Đề cương Quản trị doanh nghiệp

22 67 0
  • Loading ...
1/22 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:13

Câu 1: Khái niệm doanh nghiệp và phân loại DN theo chủ sở hữu?Câu 2: Các giai đoạn phát triển của khoa học quản trị?Câu 3 Trình bày và phân tích hệ thống mục tiêu của DN?Câu 4: Đặc điểm lao động của GĐ DN. Để quản trị DN thành công, GĐ cần có những tố chất gì?Câu 5: Trình bày về hoạt động doanh thu trong DN? Câu 6:... ĐỀ CƯƠNG QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP B Câu 1: Khái niệm doanh nghiệp phân loại DN theo chủ sở hữu?  Theo Luật DN: DN tổ chức kinh tế có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch ổn định, đăng ký kinh doanh theo quy định pháp luật nhằm mục đích thực hoạt động kinh doanh  Phân loại DN theo hình thức sở hữu: - DN chủ sở hữu:  Công ty TNHH thành viên: Là DN tổ chức or cá nhân làm CSH , CSH chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác DN phạm vi số vốn điều lệ DN Có tư cách pháp nhân không phép phát hành cổ phần  DN tư nhân: DN cá nhân làm chủ tự chịu trách nhiệm toàn tài sản mk HĐ DN CSH DN tư nhân cá nhân DN tư nhân k có tư cách pháp nhân - DN nhiều chủ sở hữu:  Công ty TNHH thành viên trở lên: Các thành viên tổ chức, cá nhân, số lượng thành viên tối thiểu không vượt 50 người thành viên chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác DN phạm vi số vốn góp vào DN Khơng phép phát hành cổ phiếu để huy động vốn  Công ty hợp danh: Là DN phải có TV hợp danh, ngồi TV hợp danh có TV góp vốn TV hợp danh phải cá nhân, chịu trách nhiệm toàn tài sản mk nghĩa vụ cơng ty TV góp vốn chịu trách nhiệm khoản nợ công ty phạm vi số vốn góp  Cơng ty cổ phần: Là DN vốn điều lệ đc chia thành nhiều phần nhau, gọi cổ phần, người có cổ phần gọi cổ đơng, chịu trách nhiệm khoản nợ nghĩa vụ tài sản khác DN phạm vi số vốn góp Cổ đơng tổ chức, cá nhân, số lượng tối thiểu 3, không hạn chế tối đa  Hợp tác xã: Là loại hình DN đặc biệt, tổ chức kinh tế tập thể, có tư cách pháp nhân, tự chủ, tự chịu trách nhiệm nghĩa vụ tài sản phạm vi số vốn điều lệ, vốn tích lũy nguồn vốn khác hợp tác xã theo quy định pháp luật Câu 2: Các giai đoạn phát triển khoa học trị? Hoạt động quản trị tồn lâu, tồn với chế độ chiếm hữu nô lệ, chế độ phong kiến, chế độ TBCN phát triển mạnh Quản trị DN thuật ngữ gắn liền với phát triển cơng nghiệp tiền tư Q trình hình thành phát triển quản trị DN đc chia làm giai đoạn:  Giai đoạn trước năm 1910:  Từ 1840 - 1890: - DN tồn dạng sở sản xuất nhỏ, lẻ, phân tán ( mang tính gia đình ), chủ sở hữu người quản lý Họ chủ yếu thực công việc sản xuất chưa cú trọng yếu tố thị trường  Từ 1890- 1910 ( có CM khoa học kỹ thuật lần ): - Xuất DN lớn, tập đồn, liên hiệp xí nghiệp sử dụng ứng dụng KH-KT SX, tạo NSLĐ cao - Nhằm tạo MT KD, nhà nước đưa đạo luật nhằm quy định quyền hạn trách nhiệm doanh nghiệp - Về sở hữu: nhu cầu vốn ngày lớn, DN tìm cách thu hút nhiều vốn để hỗ trợ cho SX, hình thành cơng ty cổ phần Vì vậy, người quản lý Dn CSH or người đc thuê quẩn lý, người đc thuê lúc luật gia, quan chức phủ  Giai đoạn từ năm 1911 - 1945:  Xuất đại khủng hoảng kinh tế, tài làm KT suy sup Các đạo luật cũ chế KD hành bị hủy bỏ Hàng loạt DN bị phá sản, có DN k tồn mà PT đc Vậy nguyên nhân đâu? - Do DN biết cách tổ chức lại DN hợp nhất, liên kết với Đây giai đoạn đánh dấu phát lý thuyết quản trị DN - Những tiền đề lý luận kiến thức quản trị DN đc đưa thông qua nguyên tắc, phương pháp quản lý dựa kinh nghiệm chủ yếu - Năm 1940 doanh nghiệp thấy cần phải có nhà quản lý đc đào tạo nghiệp vụ qua trg lớp, phải có giáo trình riêng dể đào tạo nhà quản trị viên - Tác phẩm “ nguyên tắc phương pháp quản trị khoa học “ Taylor, bàn vấn đề : hoàn thiện NLĐ, sử dụng có hiệu cơng cụ lao động, sử dụng tiền lương dể kích thích NLĐ - Tác phẩm “ quản lý công nghiệp quản lý tổng hợp” Fayol phương pháp quản lý bàn giấy, phận chức DN  Giai đoạn 1946 đến nay:  Đây giai đoạn KT phát triển, việc cơng nghiệp hóa ,HĐH đạt đc tốc độ cao nhiều nc Xuất trg đào tao quản trị viên như: Harvard Mỹ, Phigi Nhật…  Tác phẩm “ quản lý động “ nhà KH Anh Mỹ với nội dung: - Tổng kết nguyên tắc từ trc năm 1945 - Đề quan điểm, phươn pháp luận quản trị đại Câu Trình bày phân tích hệ thống mục tiêu DN?  Mục tiêu kết mong muốn cuối cá nhân hay toàn tổ chức cần đạt đc time định tương lai  Hệ thống mục tiêu DN gồm:  Mục tiêu KT: - Mục tiêu lợi nhuận: Lợi nhuận tối đa tạo điều kiện cho DN phát triển SXKD, làm tốt nghĩa vụ đóng góp theo luật định tạo nguồn tăng thu nhập cho NLĐ Tuy nhiên k phải DN đạt lợi nhuận tối đa, mà có DN đặt mục tiêu có lợi nhuận or đạt lợi nhuận hợp lý - Mục tiêu phát triển DN: Mục tiêu lợi nhuận mục tiêu phát triển DN gắn chặt với tạo ĐK tăng thu nhập lâu dài - Mục tiêu SX khối lượng hàng hóa dịch vụ tối đa thỏa mãn yêu cầu xã hội Đây vùa mục tiêu vừa phương tiện để đạt đc mục tiêu  Mục tiêu xã hội: - Mục tiêu XH bao gồm lĩnh vực chủ yếu sau: Bảo vệ thỏa mãn nhu cầu thành viên DN mk, thu nhập, khát vọng cá biệt uy thế, thăng tiến, tự lập, ổn định việc làm Bảo vệ quyền lợi bạn hàng, NTD Thể công tác chăm lo XH, từ thiện, an ninh…  Bảo vệ môi trg, sử dụng tiết kiệm nguồn TNTN: - Đây mục tiêu quan trọng Để thực đc mục tiêu đòi hỏi phải có đầu tư , chí đầu tư lớn để xử lý nhu cầu nc thải, độc hại, hệ thống xả khói bụi…  Mục tiêu trị: Các DN đặc biệt DN nhà nc phải đảm bỏ xây dựng đc đội ngũ NLĐ có phẩm chất, tư cách đạo đức, có giác ngộ trị, có phong cách thói quen LĐ cơng nghiệp để xúng đáng lực lượng LĐ tiên tiến có tổ chức, có kỷ luật, có trình độ KH phục vụ chủ trg CNH, HĐH đất nc  Phân tích hệ thống mục tiêu:  Khi hoạch định mục tiêu cho hoạt động KD, NQT phải phân tích yếu tố ngoại lai Ngoài ra, thân mục tiêu đề có mối quan hệ tác động lẫn Có xu hướng tác động mục tiêu: - Khuynh hướng đồng thuận: tức việc thực mục tiêu dẫn đến đạt đc mục tiêu khác Loại mục tiêu DN cần nỗ lực để khai thác Chẳng hạn, đạt mục tiêu hạ thấp chi phí dẫn đến việc đạt mục tiêu lợi nhuận - Khuynh hướng đối nghịch: Tức việc theo đuổi mục tiêu làm thất bại mục tiêu khác Chẳng hạn, đặt mục tiêu hạ thấp chi phí ảnh hưởng đến mục tiêu tăng thu nhập cho NLĐ - Khuynh hướng vô can: có mục tiêu mà thực không ảnh hưởng tới việc thực mục tiêu khác Câu 4: Đặc điểm lao động GĐ DN Để quản trị DN thành cơng, GĐ cần có tố chất gì?  Đặc điểm lđ GDDN: câu 15  Để quản trị DN thành công, GĐ có tố chất: + Sự hiểu biết ham học hỏi: Người lãnh đạo điều hành tốt họ khơng hiểu biết lĩnh vực hoạt động họ Ngoài kiến thức lĩnh vực hoạt động mình, người lãnh đạo phải đọc nhiều ln có tinh thần học hỏi để không ngừng nâng cao kiến thức, nhận biết cập nhật thông tin tri thức Điều giúp cho nhà lãnh đạo có vốn kiến thức sâu rộng vừa hoàn thiện thân lại vừa có nhìn tổng thể để phát triển doanh nghiệp + Tầm nhìn đốn: Sự thành bại doanh nghiệp phụ thuộc tài nhà lãnh đạo đốn tầm nhìn xa trơng rộng người lãnh đạo.Bởi xã hội có nhiều biến chuyển, xu phát triển có nhiểu mẻ đòi hòi nhà lãnh đạo phải có tầm nhìn chiến lược thực tế, vạch địch rõ ràng mục tiêu khó khăn, thuận lợi trước mắt để đưa kế hoạch tiến triển cơng việc Nếu khơng có khả phán đốn tương lai khó để đưa tầm nhìn, chiến lược phát triển lâu dài doanh nghiệp Bên cạnh đó, tính đốn cơng việc giúp cho họ có định kịp thời sáng suốt + Dũng cảm kiên trì: Một nhà lãnh đạo tốt khơng đầu hàng khó khăn, thất bại mà quan trọng họ biết đối mặt dũng cảm vượt qua khó khăn, thất bại đồng thời để trải nghiệm thêm cho vốn tích lũy thiết thực quản lý hay chiến lược kinh doanh Mọi thứ lúc dễ dàng người đứng đầu nên biết chấp nhận thử thách kiên trì, giữ vững ý chí thành cơng thơi Niềm hy vọng lòng kiên trì, khơng ngại khó khăn động lực lớn để phát triển doanh nghiệp Câu 5: Trình bày hoạt động doanh thu DN? ( Thiếu cách tính Doanh thu) Hoạt động doanh thu lĩnh vực kinh doanh tạo doanh thu cho DN có chất khác k có trùng hợp chức Có hoạt động nhằm tạo doanh thu cho DN, là:  Hoạt động SX công nghiệp  SX sản phẩm theo Catalo ( theo mẫu ) tức k có người đặt hàng trước, DN theo nguyên mẫu để sản suất vừa chào hàng, tìm người mua SX theo catalo tạo ĐK cho DN SX khối lượng lớn liên tục ổn định  SX theo đơn hàng riêng: DN SX theo địa Khách hàng Vì vậy, DN k phải lo khâu tiêu thụ: SX đên đâu, tiêu thụ đến đó, thu tiền Tuy nhiên, cách SX k ổn định k liên tục đc  HĐ phần tử cấu trúc: dịch vụ sửa chữa, bảo hành sản phẩm DN HĐ SX công nghiệp phụ thuộc vào lực DN  HĐ thương mại: hoạt động mua bán hàng hóa k qua chế biến phận đc hạch tốn độc lập với hoạt động SX cơng nghiệp  HĐ tài chính: Doanh thu hoạt động tài khoản thu bao gồm: Tiền lãi ( Lãi cho vay, lãi tiền gửi, lãi đầu tư trái phiếu….Thu nhập từ cho thuê tài sản, cho người khác sử dụng tài sản ( sáng chế, nhãn mác thương mại… ) Thu nhập hoạt động đầu tu mua bán chứng khoán Chênh lệch lãi bán ngoại tệ Chênh lệch lãi chuyển nhượng vốn HĐ tài khác Câu 6: Trình bày cấp quản trị DN? Thiếu Lấy VD? Tất người tham gia huy máy điều hành DN gọi nhà quản trị đứng góc độ cấp quản trị DN chia thành cấp: Nhà quản trị hàng đầu ( quản trị viên cao cấp): Bao gồm giám đốc, phó GĐ phụ trách phần việc; chịu trách nhiệm đường lối, chiến lược, cơng tác tổ chức hành tổng hợp DN Có thể nêu nên nhóm cơng tác sau: - Xác định mục tiêu DN thời kỳ, phương hướng, phương pháp tiến hành - Xây dựng máy đủ số lượng, mạnh chất lượng - Phối hợp hoạt động bên có liên quan - Xác định nguồn lực phân phối nguồng lực cho HĐ SXKD DN - Quyết định biện pháp kiểm tra, kiểm soát, chế độ báo cáo, kiểm tra, tra, đánh giá khắc phục hậu - Chịu trách nhiệm định - Báo cáo trước HĐQT đại hội công nhân viên chức Nhà quản trị trung gian: Bao gồm quản đốc phân xưởng, trưởng phòng, ban chức Nhà quản trị trung gian người đứng đầu ngành phận, người chịu trách nhiệm trước NQT cấp cao Nhiệm vụ NQT trung gian là: - Nghiên cứu, nắm vững định nhà quản trị cấp cao, nhiệm vụ ngành, phận mk thời kỳ, mục đích, yêu cầu, phạm vi quan hệ với phận, với ngành - Đề nghị chương trình, kế hoạch HĐ, đưa mơ hình tổ chức thích hợp, lựa chọn, đề bạt người có khả vào công việc phù hợp, chọn nhân viên kiểm tra, kiểm soát - Giao việc cụ thể cho nhân viên, tránh bố trí người đảm nhận nhiều cơng việc k liên quan với - Dự trù kinh phí trình cấp phê duyệt chịu trách nhiệm việc sử dụng kinh phí - Thường xuyên rà soát kết hiệu công việc - Báo cáo kịp thời với NQT cấp cao kết quả, vướng mắc theo dự ủy quyền chịu trách nhiệm hồn tồn cơng việc đơn vị việc làm nhân viên cấp 3 Nhà quản trị sở: Gồm quản trị viên thực thi công việc cụ thể NQT sở có nhiệm vụ sau - Hiểu rõ cơng việc mk phụ trách, phấn đấu hồn thành nhiệm vụ kế hoạch, tiến trình, tiêu chuẩn quy định số lượng chất lượng - Luôn cải tiến phương pháp làm việc, rèn luyện tinh thần kỷ luật lao động, tự giác để trở thành thành viên đáng tin cậy đơn vị, giữ gìn nơi làm việc gọn gàng, ngăn nắp, - Rèn luyện thói quen LĐ theo tác phong đại công nghiệp - Báo cáo xin ý kiến đạo kịp thời thủ trưởng đơn vị có tinh thần đồng đội, quan hệ mật thiết với đồng nghiệp Câu 7: TB chức quản trị DN Lấy DV quản trị HĐ DN? Chức quản trị hoạt động riêng biệt quản trị, thể phương thức tác động quản trị gia đến lĩnh vực quản trị DN  Hoạch định chức khởi đầu tiến trình quản trị:  Hoạnh định trình nghiên cứu khứ định công việc cần làm tương lai  Là trình xác định mục tiêu lựa chọn phương thức tốt để đạt đc mục tiêu  Là q trình xác định cho đc mục tiêu trình tự HĐ, thao tác hợp lý, cần thiết để đạt đc mục tiêu đặt khoảng time xác định  Chức tổ chức chức đảm bảo lực lượng vật chất để thực thi hoạch định thể thuật “ có thực vực đạo”, bao gồm nội dung sau đây:  Cơ sở vật chất kỹ thuật DN thể quy mô, giá trị DN, tức độ lớn DN  Cơ cấu tổ chức DN thể trình độ lực tổ chức, tính chặt chẽ, tính khoa học tổ chức doanh nghiệp  Định biên cán vào máy quản trị.đó nguồn nhân lực chủ thể sáng tạo cảu DN  Nội quy, quy chế DN quy định phận, phận, cá nhân đc quyền lm k đc lm gì, đc phân rõ nhiệm vụ, chức phối hợp phận, đơn vị cá nhân tổ chức  Đảm bảo tính cưỡng chế  Điều hành q trình khởi động trì hoạt động tổ chức, cụ thể DN sở tác động lên động hành vi người tổ chức cho họ tự giác làm việc lợi ích DN lợi ích thân họ  Kiểm sốt q trình đo lường, so sánh phát sai lệch, tìm nguyên nhân đề biện pháp khắc phục nhằm nâng cao hiệu hoạt động DN Các chức có mqh hữu lẫn nhau, tương hỗ lẫn phân biệt thành chức giúp cho GĐDN sử dụng cách tốt tiềm hội DN, sử dụng HĐ tốt nhằm đạt đc mục tiêu DN, chủ động ứng phó với biến đổi q trình HĐ SXKD DN  VD quy trình quản trị hoạt động bán hàng DN:  Hoạch định QT bán hàng: Chức hoạch định quản trị bán hàng thể việc xây dựng kế hoạch bán hàng cho DN bao gồm: HĐ dự báo bán hàng, xây dựng mục tiêu bán hàng, xác định HĐ chương trình bán hàng, xây dựng ngân sách bán hàng  Tổ chức bán hàng chức quản trị bán hàng quan trọng, liên quan đến việc xây dựng mạng lưới bán hàng, xác định rõ chức nhiệm vụ, quyền hạn sở phân công phận, cá nhân tham gia vào HĐ bán hàng  Điều hành kiểm soát HĐ bán hàng vừa trình kiểm tra tiêu bán hàng, vừa việc theo dõi ứng xử đối tượng Kiểm soát HĐ bán hàng gồm: xây đựng tiêu chuẩn kiểm soát, đánh giá kết HĐ bán hàng, điều chỉnh HĐ bán hàng Quy trình nhằm đảm bảo kêt HĐ đạt đc phù hợp vói mục tiêu đề Câu 8: Nêu hình thức kiểm sốt DN?  Kiểm sốt định kỳ: - Theo hình thức này,việc kiểm sốt đc thực theo kế hoạch định thời gian tập trung vào số chức định Đối tượng kiểm soát định kỳ thường quản trị viên thừa hành quản trị viên thực  Mục đích: - Giúp quản trị viên cấp xem xét lại cách toàn diện quản trị viên cấp từ có định việc mở rộng hay thu hẹp trách nhiệm, quyền hạn quản trị viên - Giúp quản trị viên cấp biết đc sai sót, khuyết điểm mk gây - Làm sở cho việc thưởng phạt, thăng cấp, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ quản trị viên - Kiểm sốt định kỳ muốn có kết khả quan cần ý kết hợp vói điều chỉnh lương bổng, thưởng, thăng cấp cấp phải tránh tùy tiện kiểm soát cấp theo ý đồ chủ quan chủa mk  Kiểm soát liên tục: - Là thực việc kiểm soát thường xuyên thời điểm với cấp, khâu với nội dung toàn diện - Giúp cho cấp nắm đc thông tin cần thiết, bổ sung thêm thông tin đc phản ánh qua đợt kiểm soát định kỳ - Đo lường khả tổng hợp, mức độ thành thạo công việc người quyền  Kiểm sốt mục tiêu kết quả: Với hình thức này, việc kiểm soát đc tiến hành sở mục tiêu ngắn hạn hoạch định kết đạt đc trình quản trị So với hai hình thức kiểm sốt hình thức có ưu điểm là: - Nội dung kiểm soát xác, sát hợp với việc đạt tới mục tiêu ngắn hạn, từ kịp thời điều chỉnh sai phạm nhằm đạt đc mục tiêu dài hạn - Những nội dung kiểm soát đc xác định rõ ràng nhờ đo lường kết đạt đc với mục tiêu hoạch định, tránh mập mờ, k xác - Thơng qua kết kiểm sốt đánh giá đc đầy đủ phẩm chất lực, tính sáng tạo quản trị viên cấp lĩnh vực họ phụ trách - Tạo điều kiện cho quản trị viên cấp phát huy tài tổ chức, tính chủ động thực chức năng, nhiệm vụ quản trị - Mỗi quản trị viên tự học hỏi, bồi dưỡng để tạo phương pháp quản trị phù hợp, có hiệu đối vói thân, việc bồi dưỡng đào tạo cấp Câu 9: Nguyên tăc tuyển chọn nguồn tuyển chọn nhân viên DN? Câu 10: Những ĐK đảm bảo kiểm sốt có hiệu quả? Để kiểm sốt có hiệu quả, cần phải có số ĐK sau:  Phải có ngân sách dành riêng cho việc thực cơng tác kiểm sốt  Những biểu mẫu báo cáo, nhận định kết luận ruta qua kiểm sốt phải xác, phù hợp nội dung với mục đích kiểm sốt phải có tham gia đóng góp quản trị viên cấp tập thể cán công nhân viên DN  Tổ chức tốt công tác thống kê ghi chép ban đầu, thu thập thông tin đầy đủ lĩnh vực phục vụ cho hoạt động kiểm soát  Xác định cụ thể mục tiêu ngắn hạn dài hạn, coi chuẩn mực cho HĐ kiểm soát  Kiểm soát phải uyển chuyển, linh hoạt  Phải có đội ngũ cán có trình độ, có lực  Phải trang bị phương tiện làm việc, dụng cụ kiểm soát theo hướng ngày đại hóa Câu 11: Trình bày lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Bất kỳ doanh nghiệp phải có tối thiểu lĩnh vực tồn doanh nghiệp, lĩnh vực có mối quan hệ chặt chẽ với Đó là: - Lĩnh vực vật tư Bao gồm nhiệm vụ: Phát nhu cầu vật tư Tính tốn vật tư tồn kho Nhập kho bảo quản Cấp phát vật tư Lĩnh vật sản xuất Nhiệm vụ gồm: Hoạch định chương trình Xây dựng kế hoạch sx Điều khiển trình chế biến Kiểm tra chất lượng Giữ gìn quyền, bí quyết, kiểu dáng phát huy sáng chế phát minh thành viên Lĩnh vực marketing Có nhiệm vụ chính: - Thu thập thơng tin thơng tin thị trường - Hoạch định sách sản phẩm - Hoạch định sách giá - Hoạch định sách phân phối 4 - Hoạch sách hỗ trợ tiêu thụ Lĩnh vực nhân Bao gồm nhiệm vụ: Lập kế hoạch nhân Tuyển dụng nhân Bố trí nhân Đánh giá nhân Phát triển nhân viên (đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt) Thù lao Quản lý nhân thông qua hồ sơ liệu nhân sự, qua thống kê hoạt động nhân viên hỗ trợ đời sống Lĩnh vực tài kế tốn Bao gồm nội dung chính: - Lĩnh vực tài chính: + Tạo vốn + Sử dụng vốn + Quản lý vốn - Lĩnh vực kế tốn: + Kế tốn sổ sách + Tính tốn chi phí – kết + Xây dựng bảng cân đối + Tính tốn lỗ lãi Các nhiệm vụ khác thẩm định kế hoạch, thống kê, kiểm tra việc tính tốn, bảo hiểm, thuế… - Lĩnh vực nghiên cứu phát triển Bao gồm nhiệm vụ: Thực nghiên cứu Nghiên cứu ứng dụng Đưa tiến KH-KT vào áp dụng Thẩm định hiệu tiến kỹ thuật đc áp dụng Lĩnh vực tổ chức thông tin gồm nhiệm vụ: Lĩnh vực tổ chức: + Tổ chức dự án + Phát triển cải tiến máy tổ chức cho DN + Tổ chức tiến trình hđ tồn DN - Lĩnh vực thơng tin: + Xd kế hoạch thông tin liên quan cho DN + Chọn lọc xử lý thông tin + Ktra thông tin giám sát thông tin 8 - Lĩnh vực hành pháp chế dịch vụ chung: Thực mối quan hệ pháp lý DN Tổ chức hđ quần chúng DN Các hđ hành phúc lợi DN Câu 12: Thực chất, tính tất yếu, chức danh chế độ thủ trưởng DN ?  Thực chất chế độ thủ trưởng - Quyền định KT kỹ thuật, tổ chức hành chính, đời sống phạm vi toàn DN phận phải đc giao giao cho ng – thủ trg Người có nhiệm vụ quản lý tồn hđ đơn vị mình, đc trao trách nhiệm quyền hạn định - Thủ trg sd máy cố vấn giúp việc tranh thủ ý kiến đóng góp cấp , ng định thủ trg Thủ trg ủy quyền cho cấp phải chịu trách nhiệm liên đới Mọi ng DN phận phải phục tùng nghiêm chỉnh mệnh lệnh thủ trg  Tính tất yếu phải tiến hành chế độ thủ trưởng - Xuất phát mối qh biện chứng tập trung dân chủ - Xuất phát từ yêu cầu sx CN : tính xác, kịp thời - Xuất phát từ việc phân cơng lđ chun mơn hóa ngày sâu sắc đòi hỏi phải có hợp tác hóa lđ, ko dẫn tới đình trệ sx, giảm hiệu  Các chức danh, vị trí mối quan hệ - Các chức danh thủ trưởng bao gồm: giám đốc, trưởng phòng (ban) chức năng, quản đốc phân xưởng, đốc công, tổ trưởng Đây chức danh thủ trưởng đơn vị DN, cấp phó ng cận kề tham mưu, giúp việc cho cấp trg, ko phải chức danh thủ trg - Quan hệ chức danh: + Nhà quản trị cấp phải phục tùng mệnh lệnh cấp trên, cấp trực tiếp + Nhà quản trị phận có tồn quyền định vấn đề thuộc phạm vi đơn vị mk chịu trách nhiệm vs định + Tất cấp phó ng giúp việc cho cấp trg cấp + GĐ thủ trg cấp cao DN, chịu trách nhiệm hđ KT-XH DN trc tập thể ng lđ trc CSH Mọi ng DN phải phục tùng mệnh lệnh GĐ Câu 13: Khái niệm, vai trò GĐ điều hành DN  KN: - Theo quan điểm truyền thống: Giám đốc DN Nhà nc vừa ng đại diện cho Nhà nc vừa đại diện cho DN, tập thể ng lđ, quản lý DN theo chế độ thủ trg, có quyền định việc điều hành hđ DN - Theo chế thị trường: Giám đốc ng đc CSH DN giao cho quyền quản lý điều hành DN theo chế độ thủ trg, chịu trách nhiệm trc CSH hđ DN kết hđ hưởng thù lao tương xứng vs kết mang lại  Vai trò GĐ điều hành DN: - Vai trò đạo tồn diện công tác: công tác lập kế hoạch chiến lc, kế hoạch kd đạo triển khai việc t/hiện p/vi toàn DN - Xd máy t/chức quản lý đủ số lg, mạnh chất lg - Chăm lo đời sống v/chất, tinh thần ng lđ, nâng cao trình độ VH, chun mơn, tạo hội thăng tiến, nuôi dg cao vọng nghề nghiệp - GĐ phải chịu trách nhiệm bảo toàn phát triển vốn Câu 14: Giống câu Câu 15: KN, đặc điểm lao động GĐ doanh nghiệp  KN:  Đặc điểm lđ GĐ DN: - Lđ GĐ nghề, đc đào tạo, đc rèn luyện, đc thử thách GĐ phải có kiến thức c/nghệ, k/học, giao tiếp XH, ngoại ngữ Bên cạnh GĐ phải biết giao việc cho cấp tạo đ/kiện cho họ hoàn thành n/vụ - Lđ GĐ lđ nhà QTKD mà nhiệm vụ trọng tâm sd h/quả, bảo toàn phát triển vốn - Lđ GĐ lđ nhà sư phạm biết viết truyền đạt ý kiến c/xác, biết thuyết phục GĐ ng biết khơi dậy k/vọng, ý chí khả làm giàu cho DN, XH cá nhân theo p/luật GĐ phải biết gương mẫu, có đạo đức, giữ chữ tín vs k/hàng, bạn bè, đ/nghiệp, bao dung vs cấp - Lđ GĐ lđ nhà XH học, biết tuân thủ l/pháp, bảo vệ MT, c/sách NN có lquan đến hđ kd DN, t/gia vào c/tác XH - Sản phẩm GĐ định - Tính chất lđ GĐ lđ quản lý mang t/chất gián tiếp, lđ GĐ lđ chất xám, mang tính sáng tạo Đối tượng q/lý GĐ ko yếu tố tĩnh lđ vật hóa mà có lđ sống, tập thể ng lđ quyền Do GĐ phải am hiểu tâm tư tc, nguyện vọng họ Sp lđ GĐ qđ, khác vs sp thơng thg ko có sp loại 1, loại mà phẩm or phế phẩm Do lđ GĐ hđ phức tạp nhiều so vs lđ giản đơn Câu 18: Các sơ đồ cấu tổ chức DN  Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu trực tuyến:  Đặc trưng: -Là kiểu t/chức máy mà cấp quản lý nhận mệnh lệnh từ cấp trực tiếp -Hình thành nên đường thẳng rõ ràng quyền lệnh trách nhiệm từ lãnh đạo cấp cao đến cấp cuối -Hai phận q/trị cấp ko liên hệ trực tiếp vs mà phải thông qua cấp chung phận  Ưu điểm: đảm bảo tính thống hoạt động quản trị, xóa bỏ đc việc phận phải nhận nhiều mệnh lệnh khác  Nhược điểm: đòi hỏi ng quản lý cấp phải có hiểu biết tồn diện lĩnh vực, phù hợp với DN nhỏ người quản lý hiểu rõ hoạt động cấp đưa định đắn mà ko cần phòng ban chức Tổng giám đốc Phòng sản xuất Phòng kinh doanh Cửa hàng Cửa hàng Phân xưởng Phân xưởng  Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu chức năng: Tổng giám đốc Marketing Kỹ thuật Công ty A - Sản xuất Cơng ty B Tài Nhân Cơng ty C Là kiểu cấu mà nhà q/trị phòng ban chức có quyền mệnh lệnh vấn đề liên quan đến chuyên môn họ cho phân xưởng or b/phận sx  Ưu điểm: - Phát huy đc sức mạnh khả đội ngũ c/bộ theo c/năng - Giảm bớt gánh nặng cho nhà q/trị cấp cao  Nhược điểm: - Chỉ có cấp q/trị cao chịu trách nhiệm h/quả cuối - Do cấp phải nhận mệnh lệnh nhiều cấp nên gây k/khăn cho cấp thừa hành mệnh lệnh trái ngc, mâu thuẫn  Cơ cấu tổ chức quản lý kiểu trực tuyến – chức năng: Tổng giám đốc Marketing Kỹ thuật Sản xuất Tài Nhân - Là kiểu cấu kết hợp kiểu trình bày trên, giám đốc đc giúp sức phòng chức việc suy nghĩ, đưa q/định Công ty C Công ty A Công ty B  Ưu: phát huy đc lực chuyên môn b/phận chức năng, đ/bảo quyền huy thống  Nhược: chi phí cho việc đưa định q/trị lớn Câu 17: Phương pháp lập kế hoạch, vai trò lập kế hoạch  Phương pháp lập kế hoạch:  Lập kế hoạch từ việc phân tích nhân tố tác động: - Đây phương pháp mang tính truyền thống đc sử dụng rộng rãi, xd kế hoạch cần xem xét yếu tố sau: + Yếu tố KT: tổng sp XH, thu nhập quốc dân, mức cung tiền tệ,… + Sự phát triển dân số nhóm lứa tuổi: Dân số VN khoảng 95 triệu ng Đây thị trg tiềm DN + Yếu tố trị luật pháp: nhà đầu tư thg quan tâm đến yếu tố: ổn định trị, ổn định KT, ổn định sách PL + Sự biến động thị trường thái độ khách hàng  Phương pháp phân tích chu kỳ sống sp: - Chu kỳ sống sp khoảng thời gian từ sản phẩm xuất thị trường đến biến - Qua nghiên cứu chu kỳ sống sp giúp cho DN lựa chọn g/đoạn để tham gia sx, ko thiết phải tham gia g/đoạn + G/đoạn triển khai: khối lg tiêu thụ tăng chậm hàng hóa ng biết đến chi phí sx lớn, lợi nhuận thấp chí chưa có Ngta thg đưa kế hoạch bán với giá cao, khuyến mại cao nhằm tăng nhanh q/trình xâm nhập thị trg, đồng thời tự vệ trc cạnh tranh xảy Hay đưa giá bán thấp, khuyến mại thấp đối vs k/hàng nhạy cảm giá + G/đoạn tăng trg: khối lg hàng hóa t/thụ tăng mạnh thị trg chấp nhận sp mới, chi phí sx giá thành giảm đáng kể làm cho lợi nhuận tăng lên Các kế hoạch thg đưa ra:  Tìm kiếm kênh t/thụ mới, khai thác đoạn thị trg  Chọn thời điểm giảm giá thích hợp nhằm khai thác khách hàng + G/đoạn bão hòa: hàng hóa tiêu thụ có tốc độ tăng chậm lại khối lg tuyệt đối lại đạt số cao nhất, g/đoạn thg kéo dài hội để DN đẩy mạnh sx, đưa thị trg khối lg hàng hóa lớn Kế hoạch: Cải tiến chất lg, kiểu sáng, tạo tính Cải tiến khâu sx t/thụ sp + G/đoạn suy thoái: khối lg hàng hóa giảm sút nhanh chóng tới mức ko thể bán đc or bán vs số lg Kế hoạch: Loại bỏ sp Đổi (tốn chi phí)  Phương pháp đường cong kinh nghiệm: - Đường cong k/nghiệm dạng đg cong học hỏi, đg cong tiến triển sx Nó biểu thị tốc độ kỳ vọng việc cải thiện lực sx, nghĩa sản phẩm đạt tiêu chuẩn sx nhiều kinh nghiệm tích lũy lớn - Hệ số kinh nghiệm phụ thuộc vào: + Công nghệ sử dụng + Hđ liên quan (thao tác ng thực hiện)  Ứng dụng đường cong kinh nghiệm: - Dự đoán ngân sách tương lai: chi phí q/trình sx tỷ lệ vs số hàng hóa sx - Đưa mức giá cạnh tranh - Tính tốn để hạ giá thành  Vai trò lập kế hoạch: Hiện , chế thị trường thấy lập kế hoạch có vai trò to lớn doanh nghiệp Bao gồm : - Kế hoạch cơng cụ có vai trò quan trọng việc phối hợp nỗ lực thành viên DN Lập k/hoạch cho biết mục tiêu cách thức đạt m/tiêu DN Khi tất nhân viên DN biết DN đâu họ cần phải đóng góp để đạt m/tiêu , chắn họ phối hợp làm việc cách có tổ chức Nếu thiếu kế hoạch quỹ đạo tới m/tiêu DN đường ziczăc phi hiệu -Lập kế hoạch giúp cho DN ứng phó tốt với t/huống bất định Lập k/hoạch buộc nhà q/lý phải nhìn phía trước , dự đoán thay đổi nội DN MT bên tương lai cân nhắc ảnh hưởng chúng để đưa g/pháp ứng phó thích hợp -Lập kế hoạch làm giảm trùng lặp lãng phí nguồn lực DN Khi lập kế hoạch m/tiêu xác định, p/thức tốt để đạt mục tiêu lựa chọn nên sd nguồn lực cách có h/quả, cực tiểu hố chi phí -Lập kế hoạch thiết lập t/chuẩn tạo đk cho công tác k/tra đạt h/quả cao Một DN ko xđ phải đạt tới đạt tới cách nào, đg nhiên khơng thể xác định liệu có thực m/tiêu hay chưa , ko thể có b/pháp để điều chỉnh kịp thời có lệch lạc xảy Do vậy, nói ko có k/hoạch ko có k/tra Câu 19: KN chi phí sản xuất kinh doanh & cách tính theo khoản mục - Chi phí sx kd tồn hao phí lđ sống, lđ vật hóa hợp lý cần thiết để sx tiêu thụ khối lg sx định kỳ kd xác định Cách tính: + Tính chi phí theo chìa khóa phân bổ truyền thống + Tính chi phí theo mức lãi thơ ( Tự đọc sách babe =))))) Câu 16: KN, phân tích hoạch định & bước lập kế hoạch chiến lược KN: KN QÚA TRÌNH HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƯỢC Bước – Phân tích yếu tố mơi trường (vi mơ + vĩ mơ): Việc phân tích yếu tố thuộc môi trường giúp doanh nghiệp nhận diện hội nguy doanh nghiệp Sự cạnh tranh doanh nghiệp ngành: Trong trình hoạch định chiến chược, nhà quản trị luôn phân tích chiến lược phản ứng đối thủ : Sự tăng hay giảm giá bán, chiến dịch quảng cáo, sản phẩm-dịch vụ tung thị trường, dịch vụ khách hàng…Đặc biệt, hai biến số ảnh hưởng mạnh đến cạnh tranh ngành số lượng doanh nghiệp tỷ suất lợi nhuận bình quân ngành Sự đe doạ đối thủ cạnh tranh mới: Sự gia nhập đối thủ vào ngành kinh doanh thường tỷ suất lợi nhuận ngành hấp dẫn ngành khác Tuy nhiên, thường có hai trở ngại lớn cho đối thủ tham gia vào ngành : quy mô sản xuất nhu cầu vốn cần thiết Chính ngành đòi hỏi phải có quy mơ sản xuất lớn nhu cầu vốn đầu tư ban đầu cao mức độ đe doạ thấp từ đối thủ (ví dụ ngành chế tạo máy bay, đóng tàu…) Quyền mặc (thương lượng) khách hàng: Quyền thương lượng khách hàng mặc giảm giá, chất lượng sản phẩm, hay chiết khấu thương mại Quyền thường đề cao trường hợp sau: + Có khách hàng mua với số lượng hàng lớn từ người bán + Hàng hoá mà khách hàng mua thuộc loại có mức độ di biệt hóa thấp + Khách hàng mua hàng dễ dàng từ nhiều người bán khác Quyền mặc (thương lượng) nhà cung cấp: Quyền thương lượng nhà cung cấp tăng lên họ tăng giá giảm dịch vụ hỗ trợ mà lo lắng phản ứng khách hàng Quyền có ưu trường hợp sau: + Số lượng nhà cung cấp ít, số lượng người mua nhiều + Hàng hóa nhà cung cấp thuộc loại thiết yếu có tính dị biệt cao Sự đe doạ sản phẩm-dịch vụ thay thế: Đó sản phẩm-dịch vụ có khả thay cho sản phẩm-dịch vụ nhà sản xuất trường hợp tăng giá vượt qúa khả người mua Nếu hàng hoá nhà sản xuất khơng thể thay hàng hố họ bị đe doạ yếu tố Bước - Phân tích yếu tố nội bộ: Việc phân tích yếu tố nội giúp doanh nghiệp xác định rõ điểm mạnh điểm yếu mình, từ nhận diện khả chủ yếu Thường có 03 tiêu chuẩn để nhận diện khả chủ yếu doanh nghiệp sau: + Khả tạo thêm tiềm để mở rộng thị phần + Khả đem lại cho khách hàng nhiều lợi ích từ sản phẩm mà họ mua + Khả tạo sản phẩm mà đối thủ chép, bắt chước Trong tiến trình hoạch định ý tới điểm yếu, cần tìm biện pháp khắc phục nhằm làm cho trình hoạch định diễn tiến tốt Bước - Xây dựng sứ mạng mục tiêu chung tổ chức: Quá trình xác định sứ mạng mục tiêu cho tổ chức không tiến hành cách biệt lập mà phải phát triển suốt q trình phân tích bước bước nói Bước - Đề xuất chiến lược để lựa chọn (hoạch định chiến lược): Để xây dựng chiến lược người ta thường sử dụng công cụ như: Ma trận SWOT, chu kỳ đời sống sản phẩm, ma trận phát triển tham gia thị trường, ma trận BCG Chiến lược đường, giải pháp, phương thức, sợi đỏ xuyên suốt để đến mục tiêu chung tổ chức Phổ biến có chiến lược sau: Chiến lược thâm nhập thị trường: Đây chiến lược nhắm vào việc tìm kiếm hội phát triển thị trường mà doanh nghiệp hoạt động với sản phẩm có, thông qua việc gia tăng thị phần cách: + Kích thích sức mua sản phẩm + Thu hút khách hàng đối thủ cạnh tranh : giảm giá, quảng cáo… + Biến khách hàng tiềm thành khách hàng Chiến lược mở rộng thị trường: Là chiến lược nhắm vào việc tìm kiếm thị trường cho sản phẩm có, cách: + Tìm khu vực thị trường + Tìm thị trường mục tiêu + Tìm người tiêu dùng Chiến lược phát triển sản phẩm: Là chiến lược phát triển sản phẩm mới, hay cải tiến sản phẩm có nâng cao chất lượng, tăng thêm tính sử dụng, thay đổi mẫu mã, quy cách, bao bì sản phẩm… Chiến lược đa dạng hóa: Là chiến lược đưa sản phẩm hay lĩnh vực kinh doanh thâm nhập vào thị trường Bước 5, 6- Phân tích chiến lược khả thi, lựa chọn chiến lược tối ưu : Cần vào yêu cầu sau để phân tích lựa chọn chiến lược tối ưu: + Căn vào sức mạnh ngành doanh nghiệp ngành + Xem xét nguồn lực: tài lực, vật lực, nhân lực + Mức độ phụ thuộc bên ngòai + Đặc điểm cá nhân nhà quản trị Bước - Tổ chức thực chiến lược: Thông qua hoạch định tác nghiệp cụ thể để thực hiện, đặc biệt trọng thực nội dung sau: Về quản trị: + Cụ thể hóa mục tiêu dài hạn thành mục tiêu ngắn hạn + Phân bổ nguồn lực + Đề số sách để thực chiến lược + Gắn liền cấu tổ chức với chiến lược Về Marketing: Chú trọng nghiên cứu thị trường phân tích đối thủ… Về tài chính: Tổ chứcnguồn vốn nào? Chính sách sử dụng vốn để có hiệu quả? Bước - Kiểm tra & đánh giá kết quả: Các hoạt động kiểm tra phải tiến hành song song với trình hoạch định chiến lược tác nghiệp để đảm bảo thực kế hoạch đánh giá kết qủa thực Qua kiểm tra đánh giá tìm khiếm khuyết phải khắc phục lặp lại tiến trình hoạch định với điều chỉnh cần thiết Bước – Lặp lại tiến trình hoạch định Những người tham gia hoạch định phải sẵn sàng điều chỉnh, đổi chiến lược cách lặp lại tiến trình hoạch định lực lượng ảnh hưởng đến doanh nghiệp ln ln thay đổi khơng ngừng ln có yếu tố bất ngờ Do đó, nói hoạch định tiến trình liên tục, phương tiện để đạt mục đích đề ... mục đích, yêu cầu, phạm vi quan hệ với phận, với ngành - Đề nghị chương trình, kế hoạch HĐ, đưa mơ hình tổ chức thích hợp, lựa chọn, đề bạt người có khả vào cơng việc phù hợp, chọn nhân viên... tạo nhà quản trị viên - Tác phẩm “ nguyên tắc phương pháp quản trị khoa học “ Taylor, bàn vấn đề : hồn thiện NLĐ, sử dụng có hiệu cơng cụ lao động, sử dụng tiền lương dể kích thích NLĐ - Tác...  Tác phẩm “ quản lý động “ nhà KH Anh Mỹ với nội dung: - Tổng kết nguyên tắc từ trc năm 1945 - Đề quan điểm, phươn pháp luận quản trị đại Câu Trình bày phân tích hệ thống mục tiêu DN?  Mục
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề cương Quản trị doanh nghiệp, Đề cương Quản trị doanh nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn