình lập kế hoạch quản lý KBTB Nhân viên lập kế hoạch KBTB, chuyên viên cấp Tỉnh Huyện Thực luật Kỹ cưỡng chế thực thi pháp luật lý giải Hiểu về tầm quan trọng thực thi cách tuyên truyền, nâng cao kỹ tuần tra biển Xây dựng Chương trình thực thi pháp luật tuyên truyền, kỹ thu thập chứng, thông tin Đội tuần tra cộng đồng địa phương Kỹ thu hút tham gia hiệu bên liên quan; kiến thức mức độ tham gia hoạt động thu hút tham gia bên liên quan Cần hỗ trợ bên tham gia họ vào cấp độ quản lý KBTB Kỹ năng: điều phối, giải xung đột, thiết kế chương trình có tham gia nhiều bên; Kiến thức: hoạt động mức độ tham gia Lãnh đạo nhân viên KBTB thi pháp Quản lý nghề cá bền vững Tăng cường tham gia bên liên quan CẤP TRUNG ƯƠNG Xây dựng Kế hoạch quản lý Phương pháp triển khai quy trình thu thập thơng tin dựa vào bên Tăng cường kiến thức khái niệm, nguyên tắc phương pháp lập kế hoạch Các bước quy trình lập kế hoạch có tham gia nhiều bên Cán cấp Trung ương Quản vùng Xây dựng kế hoạch quy chế phân vùng Quy trình quản lý việc sử dụng/khai thác bảo vệ tài nguyên thiên nhiên Các hoạt đông khai thác người, bao gồm cả: phát triển lượng thay thế, công nghiệp dựa vào biển biến đổi khí hậu Cán quản lý cấp Trung ương Tỉnh Cần giải gia tăng tác động vùng vên bờ lưu vực đến KBTB Phát triển vùng ven biển lưu vực Lãnh đạo nhân viên KBTB, cán cấp Tỉnh Huyện Cần giải gia tăng tác động từ chất lượng nước bao gồm nước thải chất thải rắn Quản lý chất thải tổng thể Lãnh đạo nhân viên KBTB, cán cấp Tỉnh Huyện lý phân CÁC VẤN ĐỀ QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN Quản lý Tổng hợp vùng bờ Chất lượng nước  Xây dựng cách tiếp cận tổng hợp điều phối quản lý lưu vực vùng bờ Phương pháp giải quản lý tác động từ chất lượng nước Tổ chức khóa tập huấn kỹ quản lý Khu bảo tồn biển Tổng hợp khóa đào tạo triển khai tháng năm 2010 TT Khoá học Số h/viên Các vấn đề kinh tế, quản lý sách 26 khu bảo tồn biển Lập kế hoạch giám sát 22 đánh giá hoạt động dự án Đối tượng học viên - Vụ Khoa học Công nghệ - Trường đại học Nha Trang - Viện Nghiên cứu Hải sản - Khu bảo tồn Biển Cù Lao Chàm, Phú Quốc, Cồn Cỏ, Vườn quốc gia Núi Chúa, Vườn quốc gia Bái Tử Long - Trung tâm bảo tồn sinh vật biển phát triển cộng đồng (MCD) - Hợp phần LMPA - Cán Ban quản lý khu bảo tồn biển - Cán Chi cục khai thác & bảo vệ nguồn lợi tỉnh có khu bảo tồn Địa tgian Mục tiêu điểm, - Trang bị kiến thức quản lý nghề cá bảo vệ đa dạng sinh học khu bảo tồn biển; - Sử dụng công cụ đánh giá nghề cá khu bảo tồn biển Hà Nội - Thu thập thông tin 4-6/2 số sinh học, kinh tế xã hội … để xây dựng liệu chung đánh giá khu bảo tồn biển - Trao đổi thảo luận kinh nghiệm bên liên quan đề xuất hướng nghiên cứu, hợp tác tương lai - Xác định niệm, nội dung, đích tiến trình sát đánh giá động khái Đà Nẵng mục 31/5 – 3/6 giám hoạt TT Khoá học Số h/viên Đối tượng học viên biển - Cán Cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi - Hợp phần LMPA Lặn biển (lặn nâng cao) 12 - Cán Ban quản lý khu bảo tồn biển - Cán Cục Khai thác bảo vệ nguồn lợi - Hợp phần LMPA Địa tgian điểm, Mục tiêu - Phân tích thành phần hệ thống giám sát đánh giá: số,, khung kế hoạch giám sát đánh giá, nguồn nhân lực lực sử dụng công cụ dùng giám sát đánh giá - Sử dụng số cơng cụ giám sát đánh giá có tham gia: đánh giá biến động, quan sát, vấn bán cấu trúc có cấu trúc, thảo luận nhóm, họp nhóm - Đào tạo kỹ lặn biển đến độ sâu 18m - Lặn nâng cao chuyên Nha Trang sâu theo kỹ năng: lặn 5-8/6 độ sâu (tới 30m), lặn đinh hướng, lặn chụp hình, lặn dò cá… Nhận xét chung: Các khóa học đạt mục tiêu đề Hầu hết học viên hiểu tham gia thực hành nội dung học đầy đủ Tuy nhiên, nhóm học viên tham gia trực tiếp hoạt động dự án có khả áp dụng học học cao Mục tiêu 2: Những cộng đồng dễ bị tổn thương sống bên xung quanh MPA trình diễn chọn đáp ứng nhu cầu sinh sống họ mà khơng làm suy thối tài ngun biển làm xuống cấp môi trường 2.2.3 Đầu 3: Năng lực thể chế tăng cường thông qua việc xây dựng khung thể chế đồng quản lý bền vững cấp tỉnh khu bảo tồn biển  KBTB Cù Lao Chàm, Quảng Nam Mơ hình cộng đồng quản lý Khu bảo tồn biển bắt đầu triển khai Thôn Bãi Hương, Cù Lao Chàm từ tháng 05/2009 Sáng kiến kết từ chuyến tham quan học tập mơ hình quản lý bảo tồn biển nước khu vực Phi líp pin, Thái Lan Indonesia Với cách tiếp cận người sử dụng nguồn lợi bảo vệ nguồn lợi, mục tiêu lâu dài mơ hình cộng đồng tổ chức bảo vệ có hiệu khu bảo tồn biển kết hợp phát triển du lịch sinh thái phù hợp với Quy chế Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm nhằm cải thiện thu nhập hộ gia đình Hiện tại, nhóm hạt nhân hình thành với tham gia 04 ngư dân địa phương kế hoạch hành động cộng đồng xây dựng Từ đầu năm 2010, Ban quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm triển khai tập huấn kỹ thuật cho nhóm hạt nhân, xây dựng Quy chế quản lý trình UBND xã ban hành Quyết định thành lập mua sắm trang thiết bị cho nhóm hạt nhân Phương châm hoạt động nhóm tình nguyện hỗ trợ phối hợp với Đội tuần tra KBTB Cù Lao Chàm giám sát quản lý phần vùng lõi KBTB thôn Bãi Hương hệ thống phao phân vùng neo Kinh phí xăng dầu để hoạt động ban đầu Ban quản lý KBTB Cù Lao Chàm hỗ trợ Tuy nhiên, dài hạn nhóm hoạt động dựa nguồn thu từ doanh nghiệp, hộ gia đình khai thác hoạt động du lịch  KBTB Phú Quốc, Kiên Giang Tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng Phú Quốc: Trong sáu tháng đầu năm 2010, Hợp phần hỗ trợ BQL KBTB Phú Quốc đẩy mạnh hoạt động truyền thông hoạt động tuyên truyền bảo vệ rùa biển dugong nhiều đối tượng khác nhau: + Đối với quan, ban ngành có liên quan: Ngày 28/5/2010, Ban quản lý KBTB Phú Quốc phối hợp với Hợp phần LMPA, Sở Nông nghiệp phát triển nông thôn Kiên Giang tổ chức Hội nghị quản lý, bảo vệ lồi động vật q với gần 80 đại biểu từ UBND tỉnh Kiên Giang, Sở NNPTNT, Chi cục BVNLTS, Thanh tra Sở, Biên phòng, Cơng an, UBND huyện Phú Quốc, UBND đoàn thể xã Hàm Ninh, Gành Dầu, Hòn Thơm Bãi Thơm Mục đích Hội thảo phổ biến văn qui phạm pháp luật bảo vệ loài động vật quí hiếm; báo cáo trạng khai thác rùa biển dugong Phú Quốc; thống lại chế phối hợp đưa giải pháp bảo vệ phù hợp Kết Hội thảo thu nhiều ý kiến đóng góp tích cực đưa nhiều biện pháp tuyên truyền xử phạt hành hành vi khai thác san hô, rùa biển dugong, kể đối tượng ăn thịt loài động vật quí đảng viên cán Nhà nước Ngày 29/5/2010, tất đại biểu tham quan vùng lõi KBTB Phú Quốc sống người dân xã Hòn Thơm + Đối với đối tượng niên: Trong tháng 6/2010, Ban quản lý phối hợp với quan chuyên môn huyện UBND 03 xã Hàm Ninh, Hòn Thơm, Bãi Thơm tổ chức 01 thi hình thức sân chơi cho đội chơi ngư dân 03 xã Nội dung hoạt động nảy là: giúp cho ngư dân cộng đồng sống KBTB tìm hiểu Quy chế quản lý, giá trị đa dạng sinh học kiến thức văn hóa lịch sử địa phương Đây phương tiện tuyên truyền có hiệu cho cộng đồng, hình thức nội dung thi phong phú, đa dạng hấp dẫn thu hút người dân địa phương tham gia Dự kiến thời gian tổ chức từ 25-29/6/2010 xã Hàm Ninh Hoạt động phối hợp với Đài Truyền Hình Phú Quốc xây dựng chuyên mục bảo tồn biển phát sóng truyền hình: Nhằm mục đích tuyên truyền, quảng bá KBTB rộng rãi cộng đồng thơng qua nhiều hình thức tun truyền đa dạng, đặc biệt phương tiện truyền thông đại chúng cung cấp thông tin đến nhiều đối tượng thành phần khác diện rộng Thực mục tiêu trên, tháng 4/2010 Ban quản lý ký hợp đồng phối hợp với Đài Truyền hình Phú Quốc xây dựng 04 chuyên mục bảo tồn biển thường xun phát sóng định kỳ truyền hình huyện đảo Đến thực 03 tháng phát sóng nhận ủng hộ rộng rãi cộng đồng Hoạt động tiếp tục trì đến hết năm 2010 2.2.4 Đầu 4: Sinh cảnh biển khu vực bảo tồn biển trình diễn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phục hồi trở lại mức sản xuất bền vững  Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm Triển khai Chương trình Giám sát Rạn san hơ (Reefcheck) Với ý tưởng hỗ trợ nhân viên kỹ thuật Ban quản lý Khu bảo tồn biển tiếp nhận kiến thức kỹ triển khai công tác Giám sát Rạn san hơ, từ Khu bảo tồn biển tự chủ cơng tác giám sát hiệu quản lý Khu bảo tồn biển theo tiêu chí tính đa dạng sinh học (rạn san hô) Reefcheck phương pháp nhà khoa học giới xây dựng nên nhằm dành cho người nhà khoa học song thực cơng việc thơng qua kỹ năng, thiến bị cần thiết kiến thức chuẩn mực chấp nhận giới khu vực Reefcheek thu thập thông tin liệu 03 thơng số chính: đáy, cá động vật khơng xương sống Vì vậy, Hợp phần LMPA mời chuyên gia quốc tế Điều phối viên Tổ chức 10 Chúa cách hiệu Trên sở đóng góp hội thảo, tổ xây dựng kế hoạch KHQL KBTB VQG Núi Chúa hồn thiện trình UBND tỉnh định phê duyệt Cứu hộ rùa biển Ngay từ tháng đầu năm 2010 VQG tăng cường thêm 02 cán phòng Du lịch sinh thái & Giáo dục môi trường xuống trực tiếp bãi rùa đẻ, phối hợp với kiểm ngư tình nguyện viên, triển khai công tác giám sát cứu hộ rùa biển, đồng thời tăng cường công tác tuần tra mở rộng hành lang an toàn cho rùa lên bãi đẻ bãi lân cận So với năm trước, rùa lên đẻ sớm Trong tháng năm 2010 có 04 lượt rùa lên thăm dò bãi đẻ, có 01 ổ trứng rùa đẻ, cứu hộ bảo vệ thành công Rùa biển năm lên đẻ sớm năm trước Xây dựng quy chế quản lý phân vùng chức Khu bảo tồn biển VQG Núi Chúa Bản thảo quy chế phân vùng hồn thiện thơng qua buổi họp với tham gia cộng đồng quyền địa phương vào cuối năm 2009 VQG Núi Chúa trình thảo quy chế lên Sở NNPTNT UBND Tỉnh xin tổ chức Hội thảo lấy ý kiến đóng góp Sở, Ban, ngành, dự kiến tổ chức vào tháng năm 2010 Chương trình logbook Nhật ký nghề cá cơng cụ quan trọng để đánh giá tính hiệu công tác quản lý KBTB Hợp phần LMPA mời chuyên gia đến từ Viện nghiên cứu Hải sản Hải Phòng triển khai chương trình nhật ký nghề cá KBTB Vườn Quốc gia Núi Chúa Triển khai chương trình có phối hợp chặt chẽ VQGNC, Chi cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quyền địa phương xã, thôn ngư dân Sau chuyến khảo sát đánh giá sơ trạng nghề cá xung quanh KBTB, cán VQGNC ngư dân tham gia chương trình nhật ký nghề cá kỹ ghi sổ nhật ký nghề cá, tập huấn cho cán VQG Núi chúa sử dụng phần mềm đồng thời triển khai thu thập thông tin tháng 3/2010 Hiện nghề khai thác phổ biến quan trọng VQGNC đưa vào chương trình nhật ký nghế cá, bao gồm lưới ba màn, câu mực, dũ tôm hùm, lặn Số liệu hàng tháng cho nghề 20 ngư dân tình nguyện tham gia ghi chép cán VQGNC cập nhập vào sở liệu  Khu bảo tồn biển Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang: Chương trình logbook (nhật ký khai thác KBTB): Thực kế hoạch xây dựng từ đầu năm, tháng 3/2010 Ban quản lý phối hợp với Hợp phần LMPA tổ chức 01 tập huấn quy trình triển khai thực thu số liệu xử lý số liệu phần mềm quản lý liệu nhật ký khai thác nghề cá, 13 tham gia tập huấn có cán chun mơn Ban quản lý, 20 ngư dân 02 cán UBND xã 02 địa phương ấp Bãi Bổn-xã Hàm Ninh xã Hòn Thơm Sau đợt tập huấn, Ban quản lý triển khai chương trình Logbook tháng 3/2010, sau 04 tháng thực (từ tháng – 6/2010) thu đủ số lượng mẩu tiến hành nhập vào phần mềm quản lý liệu Ban quản lý Về hoạt động Tổ tình nguyện cộng đồng xã Hòn Thơm: Trong 06 tháng đầu năm, Ban quản lý KBTB thường xuyên phối hợp chặt chẽ với UBND xã Hòn Thơm để đạo, củng cố hoạt động Tổ Các thành viên Tổ ngư dân hoạt động đánh bắt thường xuyên liên lạc phối hợp với công tác theo dõi, giám sát tàu thuyền hoạt động KBTB rạn san hô; báo cáo thường xuyên cho Ban quản lý KBTB tình trạng hệ thống phao dấu phao neo vùng lõi san hơ; Tổ tình nguyện cộng đồng thực tốt họp giao ban hàng tháng để trao đổi thông tin, tham gia với Đội tuần tra Ban quản lý công tác tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật KBTB hàng tháng Để hổ trợ cho Tổ hoạt động có hiệu quả, 06 tháng đầu năm 2010 Ban quản lý chi kinh phí hổ trợ cho thành viên Tổ theo kế hoạch xây dựng Kế hoạch hoạt động tuần tra, kiểm soát thực thi pháp luật KBTB: Trong 06 tháng đầu năm 2010, Ban quản lý triển khai thực kế hoạch xây dựng Một đội tuần tra phối hợp với 06 thành viên từ bên liên quan như: Đồn Biên phòng 750, Tổ tình nguyện cộng đồng xã Hòn Thơm, BQL Khu BTB Phú Quốc tiến hành cơng tác tuần tra, kiểm sốt khu bảo tồn san hô 20 đợt Kết xử lý vi phạm: phát 08 trường hợp phương tiện đánh bắt hoạt động trái phép vùng lõi san hô vi phạm quy chế quản lý KBTB Đội tuần tra lập biên bản, cảnh cáo phương tiện vi phạm làm cam kết không khai thác, đánh bắt vùng lõi san hô, đồng thời nhắc nhở 30 lượt tàu chở khách du lịch tham quan KBTB chấp hành tốt việc neo đậu tàu nơi quy định hướng dẫn khách du lịch lặn ngắm không gây tổn hại đến rạn san hô vùng lõi Hoạt động bảo dưỡng hệ thống phao dấu phao neo vùng lõi KBTB: Trong 06 tháng đầu năm 2010, Ban quản lý tiến hành 02 đợt tu, bảo dưỡng hệ thống phao dấu phao neo tàu vùng lõi san hô phía Nam đảo Nhóm lặn KBTB gồm 04 thành viên thực công việc 08 ngày theo tiến độ kế hoạch xây dựng Đây hoạt động thực thường xuyên, định kỳ quý nhằm theo dõi, kiểm tra, vệ sinh hệ thống phao đảm bảo tài sản, vật chất sử dụng lâu dài Qua công tác kiểm tra phát số phao dấu bị đứt dây sóng lớn Ban quản lý kịp thời mua sắm thay dây cho số phao dấu bị hư hỏng 2.2.5 Đầu 5: An ninh kinh tế xã hội cải thiện cho người dân sống xung quanh KBTB dựa việc quản lý tốt nguồn tài nguyên đa dạng hoá nguồn thu nhập  Đánh giá Mơ hình sinh kế Khu bảo tồn biển Qua gần 04 năm 2007-2010, Hợp phần LMPA triển khai loạt hoạt động sinh kế Khu bảo tồn biển Việt Nam, Ban điều phối Chương trình DCE 14 đề nghị Hợp phần LMPA triển khai đánh giá tính bền vững mơ hình triển khai, từ đưa khuyến nghị mơ hình có tính khả cao để tiếp tục, mơ hình chưa thành cơng để rút kinh nghiệm học Hiện tại, Hợp phần LMPA vừa hồn thành đánh giá mơ hình sinh kế KBTB Cù Lao Chàm triển khai KBTB lại Báo cáo tổng thể dự kiến hồn thiện vào tháng 07/2010 Chú ý Nghiên cứu Đánh giá có giới hạn định tập trung vào hộ gia đình có tiềm bị ảnh hưởng phân vùng Khu bảo tồn biển hỗ trợ giai đoan 2007-2010 khoảng 100 hộ sai số thống kê định phương pháp so sánh với kết đánh giá 2007 Kết qủa đánh giá Hà Minh Trí (2007) có khoảng 264 hộ/gần 600 hộ bị ảnh hưởng Dưới số nhận định ban đầu KBTB Cù Lao Chàm Chương trình Tín dụng: Kết cho vay vốn tính đến 10/02/2010 Mục đích sử dụng vốn Số hộ Số tiền vay vay Dư nợ Số tiền Số lao động tiết kiệm giải nộp việc làm Số tiền Tỉ lệ Số tiền Tỉ lệ Số Tỉ lệ (1,000 (%) (1,000 (%) người (%) đồng) đồng) 122,000 19,7 49,216 14,4 3,900 13 14,6 43,000 6,9 20,350 6,0 1,250 6,7 180,000 29,0 120,000 35,1 2,950 22 24,7 125,500 20,2 55,540 16,3 3,170 23 25,8 28,000 16,000 860 20,000 2,000 400 42,000 19,690 1,290 35,500 17,850 620 150,000 24,2 96,300 28,2 2,660 25 28,2 SX nước mắm 13 Chế biến hải sản Buôn bán nhỏ 19 Chăn nuôi 19 - Bò - Dê - Heo - Gà Sắm lưới tu 18 bổ phương tiện TỔNG 75 620,500 100 341,406 100 13,930 Nguồn: Ban quản lý tín dụng xã, UBND xã Tân Hiệp, 2010 89 100 - Trong 75 hộ vay có 46 hộ nữ, chiếm 61%; - Giải việc làm cho 89 lao động, tập trung chủ yếu cho sắm lưới tu bổ phương tiện (28,2%), chăn nuôi (25,8%) buôn bán nhỏ (24,7%) - Khoản vay lớn nhất: 10,000,000/hộ - Khoản vay nhỏ nhất: 1,5 triệu/hộ - Số tiền trung bình khoản vay: 8,273,000 đồng/hộ:  sản xuất nước mắm: 9,384,615 đồng/hộ,  chế biến hải sản: 7,166,667 đồng/hộ  buôn bán nhỏ: 9,473,684 đồng/hộ  chăn nuôi: 6,605,263 đồng/hộ  sắm lưới tu bổ phương tiện: 8,333,333 đồng/hộ Hộ Gia đình 15  Thay đổi cấu nghề nghiệp: 80% chủ hộ làm nghề biển năm 2010 93,9% năm 2007 Tỷ lệ thành viên gia đình làm nghề biển hộ LMPA hỗ trợ chiếm 47.5% Theo kết quả, nghề buôn bán, cung cấp dịch vụ, sản xuất nhỏ làm thuê có lương thu hút lao động Cù Lao Chàm  Cơ cấu thu nhập hộ gia đình từ biển chiếm 63.6% (năm 2010) so với 81,9% (2007) Thu nhập bình quân hộ từ nghề biển trước sau thành lập KBTB có giảm từ 2.398.000 đồng/tháng xuống 2.038.000 đồng/tháng  Hộ gia đình khơng thuộc nhóm mục tiêu (khơng làm nghề biển trước thành lập KBTB) hỗ trợ chiếm 4% tổng số hộ điều tra Mơ hình sinh kế (khía cạnh kinh tế, xã hội mơi trường): 07 nhóm mơ hình hỗ trợ 16 Hộp Xây dựng trạm xá đào tạo y tá cho Bãi Hương Trạm Y tế thông Bãi Hương Hợp phần hỗ trợ xây dưng khởi công từ đầu năm 2010 chưa hoàn thiện H., số em thuộc nhóm gia đình mục tiêu Hợp phần LMPA lựa chọn hỗ trợ học nghề H đăng ký lớp học năm chuyên ngành y tá với chuyên mơn chăm sóc điều dưỡng H tham gia khóa học y tá từ 8/2007 kết thúc vào 8/2009 Với khoảng 100 hộ dân, nhu cầu khám chữa bệnh bãi Hương không cao cần cán y tế Mặc dù H muốn lại phục vụ cho cộng đồng cam kết hỗ trợ học với chuyên môn học, theo qui định ngành Y tế, H không phép cấp phát thuốc khám chữa bệnh cho người dân Sau tốt nghiệp, H thông tin lại cho Ban quản lý Khu Bảo tồn chuyên môn ngành học xin Bệnh xá Quân-Dân y kết hợp xã đặt bãi Làng Nguyện vọng H tới xin vào làm Bệnh viện Hội An nơi có điều kiện phát triển chuyên môn tốt Về vấn đề ông chủ tịch xã Tân Hiệp cho biết, xã đề nghị điều chuyển y sỹ Trạm Y tế Bãi làng sang làm việc phiên bãi Hương sau cơng trình Hợp phần bàn giao  Nâng cao nhận thức cho cộng đồng xung quanh KBTB tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế Biến đổi khí hậu thách thức lớn cho nhân loại kỉ 21 Cộng đồng ven biển người phải đối mặt bão xuất hiện, sau lại chịu ảnh hưởng trận ngập úng lũ quét Mặc dù chương trình truyền thông, nâng cao nhận thức cho cộng đồng biến đổi khí hậu triển khai số địa phương tổ chức khác nhau, chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống xung quanh KBTB, cộng đồng xem dễ bị tổn thương gặp rủi ro lớn có thiên tai bão lũ xảy ra, chưa xây dựng triển khai Một mục tiêu quan trọng Hợp phần LMPA sinh kế cho cộng đồng sống xung quanh KBTB cải thiện Chính Hợp phần LMPA thực nhiện vụ “Xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho cộng đồng sống bên xung quanh KBTB ảnh hưởng biến đổi khí hậu/thiên tai” nhằm giảm thiểu rủi ro/thiệt hại sinh kế sống họ Đến số liệu vấn cộng đồng xung quanh KBTB Cồn Cỏ, Cù Lao Chàm, Núi Chúa Phú Quốc thu thập Tất số liệu phân tích nhằm đánh giá mức độ hiểu biết quan tâm đến biến đổi khí hậu động biến đổi khí hậu đến sinh kế nhóm đối tượng khác cộng đồng Dự kiến cuối tháng năm 2010, báo cáo đánh giá nhận thức hiểu biết cộng đồng tác động BĐKH đến sinh kế họ Sau đánh giá nhận thức, chương trình khung nâng cao nhận thức xây dựng cho KBTB KBTB Cù lao Chàm Học lớp thuyền trưởng tàu chở khách: Từ đầu năm 2010, Ban quản lý KBTB Cù Lao Chàm lựa chọn 15 hộ gia đình ngư dân hộ mục tiêu để hỗ trợ họ học lấy lái tàu chở khách phục vụ du lịch Tiếp đến Ban quản lý hỗ trợ bước đầu khoảng hộ gia đình cải hoán tàu khai thác thành tàu chở khách du lịch với hy vọng hộ có hội cải thiện sinh kế thông 17 qua nguồn thu nhập từ phục vụ du lịch Xây dựng tuyến Du lịch sinh thái: Hợp phần LMPA hỗ trợ triển khai xây dựng ba tuyến du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Cù Lao Chàm: Tuyến du lịch sinh thái biển Tuyến du lịch sinh thái văn hóa – lịch sử Tuyến du lịch sinh thái phong cảnh rừng núi Công tác truyền thông quảng bá hợp tác với Doanh nghiệp du lịch phát triển tuyến du lịch sinh thái nêu triển khai vào hai quý cuối năm 2010 KBTB Vịnh Nha Trang  Bè Trí Nguyên: Du lịch thuyền thúng Trí Ngun hình thành nhiều năm người dân địa phương đứng tự tổ chức Hoạt động du lịch mang lại nguồn thu cho người dân mà số lượng người tham gia Khi nhu cầu khách du lịch tăng lên, số lượng người kinh doanh hoạt động ngày nhiều làm nảy sinh nhiều vấn đề hoạt động kinh doanh Năm 2008 số lượng người dân tham gia hoạt động lên đến 20 người Họ hoạt động khơng có tổ chức nên xảy tượng tranh dành chèn ép giá khách du lịch Thấy bất cập đó, UBND Phường đề xuất cho LMPA BQL KBTB vịnh Nha Trang hỗ trợ cộng đồng Trí Nguyên thành lập tổ thuyền thúng hoạt động có tổ chức vào cuối năm 2009 Đầu năm 2010, LMPA hỗ trợ thêm cho tổ thuyền thúng du lịch Trí Nguyên thêm bè nơi nghỉ chân du khách trước sau tham quan vịnh, đồng thời nơi văn phòng giao dịch  Bích Đầm: hỗ trợ cho cộng đồng đảo Bích Đầm với mục đích phát triển sinh kế du lịch dựa vào cộng đồng Đầu năm 2010, số nơi sản phẩm du lịch hoàn thiện Đến nay, Đình làng Bích Đầm tu sửa đưa vào hoạt động ngày lễ cầu ngư với tham gia nhiều khách dự lễ từ đất liền đảo lân cận Đình Làng Bích Đầm UBND thành phố cấp sổ quyền sử dụng đất Với hỗ trợ bên liên quan thành phố, UBND phường Vĩnh Nguyên thành lập nhóm nòng cốt phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Bích Đầm Nhóm nòng cốt gồm có 07 thành 18 viên, đại diện đồn thể tổ dân phố Bích Đầm hội niên, hội phụ nữ, hội nông dân v,v với chức điều phối quản lý hoạt động du lịch Hiện thảo Quy chế hoạt động nhóm nòng cốt xây dựng Bản thảo thảo luận để lấy ý kiến đóng góp cộng đồng trước đệ trình cho UBND phường Vĩnh Nguyên định Dự kiến thời gian tới, sản phẩm du lịch Bích Đầm hồn thiện trước tổ chức chuyến tham quan thử nghiệm  Hòn Một: Tương tự cộng đồng đảo Trí Ngun, nhóm cộng đồng gồm khoảng 20 người dân tự phát hoạt động du lịch thuyền thúng đảo Hòm Một Những người tham gia hoạt động gồm ngư dân từ giã hoạt động khai thác khoảng 10 phụ nữ Với học kinh nghiệm từ việc phát triển sinh kế du lịch thuyền thúng Trí Nguyên, BQL KBTB Vịnh Nha Trang phối hợp với UBND phường, với hỗ trợ tài chính, thành lập tổ sinh kế thuyền thúng Hòn Một Đến UBND phường thống với cộng đồng việc thành lập tổ BQL hỗ trợ cho cộng đồng xây dựng quy chế hoạt động cho tổ thuyền thúng trước UBND phường định thành lập Dự kiến thời gian tới, LMPA với BQL KBTB vịnh Nha Trang mời số chuyên gia lĩnh vực du lịch triển khai khóa tập huấn cách điều hành hoạt động thuyền thúng, hỗ trợ áo phao, trang phục Ngoài LMPA hỗ trợ nửa kinh phí để sửa chữa máy phát điện, số địa phương đóng góp;  Vào đầu tháng 6, với hỗ trợ LMPA, BQL vịnh Nha Trang phối hợp với trường trung học trường trung học sở để triển khai thi tìm hiểu mơi trường biển Cán BQL hỗ trợ cho trường việc xây dựng chương trình nội dung, hướng dẫn tập luyện, tổ chức thi sơ khảo, thi chung kết dự kiến tháng Khoảng 1.750 học sinh từ 50 lớp, 70 thầy cô giáo tham gia, phối hợp với phòng giáo dục; Vườn Quốc gia Núi Chúa, Ninh Thuận Tiếp tục thực mơ hình ni Dơng cát  Tiếp tục hoạt động hỗ trợ tình nguyên viên bảo vệ rùa biển san hơ mơ hình nuôi dông cát VQG Núi Chúa tiến hành thả đợt giống cho hồ nuôi trạm bảo tồn biển Bãi Hỏm  Vào cuối năm 2009, hồ ni giơng hồn thiện, nhiên tập tính – giơng sống sâu, nên đến cuối tháng đầu tháng có giơng để thả Nguồn giống cung cấp cho tổ tình nguyện lấy từ hồ nuôi giông huyện lân cận tỉnh Trước thả giông, giông cân trọng lượng đo chiều dài Tổng số giông thả 100 kg , có khoảng 82 kg giơng có kích thước 22 – 28 con/kg, khoảng 18 kg giơng có kích thước lớn khoảng – con/kg Số giơng có kích thước lớn làm nguồn bố mẹ, tham gia sinh sản để tạo nguồn giông giống cung cấp cho vụ sau 19 Khu bảo tồn biển Phú Quốc Hỗ trợ khoan giếng nước sinh hoạt Công trình khoan giếng nước có ý nghĩa quan trọng đời sống cộng đồng dân cư đảo Năm 2009, Hợp phần LMPA hỗ trợ khoan 01 giếng Hòn Rõi, cơng trình mang lại lợi ích thiết thực cho đời sống người dân mà nguồn nước đảo khan không đảm bảo vệ sinh môi trường cho người dân Do nhu cầu sử dụng cao vị trí giếng nước lại xa số hộ nên đầu năm 2010, Hợp phần LMPA tiếp tục hỗ trợ khoan thêm 01 giếng nước vị trí làng để phục vụ cho hộ lại Theo kế hoạch hoạt động triển khai từ quý 1/2010, nhiên đơn vị thi cơng khoan đóng giếng nước chậm trễ triển khai cơng việc khơng kịp bố trí vật tư nên hoạt động dự kiến hết tháng 6/2010 kết thúc Hổ trợ thu gom xử lý rác thải xã đảo Hòn Thơm: Với ý kiến đạo UBND tỉnh Kiên Giang họp Ban đạo hoạt động bảo tồn biển Rạch Giá, UBND huyện Phú Quốc giao cho Ban quản lý Cơng trình Cơng Cộng Phú Quốc –là quan quản lý chun ngành cơng trình cơng cộng rác thải huyện- chịu trách nhiệm xây dựng 01 phương án tổ chức thu gom, vận chuyển rác thải từ xã Hòn Thơm bãi rác tập trung huyện để xử lý Nguồn vốn đầu tư cho phương án thực năm 2010 từ nguồn hỗ trợ Hợp phần LMPA ngân sách đối ứng địa phương tập trung vào hạng mục như: đóng tàu thu gom vận chuyển rác chi phí vận hành chương trình tháng) Hiện tàu vận chuyển rác thẩm định phần dự toán thiết kế, ký kết hợp đồng đóng tàu thi cơng Dự kiến tháng 6/2010, Ban quản lý phối hợp với BQL cơng trình cơng cộng, UBND huyện Phú Quốc UBND xã Hòn Thơm tổ chức Lễ cơng bố chương trình rác thải cho quan, đồn thể cộng đồng xã, đồng thời tiến hành mắt Tổ quản lý vệ sinh kết hợp quân làm mơi trường Hổ trợ thuyền thúng cho Tổ tình nguyện cộng đồng xã Hòn Thơm làm dịch vụ du lịch: Với mục đích nâng cao thu nhập cải thiện sinh kế cho thành viên Tổ tình nguyện góp phần đóng góp tích cực cho cơng tác bảo tồn biển, kế hoạch quí 2/2010, Hợp phần LMPA hỗ trợ 05 thuyền thúng trang thiết bị cần thiết để giúp họ phát triển dịch vụ du lịch phục vụ du khách đến tham quan Hòn Thơm Theo kế hoạch q 4/2010 khơng hỗ trợ phụ cấp cho thành viên Tổ tình 20 nguyện nên hoạt động dịch vụ du lịch nguồn thu khả quan cho hoạt động Tổ Hỗ trợ xây Nhà vệ sinh hộ gia đình cho ngư dân xã Hòn Thơm: Nhằm giúp người dân xã Hòn Thơm cải thiện điều kiện vệ sinh, hạn chế ô nhiễm môi trường địa phương, Hợp phần LMPA hỗ trợ 30 hộ gia đình Hòn Thơm Hòn Rõi xây nhà vệ sinh (trong có 23 hộ hỗ trợ 50% vốn đầu tư (4 triệu đồng), 07 hộ diện hộ nghèo sách xã hội hỗ trợ 100% vốn đầu tư) Hiện nay, BQL KBTB Phú Quốc UBND xã Hòn Thơm tiến hành thảo luận, lấy ý kiến từ cộng đồng chọn hộ dân để tham gia chương trình Dự kiến chương trình kết thúc vào đầu tháng 7/2010 Các Khu bảo tồn biển khác Hỗ trợ phát triển mơ hình sinh thái cộng đồng xã Minh Châu, VQG Bái Tử Long: Với mục tiêu hỗ trợ cho cộng đồng dân cư địa phương hưởng lợi tăng thêm nguồn thu nhập từ dịch vụ du lịch, đồng thời bảo vệ vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, nét đặc trưng văn hóa xã hội; bảo vệ tính đa dạng sinh học địa phương Vườn quốc gia Bái Tử Long giảm sức ép khai thác tài nguyên thiên nhiên, đầu năm 2010 Hợp phần LMPA hỗ trợ cho BQL VQG Bái Tử Long xây dựng đề xuất dự án phát triển mơ hình DLSTCĐ xã Minh Châu Mơ hình thu hút quan tâm quyền địa phương, UBND huyện Vân Đồn UBND xã Minh Châu BQL VQG Bái Tử Long ký kết biên ghi nhớ cam kết triển khai phát triển mơ hình khơng hỗ trợ Hợp phần Đầu Dự án là:  Nâng cao hiểu biết du lịch sinh thái có tham gia cộng đồng xã Minh Châu  Xây dựng lực cho việc phát triển du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng cho xã Minh Châu  Xây dựng chế quản lí dựa vào cộng đồng hoạt động du lịch sinh thái xã Minh Châu Xây dựng phát triển sản phẩm du lịch sinh thái dựa vào cộng đồng Trong quí 2/2010, Hợp phần hỗ trợ cho hoạt động:  Thành lập Tổ DLSTCD Minh Châu, thành viên Tổ bao gồm: đại diện quyền xã, Hội PN, niên người có uy tín làng Ngồi thành lập nhóm: vận chuyển, nấu ăn, nhóm lưu niệm, nhà nghỉ nhóm hướng dẫn  Tháng 6: tổ chức buổi tập huấn nâng cao nhận thức người dân Du lịch sinh thái cộng đồng tham quan học tập mơ hình Tổ DLSTCD xã Giao Xn, Xn Thủy – mơ hình thành công quản lý dựa vào cộng đồng  Đối với hoạt động truyền thông: Hỗ trợ xây dựng Pa nô tuyên truyền bảo tồn Rùa biển xã Minh Châu – nơi bãi rùa thường lên đẻ Hiện nay, VQG Bái Tử Long hỗ trợ cho cộng đồng thành lập tổ tình nguyện bảo vệ rùa Theo 21 kế hoạch phát triển DLSTCD – nơi điểm đến để du khách tham quan góp phần nâng cao nhận thức bảo tồn rùa biển cải thiện sinh kế cho người dân địa phương Mục tiêu 3: Việt Nam cam kết với nỗ lực quốc tế xây dựng mạng lưới KBTB đóng góp kinh nghiệm giải nhu cầu cho cộng đồng dễ bị tổn thương 2.2.6 Đầu 6: Việt nam tham gia vào nỗ lực quốc tế để hình thành mạng lưới toàn cầu bảo tồn biển chia sẻ kinh nghiệm Tham quan học tập Phillipines: Tham gia đợt tham quan cán khu bảo tồn thành lập, có Cồn Cỏ, Cù Lao Cau, Hải Vân –Sơn Chà Mục tiêu chuyến tham quan giới thiệu cho cán lãnh đạo khu bảo tồn biển kinh nghiệm kiến thức liên quan đến phát triển du lịch khu bảo tồn biển, đặc biệt việc xử lý mâu thuẫn bảo tồn đa dạng sinh học phát triển du lịch, phát triển kinh tế nói chung Qua đợt tham quan trên, thành viên đoàn học hỏi kinh nghiệm từ phía đồng nghiệp Phillipines Đợt tham quan đạt kết tốt bối cảnh Việt Nam mong muốn phát triển hệ thống khu bảo tồn biển quốc gia hướng tới bảo vệ đa đạng sinh học phát triển bền vững 22 2.3 Đánh giá tiến độ theo kế hoạch năm Dựa số nhiệm vụ mà Hợp phần LMPA đề Kết dự kiến đạt Tiến độ Đầu 1: Một hệ thống quản lý hiệu mạng lưới khu bảo tồn biển xây dựng cấp quốc gia Hỗ trợ Cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản hoàn thiện Quy hoạch Tổng thể Hệ TTCP phê duyệt theo Quyết định thống 16 KBTB Việt Nam trình Chính phủ số 742/QĐ-TTg ngày 26/5/2010 phê duyệt Hỗ trợ Tỉnh Bình Thuận thẩm định kỹ thuật Thẩm định ngày 11/6/2010 cấp Bộ Đề án thành lập Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau Hồn thiện 01 Thơng tư Hướng dẫn Nghị Đã hồn thành Dự thảo tham vấn ý định 57/2008/NĐ-CP 01 Văn Hướng kiến nhà chuyên môn dẫn kỹ thuật Đầu 2: Đạt lực quản lý tốt MPA cấp quốc gia 02 khóa tập huấn cho KBTB 01 khóa tập huấn (quan hệ hợp tác với Chưa triển khai NOAA) Đã hoàn thành Cơ sở liệu thư viện quản lý đào tạo Đã hoàn thiện MPA Đầu 3: Năng lực thể chế tăng cường Tiến độ hoàn thành tốt Khu bảo tồn thông qua việc xây dựng khung thể chế đồng biển Cù Lao Chàm Phú Quốc quản lý bền vững cấp tỉnh khu bảo tồn biển Đầu 4: Sinh cảnh biển khu vực bảo tồn biển trình diễn bảo vệ tài nguyên thiên nhiên phục hồi trở lại mức sản xuất bền vững  Hỗ trợ triển khai hoạt động Giám sát rạn san hô KBTB biển Đang triển khai  Công tác thực thi pháp luật KBTB Đang triển khai Đầu 5: Hỗ trợ phát triển sinh kế KBTB  Đánh giá mơ hình sinh kế triển khai  Xây dựng Chương trình nâng cao nhận thức tác động biến đổi khí hậu đến sinh kế cộng đồng xung quanh KBTB Các hoạt động đầu triển khai tiến độ 23  Phát triển mơ hình sinh kế Đầu 6: Việt Nam tham gia vào nỗ lực quốc Đã hoàn thành chuyến tham quan học tế để hình thành mạng lưới toàn cầu bảo tập Phillipines tồn biển chia sẻ kinh nghiệm 2.4 Tiến độ giải ngân năm 2009 Hợp phần LMPA (chi tiết Phụ lục kèm theo) 24 III ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG HỢP PHẦN LMPA THÁNG ĐẦU NĂM 2010: 1/ Đánh giá chung: Sự hỗ trợ LMPA có vị trí quan trọng việc Quy hoạch mạng lưới khu bảo tồn biển Việt Nam đến năm 2020 TTCP phê duyệt thành lập khu bảo tồn biển Hệ thống văn quản lý hệ thống bảo tồn biển bước hoàn thiện Sự phối hợp hoạt động Cục KT&BVNLTS LMPA tăng cường LMPA bước đầu hỗ trợ hoạt động Cục Nhiều cán Cục tham gia khoá đào tạo, tập huấn LMPA tổ chức thực trực tiếp tham gia vào hoạt động LMPA Sự hỗ trợ LMPA góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng dân cư sống KBTB thu hút tham gia trực tiếp quyền địa phương cấp Tỉnh, Thành phố, Thị xã, Phường, Hội LHPN…( yếu tố đảm bảo phát triển bền vững) Tiến độ giải ngân Hợp phần LMPA đến hết tháng 6/2010 đạt khoảng 37% so với 49,6% thực tháng đầu năm 2009 Tỷ lệ giải ngân Hợp phần hết tháng 2010 đạt khoảng 58% toàn ngân sách Hợp phần ( dự kiến hết năm 2010 la 73%) Một số nguyên nhân giải ngân thấp:  Nhiều hoạt động chưa thực  Các đợt đào tạo, tập huấn ít, dồn vào cuối năm phụ thuộc vào chuyên gia tư vấn nước  Chưa thuê chuyên gia tư vấn dài hạn  Không lắp đặt phao (năm 2009 lắp đặt phao Cù Lao Chàm) 2/ Một số khó khăn: Hoạt động hỗ trợ sinh kế có độ rủi ro cao; hiệu kinh tế thường khơng nhìn thấy ngắn hạn Đối tượng hỗ trợ LMPA cộng đồng ngư dân nghèo bị tác động việc triển khai hoạt động bảo tồn biển Việc trì sinh kế tạo sinh kế thay cho cộng đồng ngư dân cộng đồng nghèo ln vấn đề khó khăn Đội ngũ cán hoạt động BTB nhìn chung thiếu, chưa đào tạo chuyên sâu Sự yếu thiếu cán chuyên trách công tác bảo tồn biển số khu bảo tồn biển ảnh hưởng tiêu cực đến việc đảm bảo tiến độ thực hoạt động hỗ trợ từ phía LMPA Năng lực triển khai hoạt động số khu BTB hạn chế, lực lượng tuần tra bảo vệ khu bảo tồn thiếu (về nhân lực, phương tiện nguồn lực khác) Cán kỹ thuật Hợp phần bị cắt giảm người cuối quý 1/2010 tổng số cán Hợp phần 13/18 theo văn kiến dự án Hiện 11 người chịu sức ép giảm tiếp thời gian tới Hệ thống quản lý nhà nước lĩnh vực thủy sản ( Trung ương địa phương) thiếu ổn định năm cuối Điều phần ảnh hưởng đến công tác quản lý hoạt động KBTB Cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thủy sản quan quản lý nhà nước khu BTB Chi cục thuỷ sản trực thuộc Cục khơng có thẩm quyền quản lý KBTB (Các KBTB đơn vị ngang Sở trực thuộc Sở NN&PTNT), Chi cục khơng có thẩm quyền xử lý vi phạm khu BTB 25 DỰ KIẾN KẾ HOẠCH SÁU THÁNG CUỐI NĂM 2010 Sáu tháng cuối năm 2010, Hợp phần LMPA tiếp tục tập trung vào hoạt động hỗ trợ hoạt động khu bảo tồn biển, mở rộng KBTB thành lập Cồn Cỏ; Cù Lao Cau; Cát Bà; Bái Tử Long …  Hỗ trợ thành lập quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Cau, Bình Thuận  Tiếp tục hỗ trợ phát triển mô hình sinh kế sở hạ tầng (nước sinh hoạt, vệ sinh, môi trường…) cho cộng đồng dân cư  Đánh giá tác động sinh kế triển khai tới cộng đồng dân cư xung quanh khu bảo tồn biển Duy trì tăng cường họat động giám sát đánh giá  Hỗ trợ công tác quản lý truyền thông KBTB Phú Quốc, Cồn Cỏ…  Hoàn thiện hệ thống phao phân vùng KBTB Cồn Cỏ  Hướng hoạt động Hợp phần tới việc trì quản lý bền vững KBTB sau hợp phần kết thúc, bước tạo mối liên kết hỗ trợ LMPA chương trình Chính phủ chương trình 47, 131 485 hoạt động khu bảo tồn biển Trên sở mở rộng kêu gọi hợp tác hỗ trợ kỹ thuật tài từ quan, tổ chức quốc tế Hỗ trợ Cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Tổng cục Thuỷ sản tổ chức Hội nghị quốc gia tổng kết công tác bảo tồn phát triển nguồn lợi thuỷ sản giai đoạn 2006-2010; Hỗ trợ việc thành lập Trung tâm Bảo tồn Phát triển nguồn lợi thuỷ sản Cục Khai thác Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản Tăng cường công tác tập huấn, đào tạo với phối hợp với tổ chức quốc tế NOAA, Đại học Tromso sở nghiên cứu, giảng dạy nước Hoàn thiện sở liệu KBTB chia sẻ với nước khu vực Quốc tế; Tiếp tục thực hoạt động chuyển tiếp từ tháng đầu năm MỘT SỐ KIẾN NGHỊ : Đối với BQL Khu BTB: Tích cực đề xuất triển khai hoạt động, phối hợp chặt chẽ với LMPA, tiếp nhận sử dụng hiệu hỗ trợ LMPA, chuẩn bị sở vật chất để hoạt động sau kết thúc Chương trình Trước mắt tích cực giải ngân theo kế hoạch, đồng thời quan tâm đến công tác tài kế tốn đơn vị, đảm bảo thực nghiêm túc chế độ báo cáo Hợp phần LMPA Đề nghị BQL KBTB phối hợp với Chi cục KT&BVNLTS hoạt động KBTB Bên cạnh đó, đề nghị BQL khu BTB chủ động xây dựng kế hoạch ngân sách cho hoạt động từ năm 2011 sau theo hướng hỗ trợ từ phía LMPA giảm mạnh tháng lại Hợp phần năm 2011 ( Dự kiến Chương trình kết thúc vào tháng 10/2011, hoạt động kết thúc vào cuối quý 2/2011) Hỗ trợ cán kỹ thuật kinh phí hoạt động kết thúc cuối năm 2010 số khu bảo tồn biển Đối với khu bảo tồn biển Cồn Cỏ: Đề nghị Ban Quản lý KBTB, Sở Nông nghiệp 26 Phát triển nông thôn Quảng Trị sớm thống phương án lắp đặt phao phân vùng để kịp chuẩn bị phối hợp với LMPA thực việc lắp đặt hệ thống phao kịp thời gian có thời tiết thuận lợi ( muộn tháng 7/2010) Với Ban Quản lý KBTB khác, cần tăng cường tuần tra, bảo vệ phao, định kỳ tiến hành bảo dưỡng, sửa chữa đảm bảo phao ln tình trạng kỹ thuật tốt Đề nghị thành viên từ tỉnh Ban Chỉ đạo Quốc gia quan tâm đạo hoạt động KBTB địa phương, kịp thời giải vướng mắc, đặc biệt hoạt động LMPA Hợp phần khác hỗ trợ Sự quan tâm thường xuyên, chặt chẽ quan quản lý khu bảo tồn biển lãnh đạo địa phương có ý nghĩa quan trọng việc đảm bảo hỗ trợ Hợp phần thực mục đích, đối tượng, hiệu Đề nghị thành viên phân cơng phụ trách khu bảo tồn biển bố trí thời gian theo dõi đạo hoạt động khu bảo tồn phụ trách Đề nghị Cục khai thác Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản đẩy mạnh trình quy hoạch thiết lập khu bảo tồn biển thành lập Trung tâm Bảo tồn Phát triển nguồn lợi thuỷ sản Cục nhằm tạo điều kiện để Hợp phần LMPA hỗ trợ kịp thời thời gian hoạt động Hợp phần khơng nhiều ( cuối năm 2011) Bên cạnh đó, đề nghị Cục khai thác Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản sớm thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia khu bảo tồn biển, khu bảo tồn vùng nước nội địa ( theo Quy chế hoạt động Ban Chỉ đạo) hỗ trợ ban đầu hoạt động Thường trực Ban Đề nghị Ban Điều phối chương trình Đại Sứ quán Đan Mạch xem xét để giữ lại số cán kỹ thuật có, tạo điều kiện cho Hợp phần hồn thành nhiệm vụ mình, đặc biệt giai đoạn cuối GIÁM ĐỐC Phạm Trọng Yên 27 ... 19,7 49,2 16 14,4 3,900 13 14 ,6 43,000 6, 9 20,350 6, 0 1,250 6, 7 180 ,000 29,0 120,000 35,1 2,950 22 24,7 125,500 20,2 55,540 16, 3 3,170 23 25 ,8 28, 000 16, 000 86 0 20,000 2,000 400 42,000 19 ,69 0 1,290... trung bình khoản vay: 8, 273,000 đồng/hộ:  sản xuất nước mắm: 9, 384 ,61 5 đồng/hộ,  chế biến hải sản: 7, 166 ,66 7 đồng/hộ  buôn bán nhỏ: 9,473, 68 4 đồng/hộ  chăn nuôi: 6, 605, 263 đồng/hộ  sắm lưới... 35,500 17 ,85 0 62 0 150,000 24,2 96, 300 28, 2 2 ,66 0 25 28, 2 SX nước mắm 13 Chế biến hải sản Buôn bán nhỏ 19 Chăn ni 19 - Bò - Dê - Heo - Gà Sắm lưới tu 18 bổ phương tiện TỔNG 75 62 0,500 100 341,4 06 100
- Xem thêm -

Xem thêm: Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam - Đan Mạch về Môi trường giai đoạn 2005-2011 Hợp phần sinh kế bền vững trong và xung quanh các khu bảo tồn biển (LMPA), Chương trình Hợp tác Phát triển Việt Nam - Đan Mạch về Môi trường giai đoạn 2005-2011 Hợp phần sinh kế bền vững trong và xung quanh các khu bảo tồn biển (LMPA)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn