BÀI tập TỔNG hợp NGUYỄN THỊ yến

21 29 0
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:54

Bài tập 1: TK 152: 600KG x 12.000 02/01/17: nhập kho nvl chính: giá mua: 500kg x 13.500đ = 6.750.000 VAT 10%: 675.000 Tổng TT: 7.425.000 cước vận chuyển: tt tiền mặt có thuế 1.650.000, VAT 10%: 150.000, chưa thuế 1.500.000 Giá nvl nhập kho: 6.750.000+ 1.500.000= 8.250.000 giá 1kg: 16.500 Định khoản: N152: 8.250.000 N1331: 825.000 C331: 7.425.000 C111: 1.650.000 03/01: Tạm ứng tiền mặt cho nv A N141: 15.000.000 C111: 15.000.000 05/01: Xuất kho nvl sản xuất sản phẩm: 300kg x 12.000 N621: 3.600.000 C152: 3.600.000 06/01: Thu tiền hàng tháng trước N1121: 23.000.000 C131: 23.000.000 10/01: Xuất kho nvl sản xuất sản phẩm: 800kg (300kg giá 12.000; 500kg giá 16.500) N621: 11.850.000 C152: 11.850.000 14/01: Nhập kho nvl : giá chưa thuế : 1000kg x14.000 = 14.000.000 VAT 10%: 1.4000.000 Tổng tiền toán: 15.400.000 Định khoản: N152: 14.000.000 N1331: 1.400.000 C331: 15.400.000 18/01: Trả tiền vay ngân hàng: N3411: 350.000.000 C1121: 350.000.000 20/01: Tính khấu hao TSCĐ: N627: 13.500.000 N642: 15.000.000 C2141: 28.500.000 26/01: toán tiền điện: N627: 4.000.000 N642: 2.000.000 N1331: 600.000 C1111: 6.600.000 28/01: Hạch toán lương người lao động: N622: 30.000.000 N627: 25.000.000 N642: 20.000.000 C3341: 75.000.000 • Tính khấu trừ khoản phụ cấp theo lương: BHXH, BHYT, BHTN, CPCĐ, N622: 30.000.000 x23.5% = 7.050.000 N627: 25.000.000 x23.5% = 5.875.000 N642: 20.000.000 x 23.5% = 4.700.000 C3382: 75.000.000 x 2% = 1.500.000 C3383: 75.000.000 x 17.5% = 13.125.000 C3384: 75.000.000 x 3% = 2.250.000 C3386: 75.000.000 x 1% = 750.000 30/01: Thanh toán lương cho người lao động: N3341: 75.000.000 C1121: 75.000.000 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM K: • Chi phí phát sinh kì để sản xuất sản phẩm K: N154: 100.511.364 C621: 3.600.000 + 11.850.000 = 15.450.000 C622: 30.000.000 + 7.050.000 = 37.050.000 C627: 48.375.000 • Giá trị nvl dở dang cuối kì: (15.450.000 /550)x50= 1.404.545 • Tổng giá thành sản phẩm K: 100.511.364 - 1.404.545-1.200.000= 98.270.455 • Giá 1sp K: 196.541đ BÀI TẬP 2: TK 154: 2.510.000 TK 152: 200kg x35.000= 7.000.000 TK 156(A): 100sp x 40.000 =4.000.000 Nv1: Mua nvl nhập kho: giá chưa thuế: 1000kg x 36.500 = 36.500.000 VAT 10%: 3.650.000 Tổng tiền toán KH: 40.150.000 Cước vận chuyển: tt tiền mặt có thuế 1.600.000, VAT 10%: 160.000, chưa thuế 1.760.000 Giá nvl nhập kho: 36.500.000+1.600.000 = 38.100.000 Giá 1kg nvl nhập kho: 38.100 Định khoản: N152: 38.100.000 N1331: 3.795.545 C331: 40.150.000 C111: 1.600.000 Nv2: mua nhập kho 200sp A: giá chưa thuế: 200sp x 45.000.000= 9.000.000 VAT 10%: 900.000 Tổng toán NCC: 9.900.000 Giá 1sp A nhập kho : 45.000 Định khoản: N156: 9.000.000 N1331: 900.000 C331:9.900.000 Thanh toán tiền hàng N1121: 9.900.000 C131: 9.900.000 Nv3: trích tài khoản ngân hàng để trả khoản nợ vay ngắn hạn: N3411: 120.000.000 C1121: 120.000.000 Nv4: Xuất bán 250sp A, giá bán chưa thuế 80.000, khách hàng C chưa toán Giá vốn hàng A: 100sp x 40.000 =4.000.000 150sp x 45.000= 6.750.000 • Ghi nhận doanh thu: N131: 22.000.000 C5111: 20.000.000 C33311: 2.000.000 • Ghi nhận giá vốn: N632: 10.750.000 C1561: 10.750.000 Nv5: mua nvl nhập kho: giá chưa thuế: 300kg x 35.000 = 10.500.000 VAT 10%: 1.050.000 Tổng toán cho ncc: 11.550.000 Định khoản: N152: 10.500.000 N1331: 1.050.000 C331: 11.550.000 Thanh toán tiền hàng: N331: 11.550.000 C1121: 11.550.000 Nv6: KH tốn tiền hàng nv4 Hàng khơng đủ tiêu chuyển nên giảm 5% giá bán - 80.000 x 5%= 4.000 Tiền hàng chưa thuế: 250sp x 4.000 = 1.000.000 VAT 10%: 100.000 Tổng tiền giảm trừ doanh thu: 1.100.000 Định khoản giảm giá hàng bán: N5213: 1.000.000 N3331: 100.000 C131: 1.100.000 Khách hàng toán tiền mua hàng: N1121: 20.900.000 C131: 20.900.000 Nv7: xuất kho nvl để sxsp: 200kg x 35.000 = 7.000.000 100kg x 38.100.000 = 3.810.000 Định khoản: N621: 10.810.000 C152: 10.810.000 Nv8: Trích khấu hao tscđ: N627: 10.000.000 N641: 3.000.000 N642: 5.000.000 C214: 18.000.000 Nv9: Xuất kho nvl sxsp: 500kg x 38.100 = 19.050.000 N621: 19.050.000 C152: 19.050.000 Nv10: Phân bổ lương cho người lao động: N622: 30.000.000 N627: 18.000.000 N641: 15.000.000 N642: 10.000.000 C334: 73.000.000 Nv11: Trích lương khấu trừ lương theo quy định: N622: 30.000.000 x23.5% = 7.050.000 N627: 18.000.000 x 23.5% = 4.230.000 N641: 15.000.000 x 23.5% = 3.525.000 N642: 10.000.000 x 23.5% = 2.350.000 C3382: 73.000.000 x 2% = 1.460.000 C3383: 73.000.000 x 17.5% = 12.775.000 C3384: 73.000.000 x 3% = 2.190.000 C3386: 73.000.000 x 1% = 730.000 TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM K: • Chi phí phát sinh kì để sxsp K: N154: 99.140.000 C621: 10.810.000+ 19.050.000= 29.860.000 C622: 30.000.000+7.050.000= 37.050.000 C627: 10.000.000+18.000.000+4.230.000= 32.230.000 • Giá trị dở dang đầu kì: 2.510.000 • Phế liệu nhập kho: 6.100.000 Định khoản: N152(PL): 6.100.000 C154: 6.100.000 Giá trị dở dang cuối kì: ((2.510.000+29.860.000)/1200)x200= 5.395.000 • Tính tổng giá thành sản phầm K: 90,155,000 • Giá thành 1sp K: 90.155đ Định khoản nhập kho thành phẩm K: N155: 1000sp x 90.150 = 90.155.000 C154: 90.155.000 Nv14: Xuất bán 900 sản phầm K: Giá chưa thuế: 900sp x 95.000 = 85.500.000 VAT 10%: 8.550.000 Tổng tiền KH cần tốn: 94.050.000 Định khoản: • Ghi nhận doanh thu: N131: 94.050.000 C5111: 85.500.000 C33311: 8.550.000 • Ghi nhận giá vốn: N632: 81.139.500 C155: 81.139.500 XÁC ĐỊNH KẾ QUẢ KINH DOANH: • Kết chuyển giảm giá hàng bán: N521: 1.000.000 C511: 1.000.000 • Kết chuyển doanh thu bán hàng: Tổng doanh thu bán hàng: 20.000.000+85.500.000=105.500.000 Doanh thu sau trừ giảm trừ doanh thu: 104.500.000 N511: 104.500.000 C911: 104.500.000 • Kết chuyển giá vốn hàng bán: N911: 91.889.500 C632: 10.750.000+81.139.500= 91.889.500 • Phí quản lý doanh nghiệp N911: 17.350.000 C642: 5.000.000+10.000.000+2.350.000=17.350.000 • Phí bán hàng: N911: 21.525.000 C641: 3.000.000+15.000.000+3.525.000= 21.525.000 • Chi phí khơng hợp lệ chưa xác định nguyên nhân: 3.500.000 • Kết chuyển lỗ: N4212: -29.764.500 C911: -29.764.500 BÀI TẬP 3: Nv1: mua nvl nhập kho: tổng tiền tt ncc: 27.500.000 VAT 10%: 2.500.000 Tiền hàng chưa thuế: 25.000.000 Tiền vận chuyển: 1.575.000, VAT 5%: 75.000 tiền vận chuyển chưa thuế: 1.500.000 Giá trị hh nhập kho: 25.000.000+1.500.000= 26.500.000 Giá 1kg nvl nhập kho: 26.500 Định khoản: N152C: 26.500.000 C1331: 2.575.000 C331: 17.500.000 C111: 11.575.000 Nv2: xuất kho 900kg nvl để sxsp: N621: 22.860.000 C152(C): 22.860.000 Nv3: nhập kho 150kg nvl phụ, hàng mua tháng trước đến kho N152P: 1.800.000 C151: 1.800.000 C1331: 180.000 Nv4: Xuất kho 500kg nvl phụ để sxsp: N621: 5.450.000 C152(P): 5.450.000 Nv5: tính khấu hao tài sản cố định: N627: 17.400.000 N641: 4.000.000 N642: 5.000.000 C214: 26.400.000 Nv6: tính lương phải trả cho nlđ: N622: 10.400.000 N627: 5.000.000 N641: 4.000.000 N642: 6.000.000 C334: 25.400.000 Nv7: trích khoản khấu trừ lương theo quy định: N622: 2.444.000 N627: 1.175.000 N641: 940.000 N642: 1.410.000 C3382: 508.000 C3383: 4.445.000 C3384: 762.000 C3386: 254.000 Nv8: toán tiền điện, phân bổ cho phận: N627: 14.000.000 N641: 3.000.000 N642: 3.000.000 N1331: 2.000.000 C331: 22.000.000 Nv9: mua 1000kg nvl chính: giá tốn chưa thuế: 25.000.000 VAT 10%: 2.500.000 Tổng tiền tốn ncc: 27.500.000 • Nhập kho nvl chính: N152(C): 25.000.000 N1331: 2.500.000 C331: 27.500.000 • Nhập kho phát thừa 70kg, tạm giữ dùm cho NCC: N152(C): 1.575.000 C3381: 1.575.000 Nv10: Nhập 5000sp A theo phương thức trả chậm: giá 1sp 119.040đ Giá vốn 1sp A: 124.992đ N156(A): 624.960.000 N3333: 29.760.000 N33312: 59.520.000 C331: 595.200.000 Nv11: Xuất kho 500kg nvl 150kg nvl phụ để sxsp: • Xuất kho nvl chính: N621(C): 13.140.000 C152(C): 13.140.000 Xuất kho nvl Phụ: N621(P): 1.800.000 C152(P): 1.800.000 Nv12: Xuất bán 2000sp A: tiền hàng chưa thuế: 260.000.000 VAT 10%: 26.000.000 Tổng tiền phải thu KH: 286.000.000 • Ghi nhận doanh thu: N131: 286.000.000 C511: 260.000.000 C33311: 26.000.000 • Ghi nhận giá vốn: N632: 2000 x 124.992đ = 249.984.000 C155: 249.984.000 Nv13: Tính giá thành sản phẩm N: • Chi phí phát sinh kì để sản xuất sản phẩm N: N154: 93.669.000 C621: 43.250.000 C622: 10.400.000+2.444.000 = 12.844.000 C627: 17.400.000+5.000.000+1.175.000+14.000.000= 37.575.000 • giá trị sp dở dang cuối kì sản phẩm N: - giá trị sp dở dang đầu kì: 15.000.000 - giá trị nguyên vật liệu phát sinh kì: 36.000.000 - phế liệu nhập kho cuối kì: 10.400.000 Định khoản hàng phế liệu nhập kho: N152(PL): 10.400.000 C154: 10.400.000 - giá trị sản phẩm dở dang cuối kì: 5.100.000 • Tổng giá thành sản phẩm N: 93.169.000 • Giá 1sp N nhập kho: 103.521 • Nhập kho thành phẩm N155: 117.468.900 C154: 117.468.900 Nv14: Xuất bán 500sp N: giá chưa thuế: 47.500.000 VAT 10%: 4.750.000 Tổng tiền KH cần tốn: 52.250.000 • Ghi nhận doanh thu: N131: 52.250.000 C511: 47.500.000 C33311: 4.750.000 • Ghi nhận giá vốn: N632: 51.760.500 C155: 51.760.500 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: • Kết chuyển doanh thu kì: N511: 260.000.000+47.500.000= 307.500.000 C911: 307.500.000 • Kết chuyển giá vốn hàng bán kì: N911: 249.984.000+51.760.500= 301.744.500 C632: 301.744.500 • Phí quản lý doanh nghiệp N911: 15.380.000 C642: 5.000.000+6.000.000+1.410.000+3.000.000 = 15.410.000 • Phí bán hàng: N911: 11.910.000 C641: 4.000.000+4.000.000+ 940.000+3.000.000 = 11.940.000 • Kết chuyển lỗ: N4212: 307.500.000-301.744.500-15.410.000-11.940.000= -21.954.500 C911: -21.954.500 BÀI TẬP 4: NV1: mua nvl nhập kho: Tiền hàng chưa thuế: 150.000.000 VAT 10%: 15.000.000 tổng toán cho NCC: 165.000.000 - Cước vận chuyển trước thuế 2.500.000, VAT 10%: 250.000, tổng tiền vc: 2.750.000 - Giá 1kg nvl nhập kho: 10.000/152.500.000= 15.250đ Định khoản: - Nhập kho nvl N152: 152.500.000 N1331: 15.250.000 C112: 165.000.000 C111: 2.750.000 NV2: vay ngắn hạn ngân hàng: N112: 240.000.000 C341: 240.000.000 NV3: xuất nvl sxsp A: 8000kg ; B: 1500kg N621A: 8000*15.250= 122.000.000 N621B: 1500*15.250= 22.875.000 C152: 144.875.000 NV4: Mang xe tải góp vốn vào cơng ty liên doanh N222: 750.000.000 N214: 90.000.000 N811: 810.000.000-750.000= 60.000.000 C211: 900.000.000 NV5: mua 5000kg nvl nhập kho: giá chưa thuế 16.500đ Tiền trước thuế: 82.500.000 Vat 10% : 8.250.000 Tổng tiền toán: 90.750.000 Nhập kho phát thiếu 100kg chưa rõ nguyên nhân: Hạch toán 4.900kg hàng nhập kho: 80.850.000; giá 1kg: 16.500đ Hàng thiếu chờ xử lý: 1.650.000 Định khoản: N152: 80.850.000 N1381: 1.650.000 N1331: 8.250.000 C331: 90.750.000 NV6: xuất 5000kg nvl sản xuất sp A: 500kg giá 15.250đ = 7.625.000 4500kg giá 16.500đ = 74.250.000 N621A: 81.875.000 C152: 81.875.000 NV7: hạch toán lương nhân viên: N622: 36.000.000 N627: 24.000.000 N641: 12.000.000 N642: 15.000.000 C334: 87.000.000 NV8: trích lương trừ khoản khấu trừ theo quy định: N622: 8.460.000 N627: 5.640.000 N641: 2.820.000 N642: 3.525.000 C3382: 1.740.000 C3383: 15.225.000 C3384: 2.610.000 C3386: 870.000 NV9: khấu hao tscđ N627: 30.000.000 N641: 10.000.000 N642: 10.000.000 C214: 50.000.000 NV10: Chi phí điện nước N627: 7.000.000 N641: 2.000.000 N642: 1.000.000 N1331: 1.000.000 C1111: 11.000.000 NV11: chi phí khác: N627: 24.000.000 N641: 33.000.000 N642: 45.000.000 C811: 102.000.000 • Tính giá thành sản phẩm A, B: • Chi phí phát sinh kì để sản xuất sản phẩm A: N154A: 293.941.667 C621A: 203.875.000 C622A: 29.640.000 C627A: 60.426.667 • Chi phí phát sinh kì để sản xuất sản phẩm B: N154B: 67.908.333 C621B: 22.875.000 C622B: 14.820.000 C627B: 30.213.333 giá trị sp dở dang cuối kì sản phẩm N: - giá trị sp dở dang đầu kì A: 30.000.000; B: 20.000.000 - giá trị nguyên vật liệu phát sinh kì: A: 203.875.000; B: 22.875.000 - giá trị sản phẩm dở dang cuối kì: spA: 13.757.353 spB: 2.041.667 • Tổng giá thành sản phẩm A: 310.184.314 • Tổng giá thành sản phẩm B: 85.866.667 • Giá 1sp A nhập kho: 38.773đ • Giá 1sp B nhập kho: 21.467đ NV12: Nhập kho thành phẩm: Sp A: 8000sp N155A: 310.184.314 C154A: 310.184.314 Sp B: 4000 sp N155B: 85.866.667 C154B: 85.866.667 NV13: Xuất kho 5800sp A, 3400sp B: • Ghi nhận doanh thu: N131: 583.000.000 C511: 530.000.000 C33311: 53.000.000 • Ghi nhận giá vốn: N632 : 297.871.200 C155A: 224.883.400 C155B: 72.987.800 • XÁC ĐỊNH KẾ QỦA KINH DOANH: XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: • Kết chuyển doanh thu kì: N511: 530.000.000 C911: 530.000.000 • Kết chuyển giá vốn hàng bán kì: N911: 297.871.200 C632: 297.871.200 • Phí quản lý doanh nghiệp N911: 74.525.000 C642: 74.525.000 • Phí bán hàng: N911: 59.820.000 C641: 59.820.000 • Chi phí khác: N911: 60.000.000 C811: 60.000.000 • Kết chuyển lời: N4212: 530.000.000– (297.871.200+ 74.525.000+ 59.820.000+60.000.000) = 37.783.800 C911: 37.783.800 • Tạm tính thuế TNDN phải nộp: 7.556.760 BÀI 5: NV1: mua 5000 hh A nhập kho: tổng toán: 29.040.000 VAT10%: 2.640.000 Giá chưa thuế: 26.400.000 giá 1sp: 5.280đ Định khoản nhập kho: N156A: 26.400.000 N1331: 2.640.000 C331: 29.040.000 NV2: xuất kho 500kg nvl Chính: N621:24.000.000 C152C: 24.000.000 NV3: xuất kho 50kg nvl phụ: N621: 2.000.000 C152P: 2.000.000 NV4: tạm tính lương N622: 50.000.000 N627: 10.000.000 N641: 25.000.000 N642:30.000.000 C334: 115.000.000 NV5: trích khấu trừ lương theo quy định: N622: 11.750.000 N627: 2.350.000 N641: 5.875.000 N642: 7.050.000 C3382: 2.300.000 C3383: 20.125.000 C3384: 3.450.000 C3386: 1.150.000 NV6: chi phí điện: N627: 16.000.000 N641: 9.090.909 N642: 4.545.454 N1331: 2.963.637 C331: 32.600.000 NV7: khấu hao tscđ N627: 41.800.000 N641: 12.000.000 N642: 15.000.000 C214: 68.800.000 NV8: xuất bán 800 hh A giá 85.000đ/sp, tiền chưa thuế: 68.000.000 VAT10%: 6.800.000 Tổng toán: 74.800.000 • Ghi nhận doanh thu: N131: 74.800.000 C511: 68.000.000 C33311: 6.800.000 • Ghi nhận giá vốn: giá vốn 5.280đ/sp N632 : 4.224.000 C155A: 4.224.000 • Tiền vận chuyển: N641: 1.200.000 N1331: 120.000 C111: 1.320.000 NV9: mua 3000kg nvl Chính: hưởng chiết khấu 5%: giá chưa thuế: 46.075*3000= 138.225.000 VAT10%: 13.822.500 Tổng toán: 152.047.500 N152: 138.225.000 N1331: 13.822.500 C331: 152.047.500 NV10: xuất 3000 nvl Chính: 500kg *48.000 + 2500*46.075 N621: 139.187.500 C152C: 139.187.500 NV11: trích tiền lương nghỉ phép cho N622: 2.500.000 C335: 2.500.000 NV12: phế liệu thu hồi nhập kho N152: 8.000.000 C154: 8.000.000 NV13: Tính giá thành sản phẩm M nhập kho thành phẩm cuối kì • Chi phí phát sinh kì để sản xuất sản phẩm M: N154: 299.587.500 C621: 165.187.500 C622: 64.250.000 C627: 70.150.000 giá trị sp dở dang cuối kì sản phẩm M: - giá trị sp dở dang đầu kì : 61.168.000 - giá trị nguyên vật liệu phát sinh kì: 165.187.500 - giá trị sản phẩm dở dang cuối kì: 39.578.991 • Tổng giá thành sản phẩm M: 313.176.509 • Giá 1sp M nhập kho: 69.594đ NV13: nhập kho thành phẩm: N155: 313.176.509 C154: 313.176.509 NV14: chuyển khoản trả nợ người bán: nghiệp vụ 9: N331: 152.047.500 C112: 152.047.500 NV15: Xuất bán 4000 sp M giá chưa thuế 95.000đ : tiền hàng chưa thuế: 380.000.000 VAT10%: 38.00.000 Tổng tiền hàng: 418.000.000 • Ghi nhận doanh thu: N131: 418.000.000 C33311: 38.000.000 C511: 380.000.000 • Ghi nhận giá vốn: N632M: 278.376.000 C152: 278.376.000 XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: • Kết chuyển doanh thu kì: N511: 68.000.000+380.000.000= 448.000.000 C911: 448.000.000 • Kết chuyển giá vốn hàng bán kì: N911: 4.224.000+278.376.000= 282.600.000 C632: 282.600.000 • Phí quản lý doanh nghiệp N911: 56.595.454 C642: 56.595.454 • Phí bán hàng: N911: 53.165.909 C641: 53.165.909 • Kết chuyển lời: N4212: 55.638.637 C911: 55.638.637 • Tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: 11.127.727 ... 3.000.000+15.000.000+3.525.000= 21.525.000 • Chi phí khơng hợp lệ chưa xác định nguyên nhân: 3.500.000 • Kết chuyển lỗ: N4212: -29.764.500 C911: -29.764.500 BÀI TẬP 3: Nv1: mua nvl nhập kho: tổng tiền tt ncc: 27.500.000 VAT... -21.954.500 BÀI TẬP 4: NV1: mua nvl nhập kho: Tiền hàng chưa thuế: 150.000.000 VAT 10%: 15.000.000 tổng toán cho NCC: 165.000.000 - Cước vận chuyển trước thuế 2.500.000, VAT 10%: 250.000, tổng tiền... /550)x50= 1.404.545 • Tổng giá thành sản phẩm K: 100.511.364 - 1.404.545-1.200.000= 98.270.455 • Giá 1sp K: 196.541đ BÀI TẬP 2: TK 154: 2.510.000
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI tập TỔNG hợp NGUYỄN THỊ yến, BÀI tập TỔNG hợp NGUYỄN THỊ yến

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn