TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

171 9 0
  • Loading ...
1/171 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:26

HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG NGC TUN VAI TRò CủA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG TRONG VIệC THựC HIệN CHíNH SáCH TÔN GIáO THANH HóA HIÖN NAY LUẬN ÁN TIẾN SĨ CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ HÀ NỘI - 2018 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG NGỌC TUẤN VAI TRß CđA CHíNH QUYềN ĐịA PHƯƠNG TRONG VIệC THựC HIệN CHíNH SáCH TÔN GIáO THANH HóA HIệN NAY LUN N TIN SĨ CHUYÊN NGÀNH: CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ Mã số: 62 22 03 02 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: GS TS NGUYỄN HÙNG HẬU TS NGUYỄN THỊ THÖY ANH HÀ NỘI - 2018 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết nêu luận án trung thực, có nguồn gốc rõ ràng trích dẫn đầy đủ theo quy định Tác giả Trƣơng Ngọc Tuấn MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Các cơng trình nghiên cứu tơn giáo, sách tơn giáo, vai trò quyền đia phƣơng việc thực sách tơn giáo nƣớc ta 1.2 Các cơng trình nghiên cứu vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo Thanh Hóa -Thực trạng vấn đề đặt 18 1.3 Các cơng trình nghiên cứu liên quan đến giải pháp chủ yếu phát huy vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo Thanh Hóa 21 1.4 Những vấn đề tiếp tục nghiên cứu 24 CHƢƠNG 2: MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ VAI TRÕ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TÔN GIÁO Ở NƢỚC TA HIỆN NAY 28 2.1 Khái qt chung tơn giáo sách tơn giáo 28 2.2 Những Vấn đề chung quyền địa phƣơng vai trò quyền địa phƣơng thực sách tơn giáo 64 2.3 Vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo 72 CHƢƠNG 3:VAI TRÕ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO Ở THANH HÓA - THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA 80 3.1 Tình hình tơn giáo tỉnh Thanh Hóa 80 3.2 Thực trạng thực vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo Thanh Hóa 99 3.3 Hạn chế nguyên nhân 114 3.4 Những vấn đề đặt quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo Thanh Hóa 118 CHƢƠNG 4: MỘT SỐ PHƢƠNG HƢỚNG CƠ BẢN VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT HUY VAI TRÕ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƢƠNG TRONG VIỆC THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH TƠN GIÁO Ở THANH HĨA HIỆN NAY 126 4.1 Phƣơng hƣớng 126 4.2 Một số giải pháp chủ yếu 127 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 154 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 165 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT ANTQ : An ninh Tổ quốc ANTT : An ninh trật tự ANXH : An ninh xã hội BCH : Ban Chấp hành HĐND : Hội đồng nhân dân MTTQ Mặt trận Tổ quốc TW : Trung ƣơng UBND : Ủy ban nhân dân MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Việt Nam quốc gia đa tơn giáo Có tơn giáo lớn mang tính quốc tế du nhập từ bên ngồi nhƣ: Cơng giáo, Phật giáo, Tin lành; có tơn giáo nội sinh lòng dân tộc nhƣ: Cao Đài, Hòa Hảo Hiện nƣớc ta có khoảng 27% dân số sinh hoạt tôn giáo thƣờng xuyên Ngay sau nƣớc nhà đƣợc độc lập, nhận thức tầm quan trọng vấn đề tơn giáo, sách tôn giáo đƣợc Nhà nƣớc ban hành, hòa vào đời sống xã hội, phù hợp đƣờng hƣớng tổ chức tôn giáo, đáp ứng mong muốn phận nhân dân nên tạo đƣợc đoàn kết đồng thuận cao xã hội, góp phần đƣa nghiệp cách mạng nƣớc ta đạt nhiều thành tựu vĩ đại Đông đảo chức sắc, tín đồ tơn giáo phát huy truyền thống u nƣớc, gắn bó, đồng hành dân tộc, đồn kết lƣơng giáo khối đại đoàn kết toàn dân tộc; hăng hái tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố tăng cƣờng quốc phòng an ninh, góp phần quan trọng vào thành tựu công đổi quê hƣơng, đất nƣớc Hệ thống trị nói chung ngành, cấp quan tâm xây dựng, bổ sung hồn thiện sách nhƣ không ngừng nâng cao hiệu công tác tôn giáo Nhƣng ngƣợc lại số cá nhân, nhóm tín đồ tơn giáo chƣa nhận thức thực sách tơn giáo Một số vấn đề lên là: tình trạng khiếu kiện, khiếu nại đất đai, sở thờ tự tôn giáo; hoạt động tôn giáo trái quy định; lợi dụng tự tín ngƣỡng, tơn giáo, dân chủ, nhân quyền để chống đối quyền, gây an ninh trật tự Một số địa phƣơng, cấp sở thiếu quan tâm, thờ ơ, buông lỏng công tác lãnh đạo, quản lý nhà nƣớc tôn giáo; sử dụng cán bộ, đảng viên yếu vơ tình tiếp tay cho hoạt động tôn giáo trái pháp luật Thực tế đòi hỏi Đảng Nhà nƣớc phải coi trọng ngày tăng cƣờng công tác tôn giáo Nghị 25 Ban chấp hành Trung ƣơng Đảng khóa IX nêu rõ: “Cơng tác tơn giáo trách nhiệm hệ thống trị” [4] Hệ thống trị Việt Nam đƣợc xác định bao gồm: Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nƣớc, Mặt trận tổ quốc tổ chức trị xã hội,… Do vậy, việc nghiên cứu để làm rõ vai trò phƣơng thức thực cơng tác tơn giáo tổ chức thành viên hệ thống trị quan trọng, đặc biệt vai trò quản lý nhà nƣớc mà sâu sát trực tiếp quyền địa phƣơng Thanh Hố tỉnh đơng dân có địa hình sinh thái đa dạng, có nhiều dân tộc sinh sống với tơn giáo là: Cơng giáo, phật giáo, Tin lành Cao Đài (chiếm khoảng 7% dân số tỉnh) Ngoài khoảng 80% có sinh hoạt tín ngƣỡng, tơn giáo không thƣờng xuyên Bộ phận nhân dân theo tôn giáo cƣ trú không tập trung khu vực hành định mà nằm rải rác nhiều nơi nhiều huyện tỉnh, lịch sử tơn giáo có nhiều biến động, vấn đề thực sách tơn giáo có đặc thù riêng so với địa phƣơng khác nƣớc [32, tr1] Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng việc thực sách tơn giáo địa phƣơng, Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tổ chức trị xã hội quan tâm lãnh đạo, đạo, vận động tổ chức thực hiện, đồng thời đƣợc đông đảo nhân dân tự giác chấp hành Do vậy, năm qua, năm đổi mới, cơng tác tơn giáo Thanh Hố thu đƣợc thành tựu đáng kể, ổn định trị – xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, đời sống nhân dân đƣợc cải thiện, nhân dân theo đạo “sống tốt đời, đẹp đạo”, đoàn kết lƣơng giáo mặt trận thống nhất, hoàn thành vƣợt mức tiêu kinh tế - xã hội, tạo tiền đề quan trọng để tâm phấn đấu xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh “tiên tiến” vào năm 2020, tiến tới xây dựng Thanh Hoá thành tỉnh “kiểu mẫu” nhƣ tâm nguyện Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc sinh thời Bên cạnh thành tựu đạt đƣợc, công tác tôn giáo Thanh Hố nhiều hạn chế cần khắc phục nhƣ: chƣa cụ thể hóa chủ trƣơng Đảng để xây dựng chủ trƣơng, sách đặc thù để lãnh đạo tổ chức thực công tác tôn giáo địa phƣơng, quan, tổ chức làm công tác tôn giáo chƣa đồng bộ, thiếu thống nhất, đặc biệt vai trò quản lý nhà nƣớc tơn giáo số đơn vị địa phƣơng bị buông lỏng, chƣa bám sát thực tiễn, chƣa trọng tính khoa học quản lý; số cán làm quản lý nhà nƣớc tôn giáo cấp tỉnh, huyện làm không chuyên môn đƣợc đào tạo, không ổn định thƣờng xuyên; cán cấp sở vừa thiếu, vừa yếu, chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới; quan điểm giải vấn đề tôn giáo thiếu thống nhất; việc tuyên truyền sách tơn giáo đến với nhân dân chƣa rộng khắp chƣa đến trực tiếp với đối tƣợng tun truyền Ngồi gặp phải số khó khăn mang tính khách quan xu hƣớng du nhập tôn giáo mới, lực thù địch lợi dụng tôn giáo để hoạt động chống phá cách mạng; số chức sắc, bà nhân dân lách luật, xé rào qui định đất đai, sở thờ tự, công tác từ thiện, nhân đạo để thực hành vi trái pháp luật Tất vấn đề đặt yêu cầu phải đổi tăng cƣờng công tác tôn giáo địa phƣơng Thanh Hố Việc tổng kết, khái qt thực tiễn cơng tác tơn giáo để tìm phƣơng hƣớng giải pháp nhằm phát huy vai trò quyền địa phƣơng để tăng cƣờng hiệu thực sách tơn giáo việc làm cần thiết Vì vậy, tác giả chọn đề tài: “Vai trò quyền địa phương việc thực sách tơn giáo Thanh Hoá ” làm đề tài nghiên cứu luận án Tiến sỹ Đây vấn đề cấp thiết lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nƣớc tôn giáo Thanh Hố nói riêng phạm vi nƣớc nói chung giai đoạn Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Luận án 2.1 Mục đích nghiên cứu Trên sở làm rõ thực trạng vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo Thanh Hố, luận án góp phần đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo, góp phần ổn định bền vững tình hình tơn giáo địa bàn tỉnh Thanh Hoá 2.2 Nhiệm vụ nghiên cứu - Khái quát hoá quan điểm chủ nghĩa Mác – Lênin, tƣ tƣởng Hồ Chí Minh tơn giáo, sở lý luận để xây dựng sách tơn giáo Đảng Nhà nƣớc ta - Phân tích tình hình tơn giáo; thực trạng tình hình thực sách tơn giáo; vai trò quyền địa phƣơng với tƣ cách nhân tố chủ quan việc thực sách tơn giáo Thanh Hố để làm rõ thành tựu, hạn chế nguyên nhân - Nêu lên số vấn đề đặt cần giải việc thực sách tơn giáo tỉnh Thanh Hố; đề xuất số phƣơng hƣớng giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo Thanh Hoá điều kiện Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Luận án 3.1 Đối tượng nghiên cứu Vai trò Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân; Ủy ban nhân dân, quan, tổ chức, cán bộ, công chức thuộc Ủy ban nhân dân; cấp tỉnh Thanh Hóa việc thực sách tơn giáo 3.2 Phạm vi nghiên cứu - Khơng gian: Địa bàn tỉnh Thanh Hố - Thời gian: Từ 1990 (khi đời nghị 24 – NQ/TW) đến năm 2015 151 Qua đó, xác định nội dung vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tôn giáo tiến hành khảo sát, đánh giá thực trạng địa phƣơng Thanh Hóa Nghiên cứu cho thấy tình hình tơn giáo từ thực sách tôn giáo theo tinh thần đổi Đảng ổn định Đặc biệt năm 2015-2017 tình hình tơn giáo Nghệ An, Hà Tĩnh, tình hình diễn biến phức tạp Thanh Hóa khơng khơng bị ảnh hƣởng mà có bƣớc tiến Giám mục Nguyễn Chí Linh đƣợc bầu làm Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, linh mục Trần Xuân Mạnh đƣợc bầu làm Chủ tịch ủy ban đồn kết cơng giáo Đại đức Thích Tâm Đức - Trƣởng ban Trị Phật giáo Thanh Hóa đƣợc phong Thƣợng tọa Tuy vậy, Thanh Hóa nói riêng nƣớc nói chung, lực phản động tăng cƣờng hoạt động chống phá, số tổ chức tìm cách móc nối với chức sắc cực đoan để thực âm mƣu tuyên truyền, bạo loạn lật đổ Hiện nay, tồn tỉnh có 7% đồng bào theo tôn giáo, tổ chức tồn giáo kiện toàn tổ chức, đào tạo chức sắc, tu bổ, xây dựng sở thờ tự tập trung phát triển tín đồ Riêng khu vực miền núi phía Tây, phận đồng bào ngƣời Mông di cƣ vào mang theo tơn giáo làm phong phú thêm tranh tơn giáo Tỉnh Do quyền thực đắn sách tơn giáo Đảng Nhà nƣớc nên quần chúng tín đồ chức sắc tôn giáo ủng hộ nghiệp đổi mới, tin tƣởng vào lãnh đạo Đảng, thực tốt sách địa phƣơng Tuy nhiên, việc thực sách tơn giáo bộc lộ nhiều hạn chế công tác quản lý Nhà nƣớc tôn giáo chƣa đáp ứng đƣợc yêu cầu thực tiễn đặt Do đó, có số vấn đề cần giải kể nội dung quản lý vấn đề sách Hiên nay, tình hình tơn giáo nƣớc nói chung Thanh Hóa nói riêng diễn biến phức tạp Trong thời điểm nhạy cảm, 152 tranh thủ bạn bè quốc tế ủng hội nhập sâu với giới lực thù địch nƣớc đẩy mạnh hoạt động chống phá ta thơng qua hình thức “dân chủ” “tự tôn giáo” để chống lại Đảng, chống lại Nhà nƣớc Để đảm bảo nhu cầu tín ngƣỡng, tơn giáo quần chúng tín đồ đấu tranh làm thất bại âm mƣu “diễn biến hồ bình địch”, Thanh Hoá tập trung giải vấn đề Thứ nhất: Vấn đề khiếu kiện đất đai tôn giáo, giải dứt điểm vụ việc phức tạp theo quy định pháp luật, không nhƣợng tổ chức tôn giáo vấn đề đất đai Thứ hai: Tiến hành thống kê đất đai sở thờ tự tôn giáo để cấp quyền sử dụng đất, đƣa vào quy hoạch ổn định Thứ ba: Vấn đề Tin lành giải theo hƣớng dẫn Chi thị 01 Thủ tƣớng Chính phủ, trƣớc mắt cho tổ chức Suối phái, Tam Trung huyện Mƣờng Lát đƣợc đăng ký hoạt động, số lại phải đƣợc Tỉnh ban, ngành chun mơn xem xét tiếp Thứ tư: Thanh Hố cần tiến hành xây dựng đội ngũ cán bộ, củng cố kiện toàn máy quản lý Nhà nƣớc tơn giáo đủ số lƣợng có chất lƣợng cao theo hƣớng ngày chun mơn hố, tiếp tục nâng cao hiệu công tác vận động quần chúng, xây dựng lực lƣợng trị vùng tơn giáo trọng điểm Một vấn đề quan trọng định thành cơng việc thực sách tôn giáo phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần trí tuệ cho quần chúng tín đồ Từ đó, gạt bỏ dần ảnh hƣởng tiêu cực tôn giáo đời sống xã hội Thanh Hố nói riêng toàn đất nƣớc Việt Nam Trên sở kết nghiên cứu Luận án, tác giả xin khuyến nghị nhƣ sau: - Với ban ngành Trung ƣơng: + Hiện nay, việc thực sách tơn giáo nƣớc ta có nhiều 153 thuận lợi có đổi sách, pháp luật bƣớc đƣợc hoàn thiện Tuy vậy, đề cập đến vấn đề theo phƣơng diện “nhạy cảm” hạn chế nhiều yếu tố chất luật pháp + Quản lý nhà nƣớc tơn giáo nói riêng, cơng tác tơn giáo nói chung lĩnh vục đặc thù, chế, sách đãi ngộ, Nhà nƣớc nên quan tâm hỗ trợ phần cơng tác phí đặc thù cho đội ngũ cán làm cơng tác tơn giáo Có nhƣ đời sống cán đƣợc đảm bảo nhu cầu công tác đƣợc đáp ứng, nhiệm vụ công tác đạt kết - Với tỉnh Thanh Hoá + Tỉnh uỷ nên tăng cƣờng tổ chức giao ban thƣờng xuyên công tác tôn giáo để đảm bảo tính thống quyền ban, ngành, đoàn thể + Quán triệt quan điểm đạo đến lãnh đạo cấp uỷ, UBND cấp huyện phòng Nội vụ cấp huyện Tránh tình trạng lãnh đạo cấp huyện tiếp thu ý kiến chi đạo nhƣng quan chuyên môn lại không đƣợc biết nên bị động công tác + Đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dƣỡng cán làm công tác tơn giáo Phối hợp với Trƣờng Chính trị tỉnh Ban Tôn giáo Trung ƣơng mở lớp Trung cấp quản lý nhà nƣớc (chuyên tôn giáo) để đào tạo đội ngũ cán chuyên trách cho sở lâu dài, đáp ứng yêu cầu công tác tôn giáo tình hình tơn giáo phức tạp nhƣ 154 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Hà Anh (2013), Khái quát trình hình thành phát triển pháp luật tôn giáo Việt Nam giai đoạn 1945 - 1954, http://www.btgcp.gov.vn Ngô Phƣơng Bá (1996), Hồ Chí Minh với tín ngưỡng, tơn giáo, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Lao động Việt Nam (1960), Văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III, Hà Nội Ban Chấp hành Trung ƣơng Đảng Cộng sản Việt Nam (2003), Nghị 25-NQ/TW khóa IX công tác tôn giáo, Hà Nội Ban tƣ tƣởng văn hoá Trung ƣơng (2003), Tài liệu nghiên cứu Nghị Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung Đảng khoá IX, Hà Nội Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hố (2003), Chương trình hành động Ban chấp hành Đảng tỉnh thực Nghị Trung ương bảy khoá IX, Hà Nội Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hoá (2006), Báo cáo sơ kết năm thực Nghị Trung ương bảy khoá IX Đảng, Thanh Hoá Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hoá (2005), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2005, nhiệm vụ năm 2006, Thanh Hoá Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hố (2006), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2006, nhiệm vụ năm 2007, Thanh Hoá 10 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hố (2007), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2007, nhiệm vụ năm 2008, Thanh Hoá 11 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hoá (2008), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2008, nhiệm vụ năm 2009, Thanh Hố 12 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hoá (2009), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2009, nhiệm vụ năm 2010, Thanh Hoá 155 13 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hoá (2010), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2010, nhiệm vụ năm 2011, Thanh Hoá 14 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hoá (2011), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 20011, nhiệm vụ năm 2012, Thanh Hoá 15 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hố (2012), Báo cáo tổng kết tình hình cơng tác Nội năm 2012, nhiệm vụ năm 2013, Thanh Hố 16 Ban Tơn giáo Chính phủ (1993), Một số vấn đề tôn giáo Việt Nam (Lƣu hành nội bộ), Hà Nội 17 Ban Tơn giáo Chính phủ (1995), Nâng cao hiệu quản lý Nhà nước lĩnh vực tôn giáo (Lƣu hành nội bộ), Hà Nội 18 Ban Tơn giáo Chính phủ (2003), Nghị số 25/NQ-TW, Tập giảng nghiệp vụ trị tơn giáo, Hà Nội 19 Ban Tơn giáo Chính phủ (2008), Văn pháp luật tín ngưỡng, tơn giáo, Nxb Tơn giáo, Hà Nội 20 Ban Tơn giáo Chính phủ (2012), Một số tôn giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 21 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2000), Báo cáo tình hình cơng tác tơn giáo năm 2000, nhiệm vụ cơng tác năm 2001, Thanh Hố 22 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2001), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tơn giáo năm 2001, nhiệm vụ cơng tác năm 2002, Thanh Hố 23 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2002), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tơn giáo năm 2002, nhiệm vụ công tác năm 2003, Thanh Hố 24 Ban Nhà nước tơn giáo năm 2003, nhiệm vụ cơng tác năm 2004, Thanh Hố.Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2003), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý 25 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2004), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2004, nhiệm vụ công tác năm 2005, Thanh Hố 156 26 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố, Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2006, nhiệm vụ công tác năm 2007, Thanh Hố 27 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2007), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2007, nhiệm vụ công tác năm 2008, Thanh Hố 28 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2008), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2008, nhiệm vụ cơng tác năm 2009, Thanh Hố 29 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2009), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2009, nhiệm vụ cơng tác năm 2010, Thanh Hố 30 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2010), Báo cáo tình hình cơng tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2010, nhiệm vụ cơng tác năm 2011, Thanh Hố 31 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố (2011), Báo cáo tình hình công tác quản lý Nhà nước tôn giáo năm 2011, nhiệm vụ cơng tác năm 2012, Thanh Hố 32 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hố ( 2013), Báo cáo tổng kết năm thực Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Thanh Hố 33 Ban Tơn giáo tỉnh Thanh Hóa (2013), Đề án cơng tác cán làm quản lý Nhà nước tôn giáo Ban Tôn giáo tỉnh Thanh Hóa chủ trì năm 2013, Thanh Hóa 34 Báo Nhân dân (1951), số 38, ngày 27 tháng 12 35 Báo Nhân dân, (1951) ngày 25 tháng 36 Báo Cứu quốc (1946) ngày 14 tháng 01 37 Chính phủ (2004), Nghị định 22/2004/NĐ-CP, kiện tồn tổ chức máy làm công tác tôn giáo thuộc Uỷ ban nhân dân cấp, Hà Nội 38 Chính phủ (2005), Nghị định 22/2005/NĐ-CP, Hướng dẫn thi hành số điều Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Hà Nội 39 Chính phủ (2009),Nghị định 92/2012/NĐ-CP, Quy định chi tiết biện pháp thi hành Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Hà Nội 40 Phan Huy Chúc (chủ biên) (1991), Lịch sử Đảng tỉnh Thanh Hoá (1930-1954), Tập 1, Nghiên cứu biên soạn Lịch sử Đảng 157 41 C.Mác, Ăngghen, Lênin Hồ Chí minh vấn đề tơn giáo, Trung tâm khoa học tín ngƣỡng tơn giáo, Hà Nội 42 C M¸c, Ăngghen (1994), Tồn tập, tập 20, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 43 C M¸c, Ăngghen (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 44 C.Mác, Ăngghen (1998), Toàn tập, Tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 45 Nguyễn Hồng Dƣơng ( 2012), Quan điểm đường lối Đảng tôn giáo vấn đề tôn giáo Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 46 Nguyễn Hồng Dƣơng (2004), Tôn giáo mối quan hệ văn hoá phát triển Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 47 Nguyễn Hồng Dƣơng, "Tổ chức Xứ, Họ đạo Công giá : Lịch sử, vấn đề đặt ra", Đề tài cấp Bộ, Viện Khoa học xã hội 48 Đảng cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 49 Đảng tỉnh Thanh Hoá (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVI, Thanh Hoá 50 Đảng tỉnh Thanh Hoá (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng tỉnh Thanh Hoá lần thứ XVII, Thanh Hoá 51 Đảng cộng sản Việt Nam (1977), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 52 Đảng cộng sản Việt Nam (1982), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ V, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 53 Đảng cộng sản Việt Nam (1987), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 54 Đảng cộng sản Việt Nam (1992), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ VII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 55 Đảng cộng sản Việt Nam (1998), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 158 56 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 57 Đảng cộng sản Việt Nam (2006), Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 58 Đảng cộng sản Việt Nam (2011), Văn kiện Đại hội đại biểu tồn quốc lần thứ XI, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 59 Đảng cộng sản Việt Nam (2000), Tồn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 60 Đảng cộng sản Việt Nam (2001), Tồn tập, Tập 12, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 61 Đặc san Công giáo Dân tộc (1985), Kỷ niệm 10 năm giải phóng hồn tồn miền Nam thống đất nước (1975-1985), Thành phố Hồ Chí Minh 62 Đỗ Công Định (2001), "Tôn giáo đời sống tinh thần xã hội Việt Nam nay", Tạp chí Cộng sản, (5), tr 40 - 43 63 Vũ Văn Hậu ( 2009), Củng cố mối quan hệ dân tộc tôn giáo Việt Nam bối cảnh nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 64 Đỗ Lan Hiền (2011), Khoan dung tôn giáo với dân chủ đồng thuận xã hội – Trường hợp Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 65 Đỗ Quang Hƣng (2003), Bước đầu tìm hiểu mối quan hệ Nhà nước Giáo hội, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 66 Đỗ Quang Hƣng (2005), "Từ đổi nhận thức đến đổi sách tơn giáo", Tạp chí cơng tác tơn giáo, (1), tr 10 67 Đỗ Quang Hƣng ( 2008), Vấn đề tôn giáo cách mạng Việt Nam - Lý luận thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 68 Đỗ Quang Hƣng (2014), Chính sách tơn giáo Nhà nước pháp quyền, Nxb Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội 69 Đỗ Quang Hƣng (2014), Nhà nước, giáo hội sách tơn giáo Việt Nam, Nxb Công an nhân dân, Hà Nội 159 70 Đỗ Quang Hƣng (2015), Nhà nước - Tôn giáo - Luật pháp, Nxb Chính trị quốc gia - Sự thật, Hà Nội 71 Chấn Hƣng (2015), Thực sách tơn giáo theo tinh thần Nghị Đại hội XI Đảng, http://www.btgcp.gov.vn 72 Trần Khang Lê Cự Lộc (dịch) (2001), C.Mác, Ăngghen, Lênin bàn tôn giáo vàs chủ nghĩa vơ thần, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 73 Lê Văn Lợi (2012), Văn hóa tơn giáo đời sống tinh thần xã hội Việt Nam nay, Nxb trị - hành chính, Hà Nội 74 Lịch sử Đảng tỉnh Thanh Hoá (1995), Tập (1954-1975), 75 Lịch sử Đảng tỉnh Thanh Hoá (2003), Tập (1975-2000) 76 Nguyễn Đức Lữ (Chủ nhiệm) (2002), "Đổi sách tơn giáo Nhà nƣớc quản lý tôn giáo nay-những học kinh nghiệm kiến nghị cụ thể", Đề tài khoa học, Hà Nội 77 Nguyễn Đức Lữ (2004), "Tinh thần Nghị Trung ƣơng bảy Khố IX cơng tác tơn giáo", Tạp chí lý luận trị (1), tr 38-41 78 Nguyễn Đức Lữ (2007), Lý luận tôn giáo sách tơn giáo Việt Nam, Nxb Tơn giáo, Hà Nội 79 Nguyễn Đức Lữ ( 2011), Tôn giáo - quan điểm, sách tơn giáo Đảng Nhà nước Việt nam (Tái lần thứ có chữa chữa, bổ sung), Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội 80 Hồ Chí Minh (1993), Biên niên tiểu sử, tập 3, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 81 Hồ Chí Minh (1993), Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh 82 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 1, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 83 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 84 Hồ Chí Minh (1995), Tồn tập, tập 11, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 85 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 86 Hồ Chí Minh (1996), Tồn tập, tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 160 87 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 88 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 89 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 90 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 7, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 91 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 8, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 92 Hồ Chí Minh (2000), Tồn tập, Tập 9, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội 93 Hồ Chí Minh (2002), Tồn tập, tập 2, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 94 Hồ Chí Minh (2003) cơng tác tơn giáo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 95 Hà Thúc Minh (2004), "Đạo đời", Tạp chí cơng tác tơn giáo, (3), tr 9- 13 96 Hồ Chí Minh với đồng bào tơn giáo (2004), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 97 Nguyễn Thị Nga - Hồ Trọng Hồi (2011), Đồn kết tơn giáo chiến lược đồn kết toàn dân nước ta nay, http://www.dangcongsan.vn 98 Lê Hữu Nghĩa (Chủ nhiệm) (2002), Tình hình xu hướng tôn giáo Việt Nam nay-những vấn đề đặt cho công tác quản lý lãnh đạo, Đề tài cấp Nhà nƣớc 99 Lê Hữu Nghĩa (2003), tư tưởng Hồ Chí Minh tơn giáo cơng tác tôn giáo, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 100 Nguyễn Quốc Phẩm (Chủ nhiệm đề tài) (2007), Xu hướng phát triển giải pháp giải vấn đề dân tộc, tôn giáo Tây nguyên, Đề tài khoa học cấp 101 Pháp lệnh tín ngưỡng, tơn giáo, Nxb Chính trị quốc gia, Hà nội, 2004 102 Nguyễn Tài Thƣ (1997), Ảnh hưởng hệ tư tưởng tôn giáo người Việt nam hôm nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 103 Nguyễn Ngọc Thắng (2011), Quản lý nhà nước đạo Tin lành Thanh Hóa nay, Luận văn Thạc sỹ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 161 104 Trần Tam Tỉnh (1998), Thập giá lưỡi gươm, NXB Trẻ, Thành phố Hồ Chí Minh 105 Thích Thanh Tứ (2005), "Phật giáo Việt Nam đồn kết đạo pháp, dân tộc chủ nghĩa xã hội", Tạp chí cộng sản, (21), tr.45-47 106 Thủ tƣớng Chính phủ (2005), Chỉ thị 01 Thủ tướng Chính phủ số công tác với đạo Tin lành, Hà Nội 107 UBND tỉnh Thanh Hoá (2005), Quyết định 1229/2005/QĐ-UBND, Thanh Hoá 108 UBND tỉnh Thanh Hoá (2006), Báo cáo tổng kết 10 năm xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ vùng giáo, Thanh Hoá 109 UBND tỉnh Thanh Hố (2000), Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội năm từ 2000 đến 2012, Thanh Hoá 110 UBND tỉnh An Giang (2013), Quyết định số 06/3013/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2013 UBND tỉnh An Giang việc ban hành quy định thẩm quyền quan quản lý nhà nước thực quản lý hoạt động tín ngưỡng, tơn giáo địa bàn tỉnh An Giang, An Giang 111 UBND tỉnh Bắc Kạn (2013), Quyết định số 1525/2013/QĐ-UBND ngày 18 tháng năm 2013 UBND tỉnh Bắc Kạn việc ban hành quy định trách nhiệm sở, ban, ngành, địa phương cơng tác quản lý nhà nước tín ngưỡng, tơn giáo địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Bắc Kạn 112 Đặng Nghiêm Vạn (1996), tơn giáo tín ngưỡng Việt Nam nay, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 113 Đặng Nghiêm Vạn (1998), Những vấn đề lý luận thực tiễn tôn giáo Việt Nam, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 114 Đặng Nghiêm Vạn (1998), Lý luận tơn giáo tình hình tơn giáo Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 162 115 Đặng Nghiêm Vạn (), "Luận cho việc tiếp tục hồn chỉnh sách tín ngƣỡng tôn giáo", Đề tài cấp Nhà nước, Viện khoa học xã hội 116 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 37, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 117 V.I Lênin (1977), Toàn tập, tập 17, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 118 V.I Lênin (1979), Toàn tập, Tập 12, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 119 V.I Lênin (1979), Toàn tập, tập 17, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 120 V.I Lênin (1980), Toàn tập, tập 7, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 121 V.I Lênin (1980), Toàn tập, tập 26, Nxb Tiến bộ, Matxcơva 122 Phạm Thế Vinh ( 2007), Một số vấn đề xung đột sắc tộc tôn giáo Đông Nam Á, Nxb Khoa học xã hội, Hà Nội 123 Nguyễn Thanh Xuân (2012), Một số tôn giáo Việt Nam, Nxb Tôn giáo, Hà Nội 124 Nguyễn Thanh Xuân (Chủ biên) (2015), Tôn giáo sách tơn giáo Việt Nam, Nxb Tơn giáo, Hà Nội 125 Quốc hội khóa XIII, Hiến pháp nƣớc cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Nxb CTQG Sự thật, HN, 2018 126 Hội đồng Giám mục Việt Nam, Nhận định luật Tín ngƣỡng, tơn giáo 2016, http://www.hdgmvietnam.com 127 Quốc hội khóa XIII, Luật Tổ chức quyền địa phƣơng 128 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2015), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Chỉ thị 01n Thủ tƣớng Chính phủ số công tác đạo Tin lành 129 Ban Chấp hành Đảng tỉnh Thanh Hóa (2013), Báo cáo tổng kết 10 năm thực Nghị số 25-NQ/TW khóa IX 130 Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa (2014), Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2014, phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2015 163 131 Nguyễn Quốc Phẩm (chủ nhiệm) (2002) Q trình thực sách tơn giáo, dân tộc Đảng Nhà nước ta qua tổng kết thực tiễn Tây Bắc, Tây nguyên, Tây Nam bộ, Đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh 132 Nguyễn Đức Lữ: “Tơn giáo với dân tộc Chủ nghĩa xã hội”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013 133 Ngơ Hữu Thảo: “Công tác tôn giáo Từ quan điểm Mác -Lênin đến thực tiễn Việt Nam”, Nxb Chính trị - hành chính, Hà Nội, 2012 134 Nguyễn Minh Khải: “Tín ngƣỡng, tơn giáo thực sách tín ngƣỡng tơn giáo Việt Nam nay”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013 135 Nguyễn Ngọc Quỳnh: “Chính sách tơn giáo thời Tự Đức (1848 - 1883)”, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2012 136 Mai Thanh Hải: “Các tôn giáo giới Việt Nam”, Nxb Văn hóa Thơng tin, Hà Nội, 2006 137 Phạm Ngọc Anh - ThS Nguyễn Xuân Trung: Mối quan hệ tơn giáo dân tộc, đồn kết tơn giáo đoàn kết dân tộc tƣ tƣởng Hồ Chí Minh, Tạp chí Triết học số 11, năm 2013 138 Trần Thị Kim Oanh: “Chức xã hội tơn giáo - nhìn từ góc độ Triết học”, Tạp chí Triết học số 1, năm 2013 139 Nguyễn Thị Diệu Thúy (2012): “Quyền tự tín ngƣỡng, tơn giáo văn pháp luật quốc tế tƣơng thích pháp luật Việt Nam”, http://www.btgcp.gog.vn 164 165 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ ĐÃ CƠNG BỐ CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Trƣơng Ngọc Tuấn (Bút danh Nguyễn Minh Hiếu) (2013), “Một số kinh nghiệm giải “điểm nóng” liên quan đến đất đai, sở thờ tự công giáo”, Tạp chí Cơng tác tơn giáo, (5), tr 21 – 26 Trƣơng Ngọc Tuấn (2013), “Phật giáo tỉnh Thanh Hóa - Q trình hình thành phát triển”, Tạp chí Cơng tác tơn giáo, (9), tr 18 – 21; 33 Trƣơng Ngọc Tuấn (2016), “Một số giải pháp xây dựng đội ngũ cán quản lý nhà nƣớc tơn giáo Thanh Hóa nay”, Tạp chí Cơng tác tơn giáo, (10), tr 24 - 26 Trƣơng Ngọc Tuấn (2016), “Vai trò quyền địa phƣơng việc thực sách tơn giáo nƣớc ta”, Tạp chí Cơng tác tơn giáo, (12), tr – 12; 16 ... nghiên cứu luận án Tiến sỹ Đây vấn đề cấp thiết lý luận thực tiễn công tác quản lý nhà nƣớc tơn giáo Thanh Hố nói riêng phạm vi nƣớc nói chung giai đoạn 4 Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu Luận án 2.1... đề tài khoa học cấp Nhà nƣớc, cấp Bộ, viết đăng Tạp chí, Luận án, Luận văn…) đạt đƣợc kết quan trọng, góp phần làm sáng tỏ vấn đề lý luận, lịch sử hình thành phát triển, giáo lý, nghi lễ tôn... thù, tác giả luận án tiếp thu đƣợc dƣới dạng định hƣớng - Đề án công tác cán làm quản lý nhà nƣớc tôn giáo Ban Tôn giáo tỉnh thực dƣới dạng báo cáo nên tính khoa học chƣa cao Đề án nghiên cứu
- Xem thêm -

Xem thêm: TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM, TỐI ƯU HÓA HỆ THỐNG VẬN TẢI GẠO XUẤT KHẨU CỦA VIỆT NAM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn