KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 202

37 11 0
  • Loading ...
1/37 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:13

BỘ Y TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 Hà Nội, năm 2018 MỤC LỤC PHẦN I SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CƠNG CỘNG (HUPH) 1 TẦM NHÌN SỨ MẠNG GIÁ TRỊ CỐT LÕI Phần II CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 1 PHÂN TÍCH SWOT 1.1 ĐIỂM MẠNH 1.2 ĐIỂM YẾU 1.3 CƠ HỘI 1.4 THÁCH THỨC 2 CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2.1 CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO 2.1.1 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO 2.1.2 GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO 2.2 CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2.2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2.2.2 GIẢI PHÁP NCKH 2.3 CHIẾN LƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.3.1 MỤC TIÊU CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.3.1.1 DỊCH VỤ KHÁM CHỮA BỆNH 2.3.1.2 DỊCH VỤ XÉT NGHIỆM 2.3.2 GIẢI PHÁP CUNG CẤP DỊCH VỤ 2.4 CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN 2.4.1 MỤC TIÊU GẮN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN 2.4.2 GIẢI PHÁP GẮN KẾT, HỢP TÁC, PHÁT TRIỂN Phần III XÂY DỰNG VÀ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 2018-2023 12 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 12 THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC 12 Phần IV PHỤ LỤC 14 KPI CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO 14 KPI CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 20 KPI CHIẾN LƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ 24 KPI CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT 30 KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 2023 Kế hoạch xây dựng dựa sở tình hình thực tế sau năm phấn đấu thực kế hoạch 2013 - 2018, phù hợp với thay đổi Nhà trường, nghiệp giáo dục, phát triển kinh tế - xã hội đất nước, gắn bó chặt chẽ với tình hình yêu cầu phát triển Trường Đại học nước khu vực PHẦN I SỨ MẠNG VÀ TẦM NHÌN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CƠNG CỘNG (HUPH) TẦM NHÌN Trường Đại học Y tế công cộng trở thành trường đại học có uy tín nước, khu vực quốc tế đào tạo, nghiên cứu khoa học ứng dụng cung cấp dịch vụ chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân SỨ MẠNG Trường Đại học Y tế cơng cộng có sứ mạng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đa ngành nghiên cứu khoa học, cung cấp dịch vụ, ứng dụng chuyển giao cơng nghệ, đóng góp vào nghiệp chăm sóc bảo vệ sức khoẻ nhân dân GIÁ TRỊ CỐT LÕI - Cam kết chất lượng uy tín Đáp ứng nhu cầu khách hang Chuyên nghiệp Minh bạch Khuyến khích đổi mới, sáng tạo PHẦN II CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN PHÂN TÍCH SWOT 1.1 ĐIỂM MẠNH - Đội ngũ giảng viên, chuyên viên có trình độ, tính chun nghiệp cao - Có sở vật chất đồng bộ, đồng thời có nguồn lực khác phù hợp - Đáp ứng tương đối linh hoạt nhu cầu đào tạo - Uy tín/thương hiệu đào tạo quản lý, Y tế công cộng (YTCC), nghiên cứu khoa học (NCKH) - Môi trường làm việc Trường đại học Y tế công cộng (sau gọi tắt HUPH) động, chuyên nghiệp, minh bạch 1.2 ĐIỂM YẾU - Vị trí HUPH xa trung tâm, giao thơng chưa thuận tiện, dịch vụ tiện ích hạn chế - Chưa có nhiều nhân lực trình độ cao lĩnh vực - Chưa có Chương trình marketing chuyên nghiệp - Thương hiệu gắn với lĩnh vực 1.3 CƠ HỘI Yêu cầu đào tạo theo chức danh lãnh đạo quản lý Y tế ngày tăng cao HUPH hai đơn vị Bộ Y tế giao nhiệm vụ thực chương trình đào tạo - Cơ hội hợp tác mở rộng lĩnh vực hoạt động 1.4 THÁCH THỨC - Các lĩnh vực ngày có nhiều cạnh tranh Thách thức tự chủ tài từ năm 2020 trở Số lượng sinh viên (SV)/học viên (HV) có xu hướng suy giảm chung Chi phí vận hành gia tăng Xu hướng suy giảm hợp tác quốc tế toàn cầu CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN 2.1 CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO 2.1.1 MỤC TIÊU ĐÀO TẠO Phát triển cung cấp chương trình đào tạo chất lượng cao đáp ứng linh hoạt nhu cầu nguồn nhân lực y tế phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội Lĩnh vực có mục tiêu cụ thể sau đây: Nâng cao chất lượng đầu vào sinh viên: Duy trì tăng dần thứ hạng trường Đại học nhóm Nâng cao hài lòng sinh viên/học viên với chương trình đào tạo nhà trường: + Tỷ lệ sinh viên/học viên hài lòng với mơn học/khóa học tăng từ 85 % lên 95% + Tỷ lệ sinh viên/học viên hài lòng với giảng viên kỹ năng/phương pháp giảng dạy đạt từ 85-95% + Tỷ lệ sinh viên/học viên hài lòng (thời gian giải thủ tục hành chính, thái độ, tính chuyên nghiệp…) với hoạt động hỗ trợ/quản lý đào tạo đạt từ 80 - 90% Tỷ lệ sinh viên/học viên hài lòng với giảng viên kinh nghiệm thực tiễn/ứng dụng tăng 5%/năm + Tỷ lệ hài lòng đơn vị thực hành với sinh viên/học viên trường đạt kết từ 80-90% Nâng cao hài lòng nhà tuyển dụng học viên/sinh viên nhà trường: + Tỷ lệ hài lòng kiến thức, kỹ chun mơn; kỹ mềm; tính chun nghiệp v.v đạt từ 80-90% + Tăng số khách hàng trung thành: + Cựu sinh viên/học viên quay lại học chương trình đào tạo dài hạn tăng dần theo năm + Số lượng cựu sinh viên/học viên tham gia học chương trình đào tạo ngắn hạn trường tăng dần theo năm Nâng cao thương hiệu chương trình đào tạo nhà trường: + Tỷ lệ sinh viên/học viên hồn thành chương trình đào tạo thời hạn đạt từ 90% trở lên + Tỷ lệ sinh viên/học viên có việc làm sau tháng đạt từ 85% - 90% + Tỷ lệ sinh viên/học viên có việc làm sau năm đạt từ 95%-100% + Số lượng chương trình hỗ trợ/dự án phối hợp đào tạo/học bổng cho sinh viên/ học viên tăng dần theo năm + Số lượng sinh viên/học viên nhận hỗ trợ việc làm bán thời gian trình học tăng dần theo năm + Số lượng sinh viên/học viên nhận hỗ trợ hội việc làm sau tốt nghiệp tăng dần theo năm + Duy trì tăng dần nguồn Quỹ học bổng đồng hành sinh viên (tăng 10%) vào năm 2023 Tăng nguồn thu từ đào tạo (chính quy, ngắn hạn) từ 5-10%/năm 2.1.2 GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO Đào tạo, phát triển đội ngũ giảng viên, chuyên viên quản lý đào tạo: Đội ngũ giảng viên phải bổ sung đủ số lượng đảm bảo chất lượng phù hợp với lĩnh vực chun mơn chương trình đào tạo Trường Tất giảng viên phải đào tạo sau đại học trình độ Thạc sĩ Tiến sĩ Đội ngũ giảng viên tham gia giảng dạy chương trình phải đào tạo liên tục thơng qua khóa đào tạo, tập huấn, hội nghị, hội thảo nội dung liên quan đến lĩnh vực chuyên môn giảng dạy, phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá, nghiên cứu khoa học v.v theo KPI cá nhân phê duyệt Giảng viên phải có chứng sư phạm theo quy định pháp luật Giảng viên giảng dạy môn học lâm sàng cần có chứng hành nghề theo quy định Các chuyên viên đội ngũ cán quản lý phòng phải đào tạo, bồi dưỡng quản lý giáo dục chương trình đào tạo sau đại học, tham gia khóa tập huấn, đào tạo liên tục quản lý giáo dục theo KPI cá nhân phê duyệt Các giảng viên, chuyên viên tham gia đoàn học tập kinh nghiệm giảng dạy, quản lý đào tạo sở khác để nâng cao trình độ, chun mơn nghiệp vụ thân theo kế hoạch theo nhu cầu thực tế Đảm bảo chất lượng Thực kiểm định chương trình đào tạo thơng qua tổ chức kiểm định quốc tế (AUN) tổ chức kiểm định nước cấp phép Từ năm 2020, năm thực kiểm định thêm chương trình so với năm 2018 Tiến hành kiểm định số môn học theo chương trình kiểm định quốc tế (TropEd) Từ năm 2019, năm kiểm định thêm môn học chương trình đào tạo Thạc sỹ Y tế công cộng Xây dựng sở liệu nội để giảng viên chia sẻ giảng, kinh nghiệm giảng dạy để tất giảng viên trường tham khảo, nâng cao trình độ phục vụ hiệu cho trình giảng dạy Duy trì dự giảng để đảm bảo yêu cầu giảng viên trước thực giảng dạy thức cho sinh viên/học viên hỗ trợ giảng viên cần thiết Đổi mới, mở rộng chương trình đào tạo, đáp ứng nhu cầu xã hội Xây dựng khóa đào tạo ngắn hạn bên cạnh khóa đào tạo có như: chứng tin học, dinh dưỡng, tâm lý học lâm sàng, bệnh nghề nghiệp, người/nhân viên chăm sóc, khóa học liên quan đến lĩnh vực thẩm mỹ, bồi dưỡng thăng hạng viên chức… Dự kiến năm xây dựng chương trình đào tạo dịch vụ/ngắn hạn Xây dựng triển khai chương trình đào tạo dài hạn mới: (1) Cử nhân phục hồi chức năng/vật lý trị liệu; (2) CK1 kỹ thuật xét nghiệm y học, (3) CK1 dinh dưỡng, (4) Thạc sỹ công tác xã hội Xây dựng thực đào tạo văn chương trình đào tạo trình độ đại học Hàng năm xây dựng hai môn học (không kể xây dựng mơn học theo chương trình khung chun ngành) kể từ năm 2019 Xây dựng thử nghiệm hình thức giảng dạy trực tuyến từ năm 2019 (một môn học trực tuyến/năm) Cải tiến, đổi quy trình nội Rà sốt, chỉnh sửa quy trình đào tạo để đảm bảo không trùng chéo, nhằm giảm bớt thời gian hoạt động quản lý đào tạo Cập nhật định kỳ, thường xun mơn học chương trình đào tạo theo quy định Xây dựng, thực qui định liên thơng chun ngành/chương trình theo qui chế/qui định chung Các hoạt động đào tạo, quản lý, hỗ trợ đào tạo ví dụ hoạt động đăng ký tín chỉ, trả điểm mơn học, xuất hố đơn v.v thực qui trình tiến độ vào năm 2020 Tăng cường khuyến khích, hỗ trợ để học viên sau đại học sử dụng nguồn số liệu thứ cấp và/hoặc gắn với dự án nghiên cứu trường Áp dụng phương pháp giảng dạy, phương pháp đánh giá phù hợp với đào tạo dựa theo lực Xây dựng áp dụng phương pháp lượng giá/đánh giá đại: OSCE, OSPE, mini test số môn học kể từ năm 2019 Áp dụng CNTT vào thực chương trình đào tạo Áp dụng phần mềm quản lý đào tạo hiệu cho đào tạo quy đào tạo ngắn hạn Xây dựng khai thác phòng học thơng minh vào năm 2019 Xây dựng triển khai khóa học online (thử nghiệm thức) từ năm 2019 Xây dựng sử dụng video clip mang tính trình diễn để giúp tăng cường số kỹ cho sinh viên/học viên (ví dụ số kỹ sử dụng phần mềm…) 2.2 CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 2.2.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Tăng cường lực uy tín nghiên cứu khoa học để tạo nhiều sản phẩm nghiên cứu khoa học có chất lượng có tính ứng dụng cao xã hội Lĩnh vực có mục tiêu cụ thể sau đây: Tăng số lượng chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học: + Xuất khoa học có phản biện quốc tế đạt bài/giảng viên + Số lượng cán tham gia hội nghị, hội thảo quốc tế bình qn người /năm kinh phí nhà trường + Số lượng cán tham gia hội nghị, hội thảo nước bình qn người/năm kinh phí nhà trường + Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cấp sở: đề tài/năm + Số lượng đề tài nghiên cứu khoa học cho sinh viên: đề tài/năm - + Số lượng đề tài có tài trợ từ doanh nghiệp: 1-– đề tài/năm Tạp chí Khoa học Nghiên cứu Sức khỏe Phát triển đạt điểm hội đồng chức danh nhà nước 1,0 vào 2022 Duy trì tăng dần số hồ sơ xin thông qua hội đồng y đức so với năm 2018 Tăng số lượng cơng trình NCKH đăng ký quyền sở hữu trí tuệ (SHTT)/giải pháp hữu ích Tăng nguồn thu từ dự án, đề tài hợp tác quốc tế nước từ 5-10%/ năm Tăng nguồn thu từ lớp đào tạo phương pháp NCKH, viết báo quốc tế 2.2.2 GIẢI PHÁP NCKH Tổ chức Hoàn thiện máy nâng cao lực phòng QLKHCN, củng cố hoạt động "grant support" Phòng QLKHCN để tham gia hiệu vào việc tìm kiếm hội đấu thầu, xây dựng hồ sơ đấu thầu, trợ giúp trình đấu thầu v.v Củng cố phát triển lực, thương hiệu trung tâm nghiên cứu có xây dựng thêm trung tâm nghiên cứu (Trung tâm nghiên cứu sách y tế Trung tâm xử lý phân tích liệu sức khỏe) để có pháp nhân thức mở rộng lĩnh vực cung cấp dịch vụ nghiên cứu khoa học nhà trường Đào tạo, phát triển Mời chuyên gia (quốc tế, nước) trường tập huấn cho cán bộ, cử cán tham dự lớp tập huấn phương pháp, kỹ thuật NCKH, phân tích số liệu nâng cao, số liệu lớn (big data), để nâng cao lực cán nhà trường Xây dựng triển khai gói đào tạo phương pháp NCKH, viết báo khoa học quốc tế để nâng cao lực nghiên cứu khoa học, xuất quốc tế cán trường cung cấp dịch vụ Thi đua - Khen thưởng: Xây dựng áp dụng sách khuyến khích, động viên, khen thưởng cho đơn vị, cá nhân đưa đề tài, dự án NCKH quốc tế trường Khuyến khích, khen thưởng cán xuất tạp chí có tác động (IF) cao, có số trích dẫn cao, có nhiều xuất quốc tế Khuyến khích ưu tiên nghiên cứu, báo có tham gia nhiều đơn vị trường (đặc biệt có phối hợp Phòng khám đa khoa, Trung tâm xét nghiệm khoa/bộ mơn) Khuyến khích ưu tiên nghiên cứu, báo, hoạt động khoa học có tham gia nghiên cứu viên ngồi trường Tài Tỷ lệ/số lượng cán phòng chức liên quan đến quản lý đào tạo tham gia khóa học/chương trình đào tạo liên tục Tỷ lệ/số lượng cán tham gia đoàn học tập kinh nghiệm giảng dạy, quản lý đào tạo sở đào tạo khác Số lượng giảng viên thỉnh giảng từ sở thực hành đào tạo (phương pháp sư phạm, PP NCKH, …) Tỷ lệ/Số lượng trình bày, giảng mơn học trường tập hợp chia sẻ web nội - giảng viên truy cập để giảng viên nhà trường tham khảo tự nâng cao lực, phục vụ cho trình học tập giảng dạy - - - - - - - - - - - - - - - Ước tính kinh phí cần đầu tư 14.017.000.000 19 KPI CHIẾN LƯỢC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC MỤC TIÊU 2: NGHIÊN CỨU KHOA HỌC Chỉ số (KPI) TÀI SỐ THU CHÍNH 1.1.Tổng thu Chỉ tiêu Đơn vị 2018 2019 2020 2021 2022 chịu trách nhiệm Đơn vị phối hợp Tăng Tăng Tăng Tăng Tăng dần 1.1.1 Thu từ dự án, đề tài hợp tác quốc tế 1.1.2 Thu từ dự án, đề tài nước (cấp nhà nước, cấp bộ, tỉnh, thành phố, hợp đồng) 1.1.3 Thu từ lớp đào tạo phương pháp NCKH, viết báo quôc tế 1.2 Đóng góp cho nhà trường từ tất khoản thu Tăng dần SỐ CHI 2.1 Tổng chi cho hoạt động có nguồn thu 1.1 nêu Tăng dần Tăng 2.2 Tổng chi cho hoạt động thường xuyên từ ngân dần sách nhà trường 2.2.1 Chi hỗ trợ phí xuất quốc tế, hiệu đính báo tiếng Anh 2.2.2 Chi tổ chức tham gia hoạt động KHCN quốc tế 2.2.3 Chi tổ chức tham gia hoạt động KHCN nước 2.2.4 Chi hỗ trợ đề tài sở, sinh viên 2.2.5 Chi vận hành phát triển Tạp chí khoa học SK&PT NCKH TCCB, QLYT, KHCB,CPHS, CIPPR, CENPHER, TCKT NCKH NCKH TCCB, TCKT NCKH KHCB, ĐTTNCXH NCKH HTQT Tăng Tăng Tăng Tăng dần dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng NCKH TCKT dần Tăng NCKH TCKT dần 20 2.2.6 Chi hỗ trợ tăng cường chất lượng hội đồng Y đức 2.2.7 Chi cho sở hữu trí tuệ/ giải pháp hữu ích 2.2.8.Chi cho hoạt động phát triển lực cá nhân (tham dự tập huấn PPNC nâng cao, hội nghị, hội thảo (chưa tính mục trên) 2.2.9 Chi cho hoạt động marketing NCKH 2.2.10 Chi khác cho hoạt động NCKH khác 2.2 Tăng chi hợp lý KHÁCH TẰNG SỐ LƯỢNG, CHẤT LƯỢNG CÁC SẢN PHẨM HÀNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: Số lượng xuất khoa học quốc tế / giảng viên (hiện 0,54) Số lượng xuất khoa học quốc tế tạp chí ISI, Scopus / giảng viên Số lượng xuất khoa học nước/ giảng viên Số lượng nộp vào JHDS Điểm tạp chí JHDS Số lượng đề tài, dự án NCKH hợp tác quốc tế Số lượng đề tài KHCN nước (cấp nhà nước, cấp bộ, tỉnh, thành phố, hợp đồng…) Số lượng đề tài KHCN cấp sở (Tăng cường chất lượng) Số lượng đề tài KHCN sinh viên (Tăng cường chất lượng) Số lượng hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế tổ chức trường Số lượng (lần) tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc tế Số lượng hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, liên đơn vị tổ chức trường NCKH TCKT 0.6 0,7 0.8 0.9 NCKH TCCB Tăng dần Tăng dần Tăng Tăng dần Tăng dần 0.5 Tăng Tăng dần Tăng dần 0.75 Tăng Tăng dần Tăng dần Tăng Tăng dần Tăng dần Tăng NCKH TCCB Duy trì 5 NCKH JHDS NCKH TCCB, QLYT, KHCB, CPHS, CIPPR, CENPHER Duy Duy Duy Duy NCKH trì trì trì trì 5 5 NCKH 5 5 NCKH 1 1 NCKH 5 5 NCKH NCKH NCKH TCCB, JHDS NCKH JHDS 21 Số lượng (lần) tham gia hội nghị, hội thảo khoa học quốc gia, liên đơn vị Sô lượng seminar phương pháp NCKH tổ chức Tăng trường dần Số lượng tài liệu PPNCKH Số lượng hồ sơ xin thông qua hội đồng y đức Duy Duy Duy Duy NCKH HĐĐĐ trì trì trì trì 1 1 NCKH HTQT Duy trì Số lượng đề tài có tài trợ từ doanh nghiệp (tuân thủ quy định HĐĐĐ) TÁC ĐỘNG - ỨNG DỤNG: Tổng số IF (Dựa Research Gate) Tăng dần Tổng số trích dẫn (Dựa Google Scholar) Tăng dần HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG: Số lượng đối tác NCKH quốc tế Tăng dần Số lượng đối tác NCKH nước Tăng dần Sự hài lòng đối tác Tăng dần Số đề tài tiến độ, đảm bảo số lượng chất lượng sản Cao QUY TRÌNH phẩm NỘI BỘ Số cơng trình NCKH đăng ký quyền SHTT/ giải Tăng pháp hữu ích dần Số NCV trường affiliate với trường Tăng dần ĐÀO Số lượt/ người tham gia lớp tập huấn với PPNCKH/ kỹ TẠO thuật NCKH nâng cao 5 NCKH Tăng Tăng Tăng Tăng NCKH dần dần 1 1 NCKH Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng NCKH TCKT dần Tăng NCKH TCKT dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Cao Tăng dần Tăng dần Tăng dần Cao Tăng dần Tăng dần Tăng dần Cao Tăng dần Tăng dần Tăng dần Cao Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng NCKH KHCB dần Tăng NCKH HTQT, TCCB, TCKT, dần HCQT NCKH TCKT NCKH HTQT NCKH HTQT NCKH HTQT, ĐBCL NCKH 22 PHÁT Số đề tài áp dụng PPNCKH kỹ thuật phân tích TRIỂN advanced Số nghiên cứu, báo có tham gia nhiều đơn vị trường (đặc biệt có phối hợp phòng khám, labo mơn) Số nghiên cứu, báo, hoạt động khoa học có tham gia NCV ngồi trường Ước tính kinh phí cần đầu tư 4.300.000.000 NCKH TCKT NCKH TCKT NCKH TCKT, HTQT 23 KPI CHIẾN LƯỢC CUNG CẤP DỊCH VỤ MỤC TIÊU 3: DỊCH VỤ (Phòng khám Đa khoa) Đơn vị chịu Đơn vị phối hợp trách 2018 2019 2020 2021 2022 nhiệm PKĐK TCCB, HCQT, TTXN, SKMT, HTQT, 6.000 6.600 7.260 7.986 8.784 Marketing/Sale chuyên 000.000 000.000 000.000 000.000 600.000 nghiệp Chỉ tiêu Chỉ số (KPIs) TÀI CHÍNH Tăng nguồn thu từ 10 - 15% so với năm trước Tăng lượng khách hàng Số lượng khách hàng cá nhân (tăng >10% so với năm trước) Số lượng khách hàng quan, tổ chức >12 KHÁCH HÀNG QUY TRÌNH Tỷ lệ khách hàng hài lòng sử dụng dịch vụ Khách hàng cá nhân hài lòng Khách hàng quan, tổ chức hài lòng với dịch vụ Tỷ lệ khách hàng trung thành Khách hàng cá nhân Khách hàng quan, tổ chức Tỷ lệ cố Y khoa sử lý Tỷ lệ tái diễn cố Y khoa tương tự Tỷ lệ tuân thủ quy trình (đầu vào, >10% >10% >10% >10% PKĐK >14 >16 >18 >20 PKĐK Marketing/Sale chuyên nghiệp, TTXN, HTQT Marketing/Sale chuyên nghiệp, TTXN, HTQT >93% >80% >95% >85% >95% >90% >95% >90% >95% >90% PKĐK PKĐK TTXN TCKT, TTXN >42% >90% 100% >44% >90% 100% >46% >90% 100% >48% >90% 100% >51% >90% 100% PKĐK PKĐK PKĐK PKĐK TTXN, ĐBCL TTXN TTXN, ĐBCL TTXN, ĐBCL >80% >90% 100% 100% 100% PKĐK TTXN, ĐBCL 24 trình, đầu ra) Tỷ lệ khách hàng quản lý sau sử dụng dịch vụ Khách hàng cá nhân Khách hàng quan, tổ chức Một số dịch vụ Gói chăm sóc tồn diện tiêm chủng Dịch vụ quản lý bệnh mãn tính PHCN di chứng sau chấn thương, sau tai biến mạch não Sàng lọc cộng đồng dinh dưỡng, hàm mặt, mắt, tự kỷ cho học sinh trường mầm non, tiểu học địa bàn quận Bắc Từ Liêm Chẩn đoán sớm Ung thư Khám sức khỏe bệnh nghề nghiệp Tư vấn dinh dưỡng miễn phí cho khách hàng khám chữa bệnh Dịch vụ hỗ trợ sinh sản Phát triển kỹ thuật mới: siêu âm tim, chụp tử cung vòi chứng… Số trường hợp bị phạt khơng tuân thủ quy định nhà nước Tỷ lệ tuân thủ loại quy định, quy trình nhà nước Đạt chuẩn lực (chuyên môn, kỹ thuật) theo phân hạng >65% >70% >75% >80% PKĐK 100% 100% 100% 100% 100% PKĐK x x x x x x x x x x x x x x PKĐK PKĐK PKĐK TCKT TTXN, TCKT TCKT x x x x x PKĐK SKMT, KHXH, TCKT x x x x x x x x x x x x x PKĐK PKĐK PKĐK TTXN TTXN, SKMT SKMT x x x x x x x x x PKĐK PKĐK TTXN TTXN 0 0 PKĐK HT 80% 90% 100% 100% 100% PKĐK HT x x x x PKĐK HT Marketing/Sale chuyên nghiệp Marketing/Sale chuyên nghiệp 25 Đào tạo ngắn hạn Số lượng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ Số lượng đào tạo tính chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ ĐÀO TẠO Đào tạo dài hạn VÀ PHÁT Số lượng đươc tạo chuyên môn, TRIỂN nghiệp vụ Số lượng tạo quản lý Tỷ lệ cán bộ/nhân viên sử dụng thành thạo phần mềm Quản lý, chăm sóc khách hàng hồ sơ sức khỏe/bệnh án điện tử Ước tính kinh phí cần đầu tư x x x x x PKĐK TCCB x x x x x PKĐK TCCB x x x x x PKĐK TCCB x >90% x 100% x 100% x 100% x 100% PKĐK PKĐK TCCB IT x x x x PKĐK IT 1.800.000.000 26 MỤC TIÊU 3: DỊCH VỤ (TTXN) Chỉ tiêu Chỉ số (KPI) 2018 2019 2020 2021 2022 Đơn vị chịu trách nhiệm Tăng nguồn thu so với năm trước dịch vụ triển khai TTXN TÀI CHÍNH Tỷ lệ khách hàng hài lòng 1.000 3.000 5.000 6.000 7.000 000.000 000.000 000.000 000.000 000.000 >80% >80% >90% TTXN KHÁCH HÀNG Tăng lượng khách hàng dịch vụ triển khai >10% Duy trì lượng khách hàng cũ >90% >10% >10% >10% >10% TTXN >90% >90% >90% >90% TTXN QUY TRÌNH Vận hành QT theo quy định Tỷ lệ ca sai sót (XN) giải Tỷ lệ tái diễn ca sai sót XN Tỷ lệ tuân thủ quy trình (Đầu vào, trình, đầu ra) Đơn vị phối hợp HT, TCCB, TCKT, PKĐK, SKMT, PHT_NCKH, HTQT, Marketing/sale Team (cho PK TTXN, cần team leader, 2-3 nhân viên) PKĐK, Marketing/sale Team, HTQT PKĐK, Marketing/sale Team, HTQT PKĐK, Marketing/sale Team, HTQT 100% 100% 100% 100% 100% 0% 0% 0% 0% 0% TTXN PKĐK 80% 90% 100% 100% 100% TTXN PKĐK TTXN PKĐK 27 Tỷ lệ khách hàng quản lý sau sử dụng dịch vụ Quản lý XN nước nhà khách hàng hiệu XN khám sức khỏe nhà 80% 100% 100% 100% x x x x x x x x x x XN Y học chuyên sâu (hợp tác với Dxome Hàn Quốc) x x x x XN thực phẩm x x x x Quan trắc môi trường lao động x x x x x x x Quan trắc môi trường Tuân thủ quy định nhà nước 100% Số trường hợp bị phạt không tuân thủ quy định nhà nước TTXN PKĐK Marketing/sale Team , TTXN TCKT, SKMT, HTQT, CNTT Marketing/sale Team , TTXN TCKT, PKĐK, HTQT, CNTT HT, Marketing/sale TTXN Team , TCKT, PKĐK, HTQT, CNTT HT, Marketing/sale Team (cho PK TTXN TTXN), TCKT, SKMT, HTQT, CNTT HT, Marketing/sale TTXN Team , TCKT, SKMT, HTQT, CNTT HT, Marketing/sale TTXN Team, TCKT, SKMT, HTQT, CNTT 0 0 Tỷ lệ tuân thủ loại quy định, quy trình nhà nước 80% 90% 100% 100% 100% Đạt chuẩn lực (chuyên môn, kỹ thuật) theo phân hạng 80% 90% 90% 100% 100% TTXN HT, PKĐK TTXN HT, PKĐK TTXN HT, PKĐK 28 Tỷ lệ cán đào tạo Đào chuyên môn theo yêu cầu công tạo việc ngắn Tỷ lệ cán làm dịch vụ đào hạn tạo tính chuyên nghiệp cung cấp dịch vụ Tỷ lệ nhân trực tiếp làm kỹ thuật sử dụng thành thạo phần LEARNING mềm xét nghiệm Đào Tỷ lệ cán đào tạo tạo dài chuyên môn theo yêu cầu cơng hạn việc Tỷ lệ hài lòng, gắn kết với HUPH 100% 100% 100% 100% 100% TTXN HT, TCKT, PKĐK 100% 100% 100% 100% 100% TTXN HT, TCKT, PKĐK 100% 100% 100% 100% 100% TTXN 100% 100% 100% 100% HT, TCKT, PKĐK, CNTT 100% TTXN HT, TCCB, TCKT 81% 82% Ước tính kinh phí cần đầu tư 1.000.000.000 83% 84% 85% 10% doanh thu năm 29 KPI CHIẾN LƯỢC GẮN KẾT MT4: Tăng cường gắn kết nội bộ, đẩy mạnh hợp tác với tổ chức, đơn vị nước để thực mục tiêu phát triển Chỉ số (KPI) Chỉ tiêu 2018 2019 2020 2021 2022 Đơn vị chịu trách nhiệm Đơn vị phối hợp Tăng nguồn thu từ hợp tác với tổ chức nước Tăng Tỉ lệ nguồn thu từ hợp tác đào tạo dần Tăng Tỉ lệ nguồn thu từ hợp tác NCKH dần Tăng Tỉ lệ nguồn thu từ hợp tác cung cấp dịch vụ khác dần TÀI CHÍNH Tăng nguồn thu từ hợp tác với tổ chức nước Tăng Tỉ lệ nguồn thu từ hợp tác đào tạo dần Tăng Tỉ lệ nguồn thu từ hợp tác NCKH dần KHÁCH HÀNG Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần ĐTĐH ĐTSĐH NCKH TTXN-PKDKHCQT v.v Tăng ĐTĐH dần ĐTSĐH Tăng dần NCKH HTQT Tăng Tăng Tăng Tăng Tăng TTXN Tỉ lệ nguồn thu từ hợp tác cung cấp dịch vụ khác dần PKĐK Tích cực tham gia xây dựng/góp ý Chiến lược phát triển, văn quy định, kế hoạch hoạt động HUPH Tỉ lệ nhân viên tham gia 70 75 80 85 90 TCCB BGH Tăng cường tham gia nhân viên vào hoạt 30 động tập thể Tỉ lệ nhân viên tham gia 70 75 80 85 90 TCCB HTQT, BCH CĐ Tăng cường tự nguyện nhân viên tham gia hoạt động chung Trường Tăng dẫn Tăng Tỉ lệ nhân viên tham gia (huy động) dẫn Đẩy mạnh hợp tác tổ chức, đơn vị nước Tăng Số lượng đối tác dẫn Tăng Số lượng đối tác cũ có hợp tác dẫn Đẩy mạnh hợp tác tổ chức nước Tỉ lệ nhân viên tham gia (đăng ký ) Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần TCCB Tăng dần TCCB Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần HTQT Tăng dần HTQT BGH BGH BGH BGH Số lượng MoU 5 5 HTQT BGH Số lượng hoạt động hợp tác với đối tác ký MoU 5 5 HTQT BGH Nâng cao nhận thức viên chức quản lý/BCH cơng đồn việc tạo động lực, khuyến khích gắn kết nhân viên với HUPH: Số lượng VC quản lý/BCHCĐ tham gia tích cực vào QUY TRÌNH hoạt động tập thể/sự kiện chung Điểm đánh giá nhân viên VC quản lý đơn vị tiêu chí tạo động lực cho nhân viên Tăng dẫn Tăng dẫn Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần TCCB 31 Tăng cường truyền thông nội nhằm nâng cao gắn kết/chia sẻ Tỉ lệ tin tức/hình ảnh hoạt động tập thể HUPH chia sẻ Số lượng thông điệp tinh thần gắn kết, hợp tác đưa Tăng cường truyền thơng bên ngồi mạnh hợp tác HUPH ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN HTQT Tăng dẫn Tăng dẫn Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng Tỉ lệ quảng bá mạnh đào tạo dẫn Tăng Tỉ lệ quảng bá mạnh nghiên cứu dẫn Tăng Tỉ lệ quảng bá mạnh dịch vụ dẫn Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm đơn vị nước Tăng Số đoàn/nội dung trao đổi, học tập kinh nghiệm dẫn Tăng cường trao đổi, học tập kinh nghiệm tổ chức nước Tăng Số đoàn/nội dung trao đổi, học tập kinh nghiệm dẫn Nâng cao kỹ mềm cho nhân viên (giao tiếp ứng xử, xử lý tình huống, giao lưu, sinh hoạt tập thể…) Số lượng nhân viên tham gia học tập/tự rèn luyện Tăng kỹ dẫn Điểm đánh giá lãnh đạo đơn vị kỹ mềm, lòng nhiệt tình tham gia kiện/nhiệm vụ chung Tăng nhân viên dẫn Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần Tăng dần TCCB BGH, TCKT TCCB BGH, TCKT TCCB BGH, TCKT Tăng Tăng Tăng Tăng dần dần Tăng Tăng Tăng Tăng dần dần Tăng Tăng Tăng Tăng dần dần Tăng Tăng Tăng Tăng dần dần 32 33
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 202, KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIAI ĐOẠN 2018 - 202

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn